Goudsche Courant, dinsdag 13 augustus 1940

s 6INSDAG 13 AUGUSTUS 1M0 Binne nland Radiogesprek over de TEXTIEL DISTRIBUTIE Enkel oadcrdMlmi nader toegeUcht ufteam O NeyticU de Wilde vangen hoe in dergelijke gevallen moet m jo H io rfc i worden gehandeld Verkaap ap de iMikt Vraag b verkoop van textielgoed en op de markt door rondtrekkende kooplui vwnters en in tweedehands winkels aan de nieuwe bepalingen onderworpen A n t w o 9 r d Elke verkoop van textielgoederen is aan de bepalingen gebonden en oak de genoemde categorieën verkoopers moeten het voorgeschreven puntenaandl innemen en ïich aan de voorgelchreven regelen houden Met het bestJbr van den Bond van Marktkooplieden 1 nader overleg worden gepleegd op welke wijze dit het best kan geschieden GordijBen Vraag Kan ik gordijnenstoffen zelf kooi wi en verwerken A n t w a o r d De gordijnenstoffen worden beschikbaar gesteld op een speciale vergunning voor die pienschejL welke deze beslist noodig hebben Wanneer deze vergunning is ontvangen kunnen de glasgordijnen en vitrages afgeleverd worden en door de vitrages zelf worden gemaakt Voor overgordijnen kan dit moeilijk worden toegestaan omdat deze stof ook voor andere doeleinden heel goed kan worden gebruikt en dan is eeij dergelijke bemoeid te hebben die hun niet in het minst aangingen Het verzoek van den mare heb ik persoonlijk ingewilligd De Duitsche dame was een Engelsche die al 12 jaar in Holland woonde en de andere sprak onvervalscht hopghaarlemmerdijksch Had gedurende den middag slechts hier en d aar een verdwaald schot geklonken tegen liet invallen van de dui tei sis verinderde dit m en ware fusillade Hetzelfde verschijnsel dat zich den eersten nacht in de duinen had voorgedaan herhaalde zich ook hier weer V v tegen het hoekhuSa van een zijstraat De ongeoefende soldaten zagen alles Wist een voonctarlft heeft ont1 Iemand van de luchtbescboming deed j voor den vijand aan Zü schoten op Oi NeyticU de Wilde jjter van de Nederlandsche ver Igatt VOO hui vrouwen heeft gij Z de radio enkele vragen geJSj jan den heer H G Hey dim jLTvan het rijksbureau voor de dis vas textielproducten door den f L over de nieuwe distributiere ijj TW textiel e t nle vraag luidde Wanneer Igjjud n heerencoatuum of dames beeft besteld en de stof daarZ rl tttds gekocht en gereserveerd 1 i Auguttus doch het kleedingj il neg titet afgeleverd valt dit ujdija uk dan onder de eeiste of joiier de tweede distributieregeling en dit voor de betrokkenen vcr uit i puntenberekening j aotwoord van den heer Hey hjjde hierop alles wat afgeleverd ïjnit na 12 Augustus valt onder de ffcale üstributjeregeling doch wst ji puiile t l f g betreft Jieeft men lOiB t schade omdat deze veriickie goedelen mo en worden afgelerei nX i afsnijden van 30 pun gi Dit afsnijden geschiedt door den pUltoMiken distributiedienst Voor lef sfleveren van deze goederen dient een vergunning van dezenjrdienst aan Jtvtranuer te worden overgelegd Bewaren van koopbons Traag De groote stukken moesla op het foim ulier vermeld worden a hiervoor heeft naarmate van het Hsttl punten dat zg vertegenwoordi 01 si uct aftrek van 30 punten nu de distnbutiekaart plaats Is hiertfit de verplichting vervallen om de iMfiboiis van al hetgeen men tusschen I Kei en 5 Augustus heeft i akocht IKliirejule 3 maanden te bewaren Antwoord Neen Deze verplichinfRiciet blijven bestaan want het is 101 niet duidelijk welke personen vo pait voorloopige distributieregeling elke bekend is gemaakt na 28 Mei teveel hebben gekocht en dus in overtreding lyn Deze koopbons zijn ook fd