Goudsche Courant, donderdag 15 augustus 1940

r TWEEDE BLAD N E DONDERDAG 15 AUGUSTUS 1940 STADSNIEUWS m De kaasverkoop Zuid Holland DE SAMENWERKING PKODUCENT EN ZUID HOLLANDSCHE ZUIVELBOND Dezer d gen heeft de Goudsche OU rant het bericht gebracht over e tot stand gekomen samenwerking tusschen de vereeniging De Producent alhier en den Zuid Holl Zuivelbond In het Maandblad van genoemden bond chryft S chreuder onder den titel Een belangrijke gebeurtenis dat reeds vele jaren bü de coöperatieve zuivelfabrieken in den ZuidHoll Zuivelbond de behoefte gevoeld werd aan een of ander orgaan dat zich zou kunnen belasten met den verkoop der producten in de eerste plaats van de kaas Dit vraagstuk was niet gemakkelijk op te lossen ndat hierbü vele moeilijkheden van allerlei aard moesten worden overwonnen Tot vfaor kort was de toestand feitelijk zoo dat de verschillende coöpej tieve zuivelfabrieken vooral in detftüd dat de grootste hoeveelheden kaas werden geproduceerd elkaar min of meer beconcurreerden in den afzet Op bepaalde momenten moest men ziin kaas kwüt de een wegens gebrek aan ruimte de ander wegens gebrek aan middelen om de groote voorraden te financiewaa somsfspeelden beide oorzaken een tot Weer een ander maakte zich op Itbn bepaald moment beangst over het ckomstige marktverloop en trachtte 4a rom zijn voorraad kaas zoo spoedig mogelijk te ruimen Dergelijke geforceerde verkoopen ging i vanzelfsprekend ten koste van den prijs Deze prüsverlaging beperkte zich natuurlek niet tot kea enkel bednjl maar ook anderen ondervonden hiervan den nadeeUgen terugslag Naast den zuivelbond bestaat echter reeds jaren een gunstig werkende coöp vereeniging die zich bezig houdt met den verkoop van kaas n l De Producent te Gouda Deze vereeniging was jianvankelyk alleen opgezet voor den verkoop van boerenkaas maar al spoedig bleek dat een zaak yan eenigen om vang niet bestaanbaar is met alleen het artikel boerenkaas zoodat ze genoodzaakt was om naas de boerenkaas ook den verkoop ter hand te nemen van fabriekskaas Deze fabriekskaas nu vormde reeds een zeer groot deel van den omzet Ze werd gekocht op marktbasis o a voor een groot deel bij de coöp zuivelfabrieken van den Zuid HoUandschen Zuivelbond Waar nu aan de züde der fabri élr de behoefte aan een afzetorganisatie steeds meer werd gevoeld en aan de andere zijde De Producent belang had bg den verkoop van de kaas dezer fabrieken was een samengaan van beide logisch Dit nu is geschied en dit beteekent voor zuivelbereidend Zui dHol land een belangrijke gebeurtenis Het beteekent voor de coöperatieve fabrieken het hebben van een eigen organisatie voor den verkoop en het beteekent voor De Producent een eigen product voor den verkoop Dit kan niet anders dan gunstig werken voor beide partijen met als gevolg een giuistigen invloed op den melkprijs hetgeen voor de veehouders van direct belang is De samenwerking in los verband was reeds bezig van 1 Maart IMO af Op 29 Juli zijn de laatste formaliteiten verricht en is de Verkoopvereeniging van de fabrieken van den ZuidHoUanfl schen Zuivelbond in feite opgericht in de hoop en h t vertrouwen dat te den veehouders ten goede zal komen DISTRIBUTIE VAN MOTORBRANDSTOF De derde distributieperiode voor motorbrandstof zal loopen van 1 Sept tot en met 30 September 1940 Met Ingang van 1 September zijn de VftOT de m n Augustus afgegeven Imstelbonnen en vergunningen met Wipons