Goudsche Courant, woensdag 14 augustus 1940

Mannen van den Opbouwdienst als bosch arbeiders r De maoie Veluwe w Mp flÉ M 15230 S m i f K i ÊÊ JKÊÊBK f MÈSE S Rï ra flH IêÊU M 5 m P flHlin Pjff i WÊ Td P MANNEN VAR DEN OPBOÜWDIENST werken in de bosschen van het Staatsboschbeheer te Noordwijk Gekapte dennen worden op maat gezaagd om eventueel te dienen als brandstof voorlioutgasgeneratoren Polygoon DE OPBOÜWDIENST IN NOORDWIJK DAAR DE MANNEN HIER VELE MAANDEN WERK ZULLEN VINDEN BOUWEN ZIJ ZEEF HUN WONING IN DEN VORM VAN EEN BLOKHUT Polygoon WANNEER IN SCHEVENINGEN de vi sch van den afslag komtvervoegen zich de visoKvcrkoopsters bij de tu chenhande aars Navragen en bieden verd ijnt de visch bii kleine partijen m de heldereemmers om langs de muizen verkocht te worden HuUundi DUITgpHE SOLDATEN LEGGEN IN DE VERWOESTE BIEDEN TIJDELIJKE TELEFOONLEIDIN GEN AAN HETGEEN DIKWIJLS MET GROOTE MOEILIJKHEDEN GEPAARD G AT Holland BELGISCHE ARBEIDERS NAAR DUITSCHLAND waar volop werk is te vinden Een der mannen vertrekt uit Antwerpen Hofsmann DE HOLLAND WEEK 1940 op de Loosdrech tsche Plassen Start van Olympiajollen onder een dreigende lucht fPoIyffoonJ DE MOERBlEI IS EEN GEWILDE VRUCHT VOOR HET MAKEN VAN JAM Op den Loosduinscheweg te Den Haag staat een groote boom die men ruk bezig is van zijn prachtige vruchten te ontdoen Polygoon EEN MOMENT VAN HET NUMMER 110 METER HORDEN TIJDENS DE NEDERLANDSCHE ATHLETltóKAMPIOENSCHAPPEN VAN LINKS NAAR RECHTS VAI LOOZEN rnE NEUSSEN ISTE VAN LEEUWEN 3DE EN V AN HOOGENDOOK N 2DE PolMoonl J V