Goudsche Courant, donderdag 15 augustus 1940

TWEEDE BLAD DONDERDAG 15 AUGUSTUS 1940 BVrTENUND DÜITSCHLAND LXGERBERICHT j VAN HEDEN I Ensrelschen verloren gisteren 28 vliegtuigen DCrrSCHE LUCHTAANVALLEN VOORTGEZET Hel Duitiche weermachtsbericht luidt Een Duitïche onderzeeboot heeft op 4en Atlanlischen Oceaan den Brit chen hulpkruiser Transsylvania van 17 000 b r t tot zinken gebracht OStlanksTiFt mgunstige weer hebben fdeelingen Duitache vliegers den 14en Augustus de aanvallen op havenwerken industriebedrij ven vliegvelden hKhtversperringen en troepenkampen in Zuiden Midden Engeland voortgetct Te Cardiff Weston en Portland werden havenwerken tusschen Brighton en Leves een transformatorenhuls bij Worcester en Salisbury wapenfabrieken doeltreffend met bommen bestookt In Zuid en Zuid Oost Engeland waren de bomaanvallen m hoofdzaak gericht op vliegvelden en op het trocpenkamp Aldershot Bü deze aanvallen kwam het tot felle xoor ons icceivolle luchtgevcchten Door de m aantal gerichte Bntsche nachtelijke aanvallen van 14 op 15 Augustu IS bil Derichsweiler t en kerk verwoest doch overigens geen bijzondere schade aangericht De virhezen van den vjjaiid bedroegen gisteren 28 vliegtuigen Daarvan werden er 22 iiï luchtgevechten en minstens 6 op den bcganen grond verniekl Twaalf Duitsche vliegtuigen worden vermist aan Duïtsche waarschuwing Z O Europa woorden moeten in daden Wórden omgezet De Dienst aus Dcutschland meldt Te Berlyn bestaat de indruk dat de opvatting der asmogendheden ten aanzien van de te Salzburg en Rome beaproken Z O Europeesche problemen door de betrokken landen niet op de juiste waarde wordt geschat Zoowel het feit dat de rechtstreeksche onderhandelingen tusschen de betrokken regeeringen waartoe de asmogendheden hebben aangespoord slechts traag vorderen alsook bepaalde stemmmgs en meeningsuitnigcn in de pers der betreffende landen geven derhalve weliningelichten politieken kringen in IJerlijn aanleiding het Duittche standpunt ten aanzien van het complex der actueele Z O Europeesche vraagstukken nogmaals te prÈciseeren op een wijze waarvan het waarschuwende accent niel over het hoofd mag worden ge ien Men wijst er op dat het meer op daden dan op woorden aankomt er daarom het alleen met de lippen belijden van de beginselen van de Duitsche buitenlandsche politiek van geen invloed op de houding en het oordeel van het Duïtsche njk kan ijn Opnieuw wordt er aan herinnerd dat Duitschland en evenzoo Italië niet het voornemen hebben de door hen voorgestane begmtjlfn eener nieuwe orde in Z O Europa met de ongetwijfeld aanwezige macht aan wien ook op te dringen De beide asmogendheden hebben veeleer een beroep gedaan op het gezonde verstand den zin voor gerechtighti en het veranAwoordelijkheidsgevoel O ln uit deze moreele houding in vrye ovèi nkomst een regeling der geschilpunten te doen geboren orden tle e hyuding mag men echter niet teeken van zwakle zien dat het lelyk maakt den erlistigen raad asmogendheden m binnenlandschtieke confhcten in den wind te n Men heeft naar men van Duitache zijde verklaart wel begrip voor bepaalde begeleidehde verschijnselen van de nieuwe orde in ZO Europa voor zoover het jgevoelsrejicties zijn van niet beslissende beteekenis Anders en veel scherper zouden deze gebeurtenissen echter te Berlijn beooi uee d worden warmeer hier sprake Xgcht zijn van acties in dienst van vreemde belangfen die dan alleen beheerscht kunnen worden door het doel de duurzame pacificatie in het Z O Europeesche gebied tegen te werken Tegenover zulke belemmeringspogingen van binnen en van buiten uit stelt men te Berlyn nogmaals hef groote doel dat de landen die in Z 0 Europa een gemeenschappelijke levensruimte hebben in een geest van echtvaardigheid