Goudsche Courant, donderdag 15 augustus 1940

DONDERDAG 15 AUGUSTUS FRANKRIJK DE OPHEFFING DER GEHEIMK GENOOTSCHAPPEN Naar uit Vichy wordt gemeld b aalt de wet die voorziet in het opheffen van de geheime genootschappen en die vandaag in het Staatsblad zal verschijnen o a dat allen die de ontbonden genootschappen of vereenigingen verder steunen of deelnemen aan de directe of indirecte verantwoordeiykheden gestraft zullen worden met een gevangenisstraf varieerende van zes maanden tot twee jaar en met geld boeten tot een maximum van 5000 francs Buitenlanders kunnen het land worden uitgezet Dit decreet heeft ook kracht van wet in Algerië de Fransche koloniën protectoraten en Fran sche mandaatsgebieden OfGcieele publicatie van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart OPGAVEN DOOR BOUDHtS VAN POMPEN De Secretaris Generaal waarnemend hoofd van het Departemvtn Handel Nuverheid en Scheepvaart brengt hierby den houdtHJvan benzinepompen en van pompen voor auto gasolie in herinnring dat zü op grond van artikel 1 van de motorbrandsin beschikking 1940 no 1 zün verplicht aan hun leveranciers ibehoeve van het Rijksbureau voor Aardolieproducten 2 maal n Simaand n l op den Isten en den 16en een opgave te verslrekkvan hun voorraden en van de afgeleverde hoeveelheden mf i brandstof De hiertoe noodige formulieren zyn hun vergezeld van nschryven van den directeur van het Rijksbureau voor AardolTiHproducten aan het einde van den vorigen maand door hutleveranciers toegezonden Aangezien is gebleken dat een groot aantal pomphouders d opgaven weUce op 1 Augustus j l in het bezit van hun I e v er an ciers hadden moeten zijn niet tijdig hebben ingediend wordt er hierbij nadrukkelyk op gewezen dat zü die aan de hierbedoeld verphchting niet voldoen zich blootstellen aan het gevaar van een verbod tot aflevering en dus sluiting van hun pompen Dit laatst geldt eveneens voor verbruikers van motorbrandstof die over een eigen aftapinrichting beschikken Indien geen afleveringen hebben plaats gehad moeten de formu lieren toch worden ingevuld en ingezonden Houders van pompen die de hierboven bedoelde formulieren niet mochten hebben ontvangen dienen zich tot hun gewonen leverancier te wenden Den pomphouders wordt dus mede in hun eigen belang ernsti aangeraden de verphchting tot het verstrekken van deze geecven BALKAN RECONSTRUCTIE DER ZVIDSLAVISCHE REGEERING Minister president Tswetkowitsj is per vliegtuig naar Veldes Bied vertrokken waar de meeste leden der regeering reeds verblijven In politieke kringen te Belgrado Verwacht men dat besprekingen over een reconstructie der regeering zullen worden gehouden Bovendien gelooft men dat het overlegd over belangrijke economische en maatschappelijke hervormingen waaronder de naasting van de Nationale Bank voltooid zat worden Korte berichten De Amerikaansche minister vanmarine Knox heeft meegedeeld datde Amerikaansciie vloot twaalf visschersscliepen tieeft aangekocht diena een verbouwing zullen worden ingedeeld bij de flottielje mijnenvegers In het banaat Kroatië ZuidSla viè zijn alle vnjmctselaarsloges ontbonden eze gegevens op de daarvoor vastgestelde tydstippen na te komen s Gravenhage 15 Augustus BIOSCOPEN TE GOUDA Vanaf Vrijdag 16 Augustus tot en met Woensdag 21 Augustus THALIA Telefoon 2230 Van Vrijdag 16 Aug tot en inti Woensdag 