Goudsche Courant, maandag 19 augustus 1940

MAANDAG 19 AUGUSTUS lo De blokkade van Engela rêi WAARSCHUWINGEN aan de neutrale vaart U naar Ierland zal gewaat orgd worden Instemming in Italië Gisteren wederom oanTollen op Londeii s omgeving Luchtstr d nog dlt d in stadium ran Toorbereiding l vast b bc jjff w den een laatste waarschuwing tegen d S Londen gelegen vliegvelden krachtige aanvallen en vernielden talrijke vliegtuigen op den begarren grond De Duitsche lichte en zware jagers brachten in de zich jiierbij ontwikkelende luchtgeveehten ook thans weer de Royal Air Force gevoelige klappen toe Een groot aantal Vliegtuigen werd in de lucht neergeschoten Dnltsche vliegers opnieuw Iwven Londen De bewoners van de Zuidelijke voorsteden van Londen zooals Croydon en Sultürt zijn gi termiddag naar het D N B verneemt opnieuw getuigen geweest van Duitsche bomaanvallen Iii golven stormden de Duitsche oor qgsvlicgtuigen aan en boven Kenley en BiggLnhiU zijn talrijke bom Tien geworpen Op het eene vliegveld zijn acht op he andere dertien Britsche vlie gj tuigeni die voor de hangars en langs Ide kanten van cle velden stonden doorgoed gerichte bomtten vernietigd Es j VI 1 1 J j i kadfrs Brils he jagers poogden den Duitschen bommenwerpers den weg te st Iselmgttj Ne D al r ren bommdh Werpt r vi enhun d c3en aiar en c I boronwa veiscl eideoe vliegvelden BBfTENLMD ITAUI OVERWINNINC IN SOMALILAND kMCWLSCWB VEBOEDUHNGSUNIE GEVALLEN f Zefe van groote beteekeni Het dkw artier van de Italiaan chc weermMbt maakt in het wccr Biachtfaernl l Ne 76 hel volgende bekend De bp 11 Augustus in BritschSomalj knd begonneri slag tegen het gros der vijiindelij e trijdkrachten van de JeTalD pai in de zone van Adadleh is in en overvMfinin voor ons geëindigd In vijf dagen h ir lnekkigen strijd is het mnd lanji fi txiuwde Engeljche ver ir gf lel el met zijn Vfx rnaamste fipuiili r r jijn twee linie van pr tikeWraii i er pernngen alsmede jnet zijn in de n tsen geplaatste artillerie rieen maehiJiegeweerkazematten door Bijsingijing m beide vleugels gevallen Talrijke Wapens van allerlei aard geweldige ho eellieden oorlogsmatertaal en leverrén iddelen alsmede talrijke gevangenen zijn jn onze handen fevallcn De vijand liet op het slagveld honderden dood en ad iter die tot Rhüdejistilt en IiKiisehe bergbataljons behcoren Oi liiehfwaptn heeft z oals steeds in rei htstreeksehe samenwerking doi r ii vallen met bommen en matliincgtwc r iuir op vijandelijke frteflingen kraihidadig aan den slag meegedaan alsmede op verre vluchten mrlogsschepen en in de haven van Tlerl ra Inmiddels hebben de Engelschen zonder eenig resultaat het vlieveld van Assab en he t plaatsje Giggica gebombardeerd Ih manoeuvre Jie ons naar Berbera al voeren gaat onwerrslaanbaar verder ter verovering van de tweede versterkte linie waarop de ricior onze eolonnes aehtervofgde vijandelijke troepen zirh leKigti ekken DE ITALIAANSf HE AfTIK IN BPITSC5H S0MALILAND Vernortien wordt dat het En gelsehe sliigsef ip Royal Sover in He haven van Berbera voor anker ligt ter bescherming van de schepen die bez ig zijn materiaal te laden dat misschien ik g gered kan worden en die onder het bereik van de Ita liaansche luchtmacht liggen Men verwacht dat de Engelschen BrIlsch SoinalUand zullen verliezen welk verlies reeds door de moede looze verklaringen van Ch rchill is aangekondigid I Lijst van Italiaansehe 1 verliezen Hft hoofdkwartier van de Italiaan che weermarht publiceert een derdelyst met de namen van 41 officieren ondenifficieren en