Goudsche Courant, woensdag 14 augustus 1940

WOENSDAG 14 AUGUSTUS 19 Bmtatland Doeftreffopie aaiivallefi op Britsche vliegvelden Zware schade aan de havenwerken te Walsend Amerikaansche pers volgt de gebeurtenissen met spanning taatsvijandige propaganda tot 15 j J te Riom bijeen gekomen voor een tweeren tuohthuisstraf veroordeeld Ide zitting waarin de aanklacht wegens Bij eon aanval op het Britsche vliegveld Eastcburch hebben gisteren Duitiche bommenwerpers 611 hangars volkomen vernield onderkomens in vlammen doen op aan en zware luchtdoelbatterijen buiten gevecht gesteld Zware treffers op ohetanks hadden branden tangevolge die van verre sdchtbear waren Tien Spitfire s werden op den fceganen grond vernield Bovendien werden 12 versperriogsballons neerfeschoten Zij kwamen brandend neer Op twee groote bewapende koopvaardijschepen werden zware bomtreffers waargenomen Boven den Theemsmond heeft hetrelfdc eskader M c een Spitfire neergehaald Het vliegveld van Detling is naar het D N B verneemt het doel geweest van hevige Duitsche bomaanvallNi Twee groote hahgars werden vernield en een in aanbouw zijnde hangar werd door voltreffers vernietigd Werkplaatsen en schuilgelegenheden kregen tal val treffen zoodat de muren op verscheidene plaatsen zijn ingestort Ken deel der vliegtuigen die voor en tusschen de hangars stonden is vernield Onder de vele vliegtuigen in Engeland welke gisteren door de Duitsehe llichtmaeht zijn aangevallen bevinden zkh ook de luchthavens van Odiham n Farnaborough Op deze vliegvelden hebben de bommen bijzonder goed getroffen Er braken verscheidene branden uit en tal van treffers kwamen neer op hnngars en gebouwen De terreinen geUJken op een trechterveld De werkplaatsen en schuilgelegenheden aan de rand van de vliegvelden ijn gedeeltelijk ingestort Duitsche luchtaanval op Walaead Naar het D N B thans verneemt hebben Duitsche bomntvcnwerpers gisternacht te iJÓTS uur talrijke loxploïieve en brandbommen op de havenwerken van Walsend tusschen Newcastle en South shields geworpen Tengevolge van den aanval die geruimen tijd duurde ontstonden in opslagplaatsen en depots reusachtige branden Vier of vijf minuten na den aanval deed zich een allerhevigste ontploffing midden in den brandhaard voor De Britsche nachtjagers en afwecrbattcrijen konden de Duitsche DUITSCHLAND En relsche luchtaanval op Aalberg ELF VUEGTtllGEN NEER GESCHOTEN Britsche bommenwerpers vielen gistnochtend om 11 45 uur de stad Aalborg in Denemarlien aan Van de twaalf aanvallende vliegtuigen werden er vijf door lucbtdoelartillerie en zes door jachtvliegcrs neergeschoten Slechts een vliegtuig kon naar zijn teunpunt in Engeland terugkeeren Eca tweede aanval Korten tyd na den eersten EngelWh anval naderden voor de tweede maal Engelsche aanvallers de stad Aall org Deze tweede aanval werd gedaan door 11 vliegtuigen waarvan er S werden neergeschoten Daarmee zijn van de 32 vliegtuigen die gisteren gepoogd hebben i alborg aan te vallen er 16 neergeschoten De nieuwe toestand in Luxemburg TOESPRAAK VAN GOIl UEIOEK SIMON Bij de invoering van hpt commissariaat voor het bestuur der stad Luxemburg beeft de leider van het burgerlijke bestuur Simon een toespraali gehouden waarin hy eerst wees op het DuitscJie karakter van de stad Luxemburg en haar bevolking Voorts betoogde gouiSrléider Simon dat de Luxemburgscbe grondwet wegens de vlitetrt van de groothertogin en van de rege rmg burten werking gesteld is Daarmede is tevens voor de L iKemburgsche ambtenaren die vroeger trouw zwoeren aan de groothertogin deze eed vervallen verklaard De invoering van een Duitsch burgerlek bestuur verklaarde Simon verder heeft rechtelijk een nieuwen toeatand geschapen welke de Luxemburgache mnbtenaren tot loyauteit tegenover de door dit bestuur in eft ide organen verplicht Het gebruii van de uitdrukkingpn