21 Aug vcrtoonen wij de ovcrwcidigenue film F s MAZURKA S Verdere medesp Albrecht SchoinNals Ingaborg Thiik Paul Hartmann POLA NEQRI de hoofdspeeisUr in lAZURKA endedrie groile regisseurs Max Reinhardt Ernst Lubitsch en Willy l or t yerwierven hun reputatie dom Ua wereldsucces van hunf lilm MAZURKA Vooraf ons vorzorgd voorprogramma met Polygoon Hollandoch niouws Bespreekt tijdig L w plaatsen Cassa geopend van 10 1 uur LeeKlid boven 18 jaar BINNENUND De Nederlandsche kinderen in dfs Oostmark ZIJ MAKEN HET GOED 37 KINDEREN TERUGGEZONDEN De ervaringen met de Nederlandsche kinderen in de Oostmark opgedaan zijn bijna over de geheele lijn goed De kinderen maken het uitstekend en de pleegouders zijn in het algemeen ook over hun gedrag tevreden Het is natuurlijk dat onder de ongeveer 7O00 uitgezonden kinderen eenige gevallen van heimwee zijn voorgekomen lederaen die zich zijn kinderjaren voor den geest kan halen zal dit begrijpen Ouders van deze kinderen doen dan ook goed daar heel rustig op te reageeren en hun kroost aan te moedigen zich bij de nieuwe omgeving aan te passen Het is te betreuren dat 37 kinderen uit de Oostmark moesten worden teruggestuurd omdat zij zich slecht gedroegen Zij waren ofwel onzindelijk ofwel ongezeggelijk ruw of oneerlijk Dit antal ia echter klein vergeleken bu de vele ahdere kinderen die ook hun gastheeren tot genoegen strekken Nogmaals wordt er aan herinnerd dat brieven aan de kinderen moeten worden verzonden in een enveloppe waarop een horizontale streep is getrokken Boven de streep staat An die Kinderaktion Niederlande Ostmark Kneuterdijk 20 Den Haag onder de streep komt naam van het kind den naam van den gastheer het straatnummer en de plaatsnaam De brief wordt als binnenlandsche brief gefrankeerd Hij is in twee dagen Ier plaatse Indien er ouders zijn die vinden dat de kinderen te weinig terug schrijven kunnen die bij de genoemde Kinderaktion in Den Haag hulp vinden Het is onnoodig levensmiddelenpakketten te zenden De kinijercn hebben heusch genoeg Dergelijke pakketten worden niet meer yerzonden Eens in de veertien dagen kunnen de ouders bij wijze v9n hartelijkheid een pakje van ten hoogste een pond sturen Aanvang dar voontalHngan 8 uur 15 Zaterdag vanaf 6 uur doorioopend 3 voorstsllingan Zondag vanaf 3 uur 30 Schouwburg vanaf 3 uur doorloopond 3 vooratoNIngan voor 1 Juli 1940 evenmin loonen door de werkgevers aan de arbeiders t worden uitbetaald over het tijdvak van n Juni 1940 tot aan den datum van goedkeuring van het ontslag Degenen die na 1 Juli 1940 het verzoek om arbeiders te mogen ontslaan hebben ingediend zijn verplicht dien arbeiders loon uit te betalen vanaf den datum van het eerste uitvoeringsbesluit 11 Juni 1940 tot aan den dag waarop na verkregen vergunning van den directeur generaal van den arbeid het ontslag ingaat PRAKTISCHE SAMENWERKING TUSSCHEN UITGEVERS VAN TIJDSCHRIFTEN De onlangs opgerichte vakgroep van uitgevcri van nieuwsbladen en tiidscKriften Provinciale en periodieke pers welks ledenaantal het getal 300 reeds heeft overschreden terwijl dagelijks nieuwe aanmeldingen binnenkomen heeft zich tot de uitgevers van nieuwsbladen en tijdschriften gewend met het volgende rondschrijven Het za u niet ontgaan zijn dat alom m den lande een strev n naar concentratie valt waar to neujen Herhaaldelijk lazen wij in de pers