Goudsche Courant, vrijdag 16 augustus 1940

VRIJDAÓ 16 AUGUSTUS 1S40 BELGIË 4iet betreft niet maarschalk Petain Het betreft president Mandel Pe heer MaHdel bevindt ikh niet in bet land Ove gens hoeft hij geen regeerin unctie Het bum een vergissing zijn hceren Na deze inlichting zoo besluit de correspondiSit itin Duff Coaper i g oeraal Cort tersMmd weer naar E se De Sair publiceert een onderhoud i Jand teruggekeerd van den leider dei Rexisten Leun Dt grelle met een yerjlangever van het hl è Daaruit blijkt dat Degrelle de Liichtgevec ten boven Dover en Kent Degrelle in liet onbezwte Fnins e gebied BVl r AAN BEUGISOHC T jbrieken van VickersArmstrong bestookt De g e yoigwi ▼ de blokkade 1 Cove 2ijn gisteren naar het ten Lgcip van de oniruiming van OuinB verneemt nieyiwe luchtgevech J berken de fout het aantal der uit Frankrijk geredde manschappen van heti Brita hé expeditiecorps met 35 000 tiooger op te geven dan he totaal der troepen cüe volgens vroegere opgaven naar Frankrijk waren gezonden In de balansen die de Britsche admiraliteit indiert worden als slacht offers v n Duitsche luchtaimvaUen Uevocrd 7 erwül Duiteché Stuka s vlif gve d van Hawking ton Wester Pover aanvielert vond een hevig echt tu sclwn MesiierSchmitt toe len en Spilfire nuichines piaats In a nüluiting hierop verneemt het D K B i Oe Engebchen hefcbcn vergeefs ge aitsluile mijnenvegers on kleinf pnogd diii aanval van Duitsehe Shtka a op het vlieg eld van Hawking te véi inderen De DuitHhers plaatrten talrijke treffers Eenige loodden taai in brand De aanviil van de Engelschc jagers op de Duittdie vliegtuigen was buitengewoon hevig Nierttemin lietih de Duit ihe machines zicb onverstoorbaar uil dl v iilkcn vallen en legden zij Jiaar opdracht ten liilvocr De Enscl clicn verloren 11 twj telK r waurby J Spilfines Twee Duitsche duikbommenwerpers van het type Junkers 87 lijn niet op hun bases tcruRgekeerd Nog meer DnHaetie lucMaanyallen In dejp VrocRon namiddag liehl rn gisteren iS Dornierbommenwerpers nanvallen op militaire inslaHates te Kew Castle uitgevoerd De havoW was een der belangrykste doelwitten Op de wapetifabriekin van VickersArm strong in Hepburn is een regen van bommen neergf daald Vi i sclieidcpie vliegsrldcn loodsen er hangars in ne graafsclisp Northumberland hebben veel van de Duitsrhe bommen te lijden gehad Een deel slaat in brand Op vele plaat rn in middi n Engclarid hebben rith heiige ontploffingen vooi gedaan er ziin branden uitgebrokco liet Engelsclic luchïdoelgeseluit bereikttf gedurende de Duilsche bomaanvallen geen enkel resultaat Alle Duitsche toeslallen hebben onfiohinderd hun opdracht kmüfu jï volbrengen LucbtgeveclUeii bavcn Kent Naar hel D N B v n militaire iide verneemt hebben Duitsche Stuka ï begeleid door jagers gisteren weer doelwiltrn in h et Enpelsche gSaaf ïcliap Kent aartcevallen In weerwil van het aanzienlijke ven et en de talrijke peveehten tusscJien Kngelsche en Duit iche jagers konden de Duit fhe Kevechtp formaties zonder cenig verlies in het EngeLsChe gebied doordringen De aanval op het vliegveld E sfchure Een oorlo 8Con espond nt van het D N B peéft een verslag van den Duitsehen kiclrtaanval op het Engel che vliegveld Eastcbureh aan den mond van de Theems Hij vertelt Wij hebben opdracht het vliepersliest Eastchurch te vernietigen Op deüe mededeeling van d r commandant volgt een nauwkeurige bespre king van den aanval Een laatste