Goudsche Courant, woensdag 14 augustus 1940

WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1940 p0 voomitzichten voor je komende Jaarbeurs Deelneming kan ondanks de tijdsomstandigheden normacd genoemd worden Belangstelling van Duitsche en Belgische zQd VOORBEREIDING BRANDSTOFFENDISTRIBUTIE Registratie van brandstoffengebruikers Indeeling in vijf groepen Onder groep a worden begrepen woningen van particuliere per onen Slechts de bezitters van een distnbutiestamkaart voorzien van de gestempelde aanduiding hoofd dienen deze lajg i ie Óreani=atie Niar hformulierenin te vullen Wanneer deze organisatie Naar h personen echter in een hotel een pension of op kamers wonen dan dient dit fiirmuher niet te worden ingevuld en zal de hotel en pensionhouder of kanierverhuurdér voor de door liemzclf bewoonde vertrekken welke niet op formulier e mogen worden opgege er een formuher a indienen Wat voor hotel pensionhouders of kamerverhuurders geldt is eveneens van toepassing op al degenen die voor hun bedrijf of beroep in hun particuliere woning over een of meer vertrekken moeten beschikken en voor deze vertrekken uitsluitend vaste brandstoffen gebruiken ten behoeve vSn ruimteof waterverwarming zooals b v artsen leeraren enz Het kantoor aan huis behoort hier eveneens toe Uit de omschrijving van de groepen b en c blijkt voldoende welke van de formulieren men benevens formulier a m oel inleveren Wat betreft de groepen b c en d kan worden verwezen naar de omschrij ving dezer groepen en naar hetgeen m de toelichting op groep a nader is vermeld De groep e omvat de klem industrie WEnronder Worden begrepen al bedrijven met een brandstoffenverbruik van minder dan 240 ton per jaar welke met behooren tot de groepen b c en d Voorzoover de door deze bedrijven benutte ruimte een geheel vorfrit met een particuliere woning en daarvoor uitsluitend vaste brandstoffen worden verbruikt ten behoeve van ruimte of waterverwarming behooren zij tot greep c Industrieën met en jaarverbruik van 240 ton vaste brands jffen of meer dienen rechtstreeks bij het rijkskolenbureau Camegielaan 12 te s GravaRj hage te orden ingeschreven D plaatselijke distributiediensten verstrekken ve rder alle gev engchte in hchtmgen V fei slagwoo waannedc het jaar jiBtbesluuT ditmaal werkt is rien en aanpassen Daarmede wordt J aad ook bedoeld Behoudt het g0i i i contact met industrie en f l Daarof is ook gewezen Het i enscht toch ter jaarbeurs te komen jij het voor sommigen minder di inoodjg Mken af te wikkelen Zelfs I het iakel k volkomen verantwoord georiënteerd te houden omtrent j wal er in de wereld van handel en kjutlrie omgaat ook wanneer men ive niet direct in le gelegenheid zal 0 veel loktn af Ie doen V i zitten bij n r Jac Miiius direcKur van de Nedetlandsche Jaarbeurs g polsen hem over de vooruitzichten node komende beurs ten aanzien van felkn omvang hir in het geheel met Otevreden blijkt Hij wijst er ons op j l verschillende akenmenschen inderdaad gevoelig zyn voor het bovenflmschreven standpunt De zoogenaamde jaarcontracten dat zijn de overeenkomsten van hen die zich verbinden an beide beurzen deel te nemen aldus de heer Miliui zijn vrijwel geheel intact gebleTOl Hoogstens 5 pet heeft gevraagd lich te mogen terugtrekken Dit betekent heel wat daar juist de jaareonlracten steeds gebleken zijn een oederT barometer te vormen voor de beitfsdeelneming Maar ook het cijfer van de nieuwe contracten is vrij goed tenoemenl zoodat men veilig kan spreken van een normale deelneming Wanneer men de lyst van dei lnemers eens doorloopt vindt men daaronder firma s van standing die voor de eerste maal ter beurze verschüneni Merkwaardig il het daarnevens dat leen aantal der illeroudsle deelnemers die echter al lindJ vele jaren verstek Aadden iatpn pan thans weer pre seiit zal zyn Zij kennen de beurs uit de iVioeilijke jaren van den wereldoorlog en weten welke beteetenis deelneming juist in