van organisaties welke tot fusie of samenwerking besluiten Djt is een aangelegenheid welke tevens consequenties heeft op het terrein van de uitgeverij van vcrcenigingsorganen Immers fusies al bedoeld hebben veelal tengevolge De besturen van do groepen vakbladen en algemeene tudschriften van de vakgroep P P P hebben aan deze quacstie hun aandacht gewijd Men is tot de overtuiging gekomen dat het gcwenscht is cenige richtlijnen te geven welke door uitgevers van vereenigingsorganen a s bedoeld in acht genomen dienen te worden Uitgangspunt is de stelling dat het onmaatschappelijk mi et worden genoemd indien tengevolge van concentratie of fusje van organisaties een of meer uitgevers van organen dier organisaties de dupe zouden worden van e ventueele pogingen van een collegauilgever omJzich een bevoorrechte positie te verwierven en in den vervolge de uitgave van het vereenigings orgaan der gefusionneerde organisaties voor zich alleen OB te cischen H t is derhalve onder deze omstandigheden noodzakelijk dat de uitgevers van orgaqen van bU een concentratie of fusie als boven bedoeld betrokken organisaties onderling overleg plegenom tot een voor hen allen bevredigende oplossing te geraken Ontslag en loonbetaling NADERE UITEENZETTING In verband met een mogelijke Onjuiste uitlegging van d vcrordening betreffende het beperken van werk schrijft de secretaris generaal wnd hoofd van het departement van Sociale Zaken nader aan de gemeentebesturen o a De ontslagen gefeven voor U Juni 1940 doch na 9 Mei l I moeten volgens jj het eerste desbetreffende uitvoerings besluit onmiddelluk worden ingetrokken Deze bepaling moet aldus worden opgevat dit de werkgever mits het ontslag gegeven werd conform de verordening van 27 Mei 1940 den arbeider geen loon behoeft te betalen vanaf den datum van ontslag tot 11 Juni 1940 Is het ontslag verleend voor 11 Juni 1940 overeenkomstig de verordening en naderhand door den directeurgeneraal van den arbeid of door de door hem hiertoe gemachtigde organen CHINA BALANS VAN DE AANVALLEN OP TSJOENKING Sedert 18 Mei heeft de Japanscheluchtmacht 27 aanvallen op Tsjoenkinggtdaan aldus Domei Aan deze aan vallen is deelgenomen door 3300 Japansche vliegtuigen en het aantal bommen dat is neergeworpen heeft eengezamenli k gewicht van meer dan 2000 r rti ton Tegenover zich hadden de Japan LriL U r e n strij4 geko l sche vliegtuigen 400 Chineesche ma dên reLrCKal M VSnf P fvan er 74 zün neergehaald goedgekeurd dan behoeven indie n het Dergelifke oplossingen zijn mogeli kvn aen rcgoermgKiandidwt Avila Ca j en 57 op den gri n 1 vernield t erzoek om toestemming is ingediend I b v in den vorm van een belangen EERSTE BLAD s BUITENUND DBITSCHLAND Duittche pers orer den luehtslaff OMTIEK or BSrrSCHE BERICHTl CEVINa De Duitsciie bladen leveren critiek 1 de Engelsche berichtgeving over de g verliezen van het Duitsche luchtwapen bü zü aanvallen op Britsche vliegtuig eskaders havens wapen industrieën en oonvooien Bet r dan r door konden de Engelschen aldus Berliner Boersenzei t un g 4 6 wereld niet demonstreeren wat zu onder alle omstandigheden wen ohén te verbergen n l dat hun positie wankopig is en dat zü onder de slagen van het Duitsche luchtwapen geleerd hebben te vreezen Slechts de groote angst heeft hen tot Mn getallen waanzin kunnen brengen zooals hij in hun