Goudsche Courant, maandag 12 augustus 1940

MAANDAG 12 AUGUSTUS 1940 pf COLIJN spreekt zidh uit g i de Nederlandsche Unie JEmn nieuwe partij wier doel Is andere partijen op te lossW pfof Slotemaker de Bruine Eenheid zonder ggestelijke waarden is te duur gekocht toestanden zooals die na den oorlog De NederUndsche UBie P J dwaasheid is er nu reeds besfjiogelingen over te houden van de drie die aan de vor 1 J R Slotemaker de Bruine aan der eerste Nederlandsche Unie tJ deelgenomen Dit optreden Jjwrgeiekl van een geheel nieuw I dat sterk afweek van het waarover overeenstemming om ons bewust te worden van ons volkskarakter en van onze eigen plaats in het volksgeheel Een volk draagt een Stempel Het ie niet maar een verza a meling van personen wonend op een J gen was in de eerste Nederland zelfde stuk grond Het volksleven is JJ Unie Dit nieuwe program wekte niet maar de som van maatregelen op administratief economisch eilk zmder gebied Een volk is een grootsche in nerlüke eenheid met eigen ziel en eigen stempel Het is geen toeval dat meer dan vroeger de menschheid zich daarvan bewust wordt Alom waar Duitsche wonen breekt de eene Duitsche z naar buiten treden van de Nederlandnaar buiten treden van de Needrlandsche ziel Wie die ziel doorschouwt ontv aart er elementen die niet gelijksoortig zijn Spr denkt aan de onstoffeüke wereld waarin onze wortels liggen en zonder welke wu veroordeeld zün om in de materie op te gaan en onder te gaan Als daarover Nederlanders spreken zeggen zü niet allen hetzelfde zij zijn niet gelijk religieus noch geluk als het dén invloed geldt van dit religleuxc op hcei het openbare levensgebied Dit is een feit de kernvraag is nu hoe djt feit gehantecni wordt Men kan het aldus hanteeren dat de eenbeid van bet nationale het volksche Ook is vry duktelUk a n JJ I dal b hr onze Jeugdbe 8 die b na een eeuw oud is v = moeien Worden iMmëngesmol boven al Is zoodat de elementen die nlfi i in d Apollohalte Am ie vergadering gehouden ÏSk d or bel provinciale comité van lii r enigingen in Noord Hol iil overleg met de betrokken in ier Chr Hiat Unie is belegd h welke vergaöeriag als sprekers Zt oord voorden de heeren dr H JSijj gn prut dr J R Slotemaker j BraioC Vug deze vergadering bestond een aogroote btlangstelling dat groor lMl die ruim 5000 personen kan Milten bij lange na geen plaats J aan allen die de vergadering IjJien bijwonen plaats te bieden jsjrom werd een drietal vergade n achter elkander belegd n L middags te half twee en te vie fg en de avond te half acht REDE DR H COLIJN ger ving aan met de herinnering TÏct l J jongste geidirUt Hij htfft de critiek vernomen t rocn niet op de grens van twee teteWen mbest blijven staan doch i i $ de nieuwe wereld die voor m l fc J binnentreden Op zich0 vereischt die critiek geen weder g ortidal spreker het er mee eens II Allten S het niet juist om het vie dat nog grootendeels onbeteoi is ongezien te aanvaarden en het dule als waardeloo weg te werpen h toch zijn er velen die dit laatste mdtr eeniKi botlenking doen Rfet guM geldt de critiek dan oi staatsleitel en iet ptrtijwezen Wwneer spreker met die critiek B el1e iik iratemt dan is dat geen lonml Twintig jaar lang heeft hij in iBiotd en ges nrift op de fouten van moderne democratie gewezen Btpüpelijk 1 het dat men zoekt naar uu nauwer aaneensluiting naar een iediter samenbinding van het NederluidKhe volk omdat men niet ten nredhte daarin een soon waarborg nekt voor het behoud van wat ons liefit In dit verband Wilde spr ietj de fakn over den gang van zake net k Nederlandsche Unie en van deze tle eiiheid gebruik maken otn zijn idvies aan de