blik op de kaarten nogmaals worden de horloges cecorltroleerd en twaalf minuten later zyn de toe j ellen in de lucht Door de gribe scherrwring var don aanbrekend r dag donderen de motoren op den wee naar Engeland Een zeer nauwkeurig navigeeron een precies berekenen van den koers zijn noodzakelSik Hier moet bet doel van d n a nval liggen Een snel besluit AanvaJlcn Bijna vajlend stoot de Jtfdeelinp door het wolkeridek Zes gmote Inpdsen en talrijke vlie to rcn ziin riuidjeliik te herkennen Eeniee seconden later begint het pewono dramatische schouwsnel da wij reeds zoo vaak beleefd hehbrr Het meedoogenloos ontnlr frn der bonnmen het onscb etrn van eweldiee rook en viuirïuilen uit sehuilplantsen en lood en het vernietigen van op lJpnlna en voor brandstof pp ri iunifie f4 tTTiff i vl e tilinc i ontnloffingen aan alle hoeken van het veld De startbaan zelf i is in een trerhterveld verarderd en onbtuiklia ir ceworden De Duitsche formatie heeft geen half werk cedaan Ook de onoverwinnelijke Knitf res konden de verwoesting van het xliert veld Eastchurch Ha in lichterlaaie Staat niet verhinderen De BneelkdM rawtie cpée HKlitaaBTaltea In kri ng r der Wilhelmstrasse wordt het Volgende verklaard De resultaten van de laatste luchtslagen schijnen de E ngelschen van de rest van hun kahnte te berooven Terwijl men anders trotsch was op den spoTtgeest riir het mogelijk maakte nederlagen onverstoord te incasseeren neemt men thans ten aanlien van de luchtpe echten een houéing aan d e aan de manieren van het Joodsche Ghetto herinert Ieder eigen verlies kanofineerVootcn genoemd Van groo tere eenheden is nooit sprake hoewel het toch een bekend feit is dat grooteri rc hepen uit de lucht vee gethakktfliriker te treffer zijn dan kleine De Enae lschp pogingen de winst en verlic sriijfers van den oorlog te vervalschcp zijn des te dwazer dtar het vèrlgop ter vijandelijkheden tot dusver nooit de Bril siht verklann en en i cdmmuniques doch uitsluitend de nuchiere op ommmg van feiten in het DuiLscfie weermaclitsberlcht in het gelijk heeft gesteld De versclierping yan den luchttjprlog bover Zuid Endeland en de beridilen die daarover de Vereenii Staten bereiken himben op de New Yorkticlie effectenbcui tot een koersdaling geleid Vooral de aandeden van die indastrieele ondernemm cn die op de een of andere wijze met de Briiac he bewapering verbonden zijn hcbbc tot ïLCs punten moeten afstaan Men mag daaruit afleiden dat de door de fBrjt sc he ministeries van landsverdediging opgestelde choongekleurde balarsefV den grooten sjarjieraars nau wclijks een hand yoor de oijgen vermog te draaien In de Ameriknansche de Zwitsersche en natuurlijk ook in de Engelsche Jers breekt men zich verder het hoofd over de vraag hoe mon va Engeland het omen kan afwenden met zijn blokkade zijn eigen vroegere bondgc i nooten zwaarder te treffen don het Duitschiand dat hot bestrijd Deze onder het mdm van humanitair stre ven plaalsvind Tde hei senafTehntiek van kringen die jn h un berik r ingeh volkomen gefaald ht hben en hc thans beleven moeten dat hun du vr schr plannen tot uithongering van fiO mSllioen m isr ben niet den Duilsclien kern van Europa doch wellicht bepaalde Westelijke niet door Dttitsiiiérs bewoonde randgebieden treften hult DiiMsxhland volkomen onverscfhillig Sinds den dag waarpp de Engelsche blokkade aanving is van Duit sche zijde voortdurend gewezen op den met elk