Goudsche Courant, donderdag 15 augustus 1940

DONDERDAG 15 AUGUSTUS 1940 Nog steeds LUCHTGEVECHTEN hoven het Kanaal Dpitsche bommen op Londen Énorme branden nabij Dover ontdoen van de hardnekkige eiWi van het Indische volk naar onafw kelijkheid Ondanks den sterken nenlandsch i toestand in Ihdië graii de beweging voor onafhankelijkheiiw worden de eiachen naar onafhtnlt lijkheid steeds luider vernomen n Indische vryheidsstrüd doet or junsti ge toestanden ontstaan voor de i t Engeland voorgenomen oorlogsmaai regelen in Indië en verzwakt de positjl van het Engelsche imperiahsme voelig ïe lUITENLAND PUITSCHLAND De BriUche blokkade WE GEVOLGEN VOOK DE AEZETIE GEBIEDEN Onder het opschrift Is Frankrijk BMt Engeland in oorlog publiceert rie DcutichcAllgemerne Zei tung oamerkingen naar aanleiding van de nieuwe Britsche blokkadever ordcning die het blad van speciale ayde heeft gekregen Daarby Wordt er Si gewezen dat reeds de Engelsche inectedM IVe van 2 Juli volgens welke de Engelsche blokkadebepalingen werden uitgebreid ov r de door den vijand beïette gebieden niets anders dan een aanslag op de burgerbevojking in het bezette gebied was Zij beteekent zooals de Times ook heeft toege tven dat Engeland de burgerbevolking stelselmatig aan honger zou wil len blootstellen omdat ildus de Ti roes de roep cm brood reeds vaak het pafoor voor revoluties is geweest Iteg laaghaVtiger aldus vervolgt de Allgemeine het leven der volken als de EngelBcheh den bondgenoot dien zij in den ateek hebben gelaten van levensmiddelen willen beroovon ook in t nictbezette gebied waar de overwinnende tegenstander geen bestuursbevoegdheden uit oefent Het blad onderzoekt dan de Britsche maatregelen uitvoerig op hun juritSsche merites Het schrijft dat de geheele Britsche blokkade op ziclizelf reeds in strijd met het volkenrecht is daar zij niet voldoet aan het criterium dep idoeltreffcndheid De speciale bepalingen zijn natuurlijk volkomen met het internationale recht in strijd De maatregelen zouden slechts dan op een Bchijn van recht aanspraak kunnen maken indien het onbezette Frankrijk en Franscli Noord Afrika met Engeland in oorlog zouden zijn Met hetlelfde onrecht waarmede deze speciale bepalingen tegen Frankrijk uitgevaardigd zijn kan welk neutraal land o k tot vijandelijk gebied in den zin var het Engelsche prijsrccht veikjuard worden De aankondiging van den minister voor de blokkade dat het navycert stelsel tot rie scheepvaart op den geheelen atlantischen oceaan wordt uitge breid is bluf daar de Britsche viool thans niet meer in staat is don Atlantischen Oceaan te controleeren Japan heeft uit dezen toestand de eenig juiste gevolglrekking gemaakt zijn schepen weigeren navycerts van de Britsche consulaire autoriteiten aan te nemen Daar Engeland geen effectief toKicht op de Atlantische scheepvaart kan uitoefenen kunnen neutrale sche pen zonder Britsche vergunning over den Oceaan varen zónder dat zfj veel gevaar loopcn door Engelsche oorlO Sschepen te it orden aangehouden Het is instrijd met de eer der neutrale scheepvaart als zij zich onder deze omstandigheden nog aan de Britsche controle onderwerpt Het afwijzen dezer controle is ook in het belang der neutrale schcepvartrt zelf Want krachtens het volkenre9ht is het mogelijk chepen die Britsch convooi aannemen en zich daarmede aan de Britsche blokkade onderwerpen voor he prijshof tenminste te behandelen als schepen die zich hebben schuldig gemaakt aan ondersteuning van den vijand In ieder geval kent de internationale rechtspraak genoeg precedenten die de xitutralc reedfr ter harte zal moeten nemen voor hij zich in laat met het ri ico voor schip en lading dat met de Britsche verordening verbonden is De Engelsche eritiek op Hoovers voorstel Van scmi officieele zijde wordt te Berlijn gemeld