groothertogdom en Hmd Luxemburg moet voertaal inalle officieele stukken achterwege Mijven mtAAWVAixEN ar zrkenarazEN Na de Britsche luchtaanvallen op Nederlandsche militaire hoi ta fin os liekenhuizen worden thans nieuwe bomaanvallen op Duitschhe hospitalen ziekenhuizen en kerkhoven gemeld Zoo zijn gisternacht verschei aanvallers niet belemmeren bij de uitvoering van hun opdracht Zij konden den Duitschers ook geen schade toebrengen Twae Britscbe tUnenvegats gcunkeii De Engelsche admiraliteit deelt mede dat de mijnenvegers Tamarisk en Pyrope bij een vijandelijken luchtaanval zoo groote beschadiging hebben opgeloopen dat zij gezonken zijn Amerika in spanning De Amerikaanschc pers volgt de luchtgevechteli boven Engeland in de grootste spanning die in sensationeels opschriften tot uiting komt De Ne w York Times wijst erot dat de Britsche tegenstand in de lucht zwakker wordt en de Duitsche superioriteit in de lucht bij Dover reedl tot stand gebracht is De New York Herald Tribune spreekt van een ware bommenregen die op het 200 mijl lange kustgebied neergedaald is en de marinehaven Portsmouth be schadigd en op het eiLind Wight ernstige verwoestingen aangericht heeft De New York Times drukt het Duitsche ooggetuigebericht over den aanval van Zondag af waarin het neerschieten van 6 Spitfires en het bombardeeren van 3 schepen alsmede de vlucht van de Bntsche vliegtuigeskaders beschreven wordt Blijkbaar onder den indruk van de Duitsche luchtaanvallen schrijft schoutbij nacht Stirling de vroegere chef van den staf van de Anierikaansche oceaanvloot De Duitsche luchtmacht is wat slagvaardigheid betreft nog steeds de meerdere van de Engelschen De Militaire medewerker van de New York Post twijfelt aan de juistheid der Engelsche opgaven en verklaart Zelfs wanneer men de Britsche cijfers voor honderd procent wil aannemen zou altiid nog bewegen zijn dat het Duitsche luehtwapen een voor Engeland onbettaaglijk succes nastreeft Thans jfertoonen de Britsche communiques eénige opvallende leemten Zoo bevatt n zij mets van de schade op de have iwerkcn van Portland hoewel het vrk duidelijk is dat bij een aanval van Z8Ü vliegtuigen welke acht uren duurden Toch eenipe schade moet zijn aangericht dene Engelsche bommen naast een marinehospitaal in Noord Duitsch land gevallen Gelukkig wei den slechts eenige bro ikassen vernield overigens werd geen schade aangericht Voorts hebben Engelsche vliegers brandbommen op eefi ziekenhuis in WestDuitschland geworpen Ook hier misten de bommen hun doel Alleen een lijkenhuis vatte vlam en brandde uit Zoowel het marinehospitaal als het ziekenhuis was volgens de voorschriften herkenbaar door een rood kruis op een wit vlak van verre zichtbaar Tenslotte heeft de Britsche luchtmacht nog een aanval op het kerkhof van een kleine gemeente in Noord Duitschland gedaan Hier werden een aantal graven door de bommen volkomen vernield aldus het D N B HONGARIJE GRAAF TELEKI NAAR DDITSCULAND De minister van Landbouw graaf Teleki zal op 18 Augustus naar Duitschland vertrekken voor een officieel bezoek van verscheidene dagen Zijn reis geschiedt op uitnoodiging van den rijksmmister van LandbOyUw Darré en is tevens een antwoorty op het bezoek dat deze njksminister aan Boedapest heeft gebracht De Hongaarsche minister van Landbou w zal tijdens zijn verblijf in Duitschland gelegenheid hebben met de vooraanstaande rijkspersonen besprekingen te voeren over de econonimsch vraagstukken welke voor beide landen van belang zijn CANADA AKRESTATIC VAN HOIJDI WEKTVERZET Te Quebec worden de demonstratie en protesten steeds talrijker tegen het overbrengen van den burgemeester van Montreal Hcude naar een concentratiekamp aldus het D N3 Zooals bekend had Houde geprotetocrd tegen het voornemen der Canadsesche regeering om de algemeene dienstplicht in te voeren daar