opgaven over de Duitsche en over de eigen verliezen lot uitdrukking komt Slechts in een totaal wanhopigen geestestoestand kunnen de plutocratische machthebbers in Engeland zich verbeelden dat er ergens op de wereld nog een mensch is die hun leugens voor goede munt opneemt Zelfs in de Vereenigde Staten bij den laatsten bondgenoot op wiens hulp Engeland nog meent te kunnen rekenen daalt het vertrouwen in Engeland tot het nulpunt zoo schrijft de Berliner Boersen Zeitung met betrekking tot de gisteren door den Amerikaanschen minister van Marine Knox afgelegde verklaring nog eens en ditmaal in een beslissend uur zijn de feiten sterker lan de Britsche fantasieproducten De Deutsche Allgemeinè Zeitung herinnert eraan dat de Bngelschen destijds ook de Duitsche verliezen in Pol n Noorwegen Vlaanderen en Frankrijk ontzaggelijk hebben overdreven en schrijft dan verdei Wanneer de Engelschen er thans toe overgaan onze verliezen bij de luchtaanvallen op Engeland te vermenigvuldigen en dan een dag later dit veelvoud nog eens verdubbelen dan komt bij deze Britsche koortsfantasieën duidelijk een politiek psychologische reden te voorschijn Honderdduizend Bingelschen zitten thans dagelijks bibberend in de schuilkelders en ver loeken de plutocratische regeering Churchill die de vredeshand van den Fülirer heeft geweigerd Tienduizende Engelachen hebben Duitsche luchtaanvallen gezien Het vertrouwen in de verzekeringen der regeering in het voortzetten van den oorlog en hierdoor in de regeering Churchill zelf is ernstig geschokt JAPAN De Minseito ontbonden MrANS GROOTSTE POLITIEKE PARTU De grootste politieke partij van Japan de Minseito die rond drie millioen leden heeft is Donderdagmiddag in een slotvergadering waaraan alle leden alsmede ongeveer duizend partijvertegenwoordigers Viin geheel Japan de voorzitter van de Minseito Machida de vroegere minister van Financien Sakoerautsji en de vroegere minister van Justitie Kotzoemi deelnamen definitief ontbonden Naar Domei verder meldt heeft de Minseito dezen stap genomen teneinde in samenwerking met de regeering door haar ontbinding iedere mogelijke hindernis bij het opstellen van de beraamde nieuwe politieke structuur te helpen overwinnen De spionnasre affaire REUTER CORRESPONDÏNT SCHCLDIG VERKLAARD Vanwege het ministerie van Justitie i een verklaring gepubliceerd waarm gezegd wordt dat de door James Cox den Reutercorrespondent te Tokio nagelaten documenten onbetwistbaar de juistheid hebben aangetoond van de tegen hein ingebrachte beschuldigingen van spionnage Naar men weet werd Cox op 27 Juli gearresteerd en pleegde hij op 29 Juli zelfmoord door uit de derde verdieping van het hoofd bureau van politie te Tokio te springop In de verklaring worden de feiten opgesomd waaraan Cox zich heeft schuldig gemaak AMERIKA NOG GEEN AMERIkAANSCHE SCHEEPVAART OPVTANGER Op het verzoek van het beStuur van Tanger aan het Amerikaansche mini ïterie van Buitcniandsche Zaken om het sche pvaartvepkcer lusschen New York en Tanger te hervatten heeft Washington geantwoord i it de in de regeeringsverklarinj van II Ji ni bepaalde oorlogszone niet veranderd kan worden zoodat het scheepvaartverkeer New York Tangcr op het oogenblik niet kan worden hersteld Aan den anderen kant deelde de secrtalUs van Amerikaansch ministerie van financiën mede dat besloten is Tanger