Goudsche Courant, vrijdag 16 augustus 1940

VRIJDAG 16 AUGUSTUS 1940 juiat door dien drang worden edreven terur ul vi aiie dne ook vrociper ons voJkükarakter t eda voor oofleo hebben gthad Ethter zullen alle kringen ïonder uitzondering üieh wel bewust op maatachappelijk gebied opofferingen moeten getroosten voor de volkasaamhoorigheid ook metterdaad De rede van den heer Linthorst Horaan werd stormachtig toegejuicht Vervolgens spraken prof dr J E de Quay en mr L Emlhoven Hun redevoeringen kwamen m groote trekken overeen met dse welke zij elders hielden Oisterwyk heeft gestaan waar de jonge beaij ing oncanks icgtnweikingen is gegixwid Hiep werden de beginselen der beweging vastgelegd en nader uitgewerkt Het beginsclpro ramma van Nationaal Frrait I ll niet uit opportunileitsoverwegingen of onder diang van buiten tot tand gekomen Het berust niet op wisselvallige om standigh den doch is gegiondvest op de natuur der dingen en op den diepe ren zin van ue hedeneUagsche ontwikkehng Wij waren tegen dt pohtieke pailijen omdat zij de kracht van on volk ondermijnden Wij waren tegen de NSB omdat uij mecnd ri dat wy van zuiveren geest bezield een waarfijk Nederlandschen koers hielden die het vertrouwen San ons volk zou kunnen geven Hij die nut in ie dat het Euiopa van morgen er volkomen andeis zal uitzien dan dat van gisteren brengtons V lk m het giootsfe evaai Alswi onder het oog van de bezettendemacht onze eenheid niet kunnen v nden dan is het met on e zelfstandig heid gedaan I Wil willen Nederland hpuden maar dan moet de partijenstri d welke Ne dcrland verkwanstelt ophouden Spr betoogde vervolgens dat het Nodcr land dat tti willen behouden een groot Nedeil nd moet zijn van den D Hart tot Calais Ik eg hel nu en ik heb bet jaren geleden ge pgd vCikliarde spr daf ons ei gen belang Vneer Oost dan Wis waarls geiicht is En alleen hij die uit mncrliike eerliike en eigen overtuiging met den Germaanschen staat wil samenwerken zal de toekomst vnn dit land V PI bek ren en naar een groote hoogte kupien voeren Hu die s if andere volken in hun svsterren wi navo scn heeft m zich te weinig fier he d rm nationn e wanre on en riiiii den leiding te kunnen p even Ik heb den motMl gehad te eetuifen van miin in icht lang vexir er kans scheen da de opbouw der demociatie ooit zou kunnen worden overwonnen Ik zal blijvri i ep wat ik woarhe d weet tot wel iin van ons volk tot den dag dat I eei du volk is ontwaakt er als ee n man schouder aan schouder staat trouw lot de n dood aan ons eigen groote Nedei land Spr viopg tenslotte allen aan Nederland den eed van trouw te weren Allen le den met oplehev en hand den door Kees Spiei ings voorgezegden eed iin tiouw a m de beginselen en aan den leidef af De leider legde v ei volgens den eed van trouw af aan de beweging BETALING GtVORDERDÉ AUTO S DOOR DUITSCHl WfcERlMACHT De Bond voor Bednifsautoverkeer Ji Necerland BBN meldt ons Uit de vele vragen weike men ons stelt blijkt dat velen neg onkurdig zyn V an de w ijze waarop zij schade vended ing zullen kunnen verk i gen Er zijn 2 gevallen te ondtrscheidesr I Wagens waarvoor een AbschatEongsurkunde is afgegeven Zy die in het be it zyn van een gcüihte vell la ng waarboven staat Abichat ungsuikunde zuilen recht streeks van de Duitsche ai tonteilen benelit ontvangen op welke wijze de uitbetaling geregeld zal w irden De Abschatzungsurkund s afge geven ten aanzien van wagens well e getaxeeid yn deKir Nederlandsche deskundigen IL Wagens welke gevorderd zijntegen afgifte van een Imhi of zondereenig bewüs Ten aanzien van wagen waarvoor geen