en billijkheid den wég vinden naar regeling der uit het verleden dateerende geschillen en gemeenschappelijke offers moeten brengen om de thans nog bestaande wrokgevoelens definitief te overwinnen Daarom moeten ook de betrokkenen in het Zuidoosten begrijpen dat het niet om partijen niet om revanche en niet om een kwarteeuw gaat doch om een nationale pacificatie voor de komende eeuwen Duitschland en Italië zullen evenwel dat staat vast de houding der landen in Z 0 Europa in de kwestie van vrede en een duurzame nieuwe orde met scherp toczien en blik gadeslaan HET GENERAALGOrVERNEMENT Het DN B meldt uit Krakau O j ond van een machtiging hem door den Führer verleend heeft de gouverneur generaal rijksminister dr Frank vastgesteld dat de benaming goneraal gpuvernement voor de bezette Poolsche gebieden door de benaming gcneraal gouvemcinent wordt vervangen Het bureau van den gouverneurgeneraal voert den titel rcgeenng van het generaalgouvernemcnt Ann de leiders van de afdeeüngen der rejïecring van het generaal gouvcrnement die tevens moeien worden beschouwd als voornaamste gemachtigden van een rijksministcrie voor het gencraalgouver nfnicnt is de titel afdeelingsvoorzitter verleend Ontier het opschrift Gcën bezet gebied meer schrijft deTCrakauer Zeitung naar ganleidng van dit bes luit het volgende Met het geven van een dcfinitieven na am aan een gebied dat dcor de Duitsche wapenoverwinnmgen in het bezit kwam van de Duitsche sou ereiniteit is de faitclijke toestand ook formeel duideVjk gemaakt Het feit dat de Duitsthe krachten die voor deze taak van herbouw ter beschkking werden gestelU iets vanzelfsprekends werden geach IS een bewijs hoe groot de reserve aan menschenmateriaal in het oorlogvoererde Duitschland moet zijn dat het dit kon presteeren zonder schade te berokkenen aan zijn oorlogsenergieën De verantwoordelijkheid niet alleen eon oorlog te wnnnen om te overwin nen doch om nieuwe duurzame Europeesche verhoudingen te vormen gaf aanleiding aan het leven van de bevolk g m het generaal gouvernarient langzamerhand het karakter van duurzaamheid te geven De overwinnaar bleef in hot land maakte natuurlijk ook van de rechten van den overwinnaar gebruik doch bevrijdde het land daarbij tevens van de zwaarste zor wn Het doel van DuiLschland in dit gebied in den kortst mogclijken tijd een b innsrlandsche pacificatie en zelfstandige verhoudingen te verkrijgen is bereijtt Het gencraalgnuvememont heeft het karakter van een bezet gebied verloren De benaming het g ri raal gouvernement is een vastomlijnd begrip DUITSCHE TEGENSPRAAK INZAKE FRANSCHE GRAANOOGST Naar van goedlngélichte Duitsche zitde wordt medegedeeld is de door radio Londen verspreide bewering als zou de graanoogst in het bezette Noord Frankrijk naar Duitschland worden gebracht geheel verzonnen De Duit ie wecrmacht wordt in het bezette T loordFrankrijk gebruikt voor het binnenhalen van den oogst dpch de oogstopbrengst blijft in het land zelf Duitschland heeft voor de voedselvoorziening in Duitschland geen graan uit bezette gebiedöi noodig Een zoogenaamde officieele Duïtsche medede ling die h tegendee zou beweren en waarop radio Londen zich beroept Wtaat nieU IT LIE LFnrTfBERlCHT r nZN Verwoede gt n in firitsch Somamand Het 67e Italiaansche weermachtsberieht luidt aL vijlgt De operatie iri Britsch Somaliland zijn met verwoede gevechten waarin de luchtmaoht een werkzaam aandeel heeft in volle ontwikkeling Den Italiaansche troepen vielen gevangenen en wapq g in handen ENGELAND De gevolgen der luchtaanvallen VERZOEKSCHRIFT VAN BRITSCH KOLONEL Volgens eeirTïericht v n den correspondent van de Wdrld Union Press mden heeft de leider van ht gingsdistrict Zuidwest EngcU jlonefc W Ambi oSe aan het ministerie