Goudsche Courant, woensdag 14 augustus 1940

TWEEDE BLAD WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1940 zocht in samenwerking tusschen de igere school en het nijverheidsonder vi S 6 Indien in gevallen als onder 5 bedoeld samenwerking van de lagere school met een nijverheidsschool niet mogelijk is of daarvan om objectief te toetsen redenen moet worden afgezien dient de mogelijkheid te worden geschapen dat aan het leerplan van OFFICIEaE PUBUCATIE VAN HÉt DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART Ltvtrantin in taxtlalgaadarsn n schoenen ten behoeve van militairen van 4a Duitsche WeernasM In Nedertand leden an politie of 8 8 yin en verttarklan Gransaaelildionst van de Duiltehe Rljktpest el van de Duitsche Rijksspoorwegen Met verwijzing naar de desbetreffende in de dagbladen verschLMU tibekendmaking volgt lUeronder een afdrUk v n den bon voor levcrantipjten behoeve van indlvidueele niilitaircli vnn de Duitsche Wcermadii mNederland en leden van S S enz welke krachtens de distribuiicbepalin en slechte tegen afgifte van bon of ichriftelijKe vergunningafgegeven mogen worden speciaal voor hen die de producten in massa vervaardigen Gelukkig hebben de departementen van F lani Ln en Econoraisclie Zaken het n van ons instituut ingezien zoodat reeds vóór Mei 1940 met de verbouwing werd begonnen Dit laboratorium aartvankelijk van den ber B idcn professor Eekman en l ter prof Wolff ressorteert tlians het achtste eventueel negende leer onder prof Julius Er was al jaren jaar der lagere school andere vakken Y gebrek aan plaatsruimte zoodat van nijverheidsonderwijs dan lingerie t groote verbouwin MOOEt Aniage Vorderspite Feldpustmimmer der Dienststelle Bijlage Voorii de No 4 W lir maohtbezugtchel n MiliUir distributie kaart für d fi Ankauf von SPINNSTOFTWAREN oder SCHUHWAREN voor den aankoop van GBWEVSN STOFFEN of SCHOENWAREN Au den Aan den éi de Dienstgrad Name Rang Naam dürfen folgende Waren ahgegebcn werden mofien volgende goederen afgegeven worden laëngëf HóeveÜRieid in Buchstaben in blokletters Lfd Nr Xx opende nummer Art der Ware Aard der goederen o U den Plaat den 1940 1940 Unterschrift Handteekenin DienstEiegel DienststempeL Dienstgrad Dieaststellung Rang Dienstt etrek Ine ANMERKUKG Die ser Bezu schein darf nur für Angehörige der DeutschenWehroiacht ein chl Gefolgschaftsmitglieder ausgestellt werden Die Empfangsbeschemigung auf der Rticlueite ist unter Angatwdes Preises unbedingt auszufüllen OPMERKING 1 Deze dïEtributie kaart mag slechts aan militairen der Ouit rhe Weermacht worden uitgeschreven 2 Het ontvangstbewijs op de achterzijde is onder opgave der prijzen steeds in te vullen MODEL Rüchseite AefaterzijdeJ EcnpCe ng slïesch e i n i gung OntvaQgstt ewijs Xch t eflclieinige die umstehend bezeidioeten Weren gegen Eotrichtui des Kaufpreisee von hH empfangen zu batten Ik verklaar de op nmezüde vermelde coederea t gen betaling derkoopsommen van fl te hebben ontvanma fi den 1940 Ort Plaats Unterschrift Handteekening de oonserveerinas meth de Want dat derland che volk Namens de Neder ♦ i a iu rkpr van den Hhkc I DE AVTOBDS Sen deier dagen zal hrel perionentWrvoer per autobus van Boskoop n r tmden en Rotterdam geheel worden Upgezet De nietnre aan de aatafcuimideraeiners af te geven vergunningen zullen Iwpalingen bevatten dat alleen gereden mag worden voor den dienst I ei len van Hazerswoude af en voor den éieatt Kotteraam van Waddinxveen station af onder bepaling echter dat passagiers Waddinxveen Rotterdam en omgekeerd niet