Goudsche Courant, maandag 12 augustus 1940

irtiari Wlfl imri T ïïT TWEEDE BLAD MAANDAG 12 AUGUSTUS 1940 hand11 cent Trosperen van 2 3 een peren van 7 9 cent Appelen Yellow Trasparant v 17 cent Kerswick van 2 5 cent Perzikroode zomerappelen van eert zomer Aagjes van 2 4 cent Pruimen Blauwe van 8 10 c i Witte van 10 13 cent Kleine van 9 cent Alles per kg GEVONDEN EN VERLOKEN V0 WERPEN Gevonden een damespolshoiloge Verloren een ring met 2 sleutels lichtingen bij de gemeente politie Zevenhuizen KAAS GESTOLEN In den nacht van Vrijdag op Za ig zijn uit zijn pakhuis van 3 hier 3 kazen gestolen us De echtgenoote van den ay ging Vrijdag bij haar dochter Iwijk op verjaarslwzoek Zu jje ongeluk daar van den zolder en bekwam daarbij een crm j beenbreuk Zy is naar het z huis te Gouda veiwoerd Vergroolïiig shfchtoUl jj Toor grooC ee KOSTBNBEDBAGEN KJtMr zal en de VolgCDf dt nccninf van de eonunisA van advies vóór iiet Slachthuis moet IMTwacht worden dat de reeds aanfekondi0cte vteeschdistributie centrale dachting van grootvee met zich brengen In verband daarmee dring al op directe uitvoering aan van neds door den directeur van Genrjeentewerken ontworpen plannen voor de itlHviding van de slachthal van root ee Naar aanleiding van deïe advieten hebben B en W besloten deze uitbreiding zooveel mogelijk te bespoe£gen £ De reeds voor de centrale slachUng van varkens uitgevaardigde voorKhriften wettigen de door de commissie van advies geuite verwachtingen en liet komt B en W met het oo daarop noodzakelijk voor dat de uittkreiding van de slachthal voor grootvee welke toch om dringende redenen in 1941 zou moeten tot land komen thans zoo poediR mogelijk wordt uitgevoerd De kosten zijn geraamd op f 18 280 B en W stellen den raad voor tot uitbreiding van de slachthal voor groot vee te besluiten SPORT Schaken GOUI SCHE SCRAAKKRING Nu de laatste afgebroken partyen zijn uitgespeeld is de eind uitslag van de wintercor etitie om het clubkampioenschap vaitüen Goudsche Schaakkring bekend geworden De Njitslagen van de verschillende wedstrij il zyn Ie RondeK Waddinxveenï A S C Gouda II 7 3 Waddinxvecn l p O Z I 1 3 2e Ronde A SC Ill Waddinxve on Messemaker III WaddinV 5 4 4 3e Ronde Waddinxveen II Messemaker I slechts 9 spelers 2 vM ï D O Z I A S C Gouda III 7 X 4 6 Waddinxveen II 9 1 4e Ronde Mesemaker III D O Z I Vaddinxveen I 5e Ronde D O Z I Waddinxveen I A S C Gouda III Messemaker III 4 6 De eindstand is nu als volgt Messemaker II 4 3 1 3 22 17 D O Z I 4 3 1 3 22 18 Waddinxveen I 4 2 2 2 241A 15 4 A S C Gouda ni 4 1 3 I 16 24 Waddinxveen n 4 1 3 l 14 4 24 Hoewel volgens den Messemaker III door zijn iets beter punten gemiddelde nog boven D O Z staat heeft het bestuur van den Goudsche Schaakkring in overleg met de beide betrokken vereenigin gen besloten om nog een beslissingswedstrijd tusschen Mesemaker ni en D O Z I te laten spelen om het uiteindelijk clubkampioenschap van de Goudsche Schaakkring Deze wedstrijd lal een der dagen gespeeld worden MESSEMAKER De uitslagen van de tweede helft van de vijfde ronde van de bekerwedstrijden zijn B A de Jong B W J Kok 1 0 A Aalfs J Naerebaut 1 0 WATERPOLO QJS C WINT VOOR DE ZESDE MAAL G Z C heeft ook haar laatsten com petitiewedstrijd uit tegen S Z C in een overwinning omgezet met 4 O bleven de Gouwenaars hun gastheeren de baas Zoodoende