Goudsche Courant, maandag 19 augustus 1940

Verkenningsviiegtuiflcn zwermen over Europa 1 2 i J v ft iiL ü rp V V i 1 1 m VERKENNERS de oogen van d Duitsche legerleiding DE FOTO CAMERA EEN ONMISBAAR INSTRUMENT Vluchten van vele uren boven hei terrein van den vijand In de meeste gevallen bevindt de Duitsche oorlogscorrespondent zich aan boord willtn WIJ nog ti dig op de ons aangewezen plaats kc men voor het maken van folo s Terwijl het vliegtuig op enkele honderden meters hoogte na even geciCKeld te hebben ftoers zet in de richting van den vijand heb ïk even tijd om me heen te zien Wat heeft men tegenwoordig toch de beschikking over kostelijke vliegtuigen vergeleken bij die van vroeger vijf en twintig jaar geleden toen het vjegtuig nog ecln in de kilderschoenen Stond Welkel reusachtige schreden heeft de techniek in dien tijd niet gemaakt Dat In den glazen koepel vamhet verkenningsvliegtaig vindt men dikwijls behalve den waarnemer een Journalist die op deze gevaarlijke expedities om in woord en beeld verslag van den tocht uit te brengen aan ujn lezers iTij hier nu zoo zeker vliegen alsof we yver den grond liepen het is een triomf de twintigste eeuwsche techniek vliegen door nevels en wolkenflarden De machinegeweren worden gereed gemaakt om op het eerste teeken te kunnen vuren Ergens breekt een zonnestraal door het wolkendek daar moet het front liggen waar do voorste gelederen van onze weermacht strijden Voor de veiligheid zoeken wi het nu m hoogere luchtlagen onbegrijpelijk snel neemt het vliegtuig dit hoogteverschil Even gaan de gedachten terug naar de kameraden van de basis die voor en na ons gestart zyn Waar zouden zij zich momenteel bevinden Het weer klaart op het zicht wordt beter en beter Ideaal voor het maken van scherpe opnamen maar ook de regen zou geen belemmering mer vervaardigd boven vijandelijk gebied van de verschillende kwetsbare deelen zien Jr y a cati f r El rl 1 o j m 8 1 1ir Frc 1 1 II tl UJ fitt Wi IP j 1 idoE IGN fin ANP Il U 8 Otterdam l OOlc ll msscn te fczittiiiBdi pffcn rn te hor fvot 1 hl i n Hoe vul ani haar gedu I bl durf werteE I aan de o endi ri ebreidcn I nieuwen I knbeiBtcbJ Inkel die Inw fe i n an ï nd phi ec Ide aren A K til lufi IV oor 1 de inschVi loormolVn IE Blok GoiKia ch Gebr P J G Sor l fllilk aan a Esdors cHentele ontvar bcdoeld gedaan en le tTEEKEN iAF iSlCl Voi ininS o 5 voor lange afstanden xiiit Duitsche luchtmacht Deze machiIH welke een groote actie radius bezitteneo leer snel zijn behooi n tot de Htlan itjbte successen van de moderne vliegtuig Mastrie Dikwijls starten deze toestellenHOI vluchten bonderden kilometers diepin het vijandelgk gebied V tRKjilNNlNGSEbKADER moefe onmiddellijk starten met bijzjndere opdracht Een kort bericht een oogeniSthunlijk ueinig g end bevel dat echter zoo ontzettend Teel inhoudt lijdden uit ma dagelijksch vverk woidei WIJ weggehaald dqpr deze enkele Bmpele woorden Aan het bevel van den Bpitein dient terstond gevolg te worden jjien Wij gaan mede op een totnt in wrscteidcn honderden kilometers o er Iind en zet n lar Frankrijk naai Sageland Wij zulkn 1 tt spfljedig iveten Nu is ft hter zaï ors zoö spoedig mogelijk gereed temaken Lit Ö werkvertrek werpen wij Éncl een blik o Wie vliegv 14 Q ar dreunt wds fet gezang van de moteren o er hetSidschap Ditmaal is er groot alarm geslagen Alle vliegtuigen an de basis zullen starten voor de vervulling van een bijzondere opdracnt die succesvol ten uitvoer elegd dikw jls verstrekkende gevolgen heeft Dat beteekent m zoon oogenblik en de volgerde nreii het inzetten van alle manrc iike vastberadenheid het ten top voeren an de technische kracht overwinnen van tiid tn afstanden strijd leveren tegen stormen en koude le en ontbering en in laatste nitantie het gevecht met den dood Men hoort over het algemeen weinig c er de successen van de e verkenners voor den langen afstand maar het oppercommardo van de v eermacht weet hun prestaties daarom te hooger aan te slaan Stil en on lelfzuchtig very