per autobus verboerd mogen worden Zevenhuizen BrXGEBUJKE STAND Ondertrouwd A van Vliet 25 j en C Schmidt 21 j Getrouwd J A Kaars 25 j en A Pol Ï3 J Overleden Geziena Kristma Buzmk t j echtgen van P Visier GEVONDEN VOOBWEBPEN Gevonden n damestaschje Inlichtingen bij den gemeente poUtie TWEEDE VELDWACnreit Binnenkort ral in deze gemeente een tweede veldwachter worden aangeïteld Hij zal zUn standplaats krijgen aan de Rotte Bergambadit BEVOLKING Ingekomen E Oosterwijk van Stolwijk Vertrokken A Castelejjn naar 9tolwijk en W P v d Berg naar Ammer rtol Moordrecht BAGGEREN IN DEN USSEL Maandagmorgen heeft men weer een aanvang gemaakt met het uitbaggeren van den UsseL Men is thans begonnen achter de veröabriek Het ligt in de bedoeling in de richting van bet dorp verder te baggeren Gouderak NIEUW BOUWTERREIN Men is thans druk bezig met he opspuiten van het buitendijks gelegwi terrein nabij Schaapjeszijde Hierdqfpr krUgt men over eenigen tüd de be chikking over mooi bouwterrein Daar dit aan de rivier is gelegen lijkt het bijzonder mooi voor ffestiging van labrieken RECHTSZAKEN Proces om een baby AMSIFTE AAN DE FAMiUE 6 BEVOLEN Vandaag heeft de president der Haagsche rechtbank uitspraak gedaan in het koit geding tusschen de families S en V d W bel reffsnde de baby die op 10 Mei na den bomibslag in de Bethlehera küniek te s Grivenhage in ontvangst is genomen dcor de familie r d W doch waaromtrent de fartiilie B beweert dat de baby haar kind is Zooals men weet heeft de president onlangs een tusschenvonnis gewezen en daarbU deskundigen onderzoek gelast ten aanzien van bloedgroepen en vinger afdrukken welk onderzoek geen poaitief resultaat opleverde Daarna werd voor de tw ede maal in deze zaak ffeideiL Het vonnis van deit = president was aeer uitvoerig geargun enteerd en de voorlezing daarvan duurde büna een balf uur De president beeft op grand van de talrijke getuijgeaverklariBgen bevolen de afgifte Aran het kind aan de familie S en dit vonnis litvoeriiaar verklaard bii voorraad In rijn vonnis heeft iè president fcr rechtbank o m overWogen dat e eowrheres fam S in hiar bewijs dat het haar eigen kind is dat ten huize van de fam Van der W vertoeft geslaagd is Twee vciple stëiii van zaal 8 die het zoontje fan mevr S voortdurend hebben gebaati en verder in handen gehad hebben het kind daarna herkend aLs dat van mevr S Alle jongens van zaal op het kind van mevr S na zijn dadeUjk door de sespectieveUjke moeders meegenomen of Bog denzelfden dag bij de moeden feruggekeerd De president heeft op grond van getuigenverklaringen gt r voldoende gewicht toegekend aan bet betoog van gedaagde s raadsman omtoen de door hem genoemde objeetieve kenmerken Weliswaar nu heefteiachercs betoogd dat mevr S Kaarkind uit de wi g genomen heeft enheeft afgegeven aan getuige Woudstra die het bracht naar den achuilkeldervan de Eerste Nederlandsche terwylmevr Van der W niet in dezen kelderis geweest Dit is echter naar bet oordeel van den president niet genoeglaam gebleken Aangenomen moet worden dat haar etgen kind in anderebanden gekomen is en gebracht b naaiPnnsessegracht ga en zoo in handenia gekomen van mevr Van der W Deaaovankelqke overtuiging van denpresident dat de gang van zaken al4 s geweest is werd door den twyfeiomtrent dit punt niet aan t wankekngebracht I Baagar keraqp llr Ir Smalhoul de pnicamir van e familie van der W die blijkca beden door den presidnit der Haagi i M tank pdanc uM praric vtr ta bam htdae ver IjmiOe S haeft vaa dit Rroep aangeteekend btf bof Buma contra