De felheid van de R itsfhe propaganda tegen het voorstel van den Amerikaanschen oudpresideiït Hoover de levensmiddelenvoorziening in de niet oorlogvoèrende resp overwonnen staten te steunen heeft in politieke kringen alhier in zooverre geen verrassing gewekt dat deze propaganda in elk opzicht in overeenstemming is met de mentaliteit van de Engelsche politiek en oorlog voering Nadat de mannelijke bevolking der met Engeland geallieerde landen voor dei Engelsche belangen gebloed Ijeeft móeten thans de vrouwen en kinderen var deze geallieerden voor de Engelsche belangen honger lijden Terwijl zoo betoogt men hier Engeland zich door dit plan aan den eenen kant opJiieuw ontpopt als de vüand van het Europeesche vasteland erkent het daarmede aan den andjeren kant tevens de nutteloosheid van zijn blokkade tegen het Duitache volk dat men te lyonden thans nog slechts daardoor moeilijkheden hoopt te kunnen bereiden doordat itien de levensmiddelenschaarschte Welke het is toegedacht tot aindere naties wil uitbreiden Van Duil che zijde is naar men weet reeds land vastgesteild dat ook langs dèzen omweg van de blokkade de in elk oplicht en voor lederen tijdsduu verzen kerte levensmjiddelenvóorziening vaji hel Duitsche Volk njet meer aangetlast kan worden I ii yerpliehting Vafi Duitschland tfe willen conslrueeren thans ook de levenimiddele voorziening van ign overwonnen tegenstanders op het continent te verzekeren en hen op deze wijie te en de oorlogvoering van hun eigen $ n elMhen bond genoot M befdiermen ia kin ksi k Overigeiu is het bekend dat Duitschland om zuiver humanitaire redenen juist in dit opzicht voor de bevolking van 7ijn vroegere tegenstanders reeds veel gedaan heeft en in elk geval dan de eigen regeeringen Engelands verouderde strategische opvattingen DVITlCHtAND HEEFT DE TOUWEN IN HANDEN De Frankfurter Zeitung schrijft Engeland heeft den eersten militairen stap in dezen oorlog vrijwillig kunnen doen doch thans moet het den strijdvomi aannemen waartoe het door zijn tegenstander gedwongen wordt Wel zijn de Engelschen den oorlog begfmnen met een politiek en economisch offensief maar in militair opzicht hebben zijzelf het defensief gekozen dat beantwordde aan hun opvatting over de krachj der verdediging Engeland wist toen zelf nog niet hoe verouderd die opvatting was Zoo hebben de Engelschen er met hun bondgenooten zelfs van afgezien de Duitsche weérmacht aan te vallen toen die in Polen vocht Thans kunnen zij slechts in het defensief blijven Terwijl m er scheepsruimte verloren gaat dan ooit sedert het uitbreken van den oorlog terwijl een deel der toeganswegen reeds moest worden afgesloten veranderen Engelsche havenwerken wapenfabrieken en olietanks in ruïnes De beste Engelsche jaclit en gevechtsvliegcrs komen in het vuur der Duit che jagers boven het Kanaal om Tragisch daarbij moet de Duitsche toeschouwer het vooral vinden dat dit Engeland hoewel het in militair opzicht geen keus meer heeft op puliliek terrein het onheil zeer wel had kunnen ontgaan Men heeft bijna het gevoel alsof de massa van het Engelsche volk van den oorlog alleen een meer litteraire voorstelling gehad heeft alsof zij niet geheel heeft beseft wat dit woord oorlog vonr Engeland inhield Thans leert men door ervaring wat altijd de bitterste en duurste vorm van onderwijs is yiJF EN DEKTIG GIFKANALEN Vijf en dertig gifkanalen naar het Europeesche vasteland v orden door Duitschland bewaakt Onder dez n titel beschrijft de Nachtaufgabe hoe sedert het uitbreken van den oorlog steeds meer Enoelsche tcleiraafkabeis zijn lapigelegd Van het r et van zeejcabels over de geheele wereld dat een len gte heeft van 640 000 kilometer bevinden zich naar het blad schryft alleen al 294 000 kilometer in Engelsch bezit Ondanks de ontwikkeling van de kortegoifradio