Goudsche Courant, donderdag 15 augustus 1940

iislpUchtige gepleegd en hij heeft andeld in strijd met den plicht ais militair ter verdediging van ons vaderland Een strenge straf is hier dan ook op haar plaats weshalve spreker een gevangenisstraf van twee jaar eischte Mr dr R F C van Roy gaf in zün pleidooi toe dat het feit inderdaad zeer ernstig was Dat hier opzet was om te desérteeren meende pleiter échter te moeten ontkennen Twee jaar gevangenisstraf is zeer zwaar Deze beklaagde is nicf zoo bang als wel gedacht wordt In 1935 diende hij a s vrijwilliger en thans heeft hij al dien tijd in voorarrest gezeten zoodat pleiter aandrong op uiterste clementie 6 30 C c Ufi Crootc mannen in b wo0en üióeri VJVJI A 6 45 Giainofoonmuzielt 7 00 Vragen van de dag 7 15 Borichtrn 7 20 Voor de kinderen 7 50 reiicltalics 8 00 Bcrichlen A NP 1 1 $ Bravoiircn Charme 8 45 Radiotooneei 9 M Dr Rati b i 9 30 Zang met pianobegeieidin 9 50 Gramt foonmUKiek 10 00 Darsmyzielc i gt p 10 15 Berichten AN P s uiUng KOOTWIJK IS7 M N C R V oe ithten Duitsch 7 30 Grati oloonjnuziek 8 00 Berichleo A N P 8 10 Schrifi c7 ing en meditatie 8 25 Gewijd iivjziek Krpl l 8 35 Graiv ofoonlnuziok iM CanzoneKaextet en graino foonn uzirk 11 IS Bcrichlen Enpeiscl 11 30 Crainrtrooniiuizielt 12 30 Berichten Duitsch 12 45 Berlchenl Atf P 1 20 Zang met pianobegciedi g en giaiïïo ioonniu iek l M GranioXooninuziek 2 00 B richten Duit ch 2 1 $ IVIollo Cantabi p en ffr 4 mofoonrnuzicl 3 15 Eerichleii Er Re ch 3 1 Gramofoonmiiziek 4 00 Hobo piano en sr mofooniiuizieK 4 30 GrairiOfooniii lzick 5 a Berichten Duljlsch 5 15 Berichten A N P iM N CR V orkest 6 15 Berichten Ei ge cii 3 1 NCR V orkc t 7 00 Vraccii van den dag A NP 7 15 Berichten 7 30 ReporUge 00 B richten DuU eh 8 15 Belichten A N P 8 3 Berichten Engcl ch 8 45 Molto Cantabiie 9 1S P ChUr Ei gel seh 30 Grai iofonnniuziek 10 00 Bci cjilen Duitsch 10 15 Berich en AN P 10 30 10 45 11 15 11 30 12 15 12 30 an 1 15 1 30 Berichten Eni et ch ZWEMMEN NIEllW DUITSCH RECORD Bij Aedstrijden in het Düsseldorfer Rijnstadion omhet districtskampioenschap van Düsseldorf en omgeving vcstig ije de zwemster Vera Schafer kordt uit Düsseldorf in de 1500 meter vrije slag een nieuw Duitsch record Haar tijd bedroeg 23 min 29 4 seC oud record 24 mm 26 7 sec WIEl RENNEN INTERNATIONAAL WIEtilRCRITERlUiW TE vAlKENBIRG Zondag 25 Augustus a s zal te Valkei hurg een internationaal wieleiv criterium gehouden worden georganiseerd door de veret niging Vylkenburgs Belang De wedstrijd wordt gereden over een afstand van 120 k m Men n iaakt daarbij gebruik van een nieuw Gaubergcircuit dat gedeeltelijk door het plaatsje zjelf loopt Niet minder dan twintig mbal dienen de rerners den zwaren Cjauberg te n men Bekende Nederlah ische en Belgische renners zijn tecontracteerd Ook zal waarschijnlijk een EKiitsche ploeg starten DE UITBREIDING VAN DE RUKSPOLITIEKORPSEN Het wapen der marechaussee groeit van 1250 tot 4000 het korps rijks veldwacht van 1350 tot 2250 Luchtlijn Batavia Manilla OVEREENKOMST GESLOTEN Volgens een bericht ijit Tokio zou tusschen Nede r 1 a n dsc h 1 nd i 8 en de Philippjjhen een overeenkomst ziJTj gesloten strekkende tot het instellen v n een luchtlijn Batavia n Manilla met aansluiting aan da Noord Amerikaansche Pacificlijn 1 KUNST EN LETfEREN om hen weder in den ondcr fficiers 1 ontvangen rang te brengtn Overigens zijn de onderofficiersrangen bij dit wapen die vah wachtmeester titubir wichtmeester sergeant opp rwachtmees ter sergeantmajoor en ad dantonderofficier i Het officierscorps bij de marechaussee at ongeveer 25 leden telt wordt