Bioscoopbond ARKEST VAN BET HOF VERNIETIGD Tusscfaen bet Bioeau voor muziekauteursrechten BuJna en den Bioscoopbond bestaat reeds geruimen tijd verschil van meening over de muziekauteursrechten van geluidfilms De Bioscoopbond stelt zich op het standpunt dat de maker van de film de producer deze reeds heeft betaald bij het voldoen van het honorarium aan dot componist Het Buma daarentegen is van oorderi dat de som beaald aan den componist uitsluitend loon is voor het recht deze speciaal vervaardigde muziek in de geluidsfilm op te nemen maar dat de openbare vertooning dat het ten gehoore brengen der muziek weder muziekauteursrechten moeten worden betaald door den directeur van het bioscoop theater waar de film draait Door den den Hoogen Raad is thans in deze zaak een wijzend arrest gewezen waarin dit rechtscollege zich op een tegengesteld standpunt van het hof te Amsterdam stelde waar het Buma in het ongelijk werd gesteld Het betreft hier het civiel geding tus schen het Buma als eischer en Jogchcm s theater te Utrecht als gedaagde waar een film werd Vertoond waarin beschermde muziek ten gehoore werd gebracht en waarvoor geen auteursrechte waren voldaan Het Buma eischtc van genoemd Uicater schadevergoeditig Het gerechtshof te Amsterdam wees den eiach af omdat naar het inziclit van dit college de filmorqducer volgens art 6 van de auteurswet beschouwd dient te worden als de auteur Het Buma ging van dit arrest in cassatie De procureur generaal van den Hoogen Raad sloot zich in zijn conclusie aan bü het gerechtshof De Hooge Raad echter es een van deze conclusie afwijkend arrest Ons hoogste rechtscollege was van oordeel dvl de strekkin van art 6 van de auteurswet is dat het auteursrecht toekomt aan den schepper van if grondgedacSte van een werk indien 4cze voor de uitvoering gebruik heeft gemaaVt van personfn wier arbeid beidhij zoodanig door leiding en toezicht heeft geïnspireerd dat hun arbpid niet als een eigen schepping kan orden beschouwd De Hoo e Riad heeft gemeend dat dit niet het geval is bij de muzikale gedeelten van een geluidsfilm wanneer de compon it daarvoor origineele muziek heeft gecomponeerd en daarbij noch heeft gewerkt naar een ontwerp van zijn producer noch onder leiding en toe7iclit van een producer De Hooge Raad vernietigde het arrest van het Hof en wees de zaak terug naar het Hof te Amsterdam om opnieug te worden behandeld In September zal opnieuw in deze zaak worden gepleit BmNENUND De inrichting van het zevende leerjaar VERSLAG VAN DE CO MMISSIEVAN POELJE Verschenen is het verslag van de commissie Van Poelje aa i welke commissie was opgedragen te onderzoeken hoe het zevende leerjaar en de eventüecle hoogere leerjaren van de school voor gewoon lager onderwijs kunnen worden ingericht in het bijzonder ook in verband met de hier en daar opgekomen neiging om door toevoeging van hui oiidclijke vakken aan het onderwijs in die leerjaren een speciaal karakter te geven De commisie komt in dit rapport tot de volgende conclusies Een oplossing van het aan decommissie voorgelegde vraagstuk moetgezocht worden zonder dat daarbijaan de grondslagen van de geldendewettelijke onderwijsorganisatie wordtgetornd Hoewel het niet mogelijk is omeen volledig analyse en een bepalingvan haar onderlinge verhouding tegeven van alle oorzaken welke tothet ontstaan van de tegenwoordigemoeilijkheden hebben geleid mag wat het onderwijs aan meisjes betreft worden voorop gesteld dat vooral hetnog altijd bestaand tekort aan primairnüverheidsonderwijs voor meisjes