gaat een groot deel van de Engelsche propaganda steeds nog doür kabels naar alle deelen der aarde Na de bezetting van Noorwegen Denemarken België Nederland en ITrankrijk zoo vervolgt het blad worden alleen al 34 Engelsche zeekabcls naar het Europeesche va =teland met een totale lengte van 3670 zeemijlen of ruim 6750 kilometer aan hun eindstations door Duitschland gecontroleerd Ook de kabels die eens de verbirdi ng tusschen Engeland en Frankrijk over het Kanaal vormden staan onder Duitseh toezicht Van alle Engekche kabels t aar het vasteland vallen alleen nog de zes kabels naar Spanje en zijn koloniön en naar Portugal binten de DuiL iche controle De kabels in de M iddcIIandsche Zee en de kabel naar Gibraltar worden door Italië bedreigd Deze 32 kabels hebben tezamen ccn lengte van 17800 zeemijlen of van 33 0000 kilpmeter DE FDHREn OVERHANDIGT DE MAARSCHALKSTAVEN De Führer heeft gisteren in zijn i ki amcr in de nieuwe RijkikanscInrij aan den rijksmaa rschalk en d op 19 Juli bevorderde generaalsveld riaorschalken de ondcrscheidingsteke cn van hun rang de maarschalksstaven overhandigd Hij sprak woorden van dank voor de verdienste Cl ie de fnaarschalken zich hebben i rworven bij de Duitsche overwinningen en wees op de rplichtingen die de rang van maarschalk hiin tegenover Wolk en ryk oplegt De veldmaarschallten der luchtliiacht Milch Sperle en Kesselrmg konden aan de plechtigheid niet deelnemen daar de operaties van het luehtwapen hun afwezigheid uit de hoofdkwartieren niet toellaten GOEDE VOORUITZICHTEN Terwül volgens Engelsehe verwachtingen het Europeesche vasteland doori een slechten oogst en de Britsche blokkade een hongersnood zal doormaken wordt naar de Dienst aus Deutachland meldt van Duitsche z j de vastgesteld dat de oogst ir Diiitschland noch in Europa slecht zal zijn Veeleer kan een gemiddelde graanopgst en een goede hakvruehtenoogst verwacht worden Van de hakvruchteh kan zelfs een zeer grooite oogst tegemoetgezien worden dank zij het vochtige weer en het feit dat in Groot Duitschland veel grond voor den teelt van hakvruchten gebruikt is De ReichéiShrstand heeft er reeds by den landbouw op aangedrongen dat voor een voldoende varkenssLipel gezorgd wordt opdat de rijke voederoogst ten volle gebruikj kan worden Het internationale landbouwinstituut te Hojine heeft reeds verklaard dat in geheel Europa een go4de gemiddelde ODglt te verwachten ia Roemenië btj voorbeeld meldt een nl rmaal tot goeden oogst en denkt e n uitvoerovefschot van 400 000 ton ter beschikking te zullen hebben Uit fiulgarije wordt De Doitsehe Iniditnaeht heeft gisteren naar bet D NJS verneemt slechts weinis ermaties in den aitrt d gebracht Bij de ten oitvocrleggiB der pdrachten in de eerste plaats gewapende verkenajjig boven liet Kanaal en vernietiging van versperingsballons aan de Zuidoostkust ontstonden op vencbeidenc plaatsen lievige luchtgeveciiten waarbij de vijand taaien teten stai d bood Volgens de tot duverre ontvanfen bericliteii xün boven het graafschap Kent 2 Britsebe jaditvUegtuigen voor het meerendeel Siritftres neergeschoten terwijl vtjf Duitsche Matsj sclimitta verloren gingen me branden In de middaguren zijn gisteren havenwerken en vliegvelden aan de Zuid oostkust van Engeland opnieuw het doel geweest van hevige IXiitsche bomaanvallen Britsche jagers boden weerstand aan de Jimkerduikbom menwerpers doch konden het binnendringen van de Duitschers niet verhinderen aldus het D N B Op verschillende punten in de omgeving van Dover zijn enorme branden te zien Van ooggetuigen ter plaatse verneemt men dat gisteren de geheele kusl van het Kanaal gealarmeerd was om in het water gevallen Hingelsche gemeld dat de oogstcijfers ongeveer overeenkomen met het gemiddelde der laatste jaren Ook in Hongarije verwacht men een goeden