moeilijke turien kan hebben Verheugend I il het dat de sehoenindustne sinds lange jaren weer collectief deelneemt i t De Afrarisehe beurs En hoc u het verdere doel van de beuK Wel verder vertoonf de beurs weer het gebruikelijke aanzien Het aantal Mnemers kan geacht wai den niet Bo beel veel af te wijken an het inj de laatste jaren gebruikelijke Defisitieve cijfers zijn nog met te geven Bndat er nog steeds nieuue deelneaeis bijkomen Van beteekenis zal itler zeker de Agrarische beurs worden Uit zimer Kike ijk oogpunt bezien al vooral d e detlneramg snijmachines werktuigen belangrijk zijn Óe omIng daan Hn zal grooter zijn dan ioit Warm een aanzienlijke Duitsche in ding vari l tteckenis zal blijken te Jn Maar ook van Nederlandsche zijde verheugende belangstelling De Bivang van de agrarische beilrs wondt fl bijzonder goed in het licht gesteld neer ik vertel dat thans weer het J ccle Vreeburg in gebruik ial zijn Mt is op hc oogenblik nog wel niet delijk te zien omdat de Agrarisdie UiSiii het algemeen juist open ruim aagt waaraan dus met zoo heel is voor tf bereiden Behalve het zuiver zakelijke deel is van gioote beteekenis de agrari KXirlicliUng vervolgt de heer Mi In de paiterre van het eerste Wouw Wordt een demonstratie gege au den staatszorg en van de verl utónde staatsdiensten Dit is een ding van het departement Daar zal mer echter vertegenwoordigd T de voorlichtingsdiensten ge t door particulier initiatief Ook J zijde van de agriariërs zelf ver jj men breeder belangstelling f m a n ienlijk deel het gevolg de vele lezingen die door den heer Soer in den lande zijn gehouden jj agrarische adviseur heeft niet 4an vijftig maal voor de bej lenden in deze groep het woord tomli reeds talryke I r W uit dezen hoek binnenge iftvl an heel wat plan oor axcursies naar de beurs ont jjMo door diverse iandbouworgani i roepen hoe BUat het i iiU Naj arsbeurs gebruikeUjke esi 7 vertegenwoordigd Ik 1 Kunst en industrie de verÏT Waarvan deel uitmaken de Ai A N W B en V V V enz Bidteaiandsdie deelodaing n2 buitenlandsche g kfein zfln Gerekend kan t P Duitsehiand doch ook van Jfl lyde besjtaat er een ver irf E elIinè voor onze beurs SÏrt eetwij eld op Se groote 1 waarmede de Belgen hun eco ko leven weeif trachten op t Wi Z s he zijde zal ver Wigd 2 jn ie Werberat in het bijzonder de branche Feinmechaniek und Optiek Verder zal er ook eenigs individueele deelnenling zgn In de machinehal komt e n llLiending van de Reichtiiahratand die waarschijnlijk in het bijzonder zal zijn ingesteld op propaganda JEr zal wel veel propaganda w orden gemaakt voor het Jaarbeursbezoek Deze wordt inderdaad in verhoogde mate voortgezet Er wordt door ons gestreefd om het ver oer zoo goed mogelijk te doen zijn De bekende extra treinen zullen met één uitzondering weer rijden Veel werk zal worden gemaakt van het bus ervoer terwijl ook het vraagstuk van het logies terdege onder het oog wordt gezien Dit is een zaak die geregeld wordt door de Ver eeniging voor vreemdelingenverkeer die immers het lotiiesbureau van de Jaarbeurs is en die administratief reeds alle maatregelen heeft genomen De Jaarbeurs is gereed haar taak weer te vervullen Dat is voor den tweeden keer in oorlogstijd Dat alles tamelijk vlot verloopt en in ieder geval reden geeft tot tevredenheid is zeker toe te schrijven aan de groote energie waarmede de Nederlandsche zakenman werkt aan den NedeilandEchen opbouw BESCHllT EN BANKETBLOEM De samenwerkende organisaties van werkgevers in het bakkersbednjf hebben zich telegrafisch gewend tot het hoofd van het departement van Handel Nijverheid en Scheep aart met het verzoek ten spoedigste maatregelen te willen treffen opdat aan de broodbakkeirijen die tevens banket en beschuit vervaardigen beschuitbloem en banketbloem ter beschikking wordt gesteld niet alleen in het belang van deze bedniven doch ook in het belang van het groote aantal arbeideis in deze be lrijven werkzaam De