Goudsche Courant, maandag 12 augustus 1940

EERSTE BLjAD MAANDAG 12 AUGUSTUS 1940 AtU iek Höe de Duitschers Waalhaven veroverden Relaas van een commandant der üalschermjagers De Hollander heeft dopper gestreden krachtiger 4tm wfl ▼ erwacht hadden Tan een Tolk dat meer dan honderd foor lang geen oorlog roerde rjOE Waalhaven den lOen Mei i2 genomen uierd door Duitsche lwI chermjo er wordt in het luchtvaaHtijdschrift Der Adler verhaald door een der leiders van deze ANDELIBCMCafKN GUckMvL kantoor Ie Rotlcrdam fW P 5 tt noteert vn n l trc MO terwUl er voor Sï ogut leen noteerliig tKjiUat w i il E te velde jtaande ïewa èi De nationale kampioenschappen l hta wint de 100 m en Osendarp de 200 m Vijf ov rwinning n van Fanny Koen dit er over het aleemecn genomen Lï sUat en wat de geruchten aaniaJ J dll giootendeela verwoeal zUn hL n oud eikend i kort met be vr ïid bihoiti ïi C n nog ru groot elTlteker rï ke ï 5 i ï J L Pi i wodat men n t groote Maasbruggen in Rotterdam komt in orde Hg st terstond ik contactcomraiasie V Ü B ingesteld die 1 ving van de Hibiya iial eaiaaeiei uitstd end wetk rridi Irii nrük K j landache thletiékkampioen schappen te Amsterdam Fanny Koen 1 onbMireigd het nummer 100 meter hardloopen voor dame Polygoon Zaterdagraiddag zyn onder minder gunstige weersomatandigheden de wedstrüden om de nationale kampioenstitels op de inteliMan te Amsterdam begonnen Over het algemeen wisten de kamyio nen van het vorige jaar zich te felMdhaven alleen l j het speérwerf fi van de dames werd Pé Oieben Bttrwond door mej Dammers Van Xeebturg die met een worp van 35 85 M mim twee meter op de Icampisene van 1 M voor bleef Faiiny Koen behield haar titels op ée 200 M en het verspringen Het eerste optreden van de Ruyter in dit seizoen op delSOO M bracht hem Urect den Icampiocnstitel Bouman tartte niet waardoor er van strüd iet veel sprake was De eenige werkelijke verrassing was het feit dat Houtman het hoogspringen won eMt earlier voerde hü een spannende strijd Beiden haalden 1 80 M Op 1 85 M mislukten alle sprongen Houtman had echter een foutsprong minder dan Carlier gemaakt en behaalde daardoor den titel Het kogelstooten was voor De Bruyn met een worp van 13 98 H Butselaar won de in ona land weinig geioopen 400 M horden Hg slaagde er aiet in het Nederlandsch record van Brasser te verbeteren De serie op de 100 200 en 4 x 100 M estafette leverden geen verrassingen op Alle favorieten handhaafden zich Opmerkelijk was het alleen dat Berger er in slaagde van Geenhuizen te kloppen waardoor hü den halven eindstr d bereikte De uitsiagen Verspringen dames 1 Fanny ICo n S gitta 5 82 m i Nel van Balen Blanken 5 05 m 3 Alie de Vries A D A Discuswerpen dames 1 Annie Nies nk Sagitta 39 07 m 2 M van der Raadt Volewijckers 32 04 m Speerwerpen dames 1 Dammers Zeeburg 35 85 m 2 P Dicben BrunhildeL 33 50 m 3 A Erbe Volewijckers 200 m dames 1 Fanny Koin Sagitta 25 3 sec 2 Alie de Vries A U A 3 A Loohuis A D A Hoogspringen heeren 1 Houtman A V 1923 1 80 m 2 Carlier A V 1923 1 80 m 3 Spanjerdt P S r Kogelstooten 1 De Bruyn V en 1 13 98 m 2 Oreel A P G S 13 8S m 3 De Graaf Zaanland 400 m h o r d e n 1 o o p 1 Butselaar Hellas 55 sec 2 Nelissen V n L 3 Adam Trekvogels ItOO m 1 De Ruyter Quick 4 miti V sec 2 De Roode Haarlem 3 De Sruyn Trekvogels Nota wint 100 meter De K N A U heeft ook op den