gemicidelden oogst Alleen in Zuid Slavië en Griekci iand schijnt de oogst tamelyk ongc Ijkmatig ie zijn doch tegenover een aciheruitgang voor sommige producten al wel een stijging voor andere staan T AI IË 1 De luchtaanvallen op Milaan en Turyn ITAI AANSCHE VERONTWAARDIGING Bij de Engelsche luchtaanvallen op Milaan en Turijn en Alessandrie s geen enkel militair doel geen enkele fabriek die werkt voor de nationale verdediging en geen enkele strategische positie getroffen De dynamiet en brandt ommen zijn uitsluitend terecht gekomen op woonwijken van de bu gcttievolking Daarom moeten deze bemkwrdemcnten beschouwd worden als daden van misdadigg barbaarschlieid aldus Stefani Te Alessandrie werden drie kleine kinderen otider de pu r xiopen bedolven en gedood en negen brandweerlieden door scherven van tijdl ommen terwijl zij bezig waren dcïdrie kinderen uit de puinhooptn te bevrijden gewond Tijdbommen toehoorden tot dusverre tot het arsenaal van misdadigers voor het plegen van hun aanslagen De Engelschen gebruiken thans deze bommen tegen de burgerbevolking met het cioel het reddingswerk voor de slachtoffers van de bombardementen te belemmeren De Engelsche luchtmactit opereert alleen des nachts omdat zij klaarblijkeliik niet in staat is op klaarlichten cl E het luchtdoelgeschut fn de jaclitvhegt uigen der spilmogendhedeti ti riskeeren Dit is een b3wijs van de minderwBardipheid en de lafhart gheid van het Britsche luchwapcn dat bovendien wederom het luchtgebicd v an een neulratl land nl Zwitserland he it geschonden Strooibiljettentactiek zonder invloed De Sera schrijft dat de aanvallenzijn gedaan door een vijand wien hetwater tot aan den hals staat De Engelschen moet n t verstand hebben verloren indien zij gelooven met strooibiljetten den wil van het Italiaarischevolk om te overwinnen tot wankelente kunnen brengen De bladen geven den volledigen tekst weer van de strooibiljetten welke gelijk met de bommen door Engelsche vliegtuigen zijn uitgeworpen en merkt n op dat Londen aldus hoopt cenig n iiMloed op den geest van het It iliaar sche volk te kunnen uitoefenen Het is ee n nictiW bewijs van dedwaasheid der Britsche propaganda schrijft de G i o r na 1 e d 1 1 a 1 i a Het Italiaansche volk w eet heel goed dat het de wapens heeft moeten opvatten om zich te bevrijden van detyrannie van Groot Briltannië dutItaiie altijd gevangen heeft gehoudenin de Middellandsche Zee en zijn demografïK hel en economische i itbrciding heeft i belemmerd Daarom kunnen de Italianen den tekst van destrooibiljetten lezen als een documentvan de intellectueeïe en geesteiükeellende van den üand Een volk alih t Italiaansche dat aan die zijde va iDuitschland try t voor de vrijheideri grootheid der twee jonge volkerentegen eéh oude en conservatieve mogendheid die hen in stajat i an mterioritei wi de houden lelest de dwazeoproepen en tjelachelijke dreigementen in die stropibiljetten met onverschilligheid 1 i I piloten op te visschen Steeds weer zag men in den loop van de gevochten Engelsche jagers als brandende fakkels in zee storten De verliezen bij de gevechten nabij Dover be dragen meer dan 20 Engelsche vliegtuigen terwijl de Duitschers lot dusver 5 machines h ben verlortrr Bij Dover zjjn 9 versperringsballons neergeschoten MEDEDEELINGEN VAN BRITSCHE J ZUDE Het Britsche ministerie van Lucht vaart meldt Tijdens nieuwe vijandelijke aanvallen werden gisteravond bommen op Londen geworpen Er ontstonden tal van branden Slechts enkele personen werden gedood Ook werden bommen geworpen op het eiland Wight alsmede in de districten Berkshire en Wiltshire Talr ke vliegvelden in het Zuidoosten van Engeland Werden mét bommen feeslookt In een geval vielen verscheidene slachtoffers te betreuren Voorts deelt hèt ministerie van Luchtvaart mede Gistermorgen