ter beschikking van de winkeliers naar het is g wenscht dat iedere huisig heeft gekocht en ontvangen en nouw kan bewijzen en aantoonen wat lurom moet zij deze koopbons nog betaren vooi eventueele navraag dooi en der inspecteurs Traag Wanneer een alleenstaand ftaoen tea jaarinkomen van minder du 350 heeft komt die dan ook voor m toeilagkaaft in aanmerking Antwoord Ja ook een alleenlUaDd persoon met een jaarinkomen lu beneden ƒ 350 heeft recht op een litslatkaar Dienstmeisjes Traag Behoort mijn dienstmeisje nt betreft punten voor huishoudgoeteen tot het gezin harer ouders en Wioort miin dochter die zelfstandig il een andere stad woont in dat opliehi niet tot mijn gezin Of is elk van a drieën uitsluitend op eigen huiski i locd aangewezen Antwoord Wat betreft de huistagoedéren zooals lakens sloepen jnaiidoeken en dergelijke behoort ltr tot het gezin waarin men wer Ük inwonend is en dus deze goede n ede helpt verslijten Pensiaas rt eval voor i ïit het beschik noodige goed Hg In verband met de voorde Vraag staat deze zal er nu w de uiterste zuinigheid ook met sliMgoed zal willen betrachten neiging komen om op gemeubi kamers wonenden JJ ltwoord In het algemeen zal natuurlijk met huishoudgoed de zuinigheid gaan betrachten r ie menschen die er hun beroep Beken oin gemeubileerde kamers flwren en pension te houden kun Wanneer de aanwezige goederen ten zijn een speciale vergunning 2 omdat ZIJ hun beroep hiervan LalM ratoriumJassen ij ag Voor verschillende catego n persenen zooals b v studen de chemie zal een groot aantal I verbruikt mojten worden voor l fcoratoriumjassen die toch onJ iijn om de kleeding eenigszins iermen Vallen dergelijke per onder degenen die nnet een speJtt w S zulke kleedingstuk Wintn verkrijgen oord Inderdaad vallen derl Pereonen onder degenen die j J oale vergunning kunnen ver Sf kleedingstukken wel J liun Werk onmisbaar zijn aan Wfen VftT l ait i toafcleed lat t Wordt onder uniformook verstaan het verpleeg tuum en dergelflke kleeding j foord Ifcderdaad wonit het leJ s oEluum ook gerekend tot T wtnikleeding en indien aanschaf is kan een speciale ver J IJiervoor worden verleend Al fj Oale verguiiBin en moctol in i i w aangevraagd kM i distribiUtiedienst eos JUee Een bezoek an de oorlogssfi ven DE CESNEUVELDEN ZUN NIET VERGETEN Onder beschermheerschap vart den Duitschen militairen bevelhebber i Nederland generaal Christiansen en den directeurgeneraal van den Landbouw ir Roebroek heeft zich hier te lande een comité gevormd ter versiering van de oorlögsgraven Met medewerking van de Nederlandsche sierteelteentrale te sGra venhage hebben de bloemenveilingen van het WestlaAd Aalsmeer en Nijmegen spontaan bloemen en potplanten voor dit mooie doel beschikbaar gesteld Dezer dagen heeft een aantal Nederlandsche en Duitsche autoriteiten verschiUerde oorlogsgraven in ons land bezichtigd De tocht ging allereerst naar de algemeene begraafplaats te Dordrecht waar plaatselijke autoriteiten ter beiSroeting op de begraafplaats aanwezig waren Geseheiden van elkaar liggen hier 139 Duitsche en ongeveer 100 Nederlandsche militairen Een plaatselijk comité heeft hier oor grafsteenen gezorgd Een klefM van bloemen is over de graven gespreid welke roet liefde en toewijding liin geplant Er staan hier geraniums begonia s agratum africanen sedums lobela s calceolaria s margrieten en salvia s Hier bevindt zich een kleiner grafvah Nederlandsche militairen Het is een echt soldatenkerkhof eenvoudig doch ontroerend Op ieder graf ligt de helm van den gesneuvelde Verder ging het naar s Hertogenbosch