Goudsche Courant, woensdag 14 augustus 1940

I EDE BLAD WOENSDAG 14 AUGUSTÜSk lMO Stadsnieuws Gemeenteraad van Gouda Belangrijke beslissing voor de waterverversching van Gouda pe afdamming van de Kromme Gouwe komt tot starfd De Korte Akkeren krijgt een openbare school DVrrSCHE HANDELS COBBESPONDENTIE Voor het examen Duitsche Handelicorrespoiidentie slaafde de heer P C Jangeboer van hier jfl de gisteravond onder voorzitter diap van den loco burgemeester Mr B p C M de Witt Wijnen gehouden epenbare vergadering van den GeJ nteraad waarin met uitzondfring no den heer Stalenberg alle leden UBwezig waren zijn dooï Burge ter en Wethouders de volgende ededeclingen gedaan Goedgekeurde Raadsbesluiten Gedeputeerde Staten hebben goed ekeurd De raadsbesluiten van 28 Juni 1940 tot ruiling van grond met J Rencman m tot verhuur der woning Drapieriteeg 10 aa P van 28 Juni JI40 tot verhuur van een voetbalterjein aan de Goudsche sportvereeniging tan 28 Juli 1939 tot wijziging van de begrooting van het electriciteitsbedryf jjenst 1939 van 29 Mei 1940 tot wijziling der gemeentebegrooting 1939 van 29 Mei 1940 om de regeling tot verjekering van gemeentegelden aangelaan met de Fraude risico Onderlinge TM gemeenten uit te strekken tot de gelden welke zijn bestemd voor uitbetaling van kostwinnersvergoeding un verwanten van gemobiliseerden van 28 Juli 1939 tot wijziging dei gemeentebegrooting 1939 van 22 Juli IMO tothet aangaan eener gclfileejing groot ƒ 50 000 van 22 Juli 1940 tot verkoop aan den staat van de v m I ioyhailen In verband hiermede is tok mcdedeeling gedaan van het met tel secretarisgeneraal van O K en W gevoerde overleg inzake de amonering van De Looyhalle De Gemeentebegrooting 1940 goedgekeurd Ook hebben Ged Staten de Gemeentebegrooting 1940 goedgekeurd De voorzitter wenschte den Saad geluk dat deze goedkeuring behoudens enkele kleine opmerkingen in dezen moeilijken tijd thans reeds is Terkregen Kasopname gemeenteontvanger Mededoeling is gedaan van het proCM VL rbaal van opneming van ka s en bleken van den gemeente ontvanger op 10 Juli 1940 Deze mededet lingcn zijn alle voor kennisgeving aangenomen Ingekomen stukken Op verzoek van den Directeur van Gtmeentfwerken L Soilewijn Gelpke heeft de Raaad bepaald dat de functie van Directeur van Gemeentewerken enOpperbrandmeester met ingang van 5 Juni 19li9 worden geacht in één betrekking te zijn vervuld N V Goudsche WaterleidingMaatschappij Het ingekomen jaarverslag v nn de N V Goudsche WaterleidingMuat ichappu werd vobr kcnnisgevinJ aanlenomen nadat de heer van W ij n ergen zijn slem daartegen had Wrklaard op grond van het ontbreken M de handteekcning van den gewelelük gecommitteerde onder de Wans en de winst en verliesreke Oaderluindelin en met de Goud ehe WaterleidingMU in ver fevorderd stadium ar aanleiding van dit bezwaar Wide de voorzitter mede dat met de N V Goudsche Waterleiraig Mij geroerde onderhandelingen wen zeer ver gevorderd stadium wkeeren en dat eiken dag een defi Mf voorstel kan worden verwacht De heer Maaskant zou hierover J het een en ander willen zeggen dit kan niet in een openbare ïaderng geschieden Verslaren Keuringsdienst en Uciitrabrieken De jaarverslagen van den Keurings t van Waren en van de commis v n bystand in het beheer der Ge le Lichtfabrieken over 1939 zün leens voor kennisgeving aangeno Aan de orde werd gesteld het Voorstel tot overname in eigendom beheer en onderhond van de provincie Zuid Holland van de Kromme Gouwe en tot afdamming van dit water wel dit voorstel algemeen met rteii ver gemaakt Wi ingenomenheid werd begroet er toch ecnige opmerkingen heer S p r u y t hoewel zeer ver vond het jammer dat door deze f telen het mooie uitzicht op de e Vaart zal worden verstoord jT uitte