Goudsche Courant, zaterdag 17 augustus 1940

EERSTE BLAL ZATERDAG 17 AUGUSTUS H VIU £ BEANDSTOrFEN EIKEN BERKEN an DENNEN lokken een zeer geschikte bremdstof voor iT ai 2 Maii etm i ri L j lil IJ J zil an Mulo diploma a haarden en kachels zoolang de voorraad as Maandag msschcn iot i Keizeratraat 9 Oouda ï Strekt a f 5 50 per 100 KG franco thuis Aanbeveiand Gebr van Bniiiiesseii vrfouWESTEÏQ 25 TEL Z31S TURFSIMaCL SS O 2719 90 Overal variirligbaar O 2735 14 AUm die J U te vorderen hefcbM van venKhuldi l zus aan é onder hun IwriMmg hebben VM wulen JOHAN ATTUS TAN ikmmtm overtoden te Den Dolder op 27 JuK 194 geUevo hiervan mededeeling te 4aen an lifr S H SMIT Lange TUfndeweg No 51 te Gouda O 2718 9 lr l llTSi lEUIIIIEI ZENUWARTS Afwezig lol 4 September a t O 273 0 6 Tandarts Bezemer AFWEZIG M 2 SePTEMBKR O 2717 6 A J Kettler Arts afwezig M 2S lugostus a 2737 6 WISKUNDE lessen aangeboden op zeer billijke voorwaardeir voor teerlingen II B S t en jvmnasium voor candidalen BOUWKUNDIG OPZICHTER enz door P S DAUVILLIER o nofi 10 I ikuhcs Permanent Wave van ons is voor U ean auoeas Reeds naf ƒ 2 compleet TOItETZCEP SCHEERZEEP lAC SCHAAP OROKNENDAAL 63 TEL 2819 OOUDA 0 27Iffl5 lit Miilli Intil LtCtliJEIEUIS on MARKT aOUDA Plaats zoowel voor Ziekenfonds leden als voor Particulieren KHEEl GEBIT vinif 35 pijnloos trekken inbegrepen Spreekuur lederen Donderdag van ö i ll A uur O IKSa 15 Foto s met Inhoud Ean bo k m l 7i haai raproductlea Bi itfclere raproduclte Mq compostlle scheu Cwpo WI Ui n TooBWoordMii ptMtCB v u belang voor Uwn omatsurtotogrqal Uttgav van FOCUS Bloamendaol rrtMilX j v rkrl gbaarbl i Foto Daems IM Vraagt ook i ügfabocfcl Hoemaakt man mooie kinderioto s Ho maaktman aardige strandioto s Hoe maakt m n kunstUchtfoto i en Ho maakt men kleuren foto s op Agiacolor Al darm boaki 15 cant per liik U273I 60 ADÉKO Als Gij des Zondags toeren gaat Per tandem fiets of boot reee O 2724 30 Nee dan ADtKO wafe s En Uw genot is groot 4 voor 10 eont Vraagt ia Uw winkailar Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz Gouda o 1707 10 4 V LiTOP S V P r Atte doineslu edcit zijn nog I 1 zond r bon verkrijgbaar bij MAISON JOHANNA KMRKT 70 GOUDA O 2728 50 tf h Hoogstraat 189 Rottandam naast Galeries Modern THWS SH€TI¥€€H HE€nuj WAKMf Wat n genot alt thuii een Invcnia brandtl Data uiterst zuinige an mooie R S Stokvis haard is mat heel weinig brandstol tevredenEen uitkomst in een strenge wintert Wacht niet langer maar koim eens uw keus bi ons doen nventa VULHAAItDEN ZIE ONZE ETALAOE H deGruir l TIENOEWES BOUOA TEL 332 0 2715 45 ATTEMTIE Fa C EIKENBOOM voor betere OORILLA EN HERMELIJN SCHKKRMKSJES s nu RetUrëam Zwatiskilt 151 s Helpt de R damsche gedupeerdendoor Uw orders ü 2588 10 Biedt zich aan natta Bakiiaraaeen 16 jaar die zich gaarne in gemengdbedrijf geplaatst zag Is een jaarin t vak geweest Brieven No G 2732 BiiKau van dtl blad 5 Uii u vai Particulier heeft gelden beschikbaar voor HYPOTHEEK Brieven onder No G 2734 Bureau van dit blad r voorKOFFERS DsMSstaiseliM m SpartsrtiksiM Itet meeat gesorteerd 0 2733 20 Praten eancarraarand Kleiwegstraat 6 8 Teief 2166 Gouda GELDBELEGGING Door bijzondere omstandigbeden uit de hand te koop een blok van 6 nette burgorwoningen gelegen Breevaart Reeuwijk bij Gouda Te bevragen bij C S P VAN GRIETHUIZEN Buitvikerk 