de oor lc in Europa Gianada niet £ aangaat Verschillende ia lboog aanzien staande mannen te Quebec hebben alle eerefuncties welke hun door den staat en door de stad wa en verkend uit protest neergelegd De autoriteiten wor den overstroomd roet protestbrieven Het optreden tegov Houde heeft hel verzet tegen de oorlogspolitiek der regeering en tegen de invoering van de algemeene dienstplicht nog verster 1 B GELAND Engeland en de Anierikaansche hulp IJDELE HOOP ALDUS STEFANI Oe diplomatieke redacteur van het agentschap Blefani merkt dat de Britsche hoop op de mogelijkheid eener interventie van de Ver Staten in den oorlog een zwaren slag gekregen heeft De leider der commissie voor de n tionale verdedigmg der Ver Staten heeft immers zoojuist verklaard dat om een leger van twee millioen man uit te rusten gewacht moet worden tot 1942 Voorts heeft hij betoogd dat bovendien tien maanden noodig zullen zijn niet om gevechtswagens te verkrijgen maar de teekeningen van die gevechtswagens hetgeen er op neerkomt dat nog meer seizoens en wellicht zelfsjaren zullen verloopcn alvorens die gevechtswagens zelf vervaardi gd en de bemanningen onderricht zijn Voorts heeft de Amerikaansche minister van Oorlog aan het land medegedeeld dat men in zes weken tijds slechts 33 vliegtuigen heeft kunnen bestellen hetgeen veel minder is dan het aantal Engelsche toestellen dat door de Duitschers öp een enkelen dag wordt neergeschoten Die onthullingen zoo merkt de diplomatieke redacteur van Stefani op zullen de Engelschen verbazen gewend als zij zijn door hun leugen propaganda van illusies te leven maar zullen geen verwondering wekken onder de openbare meening der andere landen vooral niet in Duitschland en Italië waar men zeer goed weet dut legers en oorlogsmateriaal niet geïmproviseerd kunnen worden De oorlogsuitgaven brengen enorme winsten op aan de kanonnenfabrikanten maar zijn niet voldoende om legers te doen ontstaan van millioenen goed gewapende en goed opgeleide mannen Het is mogelijk binnen enkele maanden een soldaat op te leiden maar noch m een jaar noch in twee jaar is het mogelijk generaals en officieren van den generalen staf te vormen zonder welken de massa s van millioenen mannen kudden zi in en stellig geen goopganiseerde legers volgens de behoeften van den modernen oorlog Het Joodsche kapitalisme ontwikkelt m de Ver Staten een propaganda voor inter cntie in den oorlog ook omdat daardoor een stimulans wordt gegeven aan de groote leveringen van oorlogsm ale naai Maar de verantwoordelijke personen van de militaire De a s kabinetswüziging NA HET PARLEMENTAIRE RECES Naar de correspondent an A f t o nb 1 a d e t te Londen meldt is Chamberlain na het herstel an zijn ziekte met vacantie gegaan Volgens denzelfden zegsman is de wnziging van Churchills oorlogskabinet niet van de agenda afgevoerd doch slechts Uitgesteld tot het einde van het parlementaire reces dat op 22 Augustus begint en 14 dagen duurt De vraag of Chamberlain intus chen uit het kabinet zal treden wordt m Londensche politieke k nngen mhet midden gelaten BRITSCIMNDISCHE STA MMEN IN OPSTAND Associated Press meldt uit Simla dat de stammen aan de Noordwestgrens van Britsch Indie den strijd tegen Engeland hervat hebben Zooals gemeld hebben de Engelsche militaire autoriteiten medegedeeld dat bij een I bot ing met bergbewoners die het de Britsche regering reeds jaren lastig maken twee Engelsche officieren en twaalf inheemsche soldaten gesneuveld of gewond zijn De opstandelingen worden aangevoerd door den fakir van Ipi en stamjioofd Mehrdil BALKAN RoemeenschrHongaarsche onderhandelingen OFFICIEELE ROEMEENSCHE UIT IOODIGtNG ff ar in bevoegde politieke kringen verluidt is te Boedapest een officieele uitnoodiging ontvangen van de Roemeensche regeering om te beginnen met de Hongaarsch Roemeensche onderliandelingen