waar op de begraafplaats Orten meester yan Lanschot en de Duitsche ort skommandant Ookhier waren de oorlogsgraven op keurige wijze verzorgd Hierna steeg het gezelschap weer in de autobus en werd via den Dungenv waar acht Duitschers en drie Neder landers begraven liggen een bezoek gebracht aan de algemeene begraafplaats te Mook De tocht ging verder naar den Grebbeberg Hoog op den Grebbeberg omringd door majestueuze boomen rusten hiei zeer vele Duitsche en Nederlandsche militairen De burgemeester van Rherien leidde het gezelschao rond en deelde mede dat op den Grebbeberg het stoffelijk overschot van ongeveer 700 Nederlandsch en Duitsche militairen rust Naast d teere bloemen liggen hier op de graven geweerkolven en doorboorde helmen Op de graven der S S mannen staat uit hout vervaardigd het oude i ermaansche rume teeken voor de S voorzien van de veelzeggende spreuk Seine Ehre hiess treue Zoowel de graven der Nederlandsche als Duitsche militairen zijn bedolven onder de bloemen Meer dan 10 000 bloemen en potplanten zyn voor de versiering gebruikt Nabij de Nederlandsche graven bevindt zich een eenvoudig monument van het 10e regiment infanterie Ear steenhoop met op den top een kruis Ter eere hunner gevallen kameraden De laatste begraafplaats die werd bezocht was de algemeene begraafplaats te Driebergen Acht graven van Nederlandsche militairen bevinden zich hier liefderijk verzorgd en met bloemen getooid Uit dezen tocht is duidelijTc geble aflevering per meter niet juist Op de ter begroeting aanwezig waren burgespeciale vergunning zal dus worden vermeld of de gordijnen alleen mogen worden gemaakt door een stoffeerder of dat deze ook door den verbruiker zelf mogen worden gemaakt Ook deze vergunning moet worden aangevraagd VoorUchUiie Nadat de vraagstei JgjijiTOer Hey had bedankt voor de inlichtingen deelde deze mede dat door het propa gandabureau van den economischen voorlichtingsdienst van het departement van Handel Nyverheid en Scheqjvaart de voorlichting van het publiek V at betreft deze distnbutieregeling zal worden ter hand genomen n heel goed plan is daarvoor ontworpen en met dit werk kan direct worden begonnen zoodat wij hopen dat het publiek binnenkort in deze regeling thuis zal zijn aldus de heer Hey Spr deed voorts een mededeeling die van belang is voor den handel In Verband met het groote aantal nagekomen aanvragen tot het verkrijgen van een algemeene vergunning is liet den handel geoorloofd tot uiterlijk 1 September zonder deze vergunning te koopen en te verkoopen wanneer men tenminste deze vergunning reeds schiiftelijk heeft aangevraagd Wat betreft de sluiting van de winkels zou spr nog willen opmerken dat men deze nog enkele dagen kan handhaven wanneer de inventarisatie nog niet gereed is De winkelier kan met de aflevering pas beginnen wanneer hij met dit werk klaar is omdat ander groote fouten zullen ontstaan Men moet het dus een bepaalde zaak niet kwalijk nemen wanneer deze na enkele dagen nog riet aanvangt met den verkoop aan het publiek HET GERUCHT in de dagen van 10 tot 14 Mei Het meest tragische gedeelte van den oorlog tot driemaal toe aangifte In het bewuste huis zou zich een Duitsche bevinden en een andere vrouw zou het met een Duitscher houden Deze laatste was al vier of vijfmaal met een koffer binnengegaan Een korporaal kreeg opdrac b ± de tnan op te vangen en een kleine aiic kwartier later werd de bewuste Duitscher met koffer en al op mijn buraeu gebracht Laat ik kort ijin Het was geen Duitscher maar iemand uit Soerabaja die nogal Indisch sprak Zijn