niet meer geldig voor het be tKkken of verbruiken van motorbrandstof Evenmin zyn dan de door de rüksr inspecteivrs van het verkeer afgegeven vervoersvergunningen en voorruitdriehod en meer geldig Voor een verlenging van reeds eerder verleende vergunning kan van Woensdag 14 Augustus af een nieuw formulier worden afgehaald aan het Distributiekantoor GESLAAGD Onze oud stadgenoot de heer J C F Wegenwüs slaagde te Amsterdam voor het drogist examen uitgaande ViMi de FéderaHe der drie drcjgistenbonden DISTRIBUTIE BRANDSTOFI N Binnenkort zullen formulierelii ter invullihg aan alle inwoners woeden gezonden voor de distributie brandstoffen INLEVERING DISTRIBUTIEKAARTEN Men verzoekt ons mede te 4e len dat zij die in Duitachland gaan werken hun stamkaart en distributiekaarten by het distributiekantoor moeten inleveren ENGELSCHE HANDELSCORRESPONDENTIE Voor hat door ie Vereeniging yan Leeraren in de Handelai eteAsdiaiven Icenomc examen in Eagelsehe handelsGorrespondentie is geslaagd de heer M H Koarnan tydere de mobili erft 3de Depot Comp Wiel hier ter stede VERDUISTERING WINKELS De Commissaris van Politie vestigt er de aandacht op dat indien winkeliers hun zaken des ZateiUagsavonds tot 10 uur geopend willen houden zij na zonsondergang voor behoorlijke verduisteringsmaatregelen moetan zorg dragen Bij niet nakomen van deze verplichting zal proces verbaal wordenopgemaakt GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent de navolgende gevonden voorwerpen kunnen aan het bureau van poli Se inlichtinaen worden bekomen en wel op alle werkdagen van des v m 9 uur tot des v m 12 uur en van des n m 2 tot des n m 5 uur Jongensjas 1 paar grüze beenpijpen in grijs zakje geruite regenjas broche ivultpotlood bos sleutels waarvan 1 sleutel lipsmodel heerenrijwiel groe ne ceintuur Alpinomuts huissleutel donkerblauwe damesregenmantel zw rozenkrans in zwarte étuil gehaakte reep van sprei bruine san uial 1 paat bruine kindérschoejitjas bok schoolrapport JcindegxSrtemonnaie kin pr T kboekJe7 rywielbelastingmerk rijwielrek handtaschje telefoongids zakmesje 1 paar g le glacé heeren handschocnen bruine ceintuur zwarte dameshandschoen vlieger gouden ring hond damesrijwiel Voorts kunnen inlichtingen worden bekomen omtrent gevonden distributiebonnen en enkele gevonden guldens Op 14 Augustus 1940 is op den Kleiweg verloren een gouden schakriarmband De schakels zijn 1 cm lang en 1 cm breed de sluiting geschiedt met twee pennetjes Vermoedelijk is het sieraad niet massief De Commissaris van politie verzoekt hen die inlichtingen kimn an verschaffen zch aan zijn bureau te melden VEERTIG JAREN PRIESTER Heden op den feestdag van Maria ter Hemelopneming herdenken pastoor H Th Bouters en Pastoor P H Wijtenburg den dag dat zij 40 jaar geleden tot priester werden gewijd Pastoor Bouters emeritus pastoor van Bleijswijk is thans in zijn geboortestad rector bij de Zusters Franciscanessen aan de Westhaven De zeereerw heer Wijtenburg is jarenlang Deken van Gouda geweest en geniet nu ook te dezer stede van zijn welverdiende rust Het was de uitdrukkelijke wenach van beide jubilarissen dezen dag zopder feestelijkheden te laten passeeren BENOEMINGEN Op voordracht van den pater provinciaal der Mindei broeders heeft de Bisschop van Haarlem eervol ontslag verleend aan pater P J A de Graaff als pastoor te Gouda H Jozefkerk en aan pater H C J van Oerle als kapelaan van de St Jozefkerk