volkenrecht in strijd zijnden aard van dit oorlogsmiddet In d n tijd van 1 September 1939 tot 10 Mei 1940 zijn de Duitsche vertoogen volkomen onverhoord gebleven Ook in de Vereenigde Staten heeft r emasd er eenigen aanstoot 8 n genomen dat ook levensmiddelen onder het verbod n goed werden gerekend Op het oogenblik wordt een officieuze Amerikaansclte propaganda gevoerd voor het afstaan van 50 torpedojagers aan Groot B ittannië Voor het instandhouden van een blokkade zijn tnrpedojagers naar weet het belangrijkste middel Wanneer nu tegelijkertijd in de Vereenigde Stalen tranen vergoten worden omdat in d jr komenden winter wellicht Fransche vrouwen en kinderen honger moeien lijden dan zqn dit krokodill i ranen De Vereenigde Staten hebben het nwer dan welke mogendheid ter wereld ook in de hand het lijdon door deze wijze van oorlogvoering te verkorten door den En lschcn de niddelen tot vcrlorging v in dezen oorlog te onthouden In het belang van Europa en van een betere toekomst van de rrenschheid is het toe te juichen dat de monterachligheden die liit het feit der Engelsche heerschappij ter zee oort beien eens voor de geheele wereld aan de kaak gesteld worden Er is werkelijk tijd genoeg voor noodig geweest voor de Ver Stat n de Schaamteloosheid van dit oorlogsniiddel hebTien ingezien De hongerdood van millJoencn Duitsche vrouwen en kinderen tijdens en na den wereldoorlog was niet ijselijk genoeg om Engeland aan den schandpaal te slaan De mogelijkheid dat het gezegende Frankrijk zijn trouw aan Eoj geland Met levensmiddelensrh iarsch te betalen moet brenpt de Amerikanen in het harnas Wij kunnen slechts zeggen eindelijk AawtiluuMmih oordeel over den hichtfilag De Amerikaansche vliegtuigco structeur Scversky schrijft in een artikel voor United Press Als Engeland n luchtoorlog verliest heeft hel d én oorlog verloren Engeland kan door luchtbombardementcn op de knieën gedwongen worden Daarom heeft ook de kwestie van het af staan vdn vijftig Amerikaansche torpebootjagers aan Engeland geen enkele beteekcris Engeland gelijkt nu op een belegerde vesting welker verdedigers door de onophoudelijke aanvallen van een roeerderwaard Sen vgand uitgeput raken wanneer door slecht weer niet een pauze intreedt De Engelpchen loopen gevaar hun voorraden uit te putten en d oor de inspanning licham liik en gTstelijk te bezwijken Duitschiand bezitten grootsche luchtmacht DEGRELLE oplossing van het BelgisAe vluchte iingcnvraag aik ter h ü hit fi f i r iimi n Daarloi i s hü naar het orbcz ntr Fransche gebied gereisd en heeft daar van den vitepremier Pierre Laval ten eei Ste de offiiieele bevestifing gikrrgt n dat de schaduwregecring Pierlot in de bogen van de Fransche regi iring de jure nifl meer bestaat en ten tweede de stcliiAe verzekering dat terstond maatrtge e geionien zulkn worden om findfelijk te bcwerksttiligeri dat r 39P 090 Belgen die zich nog in Zuid Frankrijk bevinden ook tegen d Wil vin deti aanhang der rep j ering Piirlot aidaar naar hui iand l inncn terugkecren De organisatiip van hel luchteli igcnwerk heefi men terstond ter haiici jgcnomen FRANKRIJK Cooper en Gort te Rabat ONVERlUrHTfrR EAKE TEWGCCKEKKD D achtergrond vaij hit bezoek van den Britschpn minister vnn Vnorlirrhting Duff Cooper en van den Engc chcn generaal Gort aan Rabat na de vlucht van Daladier en Mandel naar Ca sabianca wordt thans dioor nadere inlichtingen opgehelderd welke de