Abschatzungsui kunclc is afgc ge n moet opgave geschieden aan de Secretarie van de plaats van inwoning Afd Militaire Zaken onder overleg jging van het voideringsbewys Dit geldt ook voor de m Wesel gevoroerdc w agens Indien men met in het bezit is van een voideringsbewys eian dient even eens opgave te geschieaen Alsdan zal een verklaimg moeten worden af ge legd onder opi uve van getuigfei of an der bew ysmateriaal Men wtnae zich serst tot de Gemeentesecictar e Indien ng van vorderingen vcor wa en OP er II bedoeld moet geschieden voor il Angnstus as ter Gemeentesecrctaiic van de woonplaats Nederlandsche Ufiie BUELNKOMUST TE BOTTERDAM Zatet agmiddag 17 Augustus zal t Rotterdam een tweetal openbare buctnkomsten plaats vinden der Nederlandsche Unie onderscheidenlijk m het Capitol Theater aan den Nieuwen Binnenweg aanvang half dn en m het Coljisteum Theater m de Beijeflandsche laan aanvang half vier Op bcidc byeenkoirstcn zal achter eenvolgins het woord gevoerd worden door mi L Einthovtn prof dr J E de Quay en mr J Linthoibl Hoinan Aan de bijeenkomst in het Capitol Thealei al medeweiking worden ver ieend doui Rotte Mannenkoor ondci leiding van Jos Vranken Jr in het Colosseum Theater door een koor on ckr leidmg van mevrouw M C Gnm berg Ilujj r Tevens zal m beide bijeenkomsten Kü nmci Kleyn het Nieuw Neder landsch Li van Anton van Duinker kfn vooidragen Toegangskaarten verkrijgbaar aar het KLM gefaouw Coolsingel Motorbrandstof vergunningen AANVRACFN TIR VERLE Ci lNG VOOR J7 AUGUSTUS Met het oog op de gewenschtï iegelmatige Viibtrekkirg van vloeibare brandstuf aan motorische verkeci middelen vestigt de KNAC nogmaals dd jandacht van houders van motorbiand stofvergunirgen op het feit dat de loopende vergunningen met ingang van 1 September as met meer gejldig zyn Verlenging van een loope nde vergunning dient voor elk molonyluig afzonderlgk te wolden aangevraagd voor 17 Augustus door middel vjn briefkaartfónnuUeien welke verkrijgbaar zgn bij de plaatselijke distributiekantoren Mtn diage er zorg voor dal genoemde briefkaart voor dezelfde categorie geldt als de loopende vergunmng hetgeen meebrengt dai de briefkaart van dezelfde kleur moet zyn als de thars m gebruik znjn voorruit driehoek Vooi nieuwe Hanviagen dient mennog de gioo e foi mulieren wit enrood m te vullen welke eveneens bijde plaat eli ke distubutiekantoren verkrygbaai zijn OltGAXISATtE VAN DE SIGA8ENiNDrSTIHE Mede als gevolg van oen nadrukke lijken wenw h v in ce Neaerlandsche autoriteiten is onlangs te Utrecht een bijeenkomst gelwuden van let besiuur van het Verbond van sigarcnfabrikanten m Nederland met de boven den Moerdijk gei estigde sigarenfabrikanten met tenminste 10 arbeiders ooi zoover deze fabrikanten nog niet bij genoemd verbond waien aangesloten In deze bijeenkomst s door den heer Smith voomtter v r let Verbond van sigarenfabrikantcn m Nedc land eer uiteenzetting van den stand van zaken gegeven waarna de aanwezigen wer den opgewekt zich overeenkomstig den wcnsch van de betrokken mstan ti S te organiseeren Algemeen bleek men sympathiek genover deze gedachte te staan De vergüdering v ees uit haar midden en kelc hebren aan dic met het verbord bcstuur omtrent enkele practi t he moeilijkheden nader overleg zouden plegen Dit ovrerleg Hefift inmiddels ptaU gehad en tot voUeJige overcenstemming geleid Met name is ten aanzien van de loonaanpassing een overg ingsregelmg voorgesteld weike eentrzijds rekening met bestaant e moeilukheden houdt doch anderzijds ce tydtge aaapasMng mogelijk maakL De onvereenigde fabrikanten zullen spoedig weer bijeen