ullap deze mannen de hun opgedragen taak W door de gevaren die reedi achter den rtig zijn is de bemanning een geworden en eenmaal in de lucht 1 i de officier niet meer dan zijn ondêrge eliikte dan kennen zij allen slechts een 1 eensgezind de taak tot een goed inde te brengen 7ij spreken ook slechts lelden over hun verrichtingen en hun sue ssen De eenzaamheid van den aether sarin zich hun leven en werk afspeelt jwft hen karig in het gebruik van woor en gemaakt Zij rekenen slechts m hoog en afstanden en weten dat zij ten slot ltijd op zichzelf aangewezen zijn Met een sprong zijn we het laddertje be Sen Jastaan dan meteen in den glazen J PelOT den neus van het vliegtuig waar wiulpïïme handen ons vastbinden de Mrachute op den rug niets wordt verge o De kapitein van onze afdeeling geeft ï fucties en reeds starten de jerstMnachmes en verheffen zich als groo vogels na een korten aanloop van den Boni Het is ook voor ons de hoogste tijd Voorbeeld van een foto door een waarne if jn kan men op deze foto s de ligging Andere Ujden andere zeden Zoo is het ook thans in ttjd van oorlog Wie het verloop van dezen oorlog bestudeert en stelt tegenover dien van den Wei eldoorlog i l vele in het oog loopende verschillen zien En wordt anders gestreden ook in dedingen die daarmede middellijk ofonmiddeUijft samenhangen is een belangrijke wijziging gekomen Met name is dathet geval met de journalisten de corresponderften die voor hun bjaden pericxiiekeen verslag geven van den oorlog Vroegerkwamen zij tot dicht achter het front maar velen hebben het nimmer verder gebracht De meesten waren niet in staateen recht treeksc ii verslag te leveren vande gebeuitenissen Thans staan deze menschen die hun leven inzetten voor hun beroep in de voorste gelederen In veleDuitsche vèrkenningsvliegtuigen zal menm den glazen gevechtskoepel waar ook dewaarnemer zit een journalist aantreffen die gewapend met een klembeeld cameraboven het gebist van den vijand op speurIS naar kopyl vfcr zijn blad Wannee heternst wordti ésliij ecliter een volwaardiglid van de bemannmc dieijto kunst verstaat de machinegeweren aan boord te bed enen Het groote voordeel van deze gevaarvolle soort van journalistiek is echter dat men het nieuws uit de eerste hand krugt van een ooggetiuge In de archieven van het Duitsche leger stapelen zich met den dag deze dikwijls hoogst mteressante reportages van de eigen oorlogscorrespondenten de P K s op Voorzoover deze thans niet gepubliceerd worden zullen zij mettertijd de stof leveren voor een levendige beschrijving van de gevechtshandebn gen In onderstaand artikel geven wy een dergeluke reportage weer De opdracht is ondanks het vijandelijk afweergesehut vervuld Op den terugweg naar de thqjsbasis bespreken waarnemer en piloot den te volgen koers zijn Wanneer men eenmaal op weg ia omzijn taak te vervullen geschiedt dat tegenallen weerstand in Opletten Nu is het oogenblik gekomek dat wy het doel van onzen tocht naderen Camera naar buiten en afdrukken Nogmaals en dan nog eenmaal Een pa bochten maken en dan weer een paar opnamen nu van de andere zijde Op grooten afstand ontploffen eenige granaten van het luchtafweergeschut iji de ledige ruimte Tot dank voor het slagen van deze opnamen maken wij een j kleine duikvlucnt en verdwynen dan m elpn wolk die als op bestelling is komen Sndrijven Daar bereden mag men rustigiverder schieten Wij hebben onze opdracht y ervuld en nu is het zaak zoo snel mogelijk weer op de basis te komen en reeds ovei enkele uren pal de legerleiding gebogen zitten over de foto s die WIJ zoo juist hebben vervaardigd Wy blijven ongeschoren maar dat is van mmder belang Precies op tyd op de minuut af komen de meeste vliegtuigen van hun tochten terug en we vinden een lekker ir aal tjiJ den kok in de cantine Maar voor dien brengen we nog even onze films naar de fotoafdeeling waar men druk aan den arbeid is om het binnengekomen materiaal te ontwikkelen te fixcoren te spoelen en afdrukken te vervaardigen De eerkte copieen