papieren waren in orde en in den koffer zaten kleedingstukken Hij was aan het verhuizen en verzocht mij i s hemelsnaam zijn huis te onderzoeken Dat was geen leven moer De heele buurt keek hem argwanend aan en het eenige wat de op post gestelde soldaten interesseerde waren zyn ramen Ook was hö al driemaal door de heeren van de luchtbescherroing gefouilleerd Deze nuttige categorie van personen schijnt zich in Eeri officier van de Jagers de heer E V Hootegem heeft in het H a a g s c h Maandblad een artikel geschreven getiteld Vijf dagen werkelijkheid binnen de waterlinie Het laatste deel van zijn goed geschreven beschouwingen handelt over den strijd tegen den binnen andschen vijand Voor mijn gevoelen is dit het meest tragische gedeelte van den oorlog geweest zegt hij Alle geruchten van de eerste dagen waren kinderspel vergeleken met dat wat we hier te verwerken kregen Het regende af gif ten van medeburgers die om een of andere reden niet te vertrouwen waren en de wildste verhalen deden de ronde Op de soldaten die vrij in de straat rondliepen had dit een funeste uitwerking Vooral de menschen met de gele armbanden vrüwilliger bvj de luchtbescherming zijn hieraan debet geweest Zonder den minsten g nd werden burgers van verraad beticht len door öns onderzocht maar ik kan gelukkig openlijk en eerlijk verklaren zonder het ministe resultaat VoorbeeUen ï nice voorbeelden zullen in vold9ende atc aantoonan hoe de bevolking van Den Haag in een volslagen pani ttemming verkeerde en hoc persomilüke en politieke kwesttfes hl die dagen de grondoorzaak waren van de binnenlandsche viiandea die in ons rajron gefantaseerd werden In den lo p van den Zanda mQrgen was reeds eenige malen gewaarschuwd Uiteraard zijn alle aang even geval de oorlogsdagen dus ook al met dmgen ken dat de graven der gesneuvelden met ciëteit Worden verzorgd In aansluiting hieraan kunnen wfl thans mededeelen dat het in de bedoeling der betrokken autoriteiten ligt om de versiering der oorlogsgraven in Nederland van blUvenden aard te doen zijn Het comité ter versiering van oorlogsgraven in Nederland is voornemens om tegen den winter de bloemen te vervangen door vaste planten die tegen de kbude bestand zün Naar wij verder nog vernemen worden er ook plannen voorbereid om te komen tot een algemeene vereeniging tot onderhoud van de graven der in Nederland gesneuvelde militairen En elsche bommen op Nederland GEEN FERSC NLUKE ONGELUKKEN OF ERNS nCE SCHADE In de twee laatste nachten van Zaterdag op Zondag en van Zondag op Maandag hebben Engelsche vliegers wederom op verschillende plaatsen bommen laten vallen Gelukkig is daarbij niemand gedood of gewond Ook de materieele schade is zeer gering Bij Oosterhout in NoordBra bant werden negen bommen gewor Pen Benige woonhuizen kregen geringe schade De projectielen kwamen alle in het open veld terecht Ook in Zeeland werden op enkele plaatsen bommen op bouwland geworpen In den nacht van Zondag op Maandag trachtten Engelsche vliegers Den HeWer aan te vallen Het bleef bij een poging Twee van groote hoogte neergeworpen bommen kwamen in het water terecht Schade werd niet aangerwht Boven Friesland nabij Sint Anna Parochi wierpen de Engelschen in den afgeloopen nacht drie bommen Ook deze richtten geen noemenswaardige schade aan Zij explodeerden op weilanden Proeftuin ZuidHollandsch glasdistrict BESTAAT MORGEN 40 JAAR A s Woensdag zal het precies 40 jaar geleden zijn dat te Naaldwijk de proeftuin van het Zuid HoUandsch glasdiïtrict werd gesticht Onder leiding van den rijkstuinbouwcijnsulent