tot een tac htigtal uitgebreid Deze aanvulling geschiedt uit de legerofficieren uit allerlei korpsen doch bij voorkeur uit de bereden wapens omI dat lü df noodige ervaring in het voordraCht repeetoire van charlotte kohler Naar wij vernemen heeft rtlcvrouw Charlotte Köhicif voor het volgend seizqpfl als voordracht op het repertoire genomen de Spaansche novelle van Pedro de AJareon De driekante steek die zijkonder d èk titel Frasquita zal voldragen Mevr Kohier 1 haar voordrachtseizoen in SepteAcr openen met een avon van Nederiandsche gedkhlen BUmENLiND Pj wederopbouw ie Middelbursr ftCtt AAN ABCHITECTEN ken der ontwerpen voor en t op den wederopbouw over 5 hervormde kerkgebouwen jk t Nieuwe Kerk en de Koor yjddelhurg die op 17 Mei door poolendeels vernield werden y vernemen opgedragen aan H van der Kloot Meyburg B N A te s Gravenhage en ur A Kothuiien te Middelburg beide kerken worden gescheiden Hen Langen Jan óf Abdijtoren die tfdeeltelük gehavend is en waar ie wederopbouw is opgedragen jfB Amsierdamschen architect j J df Meijer Kerkgebouwen uren vomK n in het stadsbeeld een 1 met de abdijgebouwen Het 1 van wat nog staat van die ge C eli ie wederopbouw van het verloren ging Staat onder leiding JTingenieur H de Lussanet de la Sloniére Aan architect H yan Hees t van de Rijkscommissie voor de ïjamentenzurg is de wederopbouw iTlift beroemiit stadhuis opgedragen Z een en ander kan men verwach ijat al deze oude gebouwen van lydeiburg t tioed mogelijk zullen Opbouwdienst gaat logsten in N Frai krük ZIER VEEL ANIMO j den aliif v in den Opbouwdienst Jtan DuiU Clit zijdc het verzoek ont Bi en 100 1 man en zoo mogelijk ter iKJchikking te stellen vo ir t L nnenhiiien van den oogst in ÉSkri k Nanr de Tel meldt is de 10 h ervdiir zoo groot dat gemakijk am dil verzoek voldaan kan lofden D mannen vaii den Opbouwdienst ïich voor dit doel vrijwillig kunopgeven zuilen in korpsverbana cadreerti tutor voldoende officiein en onderollicieren naar Frankrijk Krtrpkken Voor vervoer legering en tadbouwwerklmpen zullen de Duit i mslanlief zoruen en herbouwd Jongens speelden met patronen NEGEN DOOZEN IN BESLAG GENOMEN De Naarden elie politie heeft een Ktal knapen aangehouden die zich Iciiuldig hebben gemaakt aan gevaarIgke baldadigheid De jongens die 13 17 jaar oud zijn techlen een bezoek aan de oude foriHi en kazerne in Naarden o a de hooiers en Oranje kazerne en hebben ter wal rond Ksnufield Zi maakte zich meester van oude Mitie van ten vorigen wereldoorlog IIW 1918 isiaand e uit z g seinItronen Ke zi i hebben ontstoken I 1 deze patronen groote hitte Wipwidden en kunnen ontploffen Wi deze baldadigheid lang niet onIBMTlijk Doordat de ontbrande pa Kieii groote witte plekken achter leii werd het gevaarlijke spelletje ttian de politie bekend die al spoeM kon ovcrf aan tot de aanhouding w een der jongens De verraadde zijn vriendjes en lH waren zes jongens gepakt Bji het verhoor kwam aan het licht t de jongens nog vele patronen ver len hadden gewik keld in kranten Wief en onder gras verborgen met doe hier later nog eens plezier te hebben J ngezeld van de politie moesten de Wpns de verborgen seinpatronen opJ In totaal werden nog negen J f i met een totalen inhoud van JWtronen in be slag genomen J WiBe van de jongens die nadat Wn T verbaal was opgemaakt aan de jn teruggegeven waren reeds l kende van de politie naliseering van den Ouden IJssel JSENSTEMMING OVER EEN I NGRUK WRRKOBJECT n Rijk provincie en waterjpa naar het A N P verneemt volJJ Overctnsiemnüng bereikt over ilrni eruimen tyd aanhangige W t ering vaivden Ouden tki analiseering Jal zich