zyn klaar na weinige minuten Snelheid behoeft nog geer heksenwerk te zyn Na het eten bladerer wij nog eens m het logboek van de afdeelmg In korte maar kernachtige zinnen staan daar de belevenissen opgeteekend vin de verschillende Rechts bovenDe waarnemer van het verkenniiJgsTliegtuig aan zijn Ingewikkeld fotoapparaat door middel waarvan hij op eiken t cht tallooze opnamen maakt van het vijandeUjk gebied op grond waarvan de legèrleidin dikwUb belangrijke beslntten LeemtRechts onder De besetting van den verkenner mkakt itdi gereed voor den start Elk van dete vloehten inrer bet gebied van den vijahd danrt verscheidene uren waarbij het on jle vaat beradenheld en op darf van de bemanning aankomt bemanningen Indien ik een dichter waszou ik een nieuw epos willen schryVen vande onbekende soldaten die met heldenmoed en onverschrokkenheid dag aan daghun leven veU hebben Hoe werkt de Stnka Men behoeft met zoo heel erg in de n echanica thuis te zyn om e begrypen dateen projectiel dat uit een vliegtuig wordtlosgelaten in de eerste plaats een horizontaal gerichte snelheid m ferygt van hettoestel terwijl het door ie wet van dezwaartekracht steeds sneller verticaal zalvallen Deze beide snelheden leveren tezamen een schuin naar v oren en omlaag enchte kracht op zoodat het projectiel eenboog beschrijft welke den vorm heeft vaneen parabool De bom komt dus veel verder terecht dan waar zy werd losgelatenHieruit Volgt dat wil men byvoorbeeld eengetrouw treffen het noodig zal zynUje bomlos te laten ver voordat men zich jmegendeverticaal oven het doelwit bevin4t Die afstand hangt af van de vliegsnel id en dehoogte waarop het toestel zich fcjlvindt Natuurlyk kan de luchtschutter alch met mgissmgen begeven Al deze mogelykhedenzijn m vredestyd onderzocht en vastgelegd m tabellen die de schuperwaarne mer by zich heeft f Eenvoudiger wordt echter de aak wanneer men bommen werpt in Biiikvlucht De Duitschers hebben betrekkelijk kleine machines geconstrueerd o a de Henschel Hs 123 die een bommenlast v n pj m 300 kg kunnep vervoeren hetgeen nfet heel veel is Maar daar staat tegenover dat de trefkans veel gröoter is De piloot laat zijn toestel een byna verticalen duik uitvoeren op het doel Hy richt met het vliegtuig eigenlyk zyn last Dit alles klinkt zoo heel eenvoudig maar er zyn nog wel enkele he zwaren aaïi verbonden In de eerste plaats wanneer het toestel duikt bereikt het zeer spoedig zijn eindsnelheid De druk op Vleugels romp en loeren wordt enorm opgevoerd waardoor trillingsverschijselen en m et etgste geval breuken kunnen optreden hetgeen by een dergelyke vlucht otóierroepelyk neerstorten zou beteekenen Van een derde moeUykheid hebigen wy hier nog niet gerept Wanneer namelyk de bom wordt losgelaten meestal hangt die onder den romp dan zou deze m verticalen stand m aanrakmg komen met den propeller Dit zou natuurlyk funeste gevolgen hebben Om dit te vóórkomen heeft men een soort uitklapbaar rek onder den romp aangebracht waaraan de bom is bevestigd By het loskoppelen scharniert het rek omlaag en de bom hangt buiten den schroef cirkel van den propeller u wordt deze autdmatisch losgekoppeld De duikvlucht voltrekt zich binnen wemige seconden De snelhei g enorm en de piloot die overbe last is i fcoet zoo snel mogelyk zyn toestel uit de duik weer optrekken Aan een te snel optrekken zyn evenwel gevaarlyke consequenties verbonden Een aanzienlyk hoogteverlies is het gevolg Om die snelheid nu te beperken zyn zoogenaamde rem kla ppen aan de voorzyde van de vleugels aangebracht Tydens de duücbeweging wor den deze verticaal op het vleugeloppervlak gezet de remming is zeer groot Een voordeel van het gebruik van duikbommenwerpers IS bovendien dat het luchtafweergeschut er wcmig of geen vat op heeft De aanval geschiedt altyd by verrassing en voltrekt zich zeer snel Binnen enkele minuten heeft het drama zich afgespeeld Bovendien kunnen deze vliegtuigen nog om hun lengteas draaien zoodat de trefkans ook bierdoor aanzienlyk wordt beperkt S