kiesvereenigingen in M openbaar toe te lichten Den eersten Juli van dit jaar zijn k ïGravenhage bijeengekomen een tvnlftal personen twee aan twee l oraitig uit de zes groote politieke jiarlijen Voor de anti revolutionairen tami dat de heer Schouten en spr 1 Deze twaalf personen overtuigd Wi de noodzakelijkheid van grooter iHieiindheid besloten er naar te tteven dat de politieke partijen hun Wjchillen laten rusten en dat zij zich Widen vereenigen op een kort propun van actie dat aller instemming moeten hebben Dit algcmeene in teinming werd gemakkelijk verkreIBi en vijf dagen later § Juli werd W tweede vergadering gehouden rbjj ook aanwezig waren drie hee i van de Nederlandsche gemeenÖip Weer tWïe dagen later den tktitBi Juli werd ook met deze tn overeenstemming verkregen Wr een gemeenachappelijk door de heeren uit te vaardigen manifest P II Juli was er dus een Nederiand Unie een gemeenschappelijk ge W naam die geacht kon worden wrloop van tyd waarschijnlijk 90 Jwsnt van het Nederlandsche volk presenteeren Om redenen die plegen zijn in verschil tusschen ijftien heeren heeft de uitvaar S van dit manifest geen voort 8 kunnen hebben hjk het vermoeden dat voor J e volksgroepen het moeilijk flJB met deze tweede unie waarr trouwens niet geraadpleegd 1 mee te gaan Vooral de toe iigen die van tyd tot tijd in in2 5 op het program gegeven wer versterkten dien twijfel En na t Augustus werd die twijfel blokt niet het doel te zijn om t ehten de bestaande organisa 1 stroomingen in ons volksin een bedding te brengen inde een groote nationale be te verkrugen inaar feitelijk meii tot de stichting van en B ttH t e partij met de daarbij je e te algeheele oplossing van de op beginselen opgebouwde n goede veertien dagen later J nu plotseling een nieuwe Ne fl ndsche Unie op geleid door deWöf personen althans twee per t n met de andere onder eenhoofdige leiding Toen spreker op 31 Juli in zün adviep aan de kiesvereeniging den raad gaf zich voprshands te onthouden zal dit voorshands thans dienen te vervallen Zoo vervolgde spr kan het niet want zoo wordt het voor Vi Van het Nederlandsche volk onmogelijk mee Ie doen Spreker stelde op den voorgrond dat hij voor zich nog altijd bereid is tot samenwerking op zoo breed mogelijke basis Die samenwerking was verkregen in het het program van de eerste Nederlandsche Unie Die samenwerking is nog mogelük indien men zioI niet verliest in fantasieën maar de nuchtere klare werkelijkheid tot uitgangspunt neemt Die nuchtere klare werkelijkheid beteekent internationaal dat men de gewijzigde toes en op het continent van Europa a oet aanvaarden Hoe de ooi ÊÊ eindigt naar den mensch gesproken kan men geen andere uitkomst zien dan dat het Duitschc overwicht op het vasteland van Europa moet worden aanvaard Dat een nieuwe orienteering op nationaal terrein noodzakelijk is behoeft wel geen betoog maar even duidelijk is t dat wij aan een vernieuwing van ons staatsbestel tijdens de bezetting niet kunnen bouwen en ook niet moeten willen bouwen al zijn er tal van begeeVten die wij in ons hart koesteren en al mogen wij de omtrekken van het toekomstbeeld voor ons zelf trachten in gereedheid te brengen Heroriënteering is ook op sociaal en economisch gebied noodzakelyk a was het alleen maar door de veranderde verhoudingen die op het continent van Europa geboren zijn Maar hierbij zal men er wel op hebben te rekenen dat sommige sociale o £ economische hervormingen zoodanig afhankelyk zijn van de Schade voor de eensgezindheid Al zulk streven schaadt de eensge ndheid die thans bovenal noodig is dit beteekent niet dat men op sociaalecanomisch gebied intusschen niets