komeu om een definitieve besliss te nemen naciat de commissie van overleg haar advies 7 al hebben toegelicht VELDDAG NATIONALE JEUGDSTORM De persdienst van de N S B meldt A s Zaterdag 17 dezer zal dooi het gewest NederSticht van den Nationalen Jeugdstorm een velddag worden gehouden op het gemeentelijke sportterrein aan de Buurt te Wageninjgen Van dit terrein wordt een marschj georganiseerd naar den Grebbeberg w aar om 14 30 uur een krans zal worden gelegd op de graven der voor het vaderland gevallen strijders Daarna wordt in marschorde teruggekeerd naar Wageningen en met een optoclrt door die stad besloten ALTEVEBB GEOTEND De Nederlandsche JeugdherbergCtntrale deelt mede dat de jeugdherberg Alteveer te Arnhem weer geopend JS De treUcers zgn daar thans VEROUiiUNG DER TABAKSVOORRADEN Naar tie Alg Hbld meldi zyn de ondcrhandehngen met de Du itsche instanties betreffende de verdeeling var de voorraden tabak aanwezig bij der handel en de importeurs thans beem digd Zooah bekend zouden de e ve3f rradcn naar wsarde en gewicht worden geregistreeid Van de vooiraden is eerv gedeelte voor jle mdustiie gestemd teiwyl hel overblijvende deel door den Duitachen en Ncderlandschen handel naar Duitschland wordt uitgeroerd De onderhandelingen met de Nederlandsche tabakscommissie hebben niet tot overeenstemming geleid waarna difre ommissie haar bev oegdheid heeft neergelegd en de ijesprekjngen met het betreffende departement zijn voortgezet Volgens de ot stanö gekomen regeling zal in waarde 60 pet van de voorraden in Nedeiland naar Duitschland onden gezonden De voorraden wori en geraamd op i t millioe i zoodat de waaaide van de uitgevoerde hoeweelheid f7 2 mülioen bedraagt VEBBOND VAN NEDFRLANDSCHE iOUBNALISTtN Naar Wl vernemen lieett de Raad van Vooi liriUin8 voor de N sdertandsche ncrs befloten tot cprjchting van een Verbond van Nedcrljndsclie iouiiuilisten weer Welkom j de bakermat van Nationaal Front in imilEIIURI TiripHff arrefteties in de HANOa V nipn d K n eleden ontdekte de Uf Wurmerveer een diefstal van g vet en olie ontvreemd uit een ak 1 plaatse Een pev UI al werd onder verdenking van S aT h l medephchtigheid IjMin jearrcrteerd Na deze arresi m w rt U vermiste goederen Weri pjetpo ird ocht de politie nog ae boev elheid van ongeveer 8 1 IQggrain Ue g vwirtgeret ondenoek dat zich verwhilU nde gepwfnten uit l le geluklF het de Wormerveer la pchtK pi itcren de ontvreemde jKKvetlh K ij e aan den dag te br i10 en in bet ag Ie nemen De ohe Mid zirh Ie Zaandam en was f K6or t bedriifswonig belioorendp huur De vervoerder van le olie wp l gearresteerd Bo ndion kwam aan het lirht d U d der P ti arrestanten zjeh oèk laij schuldig gemaakt aan diefstal vatt lliolie In dezelfiie periode dat de poli l e jfje ditfstalU nre k ontvi aaide Ont dekte ii twpp eiiiftrüe mudrijven VooiW riu sti van eW wollen dekens md tut opschrift Riikseigm dom Di i warm door een chauffeur jKlolcn n i in iemand te Wormervcei yetkicht Twee medeplichtigen werden grre Kerd De politie is den chauf ur i e buiten Noord Holland woont op het sptior A erdrr had de Wormt rveersche politie ufcp nift een viij uitqebreid omierzork dut ij in vcrsi hiUende Zawgemiinltn insteWe Hierbij ent maskerde zij een complot van ketting jiandelaar die zich aan overtreding van de distnbiitiewrtten schiildii maakttn Hol centrum v in dez r handel bevond zirh in de ficmeente Kiég ii in de Zaan V er personen die nch UZig hadden gehouden met den verkoop van hal t suiker werden lan jfhoudin en oppe loten De hoeren verkochten de suiker die narrnaal 35 fukli n per hnnl