Goudsche Courant, maandag 19 augustus 1940

TWEEDE BLAD MAANDAG 19 AUGUSTUS = rr f r 5 rie nf r er g iniee i i beer f I RAOlOlltEUWS at ie Mlitu iuv JAAMVÜLO 4114 M Nril v e M r A NP 1 10 s i CiWIjch iiiu i u se e i4 I 1 u irk M If KI J j it i ii t 1J M I II IS 2nn m t pmnobeflipjeid liMMmiUiitk U M Bï ithU ii l u I r M et rn PTaini Benei en ANP im 1 1 ll iu riUi Sikvj r i3 J l t Oramoroe i 1 r eii tu e k 4M Biiue i fiMimr uiiiii t s Berirhien A i ïï I tn sraniDfeioe muMeie Hl r H 4 J u M elitx i iUnf Nt V 41 Ciniiif otitlr 11 k T 00 nee TIJ P H in uil Il e e I f lAVP Cf a ok h I mem 1 no tM Ut It ia Kirr I 11 M r g ng I9pr I H ion m la Br III I A KOOTWMK IST R B O r I 1 V I ijaf i kii I n 1 nut 11 j I II m I 1 I EibEBü BOL WT Wi 8 Een BOodwriBkel te K itrrdaa t k f fc e bj a rt a i op 14 Mei h i ctiro re nitigc itortcn tiid de zak rji tti ner tji r OK t rma Ead Ii ar èk Hij fvi otze f r f doe het fr dl f nn ti n T eT fï jSe pt rt V d 1 I S edt Ir i i ik al s Vwi I r ri de Hijxi E crciB e Knen n ii aiii r i 1 f litrf fpue ir te Erf fï raat 37 lof ▼ elf van ti i overwlmunpW thietMi van deze vtreenlglngen op techrtidie nummer al poUitok boof firinfen en kogtlit otcn be l aUi Oe uiblagen luidde I Vm m hsrdkwpmi I P vijttMirm AA V f8 M 3 ec W van Tuul A A V 36 54 3 MC J J c Zaal A A V M H 9 fux 4 H Kroef Virei el t eicrlta S5 6 mx 3oa0 m hardkxipenr 1 J He mrood A A V 30 a mm 2 4 2 J de Jong Acln ïis 9 min 44 3 J Zaal A A V 10 mjn 7 8 sec K gel U JliTi 1 S Boot Achilles 11 03 m 2 C van Duk Achilles 10 50 m 3 J t an Keïttren Vires 10 40 m P jl t khoog pr ngi n 1 P Schouten AthJtu 2 m 2 S van Roon AA V M 2A0 m 3 SlerV Achillos 2J0m 4 X im m t Uif iti 1 Aiphia 4fi 3 i f rii UW G A C record Vires et k ritas 404 sic 3 A A V 38 46 5 juc 4 Achiiltü 46 8 sc c EindklasseerinK der vereer igingen 1 A A V M lOa p G A C kampioen iWu 2 Achille i 88 p 3 Vires et Cell r n S2 ji 4 Aiphia 37 p I I i iiiilukLkampioenschappen bell n i n lOO m haruloöpen P VerlooyAii liia MD rn Jac Verkerk A A V 3 401 in Vün Muyen A A V 36 glW n Hprmnm i A A V 36 1500 II 1 111 11 il A A V 36 3000 m J l M i i A V Vir pringen A A V 311 H K K prihgen il Arhill S Pol t khoog1 hoiilen A hilk 3 Discuü cn l V liijk Aehülcb Speer 11 S lin l Aehiljes Kogelstoo S P t Achilles i inpioer vihap cn Olympische I A A V 0 Zweedsche cslaAipl ia 4 xMOO m estafette Al V ph i g m PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht GKMKKN IEKAAD nemecfileraad zal Dinsdag 20 De V Auniiatu s s fiuiiKens om half n in openhare vergadering bijeenkymen Aan den raad is de gemotVitergkeniiiK dienstjaar 193ft aangeboden met de volgende eiiidci ifers fiewone dienst ontvun len ƒ 151 025 93 uttgaven ƒ 138 102 11 batig saldo ƒ Boskoop WATERPOLO Gauwe I Boikoop I 0 2 A Z C I Blfhocven I 1 na loting wint AZ CFinale Uofkoop I A ZC I 0 0 na lot ng wint Bofkoop Gouwe I Eithnevcn I O 0 Etfhoevcn wint bi i loting Tm slot de damas zwemiallen uit Biskoop en Waddiiixveenj met den uii alns csn 2 0 overwinning voor de Bos konpsche dames BDRGËRUJKE STAND van Geboren Adriana Maria d C A SturnV en TA Scheef O n d e r r o u w d D M Bouwmanen M den Ouden Overleden Willem Tijsterman 60 jr Wilhclmina van der Stam 72 j Jan Jvoskuilen 53 jr Hendrika Baartjö in t Hout 13 jr