Goudsche Courant, woensdag 14 augustus 1940

WOENSDAG H AUGUSTUS I94a ÜL h slachtoffers noch shing dat het afsUan der torpedojagers schade vtroorfliakt Een torpedo water vliegtuig is door het luchtdoelgeschut van de marine neergeschoten De uit Het A N P meldt uil Castricum ïnden nacht van Maandag op Dinsdagbeeft een Engelsch vliegtuig een zeer laaghartigen aanval gedaan op het provinciaal ziekenhuis te Castricinn Omstreeks elf uur in den aVond verscheen het toestel boven het vreedzame NoordHollandsch dorp Ver inden omtrek is geen militair doel tevinden Tot half één heeft het Britsch toestel boven het dorp gecirkeld blijkbaar om toch maar absoluut zeker tezijn dat het zijn doel goed zou raken Te half één werden zü die zich niettegenstaande het irriteerande motorgeronk te ruste hadden begeven opgeschrikt door een zwaren slag eenreeks kettingbommen was neergekomen pal naast het eente paviljoenvrouwen De uitwerking was ontzettend luchtdruk en scherfwerking hebben de rechtervleugel van het gebouw veranderd in een ruine deuren werden uit de kozijnen gelicht en ge n ruit is heel gebleven f In een der benedenzaleh wentel twee verpleegden twee foude zwakzinnige vrouwtjes op slag gedood twee anderen werden ernstig gewond ter wijl zeven patiënten minder zwaar of licht gewond urden Onmiddellijk elde het verplegend personeel toe om de gewonden te verzorge en de niet gewonden in veiligheid te brengen Ook het personeel van den gemeentelijken luchtl e chermingsdienst was snel ter plaatse eaa verleende hulp onder leiding van den burgemeester mr C A F H W B V d Clooster baron Sloet tot Ererlo De uitkijkpost van dezen dienst op den ouden toren had onmiddellijk alarm geslagen Binnen tien minuten na het inslaan der bommen was hulp aanwezig en vier uur in den oditend waren de omstreeks taditig verpleegden uit den getroffen vleugel elders ondergebracht De burgemeester die ons zeer welwillend te woord stond was vol lof over het werk dat is geleverd door verplegend personeel en door de mannen van den gemeentelijken luchtbeschermingsdienst Uit aUes blijkt dat de Brit met opzet zijn bommen op het ziekenhuis heeft geworpen waar geen etakel militair object in de omgeving is te vind i Ook het ziekenhuis zelf is zooals iedereen in Nederland weet geen militair object Ieder Nederlander wmJ dat hier Nederlandsche geesteszKkW worden verpleegd Er is geen Dvutscher te vinden De Engetoche vlieger lieeft z n bommenredts em zestal brisant en brandbommen welke aan elkaar verbonden waren van uaar schatting 3000 meter lioegte geworpen Uit de richting van de bomtrechterï blijkt heel duidelijk de opzet De eerste bom van de leeks kwam op een vyftal meter voor den sie van dan Senaat senator Walsh beeft in en radiorede verklaard dat het afstaan van vijfSg torpedojagers aan Engeland een oorlog sdaad zou be teekenen Walsh sprak in het bijzonder 1 zijgevel neer de volgende kwam vlak over de verklaring van generaal Per bij dezen gevel terwijl de overigen BOfTENUMD jiarSCHLAND LEGERBERICHT VAM ffCOSW De actie van de lachtmadit pperbevd van de wcermaclit pütus de haven en kadeiiutal j a Wallstend Hartlepool Bour g h en Plyinouth wapenfabrieken 1 Brixtol alaiMK f groote jjgVipptlaxplaatMn in North KUl ligl doeltreffend met bommen ba Kanaal en in de monding van