kan verrichten alles wat kan strekken tot versterking van het gemeenschapsbesef tot hechter samenbinding van het Nederlandsche Volk met eerbiediging van de geestelijke verscheidenheid verdient met kracht te worden gesteund Op zulk een basis zou het mogeluk zijn samenwerking te verkrijgen waarvan nu een derde deel van het Nederlandsche volk om gewichtige redenen zich zal hebben te onthouden In dit opzight is er ook in eigen krmg nog heel wat te doen want ook daar werd wel wat heel erg naast elkaar heengeleefd Het is dan ook verheugend te kunnen zoggen dat anti revolutionairen en christelijk historischen begonnen zijn hun eigen organisaties met elkander in aanraking e brengen door een cpntactcommissï in het leven te roepen waarin die organisaties met elkaar hun parallel loopende belangen kunnen bespreken Spreker besloot met de betuiging van zijn inzicht dat de vormen waaronder een groote internationale beweging zich moet openbaren bijzaak zijn mits de leidende gedachten van die vormgeving Nederlandsch is in den historischen zin dat volksinvloed niet wordt buitengesloten REDE PROF SLOTEMAKER DE BRUINE Wij zijn samen aldus ving prof verschekleoheid to engen opt den adjtergrond treden al zyn zU op lidiself npg zoo waardevol Men kan het bedoelde feit eehter ook aldus hanteeren dat men de dispste beginselen n et op den achtergrond kan laten driegen omdat een aldus gekwhte eenheid te duur gekocht zou zgn Vraag niet zoo klinkt het dan dat wij bij onzen hartstochteijken dienst aan ons eene volk het géesteluke beneden het nationale cbfltwn Dit kunnen wij niet V il bier hedffli in de Apollo hal aldus spreker zeggen onvoorwaardelijk het tweede Neem ons zoo vragen wij ten bate van ons volk zogals wij zyn vraag ons niet het heiligste dat wij bezitten buiten her openbare leven te pJaatsen Vraag dat met juist ter wille van ons volk Bovendien zal het nationale het volksche een geestelijken inhoud moeten hebben anders blijkt het hol Nu zijn wg bij de kern van de kwestie De Rijkscommissaris heeft op 29 Mei verklaard niet onze vryheid ons te willen ontnemen en met ons volkskarakter te willen vernietigen Best Maar hij zeide nog iets ter bepaling van ons volkskaraktjer noemde hij onzen vrijheidsoorlog tegen den geloofsdwang Dat sloeg den spijker pracies op den kop Zonder 1558 zou ons volkskarakter anders gevuld zijn 1568 stempelt ons De geestelijke vrijheid zit ons in het bloed 1568 is ech ter niet 1789 De Fransche revolutie bracht een verdraagzaamheid verkregen door de onderschatting vari de geestelijke goederen en deze was er dan ook naar Willem de Zwijger vocht voor de geestelijke goederen terwijl 17B9 leidt tot secularisatie van het openbare leven bewaart 1568 oas het geestelijk goed Dit is specifiek Nederlandsch karakter De Rijkscommissaris wil het ons bewaard zien Laten Nederlanders niet pogen het ons te ontnemen Er is helaas reden dit met grootenernst te zeggen Niet van Duitschersdoch van Nederlanders particulierenen ambtenaren ontwaren wiJ pogingen die als ze doorgezet werden opzeer groot verzet zouden moeten stuiten in de krtngen die hier vergaderdzijn docli waarlijk niet alleen bijrechtzinnige protestanten doch evenzeer bij roomsch katholieken en vrijzinnigen Men moet nog pen stap vr der gaan in het bepalen vsh het Nederlandsche volk Niemand verstaat de Duitsche ziel buiten Luther om Niemand verstaat de Nederlandsche buiten Calvijn om Hiermede wordt natuurlijk niet sp ciaal gedoeld op kerkelijke of dogmatische grootheden Het stempel van het gansche volksleven is in geding Wij in Nederland vragen dat hetgeen God ons geschonken heeft doordringe niet alleen