welke zullen worden gehoud j in Tum Severin Ite Hongaarsch delegatie zal waarsdjijnhjk onder leiding van den gezant Von Hory in de tweede helft van deze week naar Turn Severin reizen om de besprekingen met de Roemeensche delegatie te openen HONGAREN GEASREgTEERD O ZEVENBURGEN Het Boemeensche ministerie van Biiinenlandsche Zaken deelt mede dat in Zevenburgen 5 Hongaren zijn gearresteerd die tieschuldigd worden van het voeren van irredentistische propaganda alsmede drie andere personen wegens het verspreiden van alarmeerende geruchten Voorts is om denzeifdcn reden aan vijf personen een gedwongen verblijfplaats aangewezen f Een Joodsche arbeider uit Galatz is door den krijgsraad aldaar we tw ITAIJË De dood van Daut Hoggia IW MEENING VAN AMSALOO Met den moord op den Albanees Daut Hoggia houdt zich als eenig liaUaansch blad deTélegrafo be gi Het commentaar komt overeen met de opvattingen in Italiaansche politieke kringen Het is geschreven door den bekenden directeur van het blad Ansaldo Hij schrijft o a Niet alle Balkanpolitici schijnen begrepen te hebben dat thans de tijd van de stelselmatige onderdrukking der Albaneesche minderheden oorbi is De bloedige episode in Ciamuricn heeft getoond dat de Gnekschc autoriteiten bijzonder weinig begrip voor de nieuwe feiten toondcjp Italië zal niet toelaten dat Albaneesche mannen als vrij wild nagejaagd en als deongelukkigfi Daut Hoggia vermooid worden zonder dat daarover rekenschap wordt verlangd Men spreekt op het oogenblik veel over een definitieve pacificatie in de hoop dat zij oveieenkomstig het recht en op den grondslag van het vveder ijdsch begrip der betrokkenen verwezenlijkt kan worden Bij et n pacificatie van den Balkan wil zij volkomen zijn moeten echter ook de eeuwenoude tot schade van de Albaneesche natie begane rooverijen en onrechtv aardij hedcri uit de wereld worden geholpen zopals uit dt jongste gebeurtenis is grbleken Ilae de moord plaats had Over den politieken moord op c n Albanees Daut Hoggia meldt de G u rn a Ie d 1 1 a 1 i a uii T rana dat i l es rr op wijst dat het hier een comp t hcfrof dat tot in onierdeelen methodisch was voorbereid Hoggia s m een huis van een zonger aamden Aloanees vastgehouden Daar heeft men hfm spijzen aangeboden Naar uit a ief bliikt ziin deze spij en vergift gd eweest Toen Hoggia het huis ver t werd hij overvallen d mr een pl e Imge slaperigheid en voelde hi 2ich onwel wat hem dwong onder eei boom aan de kant van den weg te rusteri Hier is hi i door de beide Gr eksche sluipmoordenaars die hem waren gevolgd overvallen Met een enkelen bijlslag werd hem dan h et ho f d afgehouwen Het moet echter worden aangenomen dat Hogeia op dat oi jienblik reeds aan het hem toesedi rde vergif was overleden Hmrop vv i ook het feit ddt de bijlslag geen bloeo ngen had veroorzaakt FRANKRIJK De processen voor het hooggerechtshof DriTSCHE WAARSCUIMI VG TEGEN ZELFMISLEiDING De Nation al Zeitung u Essen verklaart dat bij de ki m i dt processen voor het Fransche i oog te gerechtshof veitchilk nde kuestief naar vuren zuilm komen cie naar Duitsclie metning niet over he hoifd gezien mogen v orden Het b ad wijst er op dat bij het optreden van dit hof ïllerlei mogtlijkhedcn bestaan voor een bewuEte misleioing van de bu tenwereld en voor een onbevi uste ir aar niet minaer gevaarlijke zelfmiskiding Het 18 nomeiyk reeds niisk ding aif het onper oek raar de schuld aai het Uitbreken van atn oorlog zou worden beperkt tot oe zuiver technische gebeurtenis van de oorlcgsvei klaring Het zou tan komeh tot het vonnis dat slechts Daiacuer er zijn naaste medfwerkcis vu ir deicn meest zmni li i ei oorlog van Frankrijk veranlwoordelik zijn een vonnis dat historisch eenvoudig waan mi ig zou zijn Feit u c d beklaagdenbank aaiop de tc uldigen aan den oorlog zouden kunner plaatsnemen van een