Goudsche Courant, woensdag 14 augustus 1940

Woensdag 14 Augustus 1940 NIEUWSBLAP VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No 20399 Itargaag persstemmen De DuiUch bladen staan vanzeUsprekend geheel in het teeken van de luchtaanvallen op Engeland De Berliner BoersenE e i t u n g schrijft dat den Engelschen thans de zoo vurig verbeide gelegenheid geboden wordt de superioriteit van hun luchtwapen wat techniek en menschenmateriaal betreft te bewijzen Na drie dagen van de zwaarste Engelsche verliezen aan personeel en vliegtuigen wordt het thans langzamerhand tijd het bewijs te leveren Warit met vermelde vliegvelden en vlootbases met eemdagelgksch kleiner wordende tonnage kan men moeilük starten voor het geweldige offensief tegen het continent van welk offensief Hore Belisha gezegd heeft dat het met niilliocnen Britsche soldalen zou worden begonnen en dat Duitschland den genadeslag zou toebrengen Het is ook een moeilijk begin voor de groote actie die de minister voor de blokkade Dalton gaarne zou willen beginnen om Engeland het luchtruim boven Duitschland te laten beheerschen Wanneer Dalton thaite de wolken boven Engeland bekijkt zal iji n iet gaarne aïn zijn uitspraak hennwrd worden Ook de News Chronicle zal niet gjprne aan zijn wensch herinnerd worden dat de Duitsche vliegers maar zeer dikwijls moeten terugkomen omdat zij bij hun aanvallen zoo zware verliezen lüden Deze wensch is in vervulling gegaan doch reeds thans zal het velen en in afzienbaren tijd allen Engelschen duidelijk zijn dat het resultaat geheel anders is dan zij het zich hebben voorgesteld De Deut sche Allgemelne Z e I t u n g wijst op den afgeslagen aanval van de Engelschen op Denemarken waarbij zij zoo zware verliezen geleden hebben en schrijft De actieradius van het Duitsche luchtwapen is zoo geweldig dat het inderdaad het gelieele gebied van Narvik tot aan Biarritz beheerscht Terwijl de Engelsche kusten in het Zuiden en Zuidoosten met bommen van Duitsche gevechtsvliegers bestookt worden is het geheele overige gebied dat onder Duitsche bescherming staat niet onbewaakt De Engelschen die het hebben medegemaakt zullen een indruk hebben gekregen van de mogelykheden vaa de l Duitsche krachfei Ook de Voelkischer Beoba c h t e r schrijft dat de luchtaanvallen op Engeland nog steeds voortduren Zij zijn gericht tegen talrüke militaire objecten in het Zuiden van het eiland op oorlogshavens vUegvel dén en petroleum opslagplaatsen waarbij de Engelsche verliezen aan vliegtuigen buitengewoon groot waren Hand in hand hiermede worden de Engelsche havens met mijnen versperd terwijl de weinige convooien die nog door het Kanaal varen steeds weer worden aangevallen Dat nog van dit zeer gevaarlijk geworden vaarwater gebruik wordt gemaakt bewust duidelijk dat de Westelijke havens van Engeland niet voldoende zijn om aan de buitengewone eischen te voldoen Duitsch BUITENLAND Britsche vliegvelden havenwerken en fabrieken bestookt ENGELAND Conflict in het opperbevel Oe balans van gisteren 132 Engelsche 28 Duitsche vliegtuigen verloren GEVOLG VAN DE DUITSCHE LUCHTACTIE Hfet eerste politieke gevolg van de Duitsche luchtaanvallen op Engeland i s naar te Stockholm volgens het D N B uit Londen verluidt een conflict in het Britsche opperbevel dat wellicht belangrijke mutaties op de hoogere posten van het ministerie van Luchtvaart ten gevolge zal hebben Lord Gort en ecnfge ande re leidende generaals van het lager verzettenzich krachtig tegen het bekende bevelvan lord Beaverbrook aan de pilotender jachtvliegtuigen zich niet meeraan gevechten met de Duitsche jachtvliegers te wagen Beaverbrook heeftin een Maandag onder voorzitterschapvan Churchill