Goudsche Courant, maandag 19 augustus 1940

Bull fffÉEDE MAANDAG 19 AUGUSTUS 1940 STM $IIIÜWS Advartontlain o 25 jarig bestaan De Producent aeOENKBAMKN DOOR RBT l rt neKi AANGEBODEN Heerencostuums I ZONDES BON EN i ZONDER PUNTEN igicrgen U in het kantoorgebouw nj Producent ii bettuuifverjg ig gehouden voor slephu I Z ld een vernieuwd Heerencostuum gestooipd en geperst volgens tarief P dit is een zéér GOEDE behandeling I waarbi het 25bestaan der vereeniging werd L bl Een amenkomit met het gey personeel volgde op dere ver adcriag d M samenkomst is door het per 1 biJ monde van den Waagmees fD Buuren aan het bestuur een nk Bangel den bestaande uit UK gebrandschilderde nunen welke galMtst zi n in de hal boven de breeé W welke naar de kantoren voert gut ramen door den Haarlemtchen mii childer Bogtman ontworpen en gAcvserd stellen voor het eene o het bedryf der vereeniging door gftceUtingen van de pakhuizen het e in óf Keizerstraat en ook de lüuwe gebouwen aan de Wachtcl0Ui me daarnaast de oorsprong van bedrijf de boerderij en het andere m do ka i makerij op de boerderij In het artikrl dat wü Zaterdag yf M jubileum van De Producent bben gewijd is een Jout geslopen eUe hefetpl behoeft In het eerste p4cclte van de derde kxtlom is bij de Htnulding van de directeurswisseling uit fvallcn dat de thans rn functie Kjiidt l tr W van Wynen 14 jaar aan kti bedruf verlwnden is waarvan hij Bter dan 10 jaren met zijn vader heeft amngewtrkt BETER i STOOMEN en PERSEN 6 12 70 Maar het BESTE is CHEMISCH REINIGEN en MODELPERSEN sug 4 n perieure behandeling a 1 J W dat is het neusje van de zalm speciaal aanbevolen vpor betere costutunsl Wordt niets aangegeven don wordt de behandeling van f 2 70 toegepast I ONTVLEKKEN EN PERSEN van Heerencostuums f 1 80 DE PELIKAAN STOOMERIJ en VERVERIJTel 3066 GOUDA vanaf 1907 en 3076 Kantoor Fluweelensingel 21 Q 2938 Oude Couranten te koop Dagelijks aan ons Bureau verkrijgbaar zoolang de VQorraad strekt a 5 cent per K G in pakken van 5 K G 1 Abonnerrtknten en Adverientiën De Goudsche Cituremt wordi riken avond b j vele duiIfrjni ahnr nés bezorgd in UOVDA Alpnen a d Rtjn Ammerstol Bergamhi Bcrkenwoude Bodegraven Boskoop Dr ebrugge Goaderak Haastrecht Heken iorp Mnereapclle Moordrecht l iruwtrkerk a ï IJssei Ouder terk a d IJsscl Oudev ter Polsbroek Reeiiwijk SchoonhOnen Stolwük WaddiBxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRJJS voor Gouda 17 cent per Week f 0 75 per maand of ƒ 2 29 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per Week overal waar de bezorging plaats indt Po siabonnement per kwartaal 3 15 Alles bü vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 4 gewone resels ƒ 1 05 elke regel meer 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINOEN op een gewone tekstpagina 13 regels ƒ 1 25 elke regel meer 0 40 Bij overeenkomst gereduCMrde prijren volgens speciaal tstief KWARTJES JfaRlEK kleine advtrtentiën Heen des Zater ip 1 3 ragvls ƒ 0 25 elke f l meer 0 10 maximum irootte 6 regel Uitsluitend bij vooruitbetaling lizending tot Vrijdagmiddag 2 uut Opgaaf van abonnementen en ivertentién in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda TeL i en bü de ptaataeiyke agenttn Uit Troe er tijden DB OOVDSCHE COÜKANr MELDDE IS JAAB GELEDEN DM de betaatlng op de tirwe door B W voorgesteld ook door anderen uh de burgerU werd bestreden blükt uit de meerdere uitlatingen in de Goudsche Courant van 20 Aug 1865 Daarin wordt gezegd Mogt dit voorstel door den raad aangenomen worden en de minister deze gemeente onder de hulpbehoevende willen opnemen dan zal Gouda tot de weinig hulpbehoevende gemeenten gerekend moeten worden