won G Z C dit seizoen al haar zes competitiewedstrijden G Z C n VERLOOR De wedstrijd Forel G Z C II destijds door de Goudsche reserves met 1 3 gewonnen doch daarna ongeldig vericlaard is bij het overspelen j l Zaterdag te Woerden in een 3 1 zege voor Forel geëindigd VOETBAL JUNIOREN COMPETITIE De uitslagen van de Zaterdagmiddag ▼ oor de Junioren Competitie van den 6 V3 gespeelde wedstrijden luidden Afdeeling A O N A A Gouda A 4 1 G S V A O N A B uitgest Moordrecht A Bodegraven A 9 0 Afdeeling B groep 2 v Gouda C Nieuwerkerk A O 1 Zwervers A G S V B 5 0 w m o O N A C Gouda D 1 0 UITSLAGEN VAN GISTEREN GESPEELDE WEDSTRIJDEN Velox Gouda 3 1 Gouda vet Olympla vetiZ 1 Gouda comb Zwerver l 1 3 Gouda comb Zwervers II 1 3 O N A comb M G S elftal 1 1 AlBLKTIBK DE OiJl C KAMPIOENSCHAPPEN Zaterdagmiddag is op het Alphiaierrein te Alphen a d Rijn de tweede ttappe der QA C kampioenschappen Terwerkt Hoewel het weer niet zoo Xunstig waa al de vorige week en de traffe wind de prestaties ongunstig Mnvloedde ward er op verichiUende nummers aantrekkelijke strijd ge leverd Vooral op de 200 meter en 1500 meter spande bet geducht terwijl ook de Zwcêdsche estaiette een interessant verloop had Bij het opmaken der vereenigingspunten bleek dat AA V 36 nog steeds de leiding heeft doch Vires et Celeritas blijft haar dank zij de punten die haar junioren en dunes ploegen aanbrengen op den voet volgen zoodat het ook daarbij aan spanning niet ontbreekt Overigen laat het zich aanzien dat de meeste titelts op de heerennummers in Alphen terecht zullen komen De uitslagen luidden Heeren 200 Meter hardloopen 1 Jae Verkerk A A V SÖ 24 9 sec 2 P Her tog Vires et Celeritas 25 1 sec 3 P Verlooy Alphia 25 1 sec 1500 Meter hardloopen 1 J Heemrood A A V 38 4 min 40 5 sec 2 J dè Jong Achilles 4 min 42 4 sec 3 Adr de Ruijter Vires 4 min 42 6 c Verspringen 1 Jac Verkerk A A V 36 6 33 M 2 B Wirtz Vires 5 80 M 3 V Resteren Vires 5 77 M Speerwerpen 1 S Boot Achilles 36 60 M 2 D Boot Achilles 36 58 M 3 L V Dijk AchiUes 34 34 M Zweedsche estafette 1 Alphia 2 min 15 sec 2 A A V 36 2 min 15 8 sec 3 Vires 2 min 17 3 sec Dames Hoogspringen 1 S v d Meer 1 25 M 2 N v d Berg 1 15 M 3 R Middelkoop 1 15 M allen Vires Verspringen 1 L v Balen 4 45 M 2 N v d Berg 4 03 M 3 J v d Meide 3 70 M allen Vires Kogelstooten 1 L v Balen 7 15 M 2 N V d Berg 6 75 M 3 R V Resteren 6 50 M allen Vires Meisjes Verspringen 1 S v d Meer 4 62 M 2 R Middelkoop 4 58 M beiden Vires Kogelstooten 1 S v d Meer 7 80 M 2 R Middelkoop 7 02 M beiden Vires Janioren Verspringen 1 C van Braam 5 25 M 2 K van Willigen 5 24 M beiden Vires Kogelstooten 1 C van Braam 13 50 M 2 V t Wout 12 70 M beiden Vires Stand na den tweeden dag 1 A A V 36 69 p 2 Vires et Celeritas 8flH p 3 AchiUes 51 p 4 Alphia 29 4 p VOETBAL N V B KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND Juliana Feijenoord 2 O HeraclesG V A V 5 2 Juliana neemt revanche Heracles wint van G V A V en heeft nu een fraaie kans a de 6 1 in Rotterdam die zeer geflatteerd was heeft Juliana thuis getoond wat zij waard is Na een puntlooze eerste helft hebben Vroomen CS na de rust tweemaal gescoord zonder dat Feijenoord er in kon slagen een tegenpunt te verkrijgen Reeds in hun wedstrijd tegen Blauw Wit toonden de Rotterdammers lang niet in vorm te zijn en nu het er volgende week