gehouden vergadering waaraan uitsluitend militairen van dedrie deelen der weermacht deelnamen het standpunt verdedigd dat Engelands jachtvloot beslist gespaard moetworden opdat zij op het oogenblik van den Duitschen inval nog ten vollestrijdvaardig is Lord Gort wees erdaarentegen op dat uitbreidmg vanhet principe van de Fleet in being tot de luchtvjpot tot verderfelijke gevolgen voor het land zou kunnen leiden Het geeft mets wanneer dejachtvliegtuigen gespaard blijven dochtiet geheeie land intusschen ver voestwordt Beaverbrook zou zijn standpuntechter hebben doorgezet Daarom hebben de Britsche jachtvliegers ookdaarna in hoofdzaak slechts bommenwerpers aangevallen terwijl zij bij hetverschijnen van Duitsche jagers dewyk namen i JAPAN Japans buitenlandsche Het Kanoal niet langer bolwerk van het Britsche eilondenrijk Rijkdom aan metalen in het Middellandsche Zeegebied Lood koper bauxiet nikkel chroom en kwikzilver Italiacmsdie bodem levert 40000 ton lood per aar politiek HET LEGER MAAKT ZUN WENSCHEN KENBAAR Naar verluidt zal de minister van Oorlog luitenantgeneraay Tojo vanavond om acht uur een bezoek brengen aan minister president Konoje om hem de wenschen van het leger te overhandigen in verband met de definitieve formuleering van de Japansche buitenlandsche politiek teneinde het hoofd te bieden aan de veranderingen in den internationalen toestand die zullen ontstaan door de Ehiitsche actie tegen Engeland Voor deze conferentie tusschen den minister president en den minister van Oorlog bestaat groote belangstelling Minister president prins Konoje zal vanavond om uur een bespreking hebben met den minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka Ite mea xte Uree t ai U de t Ut Theet ► dapwa wa ter mea Tin me tizelf voe mea Hé Doe Wblad oda wa het er lachen m dt zij bruik inw De berichten van gisteravond trent de Duitsciie luchtaanvallen tf Engeland kan men elders in ons Had lexen Hieronder volgt een auBenvattend berieiit dat het D N B vaa bevoegde miUtaire lijde beeft ontvangen Het Dnitache luchtwapen zette tf 13 Augustus lijn aanvallen ophavenwerken vliegvelden schepen tcrsperringsballons en luchtdoel lellingen voort In Wallend Hartlepool Bourmouth en Plymouth werden havenwerken en kaden inbeter en Bristol fabrieken der wapenindustrie in North KilUnghamgroote tanks met bommen bestookt Op de vliegvelden van Eastchurch Detling Famborough en Odihanwierpen onie gevechtsvliegtuigentalrijke bommen en vernielden zijhangars en schuilplaatsen petroleum opslagplaatsen en werven Daarbij werden dertig vliegtuigen p den grond vernield ia het Kanaal en aan de monding van de Theems maakten Duitsche vliegtuigen jacht op Britsche schepen die poogden onder dekking vaa de kust ongemerkt uit te varen Daarbij brachten de Duitschers twee koopvaardijschepen van elk 1S IM b r t en twee patrouillevaariuigen tot zinken DuitscMe jagen vemietlgMn vijftig vijandeqke TUegtnigen Evenals op de vorige dagen bij Bever namen de Duitsche vlieglaigen Dinsdag de veifsperringskallons bij Folkestone als doel en ehoten er twaalf neer Bg Aalborg hnpten Britsche bommenwerpers tn goedkoope prestigewinst te beeken door te probeeren een onbcHherttide stad te bombardeeren Aivarens zij hun bommen konden Mwerpen werden alle zestien toeilellen door Duitsche jagers en hehtdoelartillerie neergeschoten De totale verliezen van den vijand ép Dinsdag bedragen 96 rtegluigen terwijl slechts 24 Duit he vliegtuigen verloren zijn gepan In den tijd van 11 tot 13 Aagustus hebben de Engelschen fcsrinede 2 1 de Duitschers daar iegen slechts 69 toestellen verbiet Hedenmiddag meldde het D N B Berlijn Bet is thans mogelijk een over ieht te