niet t beschouwen als Fransch gebic 4 en nt derhalve de kredieten der koop lieden van Tanger in de Verefnigde Staten l eer zyn vrijgegeven VERKieziNGSONLVSTEN IN MEXICp Ia de Mexicaanschc hoofdstad is het t jensdag tot de tfnte bloedige vecht macho vrienden van den tegencandidaat Andre Almazan ontmoetten Bij de daarop volgende schietpartij vielen acht zwaargewonden Het heet dat de Almazanisten inhet geheim een eigen parlement hebben g Vormd dat door de politie nogniet ntdekt i In het Huis van Afgevaardigden hebben aanhangers derregeering zich in scherpe bewoordingen tegen Almazan gekeerd en zijn gerechtelijke vervolging als landverrader geëischt ROEMENIË HORIA SIMA LAAKT BRITSCHE PROPAGANDA Het Britsche gezantschap te Boekarest heeft door zijn agenten een vlugschrift laten verrspreiden dat aangeduid wordt als manifest van de IJzeren garde en de zaken zoo voorstelt alsof de IJzeren Garde haar buitcniandsche politieke houding gewijzigd heeft en thans pro Britsche neigingen vertoont Dit vlugschrift is voor Je Londensche Times aanleiding geweest t trachten de Uzeren Garde voor de Engelsche doeleinden te gebruiken Het Engelsche blad opperde het denkbeeld van een samengaan tusschen Horia Sima den leider van de IJzeren Garde en Maniu die in de aan de orde zijnde kwestie Zevertburgen een door de Londensche radio welwillend verlangde onverzoenlijke houding aanneemt Tegen deze intriges keert Horia Sima zich volgons het D N B in een verklaring waarin al dergelijke pogingen krachtig van de hand worden gewezen Hona Sima stelt vast dat de buitenlandsch politieke Iijn zijner beweging nooit gewij igd is dat de IJzeren Garde sinds jaar en dag de oriënteering van Roemenië op de as heeft geëischt èn thans oprecht daaraan vasthoudt zonder met Maniu en zijn politiek ook maar in het minst in betrekking te staan De kuiperijen van het Britsche gezantschap hebben zoo wordt in de verklaring van Hona Sima gezegd het doorzichtige doel de binnenlandsche orde in RoemeniS te verstoren en onzekerlieid te brengen in de builenlandsche politiek SPANJE DE SPAANSCHE REPUBLIKEIN SCHE ORGANISATIE IN FRANKRIJK De Pari sche correspondent van het blad A B C meldt o a het volgende over het werk van de Spaansche cotimissie te Parijs welke belast is met de Uirugvindmg van het gestolen Staatsbezit In de Avenue Marceau aldus de correspondent is een villa in besHg genomen welke voor rekening van d Baskisbhe separatistenrepubliek voor 1 600 000 francs was aangekocht en vanwaar de scherpste aanvallen op generaal Franco werden gedaan In de kantoren van de SE RE evacuatiebureau jvan de Spaansche republiek werden uitgebreide en zeer ophelderende archieven gevonden De S E R E werd door den vroegeren Spaanschen ambassadeur te Londen Azcarate geleid en verstrekte nog tot Mei van dit jaar maandelijksche uitkeerineen Van de beteekenis van deze Spaansch e republikeinsche organisatie in Frankrijk schrijft de correspondent verder kan men zich een begrip vormen wanneer men weet d t de S E R E per maand tien tot elf millioen francs uitdeelde Bij de ineenstorting van het Catalaansche front bevond zich nog en bedrag van 1 2 millioen goudfrans in het bezit van de roode Spaansche ambassade te Parijs RUSLAND I MODDER VULKAAN NABIJ BAKOE IN WERKING Naar de P r a w d a meldt 1 1 de moddervulkaan op h t kleine vói r Bakoe