tweeden dag geen medewerking gehad van het weer De met zooveel belangstelling tegemoet geziene eindstrüd op de 100 M heeft ten sione Nota aangewezen als de sterkste sprinter die wy momenteel in ons land hebben Bü den start was Oaendarp direct iets voor en daar Nota eerst zijn vorm niet kon vinden had Osendarp na 30 meter een voorsprong van ruim een meter Op dat mo ment kwam Nota echter los prachtig soepel loopend ging hg nu over de baan en langzamerhand haalde hü zün achterstand in Osendarp vocht wat hü kon even lagen de ooncinrent naast elkaar maar Nota zette uitstekend door en wist met gering verschil als eerste over de eindstreep te gaan in den tüd van 10 7 sec Ook voor den Trekvogebnan werd dezelfde tüd genoteerd Van Osta viel tegen en kon dit snelle tempo niet bühouden Op de 200 meter waarin Nota niet startte ging de strüd tusschen de drie Trekvogelleden Osendarp Heinz Baumgarten en van Osta Ook op dit nummer vocht Osendarp voor de eerste plaats en inderdaad gelukte het h m om met ruim verschil van Baumgarten te winnen in den tüd van 21 9 aec De 5000 meter was een aardige strijd tusschen Bakker en Walther De kam pioen van het vorige jaar de P S V er Siegt kon door gebrek aan oefening tegen beze tegenstanders niet op Th laatste ronde moest ten slotte de b slissing brengen en onmiddellük na het luiden van de bel ging Walther Bak ker voorbü Deze liet dit niet op zich zitten en n4m direct den kop weer Toen echter maakte de Volewyckerman zich definitief los van zyn tegen stander met een zeer goede eindspurt gaf hü Bakker geen kans meer In den tüd van 16 min 2 4 sec won hü dezen strüd Bouman liep weer een prachtigen wedstrüd op de 800 meter Hü won in 1 min 56 sec De 4 X 100 meter bracht een groote verrassing daar de eerste ploeg van de A V 23 er in slaagde de sterker geachte Trekvogels te slaan Vrüwel geluk gingen de laatste loopers over de eindstreep De jury besliste dat de Amsterdammers als eerste aangekomen waren Lamoree won met een sprong van 3 80 meteR het polsstokhoogspringen Een poging om het Nederlandsch record dat met 3 90 meter op naam van Van der Zee staat te verbeteren mislukte Famy Koen in vorm Bü de dames was er eigenlük maar een groote figuur Fanny Koen Om in twee dagen tijds vüf kampioenstitels te winnen is geen geringe prestatie indien men bedenkt wat een concentratie en inspafining er van haar gevergd werd op alle nummers Zü won de 100 meter in 12 5 sec de 80 meter horden in 12 3 sec het verspringen met 5 82 met r het hoogspringen na een spannend l p rü l met Nel van Balen Blanken mejten sprong van 1 60 meter en de 200 meter in 25 2 sec terwy zü ook nog op de 4 x 100 meter als laatste startte in de pigeg van Sagitta n ecn yf meter achterstand omzette in een voorsprong DE UITSLAGEN K o g e 1 s 1 i n g e r e n 1 H Houtger V en L 50 U m 2 A de Bruyn V en L 48 19 ta 3 H Kamerbeek P S V I 110 m horden 1 Nelissen V enL 16 1 sec 2 L van Hagedoom Trekv 16 2 sec 3 P van Leeuwen itA C I 400 m heerent 1 Heinz Baumgarten Trekv 50 secl 2 Blok Oljmpia 51 1 ec 3 Peereboom A A C 100 m heeren 1 Nota Holland 10 7 sec 2 Osendarp Trekv 10 7 sec 3 Van OsU Trekv 11 sec 4 Geul V en L Discuswerpen heeren 1 De Bruyn V en L 42 60 m 2 De Graaf Zaanland 41 90 m 3 Mulder Haarlem Kogelstooten dames 1 Ans Niesink Sagitta 11 21 m 2 W Albers Sagitta 10 f2 m 3 S van Leeuwen