geven van de successen der BulUche vliegers in den strijd tegen Engelsche luchtmacht h totaal zijn gisteren 132 Brit vliegtuigen vernield waarvan M in luchtgevechten boven het a l en de Britsche eilanden Vijftien Bristol Blenheims wer bij hon pogingen Aalborg aan vallen door Duitsche jagers neer choten en door het luchtdoelge at werd er bi Aalborg nog een tgehaald 42 Britsche j Uegtui werdeta door Duitsch luchtafichut boven Duitsch gebied J t Duitsche bonunen op Britliegvelden vernield 28 Duit yvliegtuigen keerden van vluchi war het vijandelijk gebied niet Uche luchbnacht eer cht het Kanaal Kanaal heeft afgedaan aU bol oor Engeland waarachter het fc f waande Dank Vliegmachine is deze zee engte fc meer dan een beekje dat jlij e minuten wordt overgevlogen n V P B correspondent duizenden jaren geleden de aardkorst aan de grens tusschen het tegenwoordige NoordFrankrijk België en Nederland eenerzijds en de Britsche eilanden anderzijds vaneenspleet om een tot 60 meter diepe en 35 tot 200 k m breede geul te vormen was daarmede het isolement van Engeland tot stand gekomen In de Oudheid er in de Middeleeuwen ja tot aan het begin van deze eeuw beteckende een waterzone van dC afmetingen van het Engelsche Kanaal een natuurlijke best erming voor het daarachter liggende eiland zooals het zich deze niet beter kon wenschen Groot Brittannië had dank zij zijn gunstige ligging acïiler dezen muur van water eeuwen lang den roep van onaantastbaar te zijn voor een vastelandsmogendheid éi Kanaal als front tegen het vasteland Eerst in de 16de eeuw werd Engeland gedwongen zich van den tegenovergelegen oever terug te trekken Van toen af speelde het Kanaal voor de Engelschen nog uitsluitend de rol van front tegen het vasteland In de allereerste plaats beschouwden de Engelsehen het Kanaal als natuurlijke bescherming tegen aanvallen In het bewustzijn van zijn veiligheid greep Engeland telkens in de politiek van de Europecsche staten in In de 20ste eeuw heeft het Kanaal evenwel meer en meer zijn karakter van bolwerk voor Engeland verloren Op hetzelfde oogenblik waarop Blériot met zijn vliegtuig landde op Engelsclien 4K dem werd het iftmaal niet meer dan een beekje waarover men als het ware kon heenspringen Een hinderpaal die geen hinderpaal meer is Reeds in den wereldoorlog deed Engeland de ervaring op dat het gedaan was met zijn betrekkelijke veiligheid door de aanvallen die het te verduren had van de Zeppelins De huidige oorlog waarbij op enorme schaal wordt gebruik gemaakt van vliegtuigen zal Engeland nog heel wat anders te zien geven Zooals een oorlogs correspondent het kort geleden uitdrukte vertoont Engeland zich aan den Duitschen vlieger als op een presenteerblaadje zij het dan met sclierpe randen het afweergescliut Hieruit blijkt wel dat Engeland met zijn havens en zijn uitgebreide industriegebieden blootstaat aan aanvallen uit de lucht In den tegenwoordigen oorlog vormt het Kanaal geen hindernis meer Ook als politieke factor heeft liet Kanaal thans zijn betcekcnis verloren Tot voor weinige maanden kon GrootBrittannië met eenig recht beweren dat het de volledige heerschappij uitoefende over het Kanaal Van die heerschappij maakte het gebruik orr J scherpe controle te oefenen op de scheepvaartverbindingen van en naar de omliggende staten op het vasteland Vooral Nederland België en de Scandinavische landen werden hierdoor getroffen Het Kanaal in dienst van de blokkade Dank zy zijn machtige vloot was het Engeland mogelijk he t geheele Kanaal voor de scheepvaart af te sluiten en bovendien was het in staat de zeeroutes tusschen IJsland en Schotland te bewaken Hierdoor waren de landen in Westr en NoordEul Dpa