Goudsche Courant, woensdag 14 augustus 1940

EERSTE BLAD WOENSDAG 14 AUGUSTUS Adv rf nii in W r Wollen badcostBams voor heoren zonder pnt I Wollen badcostuums qk voor dames zonder pnt 1 Badcosiuams zuiver wol merk Delana zonder punten voor k K dames en heeren 75 49 69 1 65 1 15 35 69 29 1 SPORTUEFN EIBERS T9t onze groote droefheid overlaad heden onze lieve Zuster Behuwdzuster en Tante KOMMERTJE VAN EIJK in den ouderdom van 50 jaar Uit aller naam N VAN EUK Den Haag T4 Aug IMO Weimaratraat 61 a Geen bezoek Geen bloemen De teraardebestelUng zal plaata hebben Zaterdag 17 Augustas plm 2 45 uur op de Algemeéne Begraarplaats te Gouda Vertrek plm 2 uur vanuit de rouwkamer Blauwstraat 19 e t p Uw verlanglijst TEMPO TEMPO HET BCMEK VAN SPORT EN TECHNIEK öndec lgiding van J H WijnaTi l M t pracht foto s buiten dem tekst en teekening n van Jan Lute in den tekst Band en omsla gteekening van Jo Spier Ing f 2 40 Geb f 2 90 O 2705 26 Oreral in dan boekhandel Tarkrygbaar Aan de Elfhoeven Plas PLASHUISJC TC HUUR roor 1 of 2 weken van 19 Aug tot 2 Sept Th DIJKMAN F W Reilzstraat I G 2704 5 A W SIJTHOFF UITG MIJ N V LEIDEN Vrachtwagen te koop gevraagd lange of korte Track met of zonder laadbak of kiemragen Brieven met omschrijving en prijs aan A BOERS Vfeimarrtrnat l DaaHoog O 27 3 14 STERKE ZENUWEN EN GEZOND BLOED De afgeloopen weken hebben veel van onze zenuwen geëischt en velen van ons merken nu pas hoe afgemat zij zijn Slecht slapen gebrek aan eetlust gejaagdheid en lusteloosheid het zijn teekenen dat Uw gezondheid geleden heeft MAAR GEBRUIKT NU EENS DE SANGUINOSE Het zenuwsterkende en bloedvormen e middel bijuitnemendheid Gij zult U spoedig een versterkt engezond mensch gevoelen Gij durft weet te leven endoet Uw arbeid met lust G 2700 100 Per iesch f 2 6 8 f U 12 fl f21 Bij Apothekers en Drogisten VAN DAM e Co De Ricmerstraat 2c 4 s Gravenhage KOUSEN Dameskousen prima kunstzyde 5 pnt Dameskousen links geweven 5 mt 89 Dameskousen prima Bemberg 5 pnt Dameskousen prima waschzüde S pnt Damcssporikdiusen CA elast boord zonder pnt 39 Skisokjes tijn fantasieweefsel zonder punten Sportkousen dlv kleuren Uzeiaterk 5 pnt vanaf NatuHrziJden Dameskousen groot kleurenassortiment zonder pnt DAMESSTOFFEN Mouseline 29 dlv bloemdessins 3 pnt per meter 45 Haircord groote keuze nieuwste dessins 7 punten per meter Komerzijde In wie fleurige de wlns O 3 punten per meter 9 DAMESMODE 21 Zonder pimtrn verkrUcbaar Dameskraagjes rond model 39 Pameskraagjcs fantasie piqui Dameskraagjes Broderlekant 65 Damesshawls in effen en gebloemd Damesceintnurs In kunstieder i aleriyke 4 A gesp idem Directoir 4 punten Dames nachthemden e met moderne pas 14 pnt m Dames nachthemd solide kwaliteit 14 pnt SCHORTEN Dames fantasieschort meerkleurige pompadour KQ 12 punten wi Dames fantasieschort vele kleurige dessins AA 12 punten 09 Dames fantasieschort groot model 12 pnt Dames japoiueho knoop sluitüig korte Mouw A AK SU punten Am 79 Wollen Badcostaums voor kinderen z p va Shorto voor dames en heeren prima afwerking zonderM A T punten Strandpan talons in fijne fantasie weetaels VKzonder punten 9a Badmantels voor dames en heeren modieuse streepen OS ÏO punten Kampeerhemden in diverse mitdeaaina 4 AS 20 punten la Wij staan U gaaurne ten dienste met goeden raad voor het juist beèteden van uw waardevolle punten GEOPEND VAN 9 12 UUR EN VAN ï 7 UUR s ZATERDAG TOT 8 30 UUB s MAANDAGS TOT 2 tlUB GESLOTEN V HACO TSEKXING 4 la KLASSE 3a LIJST TlBOnNG VAN WOENSDAG 14 AUGUSTUS J PIEMIEN VAN f20 Tl f S 862 859 1548 1840 3106 2130 a440 3793 3084 3650 3943 40ST 4270 4272 B193 S864 8034 6393 6693 8706 6724 8747 7124 7312 7349 7968 8452 8564 8773 8826 9614 9643 9803 9815 10103 10391 10476 10694 11283 11504 11606 11684 11741 11752 120S3 12153 13286 