manschappen dietu sschen 16 en 31 Juli aan het Westelüke front gesneuveld zijn In hetzelfdetiijdvak zijn in Noord Afrfka 115 officieren en manschappen gevallen DeInlandsche troepen in Italiaansch Afrika verloren tot en met 31 Juli 24S manschappen Bovendien werden 444 manschappen gewond en worden er 91 vermist Het aantal Italiaansehe gewonden in Noord Afrika bedroeg tot denlelfden datum 306 terwijl left vermistwordea j f De s ag in Somaliland is gcwtMiBen De slag in Sumaliland is gewonnen schrijft de G i o r na Ie d I t a 1 i a en het is te voorzien dat binnen enkele dagen Sumaliland zal ophouden deel uit te maken van het Bntsche rij De Italiaansehe troepen kwamen tij hun offensief te staan voor de door de Engelschen gereedgemaakte defensieve middelen voor d beste rijkstroepen en voor zeer versche versterkingen waaronder pas aangcKumen Franselic vliegtuigen en bestuurders Met dit offensief lieeft Ilahe de Engelsche strijdkrachten aldaar uitgeput De veroveTing van Britsrh Somalitand zal aan Italic de mogelijkheid geven een breed front vrij te krijgen necntt de mogeiükheid weg an een eveiitueele Brit Sche actie in dien sector verlinogt de Italiaansehe bedreiging voor de vitale bssis van Aden vtrstrtkt Italië nieuwe econoniische middelen waaron der zes ir iUioen stuks vee maakt een normen indruk op de bevolkingen aan de Roodle Zee die gevoelig zijn voor de aftakeling van het Engelsche prestige en moedigt de anti Engelsche beweging der Arabieren aan De Britsche M op ganda poogt tevergeefs de beteekeni van SomaliUnd en van de Italiaansehe overwinning te verkleinen Ofisrwli vswigc Het 71ste conununiqué van het hoofdkwartier der Italiaiuische weermacht luidt Is volgt By de voortzetting v n den opmarwh in Somatitend heeft een van onze eiilonnes die vati Zeila was opgetrokken Bulhar bezet Een andere colonne is bij den pas van Lafaroek ëangekomen Te Mandera nam een groot ilitidoesch detachement in allerijl de vlucht znodra het om palrouillet lag Een on e vliegtuigen dat aan en srtie tegert Berbera iha4 deeljenomtn is Bief teruggekeerd In NoordAfrika hebben vijandelijke vlootslrijdkrachten niet minder dah 300 granaten vat zwaar en middeltmar kaliber afge Toevoer In aanshuting aan de officieele nit eonisetting van de Wilhelmstrasse waarin de totale blokkade tegen Engeland wordt afgekondigd men zie de voorpagina wordt uit Berlin gemeld In afwachting van een officieele mededeeling over de afbakening Üh blokkadezóne heeft men van bevoegde Duitsche zijde op ec n vraag van persvertcgery ïoordigers geantwoord dat de geblokkeerde zone slechts gedeelte lijk overeenkomt met de oorlogszone die indertijd door Roosevelt voor de Amerikaansche schepen is bepaald Overigens is de blokkadezóne veel kleiner dan de door Roosevelt vastgestelde omdat de Duitsche regelen slechts betrekking hebbe tiet gebied om Engeland zelf lerl d valt binnen de blokkade zóne doch met de lersche regeering zijn reeds onderhandelingen geopend over speciale overeenkomsten die ten doel hebben den toevoer naar Ierland te waarborgen Er werd op gewezen dat Duitschland zich bij de uitoefening der blokkade zal houden aan de algenK enc beginselen van het Volkenrecht waarbij men er aan moet denken ilut dit volkenrecht zjeh voortdurend verder ontwikkelt De grenzen viui het gebied Het zeegebied rond Engeland tegen hol bevaren waarvan de neutrale scheepvaart in de Duitsche nota aan de neutrale regeeringen dringend gewaarschuwd wordt is naar het D N B van bevoegde zijde verneemt geografi ch aLs volgt