ondenkbare lengte OU moeten in Daarop mo ten een plaats hebber aile Franschen die aan het politieke leven actief litbbcn deelgenon en en die of zelf den oorlog hebben ontketend door een eindeloo gewroet of oat ageeren hebben toegelaten in groote zw kheid Een vonm dat slechts over enkele martnen wordt uitgesprul er kan niet doen vergcur dat geer van de pciitici peismensclien economisten en soldaten die e4ns Frankrijk vormden van zichzelf ou durven zeggen dat hij aan de ramp geen schuld heeft Eer zeer genaarlijlle onderstelling noemt het blad het voons te zeggcri dat een betere voorbereiding en een betere leiding in den oorlog den gebeurtenissen een anderen loop zouden heblien gegeven of ifelfs tot een Fransche overwinning zouden hebben geleid De vraag van de schuld aan eer onvoldoende oorlogvoorbereiding of gebrekkige oorlogsvoering sluit echter deze hypothese in In de hardlcErsche Fransche peis wordt zij thans reed druk gevenuleerd Men deinst er elfs niet voor terug de leuze van het eigenlijk onoverwonnen Frankrijk te gebruiken En bij de beschouwing van 4iet verleccn hoort men steeds meer het woord 3 als Bij de processen te Riom zuilen ongetwijfeld genoeg schijngFonrien gevonden worden voor de bewering dat de nederlaag hef gevolg IS van een reeks toevalligheden De Duitsche me3rderheid die Frankrijk in enkel weken deed ineenstorten moet dus vérbloem d worden Daarmede kan de grond worden geiegd voor een vreerclnke dwaling d w z dat het tooneel van Riom met alleen eea meer of minder onbeteekenende coroedie kan worden maar ook de bron van kcmende tragedies Be tweede citting van het hof Naar u t Vichy wordt gemeld is het opperste taatgerechtshof gistermiddag het in gevaar brengen van 4e v iUg lieid van den staat is voorgelezen De piocureurgaieraal heeft bepaald dat uu documenten en andere bewüsitukken onweerlegbaar is gebleken dat ministers vroegere miniaters enhun onmiddellijke ortdcrge chikten vanhun functies misbruik hebben gemaaktm vertMuid met daden die hebben geleid tot de verandering van den vredestoestand in den oorlogstoestand metalle gevoigen daarvan dat Aanslagen tegen de veiligheid endaarmee in verband staande misdadenen overtredingen zijn gepleegd doorFcr soncn die betrokken zijn bij eerstgenoemde handelingen De procureur generaal heeft een vervolging ingesteld tegen de onder 1 en 2 genoemde personen en beeft de goedkeuring van de volmachten tot een gerechtelijke vervolging dezer peraolen aan de orde gesteld Na een kort beraad hteli net staatsgerechtshof aa het vcJe ÊK v ui den procureur en raal gevolg gegeven en heeft zijn plaatsvervangende voorzitter alsmede twee raadsheeren van het hof van cassatie hela = t met het onderzoek van de in de aanklacht vei vatte loeschuidigmgen Pétain over het nieuwe jfrankrUk OPTREDEN TEGEN STORENDE ELEMENTEN Maarschalk Pótain heeft gisteravond voor de Fransche radio een rede gehouden waarin hij een uileenzettim gaf vah de maatregelen welke zijn regeenng sinds het aanvaarden van het bewind genomen heeft Hij verzocht de Franse hen te bedenken voor welke moeilijkheden de regeenng staat welke voortvloeien uit den oorlog of aan de zelfde our aKen te wijten zijn die tot het ongeluk van Fiankiijk Relfid hebben Pétain con tateerde dat van boven naar beneden stap voor stap een revolutie wordt doorge et en dat de stort nde elementen zouden w ordei achterhaald en uitgeroeid Aan het einde van znn betoog richtte Pétain leh tot de bjvolking van Parijs en van de bezette ijebieden Hij noemde Paiijs het hai t en het brem van Fi knjk en den natuuiliiken ettl der fi geenng Inzake de kwestie v in den teiugkeer der Franselien regeer ng naar Panj deelde hij n iedc dat de verhuizing der Franseiie regeenng naar Parijs om tcchni vhc ledenen en w egens gebrek aan bepaalde voorvvaarden nog niet niogeiijk is De toespuiak