Zeeburg Hinkstapsprong 1 W Peters P KC 13 90 m 2 Oosterhof i G 26 13 50 m 3 Haverkamp P E C 200 m h e e r e n 1 Osendarp Trekvogels 21 9 sec 2 Heinz Baumgarten Trekv 22 1 sec 3 Van Osta Trekv Polstokhoogspringen 1 C Lamoree Haarlam 3 80 m 2 Butselaar Hellas 3 70 m 3 Van Markenstein P P 80 m horden dames 1 Fanny Kc n Sagitta 12 3 sec 5000 m 1 Walther Volcwgckers 16 min 2 4 sec 2 Bakker A A C 3 J Overdük A A C Speerwerpen 1 Lutkeveld A P G S 58 80 m 2 Pley Holland 56 06 m 3 Van Meyll P S V Hoogspringen dames 1 Fanny Koen Sagitta 1 60 m 2 Nel van Balen Blanken Sagitta 1 55 m 3 T Burger Sagitta 100 m hardloopen dames 1 Fanny Koen Sagitta 12 5 sec 2 Alie de Vries A D A 13 sec 3 Lies Rolfl Doves 800 m heeren 1 Sj Bouman A A C 1 min 56 sec 2 Dobbelaerem M A R 2 min 1 2 sec 3 De Ronde Haarlam 4xl00m estafette heeren 1 A V 23 43 4 sec 2 Trekvogels 43 5 sec 3 V en L 44 sec 4 A A C 4 x 100 m e 3 t a f e t te dames 1 Sagitta 51 8 sec 2 Zeeburg 51 9 sec 3 A D A I Finale 4 x 100 m e s t a f e t t e 1 De Trekvogels 3 min 31 8 sec 2 V en L 3 min 33 3 sec 3 A A C 4 Blauw Wit Verspringen heeren 1 Houtman A V 23 6 97 m 2 Van der Too len P P 6 92 3 Butselaar HeUas TKfina Mej RoIIin Couquerque door Wilton geslagen BET TOUKNOOI TK NOOBDWUK Groote publieke belangstelling was er ook Zaterdag voor het NoordwUk aehe toumooi welke zich weer in hoofdzaak richtt op het s0el van mej RoUin Couquerque die in de vierde ronde den Haagschen hoofdklassespeler Wilton ontmoette Het is ondanka den zeer sterken en hinderlgken wind een spannende partü geworden waarin Wilton uitstekend begon doch geleidelük de controle over zün plagen en daarnwde de noodige pressie verloor Hi haalde den eetsten set met 6 4 werd daarna uit positie gespeeld door het uitstekende nianoeuvreeren van zün tegenstandster en verloor den tweeden set me 6 3 Hü sleepte tenslotte met slechts 6 4 den beslissenden set en daarmede de zege in de wacht Wilton werd vervolgens kansloog geslagen door Borren die in de halve finale komt tegeii van Olst terwül de andere halve eindstrijd zal gaan tusschen de Brauw die Teschmaclier uitschakelde en Lissauer In het damesenkelspel bereikten mej A Kerckhoff en mej Mechel den eindstrijd door mej Fischer resp mevr Vleugels Schutter te slaan Vooral de laatste bood goeden tegenstand en verloor in 3 sets van mej erckhoft De eindstrijden Borren die van OUt in de halve finale geslagen had kwam Zondag daarin tegen de Brauw en dat werd voor wie op een spannenden kamp had gehoopt een teleurstelling De Brauw was slecht op dreef en verloor met 6 2 6 2 Met voortdurende onderbrekingen werden daarna de wedstryden voortgezet doch alle belangstelling en ook alle spanning was verdwenen Het heerendubbelspel was voor Wilton en Akkersdük het damesenkelspel na langdurigen stryd voor mej Mechel die mej A Kerckhoff in drie sets wist te slaan ZWEMMEN kagnhild Hveger in vorm Tl EE WERELDRECORDS VERBETERD De bekende Deensche zwemster Ragnhild Hveger verbeterde gistermiddag te Elseneur twee reeds op haar naam staande wereld records resp over de 1000 en 1500 meter vrüe slag De 1000 meter zv bm zü in 14 min 9 2 sec oude tüd 14 min 12 3 sec terwül zü de 1500 meter met 36 6 sec verbeterde door dezen afstand af te leggen in den buitengewoon fraaien tüd van 21 min 10 1 sec oude tüd 21 min 45 7 sec WIELRENN DE DUrrSCHE