13452 13485 14043 14046 14353 14561 14647 14840 14932 15028 lö2n 16218 15386 15409 16200 16916 17287 17379 1842B 18490 18960 19091 19161 19513 19628 19065 19676 19831 20061 20162 20328 Verbetering Iste klasse 2de Itlst premie i 20 Etin 6903 2210 2423 4606 4781 7091 8877 9108 10733 10815 13013 13147 14708 14808 16484 16594 19324 19506 20659 20988 5909 moet FEUILLETON vertmde Nadruk 11 Niet zulk een groot als u nunog deokt En nu nog een vraag begon Hanoi wij hebben den bioscoop bezocht en zün ontsteld dat wilde u immers zeggen niet waarT Eigenlijk niet Hanni was opgewonden en daarbij bracht de blik vanden advocaat baar in verwarring hetwas een blik welke niet goed bij eenzakelijk onderhoud pa Neen wüwilden alleen weten wat er gebeurtals het ons niet gelukt het theater opte werkenT Waarom zou u dat niet gelukken ontweek hy de vraag Twee meisjes zooals u Wat zou haar niet gelukken Dal met die twee dooden in den kelder van het huis is natuurlijk onzin vroeg Lore De advqcaat keek haar yroolülc aan U kunt er aich van overtuigen dat allea in orde is ZoQdra u de papieren mderteekend hebt overhandig ik u alle eigendomsbewijzen de cheque en ook de sleutels U hebt het recht aUe politiezegela te verwi dertn Het iet er iq de villa natuurlijk stordig uit Alles staat en ligt nog zoo als toen men het op den bewusten avond verliet Zelfs een telefoon is aanwezig De aansluiting bestaat nog omdat de kosten een jaar lang door mij werden betaald Ondertusschen had hij het te onderteekenen stuk gereed gelegd en overhandigde Hanni nli den penhouder Als u zoo vriendelijk wilt zijn hier te teekenen De penhouder beefde in haar hand Nog wasLhet tijd nog kon men terug Zy keek haar zuster aan maar Lore drukte haar lippen vastbesloten op elkaar Zij knikte en zette haar naam onder het stuk Daarna volgde Lore l aar voorbeeld Dokter Knauer keek tevreden toe Nog eens ik wensch u geluk HUstond op en drukte zijn bezoekstersover de schrijftafel heen de hand ZiezGo zeide hy en ging weer zitten verdere formaliteiten zijn noodig Hier hebt u de chèque hier isde volmacht voor het Favoriettheateren hier zijn de sleutels zoowel van dePeterstraat als van de ThomasaUee Als er iets is dat u nioyduidelijk is behoeft u maar op tetHwi E nu veel geluk PP r Jou schijnt hü al heel goed gezind te ziJn zeide Lore toen ziJ weer op straat stonden Spookhuis en liefde hul Zij lachte en Hanni bhxisde Vooruit zeide zij nu gaan wjjaan den slag wat eerst het geld halen Zy presenteerden de cheque ei kregen het geirt zonder meer uitbetaald in veexüg gebeimcinni e en veelbeio i vende honderdmark biljetten Het was echter vreemd dat nocS Lpre noch Hanni blij waren zooals ij gedacht hadden dat zij zouden zijy Die vierduizend mark hadden haar een gelukzaligheid geschenen en nu zij de biljetten in de hand hielden badden zij het gevoel p sof zij een zware verantwoordelijkheid op zich hadden genomen Waarheen met het geld ze konden het toch niet voortdurend in haar taschje rnndsleepen Zorgvol overlegden zij to at zij besloten slechts vijfhonderfi nark op te nemen en de rest óp haar naam op de Bank te zetten Zy kregen een chequeboek en waren daar erg trotsch op Maar het vreugdegevoel werjl spoedig verdrongen door de gedaeh te dat naen naar Dahlem moest Naar de spookvilla waar sedert een jaar niemand had gewoond Wij hadden dokter Knauqr moéten vragen ot hij meeging dachtHanni te laat Zullen wij mijnheer Hagen vragen Maar Lore wilde er niets van weten Wij gaan alleen verklaarde zijmoedig Men moet nooit van mannen afhankeljjk zijn Hoogstens kunnen wij Else opbellen maar die zal wel bedanken Else bedankte niet maarbeloofde over tien ininuten aan betondergrondsch station te zullen zijn En werkelijk kwam zij Jullie hebben dus werkelijk oA dertee was haar