Goudsche Courant, vrijdag 16 augustus 1940

TWEEDE BLAD VRIJDAG 16 AUQUSTUS 1940 Waterpolo Zaterdag i i wordt in de gemeente Ijjke zweminrictiting aan de zwem en poloclub De Gouwe ten wat pololournoci georganiseerd Vermoedelijk zullen 10 zeventallen deelnemen BRANDJE Gistermorgen werd in èe bakkerij van den heer fampen een begin van brand ontdekt Met behulp van een schuimblusch apparaat ken het vuur worden gedoofd zoodat de brandweer niet bch iefde uit te rukken Zevenhuizen EIERVEILING Aangevoerd werden 19342 kippeneircn prijs per IBO ƒ 4 70 f 5 25 jonge hennen eieren ƒ 3 10 per 100 eertdaneieren ƒ 4 20 ƒ 4 50 per 10 h jonge hanen ƒ 0 35Tƒl 05 ƒ per stuk oude hanen f 0 30 ƒ 0 95 per st kippen ƒ 0 7ft 0 90 per stuk HINDERWET De heer P Stolk heeft ingevolge de Hinderwet een verzoek ingediend tot het plaatsen van een electromotor in zijn bakkerij voor het inwerking brengen der deegmaehine = r BINNENLAND Enquête naar verborgen werkloosheid Zoetermeer BURGERLIJKE STAND Geboren Catharma M P d v P o Adegeest en M E SwiUar Arie n Dirk Klos en M van der Steen Jaco ba M d v Jac Versloot en M HuuN man Pieter z v Jac Versloot en It Huurman Jan z v C J van Rijj en jC M de Bruiju Overleden Levenloos aangegeva een kind van Am C van Velzen ea M Knoppers VERLOItEN VOORWERPEN Zilveren oorbel Inlichtingen politiebureau Gevonden voorwerpen Groen jevjamde vulpenhouder merk Qs nia een beige gak bardino damesmanW een sjaal een Kodak fototoe ilel h lichtingen politiebureau BEVOLKING Ingekomen Ajntje J Weldendorp Van Leiden naar Dorpsstraat lU Martimi Krijgsman van Rotterdam naar Broekweg 58 Dirk van Haaren van Tilbuil naar Voorweg il50 Amalia J Lexmond van Wassenaar naar Stationtstraat 89 Maria A G Ham van Vlairdinger Ambachl naar Zetjw aartschew 149 Niesje van Dam van Stulwyk naar Zegwaartscheweg94 Arie D van El van Rotterdam naar Dorp sblraat H A Bloom van pcrkel naar StatKWistraal 119 j Vertrokken August Ruke van Molenstraat S naar Amsterdam Adrianu V d Helm van hoorweg 160 naar P j nacker Teuntje v Santen van Zejwaarlscheweg 170 naar Hajferswoudt GESLAAGD Onze plaatsgenoot de heer H fc Vries onderwyzei aan de Chr school alhier slaagde voAr de hoofdacte deel B COLBECTE De collects ten bal van het Nat Chr onderwys vooij schipaerskindi ren heeft alhier ƒ 61 62 opgebrtcht BH 8900 BEDRIJVEN VAN VERSCHILtENDEN AARD Pegm Juli IS onder leiding van dr F H Fchtener van Vlissingen een nationaal comité van economische samenwerking ih het leveij geroepen hetwelk zich tot doel heeft gesteld Ten eerste een doeltreffende coördinatie tu schen alle Ijednjfstakkcn en geledingen van ons bedrijfsleven zooals handel nijverheid scheepvaart landbouw enz tot stand te brengen ten tweecjc het contact mot de autoriteiten te bevorderen en te vet gemakkelijken ten derde aan jde aanpassing die op economisch gebiedthans nooaig is gebleken leiding te geven In verband hiermede was een der eerste opgavcnr eike het comité zich eesteld heeft aicb zoo snel mogelijk een duidelijk beeld van de bestaande werkloosheid een nieuw begrip onder hetwelk v lt het gebrek aan werkgelegenheid voornamelijk doordat niet ove de noodike grondstoffen wordt beschikt voor die arbeiders die de bedrijven ingevolge het verbod lot ontslag in dienst moétftn houden Ho groot het aan al dergenen is dat onder deze categorieXvalt is niet vast te s ejlen uit de cyfèrs An de arbeidsbeiirzen De ecnig mpgelykhcid om gegevens omtrent Oen omvang van