SPRINTKAMPIOENSCHAPPEN Gisteren werden te Erfurt de wedstrüden om he t Duitsche sprintkampioenschap gehouden Bü de beroepsrenners wist de jeugdige Keulsche renner Schom die in het voorjaar nog het kampioenschap wist te behalen bü de amateurs in de finale Lorenz de overwinnaar bü de Olympische Spelen met een flinken voorsprong te slaan By deze wedstrüden wist Lohmann mei vgf meter voorsprong op Merkens den wedstrüd achter er ole mptorm te winnen in 1 uur 32 min SS sec BOKSEN tüC VAN DAM WINT VAN SANDERS Op de Kreekbaan te Rotterdam zijn gisteren wedstrijden gehouden Xeorganiseed door Th Huizenaar De hoofdpartji was het gevecht om den titel in het middengewicht Leen Sanders moest dezen voor de tweede maal verdedigen tegen den jeugdigen Luc van Dam Van Dam liet in de eerste zeven ronden het initiatief aan Sanders die daar gaandeweg een nuttig gebruik van maakte en dan ook weldra een duidelüken voorsprong had Vanaf de negende ronde kwam van Dam meer en meer in actie doch de kampioen verdedigde zich uitstekend en was zeker niet de mindere van zün jeugdigen tegenstander Deze laatste bleek vooral in de veertiende en vgftiende ronde over meer kracht te beschikken doch de groote routine en vooral de zeer goede dekking van Sanders wogen daar zeer zeker tegen op Algemeen meende men dan oog dat hU als winnaar zou worden aangewezen doch de jury dacht er anders over en wees van Dam als win naar aan Door deze op zün lAinst genomen vreemde beslissing moest Sanders dus zün titel afstaan aan Luc van Dam Aantrekkelgk was ook het gevecht tusschen Robert Disch lichtgewichtkampioen en Am Lagrand veder gewichtkampioen Het werd gevoerd in een zeer hoog tempo waarbü vooral de snelle aanvallen van Lagrand opvielen Disch verweerde zich echter uitstekend en zoo eindigde dit gevecht ten slotte onbesliat ondernemingr Hauptmann Schulz die zelf gewond raakte en ntet het Ridderkruit van het ijzeren kruis onderscheiden werd Hij geeft een lutvoerig verslag van het optreden van zijn jagers waaraan wij het volgende ontleenen Mün bataljon had de opdracht het Rotterdamsche vliegveld Waalhaven te veroveren en bezet te houden voor de na ons komende vliegtuig landingstroepen Bovendien moesten de genomen en bezet gehouden worden tot de landmacht komen zou Nu suizen wg voort naar de grens Nooit te voren heeft iemand zooiets indrukwekkends gezien Waar men kükt naast ons boven ons vliegen de transportvliegtuigen met valschermjagers Wanneer ze de grens naar Holland overgevlogen zgn schieten beneden op den grond overal bliksems op Mün jagers küken een oogenblik verwonderd tot er een roept Hollahdsch afwjeergesthut En nog iets anders zien we beneden ons waaruit bHjkt dat We over vyandeUjk gebied vliegen Voor ons uit stroomt een ri vier Twee bfuggen leiden er over een spoorbrug en een gewone Nauwelijks hebben wg ze in t oog of ze verdwg nen beide in reusachtige bliksemflitsen waarna zwart grgze wolken opdwarrelen De Hollanders hebben ze laten springen Dit beeld herhaalt zich bü vrgwel elke brug die we voorbgkomen Kort voor het vliegveld Waalhaven begint er onaangenaam dichtbü een geicnal De explosies van zeer heftig afweergeschut zgn ondanks het mo torgeronk hoorbaar Overal op den grond flitsen de vuurmonden en in het vliegtuig knapt en klakt het Mijn jagers küken elkaar verbaasd aan Ze lachen niet meer Ik wil