organisaties we en in het telegram tevens op de ónbillijkheid die in dezen bestaat n 1 dat de beschuitfabricken en banketfabrieken voorzien worden van bescliuitbloem en banketbloem doch de vele duizenden kleinere bedrijven die tevens beschuit en bank t maken op het oogenbhk daarvan uitgesloten zijn Teneinde een distributie van vaste brandstoffen voor te bereiden is het noodzakelijk gebleken de brandstoffenverbruikers te registreeren en voor velschillende groepen van verbruikers het brandstoffenverbruik vast te leggen yOJaartoe worden de verbruikers in de volgende groepen onderscheiden Groep a Woningan van particuliere pefSenien Groe ï b Openbare gebouuen nietvoor publieke vermakelijkheden ziekenhuizen sanalocia rijks gemeenteen provinciale kantoren gestichtf n kenfeeV gevangenissen kazernes schole ycentrale keukens apotheken waWuen behandelingskamers vanartsen e d Groep c Warenhuizon winkels hotels pensions ook kamerverhuurders restaurants cafe s particuliere kantoren lesruimten in particuliere huizen Groep d Gebouwen voor u lieke vermakelijkheden Groep e Kleinindustrie met een jaarverbruik van vaste brandstoffen van minder dan 240 ton en niet behoorende tot de groepen a b e en d VijfT iedere groep is een afzonderlijk formulier vastgesteld Deze formulieren zullen door de listributiedienstMi verkrygbaar worden gesteld Plkjitselijk wordt bekend gemaakt wanneer en p welke wijze het pubüek deze formulieren zal ontvangen De aandacht wordt er op gevestigd dat de formulieren alleen betrekking hebben op de volgende vaste brandatoffen steenkolen steenkoolbrikellen cokes bruinkolen bruinkoolbriketten turf en petroleuracokes Het verbruik van de overige loorten vaste brand j stoffen zooals houtskool houtskoolbriketten dient derhalve niet te worden opgegeven Toelichting op de Indeeling fc ral in enkele gevallen twijfel over aan Jvelk tommlier moet worden vuldy in verband waarmede hier benige ttielichting op de indeeling volgt DRIE DOODEN BIJ VERKE ERSONG ELUK Personenauto reed op kinderen in EEN KWAAK EN ENKO E LICmrOBWOMDEN Gisterochtend omstreeks elf uur had op den Parellelweg te Bergen op Zoom een zeer ernstig verkeersongeluk plaats De bestuurder van een personenauto geraakte ver moedelijk door het springen van een band de macht over het stuur kwijt met het gevolg dat hy verschillende kinderen aanreed Drie hunner werden vrijwel op slag gedood en een jnder werd zwaar gewond en nog weer enkele anderen licht gewond Het eerst reed de wagen het zevenjarig meisje Verduit han dat juist op haar fiets wilde stappen Het kind werd een honderdtal meters meegesleurd en op slag gedood DaarnR botste de auto op een kinderwagen waarin twee kinderen der aqiilie Videier waren gelegen Beiden werden ernstig gewond naar het algemeene buflgergasthuis overgebracht Een meisje dat het wagentje reed liep een armfractuur op Vervolgens greep de auto twee kinderen het negenjarig jongetje Hertigs en het elfjarig meisje ScVietter De eerste werd op slag gedood de laa ste zwaar gewond door haar moeder in huis gedragen Even later overleed ook zij aan de bekomen verwondingen Tenslotte reeds de auto nog een vuilniswagcntje aan walirvan de bestuurder zich wist te redden door op zij te springen De auto werd zwaar beschadigd De politie stelt een onderzoek in HET ZUIVER HOUDEN VAN DE NEDERLANDSCHE TAAL De secretaris generaal waarnemend hoofd van het Departement van Onderv ijs Kunsten en Wetenschappen schrijft ons Het heeft mijn aandacht getrakken dat m verschillende dagbladen steeds meer woorden en zins wendingort in zwang komen welke niet tot het Nederlandsche taaieigen behooren Ik acht dit een ernstig en betieurenswaardig verschijnsel Nu ons volk onder een vreemde bezetting leeft is het meer nog dan in andere tijden van h et grootste belang het geestelijk erf deel dat onze sefioone taal vormt ongerept te houden De dagbladen die hier stellig veel invloed kunnen uitoefenen