Benoemd zijn tot pastoor te Gouda pater G W Blom tot kapelaan te Gouda pater T A M Trienekens VERHUIZINGEN BINNEN DE GEMEENTE S Schaap van Blauwstraat 13 naar Willens 55 Wed H W Rabouw van Nieuwehaven 227 naar C Huygens straat 146 C J Rijnaard van Cra bethpark 5 naar Btiuwstr 19 boven S Tak van Gouwe 35 na4r Krugerlaan 19 G de Bruijn van Woudstraat 2 naar Bothastraat 24 Th Walthie van Burg Martensnsigel 119 naar Krugerlaan 16 H A B Knoop van Veerstal 2 naar A de Vischmarkt 25 M C Oskam van Burgvlietkade 15 naar outnuinplein 18 V A Lorjé van Spieringstraat 73 naar P Héndrikstraat 100 W de Bruin van Hoogstraat 1 naar Bleekersingel 17 ben H G As uit C Ketelstraat 33 naar Bilderdijkstraat 17 L Hofstede van Heerenstraat 45 naar Scheltemastraat 20 E D Doeland van Spieririgatraat 157 naar Burg Martenssingel 22 PETROLEUM Degenen die voor verlichting uitsluitend zijn aangewezen op petroleum moeten op 20 Augustus een formulier komen invullen op het distributiebureau COOP ZUID HOLLANDSCHE EIERVEILING G A tiouda 15 Aug Aanvoer 116 000 Kipeieren Prezen 5ft 58 kg 4 50 4 60 56 60 kg 4 60 4 75 60 62 kg 4 75 4 90 62 70 kg 4 90 fi 20 bruine 58 72 kg 4 65 5 30 kleine eieren 4 00 4 0 alles per 100 stuks Aanvoier 500 Eendeiepen Pry zen 3 Ï0 7 3 50 per 100 stuks Bur teriyke stand Geboren 9 Aug Salome d van A van Duuren en A M J van Mourik Joh de aonstraat 3 j Bwd ug P bom atvJMél Wit en J C yerkaik NlT FT eti i W Verweij D S fen hüi de Stigter B J van Wingerden en AP Kaars J Vf Hakker en Al van ArS4nne I uiu 12 Aug Adriana vm Eijk h met J Niihuis 58 j Coenraad Hendrik Bardelmeljer 79 j arry Franciscus z van M A Flux en JSJU van den Berg Boschweg 92 Nelly 4 van I Bropr en C J van Vliet Gr B atrixstraatiJ2 w AT n AAR f ANNEER 15 Aug 8 uurVrUe Evangelische gemeente Bijbellezing en bidstond 15 Aug 8 Hur schaakberd Byeenkomst Instituut voor Middpnstandsontwikkeling inleiding prof R Casimir over De ontwikkeling van middenstandsontwikkeling 15 Aug 8 Bur Houtmansplantsoen Concert fanfarevereeniging De Korte Akkeren 18 Aug 2 uur Plas s Gravenbroek Onderlinge zeilwedstrijd Roei en zéilver Gouda W S V Elfhoeven 19 Aug 7 30 uur De Zalm Verkooping potaris J van Kranenburg Z2 Aug 3 45 BUr Kaashandel MiJ GoBda Jaarlyksche algemeene vergadering van aandeelhouders JUBILEUM B Gocdewaagen s Kon Fabrieken Het is heden 25 jaar geleden dat de heer G Prins in dienst trad bij Goedenwagen s Kon Pijpen en Aardewerkfabrieken alhier De directie en het personeel dezer onderneming hebben den dag van heden voor den heer Prins tot een feestdag gemaakt door hem op hartelijke wijze van hun belangstelling te doen blijken onder meer door het aanbieden van geschenken PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht BURGERLIJKE STAND Geboren Helene dochter van A Kappetun en W M H Kreije Geertje Adriana dochter van T den Ouden en G Blom EIERVEILING Op de eierenveiling van de Pluimveevereeniging V Z O D werd voor kipeieren besteed ƒ 3 85 ƒ 4 10 en voor heneieren f 3 50 fZ 75 per 100 stuks Boskoop ENGELSCH M O Mej M E Jorink leerares aan de Middelbare Handelsavondschool alhier slaagde voor de akte M O A Engelsch BOEKHOUDEN Voor het examen boekhouden van de Vereeniging van Leeraren in de Handelswetenschappen slaagde de dames C Oosterwijk en H Pos en de heeren D Taat en G van der Willik SCHEEPVAART Gedurende de maand Juli zyn 3857 schepen de Hofbrug te Boskoop gepasseerd Voor dit