uitJ an UlJt tot Doesburg ude IJssei zaï worden verbreed Ij t 2 meter en uitgediept van P 2 50 m Was de rivier tot toT bevaarbaar voor sche 1 ongeveer 150 ton wanneer hel Bé schepen tot Ifc Vier kunnen bevaren van T urn De Achtcrhcrfk zal ï scheepvaartweg rijker £ J en van de kanaliseering sZr el zun begroot op rZ S en In dit bedrag is onge Pw i Ruiden aan werkloon be hi honderden arbeiders Ï T Se jaren werk vinden i de uitvoering der ihBrS wordden gemaakt nag IS in handen van het in 1 0 au van Has£elt en de Ko l 7 ïBiegen m samenwerking met Bdsche Heide Maatschappij De Statendam wordt gesloopt SLACBTOFFKB VAN DEN OORLOG Het S S Statendam van de Holland Amerika lijn dat gedurende ongeveer tien jaar op den lijndienst Rotterdam New York heeft gevaren is naar wü vernemen voor sloop verkocht aan Frank Rijsdijk s industrieele ondernemingen N V te Hendrik Ido Ambacht De Statendam die thans als een uitgebrand en verwoest wrak voor de WUhelminakade ügt is in de oorlogsdagen in Mei ten onder gegaani Vooï de Nieuw Amsterdam was de Statendam die 28 290 b r t mat het grootste Nederiandsche passagiers en vrachtschip Het had een accomodatie voor ongeveer 1400 pa issagiers In 1920 werd het schip op de werven van Hartland en Wolff te Belfast op stapel gezet maar door de ongunstige omstandigheden duurde het tot 1927 aleer men het afgebouwde casco naar Schiedam liet verslepen Het werd 1929 eer het schip bü WiltorT afgebouwd was en in de vaart kon worden gebracht De Statendam was het derde schip van de H Ai van dien naam en een der fraaiste en meest comfortabel ingerichte zeekastelen NATIONAAL FRONT OPENT JCRINGHUIS TE UTRECHT Onder zeer groote belangstelling is gisteravond in de Minnebroedersstraat no 11 te Utrecht het kringhuis De Vesting van het Nationaal Front geopend dsor den leider den heer Arnold Meyer Bij deze gelegenheid hield de leider een rede waarin hü zeide altijd geweten te hebben dat zün beweging mettertijd erkend zou worden als de eenige welke voor de war vrijheid van ons volk dienstbaar gemaakt zou kunnen worden Tlians rust op ons volk de plicht het nieuwe uit te dragen en de opstanding van ons volk te bewerkstelligen Alleen toen Nationaal Front nog Zwart Front was is het op zijn ware grootte beproefd Ons program is nog precies hetzelfde als toen Het is niet aangepast zooals dit met andere programma s het geval was De andere beweging die ook de toialitaire gedachte ft toegedaan kan volgens sv bij den opbouw van ons land geen leiding nemen omdat haar mentaliteit verre van Nederlandsch is Zij maakt dezelfde fout als degenen die op de punt van de Fransche bajonetten destijds de leuze uitriepen vrfjheid gelijkheid broederschap De vraag of ons volk niet geschikt is voor een eenhoofdige leiding is gemakkelijk te weerleggen als men ziet naar grooter tijden dan de laatste honderd jaar Toen de regenten de oranjc s gingen dwars zitten is het evenzeer mi 9 gegaan als toen in den tijd van de democratie de partijpolitiek hoogtij vierde Een De Ruyter kon immers op zijn vloot geen gedelibereer hebben a s hij ie s groots tot tand wilde brengen Nationaal Front zal ons volk inschakelen in een nieuw geordend Europa Wij behoeven daartoe geen Heil Hitjlet te roepen hetgeen de bezetter alle min t van ons verwacht doch wij zien het Duitsche rijk evenmin als onze vijand Een goede samenwerking tusschen Duitschland en Nederland kan nooit vruchtbaar zijn in de verhouding heer tot slaaf De NationaalFronters weten dat zij hun taak als vrije mannen in de e gemeenschap zullen kunnen vervullen CLEARING MET BOHEMEN MORAVIK EN ZUID SLA VIE De