spr bezwaren tegen de J van de dam die voor den KoJj ncweg komt te üggen Een kruin jj e van 3 80 M is volgens spr juist C oor twee kinderwagens Ge i f staat wel in de stukken dat worden verbreed en met W PrUsverschil op 15 M breed worden gebracht maar daarin m i isar weinig vertrouwen Eert fcHV T M zou trouwens vol Itf r pT bezwaar legen de nle twee eternjeten buizer van 80 c M Daar het water in de Gouwe daar 26 M breed is acht spr deze doorlaat te gering en verwacht hij daa rvan veel ellende Een grootere buis in sleufvorm acht spr gewenscht Ook kan spr niet juichen dat de gemeente de brug die 6 M breed heet te zijn cadeau krijgt Dit kon wel eens duur voor de gemeente zijn Ook de heer D e s s i n g heeft bezwaren tegen de dam van 3 80 M breedte Het zou van groot belang zi in deze voor een gering prijsverschil breeder te maken Wat de uitvoering van het werk aangaat spr verzoekt het in het openbaar aan te besteden en niet zooals B en W wenschen na onderhandsche aanbesteding op te dragen De heer J S van Soest heeft eveneens bezwaren tegen de dambreed te Hij vraagt of nu door dit werk de tostandkoming van een brug over de Turfsingel niet in het gedrang komt Die is zeer urgent Wethouder Poleh deelt mede dat Gemeentewerkert een wijdere opzet van dit werk heeft gewc ischt doch daarvoor v in de Provincie geen goedkeuring heeft kunnen krijgen Die dam moest eenvoudig blijven Ook spr erkent de bezivaren tegen de brug en de gemeente heeft dan ook toen de Kamer van Koophandel voor de belangen van handel en industrie in dat stadsdeel opkwam daaraai steun verleend maar de Provincie is niet beroid gebleken een broedere en st erkere brug daar te maken De wethouder zet uiteen dat er drie waterkeeringen komen Het maken van nog ee n sIlhb is nooit bevorderlijk voor de scheepvaart maar in dit plan voor de waterverversching is ciaaraan niet te ontkomen In de verre toekomst zal het zeker gewcnscht zijn dat er inplaats van een dam t en draaibrug komt met nog een brug over de Nieuwe Gouwe Om deze reden gelooft spr het niet gewenscht nu een dam te maken van 15 M Spr wil aan den Raad de beslissing ten of dïV wcik ondefhancis dan we openbaar zal worden aanbesteed Wat de biug over deTuifsir gel aangaat die komt wel op de begi noting van gemeentewerken voor maar het bedrag kon voor de geijje ntcbegrooting wel eens een bezwaar zijn De heer V a n W ij k stelt cie vraag of B en W bezwaren hebben tegen openbare aaf bosledmg van dit werk De heer H e e r k e n s zegt dat hel hem bij de behandeling dezer aangelegenheid in de Prov Staten gsbleken is dat Ged Staten deze zaak hebben bezien door don bnl van de Goudsche belangen B en W hebben nadien nog zeer veel weten te bereiken De voorzitter merkt op dat ei toch nog wel eenigen tegenstand te overwinnen lï geweest Er zijn hier wel degelijk bezwaren voor de industue De technici van de gcmeei tc en van de Provincie zijn Rn oordeel dat de buizen een voldoende doorloop hebben om vervuiling te Daar aan dit werk nog al technische moeilijkheden verbonden zijn en het in 6 weken gereed moet zijn zonder dat het verkeer wordt stopgezet meenen B en W dat het beter is voor dit werk bepaalde firma s die waterbouwkundige werken hebben gemaakt voor inschrijving uit te noodigen Wethouder Pldeh s oordeel is dat de gemeente gerust kan varen op het kompas van de deskundigen van den Prov Waterstaat Nadat de Raad bu stemming met II tegen 9 stemmen had beslist dat dit Werk onderhands zal worden aanbesteed werd het voorstel in wjn geheel zonder stemming aangenomen Het voorstel tot wijziging der Rechtspositieverordening Politie 1935 in verband met de uitbreiding van het politiecorps De heer Middelweerd vraagt welk bedrag deze uitbreiding van de Politie aan de