ItXieBDi gelukte bet twee patrouil j i en en twee koopvaarduschejT een totalen initoud van IS OOO STtot tinken te brengen Verder bom j dden gevecbtsvliegtuitfen de den van Eastchurch DettUng rjnilKHweh Andover Odibam en Lj Watiop vernielden zij talrqke jBijWi schuilplaatsen olieopslag laili en werven en vernietigden een L t lanUl vlieftuigen op den be jn grond i ie aanvallen in het Kanaal en op fenlaad kwam bet ot talrijke hevige whtjevechten in het verloop waar0 f4 Tüandeliike vliegtuigen werden lOBietigd des loop van den dag probeerden unche vliegtuigen van het type jdtol Blenheinra de Deeijsche stad lllborg a n te vallen JachtviiegtuiMcn luchtdoelartillerie dwongen den d reod s van te voren om Ie kee ei achoten ran 23 aanvallende jÜ luigcn er 18 neer b doi nacht van 13 op 14 Augustus Hdctiiainen vijandelijke boraiaanval ricktten nergens noonenswaardige l eaan Be gisteren door den vvjand geleden iMriJezen bedragen in totaal 132 vlieg eii en twaalf versperrinxsballons gnvM werden 89 vliegtuigen in evechten en 43 op den b anen eoli4 en door luchtdoelartillerie verblijd 28 Duitsche vliegtuigen world vcmiist En liuikboot onder commando vanIn luitenant ter zee Istc klasse Sal meUt het ioi zinken brengen yan till brl waaronder een Britschenlelpkmiser van 11 400 brtDeelen van eta iDuitsch flottieljeiilkbootjagers stootten op de NoordHe op verscheidene Britsdie torpedo ers die adt ondanks faun supeliotiteit na een kort gevecht in denBtnl terugtrokken De Duitsche duikMen letten haaj taken ongehinderdwort f Nieuwe luchtajuivallen op Engeland ODNSnCE WiaXSOiMSTANDIG REDEN De Duitsche vliegers ziJD naar het D N B van betrouwbare züde ver emt weder derweg Reeds vroeg tl den morgen zijn zü van hun Duit i Medn landsdie en BelgischeIkmipiatten opgestegen De weers ntandi Kden begunstigen deze nieuNictie Zwaae bewolking boven hetbutl maakte bet d n Duitsche vliegW en mogeiyk opgemerkt de Britthe kust te bereiken zoodat zij ongeIMerd boven het eiland kwamen Vebe opdracht deee thütsebe vliegmUben is niet bekend Oe tot dusver door de DuitscheAlmacht bepaalde successen doen ilitiire waarnemers tot de opvattingMipn dat het de Royal Air Force ok teul niet zal gelukken een doelWfende luchtver jcrring te leggen den Duitschen vliegers de uit ritig van hun taak te beletten I LtOrTALARM IN BEBUJN den afgcloopöi nacht is geduren korten tijd in groot Berlun lucht VRb gemaakt daar er eeiiige vüan lilte vliegtuigen waren gesignaleerd vlogen echter in de omgeving van Hm gekMoen deze stad voorby of yd den zidi zonder bommen Ie werpen ITALlfi LEGERBERfCHT VAN HEDEN Italiaansche stedoi fthoaakmrdecrd ▼ Eswoow nmuD IN SOMAULAND Ie Italiaaoache wesr ehtsbe7 luidt als mrigt ö Sonahland leo Oosten van Adad Un nog steeds verwoede gevechten il ngang wO fttend on ca nor hebben uit 2 k miende vijandelijke 2 i n een aanval ondernamen op r vIlalië eo bananMn ca strooibU2 tewwpoL Eea ertigtal e C ai kranininMimrn is op ooor de Stasi IGtaao geworpo Er f nkde doei raa miStaran gttinaen Het avtel dooden aOea 2 fcedraagt twaalf dat der ge1 44 Te Tnrün je ii oBgeveer 15 i2 cJade wcrtl jJ Wn doode en 8 gewonden geteld I JeiMndrta a Tortoea v t r Rln d Te ABeKoiBdria heeft Jooden geteld waaronder 3 Tj wfitden die hulp varleendea f j2 n Ple gewonden W mbardement