behooren naar nMn meening het voorbeeld ten goede a even en met groote nauwlet ntjUid te waken tegen een slordig of onjuist taalgebrui In het belang der zaak die ons allen hef is meen ik op de leiders der pers er haar mede werkers hiertoe een dringend betoep te mogen doen VERLENGING RIJV IELVERGÜNNINGEN SPECIALE FORMULIEREN Desecreta issen generaal wnd hoofden van de departementen van Handel Nijverheid en Scheepvaart en van Waterstaat maken het volgende bekend De derde distributieperiode voor motorbrandstof als bedoeld in de tiotorbrandstofbeschikkmg 1940 no 1 zal loopen van 1 September tot en met 30 September 1940 Belanghebbenden wordt erop gewezen dat met ingartg van 1 September 1940 de voor de maand Augustus 1940 afgegeven bestelbonnen en vergunnmgen met coupons niet meer geldig zijn voor het betrekken of verbruiken van motorbrandstof Evenmin zijn dan geldig de voor Augustus door de rijksinspecteurs van het verkeer afgegeven vervoersvergunningen en voorruitdriehoeken Houders van een vergunning tothet gebruik van een motorrijtuig diemeenin na 31 Augustus a s voor eenverlenging van deze vergunning entoewijzing i van motorbrandstof inaanmerking te komen kunnen dezeaanvrage op een vereenvoudigde wijzeindienen Eij de pla itsc ijke distributiekantoren zijn tot dat doel reeds vanWoensdag 14 Augustus a s af briefkaartformulieren gratis verkrijgbaar die volledig ingevuld en ondertcekend uiterlijk 17 AugUï tu as in het bezitvan don njksinspecteur m he t betreffende district moeten zijn om vo arbehandeling vóór 1 September 1040 inaanmerking te komen i Bedoel je kaart formulieren zijn verkrijgbaar m de 4 verschillende categorieën n l a roode kleur voor beroepsgoedcrenvervoer b blauwe kleur voor vervoer vaneigen goederen c gele kleur voor personenvervorr uitgezonderd autobussen d witte kleur voor vervoer niet Older a c genoemd Vobr ieder motorrijtuig waarvoor men verlengmg an een vergunning of vernieuwde toewiizing van moturbrandstïif verzoekt moet eén afzonderlijke kaart worden ingevuld van dezelfde kleur als de thans m bezit zijnde vergunning De bovenomschreven regeling geldt uitsluitend voor verlengingen Voor nieuwe aanvragen moeten nog de bestaande uitvoerige formulieren worden ingevuld die mede bij de plaatscUjke distributiekantoren gratis verkrijgbaar zijn De Nederlandsche Unie MRH J REININK ALGEMEEN SECRETARIS Het les een levendig bedrijf in het statige huis Alexanderstraat 11 te Den Haag waar onafgebroken menschen in en uit looperf en gedurende den gedurende den geheelcn dag een groot aantal fietsen bij den ingang staan te wachten De Nederlandsche Unii hééft haar nieuwe bureau nog niet geheel kunnen inrichten Het is er nog rommelig en de werkzaamheden zijn nog niet nauwkeurig verdeeld over de verschillende afdeelingen Over niet al te langen tijd zal dit echter het geval zijn Nu de architect V an Leeuwen het voorloopige directeurschap van het bure iu heeft neergelegd men opnieuw begonnen met de t Vad verneemt zal de heer F on Balluseck bedrijfs econoom an de KLM als administrateur de leiding krijgSn van het bureau dat belast is met de partische uitvoering van de besluiten an het driemanschap Het driemanschap zal ter zijde worden gestaan door ten algemeen secretaris waartoe benoe nd is de heer mr H J Reinink administrateur aan het departement van Onderv ij Kunsten e Wetenschappen en chef van de afdeehng Hooger Onderwijs iDe Nederlandsche Unie is verder overgegaan tot h t uilgeVen van efn intigne waai van het eerste quantum geteed is Het bfrstaat uit een klem vrapen schild waarop een gouden leeuw Het schild heeft een rand die gevormd wordt door de letter U Het is uitgevfierd door de fabrieken van Begeer en zal binnenkort in een algemeene uitvoering verkrijgbaar zijn De propaganda voor De Nederlandsche Unie is overigens nog niet geregeld al zijn de groote lirhtlijnen wel aangegeven Men zal propaganda voeren v jor de gedachte van de