feitelijk in economischen zin gebiakkeerd De werkzaamheid der blokk dc tegen Duitschland zoowel in den wereldoorlog als op het oogenblik hing in hooge mate af van de beheersching van het Kanaal en de omliggende landen De ontwikkeling der gebeurtenissen heeft er ecjiter toe geleid dat hetKanaal is uitgeschakeld als talismanvoor Engeland De geheele kust vanhet Kanaal en de Noordzee aan dezijde van het vasteland is thans in hetbezit van Duitschland en de Duitscheluchtmacht beheerscht deze waterwegen Met behulp van de snelbooten wordt dagelijks een groot ENGELSCHE BOMMEN OP AMSTEEDAM De vernielende werking deraantal Engelsche achepen naar den Engelsche bommen ingeslagen in het huizenblok hoek Jacob van Lennepkadebodem van de lee gezonden j en Da Coftaatraat te Amsterdam Poiyooon Economische missie naar Nederlandsch Indië HEDEN VERTROKKKN Onder leiding van den directeur van de Mitsoeimaatschappij Moekai is heden een Japansche economische missit naar Nederland schI n d i ë vertrokken Inzake de benoerping van den vroegere minister voor koloniën generaal Koiso tot buitengewoon gezant voor Neder landschIndië wordt binnenkort een beslissing verwacht Naar verluidt zou de minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka als gevolg van dé snelle verandering van den internationalen toestand deze kwestie nog eens met de ministers van Oorlog en Marine besproken hebben AMERIKA Wolkbreuken in Noord Carolina GEWELDIGE AARD VERSCHUIVINGEN Wolkbreuken hebben in de bergdalen in het Westen van den staat Noord Carolma over troomingen veroorzaakt waardoor geweldige aardverschuivingen ontstonden bruggen werden weggeslagen en aan straten woonhuizen en industrieele installaties aanzienijike schade is aangericht In Asheville de grootste stad in het Westen van Noord Carolina dreigt als gevolg van het springen der waterleidingen gebrek aan water te ontstaan Verschillende dalen zijn door den hoogen waterstand geheel geïsoleerd fVan onzen correspondent D E spilmogendheden verkeeren ten aanzien van den aanvoer van verschillende ertsen in aanmerkelijk betere positie dan hun tegenstander die ze met veel moeite en ten Icoste van aanzienlijk tijdverlies van verren afstand moet aanvoeren terwgl deze aanvoer voor Italië en Duitschland met wemig moeite en kosten gepaard gaat De landen in het Middellandsche Zeegebied bezitten een ongelooflijken rijkdom aan de meest verschillende ertsen die voor de oorlogsindustrie onmisbaar zijn Men treft er talrijke lood koperbauxiet en nikkelmijnen aan met een zoo rijke productie dat deze verre de behoeften te boven gaan van de landen waarin zij zich bevinden Verder bevat de bodem antin oon chroom en kwikzilver Wolfram en tin is het eenige wat er niet of slechts in bescheiden hoeveelheid wordt aangetroffen Kopererts wordt gewonnen in Turkije Joegoslavië en Spanje In dit laatste land werd jaarlijks ongeveer 60 000 ton ruw koper geproduceerd waarvan meer dan 23 000 ton werd uitgevoerd Dit ten bewijze dat Spanje zooveel koper voortbrengt dat er een flink overschot bestaat voor export In Joegoslavië is de productie van koper van 1924 tot 1937 met reuzen sprongen vooruitgegaan dezd steeg namelijk van 8000 ton tot 40 000 ton Het is dan ook niet te veel gezegd wanneer men beweert dat dit land voorbestemd is om een van de grootste leveranciers van koper in Europa te worden Nikkel in Gridmtland en Frankrijk In Turkije waar de mijnbouwindustrie geruimen lyd was verwaarloosd heeft men de exploitatie van kopermijnen weder ter hand genomen met het resultaat dat de productie in dit jaar op ongeveer 20 000 ton wordt geschat Frankrijks bodem bevat zeer weinig koper terwül het land jaarlijks 120 000 