van Oorlog in Londen een dringend verzoekschrift gestuurd waarin de gevolgen staan vermeld van de concentratie van Duitsche luchtaanvallen in de afgeloopen acht dagen In dit verzoekschrift verzoekt de kolonel ten eerste De onmiddellijke machtiging om de met groote deelen der bevolking begonnen cursussen voor het afweren van parachutisten en de verdediging te mogen staden Ten tweede Ben bevoorrechte verzorging van het district Zuidwest met on derdeelcn voor de luchtdoelartillerie en van nieuw luchtdoelgeschut ten derde Een verdubbelde bescherming door jachtvliegtuigen en ten ierde Het terugroepen van naehtjagers die juist in deze bijzonder getroffen gebieden tot dusverre nog in het geiieel niet zijn opgetreden Ten vijfde Om het reeds veelvuldig door Londen toegezegde vervangingsmateriaal voor ballonversperringen en ten zesde De werkeloos geworden miji erkers uit Wales naar de wapenindustrieën in het district Zuidwest over te plaatsen Ten einde de urgentie van zijn vcr zoekschrift goed te doen uitkomen wordt het voorafgegaan door een nauwkeurige schildering van de verhoudingen ih zijn verdedigingsdis trict De arbeiders in de wapenindusftrieën moeten gemiddeld per dag tien utjr werken Hun arbeid wordt bijna zo ider onderbreking door het gillen der alarmsirenes begeleid ZO mogeni hun plaatsen echter tijdens de vlak op elkaar volgende alarmsignalen niet verlaten Afa zij thuis zijn moeten de arbeiders krachtens de geldende bepalingen bij ieder alarm in den schuilkelder gaan zoodat zij tijders de afgeloopen week geen enkele nacht meer dan zes uur rust hebben gehad Deze zes uren waren dan nog iedtS en nacht in drie of vier periodes verdeeld De mcnschen zoo wordt verder hierin gezegd zien er bleek uit hebberi rood omrande oogen en een slappe houding De arbeidsprestaties dalen sterk De werklust is over het algemeen op een tot dusverre nog met gekend laagtepunt gekomen In een fabriek heeft zich 18 en in een andere fabriek 23 van de arbeiders ziek gemeld De correspondent van het blad U u s i S u o m i meldt voorts uit Londen dat de buitenlandsche correspondenten aldaar bijna als gevangenen worden behandeld De Britsche autoriteiten hebben een verhuizing naar j en of andere plaats onmogelijk gemaakt Hufvudstatsbladet meldt uit Londen dat op lederen Engelschman de onzekerheid over de Duitsche plannen drukt Vanaf de eerste morgenuren dreunde het geschut onophoudelijk op de vliegvelden wordep de Engelsche piloten in een voortdurende spannende opwinding gehouden Vele afdeelingen moeten vier of vijfmaal per dag opstijgen zonder afgelost te worden De militaire medewerker van Sosiali Demokraati schrijft dit de Engelsche afweer tegen de Duits jie aanvallen met doeltreffend gebleken is Hierbij komt dat het Italiaansche plan de Engelsehen uit Somaliland te vfodrijvcn alle kans op succes heeft Da Engelsche vloot in de Middeilandsch Zee is in gevaar als gevolg van een lgeheele omsingeling TEGEN LEVENSMIDDELENVOORZIENING VAN BEZETTE GEBIEDEN Naar de radio mededeelt hebben 130 leden van het Britsche parlement aan de regeering een nota doen toekomen waarin de regeering duidelijk te ve stadn wordt gegeven dat zy iedere poging van het buitenland de door de Duitschers bezette gebieden van levensmiddelen te voorzien dier t te verhinderen De schaarschte aan levensmiddelen moet door Duitschland zelf worden opgeheven CHINA VERSTROOMINGEN EISCHEN DUIZENDEN DOODEN Gele rivier buiten bedding getreden De Gele rivier waarvan het peil de laatste dagen op ontstellende wijze was gestegen is buiten haar nieuwe bedding getreden ten gevolge waarvan duizenden personen zijn verdronken Een groot aantal boerderijen is door de aanstormende watermassa s weggevaagd Op vcrscheidöie plaatsen aan den