begiensd Van de Fransche Atlantische kust f p 47 gr 30 m N B 2 gr 40 m W L naar een pimt 45 gr N B 5 gr WI VHndi ar naar een punt op 45 gr N B 20 j r W L dan naar een punt op 58 gr N B 20 gr W L vei ülg i 6 naar een punt op 62 gr N B 3 gr O L en van hier naar het Zuiden naar de Belgische kust en dan langs de Belgische en Fransche kust naar het uitgang ipiint Persstemmen over de blokkade 4 De afkondiging der algeheeleblokkade over de Engelsche eilanden zooals zij doOr de Duitsche regeeringis medegedeeld in een nota aan eenaantal neutrale staten wordt door deDuiUsche pers uitvoerig besproken engekenmerkt als gevolg van de Engelsche oorlogvoering die in strijd methet voy enrecht is De bladen wijdenvooral aandacht aan de waarschuwingwelke de nota tot de neutrale scheepvaart richt De Vo elk i sc h e T B eobscht e r schrijft onder meer De Duitsche nota beyat in verband met de oniwikkeling van den oorlog dié een onverbiddelijke eindstrijd is gewor het varen in Britsche wateren welke thans aan een totale blokkade onderwoi pen zijn Engeland blokkeert ook niet oorlogvoerende landen en dringt hun een vernederende handelscontróle op Da Trom moet s nrl een einde worden gemaakt aan de Britsche zeerooverij De strijd van Duitschland is daarom een bevrijdingsoorlog voor geheel Europa Het is voor de neutrale stoten raadzaam de gevaren te ontwijken welker gevolgen voor hen zelf niet te overzien zijn Het Hamburger Fremdcnb 1 a t t vergelijkt de Brit=c ie eilanden met een brandend huis Niemand zal zich er over verwonderen dat op hem zelf vonken neervallen als hij binng liet bereik van den brand komt Staten die blijven dulden dat hini ichepcn zich binnen het oorlogs s ebied wagen zetten eigendom en burprrs on onver intwoordeUjke wijze op het spel onvoorwaardelijke blokkade wordt in ItaUë warm toegojuiciht als een ener eke Duitsche recctie op de Engelsche eeronvei s methode en als e rtig moReUjk antwoord op de Engelsche gewelddaden die met ieder recht en alle menschel ijkheid spotten aldus het D N B De GiornsCle dltalia schrijft dat de totale tegenblo kkade slechts een natuurlijke omkeering van het door Engeland toegepaste systeem is schoten op Bardia en het binnenland waarbü onder de troepen een duode te betreuren is terwijl elf man gewond zijn Onze bombardementsvliegtuigen gingen onverwijld tot den aanval over en bonden bovendien den strud aan met vijandelijke luchlafdeelinpcn die deit schepen van den vijand te hulp melden Het resultaat was dat zev R vijancieltike Glostervliegtujgeti werden neergeschoten erv nog tWee waarschijnlijk Dri onzer toestellen worden vermist Een onze duikbooten heeft op den Atlantischen Oceean een Britsch tanksehin van ongeveer 9000 ton tot zinken gebracht en het noodzakelijke antwoord pp de Britsche schendingen van het volkenrecht Naar aauileiding van de afkondiging der algeheele Buitsche blokkade tegen Engeland constateert het Spaansche blad Alcazar dat de loyale houding van Duitschland tegenover de neutrale scheepvaart die nogmaals opmerkzaam worvit gemaakt op het risico van het verkeer met Engeland gunstig af stèekt bij de meedoögenlooze wijze waarmede Engeland de belangen deineutralen negeert De Duitsche blokkade tegen Enge land wordt door het Braziliaansche lad Gazete de Noticias een rechtvaardige represaille genoemd welke Europa zal bevrijden uit den greep van Engeland Het blad El D i a r i o uit Uruguay noemt in een commentaar op de Duitsche verklaring van de blokkade tegen Engeland de snelle vernietiging van Engeland en