deze verborgen werkloosheid te verkrijger IS het instellen van een enquête opide het bedrijfsleven N ar WIJ van denWcrctaris van Kamer van Koophanacl en fabriek i voor het gebied Utrocht vernemen hee ft de Kamer cenigeB tyd geleoRr reeds een voorloopige nquête ond r de voornaamste binnen haBr ressort gevestigde bedrijven gehoudyi Tenein zich omtrent deze paterie eVnigcr matv te orientecren en aid s de aandacl i van de autoriteiten op het aciUc kari ter van dit vraagstuk te vcstLcn He IS echter duidelij c dat het vpor he verkrijgen van n volledig en duidelijk overzicht noodzakelijk is d t een dergelijk onderz oej niet slechts regionaal doch in de eerste plaats lanaelijk geschiedt Zeer verheugend is het ciaarom dat het nationale comité er iA is mogen slagen om het voor de behandeling van deze aangelegenheid zoo bV uitstek deskundige centraal bureau voor de statistiek bereid te vinden hiertoe haar medewerking te verïerncn Naar wij thans Vernemen zal h vengenoemd bureau aan het einde in deze weck met de eftquêtc naar de verborgen werkloosheid een aanvang maken Het ligt m de bedoeling dit onderzoek hetwelk zich zal uitstrekken ov r 1200 mdustricele bedrijven en 800 bpdrijvcn van de groep handel ei verkeer maandelijks te herhalen Het eerste onderzoek zal ev erf ens duizend kleinere bedrijveij uit laatstgenoemde groep omvallen Het ia lierbij van belanp dat het Centraal bureau voir de statistiek zich er van d n a iii va ij af op zal instellen die gegevep ook regionaal te organisccren P N Z NOTEERING VOOR EKIFSCHIKAASSOORTEN De P N Z noteennK voor FrWclw lu soorten kaas met verplichfirgj l iiwcn Leeuwarden als volgt vasICeWciil ln J per kg I Coudsche 20 41 42 Weffl + 57 58 niem velvet 67 6 Edammer + 41 2e idem 401 37 58 Stemming soed TEGEN TRAM GERtDlN EN GÊDOt D Qjsterenmiddag omstre ks half es is de ï2 jarige aannemer G C L M B wonende aan dé Hoefslraet te Leiden die op zyn fiets aan den linkerkant van do Brce itraat reed in botsing gekomen met een uit de tegenovergestelde richting kfthiiende tram B sloeg met zijn hoofd door do vhoiruit en crd zoo e nstig gewond daTTfy in den loop van de tiacht in het Academisch Z ekenhuis aan de gevolgei s overleden PAKKETVERKECU MET DUltsCHLAND In afwiilling van een vroeger bericht wordt medegedeeld dal m het verkeer met Duitschland thans gewone pakketten dringende pakketten pakketten met exprcsse bestelling en pakketten waarbij de afzender de invoerrechten voor zijn rekening rcemt toe galaten zijn Rembourspakketlcn zi ne £ niet locgelaten Links van hem Hyksminisler Seyss Inqiiar r ft Ra d van Vi i Op de foto l jUens de rede vim dr Th Gocdcwi age voor d r Njcilandfche pei cr n thee op Oud Wassenaar I 8LAO TEGEN HIT HOOFD Toen mej S alhier de klaptirug toegang gevende tot de Parklaan m boog wilde brengen had zU het ongekifc door den terugapringcnden linger aan het hoofd te worde getroffen met gevolg dat zij emilig werd verwond Geneeskundige hulp moest Ingeroepen worden om het slachtoffer te verbinden RUKSTIJINBOUWSCHOOL Voor het toelatingsexamen der Rukatuinbouwschool te Boskoop hebben zich niet minder dan 94 canuidaten aangemeld Vodr dl pen ionhouders 8ters ter plaalse a dit een buitenkansje GESLAAGD De heer I H do Man ambtenaar ter Secretarie m de c gemeente is gealaagd V r het diploma Gcm belangen OPBRENGST 8PELDJESDAG De gisteren gehouden pfldjesdag Irn bate van Herwonnen Levenskracht heeft opgebracht ƒ 101 93 WATERPOLO De