op aan komt is het nog heelemaal niet zeker dat t kampioenschap in het Westen terecht komt Heracles toonde zich nl tegen G V A V volledig de meerdere hetgeen de cijfers 5 2 duidelijk demonstreeren Zoo wordt deze kampioenscompetitic die aanvankelijk alle spanning leek te zullen missen plotseling nóg heel belangrijk Heracles 7 4 1 2 9 18 13 Feijenoord 7 4 1 2 9 17 14 Blauw Wit 7 3 2 2 8 18 13 Juliana 7 3 2 2 8 15 17 G V A V 8 0 2 6 2 13 24 De situatie is dus als volgt geworden Nog te spelen zijn Feijenoord Heracles en Blauw Wit Juliana De winnaar in R dam is landskampioen Eindigt de strijd evenwel geiyk en komt er uit de ontmoeting in Amsterdam een winnaar te voorschijn dan eindigen drie elftallen gelijk Wat een spanning Juliana Feijenoord 2 0 Fraaie overwinning De wedstrijd om het kampioenschap van iJederland welke gistermiddag werd gespeeld te Spekhokerheide leverde een fraaien 2 O overwinning op voor Juliana nadat de rust met blanco stand was ingegaan Het pleit werd beslist toen Bas Pauwe een bal met zijn handen bewerkte De toegekerde penalty schoot Vroomen onberispelijk in 1 0 Dit doelpunt was koren op de molen van Julianf Met nog grootere geestdrift wierpen zij zich in den strijd Feijenoord geen kans meer gevend haar ge wonë spel te ontplooien De Rotterdammers hadden niets anders te doen dan zich tegen de steeds terugkomende Juiianaaanvallers te verdedigen Het gevaar kwam hoofdzakelijk van de rechtervleugel van Juliana waar de beide Vondenhoffs de Vroet en Kuppen steeds te vlug waren en aan hun doorzetten was het tenslotte te danken dat Vroomen zich kon vrijspelen en het tweede doelpunt kon scoren 2 0 Met deze stand kwam het einde Heracle G V A V 5 2 Verdiende lege Reeds na vyf minuten liep Veldhuis op een hoog naar voren geplaatste bal door en hoewel hij zwaar gehinderd werd door eenige Groningers wist hij in uiterst moeilijke positie voor Heracles te doelpunten 1 0 Toen ongeveer twintig minuten was gespeeld ondernam de Heracles rechtsbuiten Krabthuis een ren langs de lijn passeerde Wripe tegenstanders zwenkle met den bal naar binnen en legde het leer afgemeten voor de voeten van Dirckinck die weinig moeite had om doelman Haan te pasaeeren 2 0 Bij een aanval der Groningen hield de Hareclea back Knoef den tegenstander dicht bij liet doel tl waardoor de bal kon uitloopen Dit is echter volgens de sind eenigen tijd geldende spelregels verboden en terecht kende de scheidsrechter aan G V A V een penalty toe die door Buiter in een doelpunt werd omgezet 2 1 Nauwelijk was weer afgetrapt of opnieuw zetten de Groningers eenige goede aanvallen op en na tien minuten spelen werd een dezer aanvallen t esloten met een hard schot van Palts dat succes had 2 2 G VA V had aMui gelyk gemaakt en zoo bleef het tot rust De eerste minuten in de tweede helft ging de strijd vrijwel gelijk op Na 14 minuten wist Jaarsma de Heraclesaanvocrder den bal op keurige wijze op te brengen Hij plaatste het leder naar v d Veen die daarna Veldhuis een goeden kans gaf om te scoren welke door dezen laatsten ipeler uitstekend werd benut 2 Krabshuis maakte er 4 2 van en kort voor t einde scoorde Veldhuis zijn vierde goal en bracht den stand op 6 2 PLAATSELIJK NIEUWS Berkenwoude LOOP DER BEVOLKING Vertrokken H E Berkouwcr naar Cïouda Turfmarkt 28 Z J Bouwman naar Amsterdam Ouderkerkerdijk 