afwikkeling van het betalingsverkeer tusschen Nederland en het protecto raat Bohemen en Moravië alsmede Zu dSlavië geschiedt voortaan door middel van clearing Een leidraad hiervoor is over enkele dagen bij hél Nederlandsch Clearinginstituut Anna Paulownastr 6 s Gravenhage verkrijgbaar De politiekor xsen hier te lande ondergaan zxjoals onlangs is medegedeeld een belangrijke uitbreiding an deze geldt zaowel voor de beide rijkskorpsen namelijk het wapen der marechaussee en het korps rijksveldwacht het korps politietroepen is opgeheven als voor verscheidene gemeentelijke poli tiekorpsen en kleinere eenheden Wat de marechaussee betreft dit wapen wordt van ongeveer 1250 op 4000 man gebracht Tot nu toe bestond de marechaussee uit den staf te s Gravenhage vier in hoofdzaak over de kleinere gemeenten verdeelde divisies en het te Apeldoorn gevestigde depêil Het ligt in de bedoeling het aantal divisis te verdubbele h Hn in tegenstelling tot vroeger deze zoodanig te Verdeelen dat vooral de groote steden door marechaussee Worden aangevuld Er komen derhal fe groojère eenheden van dit wapen in jde voornaamste centra doch laarhaüpt zullen de grensgebieden worden versterkt Wervingscommiasies door de de Welke Bon Levensïaiddeleii tribati BROOD Met 1 renniiunerde dabbele bonnen van ket 2e broodbonboekje ZSOO gram roggebrood ol 2000 gram ander brood El der nkelebonnen 125 gram roggebroi ofIM gram ander brood voor deperiode van 12 t m 18 Aug stusmet 4 dagen extra celdigheidsduur SUIKER BÓN No C6 1 K G suiker geldig tot en met 3 Augustus BON No 74 Vi K G extra rantsoea 15 31 Aagmtus MEEL BON No 40 Z A ons tarwebloem ol ianvemeel of boekweitme I of roggebioem of rofgcmeel of zelfrijzend bakmeel geldig tot en met 6 September BOTER EN VET BONS 1 2 ï en 4 van de boterkaart 250 gram boter geldig tot en met 23 Augustus BONS 1 en 2 van de vetkaart 250 gram margarine gesmolten vet of boter geldig tot en met 23 Augustus BONS 3 en 4 van de vetkaart 250 gram boter met 10 cent r ductie jjer 250 gram geldig tot en mef 3 Augustus THEE OF KOFFl BON no 53 ons thee of Vi pond koffie Neeldig tot en met 30 Augustus PETROLEUM PETROLEDMZEGEL Periode V 2 L petroleum geldig van 12 Augustus t m 8 September GRUTTERSWAREN BON no 14 250 gram rijst of rijstemeel geldig tot en met 6 September BON no 27 250 gram havermout of havervlokken f gort of grutten geldig tot en met 6 September BON no 105 100 gram maizena of esmeel of puddingpoeder geldig tof en met 11 September BON no 110 100 gram macaroni of vermicelli of spaghetti geldig tot en met 11 September MOTORBRANDSTOF Tweede distributie periode loopt van 4 Augustus t m 31 Augustus Vervoersvergonningen en Toewijzingen van motorbrandstof moeten opnieuw worden aangevraagd op formulieren die voor 17 Augustus bij Rijksinspecteur moeten zijn Deie periode loopt van 1 Sept t m 30 September KOLEN Tot 30 September kan men bij handelaren koopen 20 van Jjet verbruik van April 1939 tot eft met Maart 1940 f LEVERTRAAN Alleen op recept van arts max 200 cc per hoofd per week VOOR ONZE DIEREN HONDENBROOD BON No 1 12 K G groep 1 en 2 10 K G gr 3 S K G gr 4 5 KG groep 5 3 KG groep 6 geldig tot en met 31 Augustus KATTENBROOD BON No 1 11 K G geldig tot en met 3 Augustus partementen varT Binnenlandsche Zaken en van justitie ingesteld zijn dert de vorige maand bezig om dl uitbreiding der rijkspolitie practisfh tot stand te brengen Voor de marechadssee zijn ongeveer 1400 man geko zen uit het beroepsleger die voor n deel reeds ifaar den Opbcüwdienst walen overgeplaatst en de rest ten getale van circ 1300 man zal uit de dienstplichtige die hijn