ko t voor 70 tot guldei per baal Te Asscndtlft verkochten rii etn partit meel waarvan le norir ile prifs 8 gulden per baal voiir 18 er 20 gulden por baal Tegin de handelaars en de vervoerders alsmeoe tegen de tus rhenpersonen een cumplot van tien man is prorts verbnal oppemaakt Een pronte pnrtij poederen waartoe cok njst en koffie behoor ju is ui bellaj genomen Bijeenkomst Nederlandsche Unie Wl LINTHORST ROMAN WEERLEGT CJIITIEK In De Hjrmonie te Groningón li ft df Npderlandscbe Unie gistcr ivond efn opel are vergaduing gekoudcn viddTvoor zoo groote belang eling b ito Dd dat over enkele dalen weer een bi ieenkomst ral worden lehouden De eerste sfireki r was mr J Lintliorw Hmnan die dqor de vpro d ring t iDid applaus wjerd begroet Spreker beschreef ho Ao de laatste jaren weral in on Volk een sterk verlangen sureeriijktr falmenwerkini en sterkef gtmieaich snn merkbaar was en koe du ook ih de geheele orovincie Oroningen jKh openbaarde De tijdskentwmg konligdc zich hier reeds Wl Het ligt 111 de lyn dier ontwikkeling ddt nun nu nu de oorlog amhüorifiheid noodzakelijker maakt i toekemtt nieuwe verhoudingen wilt dit trevten in een nieuw temPo voortyct Ons volk is terecht daar i met mier te mg te houden Het iluldt eveneens terecht ook niet een m dit streven tijdens den oor Sstijd Nu ondervinden zij die hierJti voortwtrken e erzijijs Je cnliek m d t nu pa hebben uitgevonden Bder iids dat nj te ver gaan Zoo PPtrdei n di vereadoring der antif wtiofiaire en chnstelijk histonsc ie Jl reeriqingen Ie Amsterdam de J ii Cnhin 11 S li temaker dé Bruïne tiüttiar dat hel gevaar van aan g van ons volkskarakter btj dit groot s e heer Cf liin iprak over de nood v n herorientcering ook op eiMl en economi sch gebied al was t allefn m nar door de veranderde Jtodishden welke op het cor ti an Europa geboren zyn Hij vcoru cp dat sommige sociale fonomisc ie hervormingen zoo fhankelijk zjjn van de toeJr moab die na den oorlog ruf kS dwaas is er re ds KT Piegelingtn over te houden U aicn dit dbi vraagt men zich de heer CoJSja wel Uit zich self innige overtuiging kwam dat e imcMie toestanden dwz g lerlmge sociale vervreemding j j ViiarioozmB reeds lang om inj Ncderlandache redenen jn F fta moeten verbeteren sociale lamhcongheid kan r verder uitstel l den ook niet C oorlog V lu e over aantasting van k karakter is geeegd kan niet fweu lai Ui i vvf m Jè r e d verdieping van s Jkin giejit in de samcn er uitgangspunt van haar maakt en welker aanvoerders Brooddistributie MET 2 GENDMMEKOE BONNEN VAN U T M 25 AUGUSTUS Gedurende het tijdvak van 1 tot en met 25 Augustus a s geven de roet 2 genummerde dubbele bonnen van het nieuwe broodtxmboekje tezamen reclit op het koopen van 2500 grSm roggebiood of 2000 gram ander brood Elk der bonnen geeft derhalve recht op het koopen van 125 gram roggebrood of 1 0 gram ander brood De bonnen wtlkc 25 Augustus nog met gebruikt z jn blijven voorts nog lot en met 29 Augustus a s geldig Het Nederlandsche Soerenfront DE UEEit ROSKAM OVER l OEL EN TAAK In een persconferentie heeft het hoofd van den Agrarischen Dienst van de N S B de heer E J Roskam Hzn Lenige mcuedeehngen gedaan over het boeiepf 1 uit der NSB Htt Botrenfront is ontstaan uit de amei wcikmg van den Agrarischen Dier bt dtr NSB met verschillende vrakhedtn op htt gebied van den Landbouw en de Voedselverzorging Ook het vraagstuk der voedselvoor cnina wnrdt ildus spr door de volk che gtüachte bthttischt want de richt iji en worden daardoor bepaald Wie dit niet kan of niet wil zien die kan misschien wtl verstandelijke maatregelen bedenken