gelegen eiland Boella gi an werken De eruptieve werking van den vulkaan was zoo krachtig dat visschers die tot 2 zeemijlen van het eiland verwijderd waren plotseling een heeten luchtstroom bemerkten Volgens weten schappelijke waarnemingen hebben zich op ht t eiland Boella talrijke ga pende aardspleten gevormd De vul kaan heeft een millioen kubieke meter modder uitgeworpen Uit de spleten stroomen met luid gesis koolstofgassen terwijl een sterke petroieumlucht waar te nemen is De laatste erupties van den vulkaan op het eiland Boella werdeh in 1857 en 1863 waargenomn ENGELAND TEGEN LEVENSMIDDELENVOORZIENING VAéi BEZETTE GEBIEDEN Naar de radio mededeelt hebben 130 leden van het Britsche parlement aan de regeering een nota doen toekomen waarin de regeering duidelijk te verstaan wordt gegeven dat zij iedere poging van het buitenland de door de Duitscliers bezette gebieden van levensmiddelen te voorzien diei t He verhinderen De schaarschte aan levensmiddelen moet door Duitschland zelf worden opgeheven Advertentleén Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kortstondige ziekte te s Gravenhage te haren huize Lijnbaan 98 onze geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder Mevrouw ADRIANA BREEDVELD Wed van den heer W A de Meer in den ouderdom van 77 jaar H DE MEER T DE MEER Heepke WIM en TINEKE Goudp 14 Augustus 1940 Krügerlaan 129 Ü6 s taal voor al Uw kantoorartikelen Veel solider en bijna niel duurder dan carlog Ziet U de talago tn Er biedt zich aan voor dagen nachl BN MKISJE ook als 2e meisje liefst bij kinderenen v g g V Brieven motto Huishouding Boekhandel W Kruiswijk Boskoop i G 2708 6 WESTHAVEN 19 SCHRIJFMACHINEHANDEL Job Tan den Heuvel o 2707 20 GOUDA Tel 2027 REUNIE Vanaf Vrijdag t m Woensdag Het daverende luchsucces HEINZ RUHMANN HOERA IK BEN PAPA Vooraf o a eveneens ecu lachsucces GESTOORDE WITTEBROODSWEKEN Aanvang ais gewuun Gratis fietsenstalling Vrijdag populaire voorslelling Entree 2 5 40 en tïO cent Wevnsdag 2 uur Matinee niet speciaal programma voor lederen leeftijd Entree vanaf 15 cent Volwassenen vanaf 2 cent SCHOUWBURG Telefvon 3750 OUSTAV OIESL KENÉOELTaEN in een mysterieiis spannend en sensationeel filmwerk DE PASSAGIER DIE VERDWEEN waarin de vraag wordt gesteld of men iemand voor een misdaad kan veroordeelen indien de man die daarvan het slachtoffer weid voor de wet in het geheel niet bestaat Uitgebreid voorprogramma Toegang boven 14 jaar gemeenschap al of niet in den vorm van een afzonderlijke N V of een financiL ole uakeenng door den uitgever die voortaan alleen het belrokken orgaan zal uitgeven aan een collega die ht t door heir uitgegeven orgaan ziet opgaan m de concentratie Mocht een dergelijk overleg niet slagen dan kan door den uitgever die zich berjadocld of bedreigd voelt de bemiddeling worden ingeroepen van de leiding van de vakgroep P P P resp van het bestuur der groep vakbladen en algemeene tijdschriften Correspondentie over deze aangelegenheid dient te worden genclit aan het algemeen secretariaat Joh Vermeerstraat 29 Amsterdam Z CADEAU WAARVAN WEINIG PLEZIER BELEEFD WERD Eenige weken geleden id ceg de familie K te Loenen aan de Vecht een driejarigen herdershond cadeau van van een familie wonende onder de gemeente Nigtevecht Reeds aanstonds bk ok er kwaad bloed in het beest te zitten doch men hoopte dat