aantal moest de brug 2887 maal omhoog gebracht gorden BLOEMENVEILING Coöperatieve vereeniging De Boskoopsche veiling Rozen per bos Dorus Rijkers 26 42 I PechtoW 37 43 et August Noack 14 16 ct j Gloria Mundi 18 28 et Florex 16 20 et Ellen Poulsen 12 18 et Rosa Mundi 30 42 et liosalandia 14 25 et ClaudiusPer net 24 35 et Better ïTimes 40 55 et Else Poulsen 28 34 et Butterfly 15 27 et Briarchf 18 31 et Hadley 37 49 et Polyantharozen 32 46 et Queen Mary 12 18 et Edith Helen 16 30 et Diverse per bos Clematis Mevr IeCoultre 70 80 et idem Prins Hendrik 54 89 et idem Ville de Lyon 50 et idem Durandi 35 40 et Lelies 50 60 et Zeimia s 6 et Dalia s insoorten 6 13 et Chrysanten grootbloemig 30 40 et Perziken per stuk 3 4 tt I t WATERPOLO De gisteravond in het Zuiderbad te Boskoop gespeelde wedstrijden hadden de volgende r ultaten Vriendschappelijke wedstrijd tusschen Poloclub BjMkoop 1 Zian Den Haag 3 vooi Boskoop Beker competitie G Z C 4 Gouda Elfhoeven I Reeuwijk 1 1 De wedstrijd tusschen Boskoop 2 Bodegraven I ging niet door wegens het niet opkomen van Bodegraven Moordrecht FIETSENDIEVEN GEPAKT Het is de politie Dinsdagnacht gelukt iij deze gemeente drie rijwieldieven aan te houden afkomstig van Rotterdam De eerste werd gepakt aan de Juliana sluis Even later stopte in de kom der gemeente een taxi afkomstig uit Gouda De gemeenteveldwachter de Lange was direct bij de stilstaahde auto om deze aan een onderzoek te onderwerpen Het bleek dat zich achter in de auto een persoon bevond die als reden van het stoppen opgaf dat hij zijn vriend zocht Dit was voor den veldwachter aanleiding den man aan te houden en hem in voorloopige bewaring te stellen Nog een oogenfelik later reed in het nachtelqk uur een wielrüder door het dorp in dé richting Goudt Ook deze werd bij de Juliaoa aluis aangehouden Van de po f Abonnememen en Advertentiën De Goudsche Courant wordt eiken avoiid bö vele duizenden abonnés oezorgd in GOUDA Alphen a d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenwoudei Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJsset Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwljk Waddmxveen Woerden Zevenhuizen ABONJ EMENTSPRIJS voorGouda 17 cent per week 0 75 per maand of 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaatsvindt Postat onnement per kwartaal ƒ 3 15 Alles bU vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 6 gewone regels 1 06 elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELIN GEN op een gewone tekstpagma 1 3 regels f 1 25 elke regel meer E f 0 40 By overeenkomst gereduf ceerde pryzen volgens speciaal 1 tarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels ƒ 0 25 elke regel meer 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bij vooruitbetaling Inzending tot Vrüdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda TeL 2745 en bij de plaatselijke agenten litie te Capelle a d Ussel was bericht binnengekomen dat dien avond dapr een njwjel was ontvreemd En inderdaad bleek men hier h t gestolen rij wiel gevonden te hebben Daar uit het onderzoek bleek dat deze drie personen vermoedelijk gezamenlijk hadden gewerkt is het drietal nog dienzelfden nacht naar Capelle a 8 iJ el vervoerd en ter beschikking gesteW van den burgemeester dier gemeenteX Oudewater BURgWlUKE STAND Getrouwd A van den Heuvel 28 jr en A Kruithof 31 jr KERKDIENSTEN VERVROEGD In verband met het reeds vroegtijdig invallen