ir J M Riemens is op dezen proeftuin zeer verdienstelijk en baanbrekend werk voor den geheelen Nederlandschen tuinbouw verricht Op dezen proeftuin zijn thans tevens gevestigd de practijkschool voor Westlandsrhe teelten en het nieuwe laboratorium voor den tuintjouw dat op rijkskosten wordt gebouwd TELEGRAFISCHE rOSTWISSELS AAR OUITSCHLAND Met ingang van gisteren zijn in het verkeer met Duitschland in beide richtingen telegrafische postwissels weer toegelaten FIETSER ONDER AIITO GERAAKT EN GEDOOD Bü hel achteloos oversteken van de nieuwe Ceintuurbaan om Meppel is de 74jarige H Haverman niet zijn fiets onder een auto uit Leeuwarden geraakt en op slag gedood schoorsteenen op uitsteeksels vankerken op dakraampjes Kapitein v d P heeft toen een wandeling door de straten gemaakt en lederen post dien hij passeerde mee naar Hij heeft dit aan den majoor medegedeeld die toen alle posten introk en eenige kaderleden en oudgre soldaten voor bewaking van de naaste omgeving uitzette Wij hebben dien nacht voor het eerst in den oorlog als rozen geslapen Den volgenden dag hebben we het beleefd dat de bewoners van een of ander perceel hun buren kwamen aange en als verdacht van volksvrecmde sympathieën en behoorende tot een bekend politiek genootschap Dit is het eenvoudigste geval van al dien tijd geweest want die buren waren toevallig ook op het buraeu aanwezii Zij hadden juist even tevoren de aangevers van hetzelfde feit beticht Idioter kan het wel met Laltr kwam een melding binnen dat een sergeafit en een soldaat een verdacht huis zouden onderzoeken en reeds een half uur binnen waren zonder dat er verder van hen iets gehoord was De sergeant S vond dat dit zyn kans was en stak maar vast een paar handgnantï n in zijn zak Hij had pech Juist op t oogenbUk dat hij op het huis afstapte ging de deur open en kwamen de huiszpekers nog likkebaardende van de lekka koffie die zij van de l ewoners kregen naar juiten S schijnt toen bescheiden geïnfiJrmeert te hebben of er nog meer Itoffie was De bewoners hebben gelukkig nooit geweten wat 2U voor iets ontplofbaars in hun huiskamer hadden zitten Een exotisch uitziend man kwam vertellen 2at op de eerste verdieping van het café aan den overkant een opstelling voor een mitrailleur was gemaakt Het was een berucht café werd er aan toegevoegd r waren altijd vergaderingen en politieke bijeenkomsten Ik had er langzamerhand Rede van dèn V AJt A voorzitter ANTWOORD OP OnXIRK De voorzitter van de VA RA de heer A de Vries heeft gisteravond voor de VARA microfooa e rede gehouden waarin hg de verklaring die hU op 24 Juli namou het VARAbestuur oor de micnrfaoB uitsprak verduidelijkte en de er p geleverde critiek weerlegde Het eerste vrü algemeen door de critici uitgesproken bezwaar kan aldus worden geformueerd het Varabe stuur heeft voor hetgeen in het verleden werd verricht en bereikt geen goed woord kunnen vinden Spr herinnerde aan hetgeen hij had gezegd over de totstandkoming van de vacantiegebouwen en kampeerplaatsen over het mooie werk van ie AJ C over het onderwijs dat in ons land een hoog niveau had bereikt over het plan van den arbeid dit alles is werk verricht in den tijd die achter ons ligt aldus spr we hebben niet nagelaten daarvan met waardeering gewag te maken Een tweede tegen de verklaring ingebrachte bedenking wijst op een wezenlijk verschil in opvatting Er wordt namelijk gezegd dat thans aan alle critiek op het verleden het zwijgen moet worden opgelegd Dat dwangbuis zoo zeide de heer De Vries hebben wij onszelf met aangelegd en wij zullen dat ook in de