het dier spoedig aan zijn nieuwe om gcving gewend zou raken Dit is echter niot gebeurd Toon een vijfjarig zoontj van de familiG K met den hond speoldo waarschuwde de moeder hem om dit niet te doen Het kind staakte hot spel on blijkbaar zag de hond wie er de schuld van was dat hij zijn speclgenootjo kwiit raakte Op een gogevon moment prong hij de vrouw naar de kool waardoor zij kw im te vallon Als een dol geworden dier begon het beest de op den grond liggende vrouw te bijten Gelukkig wist men na eenigen tijd den hond van de vrouw af te halen Zij had echter al een tiental ernstige boten bekomen zoodat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen Om verder onheil te voorkomen heeft men het drer afgemaakt TOELATING VAN CüLTUREELE WERKEN IN DUITSCHLAND De beoefenaars van cwltureele beroepen in Nederland in het bijzonder beeldende kunstenaars musici schrij vers tooneelspelers ƒ cineasten uitgevers boekhandelardn en allen die op het gebied van de pers werkzaam zijn hebben voor de uitoefening van hun beroep in het Duitsche rijk een vergunning noodig van d eh Rijkscopimissaris voor het bezette Nederlandsche gebied hoofdafdeeling Volksaufklarung und Propaganda Kneuterdijk 20 Den Haag Bij voorgenomen reizen naar Duitschland moet te genoemder plaatse een dergelijke vergunning worden aangevraagd De bepalingen welke voor een dergelijke reis een doorlaatbewijs van de züde der politie eischen blijven door r jpo iin onnangetflst 4956 72 ADVERTEERT geregeld in de B G 270t 10 Goudsche Courant POTJESKIJKER VOORHAABDELUK VEROORDEELD Een man die hoog had opgegevei van zijn uitstekende leldtics bij ie gemeente waarbij hij zoido rie hMje functie van potjeskijkor te vervullen IS door de rechtbank Ie Amstef dam veioordeeld tot een viuinvaarde lijke gevangenisstraf van i niaandea ZIJN 2gSTE VONNIS j Een recidivist dic roods 26 vonnissen heeft ondergaan hooide zich vandaag opnieuw dbor Jo rechtbank te Amsterdam tot twee g diijenastraffen van zes maando i MARKTBERICHTEN VEKMARKT GOIB 15 Aucutus Aangevoerd m IfM iI wiiaivan 135 magfic va k n p ij Vii 439 biRgon pnj 10 W Ge dcr ene 1 pci stuk StuR M nuclupre k tJe Pi 10 18 rftteUjk 2 uraskaKeiii2 B f geiten priji 2 6 pei t u COUDSCHE KAAS MVKKT re ft 15 AuïJ 2 9 parlni n kaas r i n iet RM 42 44 2c k 39 41 6 Handel C K d GOUDSCHE BOTER HiRKr 15 AuUUslitó 112 pondi n bn f van 85 l Weiboter van 80 8 1 tl pn P Handel vlug COUBSCHE EIERENM KKT 15 AuliUilu 62 000 ü ik Ki 4 75 5 00 eendeieren van ïaO 4 u pirandel stug 1 k ol t DEI FTSCHE CROENTENM 14 AuflUstu Biocir kool Ie 2e srt 200 840 komkorrn p srt 4 iO 90 alli per 100 t oo 0O ifj savo ve 4 60 per 100 k srt 1 i O per 10 si peer Pfijw bos andnvie 100 170 pei 100 f üO 50 1 10 per 100 bo sp n i J 10 pobtelcm 300 360 stokpnnce Hslampnncessen 640 12 00 t tJg 16 00 DuiUsi hp princessen 1100 P Jri 60 a40 alTes p r 100 kB t 7 per 100 bos Eioote booncn i be en roode 5 00 biauwfi an iv n 20W per 10 kg perziken 0 50 8 00 pc tomaten 0O1I6O per 100 H n i i ananas 6 00 24 00 net en siukercarbonkel 00 36 00 per 100 s OrrlClr EhE VALUTAKOfR DEK NEDEin AVDSCHE B 15 Aujtustus New York ƒ 1 8 Vi f l MVu BerlQn 75 J 75 43 Br uisel MU 30 17 Helsinki 13 1 13X1 Stockholm MJI 44J Zurich liXM tOn Baaaipapler New York I J6 2 IJOV4 Bru el 30 0 30 30 Stockholm I M TS f 4M Zilnch IJt 42 M T9t JW Duitscl EK