eerste vraagl In plaats van te antwoorden ram melde Lore met den sleutelbos Else rilde Wij hebben jullie genoeg gewaarschuwd mijnlieer Hagen en ik als alles misloopt is het jullie eigen schuld Jullie zijn voor aanstaaTlden Zondag bij ons uitgenoodigd antwoordde Lore toen zij in den trein stapten De Thomasallee wacht het minnende paar met kalfscotcletten Of zuilen wij haché maken Hanni En perencompote toe Else s oogea achter de diklfe brillenglazen fonkelden Jullie moeten dat laten mijnheer Hagen is Ja goed wij weten het dusZondag komen jullie Dat is als debooze geesten van de villa ons totdien tijd laten leven voegde zij eraan toe Hanni schudde het hoofd Je moogt niet zoo praten Lore Ik ben werkelijk niet bijgeloovig maar En hoe staat het met den bioscoop kwam Else eiftus chen zij konhet werkelijk nog niet gelooven datalles In orde was Daar gaan wij vanavond naartoe en met die drie gloeipitjes in degang ter wille van de verliefde parenis het uit En dat rare wezen aande kassa vliegt er met een boog uit niet Hanni Hanni had heelemaal niet geluisterd Haar gedachten snelden den trein vooruit Zij stond reeds in de villa en had hartkloppingen Lore daarentegen scheen volstreict niet opgewonden e zijn tenminste zij deed alsof Zij lachte en was vroolijk tot op het oogenblik waarop men de ThomasaUee naderde Het we Qt was niet bijeondcr mooi In den nacht had het zwaar geregend en ook nu hingen loodzware grijze wolken aan do lucht Het huis no 22 zag er in deze belichting lang niet vriendelijk uit en Hanni die de sleutels droeg aarzelde een langen tijd voordat zij het hek opende Het knarste verschrikkelijk Lore vertrok haar gezicht en Else keek onwillekeurig rond of er iemand in de buurt was Werkelijk kwam 6en oude he aanwandelen hij had een Witten baard en vriendelijke oogen waarmede hij de meisjes vol aankeek toen hij voorbügfiïg Toen echter bleef hij plótSiïIing staan en groette U hebt de sleutels begon hij Neemt u mij niet kwalijk dit huis staat sedert een jaar leeg en het zou mij als naasten buurman erg interesseeren te weten of het weer bewoond werd Ja het wordt weer bewoon4 antwoordde Lore kort De oude heer scheen eerst nog iets te willen vragen maar de kortheid waarmede Lore hem had geantwoord hield hem ervan terug Hij groette en liep verder tot nummer 23 waar hij het tuinhek opende Hanni nam de gelegenheid te baat Je had werkelijk wel een beetje vriendelijker kun nen zijn Lore men kan nooit nieten hoe men een buur noodig heeft Je hebt hem bepaald beleedigd Lère trok dé schouders op Was zij onbeleefd geweest lieve help als men ook zoo opgewonden is Ook giH bromde zij siuit het hek ncVf ons en zij stapte door Hanni en Else volgden haar aarz lend De grasperken aan l ide iianl van het pad bevonden zich in n troo steloozen toestand Onkruid o kerdc overal De rozenstokken ware bevroren alles wat er van over waJ geMeven waren verdorde resten U alle andere tuinen bloeiden bloeiM maai hier stond onkruid en dooii i Een kleine trap voerde naar W portaal Lore stond al bovtn wachtte Zij zag opvalleml bleek H was misschien toch beter geweest oj laÜ dokter Knauer te vragen mee te aaoj Zij sprak deze gedach niet overi uit maar keek zwijgend toe hoe T ni de zegels wegnam en den sleu in het slot stak De deur ging ruischloos open zoo stil dat spookachtig leek tegelijkertiid haar een dompe lucht itugcmoet natuurlijk niet vreemd w as wan T dert een jaar had niemand ait bewoond Een poos lang stonden zij l ij geopende deur en durfden niet W te gaan Graflucht zeide U de twee anderen rilden Maar was het Hanni die moed verzame tehslotte kon men toch niet voor de deur staan Zij ging j U ste het huis biimen en keek rfflw de half donkere reusachtige M voelde zich als in een museu zeer merkwaardig gevoeL