correspondent van De i emps te Tanger naar VichV hóeft overgebracht Terstond na zijn aafikomst in Marokko meldt de iforrespondent begaf Mandel zich naar Rabat waar hij zich met de autoriteiten in verbinding stelde Hij beweerde dtrar opdracht ie heob r van de oude Fransche regeering een nieuw kifrinet te vormen en aan de zijde van Engeland den strijd voort te zetten Daarop keerde Mandel die de regeering te Londen reeds van zijn aankomst in kennis had gesteld naar Casablanca terug teneinde zyn bevelen door een Fransch persbureau te laten verspreiden Hij droeg een secretaresse op een proclamatie te schrijven waarin hjj aankondigde dat hij het bewind aanvaardde en daaraan toevoegde dat hij ter stond in contact zou treden met de erteg n A oordigers di r Engeistiw regeering Mandel verlangde dat deze proclamatie terstond in zijn togcnwoordiglieid telegrafisch zou worden verronden De secretaresse verklaarde echter dat zü zonder ruf itespraak met den directeur van het persbureau te Rabat niets zou ondernemen Zij gaf de proclamatie van Mandel telefonisch naar Rabat door waar zij op de e wijze öoJi ter oore van den resi dentgeneraal kwam Toen Mandel met zijn plannen jin Rabat was aangekomen verschenen er ambtenaren van do veiligheidspolitfe die hem vereochten óp de Massiglia terug te keeren Zoudra hij aan boord was kreeg de kapitein van het schip bevel zeewaarts te varen en voorloopig langs de kust te kruisen Den dag daarop landde bij Ratsat een watervliegtuig waarmede Duff Cooper en generaal Gort op verlangen van Mandel naar Marokko gevlogen waren Duff Cooper en generaal Gort waren verrast dat zij niet verwacht werden Toen hun aankomst echter bekend werd zpnd dc rc idcnt gcneraal een vertegenwoordiger om hen te ontvangen Zij brachten den avond in een hotel door en wachtten vergeefs op den Franschen president Toen de beide agenten van de Engelsche regëering ten slotte het hotel wilde verlaten om zich naar het Engelsche consulaat te bcgc ved proI £erde een ambtenaar van de Fransche veiligheidspolitie hen daarin te verhinderen Ten slotte wtid de residentgcnt raal op de hoogte gt steld die door een vertegenwoordiger zich wegens dit voorval bij Duff Cooper en generaal Gort liet verontschuldigen De betrokken ambtenaar informeerde tevens naar het doel der reis van den Engclschen minister en den generaal waarop volgens mededeeling van den Temps correspondent de vblgende dialoog ontstond Wü willen met het hoofd van de Fransche rege ring spreken Ja maar de maor sehalk bevindt zich in Bon in C mo it Fr 1 Df in Vï hy in geen geval echter in Metrokko Een beroep op Engeland MOET FRANKRIJK HONGER MJDBN De Fransche minister t an Buitenlandsche Zaken jeeft naar uit Cler montFerrand wordt gemeld tcjjenfiver persvejtegeiiwoordigers akUar een verklaring afgelegd over den oedeelioestand in het niét beiette Frankrijk A elke door de Engelsche blokkade in gevaar uordt gebracht De Britsche regeeting liuocei de mims er dient te overwegen of zij mijïioenen burgers waaronder zich vele gewonde frontstrijders bevinden il prijs gcveh aan den hongerdood Indien Engeland rekent met ecn iiitw r kmg van de blokkade op Duilsehlar d s dat een hoop op leemen voelen want Duitschlsnds weerstand is ontzasge lijk De lever middelen die Frankrijk v il en kan invoeren zijn uit Iuitend bestemd voor de Fransehen Duitschiand heeft zich Éereid verklaard te garandeertn dat jngevoerrte