Het aantal ingeschreven werkloozen DE WERKLOOSHEID Uet aa ital ingeschreven werkloozen édroeg in de afgeloopen week 105 vaaryan 61 boomkweekers Vorige week waren deze cijfers resp 132 waaronder S4 boomkweekers Naar Duitschland vertrokken 4 personen GESLAAGD De hetren J Kalkman F Olie en W van Wagensveld slaagden voor het diploma boekhouden van de Vereeniging voor Leeraren in de Handelsweten srhap p n BLOEMENVEIUNG Coöperatieve Vereen De Boskoop sche V filing H f sT bnS Hadlcy 24 30 et V 14 1 1 et Polyanihsrozen 28 4 Vicrh r rien 32 43 et Rosa 1 26 et Peehfold 22 40 et Ki io Piiïs Zn cl Eller Poulsfn Ki liJ el Hulletflv 14 17 et Kli rex 24 il2 et Aug Noark 12 17 e Co lumb l i t et l oru5 Rijke 21 34 et Kdilh Hcli n 22 32 cl Jrnnge Tnuniph Iti Z6 et Gemengde rozen 10 ia et ser per os Clematis Mevr Ie ij et idem Frins Hendrik 76 i m Duranni 28 32 et Lelies 40 u i n jer stuk 3 4 et Nieuwerkerk a d IJtsel BI RqERLUKE STAND Geboren Albcrtua zoon van W de Vlaming rn i Fluit LOOP DEB BEVOUWJG Ingekomen J M van Krimpen VT D C van der Vliit vr Vertrokken Adr itost r r i r G i la A de Craaff naar MoerenP lf piKNTING TEQEN TtTHVS De bieoting tegen typhu n paratyphui tal in onze gcmeeote kunni n geschieden op Donderdag 12 September snamiddagi tuochen 6 en 7 uur te l Raadhuize Oudewater GEVONDEN VOORWERPEN Ge onaen eenige toeslagkaart i voor manr n bdven de li jarige leeltyd behoorende bij de uitgereikte tetxielkaarten Inlichtingen bij de gemeentepolitie POLQ WEDSTRIJD O Z V m Z C dames 2 0 hoeren 1 1 Totaal aantal punten O Z V 626 pnV W Z C 819 pnt W Z C legt met 7 pnt verschil beslag op de wisselmedaille Ouderkerk a d IJssel O K K WINT VAN T H d R De jfiarlijksche athleliekcntmoctingtii4 schen de gyraivastiekver Oe eningKweekt Kracht alhier on TH O R uitGouderak welke Zaterdag te Gouderak werd gehouden eindigde met eenruim overschot aan punten voor onïcplaatselijke vcreeniging O K K had15CC2 gunten tegenover 14891 voorTH O R De volgende leijen vanO K K namen deel aan de wedstrijdenmet het ach ler hun naam vantteld resultaat Discuswerpen t Póliji J4 73 M tweede i if Speerwerpen 1 C Prik Sz 3 5 06 M 2 P de Brum idem 4 Jl v Cappellen 29 15 M £ Kogelstoolen 1 H v n Wal uin 56 M 2 Ch van Cqppellen 9 34 5 M Verspringen zonder aanloop 1 1 lie Bruin 2 57 M 3 T Pols 2 54 M 4 Ch van Capaellen 2 52 M Verspringen met aanloop 2 C Pul 5 53 M 4 P de Bruir 4 20 M Hinkstapsprong 2 C Pols 10 94 M Hoogspringen 1 H van Walsum 1 50 M 2 P de Bruin 1 45 M 9 H P de Brum 1 45 M lliirdloopen 100 M 2 C Pols 12 7 sec P de Bruin en H van Walsum 13 2 sec 400 M 3 P de Bruin 1 min 8 1 se 4 fl van Walsum 1 min 8 3 sec 800 M 1 P de Bruin 2 min 28 6 ïe 3 C Pols Mz 2 min 32 3 sec 4 II P de Bruin 2 min 36 sec NAJAAhSSCHOUW Het bestuur van den polder Kromme Geer en Zijde alhier zal op Vrijdag 6 September e a de najaarsschouw drijven over de biiinen haar ressort gelogen wateringen en vlieten ERNSTIGE VAL Een dochterje van den heer Boel w S Kzaam ahmolenaar bij de Coop GraVnmaalderij De Onderneming dat te Groot i mmers gt losecrd was kw m aldaar zoo hevig met de litts Ie vallen dat haar linkerknie eiv iaat gro ite verwondingen bekwamen zoodat eèn plaatselijk geneeslieer aldaar liaaryuim l a uur ondir zijn be V indcling had Het kind