eengroote rol speelt Hel is daarom gewenscht dat zoodra de openbare geldmiddelen dit toelaten van overheidswege medewerking wordt verleend tot het stichten van een aantal de primaire opleiding omvattende eenvoudige nijverheidsscholen voor meisjes Ook wanneer de onder 2 bedoelde scholen zullen tiin gesticht zullen er meisjes overblijven die na hetdoorloopen van de eerste zes jaren vanhet gewoon lager onderwijs niet naareen nijverheidsschool overgaan Voordezen en zoolang een beduidende uitbreidmg van het nijverheidsonderwijsvoor meisjes niet mogelijk is ook voorde onder t bedoelden dient normaalwettelijk de mogelijkbeid te wardengeschspen dat het zevende en deeventueel volgende leerjaren een onderwijs geven dat meer dan het overwegend tot liet vervtand sprekende onderwijs de IselangsteUing heeft van deleerlingen en dat voor haaf verderleven ook grootere praktische waardeheeft dan dit laatste VsTpT het zevende leerjaar raldaartoe in den regel geen verdere uitbreiding van de le rritof noodig zijn dan wordt verkregen door ontwikkeUag vaa het vak Batige handwerkenin de richting van het z g lingerienaaien Zoodra men verder wil gaan danonder 4 is aangsgeven dient de opaossing in de eerste plaats te worden ge naaien worden toegevoegd mits onderde noodige waarborgen dat voorbouw en inrichting van lokalen geengelden uit de openbare kassen wordenbeschikbaar gesteld indien het medegebruik van andere lokalen met inrichting kan worden verkregen en dat opde uit de openbare kassen bekostigdegebouwen en inrichtingen steeds delast zal rusten dat tot medegebruiknMet worden medegewerkt zoolanghet eigen gebruik gedurende een vastte stellen maximum aantal lesuren perklasse de objectieve mogeiykheiddaarvan laat bHtaan en dat ook hetonderwijs ifi deza vakken alleen doordaartoe bevoegde leerkrachten wordtgegeven 7 Voor de jongens ligt het vraagstuk anders dan voor de meisjes omdat de primaire nijveifaeidsschool voor jongens steeds een school is die een bepaalde vakopleiding geeft Daarom zal v8or de jongens voor zoover uitbreiding der leerstof in het geding is er in den regel mede vqlstaan moeten worden dat praktisch georiënteerd onderwijs in handenarbeid in het leerplan van het zevende en de eventueele hoogere leerjaren wordt opgenomen Nader dient te worden oiiderzocht in welke mate in bepaalde deelen van het land samenwerking met land en tuinbouw onderwijs mgoelijk is en wat bet zevende leerjaar en de eventuei le hoogere leerjaren kunnen doen in de richting van voorbereiding voor die vakken waarvoor een schoolopleiding niet of nog niet bestaat wellicht niet of moeilijk denkbaar is De voedingswaarde van ons dagel ksch menu EEN NUTTIG LABOKATORIUM TE UTHECHT Door de Nederlandsche centrale organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek werd besloten met steun van de regecring een instituut op te richten dat zich uitsluitend met de bestudeering van voedingsvraagstukken bezig lioudt Reeds in Mei van dit jaar werd met den bouw van het instituut l egonnen Of liever gezegd met de verbouwing want het instituut zal gevestigd worden in het ruime hygiënisch laboratorium der Rijksuniversiteit te Utrecht waarmede het ook ten nauwste zal samenwerken Als gasten van het hygiënisch laboratorium hebben wij aldus dr Van Eckelen met wien wij een onderhoud hadden in dit laboratorium direct verschillende dnngarde problemen in studie ge aomen Zoo wdWt b v de voedingswaarde van het brood onderzocht Hiertoe wei kt het instituut samen met het station van maalderij en