waar de meervermogenden niet in sUtM zijn de kosten te dekken en daarom ook het penningske van de meest behoeftigeeischen om daarin te voorzien Kah iemand met f 1000 inkomen niet veel gemakkelyker ƒ 15 betalen dan een daglooner die f 6 s weeks geniet ƒ i dat in evenredigheid nog minder ia en toch moet de behoeftige met een talrijk gezin en dat is geen vreemd verschijnsel in de gemaal belasting veel meer betalrai dan de voorname burger met een klein gezin Gaan de bemiddelden goed voor danzullen die ƒ 22000 worden opgebragt en Ciouda zal geen belasting heffen van het zweet der armen en de schandeontgaan om onder de 50 a 60 gemeenten gesteld te worden waar de algemeen veroordeelde g maal belasting nog geheven wordt Wy hopen het voor de eer van onze stad 5 JAAR GELEOEN In de vergadering van den Goudschen Raad op J5 Augustus 1890 werd de begrooting Van de stedelijke Gasfabriek vastgesteld in ontvangst cii uitgaaf van f 7 52 Bij de beliandtling dezer begrooting stelde de hce Jager wegens het vertlag in 4 jdoudsche Courant v an 16 Augustus 1890 bij den post Gasv rlichimg buiten de straat erlichti g Óe vraag welke motieven de Conlmis iip van Beheer er toe hadden gebeid m een verlaging van den I iisprijs voor te stellen die 8 cent be Jdraagt p e voorzitter mr Van Bergen IJzendoorn antwoordde daarop dat de comrtiissic zich gelukkig rekende geeft v e rh o o g 1 n g van den gasprijs te moeten voorstellen 70oals in andere gemeenten het geval is geweest tengevolge van de hooge kolenpnjzen doch dat van een verlaging h i geen sprake kon zyn De fabriek toch is bezwaard met een aanzienlyke schuldenlast en zoowel met het oog daarop als om de hooge kolenpruzen terwijl men steeds in de toekomst bedreigd vvordt met een sterke concurrentie het electrisch licht meende de commif iie den prijs bij vorige begrootingen aange omen te moeten handhaven 25 JAAR GELEDEN In de Goudsche Courant van 20 April 1915 is een voorstel afgedrukt van B W van Gouda aa i den Raad beoogend om evendis dat door andere gemeenten is gedaan een regeling te treffen inzake de voldoening aan credietbehoeften van den kleinen middenstand die als gevolg van den oorlogstoestand zijn ontstaan Het verzoek daartoe is ingekomen van de commissie van uitvoering welke door de Nederlandsche Regeering daarvoor in het leven is geroepen Dit verzoek houdt in dat de gemeente de middenstanders die daarvoor in aanmerking komen helpt door ook een deel van het risico op zich te nemen wanneer de hulpzoekende niet m staat is op andere wijze zekerheidlyoor het niet door den Staat gedekte deelte van het voorschot te geven B W stellen voor om op de gemeentebegrooting voor het loopende dienstjaar een bedrag van ƒ 200 daarvoor uit te trekken 7 w AT AAR AlfNEER Thalia Theater Mazurka met Pola Negri Aanvang 8 15 uur Reunie Bioscoop Hoera ik ben papa met Hemz Ruhmann Aanvang 8 15 uur Woensdag 2 uur mafinee Schouwburg BioMioop De passagier die verdween Gustav Diesl en René Deltgen Aanvang 8 15 uur 19 Aug 7 30 uur De Ztlfa Verkoopbig notaris J van Kranenburg ie Aug 8 15 uur De Zalm Buitengewone algemeene vergadering Roeien Zeilvertjeniging Gouda Aug 8 uur E H B O Ledenvergadering in gebouw Daniël Aug 3 45 uur Kaashandel MlJ Gouda Jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders 22 Aug 8 uur Hootmansplantseen Concert Arbeidersmuziekvereeniging De Pionier INSTALLATIE PASTOOR TEUNISSEN Gisteren is Pater B Teunissen O F M die door de Bisschop tot eerste pastoor van de H Sacramentskerk is benoemd op plechlige wijze geïnstalleerd Deze plecMigheden werden vóór de Hoogmis welke door Pastoor Teunissen werd opgedragen verricht door den Deken van