Westelijken oever van dei nieuwe Gele rivier is de dük bezweken Het geheele J gebied tusschen den Loenghai spoorweg en de oude Gele nvier staat onder water D Amerikaansche mariniers te Sjanghai WORDEN NIET TERUGGETROKKEN Volgens een mededeeling van onderstaatssecretaris Welles wacht de regeering der Vereenigde Staten op het resultaat van de besprekingen die thans gaande zijn tusschen een Amerikaanschen admiraaU n Japansche instanties te Sjanghai oi hr de hervorming van het politietoezfcht m de internationale nederzetting aldaar In dn verband wees Welles er op dat de Vereenigde Stateli in geen geval voornemens zijn de Amerikaansche mariniers die te Sjanghai liggen terug te trekken BALANS VAN DE AANVALLEN OP TSJOENKING Sedert 18 Mei heeft de Japansche luchtmacht 27 aanvallen op Tsjoenking gedaan aldus Domei Aan deze aanvallen is deelgenomen door 3300 Japansche vliegtuigen en het aant bommen dat is neergeworpen heeft een gezamenlijk gewicht van meer dan 2000 ton Tegenover zich hadden de Japansche vliegtuigen 400 Chineesche machines waarvan er 74 zijn neergehaald en 57 op den grond vermeld MOORD TE SJANGHAI Tsjiang Hsia Ling een der drie meest vooraanstaande leiders van een geljeimen hemd te Sjanghai en lid van den gementeraad der Fran he nederzetting een invloedrijk zakenman is gisteren aldaar vermoord De daad is gepleegd door een lid van zijn eigen lijfwacht die ontstemd zou zijn geweest over zijn ontslag BINNENLAND VERDUISTERING MOET ZORGVULDIGER ZIJN Van bevoegde Duitsche zijde schrijft men ons Den laatsten tijd moest herliaaldelijk worden opgemerkt dat de bevolking de verduisteringsvoorschriften niet zorgvuldig genoeg in acht neemt zm komt het nog steeds voor dat in woningen bij geopend venster litcht wordt aangestoken of dat buitenshuis sterke zaklantadms of ander sterk licht wordt gebruikt Voorts worden meermalen automobielen opgemerkt die met kilometers v r zichtbare aangestoken koplampen rijden Al deze dingen vormen een grove inbreuk op de verduisteringsdiscipline Met het oog op de langer wordende nachten is het dringend noodig dat de verdnisteringsvoorschriften door de bevolking zoo nauwkeurig mogelijk worden nag omen De politie lieeft aanwijzing ontvangen in de toekomst tegen overtreders van de verduistering svoorschriften met strenge straffen op te treden In dit verband wordt er nogmaals op gewezen dat de verduisteringsvoorschriften uitsluitend ter bescherming van de burger1 evoIking zijn uitgevaardigd Het is daarom ieders belang de voorschriften nauwgezet na te komen DOEL EN WERKWIJZE VAN HET NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDERSFRONT Naar aanleiding van een steeds groeiend aantal verzoeken om inlichtingen omtrent het Nederlandsche Middenstandersfront deelt de persdienst van de N S B te s Gravenhage het volgende mede Het doel van het Nederlandsche Middenstandersfront is niet naast de ijestaande organisaties nieuwe te stichten tenzij daaraan behoefte zou butaan of bestaande organisaties onfl matig zouden zijn Het d oel is wel te kristalliseeren rond den raad voor volkshuishouding der N S B opdat zij daadwerkelyk zullen kunnen medearbeiden aan den opbouw van het nieuwe s x iale en economische leven m ons vaderland Het Nederlandsche Middenstandersfront is opgericht tot propaganda voor dit doel en tot stryd ter verwezenlijking ervan Het lidmaatschap van de N S B is niet vereischt om tel het Ned Middenstandersfront te kunnen toetreden Het Nederlandsche Middenstandersfront groeit na r de persdienst der N S B nader mededeelt zichtbaar in omvang doordat er belangstelling blijkt te bestaan voor het streven de er organisatie Uit de kringen der vakorganisaties traden reeds toS organisat ies van kruideniers sigarenwinkeliers