bakkerij te Wageningen waar bakproeven met meel van verschillende samenstelling worden genomen om te onderzoeken op welke wijze het smakelijkste brood kan worden bereid En zooals het publiek zelf lu beoordeelen zijn de resultaten van deze proeven goed De voedingswaarden is in sommige opzichten zelfs beter De producenten van levensmiddelen kunnen van de dieisten van het laboratorium gebruik maken om hun producten zoo mogelijk te verbeteren In dezen tüd moet uit de voedingsmiddelen a es gehaald worden wat erin zit Zoowel de fabrikant als de huisvrouw behooren dus ervoor te zorgen dat by de bereiding niets verloren gaat Voor den fabrikant beteekent dit bet toepassen van de beste fabricatie voor de huisvrouw vaa de beste laereidings en kookmethodes In dit verband moet erop gewezen worden dat niet alleen de voedingsleer in de laatste jaren groote vorderingen heeft gemaairt maar dat ook de huisvrouw beter op de hoogte van de moderne voedingsleer is zoodat wij er wat dit betreft thans beter voor staan dan in de jaren 1914 1918 Toch dow de huisvrouwen ook tegenwoordig juist gedreven dooB de behoefte voor hun gezin te zorgen nog vaak onverstandige dingen Onverstandig hamsteren Er zijn b v menschen die een bli volle melkpofder koopen met een inhoud van 25 kilo Deze blikken bestonden ook vóór den oorlog doch dan waren ze voor Indië bestemd Ook sommige groote inrichtingen sloegen ze in Koopt nu een gewone huisvrouw zoo n enorm blik denkende dat zij daarmede wel een paar maanden toe zal kunnen dan zal zij tot de ontdekking komen dat indien het blik geopend is en b v een week aan de bu tenlucht blootgesteld is geweest de inlMjud niet meer voor consumptie te gibru ken is eenvoudig omdal de melkpo3der bedorven is En zoo is het met nog veel meer producten waarvan bet allerminst raadzaam is ze in groote hoeveelheden op te doen Koopt dus gertut wat voor den a s winter dpch doe bet op deskundige wijze want anders is het gewoon geld wegsmijten H een uitermate belangrijk vraagstuk In dit laboratorium zoo vervolgde dr V Eekelen zoeken wij vrijwel t elijks naar de vervolmaking van be sloot Over een maand verhui ons hygiënisch laboratorium naar be neden Vooral in deze dagen nu wij overstelpt worden met vragen betreffende de voeding en wij gaarne iedereen van dienst willen zijn zal onze nieuwe ruimte ons goed van pas komen Dit centraal instituut voor voedingsonderzoek gaat uit van de Nederlandsche centrale organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek en zooals gezegd bevindt ons werk zich heden ten dage in een actueel stadium Meer dan ooit hebben zij die voor de bereiding van het voedsel zorgen voorlichting noodig Om hen op wetenschappelijke wijze leiding te geven staat ons laboratorium voor een ieder open die belang stelt in onze onderzoekingen Werk voor den Opbouwdienst INPOLDERING VAN 80 H A GROND Reeds zijn hier en daar de korpsen van den Opbouwdienst in de omgeving van hun standplaatsen mcf don arbeid begonnen waarbij zij aanvatten wat de hand te doen vond Reedi is eêh begin gemaakt met de wcrlizaamheden op het terrein waar straks het eigen sportcentrum verrijzen zal Maar dit is toch nog niet wat de leiding ziet als de eigenlijke taak van den Opbouwdienst Het streven is allereerst gericht op het aanpakken van productief nationaal werk dat gezamenlijk verricht van direct groot nut is voor de volksgemeenschap in haar gelieel Met zoon werk zal Vrijdag 16 Augustus worden aangevangen en men kan zich dan ook voorstellen dat de Opbouwdienst in al zijn