in de kerk doch ook in de opvoeding de school de jeugdbeweging den barmhartigheidsdienst Onze christelijke instituten willen Wij met man en macht bewaren wie daarvan afdoet verarmt het Nederlandsclie nationale karakter Gevaar voor het aativnale Men zal nu vragen of deze opvatting niet leiden moet tot de vorming van éen aantal onderscheiden en elkaar bestrijdende kringen waardoor het nationale zeer ver te zoeken zal zün Het antwoord luidt dat het tegendeel het geval is In 1568 bestond een sterkgefundeerde groep die tot concentratiepunt werd voor velen Het is waarschijnlij k dat dit verschijnsel zich herhalen zal Want dagelijks beter wordt beseft dat nationaal zonder vulling leeg 13 Na den jongsten storm wankelen personen groepen ja heele partyen Wie thans zal blijven staan behoeft een houvast voor zijn handen boven en voor zijn voeten beneden Wie dit missen wordvn duizelig Er i een roep om een steunpunt Het is nationaal die roep te verhooren Het is on nationaal langs het eigenlijke steunpunt heen te werken Neem de vrijheid Gij zult haar niet kunnen handhaven doch juist vervallen eerst tot n chaos en dan tot een mist tenzij ge in Gods openbaring de lijnen voor de vrijheid vindt Dat zien thans telkens meerderen ongeacht w elk geesteskind ze zijn en welke confeSSTe zij belijden Neem de sociale bemoeienis Zij is brandend noodig Dan slechts aan het spook de werkloosheid Gerechtigheid en erbarmen moeten ons voortjagen Zij wellen nergens zoo krachtig als in Christus die barmhartige Samaritaan en heilige Richter tegelyk is Het Christelijke is niet het sectarische k ch het nationale bij uitnemendheid Spr em digt met een roep om eenheid van alitn die bouwen op hetzelfde fundament met de waarschuwing dat men in dezen kring alle phanzeisme moet besfrijden met den drang dat dit geestelijk bezit de zware verantwoordelijkheid doe beseffen jegens heel ons volk Want Christelijk is nationaal VERGADERING VAN DE NEDERLANDSCHE UNIE TE EINDHOVEN Zaterdagavond werd te Eindhoven een groote vergadering gehouden van de Nederlandsche Uie welke door ongeveer 5 000 personen werd be70 J t Op deze bijeenkomst sprak mr 3 Linthorst Homan die in algemeene lijnen het programma der Nederlandsche Unie uiteenzette Daarna lichtte prof dr J de Quaij het ezichtspunt der Unie ten aanzien van enkele economische vraagstukken nader toe In de pauze werd door Kommer Klein een nieuw Nederlandadi lied van Anton van IXiinkerken gedeclameerd De vergaderig werd besloten met het zingen van Mijn Nederland Vóór 29 Juli gekochte textielsroederen Voor aflevering van groote STÜKKKN EHOUNNÏNG NOODIG Naar aanleidikg van de vele vragen hoc handeld oet worden ten aanzien van textielgoederen die reeds voor 29 JuU gekocht maar nog niet geleverd zijn deelt de secretaris generaal wnd hoofd van het dept van JHandel Nijverheid en Scheepvaart mede dat in afwijking van alle ter zake reeds gepubhceerde mededeehngen de afdevering van reeds v ó ó r 29 Juli gekochte groote stukken slecht is toegestaan indien hiertoe verprunring is vergregen van den plaatrelijkon distnbutiédienst Aanvragers mi eten hierbij hetzij door overlegging van een desbeti ffende schriftelijke verklaring van den leverancier hetzij anderszins kunnen aantoonen dat zij het be rokker kleedingstuK inderdaad vóór 29 Juli hebben gekocht en dat dit nog niet aan hen is afgeleverd Uiteraard blijft de waarde welke aan een verklaring van den leverancier kan worden gehecht tra beoordeeling van den distributiedienst Dp vergunning moet schriftelijk worden aangevraagd bij den distributiedienst van de gemeente waar men in het bevolkingsregister is ingesyïireven