Gouda J F A Bots die eveneens de feestpredicatie hield Op het Priesterkoor was o m ook aanwezig Pastoor P J A de Graaf Pater B Teunissen is geboren in 1883 en werd in 1913 tot priester gewijd In 1930 w rd hij in Heerlen belast met het bou ven van een nieuwe kerk en op 8 Juni ld37 erd hij tot Rector van de H Sacratnentskeik benoemd Nu het rectoraat een zelfstandige parochie is geworden is Rector Teunissen tot pastoor benoemd waarover zich d € Katholeke Korte Akkeren bewoners bij wien hiJ zeer bemind is erg verheugd toonon PROCESSIE GOUDA KBVELAER Hoewel dit jaar door de bijzondere omstandigheden de processie Gouda Kevelaer geen doorgang heeft gevonden is ich gisteravond in de Broederschap kerk van den H Jozef aan de Gouwe het plechtige sluitmgslof gehouden waarna een ommegang met het genadebeeld volgde SPORT VOETBAL V GOUDA G0UD9C1I N V B ELFTAL 1 De revanche wedstrijd van Gouda tegen het N V B elftal heeft wel een revanche opgeleverd Echter geeft de uitslag geen al te zuiver beeld van de werkelijke krachtsvci houding Dat t N V B team in tegenstelling met de vorige ontmoeting zoo slecht uit den hoek is gekomen jnag voor een groot deel daaraan geweten worden dat de invalids er belangrijk minder van terechtbraehten dan degenen die zij vervjngen destijds de beide backs bleken tegen het tempo niet opgewassen terwijl de linksback een uitgesproken rechtsche speler toonde te zyn bovendien brachten de vleugelspelers er al heel weinig van terecht waardoor de aanval weinig kracht kon ontplnoien Voarts had de Jager met de zon m het gezicht eenige ongelukkige momenten waardoor Gouda vry gobdkoop aan doelpunten kwam Overigens was het een aardige wedstrtjd Gouda speelde als geheel een voortreffelijke partij terwijl de combinatie veel beter tegenstand bood dan de uitslag zou doen vermoeden Reeds direct na den aftrap heeft Gouda succes als Zuidam na goed aangeven van Ottevanger de Jager die verzuimt uit te loopcn het nakijken geeft 1 0 Even later vergroot Gouda haar voorsprong een door Zuidam ingeschoten bal slaat de Jager terug doch net voor de voeten van Stoppelenburg 2 0 Het N V B team komt er iets beter in zoodat ook Gerritsen de handen uit de mouwen moet steken Toch blijft Gouda de sterkste Nadat Ottevanger tegen den paal heeft geschoten keert de Jager een schot van Stoppelenburg doch de büna recht omhoog gevlogen bal wordt door den toeloopenden Rijke in de touwen gewerkt 3 0 Hierna bezorgt de voorhoede der combinatie de Gouda verdediging eenige benauwde oogenblikken zonder evenwel succes te boeken De thuisclub heeft meer geluk by een snellen aanval van haar linkervleugel treft Zuidam de roos 4 O Tot de rust heeft daarr a het N V B elft J het besie van het spel Na de hervatting lijkt het aanvankelük of de gasten het spel in handen zullen nemen doch nadat eenige s hoten van Hooimeijer zonder resultaat zijn gebleven laat Gouda zich weer gelden Aan weerskanten krijgen de doelverdedigers eenige malen assistentie van het houtwerk Van een misverstand tusschen Verzijl en de Jager weet Rijke te profiteeiren 5 0 De combinatie geeft zich nog steeds niet gewonnen Met veel geluk blijft het Gouda doel voor doorboring bewaard als tengevolge vkn een schot tegen den lat een gevaarlijke scrimmage ontstaat Kort daarop passeert Rijke eenige tegenstanders de uitgeloopen de Jager trapt hen tenslotte den bal voor de voeten weg ttevaager vangt het leder op en schiet terwijl Rijke nog in buitenspelpositij staat in het verlaten doel 6 0 Hooimeijer redt tenslotte voor het N V B team de eer 6 1 CrrSLAGEN VAN VOETBAL WEDSTRIJDEN Gisteren zijn de volgend vriendschappelijke wedstrijden gespeeld ONA D