de uitroeiing van de in dat lad regeercnde mannen een e isch des tijds aldus het D N B De operaties van gisteren Het D N B meldt uil Berlijn Onze vliegers hebben gisteren hun aanvallen op het Engelsche eiland voortgezet en hebijen militair fcielangryke doelen in Kent en Hampshire met bommen bestookt Behalve havens en fabrieken waren cok verschillende steunpimten van het Britsche luchtwapen doelen dezer aanvallen BiJ deze aanvallen jijn op verscheidene in de onmirfdcilijke na uijheid van Londen gelegen vliegvelden opnieuw talrijke vliegtuigen reeds op den begahen grond vernield In den loop va i de bomaanvallen ontwikkelden zich op verschillende plaatsen luchtgevech ten waarbij de tegenstander volgens de lot dusver ontvang En berichten 54 vliegtuigen he ft verloren De eig i verliezen bedragen 21 vliegtuigen Verscheidene versperringsballons zijn neergeschoten Nieuwe successen der Duitsche lachtmacht Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede Bij de gewapende verkenning in het gebied rond Londen en in het graafschap Hampshire hebben de Duitsche vlicgtuigeskaders weder groote successen behaald De Duitsche gevechlsvliegers ondernamen op strategische belangrijke doelen in h l bijzonder op verscheidene in de onmiddellijke nabij versperren maar de Duitsche jagers vielen met ijzeren energie den tegenst inacr aan en schoten daarbij 25 Birtfchc machines neer Bü een aanval op een versprrrring van ballons zijn zeven ballons vernietigd De overigen zyn met bekwamen spoed ingehaald De IXiilsche afdeelingen zijn reeds pp de thuisreis De verliezen ztjh tot dusver gering Men rekent met het verlies van 7 machines Luchtgeveehten boven Portsmouth 01 Portsmouth is gisteren naar het D N B van welmgeiicble militaire zijde verneemt het middelpunt van hevige luchtgeveehten geweest Steiïke Britsche skaders trachtten DuiJsche eskaders te beletten hun doelen te beteiken De Engelsche pi gingen waren evenwel vergeeftch ZweimeB Messcr schmitt jagers doorbrakjen de versperringen en schioten een aanzieniyk aantal Britsche jagers near Door de ontstane bressen dronecn de Dtiitsclie Drie ttovtm Mhcpcn ob nUnen gHaapca BU het eiland Man zun Zaterdagmorgen drie groote schepen op mijnen geloopenfTwee daarvan zijn gezonken Het derde drijft met zware slagzü rond Hierover wordt van bevoegde züde meegedeeld dat het Duitsche luchtwapen in den afgeloopen nacht in den grootsten omvang in de wateren van de Britsche eilancjen mijnen gelegd leeft Werd lit uitwerpen van mijnen tot dusver hoofdzakelijk beperkt tot Engelsche havens en riviermondingen thans worden ook de groote toevoerwegen van open zee uit stelselmatig met mijnen versperd Het St George Kanaal het Noordkanaal en de lersche Zee zelf zUn reeds tot een zeer gevaarlijk zeegebied gemaakt waardoor het aandoen van de Britsche havens buitengewoon bemoeilijkt wordt Duitsche luchtaanvallen nog slechts een voorproefje De nog steeds voortdurende luchtslag boven Engeland beheerscht ook het beeld va de Duitsche avondbladen De Boersen Zeitung schrijft Dat zien ook de Britten in dat n l alles wat tot dusver gebeurd is slechts een voorproefje is van datgene wat het eiland nog te wachten staat Aan de hand van dit voorproefje echter zal men zich in Londen echter reeds een denkbeeld kunnen vormen dat er voor het eiland een tijdvak van den oorlog Jcomt waarin alles ïneenstorl dat de heerei plutocraten onjler hun oorlog tegen Duitschland gedacht hadden De Deutsche AMgemeine Zeitung schrijft Het is voo rloopig hel bitterste weekeinde