en ook wel prachtige plajipen ontwerpfcn doch met al zijn planTien en ontwerpen zal hij toch ui oc lucht blijven zweven en ten slotte zal hij niettegenstaande al zyn zakclukheid zich verliezen in htt doellooze fantastische en onbestemde Om een goed product te telen is nu eenmaal een gezonde bodem noodig Met kunstmest kan men veel maar met alleo Mtt de technische zyde der directe landbouwvraagstukken heeft de Agrarische Dienst zich dan ook weinig bezig gehouden Een ombouw m volkscl en zin kan alleen komen in dien de individueele wereldbeschouwing die aan de liberale economie ten grondJag ligt wordt v ei vangen door de volksche wereldbeschouwing die dan van de organische volkshuisves tmg de grol d Iag is No st propaganda werk organiseerde de Agrarische Dier t ooic verschi lcnde landbouw ecohomibche secties waarin bekwame vakri entchcn de landbouw vraags tuk ken bezagen vanuit den nieuwen volk schen geest Dit Qes wil niet zeggen aldus spr dat onze taak de vrijmaking vaA ons boerendom nu ten ewdc is Het was noodig dat wij het boerenvolk Verder voorgingen naar den weg van vrijheid recht Om dit te kun nen aoen ziin de secties van den Agrarischen Dienst afgescheiden en samengebradit in ecif organisatie die onder den naa n Het Nedcrlandsch Boerenfront zich richt tot ons volk De taak van het Boerenfroni is de bewerkers van onzen bodem de verzorgers van ons vee en de verwerkers kï onze laBdOüutt proauqtcn dat zyn dus allen die werh uiam zyh voor de voedsel verzorging samen te brengen m een verband Fieruit zal moeten groeien de coiporjtie voor de volksvoeding of anders gezegd de Ruksvoedingsstan4 In dezen Riiksvoedu gsstand zal de vrije boer de zelfstandige burger en de zelfbewuste arbeider zijn taak ver J luUen II de organische volksgeraeenschap waarin het kapitaal en het in telle et geen leidende maar een die nende functie zullen verkrijgen Hot verschil m opvatting over de praktische viaagstukken tus chen on en her d e nog gevangen zijn in het liberaa kapita istisch denken uit zich m e k ond rcieel der landbouwpo itiek De schuldenlast op de bedrijven is vooi hen een gevolfj van de wet der economische noodzakeliikheid In het gunst g te geval v nt cn ij het eer ramp die over ons landvolk is ge komen oor ons die in een geheel andere wereld leven aldu spr is het geofi p voig van oen economische wet evesimm is het voor ons m de eerste Dlaats een ramp die over ops gekomen IS nnar het gevolg van een r tchtsver krachting welke loö snel mogelijk moet worden hersteld Evenzoo staat het met de werkloosheid Ook deze beschouw en w IJ met m de eerste plaarts ais een ramp maar als een zonde tegen de schcppmgsorde De tiinbouvv waarvoor geen import noodig IE IS ons natuurliik wapen om de hnrde sbalans niet door onze landbouw economie te bcnadeelen en om een gedeeltelijken import van grondslofen en kraehtvooder te kunnen rechtv ir diren Dit alles is niet te beretkcr door enkele maatregelen maar all n mdien onze staats en maatsdiatipijorde op natiomal socialistische leest worden gcichoerl De bestaande landbouvvorgnnïsaties kriigen in die nieuwe orde dan ook een taak van gehodi ar deren aard GOUWDAG TAN NATIONAAL FR NT TÉ OISTFBWIJK Gastermuldaj werd de terreinen van het baschresUurant Groot Speyck te Oisterwgk de eerste gouwdag gehouden Van de gouw Noord Brabant van Nalaonaal Front Tegen half dnej aren eenige du wif n v nlksgenooten samengekomen bu liet boschrestaurant Arnold Meyer herinnerde eraan hoe iaVic WERKEN CflOCOLADEF ABRIEKEN BOOB Dezer dagen heeft een contactcommissie gevorcnd uit de fabnkanten van chocolade