tabakshandelaren handelsagenten kappers dinerbezorgers kokerijen verzeketingsagenten begrafenis ondernemers slagers en handelaren in textielgoedcren Met tal van andere organisaties worden nog besprekingen gevoerd terwijl vele persoonlijke aanmeldingen binnenkomen die in de by het Nederl Middenstandersfront aangesloten vakgroepen worden ingedeeld Ook van de periodieke vakpers zyn toezeggingen ontvangen tot samenwerking ADVERTEERT Z IN DIT BLADZ De Naticmale inzameling AMSTERDAM BRACHT ƒ XU OM OP Het Amsterdamsch Hulpcomité 1940 heeft heden het in de hoofdstad byeeikgebrachte bedrag ad ƒ 3J5 000 ove gemaakt aan den penningmeester van de nationale inzameling 1940 te s Gravenhage PAKKETPOST MET DUITSCHLAND Met ingang van heden is het verkeer met dringende pakketten ylpakketten en rembourszendingen tusscheji Nederland en Duitschland opengesteld SOLLICITATIES BIJ DE ARBEIDSINSPECTIE De directeur generaal van den arbeid deelt a an hen die in den laatsten tyd naar een betrekking by den dienst der arbeidsinspectie solliciteeren mede dat onder de huidige omstandigheden rtiet tót uitbreiding van het vaste personeel van dien dienst zal worden overgegaan Ook voor de bijzondere werkzaamheden waarmede de arbeidsinspectie is belast kan in het algemeen niet van de diensten der vele sollicitanten gebruik worden gemaakt aangezien voor dit doel in de eerste plaats ambtenaren die bij andere rijksdiensfen ovei compleet zijn geworden bij de arbeidsinspectie zijn tewerkgesteld Afzonderlijke beantwoording dersollicitaties kan niet plaatsvinden BEURSOVERZICHT De uitbreiding van het Nederlandsche cleanngverkeer tot Z Slaviè en het protectoraat Bohemen en Moravië met inschakeling van de Duitsche clfearing toont aan dat het betalingsverkeer tusschen deze landen in nieuwe banen wordt galeid Blykens een mededeeling van het Nederlandsche clearinginstituut vallen onder deze regeling alle wederzijdsohe betalingen voortspruitende uit levering of bewerking van goederen alsmede van licenties pensioenen e d Deze verdere regeling van het Nederlandsche betalingsverkeer met het buitenland kan worden beschouwd ala zijhde een picuwe stap in de richting tot verwezenlijking van de Duitsche plannen ten opzichte van de econo mische en financieele hergroepeering van het Europeesche continent De taak die Berlijn te Vervullen krygt in het Europeesche betalingsverkeer bleek reeds duidelyk uit de inschajieImg van de Duitsche clearing binnen het kader van het NederlandschBelgische betalingsverkeer Met deze nieuwe uitbreiding van het clearingverkeer nemen de plannen die reed s gedurende eenigen tijd in omloop zyn ten aanzien van d oprichting van een algemeene clearingkas te Berlijn hoe langer hoe meer vasteren vorm aan Indien de oprichting van een dergelijke instelling inderdaad tot stand komt gezien de richtlfcnon die onlangs door den president der Duitsche rijksbank minister Punk zijn aangegeven behoeft men nauwelijks meer daara i te twyfelen dan zal de economische pobtick van het Europeesche vasteland in geheel nieuwe banen worden geleid In dat ggval jmmers zal Berlijn voor een belangrijk deel het financieele centrum van het Europeesche continent worden daarbij een taak overnemende die na den wereldoorlog m hooge mate door Amsterdam werd vervuld Naast Frankrijk en y itserland behoorde ons land tot de eenige landen die in staat waren mede in de aanzienlijke geld en kapitaalbehoeften der andere landen te voorzien In hoeverre deze taak tioor Duitschland zal kunnen worden overgenomen en vervuld zal dé toekohist moeten leercn Tal van vraagstukken dienen nog opgelost en behandeld te worden De economische en financieele structuur van Frankryk bijvoorbeeld zijn nog te zeer gedesorganiseerd zoodat en aanzien