giileravond in liet Zuiderbad te Boskoop gehouden wedstri i cn voor de BeijtTcompetitie l hadden den VolKendi n uiLslaf Boskoop 2 G Z C 4 Gouda 1 2 Gouwe 2 Waddinxvcen A Z C 3 Alphen 1 0 Gouderak Bl RGERLUKE STAND Getrouwd W Donker en M M C Ouweriloot J O V e r 1 o dt n K jan der Lek 50 Jaar GESLAAGD De hor J Bomhulj ambtenaar terSecrilAne alhier lalagde te Utrechtvoor hft examen ac c GemeentcAd ministrHtic j PLOTSELING OVERLEDEN Toen Woeii sdagmc rgpn buren van den alleenwonendcn K v d L bemerkten dat deur e luikei van zijn woning ge lolen bleyen loog men op onderzoek uit Het Meek dat de man des nachts overleden was Den avond te voren was itu gc ond en wel van xt n werk thuis gc pmen HaJKatrecht OjLYMPlA Aan de te Gouda te houden lurnwedflnjden opi Zat Erdag 24 Augustus as val de Glymnastiek vere aging Olympia deelnemen met 5 afdeelingen SAMENWERKING Donderdagavond vergaderden het Bestuur van Handel en Nijverheid Pcpioken werden verschillende gemeente belangen en besloten zith in verbinding te stellen met de vcrecniging De Hanze alhier ten einde te tarhten een gemeenschappeli ike bespreking te vei krijgen om te komen tot oveifleg I Nieuwerkerk a d IJssel IN ZWITSERLAND GEÏNTERNEERD De laatste militair uit ons dorp van wien de familie tot nog toe geen enkel levensleeken had ontvangen is terecht Deze dienstpliclitige was terechtgekomen bi i de zich terugtrekkende Fransche legers om vervoiBen over de Zwitsersche grens te vluchten Van daar heeft zi n faJiiilie bericht ontvangen Uit Nieuwerkerk tijn du4 geen gevallenen te tietrcuren Oudëwi ater LOOP DER BEVOLKING I Ingekomen vSn Gouda J Blokland t Vertrokken naar Nieuwkoop M A Wildenburg WINKELSLL ITING In velband met het korten der dagen zullen de meeste winkeliers en slagers des Zateidagsavonds in plaats yan om half èlf reeds om 9 uur smeten De vele moeilijkheden van hef verduisteren hebben tot dit besluit aanleiding gegeven FBUITVEILING Claps Favoriet van 3 7 et N H Suikerperen van 1 3 et Heeienperen van 2 4 et Dirkjesperen van 3 6 cent Appelen Kerswirk Codlin van 2 5 et Tarly Victoria van A i I h et Zigeunerin van 4 2 10 et Pe zikroode Lasrrrappel van 4 7 et Manks Godtlin van 4 7 et Pruimen Keine Victoria van Ifl 12 et dubbele witte van 8 12 et alles per kg Recuwük EIERVEILING L erenvciling in Woensdagavond tt n hui e van mcj v ed B van RiftKchoten aan de Rccuwijkschc kfrug te Reeuwijk Aanvoer 3500 eieren prijzen per 100 tuks Kipeiercn ƒ 4 80 ƒ5 45 Waddinxvcen FABRIEK DOBBELI AN Burg en Weth hebben aan de NV Louis Dot betman te Rotterdam vergunning verleend voor het bouwen van haar fa mekscomplexen in de c gemeente Met het heiwerk is inmiddels een aanvang gemaakt RAAD VAN VOORLICHTING I ONTVANGT JOURNALISTEN De Raad van voorlichting voor de Nederlands hc pers heeft gistermiddag in den tuin van kasteel OudWas senasfr een thee aangeboden aan een aantal vooraanstaande Duitsche en Nederlandsche journalisten waarby als gast aanwezig was d e Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden rijksmmister SeyssInquart Dr Gocdewaagen voorzitter van den Raad van Voorlichting wees er op dat de Hollanders menschen zijn die den Duitschers door het bloed en door den geest verwant zijn Thorbecke heeft het dikwyls uitgesproken Onze cultuur behoorde en behoort met de Duitsche cultuur te zamen tot een stam de Germaansche stam De menschen die hier leven lijn u in wezen verwant en zyn ten deele met u door het lot verbonden