artikelcn overleg gepleegdmet de bevoegde autoriteiten om Iekonden tot een oplossing voor het gebrek aan grondstoffen voor deze industrie nu e cacaoboonetj niet meeraangevoerd kunnen weirden Men is iiel naar het Vad jneldt vol komen ens geworden over de maat regelen die genomen moeten worden en men ziet een weg om de ch K lad fabrieken nog ge ruimen tyd op normale kracht te laten w erken Daartoe zal men moeten komen tot een onder linge verdeeling van de hoeveelheid besthikbart grondstoffen waarvan het gevolg zal zyn dat de pure ehoesiladi schaarscher wordt en dat er iiu ermelk en gevulde chocolade m den handel gebracht zal worden Men wil naineiyk de mdubtrie zooveel mogelgk intact laten en dus dezelfde hoe lheid pro ducten aflcveien Aan 4ezien de hoe veelheid caca iboonen evenwel beperkt is zal men meer andeit giondstolfen moeten verwerken üit is zeker toe ti juichen aangezien i e voedingswaarde V an me Ikchocolade grooter is dan v an pure chocolade KNAAPJE VIRDRONKEN Giste 1 middag is een 6 jarig knaapje bij het spelen aan Ut n waterkant aan de Lange Ha eii te Sthieelam Ie water giiaakt en verdronken Bnke e üuitsc ie militajreii sprorigen onni ddelhjk te walei dcjeh ij konden het jongetje nut vinden Na 10 minuten slaagrtp een lid van de Sehiedamsehe reddingsbrigade erin het slachtoffer bo en te brengen Twee doktoren poogden geruimen tyd de lev ensgeoblen op te wekken doch mochten hierin me t slagen VIERJARIG JONGETJE HET BEE AfGERLOLN Gistermiddag ejnistiëeks twee uur is n de Tesselschadestraat te s Giavcr hage t vierjarige jongetje L G wooi aehti in die straat aangcieden dooi een motorwagen van ijn 10 Hem we d het linkerbeen afgcieden terwyl de teentjes van den lïehtervoet braken Door den GGD s het knaapje naar het Roode Kruis Ziekenhuis vervoera GEVAARLIJK STRAND De Duitsche m iine iaveneomm£r dSttit te Hoek van Hollandj wyst n jg ee sm t nadruk eip het gevaar veibondcir San liet be reden van het strarc tusschen Hoek v Hol anrf en Monster in verband met liet anspoelen van mynen h VOETBAL N V B KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND Blauw Wit Juiiana Fe i cnoord Heracles VriciiAKltapMP DHC Nepluius VXO S Dag DrtC II vuc G D A V J o S Wie Hordt kampioen Feyenoord of Heracles Krijgt B au Wit nog een kans Een dergefyk slot zal niemand verwacht hebben en misscMien is het nog niet eens een slot Feyenoord dat op stap kampioen eek te zullen worde n is haar voorsprong geheel en al kwyt en moet zelfs van Heracles winnen om den kampioenstitel te bemachtigen Dat zulks hoe 1 rroeaiul zal zijn ligt voor de hand omdat de Ooslelyken er preci E eender voor staan Een zege brengt nun het zoo zeer begeerde Wie de Feyenoord vorm van de laatste wcdstryden nagaat voeit eenige iwyf l aan de Feuenoord kans ontstaan mAar de ploeg heeft weleens meer bewezen juist als het er op aan kw am tot goede duigen ifi staat te zyn Wy houden hej dan ook op de Rotterdammers al zullen ïy moeite genoeg hebben In Amsterdam vechten Blauw W t en Juliana niettemm om hun laatste kans het tot een beslissings competitie te brengen te benutten De zuidelijken hebi en m hun uit wedstrydtn zoo weinig gepresteerd dat een Blauw Wit iege vry waarschflnlyk lijkt Een gelyk spel m Rotterdam en een Blauw Witzegc m Amsteriam en we yn m September nog aan den gang KLEIN VERGRIJP MET ERNSTIGE GEVOLGEN Voor den kaïj onrechter te Amsterdam had zicli te verantwoorden zekere S te BarneveliJ rijwielhandtiaar omdat hu door Iwin gekochte tweede hands nJwSeJen niet in lietj daarvoor bcrtejijide register had ingeschreven Tydeiis het