36 Bodegraven G 2721 22 Clan onze zaak in HUISHOUbELI K GROF en gaopend njN aardewerk B 5rstelwerk em De Kleine Winst NIEUWE HAVEN 17 bij de Kleiwcgstraat Beleefd aanbevelend H VAN DIJK G J727 12 7 n Jt n w I 9 vroeger niet op tijd had ver Londt genu nog leven e j k gebracht ook voor de levensduur van Uw rijwiel is I noodig het Op tijd te doen verzorgenen herstellen valikundig en voardaaljg repareeren moffelen in en uitwendig schoonmaken tn 0 2723 It GIEL VAI WAAS Gouwe 188 Dat is goedkoop zegt iedereen die een rijwiel koopt of laat repareeren of onderdeelcn haatt bij Knigge s Rijwielhuig L TIENOEWEO 73 OOUDA en t6ch uitsluitend prima kwaliteit en degelijk vakwerk Adverteeren doet verlcoopen Icn nir mr collfcl i SehMTstsiii fraai ea accurm prima slagwerk A A OE MOL OUWE 147 t 0 de Tu i 8 $ Zit en Slaapkaim TC HUUR water Hne Op kantoor te Oouda wuTdtti l MSÖ S a Tm £ PAKHUIS ca 110 M me 2 zolders j plaats te huu in lentrum rr Brieven N i njs 5 Burfbu Ooudsche Co Eaa gadwangan baudinguL ons madarae a t J noodig ie kunt 1 vni bcwceS terwijl de opname KiiiuaMwS n bovendien zooLnii ut J gelijk se rala a aorl8 JZ Ideaal voor kindempn jtjl FOTO L Tiendewee 1 1 üo Ontwikkelen en AHr vdn Fij IJ 27 n Notaris J YAN KRANïn BURG to yü aa p 2 dag 1 Augustus 1M a avonds 712 uur m Hotel 1 Zalm a d Markt aldaar Z bliek verkoopen i voljeafe alle te Gouda g i gen Woonliulzen Bleekersüingel 7 Oniruimil te aanvaarden Lage Getnwe UI Onlruimi te aanv Hieranymus van Alphen Verhuurd oor p Derde Kade 82 Vii iuurd voot ƒ 4 75 p w Ussrllaan 61 Verhuurd voor ƒ 5 5U p w Graaf van Bloivstraai U Verhuurd voor 5 V C melis Ketelstraat 3 Vahuurd voor ƒ 4 i w Molenwerf 6 Vrrhuurd voot f 1 7 p w Turfsingel 11 Oi ruimd teaanv Bc laaldag la Scpii mbcr as BezichtiRing de laaMc 1 werkdafjcn Vil ir en o p irknnpoaj vSin 10 tul 12 en 2 ti t 4 uur BrtodvT i ij notitii gratis b i notaris vcrkrijgbaai C 624 1 DE KWARTJES RUBRIEK Klk n Zaterdaa plaatsen wij in de KMFat t S PUl rl k kleineadvertenties tegen een tarief van I 3 smalle tekstregels ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent bij vooruitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bewijsnummer 5 cent extra Brieven Icunnon ALLEEN worden afgeiiaald eiken dag van Zaterdags van 9 1 uur Gouda J Nieuwe Daiilia s fa G L THEE ZONDER BON Verkrijgbaar in Reformhuis Krolden thee smaak gelijk aan gewone thee 30 et per zakje KLEIWEG 14 Prima vet en chroomvetleer WflRKSCHOENEN Van W aaren s Schoenhandel Vijverstraat 10 TRIPLEX voor verduistering van ramen en deuren i Postmus Raam 142 Tel 3720 Voor levering en reparatie naar W T HOEKSTRA Rüks gedipl Horloger Gouwe 51 Biectr SlUperij voor scharen messen en alle gereedschap Gouwe 143 Telefoon 2930 Boekblnderij D t LEEDWEN Turfsingel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek TE KOOF g sp Radio m nieuwe ecu en mcisjesrijwiel m t n TURFSINGEL 37 FORD V 8 AUTO 7 pers als nieuw ƒ 500 Kleiweg 101 GEB DANIËL Donderdag s avonds 7 3p uur Dhr T Woudwijk v Hilversum Gemeub kamers te huur m of zonder pension in rustig gezin Adres Steijnkade 34 Gouda Nieuw Esoteries Kerkgenootschap Alle inlichtingen Dinsdagavonds van 8 10 uur Hotel t Blauwe ruis Kamer 4 ort i Verloren pori ïeuille met inh door besteller v Gend en Loos Tegen bel terug te bezorgen Bodegr straaiweg 