en is slechts geldig gedurende een maand na dagteekening Bij aflevering van de goederen moet de koopcr een ontvangstbewijs aan den winkelier afgeven waarop vermeld staan a Het nummer van de specialevergunning b Naam voorletters en volledigadres van den kooper c Het nummer van de distributiestamkaart d De gekochte goederen e Het aantal punten waarop degekochte goederen worden gewaardeerd Bij afgifte van een speciale vergunning tot aflevering dezer groote stukken worden door den distributiedienst 30 punten van de textielkaart verwijderd indien de puntenwaardeering van het gekochte groote stuk tezamen met die van de reeds op het aanvraagformulier voor de textielkaart opgegeven groote stukken meer dan 30 punten bedraagt Indien echter bij de uitreiking der persoon lijke textielkaart deze 30 punten reeds van de kaart waren verwijderd omdat aanvragers zich andere groote stukken hadden aangeschaft worden bij de uitreiking van de speciale verg mning geen verdere pimten van de kaart afgeknipt Mededeeling aan de handelaars Ter verduidelijking van de desbetreffende mededeeling m de avondbladen van 9 uglJstJs wordt bencht dat de koop en verkoop van textielproducten in de periode van 12 Augustus tot 1 September weliswaar door de handelaars geschieden kan zonder dat zij in het bezit zijn van een algemeene vergunning van het Rijksbureau voor de distributie van textielproducten door den handel doch dat de aflevering aan het publiek uiteraard slechts kan plaatsvinden tegen inleverig van het benoodigde aantal punten van de textielkaart Maizena griesmeel en puddingpoeder WAARTOE BON J 5 RECBT GEXFT De secretans generaal wnd hoofd van het dept van Landbouw en Vissdierij maakt bekend dat met betrekking tot den met 105 genummerde bon van het algemeen distritutiebonboekje welke gedurende het tydvak van 22 Juli tot en met 8 Sept a s recht geeft op hel koopen van maizena griesmeel of puodingpoedert het volgende is bepnald Aangezien in den handel thans nog een groot aantal pakjes maizena met een inhoud van 225 gram voorradig is kan goedgekeurd worden dat tot een nader te bepalen dag deze pakjes worden gekocht ttgen afgifte van twee der bovengenoemde met 105 genummerde bonnen Het betreft hier een bepaalde fabneksverpakking In verband hiermede is bepaald dat slechts pakjes maizena van 225 gram rfelke reds voor 22 Juli 1940 waren vervaardigd tegen afgifte van twee bonnen 105 gekocht kunnen worden Met betrekkmg tot puddingpoeders is verder bepaald dat de met 105 genummerde bon recht geeft op het koopen van twee pakjes puddingpoeder waarvan elk ten hoogste 50 gr zetmeel bevat dan wel drie pakjes puddingpo der waarvan elk ten hoogste 33 gram zetmeel bevat Van de samenstelling der puddingpoeders zal dus a hangen of tegen afgifte van één bon twee of drie pakjes verkocht mogen worden Het is echter onaeacht d j amenstelling van het puddinnsi eder verboden meer dan drie pakjes per bon bon te verkoopen Voorts zal op den met 105 gfenum merde bon inplaats van puddingpoed r ook puddmgsauspoeder gekocht kunnen worden en wel tot een hoeveelheid welke ten hoogste 100 gram zetmeel bevat Het if echter ongeacht de samenstelling verboden meer dan 6 pakjes puddingf uspocder teften inlevering van een bon te koopen In verband met het boveüstaande wordt er de aandacht cp gevestigd dat onder de dLstnbutierrgeling vallen alle soorten puddingpoeder en puddiniFiiauapoeder die geheel of Jen deele zijn vervaardigd van producten bereid uit granen rijst of tapioca Goedkoope sigaren en igaretten verdwenen OPCENTEN OP DE TABAKSACCUN8 Naar het V ad verneemt kan thans wel als vaststaand worden aangenomen dat