eerste oefen tijd hebben olbracht worden gerecruteerd vooitoover dit niet reeds is geschied DenVniarechaussee die geheel op milita re leest is geschoeid wordt nagenoe uitsluitend uit diegenen aan evul d die voldoende militaire scholing bben gehad l Keuringsefschen Ite keufingsèi hen waaraan moet worden voldaan n jmen overeen met die welke voor vrïjSïilligers in het vroegere leger golden net dien verstande dat ills minimumlengte 1 75 m is voorgesihréven yetdex geschiedt de beoor ling uiteri rd voorn lijk volgens i normenj flie geschiktheid voor de politietaak i ihouüen SPERREGELINGEN VERLENGD Bij beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart betreffende de uitvoering van de vestigingswet kleinbedrijf is de termijn van fl maanden gedurende welken het was verboden zonder vergunning een kleinhandel te drijven in tot verbruik bereide tabak met 6 maanden verlengd Eenzelfde beslissing is genomen tén aanzien van het mineraal waterbedryf en het terrazzobedrijf KIND VERDRONKEN In een onbewaakt oogenblik is het anderhalfjarig zoontje van den heer H van den Anker te Waalwijk in een kuip met water geraakt en verdronken RECHTSZAKEN Tydens gevecht zyn stelling verlaten TWEE JAAR TEGEN DIENSTPLICHTIGE GEEISCHT Voor den Utrechtschen krijgsraad heeft terecht gestaan de 25 jangc B uit Rotterdam wegens desertie uit het Nederiandsche leger tijdens de oorlogsdagen Verdachte had op 13 Mei jl zonder toestemming zi n stelling te Woudenberg alj dienstplichtig soldaat verlaten terwijl deê stelling oijder zwaarvijandelijk vuur lag B had later als motief voor zijn ongeoorloofd vertrek opgegeven dat hij zijn voet verzwikt had en niet meer kon loopen zooals het behoorde Hy i ec rst een eind den weg opgelooper en werd toen opgepikt door een Ro deKruis auto die hem naar Houten bracht Djiar heeft hij overnacht en den volgenden dag toen de troepen tc ugtrokken ging beklaa tle r aar Woerden Daar is hij nog in een ziekenhuis geweest en werd hij gehtlpen De si ctie eommandant verklaarde naar de Tel meldt als getuige da B om ler uur s middags nog in de stt 1lir g was Hij was belast met het aandragen van munitie die in de gangen lag Aan getuige heeft de oldaat geen verlof gevraagd om de stelling te nriogen verlaten Alle manschappen bleven op hun post al was het vijandelijk vuur zeer hevig Zij waren dan ook 2e r verontwaardigd toen zij etnigcn tijd later bemerkten dat v B de stelling heimelijk had verlaten De getuige beves tigde overigens dat B met zijn voeten sukkelde en ook moeilijk marsehen kon meemaken Mr Van Ro v verdediger Du Lirde het vuren van den vijand al lang Getuige Ja doorloopend Er was zoo nu en dan eenige rust maar dan tx gon het weer President En is beklaagde verdwenen in de per ode dat hel vuren het hevigst was Hierop kon getuige geen antwoord geven Er was voortdurend vuur President Maar zoudt u ais luitenant er over gedacht hebben dtzen soldaat toestemming te ge cr de stalling te verlaten als hij u dat vanweip den toestand van zijn voet gevraagd had Getuige Natuurlijk niet Dat kor k niet doen Er moest verdedigd wordt Beklaagde gaf in dit verband aan ook toe dat hij zonder tn nlge toesle v ming was weggeloopen Hij zeide dathij bang was dat de pijn aan zi in votterger zou worden Requisitoir De auditeur militair mr Van Glist nam hierna requisitoir Beklaagde stelde zich voor aldus spr rtear de dic htsbijgelegen verbandplaats te gaan Deze lag ee r er op een afstand van tweeduizend meter vgn de stelling Hij achtte zich dus wel met zijn verstuikten voet in staat die tweeduizend meter af te Icggtn want hij kon to9h vooruit niet