ton koper verbruikt werd er slechts 500 ton ruw koper geproduceerd E betere plaats neemt het in by de nikkelproductie Hiervan brengt het jaarlijks 4000 ton voort tegen Griekenland 2000 ton Natuuriijk is dit lang niet voldoende v k r de oorlogsindustriej n der spilmogendheden doch hierby houde men in het oog dat in het tekort aan nikkel voor een groot deel kaa worden voorzien door het in Directeur F TIETER Postgiro 48400 Bur Markt SI TeL 2745 EXTRA RANTSOEN SUIKER VOOR DEN INMAAK n Kilo op bon 74 De Secretaris GenerasI waameaMMI hoofd van bet departement van Land bouw en Visscherij maakt het navalgende bekend Zooals reedb eerder werd gepubli ceerd wordt ten behoeve van den inmaak eén extra rantsoen suiker beschikbaar gesteld DU extra rantsoes is verkrijgbaar tegen inlevering va de met 74 genummerde bon van bat Algemeen Distributiebonboekje welk gedurende het tijdvak van 15 tot aK met 30 Augustus a s recht geeft op bat koopen van m kilogram suiker De aandacht wordt er op gevestigd dat da geldigheidsduur der met 66 genum merde bon van t Algemeen Distributiebonboekje welke reeds is aangewezen voor het tijdvak van 26 Juli tot en met 23 Augustus a 8 is verlengd tot en m t 30 Augustus De detaillisten dienen de met 74o genummerd bonnen op afzonderlijliM opplakvellen in te leveren bij de di tributiediensten Teneinde hen in de gelegenheid te stellen grootere hoeveel heden suiker te verknopen ontvangea zQ extra toewijzingen rgken overvloed voorhanden chroon dat wordt aangetroffen m Turk j Joegoslavië en op het eiland Cyprufc De jaarlijksche productie van deza landen 230 006 ton vertegenwoordjfl ongeveer een derde van de wereldpro ductie De voornaamste producent is Tia kue dat per jaar ongeveer 148 000 ton voortbrengt Onnoodig te zeggen bg deze cijfers dat het aanbod in deze landen de vraag verre overtreft Bauxiet tn lood in overvloed voorhanden Niet lïjiider gunstig is de toestand ten opzichte van bauxiet Hiervan be vinden zich rijke lagen in Frankrijk Joegoslavië Italië Albanië en Grie kenland Sij intensievere exploitatie kan de opbreng st van deze mijnen nog aanmerkelijk worden verhoogd Frar knjk Italië en Griekenland allééa leverden hiervan in 1937 ongeveer 1 500 000 ton d w z de helft van da wereldproductie Lood is voorhanden in de meeste landen aan en om de Middellandsche Ze zooals Joegoslavië Spanje Frankrülc Tuneaië Griekenland en Italië De pro ductie m Frankrijk liep geruimen tüd terug doch steeg in 1937 weder tot 28 000 ton Griekenland produceert tusschen de 4000 en 7000 ton per jaar Italië daarentegen 40 000 ton Joego slavie brengt per jaar II ÜOO ton van dit metaal voort In Spanje bedroeg de productie van loodertsen voor den burgeroorlog 30 000 ton per jaar De totale loodproductie in het Middellandsche Zeegebied bedraagt ruim 148 000 ton per jaar bij een wereldproductie van ongeveer 15 miilioen ton In Spanje WolframerU en kwikzilver Spanje ie het eenige van de Middel landsche Zeeianden waar Wolfrannerts ter verhard mg van staal wordt gevonden en zelfs m zeer groote hoeveelheden Vóór den burgeroorlog produceerde het jaarlijks meer dan 250 00S ton doch deze productie liep ten gevolge van den oorlog terug tot met meer dan 50 000 ton Molybdeén da hoofdzakelijk wordt gebruikt in ijzerlegeeringen wordt in het Middellandsche Zeegebied niet aangetroffen behalve misschien in Egypte waar het echter nog niet wordt gewonnen Tinerts treft men er ook niet aan althana niet in noemenswaardige hoeveelhedea in Frankrijk en Jocgo Slavië Kwikzilver wordt in groote hoeveelheid gewonnen in Spanje en ia Italië zooveel zelfs dat er in oorlogstya nog belangnjke hoeveelheden vaai kunnen wordoi geëxporteerd V