dat de Engelschen thans meemaken Maar het is nog altijd ttn voorproefje van wat komen gaat Het Hamburger Fremdenb 1 a 11 Wijst er op dat dit nog altijd het stad um van voorbereiding is ÉN DE VER STATEN CANADA GEMEENSCHAI rELUKE DEFENSIE COMMISSIE INGESTELD In den specialen trein van Roosevelt is door den president een langdurige conferentie gehouden met denCanadeeschcn in inist er president Mackenzie King = V Róoserelt h ft tegenover persvertegenwoordigers verkla id dat het onderhoud betrekking heeft gehad op de verdediging van het westel k halfrond In verband met deze Vonferentie is een gemeenschappelijli e verklaring afgelegd waarin me edeelingil wordt gedaan van het besluit tot vorming van een pei nane e üc meenschappelijke defensiecoyimis sie Deze commissie zal bestaan uit vier of vijf vertegenwoordigers van elk der beide landen die voor het meerendee tot de weermacht Kehoc ren De defensiecommissie aldu de verklaring zal terstond begin nen met de bestudeering van de problemen te land ter zee en in de lucht overleg plegen over de personeelvraagstukken en de kwestie van de verdediging der Noordelijke helft van het Westelijke halfrond bespreken De ecmmi sie zal zoo spoedig mogelijk bijeenkomend Willkie ontvouwt zijn programma CRmEK OP ROOSEVELT De repubiikeinsche candidaat voor liet piesidinlschap der Ver Staten Willkie heeft in Elwood zijn met spanifirg ve beide rede gehoixien waarin hij zijn arbeidsprogramma optwikkelde vowr het geval hij tot president zal worden gekozen Wilikie sprak zich uit voor materieele hulpverleeening aan de tegehstandejs van he gebruik ven geweld alsmede voor de invoering van den militairen dienstplicht volgens een uitlütingssysteem Hij zeide echter legen een mihlaire verwikkeling van de er Stalen in den huldigen oorlog te zijn Vervulfiens betoogde Willkie dat hü de buitel landscshe politiek van Roosevelt in deze criiieke dagen niet kan volfeen Hij noemde het den hoogsten plicht an C n president te prcbeeren den vrede te bewaren Roosevelt heeft dit niet gcd ian Hij heeft ophitsende verklarirsren afgelegd en paniek ge i aa d Hii knipoogj met den oorlog waarvoor het iand hopeloos onvoor bereid is en welken men in Amerika vastberaden afwiist Heimelijk heeft hii zich gemengd in Europeesche aan plofTcnheden Willkie vfrzekerde dat hij zoo hii gekozen zou worden noch in hinnenlftndsch noch in buitenlandsch politiek opzicht iets zou ondernemen dat de deftiocratie van Amerika zou kurne schaden Voorts betoogde Willkie dat de gcheele Amerikaansche politiek van binnen uit meet werden herzien Willkie sprak zich vervolgens uit voor den vrijen ondernemingsgeest voor he behoud van de vrije vakven en i gin gen van de minimumloonwetten en de oudercomsp nsioenen Hi beginsel van llft fp ffrfn Tpvcn z iu vervangen door strenge j spaamiaatregekn Voor invoering van de dienstplicht OTROEF VAN BULLITT Op een massademonstratie te Philadelphia heeft de vroegere Amerikaansche ambassadeur in Frankrijk William Bullitt gepleit voor de invoering van de algemeene dienstplicht en voor het afstaan van Amerikaansche torpedobootjagers aan Engeland Hij argumenteerde dit pleidooi met de bewering dat Amerika na een nederlaag van Engeland door Duitschland en Japan zou worden bedreigd De redenaar riep op tot hel houden van massabetoogingen voor het Congresgebouw daar het parlement tot een dergelijk besluit moet worden gedwongen Vrijwilligeissysteem niet gewenscht De chef van den Amerikaansdien staf Marshall beeft verlklaard dat het ministerie van