de prijzen van sigaren en sigaretten hooger zullen worden Met ingang van 15 September n l zullen er tien opcenten komen op den accijns hetgeen voor de sigaretten een prüsverhooging beteekent van ten minste 5 percent De gevolgen v4n de aocijnsverhooging zullen waarschijnlijk van vèrstrekkenden aard zijn ÖBder de gegeven omstandigheden n L zal het met meer mogelijk zijn tegen de oude prijzen te fabriceeren en televeren Zoo llcn allereerst de doosjes sigaretten van 15 cent per 20 stuks geheel verdwijnen omdat de fabricage daarvan niet meer loonend kan zijn Dit zal duidelijk zjijn als men bedenkt dat op 15 September a s 5S procent van den verkoopsprjjs belasting is de winkeliera ongeveer 20 pet krijgen en de doosjes ongeveer 5 pet kosten voor den fabrikant loont het dan de moeite niet meer Niet anders staat het met de duur dere doosjes sigaretten Deze zullen wel meer dan 5 percent in prijs stijgen Voor sommige fabrieken lijkt het zelfs dat men geen goedkoopere sigaretten zal kunnen produceeren dan een kwartje per doo s En het ziet er naar uit dat doosjes van 25 et wel vijf cent duurder zullen worden enz Ouk de goedkoope sigaren loopen op hun einde De minimumprijs wordt 4 cent Er zijn echter ook fabrieken die reeds nu aan hun afnemers hebben medegedeeld dat zij geen goedkoopere sigaren zullen afleveren dan met een verkoopsprijs van 8 cent Dit zijn echter niet de fabrieken die aangesloten zijn bij de Vereenigingy van Grootfabrikanten in dit bedrijf Hoe het dus 15 September zal gaan is nog niet algemeen bekend Sigarenen sigarettenfabrikanten hebben nog geen onderlinge regeling getroffen Verbod aflevering melkproducten WINKELIERS MOGEN HUN VOORRAAD VEFKOOPEN De secretans generaal waarnemend hoofd van het departement van Landbond en Visscherij brenl ter kennis dat met ingang van 10 Augustus 1940 tijdelijk de aflevering van gecondensserde melk melkpoeder blokmelk en gesteriliseerde melk m bbk verboden is Dit verbod geldt niet voor afleveringen van magere melkpoeder en voorlevenngen aan de Nederlandsche zuivelcentrale afdeeling zuilvel Evenmin geldt dit verbod ten aanzien van normale afleveringen door producenten ofhandelaaren niet zijnde detaillisten aan de industrie welke melkproducten pleegt te verwerken Deze afleveringen mogen slechts geschieden indien hier oor door genoemde centrale toestemming is verleend Onder normale leveringen worden in het algemeen verstaan die leveringen welke overeenkomen met de afleveringen in 1939 Aan de Trtnkeliers is het voorts toegestaan hun voorraad gecondenseerde melk of melkpoeder aan den consument te verkoopen Aanvulling van hun voorraad zal tengevolge van dit verbod tijdeiyk niet mogelijk zijn Drie meisjes door auto aangereden TWEF GEWONDEN Gisteravohd omstreeks half negen wilde te Amsterdam de bestuurder van een huurauto komende van den Amstel op de Sarphatikada links afbuigen naar het Weesperplein Op dat oogenblik naderde van die zijde een particuliere auto die hem geen voorrang verleende Een botsing was niet te vermijden De taxi geraakte met een flinken slag me de particuliere auto in botsing en reed vervolgens het voetpad op Juist op dat oogenblik liepen daar drie jonge meisjes allen omstreeks 16 jaar oud Twee van haar werden door de auto gegrepen met l et gevolg dat zij van de trappen langszij de kade werden afgeslingerd Geneeskundige hulp was spoedig ter plaatse De G G en GD vervoerde de beide slachtoffers naar het O L Vrouwegasthuis Een van do meisjes bleek een armfractuur te hebben opgeloopen de andere een armen beenfractuur Het derdi meisje ondervond geen ernstige jgcvplgen vanf deze aanrijding Alhoewel