leed veel iiin aan de bekomen iwetsuren tengevolge BllRGERIflJKE STAND O ve r 1 e d e n Gerr t Roimjii 83 j ongehuwd Reouwyk NOTABELEN NED ItERV KERK Bij de stemming van notabelen derN ederl Herv Kerk in de afdeehngSluipwyk werden de hceren üoh vanWensveen en II Bitter herkozen Doorhet bedanken van eenige gekozenenv eiden bij de daarop gehouden stemming gekozen de heer T Bu gcr D Verweu en G Hendrftsen VOORZORG VERKOCHT I et bekende woonhuis Voorzi rg gelegen aan den s Gravcn oroesch enweg hoek Notaris d Aumarielaan rtit heden in gebruik bü den heer C Schalkwijk ou l gemeentc ontxangep aihier is onderhands verkocht aan den heer Dupon uit Den Haag Dit pand W erd jarenlang bewo nd door de familie Bulaciis Brack Drie geslachten van deze familie hebiien daar gewoond De heeren Brach waren burgemeester van Rjeuwijk Ook is in hel pand gevestigd geweest het Raadhuis van Reeuwi ik Vir ier wa daar voor j iren gevestigd het postkaïTtoor van Reeuwijk Hel pand zal van 24 Augustus afwiirden beuoincf door den heer Dupf t Vaardorir de gemeente Reeuwi ik eeerie pr irlis er nde geneesheer r jri r zal z i £ iwor i n Stolwyk ONGELl K IN S MbBMfüi In ie smederij van S iiakei sprong de rl Tig van een laschappar iat De f en van den smid we rd dfKir ie ste ekv am erisl gaan een arm gewond Zevenhuizen BEEN G fe HBOK N H n 8 jarig dochtertje va den n 1 J kwam Donder Tni tdag i e ï e f els zoo ongelukkig te v n d 11 been hn Na in i W i te G uda t z in h r J is nT n k hui lenieHebrae l VOETBAL SPORT N V B KAMPIOENSCKAP VAN BIEDEBLANII Blauw Wit Julian 1 2 Keuenoord Heraoles 2 0 Vrieidachappelijk J H C Neptunus 5 3 FeU naerd kampioen De la scompetitie heeft een einde genomen Reeds Zaterdagavond werden Blauw Wit en Juliana uitgeschakeld drordat de strijd imhet stadiori met Z 1 gelyk eindigde Nadat de nist met 1 1 was aangn roken nam de thuisclub kort vóór tijd de leiding Reeds waande zij zich zeker van de ze toen Juliana vlak voor het eindsignaal nog den gelijk maker produceerde Daarmede wa vastgelegd dat het alleen nog gaanz tusschen Feijenoiord en Heracles Toen het er op aankwim toond o de Rotterdammers wat ly w ifard z n en hoewel de Oostelijken kkirig partij gaven kregen ly toch met V klop waardoor Feijenooixt vioor dy ooveelste maal den tilel v t vêiS3èi Qe eirïï stand is 1 2 6 l 11 i 8 lï 9 2ét 16 9 isAiè 9 17 i 11 2 lenen hebben laar gespeeld Feijenoord Blauw Wit Heracles Juliana G V A V De Westelijke tenslotte dus ti td Htlai eerste en tweede pla ts te bipmachfis gen Heracles en Juliana liebber zich echter dapper geweerd en vooral de Zuidelijken hebben een beter figuur geslagen dan aanvankelijk gedacl i was Slechts G V A V ontbrak liet routine al waren de gelijke spelen ii Spekholzerheide en Hotlerdam overigen zeer goede prestaties Feyenoord Heracles 2 0 DE ROTTERDAMMERS VOOR DE VUFDE MAAL KAMPIOEN Voer de vijfde maal is Feijenoord er in geslaagd het kampioenschap va Nederland te verèyereii dooj dat z gister in den beslissenden Wedstrijd Heracles een 2 3d nederlaag te bracht De belangstelling voor dezen Wcdstrij d was zeer groot want niet mihder dar 18 000 toeschouwers waren op het Spartaveld aanwezig Veel moois heelt het publiek echter niet te zien gf kn gen Uit het vertoonde spel zou men zeker niet