Unie in het algemeen en daarnaast en daaruit voortvloeiend propaganda voor hot toetreden als lid Hierbi f zal met de gewestelijke eigenaardigheden rekening forden gehouden Verder verneemt het blad dat het wél in het voomenflen ligt om districten rsjp gewesten op te richten waai van de 1 grenzen wellicht sameiivalleh van de iProvancies Ook komen er waarschijnlyk plaatitliike afdeehngetj of comlté s De regeling van deze verdeeling staat evenwel nog niet vaslt ADVERTEERTZ m D T bladZ II RECHTSZAKEN Tuinman pleegt doodslag ZITTING QKSCHOKST Voor de rechtbank te Rotterdam is gisteren de zaak behandeld van den 29 jarigen tuinman RS wonende te Rotterdam verdacht van doodslag op den 37jarigen los werkman CV gepleegd in éen nacht van 25 op 2G Jan Omstreeks half twee des nachts vonden twee voorbygangers op den Goudschensingel by de Eleonorastraat den dooden man in de sneeuw liggen welke rood van het bloed was De beide mannen waarschuwden de politie Bij onderzoek bleek dat de man was overleden ten gevolge van messteken onder een van de sleutelbeenderen Tijdens het onderzoek kwam een bewoner uit de Eleonorastraat vertellen dat een buurman was thuisgekomen in gezelschap van een anderen man die beiden veel spektakel maakten en over een vechtpartij spraken De politie begaf zich onmiddellijk naar dit pand en luisterde een gesprek af tusischen de beide mannen die min of meer l eschonken waren en spraken over een vechtpartij waaraan ZIJ zouden hebben deelgenomen D politie rekende beide mannen in Het bleken de 28 j ige R S en de 22jarige F V te zijn Op het dak van een schuurtje achter de woning van S vond de politie een mes waarmee V vermoedelijk was gedood het nadere onderzoek wees uit dat de vermoorde tot het sluitingsuur had ertoefd in een café op den hnek van den Goudsehesingel en den Grmds heweg De beide gearresteerde mannen waren daar ook evveest en volgens verschillende getuigen was liet slachtoffer nadat de bezoekecs het café hadden verlaten met lieh in ruzie verwikkeld geweest De officier van justitie mr J C V Meiichke had twintig getuigen gedagvaard Bij het getuigenverhoor kwam aan het licht dat de ruzie ontstaan wa naar aanleiding van een te betalen consumptie De tvMst werd buiten voortgezet met het noöölottrge gevolg dat S p nies greep en er it slachtoffer m ee neerstak Op de terech tzittmg onlRfende hij het mes dat op liet dak van hel schuurtje was gevonden was niet het zijne Toch verklaarde een winkeljuffrouvv dat een man met een pt t op 22 Januari dit mes bij haar in den winkel gekocht had Den verd herkende ze weliswaar niet doch S droeg inderdaad een pet In hel café had S zeer veel gedronken uei 15 a 20 glazen bier zoodat hi beschonken huiswaarts ging Verd die opvliegend van aard is werd door verschillende getuigen als gevaarlijk gekenschetit Weer andere getuigen hadden de veciitpartij op een af land zien gebcu ren en gezien hoe S den derden man met een mes een steek in de borst toebraclit en hierna gevolgd door F V m de Eleontirastraat verdween Nadat de 20 getuigen gehoord waren wilot de verdediger mr R J M H Brouwers de vrouw van yerd nog voor de rechtbank doen versch gnen om liaar eenige vragen te stellen over de belani rijke kwestie van het mes Paar de vrouw échter m Gouda m het ziekenhuis ligt besloot de rechtbank de verdere behandeling ie het verhoor van de vrniiw liet requisito en liet pleidooi uit te stellen tot den lOen September Hierop werd de zitting ge schorst SPORT WIELRENNEN De wegkampioen schappen OP ZONDAG A S Zondag a s worden te Zandvoort op een traject van 15 5 k m de kam pioensc liapgen Van Nederland op d n weg 1940 gehouden waaraan door on afhankehiken professionals en anjateurs wordt deelgenomen die het tra ject 11 Biaal zullen moeten rijden aldus een afstand van 170 5 k m afleggend Hetzelfde traject zal op dien dag door de Het parcours wordt door de autoriteiten vóór alle verkeer afgesloten op de Noordboulevard