van AugusU y f1 waar 4 bommen zijn ge een officier en een soldaat bestaande bemanning is krijgsgevangilTijgemaakt KNGII 8CHE AANVA OP 8ICIUAANSCHE HAVEN Een bizondere correspondent van Stefani meldt dat een formatie Britsche watertorpedovUegtuigen gebruik makend van den maneschijn getracht heeft een aanval te doen op de haven August De poging is evenwel mis lukt De luchtafweerbatterijen welke onmiddellijk in werking traden scho ten na enkele minuten vuren een vijandelijk vliegtuig neer dat brandend in zee stortte De vijandelijke aanval richtte in het geheel geen schade aan De bemanning van het neergehaalde toestel bestaande uit een officier vlieger en een soldaat werd op zee opgepikt en krijgsgevangen gemaakt De vuandelijke formatie die uit zee was gekomen was door het hevige vuren van het luchtafweergeschut geno od zaakt van haar voornemen af te zien en trok zich terug FRANKRIJK OPHEFFING VAN GEHEIRIE GENOOTSCHAPPEN Een gisteren door den Franschen minuierraad aangenomen wetsontwerp tot opheffing van de geheime genootschappen bepaaft dat alle vereenigingen en organisaties met geheim karakter ontbonden zullen worden Het wetsontwerp bepaalt verdere dat voor ieder geheim genootschap afzonderlijk een speciaal decreet zal worden uitgevaardigd waarin zal worden ver meldt dat de desbetreffende organi satie binnen h t kader der maatregelen valt waarin de wet voorziet De roerende en onroerende bezittingen van de ontbonden vereenigingen worden in beslaggenomen en zullen na de liquideering van de afzonderlijke geheime organisaties voot ondersteu ningsdocleinden worden gebruikt CHINA De B itsche terugtocht uit China VOLDOENING TE TIENTSIN Zonder veel aandacht te besteden aan het Britsche motief tot het terugtrekken van de troepen uit Tientsin Shanghai en Peking begroeten militaire kringen te Tientsin deze gebeurtenis als een daad welke zal bijdragen tot het vestigen van de nieuwe orde in China Verder hopen zij dat andere mogendheden het Britsche voorbeeld zullen volgen In deze kringen bestaat de opvatting dat de vreemde mogendheden tot dusver in Noord China troe pen hebben gestationneerd ter beveiliging van den spoorweg van de zee naar Peking en voor de beveiliging van buitenlandsche inwoners Intusschen zijn deze overwegingen evenals de verdragsmotieven vervallen daar het spoorweggebied en de buitenlanders sedert het uitbreken van de vijandeiükheden in China in voldoende mate door het Japansche l ger worden beschermd Sonbere Btitscfae persstem Naar aanleiding van het terugnemen der Britsche troepen uit Sjanghai voor gebruik elders schrijft de Daily Mail Deze mededeelingen van het ministerie van Oorlog z n geen goede tijdingen Wy houden niet van deze soort van terugtocht AMcrikaacn niet gewea eU De regecring van Nanking heeft den eisch gesteld dat ook de Amerik tansche troepen uit China worden rtiggetrokken Hun aanwezigh oL te Shanghai is even onwettig als mtfi ian wezigheid van de Engelsche waen af deelingen Deze eisch van Nanking i heeft opzien gebaard daar deze uitgaat boven de tot dusver bekende Japansche wenschen die slechts het tejrugtrekken van de troepen van de oohogvoerende mogendheden beoogden ERH AKING VAN TSJANÈ KAI TSJtEK Aan den vooravond van den derden verjaardag van het uitbreken var den oorlog te Shanghai