100 BURGERLIJKE STAND Pietertje dochter van A Markus en D Berkouwer Lydia dochter van J Slingerland en M van der Spek Jannetje doditer van T de Jong en J P van Erk Bodegraven DE BOREFTSCHE RUITERS Van de Landelijke Rijvereeniguig De Boreftsche Ruiters hebben Vrijdagmiddag drie der jonge leden de veelzijdigheidsproef 1928 met goed gevolg afgelegd Dit examen bertJBt in hoofdzaak op kennis en gebruik van het landbouwtuigpaard Degenen die weten hoe belangrijk dit examen voor den landbouwstand is kunnen volkomen instemmen met de woorden van lof van den examinator den heer Slob uit Hoofddorp die de volharding en taaie studie der jongelui op hoogen prijs stelde De opofferingen die de instructeur de heer A J Toumé uit Woerden gedurende langen tijd zich heeft getroost zijn lofwaardig Met mooie cijfers zijn geslaagd b4j T van Dam en de heer G v d Linde Pzn terwijl den instucteur den heer Toumé die eveneens geëxamineerd werd de gebruikelijke eere teekens zijn uitgereikt BURGERLUKE STAND C Geboren Sjoukje d V P v d Ploeg en L C Koole Antje d v J C Domburg en M Kranenburg Getroawd J F Suijver 29 jaar en F la Gro 25 jaar Overleden M C B Brinkel echtgenoote van J P Ubert 61 jaar LOOP DER BEVOLKING Gevestigd A Wnoukof en gezin v Rotterdam A J en K v d Boon v Utrecht G S Kom v Rotterdam L ten Hoeve en gezin v Hoam M v d Berg V Den Haag K Boer Boot v Woerden M Trouw V Zwammerdam T C Scheer v Bennebroek J J Straver V Leiden A Schouten v München Duitschland H Tuithof v Bensrfiop J H Benckens v Hoorn Vertrokken A A Breure n Zwammerdam A F J Dijkgraaf n Leiden G Broede n IJselstein P C Vrisekoop n Alphen a d Rijn D v Rijswijk n Gouda F Suijve la Gro n Amsterdam D J Knikker n Barwoutswaarder L F Njjbrorft echtg v J H Postma n Vught H J Walraven n Amsterdam PT diklienrt VMr Woensdag Geref Gem n m 6 46 uur de eerw heer Bel uit Rotterdam Boskoop POLOWEDSIXUDEN Woensdagavond 8 uur vriendschappelijke wedstrijd tusschen Zian 11 Den Haag en Boskoop I Daarna voor de bekercompetitie Boskoop II Bodegraven I G Z C IV Cïouda EUhoeven I Reeuwijk Donderdagavond 8 uur Boskoop II G Z C IV Comp G Z K A Z C UI Alphen Gouwe II Waddinxveen bekercompetitie IM ROOPSCHE VEILING Rozen per bos Polyantharozen 20 J5 et Briarclit 14 28 rt Mac Keiler U 15 et Rosa Mundi 24 36 et Gloria Mundi 26 32 et Butterfly 15 23 et Beetter Times 25 40 et Dorus Rijkers 28 40 et August Noack 1 13 et Pechtold 15 20 et Florex 16 23 et Queen Mary 12 16 et Hadtey 12 23 et Rosalandia 18 20 et OranjeTriumph 20 30 et Claudius Pemet 11 17 et Else Poulsen 16 24 rt Wilh Kordis 14 18 et Wcnaland 16 et Edith Helen 17 et Diversen per bos Clematis Duranii 36 45 et idem Mur Ie Coultre 75 et idem Prins Hendrik 72 et Lelies 46 5 et Perziken p t stuk 3 5 et BURGBRLUKE STAND GEBOREN Gezina Helena d van L i de Rooü en E G de Graaf Ann ie Gertrulda d van E Bobeldijk en J Hoogendoom ONDERTBOUWb J C Mulder en N Pot OVERLEDEN Cornells Franciscus Pouw 3 j STAND DER WERKLOOSHEID Het aantal werkloozen bedroeg in de afgeloopen week 132 waarvan 84 boomkweekers vorige week 144 waa onder 93 boomkweekers Naar Düitscnland vertrokken 6 personen RIJKSPOSTSPAARBANK Gedurende de afgeloopen maand werd in de Rijkspostspaarbank alhier ingelegd ƒ 27 087 65 en terugbetaald ƒ 32 495 85 Haastrecht MEISJE AANGEREDEN Zondagmorgen werd bij het Museum