95 Aan de Elfhoeven Plas PLASHUISJE TE HUUR voor 1 of 2 weken van 19 Aug Th Dijkman F W Reitzstr 1 HEERENFIETS met torpedo f 15 Kleiweg 101 TE KRAPPE SCHOENEN maken we breeder en grooter JOH MUURLING Dbelenstraat 3 SLOEP 7 m met groote roef Kleiweg 101 Wie heeft eenige vogels op te ruimen voor buitenvolière Br no 3362 bur v d blad Dame Isr vraagt Zit en of Slaapkamer m o z p Brieveii no 3334 bur v d blad Kleine Auto gevraagd 38 39 of 40 4 pers Eikenboom Zwaanshals 151a Rotterdam Muziikseiisil Ji Bion Westhaven 39 JONGENSFIETS met torpedonaaf en nieuwe bandƒ25 Kleiweg 101 Poppenwagen te koop gevrugd met pop Brieven no 3335 bur V d blad Piashuisje te koop met zeilboot en kano met grond aan PIE S Elfhoeven Te bevragen ReeuwijkSohebrug E 156 2 Goudpellen en Haan te koop aangeboden 10 weken a ƒ 1 per stuk Kamemelksloot 130 Gouda Te koop aangeboden EMAILLE HAARD tegen elk aannemelijk bod J Versfelt Bloennendaal 75 b Gevraagd een flinke R K DIENSTBODE zelfst k w en koken Aanm Kusters Kleiweg 57 6 uur Te huur een ongemeub Zit en Slaapkamer voor dame a d Kattensingel Br no 3360 bur v d bl SAMENWONING gezocht door ambt os lief huis bewonend op mooicn siënd van Gouda met dame P G BnCven no 3361 bur v d blad Voor Hout Triplex en Board IS Uw adres bij N VERDOUW Fluweelensingel 64 Tel 2 61 Groote voonaad lage prijzen Opleiding Boekhouddiploma s A J VERMAAS Burgvhctkade 17 Gouda Een groot gezin vr bel een oud fornuis te koop voor den prijs van ƒ 5 Br no 3403 bur bl Sportfiets f 24 Kleiweg 101 Te Zevenhuizen wordt te huur gevr een slaapgelegenheid dogr jonge man Aanbiedingen onder no 3378 bur Goudsche Courant RADIO prima Philips ter overname ƒ l 5 met garantie J PIELANEN W Ven te weg 85 Gevraagd net meisje voor d en n v g g v ong 18 j liefst pos chr beg Br no 3381 bur v d bl MEISJESFIETS m nieuw kast en torpedo ƒ 25 Kleiweg 101 RADIO TOESTEL te koop Pracht geluid prijs ƒ 20 Burgvlietkade 10 Roomboter var af 88 et per pond Weiboter 78 et per pond Hoenderparkeieren 54 en 6 et W DE BRUIJN Zcugstraat 54 GEVRAAGD BOEKEN Ie en 2e klas H B S G J VAN NOORDT Zuidkade 41 Bo skoop Aangeboden voor of 2 d p gesl bakfiets met bestaaidn Br no 3 J77 bui Gouc ache Crl Dame m 1 biedt zich voor hel serveeren van koffie en Iket Ook bekend niet rrnd talen en adm Adr L Tierdewes 51 Dame vraagt kost en inwooiat Verg huish bezigheden of gem kamer gezocht in i stadsg deelle liefst dame alleen Adres L Tiende pg 59 Tc koop gevraagd Naaimackiae hand of trap Br met prii opgave onder no 3372 bur Guudsche Crt Nette juffr vr wasschen aan hal of werk voor de ochtenduren Br onder no 3 i71 bur Goudsche NET MEISJE PG gevraagi Adres J van WiUigen Onder de Bonnpjes 2 Te koop 4 ont en ï witte sell ten Huisb school wfinig ge G S V Werd NieuwiteegH Er biedt zioh aan net werkmei alleen v den ZatTdag Te bevr Mevr de Gans Pei c bt aal FEUILLETON Nadrak verboden De zonderlinge erfenis 14 Een goede wil menschoikennis en aanpassingsvermogen en wat kon er verkeerd loopen Optinust moest men z n Werner Hagen was na alles wat hü uit Else s mond had gehoord niet verrast toen hy achter de meisjes loopend de gang van den bioscoop be trad Maar hij rilde toch toen hij ar aan dacht welke taak Lore zich had gesteld Weer zat de brommige vrouw achter het loketje naast de deur zat op een stoel een magere man