heeft Tsjan Kai Tsjek een in de eerste plaats lét de Chineczen te Shanghai en in dé bezette gebieden gerichte verklaring afgelegd waarin hij de vastbeslotenheid tot uitdrukking brengt om den tegenstand voort te zetten I CHINEE8CBE OPGAVE OVEKJ DE JAPANSCHE VEBUEZEN Ter gelegenheid van den dak der Chineesche luchtvloot publicee het pj cl evel van de Chineesche luchtmacht een overzicht van de resiJltaten der drie oorlogsjaren met Japai volgens hetwelk 348 Japansche vlfegtu gep in luditgevechten zoudei zijn neergesdioten Voorts zouden veertig oorlo sdwpen tot zinken gebracht en 94 oorlogsacbepen waaronder twee vIiegtuigmoederscheF Q beschadigd i n AMERIKA Amerikaansche torpedf ia er iroor Engeland VAN SCNATOK WALSIf De voortUter van de marine commis TriE ALGf Mi ENE DIEtCSTPLlCirr min ontbroken De brandweer werd uiteen plicht van de Vcreenigde Staten is IMEtCSTPLlCnT Ie Da Costakade en omgeving 28 maal Walsh eischte dat de aanhangers van j voorp n taande Ka lioÜeke en t f gewaarschuwd terwijl tedeze overtuiging voldoenden moed zou i p o 35 3 g l p kringen nemen naar de brandmelders het noodige aan den toonen om een openlijke oorlogs verklaring aan Duitschland te verlangen doch dat in het andere geval geen schip zal worden weggegeven dat voor de verdediging van de Vereenigde Staten gebruikt kan worden B008EVELT EN DE OPEOEP VAN HOOVES President Boosevelt is te Washington vannacht teruggekeerd Tegen het einde der week zal hij de hoofdstad echter weder verlaten Tijdens zijn verbluf alhier zal Rooseveh zich naar de Washington Post volgens het D N B meldt in het bijzonder bezig houdoi met de vraag hoe de oproep van Hoover tot verstrekking van levensmiddelen aan de Europeesche burgerbevolkingen het beste van de hand kan worden gewezen zonder den naam te kragen van millioenen onschuldige oorlogsslachtoffers honger te laten lijden Roosevelt is volgens de Washington Post vast besloten geen levensiniddelen naar het door Duitsdiland bezette Europa te zenden daar dit de oorlog voering van Engeland zou belemmeren Derhalve ziet Roosevelt niet gaarne de indrukwekkende oproepen die Hoover en zelfs zijn eigen daarvoor terechtgewezen ambassadeur Cudahy tot het Amerikaansche volk hebben gericht Newyork Daily New s vol malen dienst gedaan heeft Van het Paramanboplein kwamen 2 brandmeldingen terwul 22 maal een telefonische oproep werd gedaan Wy vernemen verder dat ook in de Kostverlorenkade een explosieve bomneergekomen is Deze is dicht aan denkant in het water gevallen Door deontploffing hfeeft echter het wegdek ernstige schade gekregen en zijn bovendien de ruiten van vele huizen vernield en een aantal gevels ernstig beschadigd Ook is eenige materieele schade veroorzaakt op den aan den overzijde van de vaart gelegen Baarsjesweg Tevens is een bom gevallen op de hoek van de Ie Constantyn Huygensstraat en de Bosboom Toussaintstraat Deze sloeg in het voptpad waarbij de gevel van bet hockhuis eenige schade opliep Bommen bU Doetlnchem In den afgeloopen nacht hebben Engelsche vliegtuigen bommen uitgeworpen op de buurtschap Uzevoorde onder de gemeente Doctinchem De bommen kwamen terecht in een weide waar er drie tot ontploffing kwamenEr werd geen vee gedopd en ge en schade aangericht T bevonden zich geen militaire objecten in de nabijheid