der duisternis zijn de avonddiensten jn de kerken eenigszins vervroegd De djgo i de Herv Kerk zal inplaaUjFïm 7 3K uur om 6 30 tiur en de G fef KeriLJJi plaats vao 7 30 om 7 uur aanvgifigen WATERPOLO De polowedstryd tusschen Stichting Zwembad Oudenwater tegen Schoonhoven gespeeld te Schoonhoven is geëindigd met 3 O voor Schoonhoven AGENTSCHAP GOUDSCHE COURANT De firma Rahms boekhandel en drukkery aan da Markt alhier is opgetreden als agent van de Goudsche Courant HERWONNEN LEVENSKRACHT De speldjesvfifkoop ten bate voor Herwonnen Levenskracht heeft alhier f53 63 opgebracht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 en n m 6 30 uur ds P J Steenbeek Geref Kerk v m 10 en n m 7 uur ds W van Dijk Oudei kerk a d IJssel GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden een heerenhoed gemerkt J V by M Hoogendijk Nesse Recuwük AANBESTEDING GEMEENTEWERK Burg en Weth dezer gemeente hebben Woehsdag ten gemeentehuize aanbesteed het onderhoudswerk der gemeente voor het jaar 1940 1941 De uitslag was als volgt Perceel I Timmerwerk C Ü V d Starre ƒ 815 A Heemskerk ƒ 800 J L Verbeij ƒ 780 A P de Klerck f 774 J van Bodegraven ƒ 695 C Macdaniël ƒ 571 50 Perceel II Metselwerk Gebr Kok ƒ 315 F van Wingertlen ƒ 295 P Macdaniël Mk Wed W v d Lecq ƒ 299 G Bonte n ƒ 265 i PerceelTffi Schilderwerk J Buitelaar A ƒ 613 B ƒ 988 C ƒ 416 D ƒ 6 i3 P van Zwieten B 900 C 327 D 479 J Hovenier B ƒ 7B0 C ƒ 307 50 D ƒ 387 Alle inschrijvers zijn te Reeuwijkwoonachtig Ibe begrooting was Perceel I ƒ 640 Perceel H ƒ 270 Perceel UI A ƒ 550 É ƒ 810 C ƒ 340 D ƒ 630 De gunninggeschiedt later GESLAAGD De heer J Buitelaar Jr lathier slaagde te Utrecht voor het liploma tot veredeling van den graad Van Gediplomeerd Huisschilder i Uit vroeger tUden DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Burgemeester en Wethouders der gemeente Gouda brengen ter kennis van alle patentpligtige ingezetenen dat de Patenten voor het dienstjaar 1865 66 in gereedheid en op de Secretarie der gemeente voor hen verkrijgbaar zyn wanneer zij zich daartoe persoonlijk voorzien van het aanslagbiljet aanmelden van en met Maandag den 14en Augustus 1865 tot en met Zaterdag den 26en Augustus daaraanvolgende de Zondag uitgezonderd van 10 tot 12 ure zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tijd door de belanghebbenden niet afgehaalde Patenten door den Deurwaarder der directe belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tien centen worden uitgereikt terwijl de nalatigen vervallen in eeh boete van vijftien gulden bijaldien zy aangevraagd wordende hun Patent of een afschrift van hetzelv ivjet kunnen vertoonen Go dd ll Augustus 1865 De Burgemeester A v Bergen IJzendooni De Secretaris Droogleever Fortuyn 5 JAAR GELEDEN Van de door den Ned Rhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des 5Jondags voor verminderd tarief van 3ouda naar Den Haag te kunnen reizen maakten Zondag 10 Augustus 1890 288 personen gebruik 25 JAAR GELEOEN De aanvoer ter kaasmarkt te Wqiftden bedroeg op 18 Augustus 1915 438 partijen De noteering was Goudsche kaas Ie soort ƒ 51 53 2e soort ƒ 46 50 zwaardere ƒ 51 54 en met Rijksmerk ƒ 50 53 De aanvoer op 19 Augustus te 3ouda bedroeg 191 partijen en de noteering was Ie kwal ƒ 50 53 2e kwal ƒ 46 49 zwaardere ƒ 50 54 alles per 50 kg De handel was kalm Schoonhovem DIAMANTEN HUWELIJKSFEEST Het echtpaar J M Stekelenburg en M J Okhuiz en hoopt