de conclusie getrokken hebben dat hi r de twee sterk ste cty o s van het geheele land in actie wareh Feijenoord speelde werkelijk een van haar allerslechtste wedstrijder waarui dus wel de conclusie kan getrokken worderi dat Heracles hog ii heviger mate gefaald heeft Het spel is een kwartier oud al Feijenoord de leiding neiiml Linssen maakt op den vleugel keurig dtn bü vrij voor Venie die naar imks is a gezwenkt deze zet voor Smke plaa i er zi n hoofd onder en doei man D kers IS gepassegrd 1 0 F e i later peelt Kuppvn een ba recht door het midden VkiUc loopt t i iueiaan de verdediging van Heracles aarzelt waariioor V itte n et een bard schol het tweede doeh U V voor Feijenoord kan scoren 2 0 Ei is dan 24 minuten gespeeld Feijenoord blijft in de meerdcr f iu ze krijnt eenige hoekschoppen te i emen dij echter zonder re uiiaat ciyven Na de riisi is bij Feytncird Smit JBor an Geffén vervang n Vente trekt T direct tusschen uit tiij rias seert twee tegenstanders n n tiasiS punt üjkt zeker doch ijkiri Si slaaft er nog in ten ketste van een ho kseho i te redden Htra fS geeft het nog niet op en herhaa delyk wordt de verdedi van Fei enoord aan den land geVoeii Het spelpeil zakt dan ziendeoorgtn en er zi n hccie periodes dat hei niet veel m r is dan een heen en wiei ge trap Kansc komen er over en weer genoeg djch hot schieten i aan beij kanten erbarmelijk slecht Het jjai zoo nu on dan nog al onbf uisd toe efide sehe dsrcchter moet di n ook ta van o ertredmgen bestraffen Het linde komt met een 2 O qjffï winning voor Feijenoord Blauw WitJuliana 2 2 Door een gelijk spel iijn zoowciBlauw Wit ii s Juliana lliaiis xuilgcsehakcld voor het kampioenseii vanWtucrlan i Even buiten het straft i vpgeb ld reeg V esttl ï l na 20 mini ci vrye ehop te nemen el e P en or hi udbaar vior ke ei iH hei doel pliiatste 1 ü De Zuid Limburgers Peten zich daardi or ge iï i is pnini duurde dan k n t lari denhüft hpnu se een g ed mei aangcgF rn bal en M o róc de geP kmaker 11 Tot aan de rust werd met wmeierde k ns n gestreden Aanvankelijk wist Pöltge 1 na rust herhaaldepik in laatste ms zyn dóel van een doorbonni te waren doch een verrr5 sen e uitvalVan Bergman welke deie n t een oed chot besloot was hem lp rnai 11 i Lang had Blauw Wit e roni niet want op ener wist Vree k dra r T nieuv op f eiijke hoogte te brengen 2 2 D nieuwe competitie BEGINT EERSTEN ZONOAG Of SEPTEMBER Naat het A N P hedenmorgen in ten onderhAud met de heeren A J Staal en L Boelion van den N V B heeft vernomen Hijeft de heer K J J Li y yn ontwerp van de compatilie indeelmg a i het bestuur van den N V B voor gelegdi Nog dPzeWeek zal de cmpelilie in deeling worilen bekend gemaal5T Er nog geen beilisaing genomen er a u zien van een rtprmale of een noiid cooi petitie m het njeuwc seizoen Over de kwesbe hoofdklasse ie ih hel geheel met gesptoken daar het absoluut niet in de be eling heeft gelegen yin hei bestuur vtan den N V B tjm reeds nu daartoe ovW te gaan Toch ligt het in Ue bedoeting omreeds 4 i eersten Zondjig van de maandSeptembemet de nieWe competitieaan te vangen zoodat deycrècnigingenzich hier reeds op kunnen voorbtre den HierbiJi zal even wei rekenirc giJiqueien ir den mj L dK Ver sehyiei iüe eeds vislgestelde wedstrijden der tfa ditionöele