wan n uilsluilond ten goede koniiii aan de Fj ansche buigerbevolking De Fran sche regeering heeft Engeland bijzondere garai ities aangeboden Wanneer desondanks de slem van het verstand niet zou word T gehoord zal nienïand de regeering of de bezetlingsaulnri tei fen in Fr Trkriik daai voor aansprakelijk nogeo stellen CMFERS OiMTRFNT BE VLlCHTELINGEN Naar de Paris Soir meldt heb ben sedert 1 Augustus Li ia 600 000 vhicblelingen het onbezette gebied van Frankrijk verlaten om naar hun oonplaat sen terug te keeren V n 1 tot lü Augustus ziin 2 45 tre nen me vluchtehagen de demarcotielijn pepa s seerd In d r zclfd tijd hebben naar het MpH verder meldt met auto s en vrachtw tons 184 000 personen het onbezette Frankrijk verlaten Per fiets en te voet deden dat If OOfl personen Onder de tcrugkeerendden bevonden zuh 18C000 Belg n De terugvloeiende tieweging heeft zich sedert 10 Augustus in betzelfde t po voort e t Toch Jlievonden zich nog 3 tot S milli ien Franselie Iuc htelingen en 800 000 Belgfn alsmc de ebn millioen Fransche soldaten wier yc onplaatsfn in Je beröte Fransche BJebieden liggen in het niet bezette deel van Frankrijk I I ASCEI VTAT WAAKSCHrWTTEGEN ILLtSIES Marcel Deal keert zidi in de O e u v r e tegen de illusies van die Fran chen die thans nog op een Engelsciie overwinning l opcn en wel nsar Dtat ironisch opmerkt met dezelfde jui theid van oordeel waardoor zij Toeger op het bondgenocrtschap met RusUnd en op den Poülkhen tegenstand hebber vertrouwd Ik van mijn kant geloof zoo verl laart Deal dat En clard vernietigd wordt en dat het Britsche rijk lenonder zal gaan IERLAND I De lersche neutraliteit 7 WORDT ONDES ALLE O MSTANDIGHEDEN GEHANDHAAFD De Icrsche minister presideht de Valera heeft er in een persgesprek met een vertegenwoordiger van de C h r i s f T J a 1 1 B9 DE VALERA l i a n Science M o n i t o r op gewez en dat zijn reijeering va l besi ten is de Itrsche neutraliteit onder alle orastandishr den te handhaven Wat de berichten betreft als zou het lersche l2ger in geval van een Engelschen opmarsch alleen maar formeel verzet bie den verklaarde de Valera dat dit een gevaarli ike vergissing is Voorts heeft rie Valera rr zijn spijt ov pr ui e irukt t de apn i i B Koorri Ierlard I bU den Vrijstaat nog niet is geschied èNGELAND Charchill over Sitoaliland WEINIG BEVRkl IUtNDB BGRICIITBN Minister president Churchill heeft in antwoord op een in het Lageiiiuis lol hem gestelde via m ifeaatwouijd dat de operaties in Britsch Sdmaliljind nog voortduren Overigens was hij genoodzaakt te zeggen dat hy weinig bevredigerde berichten uit Somaliland had onty nten INZAMCLING VAN OVt UZOL Minister Monison heeft ziöi uitgelaten over de resultaten der inzanie ling van gud ijzer Hij zeide dal de oproep van dep staat tot aXJ verin van al het oude metaal niet overal in Engplarvd succes heeft gehad Men is ér thans toe overgegaan liet ijzei v i sWieepsU rakker te sloopen Om liet gebrek aan üzer te Ijesü ijden zaj men binnenkort k oude kanonnen en tanks gaan sloopen BErRSSCKANDAAI TE LOiVDCN Naar de Londensche correspondent vaij N y a D a g 1 i g t A 1 1 e h a n da meldt lieelt de verhooging van de spoorwegtarieven elke op 1 Octobii van kracht worrft een groot beur sschandaal onthult Zeven uur voor de verhwiging officieel bekend werd is een geweldige hausse in spoorwegaandeeien begonnen De Daily Herald beweert d t de spoorweginaat sciiappijen