C V 5 4 O N A vetera nen U SC veteranen 1 2 Oouderak comb G S V comb 3 3 DE JUNIOREN COMPETITIE De uitslagen van de wedstrijden gespeeld voor de junioren competitie van den ïoudsche V oetbalbond luiden Atd A Gouda B Gouda A 1 2 O N A B O N A A O 11 G S V A Bodegraven A 1 4 Moordrecht A O N A A 0 2 Afd B Nieuwerkerk A Zwervers A 0 1 O N A C G S V B 4 0 Afd C groep 1 Ckiuda E Olympia A 1 5 A 1 5 Door deze overwinning is Olympia A kampioen van haar groep JÜNIORENTOURNOOI BODEGRAVEN Aan bet door de Voetbalvereeriging Bodegraven georganiseerde junioren toumooi namen drie Joudsche teams deel Daarvan won de Gouda jeugd een eerstenen die van O NA en G S V ieder een derden prijs In de afdeelmg van Gouda en G S V luidden de uit slagen Gouda GS V 5 0 3ouda Woerden 3 1 Woer fen G S V 4 Ó De O N A junioren wonnen in hun afdceling met 1 O van de Moordrertitjeugd en met 3 O van die van Oudewaicr doch lieten zich door de Boskoopsche Boys met 5 O kloppen De overige uitilagen luidden Lekkerkerk Boskoopsche Boys 2 1 Lekkcrkerk Moordrecht 4 0 Lekkerkerk Bodegrave 4 0 Lekkerkerk Boskoopyhe Boys 0 Lek kerkerk wint doo t nemen van straf schoppen Ie prijs LekjiCerkerk 2e prijs Bosk Boys ZEILEN ZEILWEDSTRIJDEN VAN DC ROEIEN ZEILVEREENIGING ELFHOEVEN Gevolg gevende aan het verzoek van een hooggewaardeerden sportvriend om meer aamenwerking in het leven te roepen tusschen de beide CkHidsche Watersportvereenigingen is gisteren een gecombineerde zeilwedstrijd gehouden op de plis sGr ven broek tusschen de Roei en Zcilvereenigir g Gouda en de Goudsche Watersportvereenigmg Elfhoeven Voor dezen weqïtrijd waren 51 schepen ingeschreven verdeeld in 8 klassen In den voorniiddag was het niet te vermoedep dat de middag zulk heerlijk zeilweer zou brengen Toen om twee uur de Giethoornsche punters als eerste klasse de tieginlyn waren gepasseerd stond er een stevige bries uit het Westen waardoor de halve baan recht voor den wind stond en de terugreis gelaveerd moest worden D t konden de zeilers niet beter wenschen Vooral op de in de windsche vakken wisseWen de kansen er kwam de zeilerskunst aan het licht Als laaUte klasse startten twaalf N N 16 m jacliten Hiermede was het heerlijk schouwspel voltooid De deelnemende vloot aangevuld met zeilschepen van Ixlangstellenden gaven de mooie plas een onvergetelijken aanblik Vriendelijk scheen de zon over het heerlnke plassen gebied en heider staden de witte zeilen af tegen de b groeide oevers Hier werden alle sombere gedachten weggevaagd hier we rd ruim geademd genoten van onbekommerd leven an ruimte en onbedwongpnheid Omstreeks 3 uur werden de prijzen uitgereikt aan de volgende winnaars Giethoornsche punters 1 A M Soeters 2 W Bokhoven 3 J Klarenbeek 4 J Kortehoever 12voet jollen 1 Meeuw W van As 2 Wouwaap J P HuUeman Bergu mermeer j achten B M klasse 1 Out Wish P Pruysen 2 t Stekeltje P Lommerse Kleine scherpe vaartuigen 1 Sea Scout C Steenland 2 Leni D Stuurman Vergroote B M j ach ten on geregistreerd 1 Woelwater J H Borsje Jr 2 Kemphaan A E van Hoorn 3 Asolus H v d Kroef Ti otters 1 Fritjof A Leeflanft Groote schcfpe vaartuigen Ati Ati W C J Bom 2 Albratos G Rollfs 3 Piasjager C J den Hertog Jr N N 18 M Ver a rome BH s geregistreerd 1 Sonneva rt H van Hees 2 Marjolein J C van Tien hoven 3 Markolf O de Roos 4 Hild III W van Schelven 5 Angela J H V d Torren 6 Zonierdroom W Steenland ATHLETIEK DE G A C KAMPIOENSCHAPPEN AA V M wint den atel Alphia vestigt record De derde en iaatste dag van de G A V kampioenschappen die Zaterdag op het A phia terrem te Alphen a d Rijn IS gehouden was een dag van sportieve sensatie zoowel om het verloop der wedstrijden als om de b