Bisdom van Vliet een 14 jarig meisje uit Rotterdam aangereden door een wielrijder en tegen den weg gesmakt Na door dr Hakkenberg te zijn verbonden ik zij per auto naar de ouderlijke woning te Rotterdam vervoerd GEMEENTERAAD De Raad der gemeente zal Vrijdag 16 Augustus des morgens om 10 uur bijeenkomen De agenda luidt Voorstel tot voorloopige vaststelling van de jaarrekening van het Waterleidingbedrijf het Elctriciteitsbedrijf de gemeenterekening de uitgaven voor het O L onderwijs rekening van het Armbestuur van Roosendaal alle over 1939 Reclames schoolgeld 1940 Begrootingswijzigmg dienst 1940 ERNS nGE AANRIJDING Twee broertjes overreden Vrijdagmiddag is op den Provincialen weg een s ito van de firma Dijkhof uit Den Haag in aanrijding gekomen met spelende kinderen die ziph met een z g kros op den weg bevonden Een acht en een vierjarig zoontje v4n den heer Y de praaf aldaar woonachtig werden overreden De oudste werd per ziekenauto in emstigen toestand ovrgebracht naar het St Jozefpaviljoen te Gouda Het kind heeft een gebroken been en eenige verwondingen Het jongste ventje werd overgebracht naar de ouderlijke woning De chauffeur die totaal geen schuld aan het geval had verloor door den schrik het bewustzijn Hekendorp LEK IN WATERLEIDING In het Laageind is plotseling over de lengte van een meter een scheur oitstaan Direct werd een onderzoek inge teld en hieriiit bleek dat een groot lek was ontstaan jp de hoofdleidirig van het waterleidingl edrijf VLEKZIEKTE ONDER VARKENS Onder de varkens komt hier en m de omgeving veel vlekziekte voor Deze zoo besmettelijke en gevaarlijke ziekte tracht men door enting tegen te gaa T VARKENSSTAPEL GERING Het aantal vette varkens bij de veehouders IS gering Die er nog zyn worden geleverd aan de Veehouderij centrale De iDoeren moeten dikwyls een dag na opgave de dieren reeds leveren Moercapelle PAARD OP HOL Op den Middelweg sloeg het paard van een voertuig bestuurd door den heer Heiboer op hol De voerman werd meegesleurd doch moest ten slotte loslaten en bleef gewond liggen Een geneesheer constateerde een gebroken arm en een gebroken been Het slachtoffer U per auto naar een der zieken huizen m Gouda vervoerd EIERÉNVEILING Aangevoerd 6240 stuks Heneieren 4 10 5 15 Eendeieren ƒ 4 ƒ4 25 Kalkoeneieren ƒ 480 ƒ5 15 Allesper honderd stuks Moordrecht MILITAIR NA DRIE MAANDEN TERECHT In Zwitserland geïnterneerd Sinds 9 Mei had men in deze gemeente niets meer gehoord van dondienstplichtig soldaat Wiggert van denHeuvel Alle nasporingen warenvruchteloos Het ergste werd gevreesdtotdat Donderdag plotseling een telegrafisch bfricht uitkomst bracht Hijbleek in Zwitserland te zyn geïnterneerd I Nieuwerkerk a d IJssc Bl KGERLIJKE STAND GEHUW W Beijm 25 j en J èn Toom 23 i H Zwarteveld 26 j en A de Graaff 27 j GEBOREN Willem z van J Reijin en C Hauma Arend z van Adr Reijm en J van den Dool MARKTBERBöHTcV KA ÏSMAKKT OUDEWATCR 3 00 p r a M Handel v uy 41a RACO TUmNQ M V MJICO KEOCHTEUBPLEIN 1 DEN RJUIO la lUkSSS la HIST noODNII VMf MAJUIPJUI H AUGUSiUS IMS OOQE rflMlUl ƒ JOOO 17148 f 1500 litis ƒ 1000 8Ï19 itan 1 00 6034 TOSS lïOM 300 17630 20636 f löo 6009 7637 1US6 189M 16397 17077 18368 ISÏTS nuMdSN VAM aub 207 677 973 1337 201 874 943 1297 1834 ISIO 9005 3379 3627 3254 3729 4148 4Ï67 4672 5330 6573 6976 6331 6455 6709 6900 338 631 