op de een of andere manier belanghebbende kringen over de voorgenomen maatregelen van den staat op de hoogte Iwbben gesteld zoodat deze tiidig op de beurs hadden Kunnen tpeculeeren LAOKKHILS KEIRT NIEl WE BELASTINGEN GOf Het Lagerhuis lieeft het firianciéele wetsontwerp dat de voorstellen var het jongste aanvullende budget Ijevestigt in derde lezing iangenomen De minister van Financien Kingsley Wood verklaarde dat nieuwe tielastingen klaarblijkelijk onvermijdelijk zijn Wanneer zij zuilen komen hangt hoofdzakelijk van hel resultaat der inschrijving op de rege ringfleeningen af De nieuwe om zetbelasting zal naar de minister hoopte begin Octolier kunnen worden ingevoerd JAPAN De houding van het leger KRACHTIGER POLITIEK GEfilSCHT De miniit r van Oorlog generaal Tütjo heeft Konoje had vervolgens met den minister van Buitenlandsche Zaken eenlangdurig onderhoud waarbij vooralde houding van het leger ten opzichtevan de buitenlandsche politiek tersprake moet zijn gekomen In politiekekringen neemt men aan dat generaalTotjo heeft aangedrongen op eenkrachtiger optreden der Japansche diplomatie ter reorganisatie van de betrekkingen met andere mogendjieden m het bijzonder met Duitschiand enItalië fTALIË Italiaansche luchtaanvalop Malta LOODSEN EN OPSLAGPLAATSEN VEÈNIELI Een speciale Itichtvaartcorrespondent van Stefani meldt dat gisteren ir het bogin van den middag Italiaansche luchtstrijdkrachten de militaire instal laties van t vliegveld Alfaro op Malta met volledig succes hebben aangevallen Loodsen en opslagplaatsen werdeii vernield on in brand gestoken door zware bommen en brandbommen Ook de enkele op den grond staande vliegtuigen werden gebombardeerd Toen zij hun opdracht hadden volvoerd werden de Italiaansche bommenwerpers aangevallen door vier Hurricanejcigers De afde lingen jagers die de Italiaansche bommenwerpers begeleidden kwamen onmiddellijk tussehenbcide en konden na een kort gevecht vrij baan maken Een Engelsch toestel werd neergeschoten de bestuurder kon zich redden door middel van zijn valscherm Vorderingen in BritschSomaliland ITALIANEN 30 K M VAN BERBERA De krijgsverrichtingen van de in Eritsch SomaliWnd oprukkende Italiaansche troepen ontwikkelen zich volgens het vastgestelde plan In militaire kringen heeft men den indruk dat de gevechten hun einde naderen Naar gemeld wordt is het verzet van tie Engelsclte koioniale troepen uiterst hardnekkig De Engelschen verdedigen de afzonderlijke bcrgpas sen en spelonken n et de grootste taaiheid De CH r het veioop gen ia Britach i nd be gevechten speelden yrich u IwT chri ien VM de gr sni af toer h taak was van de upnikk nd i J sclie troepen uiterst niotniijii h sen in te nenienj die door i i£ sihen hardaekkifl verdedig Sinds de pi aBscl e It roepen ItJS meter hoog gelegen ber pa55 Carrin ëa Godaori v rn h be l we r schgn zi het thans nog iTj den van de Engelsehen imJe J bied om Berbera Vuigei s de Jn berichen staan de Italaifeisclje ti In een halven cirkel op hgevewi tig kilometer voor Berber M t jj KUing van Bulhar dat a nn ten w wef van Zeüa niar Berlwr Jt voor de Engels hen de terugtofh het Westen ffesnertrr Oorlogsfabrieken intact LONDENSCHi KKItK HTEN TEtiENGEKPKOKFN Teneinde de opju tl e d t liewiji van de door radio Londen vfrsprti berichten over de resull i f van li Engelsche luchtaanvallen Ki y Ilahè publiceeren de voon i iii st v den van Tuiijn en 1 I r jist do