reikte resultaten en de uitwerking die doze op de klasseermg der deelnemende vereenigmg hebben g had Zoo werdon in een spannende 400 meter race zeer fraaie ttjden gemaakt In een nog spannender 4 x laü meter estafette die de deelnemende ploegen met een onderling verschil van slechtj 1 10 seconde beëindigden I FhUlLLËiON Nadruk nrbodm Be zonderlinge erfenis l r voelden ig zich pas veilig en dit voel gaf haar ook haar zekerheid te t tTwee domme atumpera waren meende Lore twee kuikens die Wdicnden dat men haar uitlachte En ni die alweer kon lachen meende t het goed was dat niemand haar kunnen lien Maar hoewel dit lig klonk vergat lU niet twee fe stoelen voor de deur te schui la ontkleedden zich en gingen in atteen de nachtlamp lieten zu len Hoe heerlijk waren deze bcd7 hoe verrukkeluk de donzen dden Lieve help als men zich r Macht hoe ellendig de matras J an mevrouw Bergemann geweest Zu hadden zich erg moe goSr waar nu konden zü toch niet 5 Fluisterend praatten zU over Pl maar toen zü energiek besloten Ik P ui draai kwamen haar allerlei dingen voor 5 t zU zagen allerlei spoken haar bed gaah hoorden steunen 2 hlen totdat Lore weer licht g Weet Ja wat ik mU daar r dat wii dokter Knauer hceleg t hebben gevraagd in walk f vroegere beiitUr gestorven is Zeg ik tou niet kunnen slapen als ik wist dat het hier was geweest Hanni zag er bleek en doodelijk verschrikt uit Daar had zij heeleraaal niet aan gedacht Zij rees omhoog Het moet deze kamer zijn fluisterde zij ik heb den geheelen tijd al zoo n raar drukkend gevoel Nu weet ik wat het ia Zij talen naast elkaar en durfden nauwelijks adem te halen Wij hebben niet eens een revolver fluisterde Lore Dat helpt hier ook niet Lore gaf zichzelf een ruk Je doet alsof je aan geesten gelooft Jij bent er mee begonnen Ja maar voor de grap Mooie grap Zij zwegen luisterden en lieten zich toen alles stil bleef weer in de kussens vallen Later draaide Lore het licht uit Maar slapen konden zij niet Ook Hanni draaide onrustig iieen en weerv Plotseling sloeg een klok een twee drie Hanni slaap je Neen ik kan niet het is dri uur Wij hadden nog bij mevrptfw Bergemann moeten blijven slapen Hat is allemaal vergelding WIJmoeten Zij zweeg plotseling en luisterde Ook Hanni ging rechtop zitten en hield den adem in Werkelijk beneden schelde de telefoon onophoudelijk Wie kan dat zijnT Knauer Hanni sprong uit l ed Misschien ia er ieta gebeurd Lore wij moatcn naar beneden niemand telefoneert des nachts om drie uur zonder reden Zij sprongen uit bed en renden naar beneden beiden droegen lange witte nachthemden Als iemand haar zoo had gezien zou men aan spoken hebben gedacht Toen zij de studeerkamer bereikten hield de schel stil Hanni rukte den hoorn naar zich toe HaUo Maar niemand antwoordde Dokter Knauer J d zeker opgehouden Zij wachtten De telefoon zweeg Wat zouden zij doen Wachten of opbellenT Na vijf minuten hielden zij het niet meer uit Hanni nam den hoorn op en belde dokter Knauer op Na eenigen tijd klonk een slaperige stem Hallo wie is daarT Dokter Knauer Ja wat is er wie spreekt daar Hanni Riedelef dokter Hebt uons ïoo juist opgebeld Neen dokter Knauer had niet opgebeld Hij had geslapen Maar waarIpm was zij zoo opgewonden Vanwege dezen nachtelijken oproep neen toch Iemand heeft zich beslist met het nummer vergist juffrouw Hanni dat komt vaak voor Neen wees genist ga slapen en als er s nachts weer opgebeld wordt laat dan maar bellen Overigens ik kom morgen bij u Wat Neen u behoeft zich niet te verontschuldigen Groet uw zuster Goeden nacht slaap wel Was hU niet woedend vroeg Lore toen haar zuster den hoorn weer neerlegde Heelcmaal niet Nou ja Xore kuchte