Wy Nederlanders zijn er trotsch op dat men onze geschiedenis bestudeert en ook onze schilderkunst onze architectuur onze muziek en onze steden Nog trotScher zijn Wy er echter op dat mt niet alleen ons verleden bestudeert maar ook onze tegenwoordige situatie Met het verstand alleen kan men een cultuur en ook de Nederlandsche cultuur niet begrypcn Om onze cultur in haar tegenwoordige toestand met haar moeilijkheden mogelijkheden en eventualiteiten te bestudecren en te ondergaan heeft men intuïtie noodig Wat den historieschryver ontbreekt bezit de4ournaIiot n 1 het levende in zan onmid ellyke nabyhcid in zyn actualiteit vast te hotiden Dat het ook u Duitsche journalisten zal gelukken dit hier in de Nederlanden te berei ken is onze wensch Nadat dr Karl Scharping van depcrsafdceling van de Duitsche Ryksrcgeering nog eenige woorden hadgesproken waarby hij zeide dat hethem verheugde dat in Nederland zooweinig schade door het oorlogsgeweld was aangericht vergeleken metFrankrijk en België en nadat deRykscommissaris de Nederlandschejournalisten had uitgcnoodigd inSeptember a s een bezoek aan Beriyn te brengen bracht hel gezelschapden tyd in een geanimeerd gesprekdoor Voordat de Rykscommissaris met zijn medewerkers en de Duitsche journalisten was verschenen had de voorzitter van den Ra id van voorlichting de aanwezige Nederlandsche journalisten toegesproken MILITAIRE GOEDEREN OPGEKOCHT By den opkcoper A K te s Gravenhage vervoegde zich dezer dagen een militair met een bakfjcts waarop cl militaire kleeding bevond die de militair te koop aanbood Hit vertelde daartoe gemachtigd te zyMdoor zijn chef Ondanks het feit dat J e opkoopen van mibtaire kleedujfeg is verboden werd op het aanbootoch ingegaan Zoo verwisselden j6 mibtaire werkpakken 40 dekens en een partij onderkleeding van eigenaar Er werJ 45 gu lflon voor betaald De opkooper schreef deze goederen niet in ijii register in De poljtie die achter het geval kwam nam de kleeding m lieslag en slaagde er ook in den militair op te sporen die bleek te zijn de 37jarige soldaat van den Opbouwdienst A D D U afkomstig uit IJmuiden en gelegerd te Rijswi ik De politie aldaar onderzoekt de zaak verder Tegen den opkooper is proces verbaal opgemaakt evenals tegen den schoenmaker T W S die van denzelfden soldaat 40 paar mibtaire schoenen gekocht had ONS KORT VERHAAL DE NOODLOTTIGE DRIEHOEK door J P BAUÊ Toen ik na mijn vacantie weer voor het eerst in ons stamcafé kwam werd ik vrij luidruchtig door de vrienden begroet Barendsen en Van t Hof waren aan het biljarten vier anderen zaten te bridgen en ze riepen allen een welkomstgroet Alleen Ab van Driel zat apart aan een tafeltje Hu had bij m n binnenkomen nauwelijks opgekeken had even zijn hand opgeheven maar bleef verder met een zuur gezicht voor zich uitstaren Wat had mijn m e vriend Ab Ik stapte op hem toe en hy af me een slap handje Hallo kwam hy flauwtjes Kerel je zit hier met een gezicht as een oorwurm Wat is er met jou aan de hand Er kwam even een gemelijke trek om zijn mond Het scheen dat hij een scherp antwoord wou geven maar hy bedacht zich 0 o zei hij jij weet er natuurlijk nog niets van Je bent een paar veken weggeweest Die daar hy knikte in de richting van de bridgcrs en de biljarters lachen me maar uit Dat noemt zich vrienden Zorgen vroeg ik Er kvvumen nog een paar rimpels in zijn voorhoofd bij Zorgen Man zwijg me ervan M n ergsten vijand wensch ik het nog niet toe Hij nam