verhoor bleek J dat veCdachte iftic rijwielen kort na de oorlogidagci van een broer l ad gekocht en dat deze van diefstal afkomstig warea i De karrcijcs waren door verdachte j onherkenbaar verandeid en loen in er verkocht Ver liOTite ïtfide n jt pefveten te hebben Welke Bon Levcncoiiddclciulutribuiie B tOOD Met 1 gennmmerde diabete bttanrn van het 2c kraodboBboekJ 2500 gram roggebrood of 2 W gram ander brood Eik der enkek bonnen 125 gram roggebrood 100 gram ander brood voor de lienadc van 12 t n 18 AuguUpK met 4 dagen extra geldlgheii duur SUKES BON Na i 1 K G soikar o geMig ta eo met 30 Augiutn BON Na 74 1 K G raaiioeB IS SI Angwtiu MEEL BON No 4 2 ons tarwebloeai f tarwei ieel of boe ineitnleel of roggebloem of roggemeel f telfnjzend bakmeri geldig UK en met 6 Sepfember BOTER EN VETi BONS 1 2 3 en van de boterkaart 2 0 gr4m bol r geldig tat en met 23 Augu ausJ BONS tat A de vctkaart 250 gram nurgarine gesmoi trn vet of Hiiter geldig tdt M met 23 Augustus BON 3 en 4 van te vetkaart 250 gram boteif Wict 10 eenl reductie per 250 gram geldig at en net 23 Augustus THEE OF KOFFIE BON ne S3 a o i tbee pond koffie geldig tot net 30 Augiüitiit PETROLEUM PLTROLEV MS EGFL Perioie ▼ 2 L petroleom geldik van f Augns tas t ni Septe bery GRUTTERSWAREll BOJV no U 250 gra rijst fnistemeel geldig tot en met September BO V no 27 2S0 gram havermout of havervlakkeii of gort of gmtlen geldig tot en nut September BON BO 1 S IW graM maircwi of griesmeel e poddingpoedM lot ea mt Sept BON BO 110 HM gran ajacarral of vrrmicellpof spaghetti eeldii geldig t en met Sppt MOTORBRANDSTOF Tweede distributie periode l6op van 4 Aiigustw t n 31 An stuï ▼ ervoersvergnnningeii t en Toewijzingen van motoi brandstaf moeten opnieuw worden aangevraagd vp formulieren die vo r 17 Angnstus bij Rijksiïwpecte moeten zijn Dexe periode loopt vati 1 Sept t m 30 September OLEN Tot 30 Septeniber kaa men hfl X kandelaren koopen 20 van liat verbruik van Apnl ISSS ot met Jklaart 1940 ILEVERTRAAN Alleen op recept van arts nai 200 cc per hoofd pen week VOOR OJVZF Ij erkm HONDENBROOD S BON No 1 12 K G groep 1 rm 2 10 K G i tx 3 £ K G g 4 5 KG groep S 3 KXk groep £ g dig tot e i roet 31I Augustus kATTENBROOD I BON Na 1 1 VJO geldig Uk I en net SI A g s zijn broer deze r wiel4n gestoen had Het O M waargenomen Moor mr Alb irda f ide dat verdachte zich feitelgk aan heling had ichuldig gemaakt en dus T oor den politierecliler terecht had moeten staan N dit feit hem met terï laste is gelegd fwilde hif de maximum straf vragen Voor het feit waarvoor hy vervolgd is Spr eischte H dagen hechteni Verdachte verzocht hem een gcldbexte op te leggen De kantonrechter noemde dit feithooijst ernstig en veroordeeWe verdachte tot ÏOO ubs SO dagenhedilenis KNECHT ONBECHTMAiriG ONTtSLAGEN Ben bakker v d H stond voorden AmersfüortacHen kantonrechtermr X 1 M Muller Massis terecht oindit hy een knecht onrd litmatighad ontslagen Verdachte had voorzyn broodbakkerii een bankwbnkkeraangenomen en deze uit 5en vaste betre kkms gehoad De banketbakkerals getuige gehoord verklaarde dathi znn nieuwen patroon vooraf verklaard had met met de broodbakken i JH kend te n Toi n de knecMkort n i de evacuatie ontslagen werd omdat hy woor de ljroodbaklter ongeschikt was diende daz e eenklacht In De mbtenajir mr Albardu Iwkelde scherp d houding van verdaHit S een gejicl uit ee n vaste Iwlrekkinf had gehaaid n toen da UidsomstaadighMkw ongunstiger werden heat ontstoeg dau inode l ndel le tega den wil van den E ikscoiumtsiaftrl S en suIm 3P daeeu luidrtr Vso suhs 18 Spr Het ei iclite vtmnis I