toekomst niet doen De burgerlijke democratie was onmachtig eh onwillig om onze èischen die beoogden het algemeen belang te stellen boven het eigen en groepsbelang in te willigen De individuecle economie het vrije spel der maatschappelijke krachten heeft zich overleefd en heeft in de laatste periode van haar bestaan milhoenen veroordeeld tot een leven van geestelijke en maatschappelijke slavernij Deze critiek spraken WIJ uit in het verleden waarom zouden wij er thans over moeten zwijgen Dat ware naar onze overtuiging de ergste fout die de arbeiders in dezen tijd zouden kunnen begaan De eenige oisch dien men daarbij kan stellen is dat wij in onze critiek eerlijk blijven Een volgende bezwaar luidde dat van de eischen onder de huidige verhoudingen niets terecht kan komen Het parool zou daarom iroeten zyn afzijdig blijven In onze verklaring merkten wij op dat realiteitsbesef en idealisme steeds de beste eigenschappen waren van de werkers die onze arbeidersbeweging dus ook de VARA hebben opgebouwd Welnu ZIJ mogen beseffen dat niets is ingestort dan een beletsel op den weg naar een betere samenleving indien ieder trouw blijft aan zijn eigep overtuiging en bereid om ondanks alle moeilijkheden mee te bouwen aan een nieuwe arbedsgebieenschap Het hoofbestuur en de vereeniginsraad van de V A R A hebben besloten den arbeid voort te zetten Er zal een sociaal economisch liprogram opgesteld en voor de microfooivtoegelicht en verdedigd worden Wij zullen daarbij niets doen en naar ons IS toegezegd mets behoeven te doen dat strijdig is met onze beginselen al spreekt het vanzelf dat er bij de gewijzigde omstandigheden gezocht zal moeten worden naar nieuwe vormen en dat wij ons los zullen moeten maken van oude tradities Voortwerken m positief sociaüstischen zin op grondslagen van dejthans bestaande verhoudingen in Europa € iedaar aldus spr het aocl en den mhoud van ons streven genoeg van om zelf voor gek te spelen en stuurde er een sergeant majoor op af die grijzende terugkwam met de mededeeling dat het een gat voor een vlaggestok was en dat er misschien een geweer door kon maar zeker geen mitrailleur Toen hebben wij ook nog den tijd van de gekste orders meegemaakt Opeens waren alle posten druk bezig met de lippenstiften van de voorbijgaande dames in beslag te nemen omdat er iets gehoord was over vergiftigde lippenstiften die op straat zouden zijn geworpen Hier is vlug een eind aan gemaakt De rustkamer begon al iets van een warenhuis te hebben VerCatitfiaiSl Later mocht er weer niets van burgers worden aangenomen Strenge order Kans op vergiftigingen Prettig als je zoo je eigen burgery van alles en nog wat moet verdenken Het liep echter zoo de spuigaten uit dat iedereen het van den humoi stischen kant begon te bekijken Sergeant S ging een fleschje waterstofperoxyde halen in een drogisterij e i stond er op dat het goede oude mensch dat achter de toonbank stond eerst zelf gorgelde Protest harerzijds hielp niets Bevel van hoogerhand je kunt me wel vitriool te drinken geven Voor den schrik heeft hij haar later een paar gebakjes gebracht En dit alles was niet alleen bij ons zoo op andere plaatsen waar de leiding minder toortastend was is het nog een ietsje erger geworden Ik zou dan echter in de fout van de tweede of derdehandsche verhalen gaan vervallen Wat daar van het schietwi uit huizen waar is geweest weel ik natuurlek niet Een feil is echter dat iedere collega dien ik na afloop van den strijd ontmoette moest toegeven dat hijzelf geen positieve bewijzen van dien aard had Ik voor mu en met mij