zijn vijandelijke vliegtuigen op verschillende plaatsen de Britsche kust genaderd en wel van Sussex tot de monding van de Theems Op vetscheidcne kustplaatsen werden bommen gewót pen welke slachtoffers maakten Eenige vijandelijke toestellen vlogen over de Zuidkusten wierpen bommen uit in Hampshire waardoor eiTige personen gedood werden ZWITSERLAND Zwitserland en de Volkenbond LIDMAATSCHAP NIET VEREF NIGBAAR MET NEUTRALITEIT Het B e r n r T a g e b 1 3 11 dat als eenige orgr an m Zwetserlan d z ch met LIvraag bezig houdt of het r iet juist is dat thans ook Zwitserland der Vol Ktnbond verlaat onderneemt opnieuw een actie in die j ichting S rds de sancties tigerf iitajj schrijf het blad 5 de verhouding vsh Zw tserland tegenover den Volker bond sttrk verïwakt Sindsdien is de medc verking van Zwitserland i i de i Volkenbond van volkomen onpolitieken ó ird geweest Xater zijn niet alleen de groote mogendheden als Italië en SovjetUnie uitgetreden maar ook een reeks middelgroote en kleine lar xien Wat biijft er nu nog over Hef blrici citeert daarop etn a ntwoord uit de S e h w e izer M o n a t s h e f t e n De Volkenbond blijft cor de landen van de as tor Japan en Rusland e a een geliefd aanvalsobject als groepeering van hun om Engi iai d gescliaarde tcgen tandcrs In deze omstandigheden chijnt het juist it zijn dat Zw t erlar d de gevolgtreklting mankt welke gevolgtrekking alletn kan bestaan in een onmiddellijk verlaten van den Volkenbond Het Ldmaatschap van den Volkenbond btteekent thans reeds een eenzijdige po sitie Het lidmaatschap van Zw lic and van den Volkmbond is niemand van nut Het iian echter niet meer samengaan met onze neutraliteit Zwitsersch gebied geschonden DOOR e voelsche bommen IVHKPERS Qe taf in het leger deelt mede In den luu ift van lp op 14 Augustus ihjn versch ilende gcVallen gemeld van grenssclHaiciing doo vreemde vliegtuigen Uit de eerst berichten blijkt dat drie e kaders zJjn doorgedrongen boven Z v t n sch gebied Bovendien Zijn in de Jura en in Tesfino afzonderlijke vliegtuigen gezien De hoogte waarop werd gevlogen wordt ge schat Op ongeveer 3000 lot 4000 meter Naar uit het Italiaan sche wecrmacht bericht blijkt betrof het hier afdeelingen Engelsche l c mrifcnwerpérs die steden in Noord Ilalië hebben gebombardeerd MERIK De Amerikaansche bewapening IN 1943 IXN LEGER VAN TWEE MILLIOt N MAN In een rfiemorandum aan hetOorigits heeft ae leider van de bew peningiindostne Knudsen vejrklaird dat op I Of cbe i in43 een volledig Utgerust leper rai i ee millioeh man ter beschikking zal staan n ËüSSlSiCH VERZOEK INGEWILLIGD Na hel te Washington verluidt zal aan het S ovjetru5sich verlangen aar opheffing van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in de baltische Staten onder protest gevolg worden gegeven Onderstaatssecretaris Welles heeft medegedeeld dat het antwoord der Vereenigde Staten gister naar Moskou is veraonde eUDAHY BU PRES OOfflBVEtT De ambassadeur der Verpenigde Statue m België Cudahy heeft een onderhoud gehad met President Roosevelt Na dit onderhoud verklaarde Cudahy aan de pers dat hij gemachtig waS mee te deelen dajt President Roosevelt hem wegens zijn te Londen aan de pers verstrekte verklaring geen verwijt ge tiaakt had en zulks ook niet voornemens geweest was Cudahy zeide zich tegenover den president er over beklaagd te hebben dat het departement van Buitenlandschc Zaken zijn verklaring te Londen niet had goedgekeurd aarop Roosevelt hem verzekerd heeft dat het niet de bedoeling van de regeering geweest is den ambassadeur daarom te berispen Voorts deelde Cudahy mede niet het plan te koesteren den diplomatieken dienst te verlaten NAT GARDE l N OPGEROEPEN i Het departjemelv van oorlpg heeft erklaard dat de Nationale Garde op 1 Januari vo jir den actieven militairen