van den maarschalk eir tij de met een algemcitn opitiep tüt de Frarschen hun plicht te doen t ji vcrliüuvicii te heblx n DE VLI CHT DER VHOEGERE FK NSCHE REGEERING Onder den titel Het waren beklcgontw aardige Fransche Iijdgenootcn publieeert de N a c h t a u s g a b e een jOn alK nee onggeiiiigenvti iag met iKid re bijznnd rï eden over de vlueit van et n aeel der vioegeie Frar Che regeenng op hei toom M ljjp Mass iio r iar Cas ablarea Het blad geelt ecr t een cpsommmg van de pa sagietsln t ene alleen al wegens de namen wrll er ip voorkomen zeer belangw ckkend 15 Onde r de ongeveer honderd prominente namen zoo sel i uil liet blad bevcndcn zicli Dal diei in geselschap van een dame en van Ziin b de i oons dt vroegeie mini ter van maiint Campinehi en echtgcnootc de Joodsclie mini ter van Binncnlandt clie Zaki n mt het kabmetReynaud Mandel iijn lasgtnuot de vreegere minister tan on ceiwiis Je n Zay n g zelschap ijner geheeie familie en van een kiemen hond de vroegere oiiderfliatsseerttan uit eie volksfiüntregeeiing VSenot ce iroegcre scjc aald mociaiisclie Paul Bastide de vioegere minister van Bui tinlandsche Zaken Delbos de af e vaardigden Salomon G umbarh Levy Alpahnaeiy Jammy Scf midt Wjltzer de neg r afgevaardigde Galandou DiOuf de pilote Susanne L uhn de dir cieur voor schoone kunsten Huihman en de Joodsche afgevaardigde ilen des France Het blad beschrijft dan hoc iiel na ie weigering van Argentinié om de vluchtelin iien een ontsehepingsv erguniiing voor Buenos A res te verschaffen door het bevel uit Bord eau dat niemand van ixjord moc hf tot vechtp tijen is gekomen met inwoneis daar enkele passagiers niettemin pogingen deden om langs omwegen in de stad te komen Jean Zay w erd bij ijn terugkeer door een Franschman op oorv ijgen en vui stsiagen onthaald Later ontstond een algemeene vechtpartij bij het eiouanckantoor toen bleek dat tic reizigers groote hoeveelheden deviezen bij zich hadden De zcwns van Daladier blev en bewusteloos op iiet slagveld Campmcbi werden de tanden uit ijn mond geslagen In zijn commentaar schrijft cc Sachtausgabe Deze zielige figuren matigden zich aan de wereld na de vernietiging van Duitschland te wilk ii rei eeren De mannen hadden ne beschikking over het Fransche leger ner de Fran sche vclkshuishoudmg en het geheeie Fransche volk was in hun handen Deze mannen werd door het Fransche volk als heldeh beschouwd deze beklagcns vaardlge tijdgenooten hadden van het Fransche volk vol machten gekregen met het doel het gebied des rijks te verscheuren SCBAAKSCHTE IN FRANSCH MAROKKO De Stampa meldt dat sedert de bkikkade van de Middellandsche Zee door de Italianen en de capilulslie van Frankr jk inen uitvoer van FranschMarokko volkomen stokken Belvoor raden katoon beniine petroleum ker boter kaas ze vet en mes fen zyn bijna uitgeput Er heerscln brek aan auto onderdeden en macuï van aUe soorten Plaatselijk bedr zakeöleven van Fransch Marikko i gen vrijwel stil De schaarschte vio verergerd doordat de laatste maaniV tabiike vluchtelingen uit Europa mn ten worden opgenomen Het partin liere autoverkeer is verboden Het b zinegebrek duet zicli vooral geld p het landbouwbedritf SPANJE Britsche politiek gehekeld GERICHT TEGEN SPANJE S HERSTEL Onder het opschrift Aanval Spanje keert t Falanx blad Arrib zich opnieuw tegen dè anti Spaansch poütiek van Engeland Wanneer Spanu zijn nood en ontbering van dit ooge blik heldhaftig en waardig draag jJ betoogt dit blad moet toch Vostgenelil worden dat zijn pogmgen hei leve normaal te maken op hindeinissen van bepaalde voUeeien stooten Het Spaan sehe volk heelt er recht op diegene te leereii kernen die door een scha delijke politiek Spanje in het or geJm gestort hebben om het dan elke mo gelijkheid tot herstel e ontnemen Ali voorbeeld dient de schaarse te jj graan en benzine Engeland heen niet