995 1340 368 822 1082 139S 1696 2003 2381 2623 2784 3469 3771 4389 4 i48 4983 6388 6785 603 6383 0568 8834 7088 1388 7677 77U 8055 8368 8543 8701 9099 932 1 9849 lousi 10608 10880 11197 1142 11871 12114 12211 12517 13807 13003 13176 13587 13S29 14044 14252 14337 14508 14830 15066 15234 16471 15940 1CI3S 16343 16541 11836 17218 17499 17818 18109 182 186S9 18733 18984 I91 5 19628 1978a 30187 3Q6S4 30811 SI 638 903 1361 1383 1606 1613 1898 1860 2070 3081 3364 3376 3683 2618 8002 3181 3694 3695 4044 4102 4346 4361 4831 466S 60 7 6116 5698 5569 6938 6956 6130 6154 372 6431 6769 6770 8891 6897 286 789 1002 1373 1622 1996 3164 2604 2773 3454 3770 4367 4437 4790 6386 8693 6010 6366 6556 6810 7042 7341 7S49 7691 8036 8396 8539 8786 8088 9316 9824 10367 10604 10834 11184 11409 11792 13087 12186 12502 12795 13968 I317I 13638 13819 14022 14243 14385 14498 14793 14950 15225 15423 15852 16I2S 16318 1663 16817 17193 17428 17775 18091 18354 18630 18697 18938 1913 1 636 19741 78 386 882 1306 1487 174 3061 3343 2674 3840 3037 3978 4323 4596 5037 6537 6840 6115 634 6728 837 7133 7418 7604 7851 8198 8387 8698 8965 9131 9643 0965 10359 10691 10039 11263 11618 11952 12133 12255 12610 12889 13043 13263 138 I6I04 15285 15620 15984 16156 16 16 16580 16974 17318 17585 18034 18138 18366 18652 18796 19043 1921 I85S4 19982 30248 20614 30843 aa 68 483 333 366 47 848 1J77 117B 1643 1650 1911 1O03 3121 2139 3383 2480 2642 2731 3343 3438 3767 3786 4165 4101 4173 4413 4 97 4726 63081 5376 5661 5673 6998 6003 6366 635 6509 530 80 804 6915 6982 1430 1436 1733 1748 3019 3031 3346 2316 3S56 356 3813 3813 3481 3iaa 3781 3830 4881 4303 4566 4573 4976 4ai 0 5383 5 6 6703 5833 041 6048 8301 6333 6630 6738 6847 6860 7101 7181 731 7461 7602 7662 7664 7042 8018 8368 8276 8300 8411 8706 874 8966 9031 9274 0780 733 9812 10146 10256 10463 10585 1U770 10783 11081 11134 11 19 11321 11868 11695 11969 13035 12163 12173 12390 13423 12631 13658 12928 12031 13122 13130 13398 13448 13767 1J781 13946 13946 14217 14218 14360 1 1363 14471 14487 14746 14771 14883 14906 15162 15200 16388 15396 15805 15811 16067 16082 1S208 16241 18496 16800 16710 16748 17082 17188 17363 17394 17885 17698 18068 18081 18208 18344 18463 18459 18680 18887 18870 18883 19103 1 10 19369 19439 19679 19708 30012 20083 30431 20439 30788 20778 30933 20932 7183 7438 7 a7 7916 8333 8388 8616 8967 8184 9678 7173 7433 7647 7932 8246 8389 8669 8971 9242 9730 7331 7640 7669 8030 8294 8428 8774 8060 9297 9810 10256 10598 10787 11138 11332 11765 13041 13181 12460 13743 12038 13151 13 500 13308 9991 10057 10416 10463 10697 10768 10962 11015 11312 11313 11663 11660 11957 11985 13167 12159 13377 12203 12611 12618 12910 12920 13062 13087 13300 13379 13728 13737 13895 13911 14193 14213 14314 14346 14446 14453 14731 14734 14842 14864 15142 15148 15303 15366 15625 15757 16008 16030 18187 16207 16431 16468 16640 16666 18988 17027 17321 17335 17606 17632 18064 18061 18181 18194 18384 18438 18644 18976 18807 18841 19067 19072 19238 19280 19 3 19673 19990 30007 20391 20311 20884 30714 20888 30904 14239 14382 14406 14772 14915 15205 15403 15844 16104 18308 18836 16757 17192 17411 17756 18087 18283 18482 18688 18930 19137 19478 19718 20088 20460 20788 30943 1 29 138 7103 7113 7343 7401 7678 7684 7714 7763 8096 8156 8350 8376 8576 8683 8861 8893 8112 