geledingen hierin het blij begin van zijn eigenlijken arbeid begroet Het werk zal worden uitgevoerd aan den Noordelj ken oever van de Mcrwede tHSseljKen Pajjendrecht en Sliedrecht waar buitendijksche gronden in een totale oppervlakte van 80 h a zullen worden ingepolderd en omgeschapen in vruchtbaar akkerland Het 13de korps van den Opbouwdienst commandant majoor J Mallintfkrodt zal er bezigheid aan hebben voor een periode van twee jaar Begonnen zal worden met den aanleg van een buitendijk welke groolendeels het beloop zal v olgen van een bestaande kade over een lengte van circa 2 k m Wanneer het werk voltooid is zullen de rietgronden en graslanden welke thans bij hoogwater onderloopen ruim het drievoudige van de t enwoordige waarde bezitten Door het gemeentet estuur van Papendrecht is het met medewerking van den Rijkswaterstaat mogelijk gerpaakt dat de Opbouwdienst thans een maand na den stichtingsdatum dit omvangrijk werk ter hand kan nemen Zoo zullen in de komend dagen de korpsen het een na het ander aan den slag gaan zoodat binnenkort de Opbouwdienst ov a in den lande zijn werkzaamheid rttplooit en duizenden krachtige armen dag in dag uit in de weer zijn ter verrijking van den Nederland chen bodem en het Nederlandsche landschap Een avond van kameraadschap DOOR DEN RIJKSCOMMISSARIS AANGEBODEN De Rijkscommissaris rjjksminister Seys Inquart heeft gisteren zijn medewerkers een kameradschaftsabend aangeboden in de zalen van den Dierentuin te s Gravenhagc Alle medewerkers van den Rijkscommissaris voor zoover hun werKzaamheden dit toelieten hadden aan deze uitpooriging gehoor gegeven zoote acht uur in den avond naar een zeshonderd dames en dat schatting Ijeercn in de groote zaal aanwezig waren D zaal was vioolyk versierd met vlaggc Joek tii tallen tafels waren aangericht een welvoorzien koud buffet stond gereed koHom alle voorwaarden waren er voor een gezelHg sameuzun Dat echter deze avond van kameraadschap zoo buzonder slaagde was wel in de eerste plaats aart den Rijkscommissaris zelf te danken OnMdwongen bewoog hij zich van het begia tot het einde tusschen zijn gasten gen oific etl woord werd gesproken Het geheele samenzijn was uitsluitend ge viid aan gezelligheid landsche medewerker van den IU ks Toen dr Seyss Inquart tusschen z n gasten had piaaU genomen nam de heer Janke het woord Hij dankte den Rijkscommissaris namens alle aanwezigen voor de uitnuodiging en verklaarde dal allen hier bijeen er trots op waren onder zijn leiding aan een grootsche taak te arbeiden welke tot heil strekte van het Duitsche en Ne commissaris sprak de heer Janke in gelijken geest in de Nederlandsche taal Dr Seyss Inquart richtte hierna een kort woord tot zijn gasten Hij dankte allen voor hun aanwezigheid en wees op den weldadigen invloed van een goede kameraadscljap tusschen allen Dit voert niet alleen ertoe dat allen zich met opgewektheid aan him taak geven maar heeft ook een ander en even belangrijk gevolg Een goede kameraadschap brengt namelijk mede dat men elkander helpt en steimt dat men aanvult waar anderen door omstandigheden eenst mochten te kort schieten Ten slotte wenschte de Rijkscommissaris allen een rechtge noeglijken avond Dat is het dan ook geworden Daarvoor zorgden een uitstekend cabaret prima muziek en het goede buffet maar in de eerste plaats de ongedwongenheid welke er heerschte waartoe de Rijkscommissaris het voort eeld had gegeven Het was een avond van ware kameraadschap waart p zoowel gastheer als gasten met alle voldoening op kunnen terug