Oorlog vitin plan is de sterkte van het Amerikaansche leger onmiddellijk tot 900 000 man op te voeren indien Duitschljulid den oorlog zou winnen Hiertoe is het absrtniut noodzakelijk dat het in behand ng zijnde ontwerp voor deiii algemeeneji dienstplicht wordt aangenomen want met het vrijwilligers syst m zal Amerilca waarschijnlijk zijn Jeger niet op de beraamde sterkte kunhen brengen Amerika en dé oorlog TEGEN ONDERGRONDSCHE BRITSCHE ACTlE De New York Enquirer schrijft volgens het DlN B in eenhoofdartikel dat de wanhopige pogingen van de Britsche vijfde colonne oH de Vereenigde Statert in den oorlog te betrekken dagejljks sterkerworden eh wellicht biijmenkort eenhoogtepunt zullen bereiken Men moetzich voorbereiden opi opzienbareschaakzetten die naar l et blad verklaart hetresultaat zijn Van geheimeovereenkomsten lu sschen Londen Wasshiniton en Canada waarbij canada de ioofdrol in dezeij ongehoordetragedit is toegedacht dié de Britschevijfde cotewae eigenlijk ijoor merikahad bestemd j De burgers dér Veroqnigde Staten moeten derhalve dergelijke etten beantwoorden niet dusdanige kiachtige tegenzetten dat de oorlog ophitsers niet kunnen nolalen te weeklagen over de dv aa heid van hun strategie Alles moet worden gedaan om de kuiperijen van de racketeers der Britsche vijfde colonne tegen te gaan Deze is ofiophoudelijk en wan hopig bezig de Vereenigde Stolen aan te sporen tof een steed grootere vijandige houding tegenover en provoceering van de vijanden van En geland ttneinde indoende Amerika in der flt rlog 4e Betrekken New Foundland en Trinidad WORDEN ZU A H£ltIKjkANSCHE STEUNPUNTEN ï De mededeeling van president Roose v elt over de onderhandelingen tot hei pachten van Engelsche bezitlmgeri in Amerika heeft in Washington sterfe de aandacht jgetrokkcn Associated Fress meldt datmilitaire kringen het oog hebben laten vateen op New Foundland en Trinidad Brigadegenleroal Strong diethans in loonden vertoeft oü hiervooronlangs r eds krachlig g leit hebben 1 I Volgens de New Yo Times heeft Rooseivelt sinds eeiiigen tijdrechtstreeks met Churchill over depachtkwestie in verbinding gestaan ehvaak zelfs telefonisch met den Britschen minjstertpre ident gesprokenhebben WALTER CHRVSV ER OVERLEDEN De oprichter van Jie bekénjle ChrysIfT aui riobiel faofiekcn Waller Chrysler is gisterenXin den leeftijd van 65 jaar te New York ck erleden ZWITSERL AND ÜI C WEER VREE IDE VUKOTUIGEN BOVEN ZWITSERSCH iQEBIEOi De Zwitserschc generale slaf deelt merfe dat in den nacht van l8 op 19 Augustus vreemde vUegtuigen meerdere malen over Zwitsersch FINLAND Finland en de Volkenbond VOLKENBO VDSAFDEfXING OPGEHEVEN Hel Finsche ministerie van Buitenlandsche Zaken deelt mede dat de speciale Volkenbondsafdeeling is opgeheven en dat de ambtenaren in andere afdeelingen van het ministerie van Buitenlandsclte Zaken tewerk zijn gesteld Na het terugroepen van den Finschen vertegenwoordiifer bU jdcn Volkenbond Nolsli wordt dit in politieke kringen als een verderen stap van Finland beschouwd tot het liquideereB van het Volkenbondstüdperk S DUITSCHLAND Fabriekscomplex havenwerken be io ENGELSCHE LUCHTaaw DORTMUND EN BrUS Het opperbevel van d deelt mede Een duikboot meldt het l brengen van 32 300 ton aan vB S koopvaardijscheepsnhmte Sr l macht heeft Zaterdag en k den nacht van 17 op 18 AugZ verkennings en aanvakvluchj Engeland voortgezet In en ui gebied van Zuid on nj d land zijn piet succes vlito T t w5 DiotorenfabriMten ie Filton vU fabrieken by Birmingham f Hstaliatiea in Reading en hïï