en las een krant Blijkbaar wachtte hij op het einde ▼ an de film om naar biimen te gaan Anders was alles als den vorigen dag alleen rook het niet naar gebakken visch De vrouw achter het loket legde haar kous waaraan teH breide terz de U weet zeker weer niet welkefilm vandaag loopt vroeg Lore Vandaag De vrouw zette grooteoogen op Ik geloof een drama ant noordde zU aarzelend Zoo een drama zeida liora metiBokelenda oogen U kunt geen on geiyk hebben want er zal er een komen Wie heeft de leiding hier Een directeur niet waar Waar is hy Ik moet hem spreken Onmiddellijk hoort u De bioscoop is van eigenaar veranderd Van nu af aan z jn deze dame en ik de eigenaars En hier is onze volmacht Sluit de kassa en haal uw chef De vrouw keek naar het papier en naar de meisjes Zij was noch geschrokken noch verbluft Zy keek de meisjes dom aan U wilt mijnheer Meister spreken HiJ is er niet Hy is er nooit behalveZaterdags Een flinke man Hebt u zUnadres Weinmeisterstraat 204 Danku Hoeveel menschen zyn er in dezaal Een en twintig Kolossaal Is er behalve u en deoperateur nog iemand aangesteld Neen er was niemand anders Mijnhe Meister had ook niemand anders ioodig De correspondentie deed hijzelf daar ginds in zün kantoor Geef my den sleutel beval Lore De vrouw werd plotseling angstig Zylas het stuk van dokter Knauer eenpaar maal over zonder het te begrüpen maar dan werd zy ïoo verschrikt dat zy zelf van achter dekassa kwam en een kleine deur ontsloot Een vertrekje zonder ramentwee meter In het vierkant een tafelbeladen met papieren kranten toto s blocnoten n éebiljetten en dergeiyke dingen een versleten stoel dat was het kantoor van de Favoriet In een lade lagen twee boeken inkomsten stond op het eene en op het andere uitgaven Na een kwartier wist Lore dat er sedert drie maanden geen huur meer voor de films was betaald De ontvangsten hadden alleen gediend om den directeur den operateur en de vrouw aan de kassa te betalen De huur voor het theater zelf was tot het einde van het jaar betaald De schulden waren dadeiyk berekend het was een som van ongeveer twee duizend mark f Maar vroeger llep het theater Lore wees op de getallen in het kasboek Daar 10 Jan Eerste voorstelling 225 personen tweede voorstelling 600 personen uitverkocht 13 Jan eerstevoorstelling 228 personen tweedevoorstelling 578 personen 21 Jan eerste voorstelling 278 personen tweedevoorstelling 600 personen uitverkocht Hoe komt dat dan Dat was ook daarvóórl Hoezoo daarvoor Voor dra moord I ore sprong van haar stoel op en Hanni schrok zoo hevig dat zü op de vrouw afvloog Else en Werner Hagen die in de deur waren biyven staattt omdat het kantoor veel te klein was voor zooveel menseben zetten groote oogen op De vrouw vertelde Op 28 Februari was er em opwindende scène in de bioscoopzaal geweest Een moord uit jaloezie Op het geschreeuw werd de voorstelling ohderbrokfn Er werd gevochten en daarna met messen gestoken Men riep dadeiyk de politie maar toen er twee beambten kwamen was alles voorby Een chauffeur had een anderen man doodgestoken De paniek was verschrikkelijk geweest Iedereen wilde vluchten Daarbü Waren drie vrouwen gewond De geschiedenis bad veel schade gedaan aan den naam van den bioscoop Steeds minder menschen kwamen tot t er nu nog maar enkelen verschenen Lore en Hanni wisselden een langen blik