van dit land men voor nog zeer moeilijke problemen gesteld is Dit blijkt wel ten zeerste uit het feit dat men na de openstelling van de Parijsche beurs reeds na korten tyd er toe moest overgaan haar weer te sluiten daar de mtwrichting op velerlei gebied in Fiankrijk nog te groot bleek tot een rvirmaal handelsverkeer ter beurze te komen I FEUILLETON Nadruk verboden De zonderlinge erfenis 12 rgens moet toch een schakelaar zjjn meende Lore die achterbaar wasibimvengekomen terwyl Else nog buiten stond Hanm zocht langsden muur en inderdaad er was eree Zij was echter zoo opgewonden dati ZIJ tweemaal in plaats van eenDual draaide Terwijl zij de handnog aan den schakelaar had viel eenlicht in de hal zoo hel dat zij verblind de oogen moesten sluiten pn Else buiten een gil gaf De muren waren betimmerd eèn groot tapijt bedekte den vloer en er stonden wel een dozijn met leer overtrokken clubfauteuils Dat was het begin Toen zij vérder gingen Else ateeds achteraan en gereed voor löe vlucht voelden zij zich als schatg a er Hoeveel kamers telde het huis Veertien hftd iOiauer gezegd Dan kortden er werkelijk nog verrassingfen kt nicn Er was een prachtige bibliotheek ei tudeerkamer een eetkamer die werkelijk wel eetzaal genoeihd kim worden en een muzielduimet net twee vlegels Lore ze telkens Ahal Bot meer was zy niet m MMt t mtuta Maar tcnakitte werd zij toch bang want hoewel de kamers die zij tot mi toe doorgeloopen waren onordelijk waren bleek in de laatstezaa waar zij kwamen zulk een ravage te heerschen dat zij enkele minuten noodig hadden om zich te Wienteeren Dat zij de zaal binnengekomen waren waar gespeeld jvas bleek duidelyk groote en kleine met groen laken overtrokken tafels stonden in het rond evenals een enorm aantal stoelen maar ih welk een toestand bevond dit alles zich Stoelen lagen op den ond en schelven van gebroken glazen Overal stonden aschbakjes vol resten en uitgebrande sigaretten lagen op het tapijt He geheele vertrek toonde duidelijk de sporen van den laatsten n cht en dé i ruk was zoo sterk dat Hanni haar oogen sluitend duidelijk al de rnenschen zag die hier tezamen waren geweest en oor de politie overvallen blijkbaar gevochten hadden voor him leven De atmosfeer in de kamer was ondragelijk Lore ging naar de venster en trok de rolluiken op en gooide de zes ramen die op den achtertuin iMtza en open frissche lucht drong paar binnen en hiermedr was de ban gebrn ken Lieve deugd Lore dwong zich tot een laf hje Wat ziet het er hier uit a waalf schoolkinderen fxniden hier kuanen spelen en door het venster ka ook niemanc kijken Zii zweeg er hrikt Heuf bjik wa s op Else gevallen die in de ur stond en met strak bleek gezicht en groote verschrikte oogen naar een der ramen staarde Lore volgde haar blik en zag het baardige gezicht van een man Wat doet u daar riep zij rnoedig hoewel de schrik haar deed beven Dat wilde ik juist aan u vragen antwoordde de man Hebt u sleutels of hoé bent u anders m het huisgekomen ik ben hier de bewaker De schrik verdween van Else s gezicht De bewaker dus Dat klonkkalmeerehd Komt u binnen zeide Lore Wyzijn de nieuwe bewoners vjkn het buis Aha antwoordde de man ikweet het dokter Knauep eeft eenpaar dagen geleden al gezegd datu zoudt komen Dus mag men hierwelkom zeggen Maar vandaag hadik u nog niet verwacht anders zouik de deur versierd hebben zooietsstaat altijd wel aardig Maar binnenkomen mag ik niet dat heeft de advocaat verboden U moogt komt u maar Een korte aarzeling dan verdween het gelaat Hanni nanri haar zuster terzijde Wij moeten den man houden Ik I zoo dbodsbenauwd zijn des nachts 4ueen in clit bius n en dat doe ik i iet Fluister toch niet zoo ik vindhet al griezelig genoeg zeide Else bii de deur 1 Jm hent van on