dienst zal woMen opgeroepen wanneer het huis der afgevaardigden eveneens de machtiging van president Roosevelt aanneemt we en de milit ai ke reeds door den Senaat re commissie uit het Huis van AJgcvaarfligden is goedgekeurd wordt l4guardia minister vAn arbeid Volgens delNew York Journal American heeft president Roosevelt den burgemeester van New York LaguardTa hef ministerie van Arbeid aangeboden ENGELANEf Het Bj itsch Indische vraagstuk LONÖEN ONGERUST Dt Brit s he hoofdstad is ongerust over het Brilsch Indische vraagstuk dat 2 th iagelijks toespitst De Evening Standard schrijft volgens hej DN B Do Engelsche verbindingswegen in de Middellandsche Zee zijn in gevaar Slechts in kameraadschap met Indië kan Engeland den strijd in het naburige Oosten voeren 2k nder gewapende hulp der Hindoes die het Egyptis iie klimaat Kunnen verdragen zal de oorlog voor de Engelschen zeer moeilijk zijn Het is echter de vraag of Engeland met het oog op den toestand die thans i in Indic heerscht kan rekenen op de trouw der verscliillende Indisclie ka nen in het bijzonder op die der Hindoes Men begint al in te y icn dat het politieke probleem in Indië op een ohverzoenlijken grond sla g rust De grpot te politieke groep de Ccvngrespartij wijst ieder Britsch aentK d af dat niet den status van dominion inhoudt Van Engeisclie zijde wordt daartegenover beweerd dat nicn de wenschen der oon grespartij niet zonder meer kjin inwilligen INDIK MOET TOT NA DEN OORLOG WACHTEN In het Lagerkuis ht eft de mini ster voor Indië Amerj 1f nieuw meegedeeld dat Indië ten aanzien van de eventueele vervulling zyher politieke wenschen tot na den oorlog io t wachten Een nieuwe Indische grondwet aldus mery zat zoo spoedig mogelijk na den ooHog door een vertegenwoordigende organisatie der voornaamste elementen v in het Jndische nationale leven worden opgesteld Een radiorede van Eden ENGELANDS SUPERIEURE VLOOTM CllT De minister van Oorlog Eden heeft W oen sdagavond een radiorede gehouden waarin hij o a zcide Een blik op de kaart van Europa zou voor Engeland met rcc t verpletterend kunnen zijn maar een blik op de wereldhaart toont dat Groot Brittan raë altijd nog een beslisJenid woord heeft mee te spreken De positie van Engeland wordt gekenmerkt door een fuperieure vlootmacht door de heerschappij in de lucht welke het wil veroveren en door een eds groeiend leger De minister beweerde voorts dat er weer een expeditiecorps gereed staat dat een groot leger in opleiding is en dat de binnenlandsche weercorpsen die reeds meer dan m millioen leden tellen van een schitterenden geest bezield zijn Eden meende dat ter bescherming van de eilanden een offensief de vereischte tactiek is en dat dit ook in het voornemen ligt BRITSCHE HVLPKRVISER GETORPEDEERD t f admiraliteit deelt mede Pe hulpkruiser Transsylvania is door eenduikboot getorpedeerd en tot zinkengebracht w RUSLAND I De Prawda over Britsch Indië STREVEN NAAR ONAFHANKELIJKHEID GEVAARLIJK VOOR ENGELAND Onder het opschrift Indië eischt de onafhankelijkheid publiceert de Prawda een artikel dat gewijd is En e beschouwing van den toestand in rittói Indië en aan de ontwi tkeling vair een vHjheidsstrüd van het Indische volk tegen Engeland De belofte v n Engelan d aldus het blad om de Indische grondwet te herzien is lichts een nieuwe poging om zich ts De Prawda over de ravitailleering van Europn ENGELAND IN HET NADKEL TEGENOVER DÜITSCI T WD In eën artikel over De ravitiii leering van Europa wijst de Prow da er op dat de ravitüiUeeruiJ van Duitschland niet belangrijk veran derd kan worden geacht Duitschland heeft zich yoorbereid op een l4nge blokkade e n onderhou it ger gelde betrekkingen niet de nabij gelegen productielanden In dit verband wordt ook gewezen op de conclusie van het Duitsche instituut voor conjunctuuronderzoek