niet verzwijgen dat de spanning tot een hoogte punt steeg Het bevef op te springen zal cpn opluchting zün Het is nooit prettig wanneer een vliegtuig in een zeef veranderd wordt Eindelgk het signaal om te springen In een oogwenk zün we allemaal het toestel uit en in snoeksprong omlaag Terwgl boven mg mün jagers omlaag zweven en elkaar met geroep op verschillende dingen opmerkzaam maken die zg beneden ontdekt hebben neem ik i en toestand onder mü waar Duidelgk is te onderscheiden dat de verdediging van den zoom van het vliegveld af gevoerd x rdt De Hollanders schgnen stetke krachten tot verdedi ging an hun belangrükste luchthaven ingezet te hebben De landing verloopt niet zonder komische gebeurtenissen Enkelen van mijn mannen landen op den rug van koeien die daar vreedzaam weidden In een oogwenk werden de wapens uit de uitgeworpen pakken genomen en in looppas gaat het naar het vliegveld Op een kleine hoogte staand zie ik hoe mün soldaten zich r eds overal op den tegenstander gestort hebben Het heftige vuren van de Hollanders kan hun onstuimigen aanval geen seconde ophouden De meeste versterkingen vielen bü den eersten stormloop Terwgl we op het vliegveld toeloopen hooren we heftig machinegeweervuur waaronder zich het zwiepend gekraak van handgranaten mengt en naar het geluid te oordeelen zün het Duitsche handgranaten Inderdaad Tot mün groote vreugde zie ik naderbg gekomen dat een flink aantal van mün jagers zoo dicht bü het vliegveld neergekomen is dat zg den tegenstander met pistolen en handgranaten aangevallen hebben Voor ons uit is een bunker waaruit heftig machinegeweervuur komt Ik kan mgn oogen niet gelooven ik ben nog niet vlak bjj als ik twee van mün mannen op den bunker springen zie Zü stellen hem buiten gevecht met handgranaten en pistoolvuur door de schietgaten Binnen 30 minnten Het weergeven van alle details van den strüd zou te ver voeren Laat het Voldoende zün te zeggen dat wg het vliegveld binnen dertig minuten vast in handen hadden Brfijlve een verder verwüderd opgesteldOattterü was de grfieele verdediging verslagen of gevangengenomen In dit verband dient gezegd te worden dat de Hollander dapper gestreden heeft krachtiger dan wg verwacht hadden van een volk dat meer dan honderd Jaar lang geen Wk g voerde Het vliegveld werd verdedigd door een bataljon infanterie door vier lucht f reer tcllingen van vier machinegeireren ieder en door de reeds genoMiide batteill die uit vicar 7 S cM Skoda kaiKinnen bestond en ten slotte door viet pantserverkenningsauto s Het vliegveld kon als genomen beschouwd warden Het landingsterrein was vry van hindernissen en onze vliegtuiglandingatroepen die eUc oogen lik konden komen hadden vrge baan Alleen uit de Skoda batterg kwam nog vuur Die moest eerst tot zwügen gebracht worden Juist als ik het veld verlaten wil landt een Duitsch vliegtuig Ik stop en beduid den piloot eveneens te stoppen Het vliegtuig rolt tot aan mün auto De wüs den luitenant vlieger op de kaart de positie van de batterg en geef hem de kaart U doet me een groot genoegen wanneer udeze batterü met een paar lage aanvallen wat respect inboezemt Begrepen kapitein het zie hem een ronde ter oriënteering maken en dan omlaag duiken naar de batterü Fel knettert zün machinegeweervuur Nog tgdens dezen geimproviseerden aanval die de Hollandsche artilleristen dwingt