gen het D N B verklaart de bezwaren tegen de invoering van den algemeenen dienstplicht toe Volgens de meening in deze kringen zal het betreffende wetsontwerp tot oorlog leiden Het dient niet tot de verdediging van de Vereenigde Staten Het wetsontwerp is onAmerikaanseh De toestand der Vereenigde Staten is militair gezien niet ernstig genoeg om de invoering van den algemeenen dienstplicht te rechtvaardigen Verder huldigt men in deze kringen de opvatting dajl het wetsontwerp het product is van politici die den toestand der wereld en de nationale crisis willen benutten voor hun persoonlijk voordeel bij de verkiezingen Als tegenstanders van dit wetsontwerp noemt de Daily News de kardinaal Dougherty aartsbisschop van Pennsylvania de aartsbisschop van Cincinnati mr Ocholas verder mgr Ready woordvoerder van de katholieke bisschoppen in de Vereenigde Staten alsmede vooraanstaande kringen der Methodisten en andere Protestantsche geloofsgemeenschappen CUDAHY TE NEW YORK AANGEKOMEN Opbouwdienst wordt uitgebreid 40 NIEC WE WERKKRACHTEN Op 16 Augustus as zullen In totaal rond 3400 korporaals en manschappen en rond 450 onderofficieren die thans met groot verlof zijn doch van wie doo de burgemeesters is verklaard dat zij niet voldoende loongevenden arbeid konden vinden in den OpbouWdienSt worden opgenomen BESPREKINGEN MET SOVIETRUSLAND Onderstaatssecretaris Welles heeft meegedeeld dat hij in den loop van de afgelopen dag i twee besprekingen heeft gevoerd met den SovjetRussi schen ambassadeur Oumansky Hij zal deze besprekingen voortzetten in de hoop op een bevredigende regeling van de problemen welke beide naties betreffen In verband met de Russische nota waarin de opheffing wordt geëischt van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in de De ambassadeur der V S Cudahy die wegens zijn te Londen aan de pers afgelegde verklaring door het departement van Buitenlandsche Zaken te Washington naar dt de V S is terug geroq en is uit Lissabon met een Clipper vliegtuig in New York aangekomen Cudahy verklaarde dat de Londertsche bladen destijds zijn verklaring onherkenbaar verminkt hebberf Volgens opdracht wil hü echter tlians niets verder zeggen Op de vraag of hij reeds afgetreden was antwoordde hij ontkennend WAARNEMER VAN ROOSEVELT NAAR ENGELAND Het te Gibraltar versciiijnende blad El Calpense meldt dat president Roosevelt den Amerikaanschen schout Baltische staten heeft Welles ver bij nacht Robert Gomley naar Enge klaard dat een antwoord der Amerikaansche regeering binnenkort zal volgen WEER EEN ALKMAARSCHE KAASMARKT Naar wij Het gevolg hiervan ia dat dus 50 pet van de beschikbare kaas weer op de markt zal kunnen worden gebracht zoodat verwacht kan worden dat de Alkmaarsche kaasmarkt a s Vrijdag weer het normale beeld zal geven land heeft gezonden ter bestudeering van de nieuwe Duitsche aanvalstaktiek tegen de Britsche eilanden Binnenland De Engelsche bomaanval op Castricum Em ige tchade aan Pnmndaal ZiekenhiM MARKTBERICHTEN Twee doodën verscheidene gewonden OELFTSCai VKKMABKT 14 Aug Aanvoer runderen 51 vette kalveren 4 rraskalveren 1 nuchtere kalveren 03 magere varkens SOS blagen X77 geiten ot IxAken J Prijien veulens 100 150 tLtHkoeien 15fr 286 vareko ien 100 200 nuchtere kalveren 5 22 magere varkens 16 5S biwen 10 2 