Daarvan had Knauer niets gezegd Dus zoo was dat zoo En de slechte directie had de zaak dan nog den laatsten klap gegeven dat was duidelijk Na het gebeurde had Meister alles moeten doen om de zaak te doen vergetw want kon een bioscoop het helpen dat een vrouw haar man bedroog Hier was maar één middel dat succes kon hebben volkomen opnieuw beginnen En dat begin moest gedaan worden door eerst het theater te sluiten De Favoriet moest een nieuw aanzien krygen Bovendien kon men niet zulke oude draken opvoeren maar nieuwe films al was de huur daarvoor dan ook hooger En dan moest er reclame gemaakt worden reclame welke in sloeg en toch niet veel mocht jcosten Men moest eois nadenken hoe men dat voor elkaar kon brengen Lore had een vastbesloten gezicht tóen ly tot de vrouw zelde ü moet morgenochtend om ne gen uur hier zün om af te rekenen Loop dan eerst even langs mynheer Meister en breng hem mee De bioscoop zelf blyft voorloopig gesloten De vrouw keerde naar de kassa terug De magere man die de krant had zitten lezen stond tegen den muur en bekeek de foto s Drie bezoekers wachtten by de kassa Juffrouw Lore begon Werner Hagen ik waarschuw u de schen king wordt steeds griezeliger Alles isnaar overal zie ik onheil van komen Dokter Knauer heeft u niets verteldvan dit geval Dat kan alleen metoverleg gebeurd zyn en dit geeft uhet recht u terug te trekken Ik vind dat alles erg opwindend is viel Lore hem in de rede En juist datis zoo mooi zoo iets geheel anders Ik denk er niet aan terug te gaan Dan verliezen wy ook het huis inDahlem En de vierduizend mark ook Neen daar denk ik niet aan Nu nietmeer Wat denk jy ervan Hanni Ik denk dat wy tenminste moetenprobeeren onze opdracht te vervullen zeide Hanni maar zy voelde zich nietprettig U ziet glimlachte Lore Onsbang maken lukt niet Wy zyn maartwee kleine meisjes maar wy zullenzien wat wy ervan terecht brengen Ziezoo en nu zullen wy de zaak vanbinnen eens bekyken Wat my betreft ik rou Maar Lore luisterde al niet meer zy had het kantoor verlaten en liep recht op het roode gordyn af waar achter de deur naar de zaal was Dat de oogen van den mageren man die in het portaal stond haar daarbü opmerkzaam volgden zag zy met enhaa zy het wel gezien dan zou zij er ïi niets van aangetrokken hebben De nacht welke op dezen zoo drukken dag volgde werd om verschilla de redenen niet door de meisjes ver geten Toen zy thuis kwamen was he reeds twaalf uur Reimann de Mcmwaker sloot het hek open wenschte goeden nacht en wel te rusten en ve dween weer in het donker Hoewel zy overal licht maakt konden zy toch aan een beklemma gevoel niet ontkomen Alles zag er eens zo6 widers uit Zoo vreemd duister Het onverwachte kraken v n plank verschrikte haar ai even eri al het zachte rinkelen van der vaasje Alle klokken waren OPI wonden maar de meisjes waren iMl niet aan het verschillende tikken IF wend en krompen in elkaar als er een klok sloeg Elk geluid verschriW haar alles was vol geheim Zij be den voor haar schaduw en verscW ten hevig als zy bij ongeluk tegen aan liepen Zy waren opgewondeo zagen alle dingen anders dan zij werkelykheid waren OorspronkeW waren zy van plan geweest nog kleinigheid te eten maar nu had nie haar Icunnen bewegen naar de j gelegen keuken te gaan yZZ was zoo snel mogelyk naar de iW kamer te gaan en zteh in te w j