een slokje van zijn koudgeworden kofie en keek me toen aan met oogen waar het laatste restje levensmoed uit verdwenen was Ik schrok Zóó erg was het met m n goeien ouwen vriend Af van Driel gesteld Daan jongen z hij zacht en met een stem die hij vergeefs eenige vastheid probeerde aé beven wij zijn van de solioolbanl én af al vrienden geweest en ik vertrouw dat jij de eenige van dit troepje zal wezen die niet den spot met me drijft Jij kent me en jo weet van mijn omstandiglieden af Luister kerel Een paar weken terug kom ik op een goeden avond thuis en al wie ik daar vind niet mijn vrouw Maar wel een heidenache bende Kasten overhoop gehaald kleeren schots en scheef door elkaar in de kamer en na een poosje rondsnuffelen vond ik ook een briefje Je weet we hadden den laatsten tyd nog al eens oneenigheid Ëfen ruzietje over dit een rujietje over dat meestal futiliteiten maar de sfeer in huis was er grondig door bedorven En nu stond in dat briefje dat zp er schoon genoeg van had om nog langer bij zoo n man als ik ben te blijven Een man die haar het leven op Vle mogelyke manieren zuur maakte die treiterde en plaagde die mopperde en naar den kroeg liep Naar den kroeg liep nota bene jij weet zelf dat Woensdagavond hel eenige avondje is dat we hier met de ouwe vrienden by elkaar komen om een partytje te biljarten of een robbertje te bridgen Enfin ze bedankte er dan vo T en ze ging naar haar moeder terug Zenuwachtig spoelde b het laatste restje bleekgrauwe koude koffie naar binnen en hy keek me met dicp meiar choliekc oogen aan GEVAARLIJKE ZEE Twee meisje die aan hel stille strand te Scheveningen aan t baden waren zijn door een strooming in zee weggetrokken Een meisje werd door een golf teruggeslagen en kon zoodoende het strand weder bereiken De 16 jarige E C van W echter verkeerde spoedig in levensgevaar Zij kon echter worden gered doordat een hoofdagent van politie zich gekleed te water begaf Dat was het hem dus Ziin vrouw ha hem m den steek gelaten Tja at vv een onaangename situatie en ik hac me kunnen voorstellen dal Van t H if of Barentsen of Hengelaar en ieder ander dat vcrschrikkelyk gevonden zou hebben Ieder ander dan juist AbAan Driel Want Ab had me nog geen maand geleden zelf loevertrouwdi dal zijn huiselyk leven hem Ie zwaar werd Dat hij het zich nooit had kunnery voorstellen dal l wee mensehen die uil liefde by elkaar waren gekomen ooit zouden kunnen scheiden maar dal hy hij er nu begrip voor begon le krijgen En dal hij eerlijk gezegd er hard over dacht zijn vrouw een minnelijke schikking voor te stellen et lee K dus wel nat vreemd dat h j er nii zoo door in de pul zat Maar ja aan den andereh kant was hel al weer een paar weken geleden KUNST EN LETTEREN LORE FISCHER ZIEK De zangeres Lore Fischer is door ziekte verhinderd naar Nederland te kojnen Op lici concert van Zondagavond 18 Augustus zal optreden de piani t prof Joseph Fembaur die onder leiJ mg van Carl Schuricht het adur Concert van Liszt zal spelen RESIDENTIE TOONEEL WEER AAN HET WERK Gil eerd I et Rcjidenlie Tooneel de va sli bejpc lcr van den èti dsschouwburg te s Gr venhage is vanoclitend begonnen met de vonrl er iding van het e=zorn dat in September zal worden geopi lid Om eif uur vijlden dn leden van hot gezelsehap dat is uitgebreid en tnans uit Ifl aeinccs en 29 acteurs tie ta it den fojer van het theater waar ds directeur de heer Dirk Verbeek de omstandigheden belichtte die het werk in do komende