alleen altijd pijbeeren te veinmderen dal Spanje de e es entieele aruliele verkrijgt doch ook het veivoer daarvan willen veihinderen hoewel het officieel steetis don nadruk legde op zijn beruchte agenten zelfs daden van sabotage in Spanje zooals de brandej in de benzjne deputs van de Spaauch petroleummaatschappij Canipsa ir Ali fante en do talrijke inhehimgen van de Spaansche politiek beweyci Engelands politiek besluit Amba is duidelijk Zij moet ons versukken naartegen helpt geen rhetoiiek ca geen lainenteercn Slecl s een antwoord hebben wij tegenover dej schandeliike intriganten Nu i s het genoeg Goddank heeft de Spaansche jeugd geen belangstelling voor l et di plon at eke gesekermutscl met iijo tegenspraken Zm verlangt een au Jtlijke en ondubbelzinnige houding Wat Engeland met Spanje doet is met meer en niet n mder dan eon aanvai en een oorlogszuchtige houding SPAANSCHE ElSfll l NZAKE DE PHILIPPU NEN Het blad Alcazar doet n een artikel over deii vcrjaai dag van iipt verlies van de P hilippijnen opr ieuw de rechten van Spanje op de Philipf pijnen uitkomen Het blad verklaart dat de eilandengroep t ians mee Spaansch is dan omt Korte berichten De M o u V e 1 1 1 r t e ni ld dal over enkele óo en een der lerst arbeid skanipen van ds Fr in c ic jeugdItroepen nabii Kunull in nel i rte ment OpperSavoyen in bedr f ral worden gesteld Tweeduizend jonge Fran in die onlango gi J ilij eerd i n illeii er werk nd Uit Gibraltar wordt enuld datmen daar een koopvaariijscfnp dal 111 de twicde wK k van J ili met eea na ital litdsclie kooplieden m daar naar Indie is vertrokken erloreiT ircht De n im van het se p is nitl bokend Op on geveer 120 mol ten Noorden van Rangoon is een ex ie str montspoord Vier meniiciifn kv mieü omhet leven vur werden er en 17 Iicht gewond Voor de Bei en die m Frankrykin kampen zijii o idergebrat t Viars een erediet v in ïü n illioen fraiie ter beschikking ije teld Op het oogenblikworden pei dag ongeveer 20 OUD vjuchtekngen van Zuid FrankrjK na rBelcie teruggevo rd Er bcv nrie i 7ichin Zuid Frankriik nog oniie eer 84ÖÖBelgischeburgers 50 Ö0Ü suldaten enongeveer 1 miilioen andere vineite lingen Ruksminister dr Goebb ü nnn de Spaan chc dagbladdirecteuifn en lo ifdredaeteuren eintvanaen die ophet oogenblik op uitnoodigmi v in deKiikM üeenng in Duitschland vertoeven Dr Coebbel heeft zijn bij nniere vrruqde uitgesproken o er dith zook m een korte rede behandelde hij vraag tukken die Di t sc ilatia n SÓ ni e belar g m boczeni n Het En elfche pptroleiimeonceri AngleMexican is wegens bela tT ontduiking door de Braz liaamictifiii stitie veroordeeld tot een iKi le va meer dan 300 000 milreis Volgens de Petit PariJie iin te Avig iüa eun on leruffieier ei t v e burgers genrrecteerd ï stelen v n aanrie nliike hoeveelhedenIcgergoedcrcn op het vliegveld vanSalon B i een der gearresteerden J verwheidrne k ten met vvapen niunitip en uitruslings stukken eevordenIn de garage van den tweeden oeeleren tot een w a irde v in 15i frank ontdekt watironder u onti l r n Kummibanden een mflorrr Viel dekens en meelin str nenta Volgens het bl id zou de n faire nogi rootere afmetingen gaan anpnerneii Het wet tohtwerp voor ket wvoeren van den dienstplicht IfllJrrn door den Meïicaansehe Sea met alle stemm n uitoeznnderd rpngenomen Dit wetwntwerp r oools reeds bjkend de vonP = eiiior de Kamer is aangenomen Jthsns naar den president drr rfP De wouden van Zuid Tnlifon die ten eevol e van de onn nurt h tte geheel zitn uit edroo d wnr li aiw door omvaniriikc bow ibr PCtcWterd Teverijoefs pogi a Vj mann n van den arbcidsdienfl 0 J wachters en burgers deze H f jjbeitrüden De groot stp br rd J op 30 km van Santa B rh r i nationale Park Los P dres reeds 8 000 morden bosrh alsnj talrijke zomerhuizen zijn verwoc van mee im jito tot Loo ook den W v e M ces IB Y Wen IWi