9139 9455 9408 9945 9953 U 324 10340 10661 10C78 10898 10934 11330 11361 11438 11440 11883 11924 12131 12138 13331 12337 12623 13673 13838 12871 13023 13026 13209 13213 13 02 13618 13873 13882 14078 14079 14265 14389 14398 14410 14636 14687 14636 14838 1507Q 15100 15239 15347 15546 15546 15967 15964 16143 16153 16400 16412 16566 16567 16855 16909 17303 17312 17527 17531 17837 17966 18130 18138 18267 18271 16540 18546 18746 18771 iS989 19032 19183 19189 19636 18664 19807 19869 20305 30331 30694 3069 30813 30834 309 7 WESrERBORG GAAT UITBREIDEN Vaaal 16 Augualaa a a al n Mixa nwaail n verplaatst van Beatrijsstraat 42 naar MATHCNESSERDMK 317 ROTTeRDAM Telefoon voorloopig 3l280 Twee minnteji vanaf de Mathenesserbrug Te be reiken met traml n 4 en bntlijn H S VAN WESTERBORe ZONEN V l T erastitrs in BALANTERIEEN SP EieOEOEREN Mz nz De R u d fiiRM met het nieuwe adres I 1934 40 Officieeie publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij INLEVERING AKKERBOUWPRODUCTEN OOGST 194 Het Rylisbureau voor de Voedselvoorziening in oorlogstijd miidkt bekend dat de alckerbouwproducten van den oogst 1940 door de telers dier producten op de volgende wy ze zullen rnoeten worden ingeleverd in Friesland Groningen Gelderland Zuid Holland Zeeland Noord Brabant en Limburg bij de Gewestelijke Tarwe orgamsatie in Drenthe Overijssel Utrecht en Noord Holland voofloopig bij den Provincialen Vo dselbommissaris zoolang de in deze procincies in oprichting zijnde Gewestelijke Aankooporganisaties nog niet in werking zijn getreden Voor deze inlevering komen in aanmerlting alle granen en peulvruchten alsmede de volgende zaden koolzaad lijnzaad karwijzaad kanariezaad geel en bruin mosterdzaad en blauwmaanzaad De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd dat het vervoeren en afleveren van deze producten is verboden van welk verbod de Provinciale Voedselcommissaris ontheffing kan vcrleenen Aan telers wordt deze ontheffing echter alleen gegeven voor het vervoeren en afleveren naar en aan de plaats waar de inlevering der producten moet geschieden s Gravenhage 12 Augustus I 4 90 Wat ge ook moogt adverteeren Auto s fietsen oude kleeren Huis te huur chauffeuren leeren Kleintjes geven vaak succes Wilt ge eens een kansje wagen Wat verkoopen of Iets vragen Voor één kwartje kunt ge slagen t Resultaat telt vaak voor zes Houtbewerkiiips Macbiiies la kaep gevraagd vandikteplank vlakbank pennenbank cirkelzaag langgatboor lintzaag alkortbank Brieven letter A 62 Adv Bureau Gebr OEVERS Zaagmolendrift 3 a Roflerdam G 2fi l 10 Oudewater GEMEENTE SECRETARIE D heer J P Verhoef uit Lopik is aangesteld als volontair ter gemeentesecretarie alhier ZANGLUST Het Chr dameskoor Zanglust behaalde op het groot nationaal concours te Utrecht een eersten prijs in de eerste afdeeling met 340 punten en een derden eereprijs in den eerewedstrijd VRUGESPROKEN De heer Mynen directeur van het melkontvangstation alhier is vrijgesproken van een hem ten laste gelegde overtreding der Arbeidswet OP DE BON ONGELUKKIGE VAL De politie heeft tegen een inwoner dezer gemeente proces verbaal opgemaakt wegens het vervoeren met een autobus zonder daartoe vergunning te hebben en tevens wegens het zonder vergunning gebruiken van motorbrandstof FRUITVEILING Peren Oomskinderen van 13 19 f ent N H Suikerperen van 2 3V4