geiten o bokken 5 IS Bundvleescta ip kg slachtae ictit 0 90 0 71 0 8 DELTSCBE BOTBBMABKT 14 Aug Gewogen en J l vaten boter wegende totaal 430 kg Prijs per kg 1 901 S6 Handel kalm DBLTSCHi PLUIMVEBMABKT 14 Aucuatui y ippen O 80 1 00 Jo i e hanen OJ V0 tO oud banen O SS IJO konijnen S l ISO DEI TSCHE GBOENTENVEILING U Aug Bloemkool Ic sit 7 25 1S K srt 2 007 10 komkommers groen Ie 4 JO 4 70 per 100 st savoye kooi 4 40 per H ke ulade Ie srt 1 00 I 30 andtjvie 1 00 1 40 per 100 ituks rabarber I 00 per 100 boi spinazie 100 3 40 postelem 3 00 3 50 stokprincessen 1400 17 00 sUmpnnces en B OtK 1300 snyboonen 6 00 IS 00 pronkt oonen 6 40 7 40 uien 4 60 4 JO blauwe druiven 25X10 42 00 alles per 100 kg perziken O 60 6 70 per 100 St tomaten O 11 90 per 100 kg meloenen ananas 6 00 23 00 nef t n uihei 6jOO JOilO carbonkel 10 00 27 00 per 100 st KAASMARKT WOERDEN Aanvoer 428 ftapel PrlJ ï met Hm Ie PU 41 4i 2e rt 38 40 ïwaardere 4 Handel inallg bommen op anderbalven en twee meter naast den voorgevel neerkwamen Een is zelfs door een buiten het gebouw uitstekenden gootlijst geslagen Een der bommen veroorzaakte een brand in een boschje doch deze werd door de brandweer van het ziekenhuis snel gebluscht joor veider onheil kon worden aangericht In een gat in den grond ligt vermoedelijk nog een niet ontploft projectid men vreest een ti dbom De gebeele omgeving is dan ook afgezet De aaaval op Amsterdaoi Effectenbeurs Amsterdam Notecringen van 14 Augustas Fawlaen met doorloopendc notecriiig 13 Aug 14 Aug 40 1 r 1000 4 40 Ie 1000 4 48 bit lOOO 4 1911 1000 i Grootboek obl SVi 18961900 obl J Cert v Inachr 3 Grootboek obL 3 1 38 ƒ 1000 3 1 I7 lOOO 3 1938 lOOO 3 iV i CerüOcatcn 2Vi Grootboek obl 2i i 1935 Indië lOOO 3i i 1837 Indi I 1000 3 1937 Indié 1000 è 3 9814 7o JOH 70 4 ♦ l riM sis tt ma ü 7r 4 H ObligaticB Staatsleaifligai Nederland n Aug 14 Aug IMS Ie I 100 4 1940 Ie 500 4 t 40 2e 100 4 1940 bU 100 4 1 40 ae 900 4 1940 blf 900 4 i M 100 a 1937 100 3 1917 300 3 193 14 3 31 1938 500 3 3 2 1937 O I 100 3 1937 O I ƒ 500 3 1937 O I 100 3 1937 O I 500 3 Ml 0 4 De brandweer heeft in den nacht van Maandag op Dinsdag de gevolgen van den eersten grooten aanval met brandbommen op Be hoofdstad te bestrijden gekregen Tallooze projectielen werden door de Engelsche vliegtuigen op de slapende stad geworpen met het gevolg dat binnen korten tijd 25 branden werden gemeld waaronder een groote Öm alf twee kwam de eerste melding binnen en onmiddellijk werd groot alarm gemaakt en van verscheidene wachten haastten de brandweerauto s zich naar de getroffen huizen Door de duisternis was het werk van de brandweer eenigermate bemoeilükt Toch is het geruststellend wanneer men boort dat men na een half uur vóór drie uur alle branden onder de knie had Dit is voornamelijk te dan k i aan dje beroepsbrandweer welke indertijd op last der Duitsche autoriteiten is uitgebreid en geoefend De beroepsbrandweer rukte in totaal met acht motorspuiten twee babyspuiten drie motorladderwagens een gereedschapswagen een slangénwagen een personeelswagen een staf wagen en de drijvende spuit de Jan van der Heyden uit Van de hulpposten zijn 14 spuitjes uitgerukt De leiding berustte bij den commandant van de brandweer den heelde Gordijn Jr die bijgestaan werd door den hoofdbrandmeester