gemeente zal kosten Mevrouw Van Dantzi g W e 11 e s stelt de vraag om in don a s winter bij de intrede van vroege geheele verduistering nachtwakers aan te stellen Voorts vraagt spr of de aanstelling der nieuwe agenten geschiedt in tijdelijken of vasten dienst De voorzitter deelt mede dat de kosten zullen bedragen rond ƒ 20 000 Voor dit jaar zal het henoodigde bedrag nog wel kunnpn worden gevonden voor volgend jaar zullen de middelen nog mn ten worden gevonden De aanstelling der nieuwe agenten zal voorloopig een tijdelijke zijn Wat de vraag om nachtwachten betreft spr overweegt de aanstelling van hulpagenten welke mogelijk 1 imncn worden gevonden uit een afdeeling van den opbouwdipnst welke hier speciaal voor de luchtbescherming gaat diens doen Overleg daaromtrent wordt gepleegd Na deze mededeelingen wordt het voorstel z st aangenomen Het voorstel Insake Tcrhaal van d eonponbelaslinr inhoudend dat de voor de em nte Tcrschuldigde eoapon belastlng bij de uitbetaling van die opbrengst aan de daarop rechthebbenden word afgehouden ten anders is be Z h St aangenomen GRONDAANKOOP EN RUILING VAN EIGENDOMMEN De Raad besloot tot het koopen en ruilen v in eisendommcn ten behoeve van de verbreeding der Walestraat De aankoop der perceelcn Walestraat 2 en Spieringstraat 103 resp 24 en 22 M vordert een uitgaaf van ƒ 3750 VERKOOP VAN GEMEENTEGRONDEN De Raad besluit tot verkoop aan J van der Velden van 740 M bouwgrond aan de van der Palmstraat hoek Vossiusstraat voor ƒ 6 50 per Mvoor een gedeelte ter diepte van 24 M en van ƒ 2 per M voor het overige getot verkoop van 2180 M bouwgrond gelegen aan de Van Baerlestraat aan Gebrs Van WilU en N V teneinde daarop 9 blokken van 6 woningen te bouwen voor ƒ 7 per Mtot 24 M diepte uit de Van Baerles aat en verder voor ƒ 2 50 per M tot verkoop van 1000 Atbouwgrond gelegen aan de Van Baerl straat aan J van Willigen teneinde daarop een wonhuis te bouwen voor ƒ 7 per M tot een diepte van 24 M uit de Van Baerlestraat en verder ƒ 1 50 ner M tot verkoop van grond in het Van Bergen Uzendoompark aan J Bol en J C van Rijn De heer van W ij n b e r g e n verklaarde Zich tegen dit voorstel aangezien hij van oordeel is dat parkgrond niet aan particulieren muet worden verkocht Het voorstel tot verkoop van 966 M grond aan den Graaf Florisweg aan Gebr IJsselstyn voor den prijs van ƒ 9 per M voor den bouw van vijf woningen Zonder steremins werden vervolgens aangenomen Het voorstel toi toepassing van artikel 212 der Gemeente et Het voorstel tot tolheffing op het Amsterdamschè en Gouilstche Rijpad Het voorstel tot het uitnemen van een strook grond ter grootte van 1936 M gelegen achter de Vorstmanstraat uit het grondbedrijf De tr strook grond komt nut meer voor bebouwing m aanmerking Het voorstel tot stichting eener openbare school in het stadsdeel De Korte Akkeren Deze school een 7 kiassige school zal worden gesticht op een terrein groot 3200 M gelegen tusschen den Koningin Wilheiminaweg en de Da Coslakade Het voorstel tot aanschaffing van gasmeters in verband met de toeneming van het gasverbruik door de schaarschte aan petroleum De kosten van aanschaffing van 200 penningmeters en 100 gewone gasmeters bedragen i ƒ 10 000 Het voorstel tot vergrooting van de slachthal van het Openbaar Slachthuis voor het slachten vaa gtoot vee De in dit voorstel genoemde kostenbegrooting van ƒ 16 280 word met ƒ 1200 verminderd Wijziging van de begrooting dienst 1940 en verder komende zaken Te 9 uur werd de openbare vergadering gesloten GEEN VACANTIE ZONDER I GOUDSCHE COURANT Nu de vacanties weer voor de é deur staan wordt er de aan dacht op gevestigd dat men dep Goudsche Courant zon der extra t iosten toegezonden 8 kan krUgen mït eenlge dagen é van tevoren het