weten dat hij toevallig een Ropde Kruis auto op den weg zou tegenkomen Spreker wilde dit eerst nadrakkt lijk vooropstellen en vroeg of h r eigenlijk geen sprake is van viuchlea Het schijnt alleszins zoo Een ernstig feit werd door dezerf De opleiding voor de practijk die de noodige kennis van wetten en verordeningen omvat wordt voor de jongeren door het depot te Apeldtxnn en voor de overigen door de div s es zooveel mogelijk brigadesgewijze verzorgd i i De bij de marechaussee aangestelden beginnen in den rang van korp raal marechau ssee 2 kl hetgeen ook geldt voor de uil het legor evergekomen onderofficieren met HUzoAr dering van de specialistfsn die dadelijk voorzooveel zij een anderen rang h den in dien rang kunnen worden geplaatst De onderoflicJcren byhet wapen der marechaussee mocleh namelijk kunnen optreden als hulpofWcier van justiffc aan wie het doen vanzelfstandig onderzoek van strafzaken e d kan worden opgedragen en daarvoor hebtien de onderofficieren uit het gewo ïïrS ger zonder meer geen bekwaamheid aatsbedoelde onderofficieren moe ten dus tijdelijk genoegen nemen met eek legeren rang dan zij in het leger hfedden en wel totdat hiyi opleidinj in hel nieuwe vak voldoende is g brderd DONDERDAG 15 AUGUSTUS 1940 reeds opmerkten uit de Nod Herv gereformeerde gereformeerde h v luthersche baptiste en chr gereformeerde kerken en van het leger del heils Ook worden als te Hilvennun groote openluchtsamenkomsten gehouden eveneens met sprekers uk verschillende kerken Niet zelden zi B het behalve predikanten ook gemeenteleden welke als sprekers optreden een weg tot het leekenapostolaat Uit dezo saiaenkomsteB in en buiten kerkgebouwen bjljkt duidelijk dat deze tijd ook op kerkelijk gebied concentratie vraagt van gaven en krachten De groote loelo tot deze samenkomsten is een bewÖJ dat bij zeer velen i de kerkelijke scheidingsmuren lager geworden öja zoodat zij thans in slaat zijn daarover heen te zien DR E F M van der HELD BIJZONDER HOOGLEERAAR TE UTRECHT Het curatorium voor de leerstoel van de warmte techniek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht heeft benoemd tot bijzonder hoogleeraar dr E F M van der Held privaat docent te Utrecht Dr van der Held a leider van de warmtestichting EENDENJACBT OP HAARLEMSCHE SINGEL RADIONIEUWS Het gefleurde op een der Hsarlemlemsche slingels op een bitter kouden Januaridajg van dit jaar Een 53 jarige werkman wandelde met zijn hond toen het dier plotseling lUcht van een troep eenden kreeg die door gebr aan open Water op het ijs rondscharrelden Dé fells jonge hond sprong op het i ts dm een aanval op de vreedzame eenden te Soen Een oogenblik later kwani hij terug met een eend in zijn bek Zeer tot genoegen van zijn baas Jlie van den wal af met zichtbaar jPBnoegen de jacht had gevolgd In zijW verbeelding zag hij op zijn tafel een heerlijk eendenboutje Vrijdag 16 Augustus JAARSVELD 414 4 M V A R A 8 M Berichten A N P gramofoonmuzlrfi til O Pianovoortiracht lO M D H lairaUe J0 5 Gramnfoonr iU7ifk IIM Radio revuc fopn 12 00 Orgel sptl en zar R 12 30 Gramofoonmuz 12 45 Bcrichlen A N P 1 00 V A R A orkest en soli t 1 4 Giamofoonii iiziek 2 W Pianovoordracht 2 30 Declamatie 3 00 Gramofonnrnuziek 4 00 Grainoloonmuziek imet toeuchting i 4 30 Voor cie kinderen 5 00 Fluit ent piano 5 15 Berichtfii A N P 5 30 E in er al da en Po i t 6 00 ang mei pianobegeleiding e l T Caubcrcic Onze liuibdtcren inmoetUjkheder slaan m4ar het zoij anders gaan Een Wandelaar bemoeide zich met het geval toen d arbeider de eend op raapte Laat li gpei dat is eigendom van de gemeente Er ontstondteen hevige