zij erg geschrokken was kon zü haar weg vervolgen Van de beide voertuigen i vooral de particuliere auto vrij e nstig beschadigd HEBKENNING VAN VERMISTE PERSONEN TE ROTTEKDAM Bij de politie te Rotterdium berust een aantal foto s van om jhet leven gekomenen in de dagen vkn 10 tot 14 Mei j l Deze foto s züiji van nog niet geidentificeerden en de Tvilitie verzoekt degenen die familieleden of kennissen vermissen zich jie vervoe n aan het hoofdbureau van politie aan het Haagscheveer bU jle juititieafdeeling Welke Bon Lcvenuiiddelendistribii BROOD Met I genummerde dubbele boaBen van het 2c broodbooboekje 2500 gram roggebrood of ZOM gram aader brood Elk der enkel bonnen 125 gram roggebrood 1 K gram ander brood voor da Iteriode van 12 t m 11 AngustiH Mt 4 dagen extra geldigheidsduur SUIKER BON No IC 1 k g inlkec geldig tot en met 31 Angustos meel 1 BON No VA ons tarwebleeai of Urwemeel of boekweitmeel of roggebloem of roggemeel f zelfrijzend bakmeel geldig tot en met S September BOTER EN VET BONS 1 2 3 en 4 van de boterkaart 250 gram boter geldig tol en met 23 Augustus BONS 1 en 2 vaa de vetkaart 250 gram margarine gesmolten vet of boter geldig tot en met 23 Augi tus BONS 3 en 4 van de vetkaart 250 gram boter met U cent reductie per 250 gram geldig tot en met 23 Augustus THEE OF KOf FIE BON no 53 1 2 ons bee o 2 pond koffie geldig tbt en met 30 Augustus PETROLEUM PCTROLEÜMZEGEL Periode V i L petroleum geldig van 12 Augustus t m t September GRUTTERSWAREN BON no 14 250 gram rijst o rijslemeel geldig tot en met September BON no 27 250 gram havermout of havervlokken of gort of grutten geldig tot en met 6 September BON no 105 100 gram maizena of griesmeel of puddingpoeder geldig tot en met 11 September BON no 110 100 gram maearoni of vermicelli of spaghetti geldig tot en met 11 September MOTORBRANDSTOF Tweede distributie periode loopt van 4 Augustus t m 31 Augustus Vervoersvergunningen en Toevfijzingen van motorbrandstof moeten opnieuw worden aangevraagd op de gebruikelijke foi moUeren KOLEN Tot 30 September kan men biJ bandelaren koopen 20 van het verbruik van April 1939 tot en met Maart 1940 LEVERTRAAN Alleen op recept van arts max 200 cc per hoofd per week VOOR ONZE DIEREN HONDENBROOD BON No 1 12 K G groep 1 en 2 U K G gr 3 6 K G gr 4 5 K G groep 5 3 K G groep £ geldig tot en met 31 Augustus KATTENBROOD I HON Ne 1 l l K G geldig tot en met 31 Angnstus Instituut voor arbeidersontwikkeling ARBEID W ORDT VOORTGEZET Het Instituut voor arbeidersontwikkeling heeft besloten naar aanleiding van de besporkingen met mr M M Rost van Tonningen regeeringscommissans voor de cultureele organisaties van de modjme arbeidersbeweging zijn arbeid voort te zetten In een tot de leden gericht manifest zal zijn sta ndpunt nader worden uiteengezet Vrr EEN BOOM GEVALLEN Een arbeider uit de Stolwükstraat te Amsterdam die onder de gemeente Baambrugge bezig was rnet het rooien van boomen en daartoe iij een wilg was geklommen om deze van de overtollige takken te ontdoen viel van een hoogte van tien meter op den grond dooidat een der takken waarop hij stond afbrak Het slachtoffer brak een arm enkele ribben en liep voorts inwendige kneuzingen op Na ter plaatse door een dokter behandeld te zijn vervoerde men hem maar het Wilhelmina gasthuis te A dam GEZINSTOESLAG EN DE NAAR DE OOSTMABK UrrOEZONDEN KINDEREN 6e secretarisgeneraal wnd hoofd van det dept van Sociale Zaken heeft een Vief opden san de onderscheidene fpriieentebesturcn waarin hli mededeelt goed te keuren dat de gezindsledentoesl voor kinderen uitgezonden naar de Oostmark aan da ondersteunde hoofden van gezinnen wordt doorbetaald