racaotieadresi wordt opgegeven aan ons bureau i Markt 31 waarbij ook het ge wone adres moet worden ver pmeld Juist in deien tijd zal men gaarne op de hoogrte blijven van 8 alles wat er op de wereld geIj beurt en daarvoor is de Gond J sehe Courant onmisbaar DE DIRECTIE Uit vroeger tüden DE GOUDSCHE CQURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN E n advertentie in de Goudsche C juiant van 13 Augustus 1865 houdt in dat G J Dekker Vlug schoonschrijver des Konings zich wegens toenemi nden bijval te Gouda ten huize van den heer A Mours Kasthoudcr in toud en zilver op de Groote Markt gevestigd heeft Zij die in den koristen tijd en hoog ste volkomenheid het Fransch Engelseh of Vlug en Fraai schrijven wenschen te leeren worden verzocht zich op genoemd adres aan te melden daar er thans voor Cursus of Privaatles sen ook ten huize der Leerlingen gunstige gelegenheid bestaat 50 JAAR GELADEN Uit een advertentie Kermis te Oudewater Buitenhuis Rozenburg Dinsdag 12 Woensdag 13 Donderdag 14 en Vrijdag 15 Augustus telkens s avonds 7 uur optreden van het Concert en Operettegezelschap Directie Gebr Culp van Groningen Opgeluisterd door een goed ork e st Woensdag en Vrijdag Matinee 12 uur in Rozenburg Entree s avonds 49 ets s middags 25 ets Kind N Konings 25 JAAR GELEDEN De Burgemeester van Gouda brengt ter openbare kennis dat de in de registers voor den landstorm ingeschrevenen der jaarklasse 1915 Bij deze worden opgeroepen om op Dinsdag 24 Augustus 1915 bij het leger in werkelijken dienst te worden gesteld Ook de vrijwilligers van den landstorm der aangeduide jaarklasse en behoorende tot landstorm afdeehngen zijn in dezen oproep begrepen de door hen aangegane vrijwillige verbintenis zal vóór den vastgestelden datum van opkomst worden verbroken Postagentschap Korte Akkeren IN DE PKINS HENDRIKSTRAAT Eenige weken geleden bracht de Goudsche Courant het bericht dat in de Goudsche buitenwiiken postagentschappen zoudfen worden gesticht De Korte Akkeron krijgt de primeur want Vrijdag a s wordt in de Prins Hendrikstraat 103 een postagentschap en telegraafstation geopend Voor deze welgroeicnde woonwijk boteekent dit een belangrijke verbetering want van Vrijda af kunnen dze buurtbewoners weer cv entjes naar de poat gaan De meeste handelingen die op het groote postkantoor worden verricht vvordeji ook in het postagentschap afgewikkeld Men kan er dus zegels koopen p stv issels verzenden op de giro stoneu telegrammen aanbieden op het paBrbankboekje laten bij en afschruvcn enz V ir het koopen van omzetbelasting zegels bhjft men echter op het postkantoor aangewi zen Teraardebestelling G van Spengen GROOTE DEELNEMING Gistermiddag is onder vrij groote belangstelling het stoffelijk overschot ter ruste gelegd van den heer G van Spengen in liven onderwijzer bij het openbaar lager onderwijs hier ter stede Op de begraafplaats waren velen uit de kringen van het lOndcrwijs en van de vereenigingen en instellingen waaraan de overledene gedurende zijn leven groote belangstelling heeft gewijd saamgekomen Onder hen merkten wij op de wethouder van onderwijs de heer W Sanders de leden van de Commissie van Toezicht op de Stedelijke Zweminrichting en het personeel dier inrichting en tal van jeugdige leden van zangkoren Nadat het stoffelijk overschot onder bloemen bedolven in de groeve was godaajd trad allereerst de heer L J Verjool hoofd der o l school no 2 naar voren die in een treffend woord den overledene herdacht met wien hu meer dan 20 jaren by het onderwijs heeft samengewerkt Spr huldigde de verdiensten van den gestorvene jegens bet onderwijs dat hij met groote liefde heeft gediend Vervolgens sprak de heer Mr S H Smit namens de Commissie van Toezicht op de Stedelijke Zweminrichting een woord