drieën de bangste V T ore Dan Kan ik wei gaan Zooals je wilt Maar nu is het te laat wij gaannog naar den kelder waar de tweelijken liggen Lore houd op met c ien onzin Hanni gaf haar j i Ik vind i dan behoef jii nogite zeggen Schreden weerklonken Stel je vooiL dacht Lore als die bewaker eigenlyk geen bewaker was maar daar stond hij reeds in de deur etfii maj re verlegen man die zijn pe m l 9 hand hield Ik heet Mullé Herman Muller de dames kunnen mij gerust vertrouwen De dokter weet wel wien hij uitkiest Kan ik iets doen Als u ons het huis wilt latenzien Wij hebben pas de benedcnkamers gezien I Ja ik weet het e k niet Hijzweeg en keek rond Het ziet erhier uit alsof er foovers zyn geweestDat moet mooi toegegaan zijn Alle drie luisterden vbl belangstelling Weet u ietfl n der Ook niet veel roeer dïm wat dernenschen hier vertellen Was u toen al bewaker Weineen ik ben het t zesmaanden D belangstelling verdween Goed zei Lore komt u meenaar boven Zij yei figde er naarhet huis heeleniaai tt zien Maar alszij gehoopt ha4 nog iets bijzon lrste ontdekken bleek eze hoop ijdel I Afgezien van de luxe van elk vertrek viel er verder niets bijzonders waar te nemen Boven waren verschillende slaapkamers een mangelkamer en een kamer waarin allerle rommel werd bewaard en tenslotte gingen zij naar den kelder waar in de vakken keurig gerangschikt tallooze flesschen wijn lagen Dat was alles Het eerste wat Hanni Muller opdroeg was twee betrouwbare vrouwen te zoeken met wie alles keurig schoon gemaakt kon worden En langzamerhand maakte het gevoel van angst plaats voor vreugde Mocht de geschiedenis van a tot z vreemd zijn een cTing stond vast het huis behoorde haar toe Waarom tn waartoe ja dat moest men afwachten eehs zou alles wel opgehelderd worden Het was nutteloos daarover na te denken Iets anders was belangryker werken Maar nog was bat niet zoo ver Zij zaten in de hall niet meer bang en nu zorgeloos Haar gesprek lipp nu ook niet meer over hel gejieim maar over meer reëele dingen namehjk voor bet ontbijt dat Hanni hitr wilde klaar maken Er werd opgeschreven at noodig was brood tmter koffie worst melk én suiker Ik ben in tien minuten terug I ore stak het briefje m haar taschje en rende weg De keukep wa $ heclemaal beneden Ir Het midden stond een groot fornuis waaroF een half dozijn kook1 a fni waren Een hot if Tnuis dacht Hanni en besloot net niet te gebruiken Het gasfornuis met vii r kookplaten was voldoende tnaar ijit was ook al een prachtig stuk ZiJi maakte het eerste kokend water Tóen Lore beladen met pakjes terugkwam had Hanni reeds vaatwerk gowasschen terwijl Else de tafel bij het raam had gedekt Toen gingeh zij ontbijten en bespraken onderwyl haar plannen Voor alles moest het huis van boven tot beneden schoongemaakt worden Dat kon minstens drie dagen duren Intusschen zou ook de bioscoop gezuiverd worden Wat een massa werk viel er APeens te doen Het werk werd nu verdeeld Hanm zou het huis beheeren en Lore den bioscoop Dat beteekende echter niet dat Hanni niets in den bioscoop te zeggen had en Lore niets m het huis Neen zy zouden samen werken en na een poosje zorgen dat alles bp rolletjes liep Hanni zat met een rood hoofd op haar stoel Laeve help wat bood het huis niet voor mogêlykheden men kon hier een gymnastielcschool vestigen en I ja waarom zou men tenslotte niet iets groots met het huis doen ï n eerste klasse pension of een hotel Ja i ise Jij haalt onze koffers bi mevrouw Bergemann Zij ziijn al ingepakt En hier zijn de zes en zeventig mark die Bergemann nog van ons krijgt Geef ze haar en ala 3 e lust hebt hier bij on te wonen zeg dan dadelijk e huur op En da koffers ja weet je het beate ia dat je een taxi neemt wacht ik geef Je nog wat geld itVordt vtrvolgdj i f V