volledigen tekst der Bi mic oerichnn de eergi tertn gemaakte f ao s van d o ii logsfubrickcn Fiat en Caproni lü volgens I Kinden zwaar besrhadigdj deh zijn Uit de foto s blukt d t jm fabrieken volkomen intact iijn j waarheid is zooals vastgsl iii in het J ficierle Italiaansche ccH nuiniqué ni dat de Britsche vliegers tjidenj hM nachtelijke aanvallen op liovengoMiaB de sleden alsmede op Alexiindnë Tortona Uii raak bconiiieii uiiwierpea die geen p jdo berokkem i aan india triecle etól ilitaire inslallüties mur daarentegwi tal van slarhioffersimlM onder de bureerbevotking GRIEKENLAND GRIEKSCHE KRUISER GET pRPEDEERD DOOR DI IKPOOT VAN ONBEKENin NATIONALITFIT Op de reede van Tinot Gisterochtend in de vroegte i de f de reede van Tinos litsgriule UrieksAe krui ser Helle door drie torpedo s m ee duikboot vAn onbekende mjiqtmliteit getroffen De zwaar hescludi 4 kriiiser poogde tevergeefs o W strand te loopen en zonk nadat de ketelinstallaties waren ontploft Bij de raraii is een vaa ëe opvarenden ge M tn wiil 29 man gedeeltelijk zwaar wetden gewaad Ook enkele burgers ücfea verwMidiag cn o bij de pagiag M schip aan dea grond te lettea Eet vrouw aan de wal kreeg een beroote De kruioer H le was ZISO br reg tea grout en was eta van de drie nuidene kruisers der Grieksehe oorlogsnutiae Het gebeurde beeft in de GriekselH openbare meenin groute schrik ontstentenis verwekt FINLAND WlXZiGINCEN IN HET KABINCT Naar het Finsche persbureau meldt is de minister voor Volkswelvaart Tenner afgetreden De ministor van Ha del Kotilainen heeft zijn portefeuille overgenomen Ook de minister Landbouw Keikinen is afgetreden HU is vervangen door den vice voorzittff van den Rijk sdag Kalliokoski Het ii nog niet beslist wie de portefeuille van Handel zal overnemen Korte berichten Gregor Capsa de broeder Mden Roenieenschen opperstalmeeslelkolonel Capsa is gearresteerd wejenlhet verspreiden van verontrustendeberiéhten In het societyleven tf rk nTest is Capsa een zeer bekende n uur Hij was een goede kennis janden Joodschen groot indu strieel Auschnitt die maanden scledea wtuchthuisstraf veroordecid is De opbrengst der Noorwwliaringvi schBrij is dit jaar buitew woon groot De Aftenposi schrijft d if men een zoo rijke VW in la ngen tijd niet gekend heeft ü ook de hoedanigheid van de J goed is is men in Noorsche visK kringen zeer tevreden De Roemeen sche bcntlerav bankrekening in Engeland h owjeen rondschrijven gekregen Jj hun wordt medegedeeld dat nUi goed geblokkeerd i s i rsi De directeur vaB de 2 teitskliniek te Peiping dr Lioe i Ling is bij een aanslag verwond De dader is Sfvlucht seheidene personen zijn gi rj Heden h ft de Americengion met 897 geëvacueerde A r = nen aan boord de haven van van sinki verlaten En gei he ministerie Indië deelt mede dat op S j de nieuwe verordening jti gen van vakarbeiders t t den nalen dienst opnieuw It werk zullen worden gesteia munitiefabrieken in Indie ggjl De gezant in het i ministerie van Buitenlanci cW Kawai 15 te Krakau aanjekM in het sencraal gouvernenw kwerkmethoden van het IWiw stuur te loeren kennen A De Fran iche r K zooals reeds gemeld in een ae biieenkomsten van den S Vprincipieel besloten tot L i strijding van het overhand tocw de alcoholmisbruik I VM de Jeugd en het cf l garv heeft inmiddels een f JS hrtrefT nde deze tot een wi geworden gewoonte 1 = a t aan den komend n iieii worden voorgelegd en vcrv mrking gesteld