dekking te zoeken vallen mün jagers aan Zg vuren met hun lichte machinegeweren zortder eerst stelling te nemer gooien handgranaten en in een handom draaien is de batterg veroverd In de verdere on eving van het vliegveld moeten nog enkele Hollandsche afdeelmgen zich bevinden Ik zend dein gevangengenomen comman dant van de verdediging van het vlieg veld naar hen toe met de opdracht overgave van deze afdcelingen te eischen aangezien verdere tegenstand nutteloos zou zgn en slechts onnoodig bloedvergieten zou beteekenen De Hollander geeft mg zgn eerewoord dat hg teugkomen zal Hg is niet teruggekomen Mtaar eere zij dezen dapperen soldaat Hg is door Hollandsehe kogels gevallen toen hü zich naar de afdeeling die in stelling gegaan was begaf Zgn menschen schünen hem voor een Duitschers gehouden te hebben BrNNENLAND SPEEL NIET MET GEVONDEN PROJECTffiLEN In de omgeving van Spakenburg hadden gisteren eenige jongens ledige patroonhulzen gevonden en medegenomen Tusschen deze ledige hulzen bleek echter nog een scherpe patroon te zitten I t is het 8 jarig zoontje van den heer R Hz noodlottig geworden Toen de knapen even later een vuurtje gingen stoken werden de gevonden voorwerpen daarin geworpen Plotseling ontplofte een patroon De kogel trof het knaapje in de zgde en veroorzaakte daar een tamelgke diepe vleeschwond ï n glings ontboden arts moest dé wonde hechten Wat de kogel eenige centimeters djeper gegaan dan zóü de jongen doodelük getroffen zün TWEE VERDRINKINGSGEVALLEN TE ROTTERDAM Tgden i het afgeloopen weekend hebben zich te Rotterdam twee verdrinkingsgevallen voorgedaan Zaterdagmiddag is in de Koningshaven de 3 jarige E Nootenboom te water geraakt Na 20 minuten dreggen gelukte het de rivierpolitie het kind uit het water te halen doch de levensgeesten bleken toen geweken te zün Zondagmiddag is de 5 jarige Frans van der Garderen in cte Nieuwe Maas nabü de Fegenoordkade verdronken Het personeel van de rivierpolitie heeft het Igkje later opgedregd o MÜN ONTPLOFT Vanochtend omstreeks half tien is te Noordwük aan Zee een mün aangespoeld en tot ontploffing gekomen In de Hoofdstraat sprongen alle ruiten van de winkels en woonhuizen Persoonlgke ongelukken hebben zich niet voorgedaan Strand en boulevard waren tüdig afgezet VEREENIGING TER BEVORDERINC VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS IZS JAAR Op zeer bescheiden schaal heeft de Vereeniging ter Invordering van de belangen deg boekhandels vandaag in haar algemeene vergadering te Amsterdam haar 125 jarig bestaan herdacht De voorzitter de heer I Noothoven van Goor deelde mede dat er een nieuwe commissie ingesteld is voor steun aan de verwoeste boekhandels in het vertrouwen dat hierdoor wordt medegewerkt niet alleen aan den opbouw maar ook aan den uitbouw van wat in zoo korten tüd verwoest w erd De moeilükheden van de vereeniging moesten eveneens tot oplossing worden gebracht Daartoe is in overleg met den boekverkoopers en ui evetsboad de MABKTBKRICanN UODEN t Aug Veonwrkt runderen IH kalv ton un achaïïTï varkens m De prga waren ali volgt 3J sii r melkkoeien iJo WO 1 varrtoei M 1 vette oaien en koeien 0 37o 2 ï sraskalvereT 11 vette l lveten 80 m por auf wh P S 1 nuchtere kalveren t u 2 vette schapen 26 2 luï welde sSL 34 300 vette lammeren 16 ö i H kens as 7 biggen l l 8 Stieren en fraakalveren matig