lournopien zooals de Zihcren Bal en hel AroI te urnwji Voor verschillende twcpde klasse vercenigtn enbetepkem dit evenwel een bihilerka i iuux ifia dan dcgelegen hcid krijftt jn het ileizeien te beginnen Bei ndiei z L iiei rekening moeten houden meihet feit d£ t het in het veiornemen ligt van l et bestuur van den N V B Vüoi lüopig e i i inhaajpro rt mriia s vait ttsSellél V l eeUBf Naar wiXt emémen isj de Westelijkt Ie klasse al volgt ingedeeld Afd hW S Spirta 4t mv i gels Hermes KT C F ljenoe rd A D O DHG l Gó j en ÖFC A f d II H B èv Ajax V CC Haarlem V S V R F C D O S E U W C V V en Xerxes WIELRENNEN DE NATIONALE bCBAPPEN PIOEN Favorieten spoedige uitgeschakeld GisJleTen werden voor ae tcr r ii oep de Neaer andstni kar fpicenschappen gehcuden ntegerizeggclijk ee iti Limbu g met oi n i kt rtij op den Cauberg zfch bfter ca gemakkeii ki r e ko n n gi i tlcctie onder de pi i e ile n 1 Zandvoort hebben at renne i rt nit opzicht heel Wat gem iei jk gehad Hier kwahi r t i tt ou t tian up g e ae klinK pac i tf i i t ies te mtir op d han i i ng i lOog gen iddtidi Hiervan itj cit re e e algelcopen iiaanücn mj der v rfeid gehae hebben om e ii e Ji lupc gev orgiën Het f iraffe lemtw a het stMltsi hot weid mj i e riemde yujge houden Il tv ft Jan e K II barmhir ig vooral und r dt amati jt luisgciiüüXen De btTOep r ider en o f arKt Ken hadden i iWvan kt ni e Ijk iii ue Mideel ivich o k under her a e n siachtofl ers Om 12 uur faondtn ue i en beginne liijgen a nud ien den sréd mi t iKai beslissing viel in be u pas in df i tindsprin Rij Imgen en beg nndi gen jit Si irt met ii niim irst band iikie ais èir ie üitr ut tm streep gck m tf Twtedt c d dt A sterdamn J Lad t as e ttrdamhi H Mci s tr Bij ril terani r to r l d Haj naar W Rmdhiiven zin If icnt m a n i iEp r l aardi no Jmrt ttn g meters voeir prorfg i i eerste aa de IJ H vr gen l r n 45 s pe ig re i r e De Uat e r d I v irntte m p Ve I MOTKE WI T IN ZANDVOOHT lil irki n cn vitn Schulte Het blttk tr j ïe dat dV a orkrt ilen strij4 na o uiwir 140 K M eveneens bïd g l i ki Wanneer van Nek of een andere renner v n de kupürei p iii ie laatste lorde kans zou u ii ii uir vorren te komen zou hem d e v nmg lm de el vaiien t luier ii e 1 iiHiRen ilmir een i terlc rem prii iir elen eindsprint geklopt te w rd Doch e en ander dah van Nek zi u l siiig ieggeji op de aïgeheele overwinning Het was li Ain ier liin mi TM tke die na lieri n gen Jen iolte i en e k imp oen i r iniin r Mo e K M af üg n 1 fh 1 Ki e 4 poging deed om alle ii aan den kop iekomen Het geiukle hem tenslotte n teenige honeicrden nu Iers voorspront ais e i rste door dc fi ii sh te komen aldu 5 bt s ag leggenê op de etrtplaals welke hem vtilkijmen verdund tebeurt viel De uitslagen iuio Tutaai j nii ajprof s werd de Ande totati af tai d IdeJin 4 uur 30 minwas de kampioeSaes uit Weert m See 3 Juti vn ocu 4 P V Nik prof 5 ƒ Adsm fl Dielv o f 7 kiimp men der am t jr 1 m f BARTALI WlSrr ITALIAANSrnr GKAMPIOrNSrH4P Ir de l iïi 1 pen op dtp e leggen op de de zeven wed sen eh een wi vaa d r X te gtf aai py ten wi e e e e helr I 1 ree lóekon t erf s ks he f e I t f f e de wed r d rer ie c Lcn uaid f f og piaois i I den ATHLETIBV PA MMl N i OiClPII H NK 4R Kt j lrtCN t N VEr I AMI V en L wint te Wervebeker