van oprechten dank voor den grooten arbeid in het belang van de zwemsport in het algemeen en voor de stedelijke zweminrichting in t bijzonder door den overledene verricht Ondanks zijn zwakke lichamelijke gesteldheid heeft hij zich met groote energie daaraan gegeven Tenslotte sprak de heer P Versloot uit Nijmegen zwager van den overledene een gevoelvol woord om den overledene te danken voor wat hij ondanks zijn zwakke gezondheid voor zijn familiekring en daarbuiten dool zijn goede karaktereigenschappen heeft kunnen zijn Naast deze persoonlijke uitingen getuigden de fraaie bloemen van de familieleden van de Commissie van Toezicht op de Stedelijke Zweminrichting en van het Personeel dier inrichting van het onderwijzend personeel van school no 2 en van het Zangkoor Lentezang van de deelneming bu dit verscheiden Gen broeder van den overledene de heer M van Spengen dankte namens de familie alle aanwezigen voor de laatste eer aan zijn broeder bewezen Abonnementen en Advertentiën De Goudsche Courant wordt eiken avond bij vele duizenden abonné s bezorgd in GOUDA X Alphen a d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenwou e Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moeroapellrf Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek ReeuwUk Schoonhoven Stolwu k Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week f 0 75 per maand of ƒ 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alles by vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer f 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 By overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels 0 25 elke regel meer ƒ 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bij vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda TeL 2745 en bij de plaatselijke agenten Geschenk van het Wielrijders Depót aan de Gemepte EEN GEDENKBANK IN HET NIEUWE PLANTSOEN AAN DE HANEPRAAL De loco burgemeester mr H P C M de Witt Wijven heft in de gisterenavond gehouden vergadering van den gemeenteraad medegedeeld dat hem door den majoor H A N E Janssen eommandiint van hel Depot der Wielrijdei s we k korps geduiende de nobilioatie m Gouda in garni oen was voor de gemeenie Gouda een geschenk JS aangeboden als herinnering aan den tijd door de wielnjders in Gouda doorgebraeht Dit geschenk waar 0ör dcor alle militairen van eiken rang en stand een bediag is bijeengebracht van ƒ 500 zal bestaan uit een gedcnkbank welke een plaats zal krijgen in het nieuwe plantsoen dat ep de terreinen van het voormalige Rijnla rigemaal aan de Hanepraai wordt aangelegd FIETSER GEVALLEN Vanmorgen is een jon geman uit de Joubeitstraat terwijl hij over de Markt fietste plotseling onwel geworden en tegen een der voor het politiebureau staande lantaarnpalen gereden Daar aan de hand van de symptomen die zich als gevolg van de botsing en val voordeden voor een hersenschudding werd gevreesd is de jongeman per auto van den geneeskundigen dienst naar het Van Iterson ziekenhuis vervoerd en daar ter observatie opgeno Vooral voorkoma man veritopping ilacMe ontlasting overmatig vat die de oorzaak zijn van aambeien rheumatiek vale onrein huid hoofdpijnen enz door grondige zuivering van bloed an in gewonden mat Or Schieffer sStofwisselingzout Ean weldaad voor haf organitmel Flacon f OS Oubbolo flacon f1 73 bii apolhtktn n vokdrogUten flacon f1 73 bii opot rokdrogisten Ingez med O 1773 14 SPORT ZEILEN ROEI EN ZEILVERÉENIGING GOUDA Wedstrijd met Elfhoeven pc Roei en Zeilvereeniging Gouda zal op Zondag 18 Augustus een onderlinge zeilwedstrijd houden met de W S V lafhoeven op de plas sGraven broek De wedstrijden vangen aan om 2 uur in den namiddag start en finish bij het clubgebouw van Gouda Clnbtocht Op Zondag 25 