ibumelkkoeien varekoelen v tte üï koeten nuchtere kalvem vette S weldeichapan en vette lammeren viyïSft kalveren Uuiveigk Mestvarkens bSï matig sl Kaaainarkt Coudsch Ie rt 3 m 3537 LeidKhe te art 17 31 TTI ÏL partgen Handel goed n s SCHELDEVAAaT IIANSWEERT Augusttu vóór 1 uu pa iseerd en bestemd naar GOES Pletemella v d Klooster DUITSCHLAND Meduse De Joi v Si ii H Monteban MaUillde Lie dlk BELCle Scheldeslroom Boulejsc Dame des Flots Hellebosch Marguerlü V d Meersche wuia VkACHTENMABKT Bottcrdam U Aagustus V arwerk 171 ton diversen naar I oeiliur SO ton puin naar Maarn 300 ton cokes n iDelfzijl Alle volgens tarie Sleeploon naar Majiirtiracht 10 et per t voor ledige schepen BUITENUND FRANKRIJK JOUHAVX HARDHANDIQ AANGEPAKT Omtrent het aftreden van Leon Jouhaux als secretaris generaal van de C G T Wordt nader vernomen dat dit geenszins zoo vlot in zijn werk is gegaan als uit de tot dusver ontvangen berichten bleek In de jongste büeenkomst an den uitvoerenden raad van het Fransciie vakverband te TouJouse is het volgens de verklaringen van welingelichte kringen tot stormachtige tooneelen gekomen toen Jouhaux trachtle in den loop der besprekingen de tot dusver gevoerde vakvereeniging ipolitiek welke door den klassenstrgd werd beheerscht te verdedigen Eenigen der vakvereenigingsfunctionarissen pakten Jouhaux daarop eenvoudig in zgn kraag en wierpen hem de vergtiotmg uit waarmede zgn ontslagaanvrage op drastisclie wüze werd aanvaard Nadat Jouhaux uit de vergaderzaal verwgderd was besloten de vakbonden voortaan hun politiek te richten op de door maarschalk Pétain gestelde taken Daar de financieele zgde van de activiteit van Jouhaux in de verlenigingen nog niet opgehelderd zou zgn zullen naar vernomen wordt rechtsche vakvereenigingskringen bg het opperste gerechtshof te Riom een aanklacht tegen Jouhaux indienen Jouhaux zou niet in staat geweeat zijn rekenschap af te leggen over het gebruik van groote sommen der vereenigingscontributies ZWEDEN BEDE VAN MINISTER PRESIDENT HANSSON Naar aanleiding van de opening van het congres der sociaal democratische partgjeugd in Stofckholm heeft de Zweedsche minister president Hansson te Stockholm gisteravond een korte rede gehouden Hierin keerde hij zich tegen geruchten over een nieuwe orienteering en aanpassing Hü verklaarde o a Zweden heeft een democratie opgebouwd die vele droomen heelt verwezenlgkt en de zekerheid heelt versterkt dat Zweden door middel van de democratie n nieuwe gemeenschap kan opbouwen BALKAN VERANDERINGEN IN DE JOEGOSLAVISCHE REGEERING De Zuid Slavische Minister president Zwetkowitsj is gisteravond naar Belgrado teruggekeerd terwgl bijna allt overige ministers in de zomerresidenli Veldes Bied zün gebleven In politieke kringen te Belgrado doen naar aanleiding van den terugkeer van den ministerpresident opnieuw ruchten de ronde over een kleine reon ganisalae van de regeerinf JAPAN ANTIBBITSCHE BKTOOOINCW IN TOKIO Sedert vanochtend vroeg stroome duizenden burgers van Tokio n grootste vergaderzaal gelegen ran Hibiyapark waar een groote T sche demonstratie zal worden gen den uitgaande van de Unie van Tokio Deze d staat onder leiding van het st a stuur van Tokio De vergaderzaal de z g Hibiy J en het aangrenzende park zgn K Japwische Duitsche en ItehaiW vlaggen vwsierd Sterke eeUnrj poUtie regelen het verkeer in de wj