over een afstand gelegen tuaschen de Dr Smitsstraat en de Van Gaienstraat De start der amateurs onafhankelijken en professionals gescluedt des middags om 1 uur De veteranen nieuwelingen en beginnelingen zullen om 12 uur starten KUNST EN LETTEREN 0 NEDERLANDSCHE ROMAN IN DUITSCHE VERT ING Enkele weken geleden kvj am te Brunswijk by de uitgevers Fnedr Vievveg en Sohn een verkorte Duitsche vertaling van den tweedeelige roman CatUjne Meyblom van onz langenoote mevr Maria Pereman Vcrhuyck van de pers Het boek vond algemeen in de bladen een zeer gunstig onthaal Thans reeds is tot de uitgave van een tweeden druk besloten De oorspronkeli ike Nederlandsche uitgave is m 19 8 vers nencn bij do uitgever l Steenlandt te Kortdijk in West VlaaVderen Welke Bon LevensmiadclendistrnMttie BROOD Met 1 gcainninerde dabbele bMiuen iraa het Ze broodbonboekje 2500 gram roggebrood oT 2SM gram ander brood Elk der eniMi bMinen ItS gnm roggebrood of 100 tram ander brood voor de periode vaa U t m U Augustas met 4 dagen tftn geldigbeii duur SUIKER BON No 6 1 K G cutter geldig tot en met 31 Aucustn MEEL BON No 40 2 oastarwebloam f tarwemeel of boekweltmeel f roggebloem of roggemeel of zelfrijzend bakmecl geldig tot en met 6 September BOTER EN VET BONS 1 Z Zent van de boter kaart 250 gram boter geldig tot en met 2S Atigustns BONS I en 2 van de vetkaart 250 gram margarine gesraal ien vet of boter geldig tot ea met 23 Augu tu BONS 3 eu 4 van de vetkaart 250 gram boter met 10 oent reductie per 250 gram geldig tot en met 23 Augustu THEE of KOFFIE BON no 53 ons thee of ii pond koffie geldig tot en met 30 Augustus PETROLEUM PETROLEUMZEGEL Periode V 8 L petroleum geldig van 12 Augustus t m 8 September GRUTTERSWAREN BON no 14 250 gram rijst of rij temeel geldig tot en met September BON no 27 250 gram havermout of havervlokken of gort of grutten geldig tot en met September BON no 105 100 gram maizena of griesmeel of puddingpoeder geldig tot en met 11 September BON no 110 lOfl gram macaroni of vermicelli of spaghetti geldig tot en met 11 September MOTORBRANDSTOF Tweede distributie periode loopt van 4 Augustus t m 31 AuKU tus Vervoeravergunningen en Toewijzingen van motorbrandstof moeten opnieuw worden aanfe vraagd op formuliereo die oor 13 Augustus bij Rijksinspecteur moeten zijn Deze periode loopt an 1 Sept t m 30 September KOLEN Tot 30 September kan en bij handelaren koopen 20 o Van het verbroik van April 1039 tot en met Maart 1940 LEVERTRAAN Alleen op recept van rtsj max 200 c e per hoofd per week VÓÓR ONZE DIEREN HONDENBROÓD BON No I 12 KG groep 1 en 2 1 K U gr 3 6 K G gr 4 5 K G gAep 5 3 K G groep 6 geldig tot en met 31 Augustus KATTENBROOD BON No 1 1 ï KG geldig tot en met 31 Augustus LUCHTVAART Het vliegtuigongeluk b Canberra VERLIES VOOR DE BRITSCHE DEFENSIE De drie hooge Australis he persoonlijkheden die bij het vliegongeluk nabij Camberra oof het leven zijn gekomen bevonden zich naar te Londen Verluidt op weg naar een kabiBet sz tt ng in Canberra Het vliegtuig is in de nabijheid van het vliegveld van i anberra neergestort Het Is volkomen u igebrand De verongelukten zijn de AustraILsche minister van Luchtvaart de minister van Landsverdadigjng de president van den uitvoerenden raad de chef van den generalen staf diens arjud4nt een secretaris en vier leden der bcmannin g In Aansluiting op het be rkht van de nielsche radio wiidde dé Britsche mmi ilèr voor de Dominions persoonijk eehige v oórden aan de nagedachtenis vBn de om het leven gekomenen Hij wetes er daarbij op dat de dood vaè déze leidende persoonlijkheden VTior dë Britsche defensie een zwaar v efli s ibeteekent BOTSING TrSSCHFN ZWITSERSCHE VLIEGTriG fN De st f van het Zwit seische leger de lt m de dat Dinsdag in de nabijheid vaq Erm enbrüfke tvvee lesvliegtuigen m et elkander in bot ing zijn gekomen Dp toestellen stoitten neer Ken dett bes tuurders kwam om het even de andere is zvftaar gewond 1