Augustus zal de Roei en Zeilvereeniging GÖuda een clubtocht houden naar de Turfschuur waar gcpicnict zal worden Onderlinge roeiwedstritdea De K en Z V Gouda zal op Zondag 1 Septeml er onderlin e roeiwedttrUden houden Het prograrjima luidt als volgt 1 Heeren oude vier gM en over w AT AAR ANNEER Reunie BioscMp Liefde gaat zonderlinge wegerf met Karl Ludwig Diehl en Olga XSchechowa Aanvang 8 15 uur Schouwburg Bioscoop Alarm met Lola Müthel Jasper van Ocrtzen en Erich Fiedler Aanvang 8 15 uur Thalia Theater Die Fledermaus metLida Baarov Hans Soehnker FriedlCzepa en Hans Moser Aanvang 8 15 uur I 14 Aug 7 30 uur Ned Geref gemeentet Spreekbeurt ds Joh van Welzen 15 Aug 8 uur Vrije Evanitelische ga meente Bijbellezing en bidstond 15 Aug 8 uur Schaakbord Bijeenkomst Instituut voor Midden andïontwikkeling inleiding prof R Casimir over De ontwikkeling van middenstandsontwikkeling 15 Aug 8 uur Houtmansplantsoen Concert fanfarevereeniging De Korte Akkeren 18 Aug 2 uur Plas s Gravenbroekl Onderlinge zeilwedstrijd Roei en zeilver Gouda W S V Elfhoeven 19 Aug 7 30 uur De Zalm Verkoo ping notaris J van Kranenburg 22 Aug 3 45 uur Kaashandel MQ Gouda Jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders naadsch 1000 meter Heeren Jonge vier idem Heeren Hiding wherry s Nico eixdr Zuydam 7 ïü mett r Dames Stijl snelroéien idem Heeren Vaste banken whorry ï 500 meter Heeren Se ff en ovemaadschetwee PLAATSELIJK NIEUWS Boskoop NEDERLANDSCHE MIJ VAN TUINBOUW EN PLANTKUNDE De afde liiig B jsJioop van da Nederlandselie Mij van Tuinbouw en Plar kunde heeft Maandag een vergadering geliyuden Bij de ingekonVen stukkt n was een uitnood g n £ tot bijv uning van de algemeene vergadenniï der Maatschappij op Woenstdag 30 October te Amsterdam De vooivitter stelde voor om eveivtiieele punten Vdn behande mg voor deze vergdering te bespreken na de behandeling var l et aanwezige plantenmateria j De heer W F Koppeschaar Jr uit s Gra enhage was aanwezig met een mooie collectie materiaal uit het Zui derpark aldaar Ijat voor deze cotlectio groote belangstelling bestond bewees de aanwezigheid van ruim 60 leden Met de vertooning van dit mooie materiaal wekte de heer Koppescl aar bU vele leden het verlangen op om in September een bezoek te brengen aan het Zuiderpark Vervolgens toonde de heer Frissel enkele De firma Gebr Goudkade toonde Fuchsia Richartoni rijkbloeiend met kleine roode bloemen De heer Spaargaren toonde eenige takken met vruchten van Prunus nana De heer Kl Verboom liet eenige takken zien van een wilg waarvan d bladeren dicht bezet waren met galnootjes ontstaan door de larf van de galwesp Verder toonde hij nog Clethra alnifolia met rechtopstaande witte bloemtrossen als kaarsen en PodophyW lum emodimajus met vruchten ala Spaansche peper Na de bespreking van dit omvangrijke materiaal deelde de voorzitter aan de leden mede dat zich reeds deration candidaten liel ben opgegeven voor het examen 2de knecht Met een woord van dank aan dea heer Koppeschaar voor de moeite welke hij zich getroost heeft en aan de verdere medebrengers van het aanwezige materiaal sluit d voorzitter deze geanimeerde bijeenkomst BLOEMENVEILING Coöperatieve Vereeniging De Boskoopsche veiling 13 Augustus Rozen per bos Else Poulsen 28 34 et Butterfly 18 24 et Rosalandia 15 26 et August Noaek 19 16 et Pechtold 20 35 et Florex 17 21 et Briarclif 12 18 et Rosa Mund 24 46 et Gloria Munde 14 26 et EU len Poulsen 14 19 et Wilh Korde 10 15 et Edith Helen 15 20 et Wend land 15 et Golden Ophelia 10 et Hadley 18 26 et Duisburg 15 18 et Po lyanthanwen 30 50 et Diverse per bos Clairalis DurandI J7 31 et idem Prins Hendrik Sê M et idem the President 2 et idem me la Coiütre 9 S et LeUet 30 40 e Dalia s S II et Perziken p tuk i 4 et