Vooruit dan maar naar bed of zullen wij een beetje halma spelen Daar zaten zij aan de sclirijftafel Hanni ervoor en Lore erachter waren doodmoe en toch klaar waldcer en wisten met zichzelf geen raad Men kon misschien een boek meenemen stelde Lore Voor Waar bezat men anders een boekenkast voor Zij stond dus op opende de vier meter lange met prachtig snijwerk versierde deur en sprong letterlijk terug Want in plaats van tx eken grijnsde haar een half dozijn mafèkers aan Deze waren van een of anderen volksstam afkomstig Wellicht hadden zij zelfs waarde en bleken kostbaarheden te zijn maar Lore vond ze afschuwelijk en knalde de deur weer dicht Het sloeg half vier En toen de slag nauwelijks verklonken was klonk er vanuit de keuken een schot En vlak er na nog een Doodsbleek en bevend over al haar leden hielden zU elkaar omklemd En toch was er niets vreemds gebeurd Twee flesschen aardbciensap hadden zich krakend van haar kurken ontdaan De flesschen waren s morgens toen de provisiekamer schoongeinaakt werd naar de warme keuken gebracht en daar tot gisting gekomen De snel aangekomen nachtwaker toste het raadsel van de schoten op Hoe onschuldig het geval ook was de slaap was voor de beide meisjes niet meer te vinden Desoadanks ging alles den volgenden dag zijn gang Om acht verliet Lore het htiis en ing oaar de Peter straat In de villa keerde Hanni met de twee werkvroUWen aUes ondersteIwven Men was jong en wat beteekende een slapelooze nacht Tegen elf uur kwam er bezoek Dokter Knauer Hij was vol geestdrift over Hanni s verschijning Zij droeg een werkschort en had een doek over het haar en liet zich niet storen Waar zij die huisvrouwallures vandaan iiad wilde hij weten En wanneer hij eindelijk het gehik mocht hebben want zulk een vlijt moest beloond worden haar in een lunch room te begroeten Terwijl hij dit zei liep hy voortdurend met haar mede zij boende het parket van de speellcamer en keek nauwelijks van haar werk op Haar antwoorden waren weinig Zij was slecht gemutst Misschien kwam het door den slechten nacht of vond zij het bezoek van Knauer op dezen tijd niet passend Haar stugheid maairte hem verdrietig Hij wilde afscheid nemen maar hij had nog iets te zeggen Ja zeide hij tenslotte wat ik u wilde zeggen dat met die vechtpartij in den bioscoop heb ik verzwegen omdat Nu keek zij hem voor het eerst vol aan Hoe weet u dan mijnheer Knauer dat wiTdaarvan op de hoogte zUn U was immers gisteravond in dePeterstraatI O zoo U het dat Zij lachte gedwongen Wij worden l ewaalct U hebt detectives aangesteld dia onsbewalcen Waar denkt u aan Dokter Knauer zag er verschrikt uit Detective Hoe afschuwelijk klinkt dati Neen niemand t ewaakt u Hij voelde zich plotseling erg onprettig wantHanni keek hem scherp aan en hij kreeg het gevoel doorzien te zijn Dat u het mtusschen hebt gehoord zegt mij mijn gezond verstand ging hij haastig voort U hebt immers zelf gezegd dat u gisteravondnaar de Peterstraat waart gegaan Nu en dat men u daar van alles zalverteld hebben is wel duidelijk Hm deed Hanni De zaak was pijnlijk zeide hij De bioscoop kreeg een slechtennaam Ik sprak hier met over omu niet van te voren allen moed teontnemen Hanni luisterde alldng niet meer Waarom jokt hy ging het door haar hoofd HU weet wat er gisteren in den bioscoop besproken is Zou die vrouw daar hem op de hoogtehebben gebracht Zij was nog uit liaar humeur toeB dokter Knauer aljang weer weg was Het was noodig met Lore over de zaak te praten Detective Dat ontbralc er nog maar aas Toen Lore thuis kwam was het bijna drie uur ZIJ was bleek maar haar oogen fonkelden De directeur was er vertelde zij Ik heb hem eruit gegooid