W de Btier twee adjunct hoofdbrandmeesters acht brandmeesters en vijf onderbrandmeesters De luchtbesehermingsbrandweer rukte met elf spuiten van vijf verschillende Wachten uit Het volgende overzicht werd door den commandant aan het A N P verstrdtt 9tt nu 7 H 71 OrtldiKKLK VAI UTAKOBBSCN DEK NEDKKI ANDSCBB AMK 14 Anrii u Kcw York 1 a J I IJtt M BeriUn T 2a 751 Brussel 30 11 36 Hciinkl lIJl 3 82 Stocaho m t l il t44 9D Zurich 41 80 42J Bankpapicr K w ïuik I 86V IJOV Brussel r 30 08 1 3010 S oc holm 144 78 r 44 94 h 2 jl ƒ 42 12 In de omgeving van Paramariboplein Hoofdweg en Curacaostraat werden zes branden gemeld Op de Da Costakade bij de Kinkerstraat ontstonden zes branden Op de Da Costakade bij de Jacob van Lennepstraat een groote brand Op de Van Lennepkade drie bomden waaronder een middelbrand bide Kinkerstraat van pcreeel 74 tot 80 verschillende branden Bovendien werdeij by het perceel Jacob van Lennepkade 86 en bij de openbare schuilplaats in het Vondelpark hork Auutdveenscheweg twee niet ontplofte explosieve bommen ontdekt Aan brandmeldingen heeft het eve BEUASOVERZICHT Het maakte op de Amsterdamsche beurs gisteroi een gooden indruk da het i ntal fondsen welk reeds tot de rffkieele noteering aren toegelaten aanzienlyk werd uitgebreid JVeliswaar bevonden zich onder de e uitbreirfing voornamelijk vele gemeente eiS provinciale leeningen maar daarnevens stemde het tot voldoening dat eveneens een aantal binnenlandsche indus trieele waarden ter noteering in de officieele prüscourant werden opgenomen De uitbreiding had op den handel uiterlijk nog niet veel invloed maar op dit oogenblik kan nogmaals worend herhaald hetgeen bij de heropening van de effectenbeurs meer dan eens werd uitgesproken dat de toelating tot de officielee noteering stellig vel 2 bijdragen tot de verdere verruiming fSn den beurshandel Het ontbreken van een voldoende publiciteit immers was een der voornaamste redenen waarom het publiek zich van de markt afzijdig hield De belangstelling van het publiek kan slecMs dan worden verkregen ifidicn zü zich van de tot stand gekomen noteeringen zei op de hoogte kan stellen De gang v n zaken gedurende de afgeloopen dagen gaf trouwens al in de leiderxie binnenlandsche waarden een stijging der omzetten te aanschouwen Waaruit kan blijken dat het publiek reeds grootere activiteit ten opzichte van den beurshandel betoonde Een groote moeilijkheid werd bovendien door de nieuwe maatregel nog opgeheven door het feit dat de vaststelling der koersen van de ni ptofficieel genoteerde fondsen eerst zeer laat bijna tegen het sluitingsuur der beurs plaats had Zoodoende was het niet mogelijk gedurende het beursuur een betrouwbaar inzicht te krijgen omtrent de koersbeweging Het behoeft geen betoog dat de uitgesproken vaste tendenz welke in den laataten tijd de overhand heeft gekregen de belangrijke uitbreiding van het aantal officieel genoteerde fondsen in de hand heeft gewerkt Men mag dan ook gevoegelijk aannemen dat het koersverloop van dien aard geacht werd dat de beurs thans rijp bleek tot uitbreiding van het aantal officieele noteeringen Zulks kon gisteren dés te gemakkelyker geschieden nu de onderpandkoersen in de meeste gevallen aanzienlijk lijn overschreden De handel op de Amsterdamsche effectenbeurs was heden