woordenwLsseling en 1 de eendenlicfhebber maakte zich zotl boos dat hij een dplkmes trok en hevige bedreigingen uitte Maar de windelaar die zich bedrei gd achtte 4p edde zich naar de politic V PJI O Crfxitc mannen Voor den polifierechter te Haarlembeweerde de eigenaar van den jachthond dal hij zijrt mes niet getrokkenhad Wel had liiij zich kwaad gemaakt omdat zijn hond mishandeld werd t In weerwil van fzijn onschuld betuigingen veroordeelde de rechter hem tot veertien dagen Wevangenisstraf Ook voor het Hoj hield hij vol onschuldig te zijn hijv had met een samen gevouwen honöenriem gezwaaid en niet met een n S 7 15 Berichten Eng 8 00 Berichleo A N r Verdachte had reeds eenige veroordeelingen achter deri rug en de pro cureurgeneraal mr A A L van Duldemen vorderde befcttiging van hetvonni s f KERK en SCHOOL NAAR MEElR ÉÉNHEID ONDER DE RjERKEN Men lehrijft aali de N R C SPORT Sedert langen jlti id wordt geklaagd over de groote verdeeldheid op kerkeli ik terrein in Nederland Verschillende pogingen oi i te geraken tot meer eenheid liepen spaak al werd op meer dan één Iniet strikt kerkelijk gebied wel samei werking tot stand gebracht Men denike aan interkerke lijke ve réenigmgen op philantropisch ociaal en practi h hulpverleeningsgebied Het schi mt echteir al moei ookliier gedacht word n aan de enkelezwaluw welke nog geen lente brengt dat op het gebied van meer kerkelijke eenheid hetgeifn nog iets andersis dan vereeniging pok kentering intreedt 1 Uit verschillende i plaatsen komenberichten van samenkomsten welke invc rband met de tijdsomslandjghedcngehouden werden en waarin hetwoord gevocrd werd door predikanten uit verscheidene kerken terwijlde talrijke hoorders jeveneens uit verschillende kerkgenootschappen warensamengesteld I Om enkele plaatseh te n oemen vermelden wij Warffum Busisum Dc venter Arnhem HJirlingen Hilversum Va ssenaar Wichmohd en Van een plaats is zelfs bikend dat contact geaocht wordt met jtle r k gecstelijk eid voor een dergi Jijken liturgi schen dienst Sprekers tk orden betrokken uit voorgangers van ver schillende kerkgenootschapperj gelijk wij paardrijden moelejft hebben Ook voor de officieren die jjiij de marechaussee worden geplaatst jp ijn cursussen ingesteld voor de jongèjen bij het depot en voor de overigen jtij de divisies LUCHTVAART Voor de tijks e dwacht die van 1350 man tot 229p wordt uitgebreid zijn door de wervingscommissies op het oogenblik refds 735 man uit het leger aangenom zoodat nog eeh IJO tal r ioet worden aangewezen uit de vel aanmeliïingen die al binnen zijn bf ten deele nog worden verwacht Van d geltgemcfé 735 zijn er 250 Maandag j l Op den spoedcursus te Hilversum geplaatst die iaar in een sehoolgebcui tü t ingericht onder leiding van dei striGtscommandant den heer Vermeden uit Amsterdam Plaatsvervange id directeur van dezen cursus is mr b Frima directeur yan de modelpolillevakschool te Hiltersum In normale tijden wordt elk ijslfjaar een cursuslivoor dt rijksvcl dwacht door de opleidingsbrigade te Amsterdam gehouden thans echter moet de cursus zijn cafididaten binnen ruim twee maanderil kunhen opleiden om vervolgens 25 nieuwe cursisten te Uit politietroepen en leger zijn 21 officieren voor bendenpng bij de rijksveldwacht bestemd die dienst zullen doen als adjunjct ter assistentie v n ae elf districtc mmandanten De bedoeling van de uitbreiding der rijksveldwacht il in de eerste plaats veriterkihg van het korps in algemeonen zin doch daarnaast dient deze uitbreidiilg tot versteiiking in overleg met de burgemeesters van de l laatselijke politie organen vWral v de kleinere jemeeniten