werken van Swan sea AvoohkJ Bournemouth gebombardeerd leggen van mijtien in Engelacl tipns is voortgezet In dcnzelfden nacht zijn vliegtuigen West Idden ftZ land en België binnensevlotm verschillende plaatsen zijoaj mund zijn woq nwijkcn getrofjffl een aantal burgers gedood of Ook een luchtaanval op de bi stad van Brussel heeft slachtoS onder de burgerbevolking j JÏ Hier zijn vier per sonen gedo lwee en twin g gcvond onder b vrouwen e n kinderen Een Brita vliegtuig is door DuiLselie njchti neergeschoten vier tix ilelloo nT den nacht van 17 op 18 Augmtugj Duitsch afxveergeschut neergeh i Een Duitsch vliegtuig wordt wnüj Het aantal vijandeirko vliegtui dat op 16 Augustus erloren k i gaan is van 89 tot 92 gestegen DE DUITSCHE TROBPSN Dl DENEMARKE V De nieuwe burgemf ester vanKoptji hagen Bindslov die zich op hetootti blik te Stockholm bevindt heeft tq over et n verslaggever vaa d Nji Dagligt Alleha rda ¥ ërklu dat de betrekkingen tu Eche7 de Duit sche troepen in Dcr cir arfcen en di Deensche bevolking uuAlekoid ijj De Denen zien met ver iuwendei komst van hun land tegemoet E NGELSCH BOMMEN OP DUITSCH SOLDATENKEEKHOI De Royal Air FÓTce heef in dennuK van 15 op 16 Augustus raar thaiu k Berlijn bekend wordt ook net kertW t Neuss a d Rijn de nistplaati va gevallen soldaten lol v orwerp ra luchtaanval gemaakt Een bom weit in de buurt van het gedenkteeken worpen Slechts door een aanpl ntm van boomen werd virrhindtni öa schade werd aangericlil Deze nieuwe daad van Elig tit vliegers heeft onder de bevoUunf è grootste verontwaardiging en tód verwekt Het kerkhof en zijn lelijkmatige witte kruisen is uifit ludt zonder meer als zoodanig ie herk nen Hieruit moet worcien geooBelideerd zoo stelt men var üaitKheiii vast dat de bomnien ook hier ojaeti lijk werden uitgeworpen DUITSCH ITALI A 4 NSCHÏ HANDELSBESPKEKINGEN De Du iUdhe en de luliMBiei rcgccringscommi sie vnor de iftelif der DuitschItaiiaansche handeW trekkingen hebben van 2 tot lï Ai in Berlijn gemeensci appelUk derd Na de besprekm van de 1 pende kwesties werden vosralool economische vraagstukken behurieU welke voortspruiten uil de schappelijke oorlogvoering der b staten Korte berichteii Ter gelegenheid van den dM de luchtvaart zijn gis eren m rheele SovjetUnie luchtvaartlW en andere feesteliJHhedfn gfl Te P imDlona Sp JLbus in botsing gekorr en m vrachtauto De autobu s werd wkomen vernield als c oi zijn twee dooden en 1 z wonden te betreuren u E n groote brand in de papierfabriek Burgo te lianico bij Como It V J door onbekende oor aik iK ijiloseajdceling o itstaan en zich zeer snel uit i De stroom van i iiï Tr Kizich door snel te VJT o dieniitplicht hopen te iTHc Zaterdag in de stad dv Jï en Queens te New Vnrk J aan dat politieversterk S rukken nm bij de bui burgerlijken stand en orde van fl haven 15 Viilgens een ber hebben in den nacht van Augustus Britsche vh gtiiiRffl Tunis gevlogen en vlugsriru een voor Frankrijk beleedigen j houd uitgegooid Een f moest een no xHanding ma emanning een A oinder officieren is geinterrw Company Hel goheele i rf Lrfl onderneming Waarin i j l2 OM belcïd zijn Val Sf A in de M iatwhttoiij jd JV hét staatsbezit t n la sl 1 Zaterdagmiddag W dclhonstraties ontstaan f 5erè der Doriot bewegine e en vrijmetselaars Een Lj genomen buste van den P vrijmetselaarslopp te Vic iv t der kkpten Weg met dc JTj vrijmetselaars weg me aan eenXboom opgehangejV Toulouüe 2ün dergelijke gehoudCTi coiumbiaansche heeft e n opzienbarend 2 t gen de Amerikaansrne J rnmnanv Hpt aoheele i Lj