wederom van kalmen aard De belangstelling wordt echter gaandeweg grooter en dit is Waarschijnlijk de oorzaak dat in verscheidene fondsene welke den laatsten tijd slechts met een enkele noteering te voorschijn kwamen heden weer in open hoeken wn d gehandeld Evenals de laatste dagen ging de belang steling in de eerste plaats naar A K U uit Op het opnieuw verlaagde peil openbaarde zich echter vandaag onmiddelUjk vraag zoodat reeds spoedig een opwaartsohe richting werd gevolgd en onder beurstijd een koerswinst van een vyftal punten ikon worden behaald terwijl het sk t op ongeveer het hoogste punt van den dag kwam De Philipaaandeelen werden heden wederom in een open hoek verhandeld Bij den inzet werd eenige procenjén beneden het vorige niveau gehandeld doch later op den middag kon een kleine stijging worden waargenomen Unilevers trokken nauwelijks belangstelling Voor verscheidene outsiders onder de industrieelen openbaarde zich op bescheiden voet enige vraag waarbij enkele specialiteiten waarin gedurende enkrie dagen geen noteering tot sUnd had kunne komen een beboorUjk avance behaalden Op de petroleumafdeeling waren het Olie s die heden wederom in een open hoek werden verhandeld en in tapes werden genoteerd Ook hier werd oorspronk ljk beneden den vorigen koers afgedaan doch later op den middag kon het nadeelige verschil geheel worden achterhaald Van de suikerfohdsen werden H V A siets lager ingezet Ook hier werd intapes gehandeld doch de affaire wastoch nog verre van omvangrijk hetgeen niet kon verhinderen dat nadieneen verbetering tot ongeveer het vongepeil kon worden waargenomen Inrubberaandeelen was weinig te doen AmsterdamRubbers waren goed prijshoudenA De incourante trokken nauwe lijks attenüe Voor Ubakken bestondniet veel animo Een bepaald vaste stemming bestond op de scheepvaartmarkt Ned Scheepvaartunies werden in een open hoek verhandeld en liepen na vaste opening onder beurstijd nog eenige punten naar boven Ook Kon Booten behaalden een flinke koerswinst Oude Vaarten wer dne hooge afgedaan terwijl JapanlUnen zich belangrijk konden verbeteren De Amerikaansche markt ondervond den terugslag van de daling in Wallstreet De affaire in de Amerikaansche fondsen draagt thins echter een locaal karakter zoodat het zeer goed mogelijk is om de schommelingen welke in de Ver Staten worden meegemaakt të Amsterdam behoorlijk op te vangen De staalaandeelen waarvan Republic Steels wederom openlijken handel te zien gaven werden bijna algemeen léger afgedaan Verhoudingsgewijze legden zjj echter een behoorlijk weerstandsvermogen aan den dag De affaire in spoorwegshares en Public Utilities was onbeteekenend De beleggings afdeeling had een kalm voorkomen De Ned Staatspapieren waren goed prushoudend hoewel de 4 obligatiën Nederland ex bel faciliteit en de gestaffelde leening na vaste opening een kleine neiging tot achteruitgang aan den dag legden D spoorweg drieën waren prijshoudend terwul de Oude Schuld goed van toon wa Obligatiën Ned Indië waren heden iets beter gedisponeerd Voor em en prov obligation bestond kamples aan eenige Vraag De affaire in pandbrieven was gering Ook hier openbaarde zich echlef zu hel schuchter eenige kooplust En in eenige gevallen on dan ook een kleine koerstüging vorderv weBrpernrren P rlie 3 rrotent