zien HET VËRK££RS ONGEVAL TE BERGEN OP ZOOM Vierde slachtoffer overleden In aansluiting op ons bericht omtrent het ernstig verkeersongeval ie Bergen op Zoom waarbij drie kinderen werden gedood vernemen wi nog dat in den afgtloopen nacht ook de driejarige Chr Videier aan de gevolgen van zyn verwondingen eveoeens bij liet ongeval opgeloopen in het algeme n Burgergaethuis is overleden Zoodoende is het aantal slachtoffers tot vier gestegen De toestand van de overige slachtoffertjes is hoewel nog Mcr ernstig londer levensgevaar VERHOOGtNG PSUS UX AI ii TELEFOONGESPREKKEN In de gisteren gehouden gemeenteraadsvergadering van sGravenhageheeft wethouder De Vries medegedeeld dat van den secretarisgeneraalvan Binnenlandsche Zaken op voorstel van den directeur generaal derP T T en daartoe gemachtigd door deDuitsche overheid bericht is ontvangen dat de prys der locale telefoongeaprekken over geheel Nederlandmet ingang van 1 September as zalworden verhoogd van 2 op 3 eent per eiprclE SCHEEPSDIENSTEN TUSSCl EN DELFZUL EN ZWEDEN De Zweedsche reederij Svca z aar het einde van de maand Augu Miit e dienst tusschen Zweedsche havens en Delfzijl via het Kielerkanaal openen Verwacht mag worden dai over eenigen tijd n veertiendaagschi dienst op dezen Itjn zal worded ondcrtinuden Een Duitache reederü za reeds op 20 Augustus een dienst tusscher Delfzijl en Zweden aanvangen Faillissementen Opgegeven door de sfdeeling Handel mformatiea d Oraat 8t Co N V Amsterdam Uitgesproken faillissementen 2 Aug G A de Hilster meubelmaker Den Haag Loosduin chewel 196 1 R C jhr mr P G M van Meeuwen cur mej mr E M Unl te Des Haag J de Vriea schrijver bij het departement van Waterstaat Din Haag Van Bassenstraat 8 R c mr H van Wageningen cur mr H A Tii Den Haag RADIONIEUWS Uoméerémt ü Anguttm JAAUVCLD 414 4 M N C V 00 Berichten ANP 10 Sclmd r ir f J rnedltaüe 25 Geuijde muiiek t rp CdeRaensemble en gramofoonmuzik ar mo oonmudek l JO Morgendienst nj Graniofoonmuziek 11 15 ZanK met pi inobeWleiding en grarnofocnmuzlrk 12 Bcrlem I2 1S Gramofoonmuziek I2 4S Berul lw A J P 1 00 Orgelspel en framofoonn iizlek l J Haagach Uio en framütoonmuzjek nV Harmonle orte opr 4 BHhrlktJ t4S Planovooniractit 1 U Berlchtip A 5 M De Eemlanders en gTamofonnmiiw VJP R O I t M Cawerie T e treurspelen iV J van den Voode U Adam in l a luiS CMP S 4S CramofoonmuiieX IM Vi if ii dag lANP J li Berichten 1m of miinek 00 BerlcJiten A N I 1 AP 2 ensemljle 4 Causerie Geen ucle inter 0 Orgeitoni ert J 40 Vurctiticn deiylt o lie t lopn l Hierna SO r nie 1 U MJO Berlehtfn ANP KOOTWUK Ilti M T AJI A J O Berichten Duitach t l5 Bf ictil Jf l n GraiifOfoon TTiuziek 00 BeLiliif I IS GramofoonTnuHek lOM Zs f f Bc gramofoonmuilHi I E lnersm j richten Engelach ll JO Giam lW IZ W Orüel pel IZ J Be lcht n n Berlditin AJÏJ I O VA R A wl Beiichlen DulUch Z U Ca alle Jf na opera grptl J 15 Berlch ir J GrsmofMmmuilelt J 4J L Hf derkleeding 4 IJ Cramofi onn i jj Keukenpiaalje 4 5 Grair o r f rti ur Belichten DuHsch l li Berieht n g Cramofoonmiutlek 5 4 l 1 rt IJ molooninuaek U Berichten E ï mer l i en 11M IM 1 BrÜ A NP t l V A RA orke l 10 Dul eh IJ BeiM hlrn AHP b i1 Enge sch 4S VABA ork l l ten EnRel rh RcM in cnf f rtchten Dullüdi lau Beridilen Tj i Jtt it n n i iij ii i n Jo en 11 h a Bn aMèt Het maal t Afdee in pl3A la ties emoufl in E petrol jinghai In n Nie GUN De D N B neemt in den Khe Iteunp mstan we act Kanaal tuigen tche k hinde Welke hebben De luchtn militai WigHi etmaal treffen om de voering N ITALI oord httt 11 t iv et