dat Duitscli land met dezelfde voorraden die het in het najaar van 1939 bezat het tweede oorlogsjaar ingaat De voorraden vet kaas eieren en varkens vleesch zijn zelfs belangrijk vergroot Wat de ravitailleering van Engeland betreft Deze is in geen geval schit terend Bovendien is Engeland voor 75 procent afhankelijk van den in voer uit ver verwijderde landen wat bij een activeering van den strijd zee en in de lucht kan leiden tut eea snelle crisis in de ravitailleerin U een aantal andere Europeesche landen ziet de ravitaiileeringsli ieijand er zeer slecht uit Dat is een gevolg van den oorlog In het bijzonder geldt dat voor Frankrijk en Finland JAPAN De besprekingen te Tokio VAN ZEER GROOTE BETEEKt MS GEACHT De pers hecht zeer groote ueteekenis aan de reeds aangekondigde bssprekingen tussclien den mi i slcrpresident den minister van Buitenlandsche Zaken en don miui ter van Oorlog Kokoemin Sjiinboen neemt aan dat de regeering in verband met de gewijzigdOi werelil itua i en de heroriënfeering van de Japan sche buitenlan d = che politiek wa irtoe reeds in beginsel is besloten onmiddellijk bepaalde diplomatieke maatregelen zal nemen De ondoorzichtige houding van Engeland en NoordAmerika stelt Japan voor beslii sende vragen De Yomjóeri Sjimboen verklaart dat Japan na drie hiiiere jaren eindelijk zijn geduld heeft verloren Japan en de regeenng van Nanking nioejen thans het tiezelte China zuiveren van alle vreemae concessies De Tokio N 11 s j i Nitsj i beweert dat de mini ier van Oorlog heeft aangedrongen op de thans aangekondigde besprekingen der ministers en dat voornamelijk ae betrekkingen van Japan en Enjjeland de Ver Staten Nederlandse hI n d i ë en Fran tch Indo Cliina vmi uit Jiet gezichtspunt der nieuw Groof Az iatisclie politiek zullen worden behandeld Korte bericKïen Enkele dagen geleden hebben deRocmeeiïsche autoriteiten emeriit dal de vroegere Poolsche ui ni ter vJBlandbouw Poniatuw ki die in Roemenië geïnterneerd was spoorloos verdwenen is Van de vrpegere Pool iciie politici bevindt zich in Roemenië thans nog slechts de oud mini ter van Buitenlandsche Zaken Beek die in een vili in het kuuroord Snage bij Boekar t onder beWakihg geKoudén wardt De Verordening irizake papiercontrole treedt naar officieel te Ioii den verluidt Vrijdag in werkm V olgens deze verordening is vo irtaanook het drukken van prentbriefkaarten verboden Er zijn voorts log an dere maatregelen tot besparing vatt papier genomen o a is de verkoopvan confetti pa pieren lonlaarn papieren zakdoeken enz verboden Den Isten October worden volgens Engelsche berichten de Engelsche spoorwegtarieven verhoogd t verhooging welke men wil toepassen bedraagt 17 5 procent van de tarievenvan voor den oorlog Ook de tarievenvoor het goederenvervoer zullen overeenkomstig verhoogd worden Naar uit St Gaudens m hel Zuidwesten van Frankrijk won S Bfmeld is in het petroleumgebied v P St Marcel een reusachtige brand uip gebroken die zich met de srooU iesnelheid uitbreidt Brandweer u Jnaaste eif verdere omgeving ze Toulou e is gealarmeerd Chamberlain heeft gi teren M ziekenhuis kunnen verlaten en tal kort verlof nemen teneinde vM te herstellen De bijzondere r pchtbank T n heeft twintig personen deeld die wegens wreéüe r isha e üngen en moord op twialf weer oozVolksduitacher terecht tonden u der de beklaagden di t f leden van de beruchte Poolsche gerwachten waren btvonde ivoor het eerst ook vier personen ovroeger deel uitmaakten vanPoolach regiment vlieget i Officieel w ordt te Cairo ni lj deeld dat het Britache ss Cer j 18 713 t8rt in bolsin gekoilienmet het Testbarfk 5 083 tonX j aanvaring vond plabts in het lijke deel van de Atlantischen aan Beide schepen liepen averuBij wijze van voorzorg wero i varenden n de Ceramic aan van de Testbank gebracht