allen die het rayon bij de Hoefkade en later de Tasmanstraat hebben afgezet ben er van overtuigd dat het hier een aantichting beUelt die kant noch wal raakt Welke Bon BROOS Met 1 gcauuMrie iMale ka ea TSB kat te kiaadkaübaakjH tSM graai lagickraad af MM gnaiaadarkraad ElkderaidMla bwuHsn US gnui ra g g akr aad af IM gram Mer braad yut periade vaa U t m IS hmt tm met 4 dagea esfav geUiglMi daar SUIKER BON Na H 1 K a stdkcr gcMic tot en met 31 Aogastaa MEEL BON No 40 2H aas tarweMaai af tarwemeel of koekweftmad af roggebloem of raggeaael af eUrijzend kakmeel geldig tot en met 6 September BOTER EN VET BONS I 2 3 en 4 van de koterkaart 25 gram boter geldig tat en met 23 Angustns BONS 1 en 2 van de retkaart 2S gram margaüne gesmolten vet of boter geldig tot ea met 23 Augiulus BONS 3 en 4 van de vetkaart 250 gram boter met 10 cent reductie per 250 gram geldig tat eo met 23 Augnstas THEE OF KOFFIE f BON no 53 Vi ons thee of M pond koffie geldig tot ea met 30 Augustus PETROLEUM FETROLEUMZEGEL Periode T 2 L petroleum geldig van U Augnstus t m 8 September GRUTTERSWAREN BON no 14 250 gram rijst af rüstemeel geldig t t en met fi September BON no 27 250 gram havermout of bavervlokkea of gort of grutten geldig tot eo met September BON no 105 100 gram maizena of griesmeel of puddingpoeder geldig tot en met 11 September BON no 110 100 gram macaroni of vermicelli of spaghetti geldig tot en met 11 September MOTORBRANDSTOF Tweede distribatie periode loopt van 4 AngustBs t m 31 Angnstus VervoeisvergBunJagen ea Toawijzingen van motocbrandstof moeten opnieuw worden aangevraagd op de gebruikelijke formulieren KOLEN TetBKpt hand w U Wn k Tat JHMMfptember kan men bi handnH koapen 20 Tan het verbruik van April 1939 tat en met Miart 1040 LEVERTRAAN Alleen op recept van arts rhaz 200 c e per hoofd per week VOOR ONZE DlERgN HONDENBROOD BON No I 12 K G groep 1 en 2 10 K G IgT 3 S K G gr 4 5 K G groep 5 3 K G groep 6 geldig tot en met 31 Augustus KATTENBROOD BON Na 1 1 K G geldig tot en Btet 31 Angastus RADIONIEUWS JAARSVEI D 414 4 M Woensdag 14 Auzustus t Berichten ANP 8 05 WIJ beginiwn dag 8 15 Gramofoontnuziek Mor enwljding K R O 10 15 Gramofoonmuzlek 11 M Godsdienstig halfuur jc IZ M Benchtvn IZ tS Granioroonmuziek 12 45 Berichten ANP gramoffwiimuziek 2 W Vrouwenuurlje 3 W Gramofoonmuziek 4J Kinderuurtje 5 15 Berichten ANP 5 30 Zang met pianobegeleiding 5 45 KRONachtegaaltjes 05 KRO orkest lopn 7 00 Vragen van den dag tANP l 7 15 Berichten 7J0 Gramofodninuzlek 7 J Reportage Berichten ANP 15 Re ldentl Olkest en soHjt t 45 U Demkoor vsn Akjjn gr pi S45 Gramoloorunujiek 9J5 Cauiene Met Dirkwn in de stad lll M Wfl sluiten den dag H IS Berichten A N P Mui KooiwuK ms M A v a o IM Berichten Duitsch 7 15 Berichten Knt J J GraiTiofoonmuiiek Berichten Art r S15 Giamofoonmuziek K OO Moi genwijaint 10 15 Gramofoonmuztek 10 30 Renova ept t tour 11 15 Berichten Rogtl tch 11 3 CoocerSïébouw orkest lopn 12 30 Berichten DtliWch 12 45 Bcricht en ANP eventuo rim foonmuz ek 1 00 AVRO Amu ernen orkest en gramofoonmuiiek 2 f l Dultitch 2 1S Gramofoonmullek 315 Bjricnten En elfch J 3 Omroeporkeït i iSnm iek 5 00 Berjchten Dii Kch S U B richten ANP 5 3 Omroeporkert 15 B riclaten Enrelach 0 rwUif ii voor IJ i J Ca er Sl mk te eii8loomn achiiiM aan koord van blnnenvaartulgen A 0 7M Vraeen van den Bag ANP G mofooni uriek 7 25 AV 0 Am Tnents ert Beriditen Duitsch 15 Berichten ANP ïw Berichten Engetsch 5 Gratfofomimui TrTet toelichting 15 BerlchWi Ent J AVBO Amu ieinentsorkest gemengd koor lO W Berichten ANP f J ri ill il