wintermaanden zullen beheertchen Na zijn voldoening te hebben geuit over de gunstige romerexploitfitic zeide de heer Verbeek ten aanzien van het spelen in de provincie dat benzinel perking en verduisleri ng het intensief bereizen der kleine plaatsen uiteraïrd l em ieilijken zullen De mogeitjii heden d e openstaan worden 1 echter bestudecid UKDOOKNS Ook Uw Mtdoorns en u dwynen onfeilbaar zekfr door J onweerstaanbare werkina v Gedé fall Per doos 45 cent Apothekers en Drogisten U l J8 Ad rf nliin BURG EN WETH VAN GOUDA roepen sollicitanten op naar de per 1 September as vaceerende belrekking van Adverteert in dit liaii APOTHEKERS ASSISTENTE Aanstelhng op arbeidsovereenkomst op een salaris van ƒ 40 per maand Eelt of Likdoorns LANGERAAR S PELLENDE PASTi helpt U daarvan af 1 11 P0r doos 40 cent LANGEIIUIi S DRQGISIEIIIj i 2710 10 Sollicitatiestukken op ongezegeld papier in te zenden voor 23 Aug as aan het Gemeentebestuur van Gouda O 2712 15 MEISJE gevraagd voor halve dagen Adres BOELEKADE 125 O 2714 5 S cüln ch U g JOS IMHOLZ is verplaatst van Vossenburchkade 25 naar Spo rstraat 35 Tel 3274 Heropening zaterdag 17Aug a s OMTREK zooals hij zooeven verlelcl had dal zijn vrouw hem verlaten had en mogelyk zat hem daarin zyn ve anderde zienswijze Hij had natuurlijk gemerkt wat hij aan haar miste al die dagely csche zorgen en zorgjes t Was wel eerder voorgekomen dat meii ichen die meenden elkaar te kunnen mi sen tot een heel andere conclusie kwamen als ze elkaar in werkelijkheid misten Ab van Driel was een gevoelig man dat wist ik En het leek me heelemaal niet onwaarschynlyk dat toen zijn vrouw eenmaal weg was hij merkte hoeveel hy nog van haar hield Iets van zyn oude idealistische jeugdliefde zou nog wel overgebleven zyn En nu nu zat hy in zak en asch Jongen AbV ik lkan met je meevoelen zei ik t a dat wa een vervelende toestand voor je Maar nu je merkt hoe onaangenaam het is nu je beseft dal ji nog altyd van je vrouw Ijouflt kerel wees dan verstandig H es niet koppig maar schrijf baar Tracht de zaak in t reine te brengen vraag haar eens kalm en rustig te praten jullie zult dan beiden wel tot de slotsom komen dat al die futiliteiten waa je ruzie om gemaakt hebt niet de iioeile waard zyn Kom kerel kop op ik ben er zeker van dat je vrouw dan heusch wel terug zal komen Ab van Driel zat plotseling recht op en hn keek me aan of hy me wilde verslinden Nydig bonkte zyn vuist op het tafeltje zoodot het kopje rinkelde Had ik teveel ezegd Had ik me bernoeid met dingen die me niet aangingen en die hem kw iad maakten Huwelijkskweslies zyn tenslotte tecre pinten Teruggekomen Hij lachte hard en ytend Terugkomen Man dat is het em juist Ze is teruggekomen En dat zou op zichzelf het ergste nog niet geweest zyn Ik hield veel van m n vrouw en wc hadden hel weer wel mei elkaar kunnen vinden Maar ze heeft haar moeder meegebracht Ben je er nu achter Schichtig wierp hij een blik op de klok en ik zag dat hij schrok Al tien uur mompelde hy ik moet weg Haastig riep hy den kellner n rekende af Vroeger ging hy altijd pas om elf uur naar huis MARKTBERICHTEN Met een vaart schoot hij in zijn jas zijn hoed stond maar half op zyn hoofd en hy was al halverwege het café toen hy zich nog even omdraaide en zijn somber gezicht n ar mij toewendde Man vrouw en schoonmoeder het is de noodloltigste driehoek die jeje bedenken kunt En zonder Ie groeien rende hij de zaal uit Nadruk vcrbodeji Auteursrecht voorbehouden