Zaterdag a s eon zeldzaam jubileum te herdenken Het zal dan 60 jaar geleden zyn dat zij in het huwelijk traden Beiden geboren Schoonhovenaren zijn nog goed gezond hoewel de jubilaris en zijn vrouw 81 jaren telt De heer Slekelenburg is altijd een vooraanstaand persoon geweest in het Katholieke parochieleven van Schoonhoven Hij was vele jaren bestuurslid van de militaire vereeniging toen d j instructie compagnie hier nog gelegerd was Ook was hy jarenlang armmeester van de Bartholomeus parochie en tot op hedwi kerkmeester De jubilaresse is nog steeds vaardig m het handwerken hetgeen zy nog dagelijks doet Wy twijfelen er niet aan of het id het echtpaat dien dag niet aan belangstelling ontbreken BURGERLIJKE STAND Geboren Floris zoon van J W Renes en van L A Stigter Wilhelmina Maria dochter van L van Breukelen en T M Lakerveld Neeltje Elizabeth dochter van J A van Buren en van S Verkerk Huibertha Maria dochter van G J van den Bergh en van S M Bubberman Ondertrouwd B Veer 26 j enP E Nuijs 22 jaar Waddinxveen KRUrr OF VUURWERK By besluit van 13 Augustus 194D zyn aU vergunnigen tot het in voorraad hebben van kruit of vuurwerk door burgemeester en wethouders dezer gemeente ingetrokken Derhalve zal niemand in deze gemeente meer in het bezit mogen zijn van dit ontbrand of ontplofbaar materiaal Zij die onverhoopt nog i iet bent zijn van kruit of Vuurwerk zullen zich daarvan ohmiddellijk moeten ontdoen Desgewenscht kan het aan het politiebureau in bewaring worden gegeven Alsdan wordt een ontvangstbewijs verstrekt Wanneer overtreding van de verbodsbepaling wordj geconstateerd zal niet worden geaarzeld met het opmaken van proces verbaal GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden 1 broche by J de Graaff Zuidkade 2 2 lai ns en 1 kussensloop bij Z MinneW Kerkweg 21 te bevragen op het politiebureau 1 groote schroevendraaier Als verloren werden aangegeven 1 ceintuur 2 rijwielbelastingmerken 1940 1941 I BURGERLIJKE STAND Ondertrouwd W A van Prooijen en G van Egdom Gehuwd E J de Jong en M C Overvliet Overleden N J la Grand 46 jaar echtg van D G koster M Mesters 68 jaar G A Hogenelat 34 jaar echtg van A Vonk BINNENUIID PRAKTISCHE SAMENWESKINa TUSSCHEN UITGEVERS VAN TIJDSCHRIFTEN De onlangs opgerichte vakgroep van uitgevers van nieuwsbladen en tijdschriften Provinciale en periodieke pers welks ledenaantal het getal 300 reeds heeft overschreden terwyl dagelijks nieuwe aanmeldingen binnenkomen heeft zich tot de uitgevers van nieuwsbladen en tydschrilten gewend met het volgende rondschrijven Het zal u niet ontgaan zijn dat alom in den lande een streven naar conceivtratie valt waar te nemen Herhaaldelijk lazen wij in de pers van organisaties welke tot fusie of samenwericing besluiten Dit is een aangelegenheid welke tevens consequenties heeft op het terrein van de uitgeverij van vereenigingsorganen Immers fusies al bedoeld hebben veelal tengevolge dat de organen van gefusionneerde organisaties verdwijnen resp in elkander overgaan De besturen van de groepen vakbladen en algemeene tijdschriften van de vakgroep P P P hebben aan deze quaestie faun aandacht gewijd Men is tot de overtuiginÉ tt omen dat het gewenscht is eenig richtlynen te geven welke door uitgevers van vereenigingsorganen als bedoeld in acht genomen dienen te worden Uitgangspunt is de stelling dat het onmaatschappelijk moet worden genoemd indien tengevolge van concentratie of fusie van organisaties een of njeer uitgevers van orgsmen dier organisaties de dupe iouden worden van eventueele pogingen van een collegauitgever om zich een bevoorrechte positie te verwerven en in den vei olge de uitgave van het vereenigings orgaan der gefusionneerde organisaties voor zich alleen op te eischen Het is derhalve onder deze omstandigheden noodzakelijk dat de uitgevers van organen van bij een concentratie of fusie als boven bedoeld betrokken organisaties onderling overleg plegen om tot een voor hen allen bevTedigende oplossing te geraken Dergelyfe oplossingen zijn mogelijk b v m den vorm van een belangengemeenschap al of niet in den vorm van een afzonderlijke N V of een financieele uitkeering door den uitgever die voorlaan alleen het betrokken orgaan zal uitgeven aan een collega die het door hem uitgegeven orgaan ziet opgaan m de corycentratie Mocht een dergehjk overleg niet slagen dan kan dooriden uitgever die zich benadoeld of bedreigd voelt de bemiddelflig worden ingeroepen van de iqiding van d e vakgroep P P P resp van het bestuur der groep vakbladen en algeftieene tijdschriften Correspondentie over deze aangelegenheid dient te worden gericht aan het algemeen secretariaat Joh Vermeerïtraat 29 Amsterdam Z CADEAU WAARVAN WEINIG PLEZIER BELEEFD WERD Eenige weken geleden kreeg de familie K te Loenen aan de V ht een driejarigen herdershond cadeatt van van een familie wonende onder de gemeente Nigtevecht Reeds aanstonds bleek er kwaad bloed in het beest te zijftcn doch men hoopte dat het nier spoedig aan zyn nieuwe omgeving ge lcnd zou raken Dit is echter niet getweurd Toen een vijfjarig zoontje van defamilie K met den hond speelde waarschuwde de moeder hem om ditmet te doen Het kind staakte het spelen blijkbaar zag de hond wie er deschuld van was dat hij zyn speelgenootje kwyt raakte Op een gegevenmoment sprong hij de vrouw naar dekeel waardoor zij kwam te vallen Alseen dol geworden dier t egon het beestde op den grond liggende vrouw tebyten Gelukkig wist men na eenigentijdden hond van de vrouw af te halenZij had echter al een tiental ernstigebeten bekomen zoodat geneeskundigehulp moest worden ingeroepen Omverder onlïeil te voorkomen heeft menhet dier afgemaakt TOELATING VAN CULTUREELS WERKEN IN DUr HLAND De beoefenaars van cU ureele beroepen inNederland in het bijzonder beeiüende kunstenaars musici schrijvers tooneelspelers cineasten uitgevers boekhandelaren en allen die op het gebied van de pers werkzaam zyn hebben voor de uitoefening van hun beroep il het Duïtsche rijk een vergunning noodig van den Rijkscommissari voor het bezette Nederlandsche gebied hoofdafdeeling Volksaufklarung und Propaganda Kneuterdyk 20 Den Haag Bij voorgenomen reizen naar Duitschland moet te genoemder plaatse een dergelijke vergunning worden aangevraagd De bepalingen welke voor een dergelijke reis een doorlaatbewijs van de zyde der politie eischen blijven door deze regeling onaangetast MARKTI RICilTEII VIRMAMCT OpUDA 13 Aucutuk Aangevoerd iii toUjil 63 t WMrvtnui m er vmrlrttii prtj 2 438 biggen Iprtl lO 1 Oet erKhe 14 IT per stuk SUug M iiuch1 e I kalveren prtj 10 1 lèdelUk 1 ta kalv r r 21 boklun en gelten prfla i t per it itug M Aug W partyen met RM 2 M Se kW M Handel Goed GOVDICm H Auguatua 111 ponden v n W W eibg ar van Haadej vlug oocsscn ncwii PfttKn Ie k 1 tware tot go aluk Ktpeteran na li Auguatua 4 1S SOO II nd l OOUOSCII KAA MABKT