Goudsche Courant, maandag 19 augustus 1940

MAANDAG 19 AUGUSTUS 1 q BmTEMun ZUN GANDHI S DAGEN ALS INDISCHE LEIDER GETELP Oppositie tegren zijn beleid neemt toe Inditche Congres partv wil beslissing forceeren Gandhi f autoriteit begmt te mankelen Tot dusverre werd deze in vrijwel gftxeel Indië erkend doch sedert zicl enkele maanden geleden Soebfaas CSiandra Bote de leider van de radi GANDHI cale Indische nationalisten afscheidde van de Indische Congresparlij volgden hem enkele duizenden vroegere aanhsingers van Gandhi Bose had reeds lang vijandig gestaan tegenover Gandhi wiens methode om in géén geval gewelddadig op te treden in zijn oog ondoeltreffend was en niet in overeenstemming meflbe omstandigheden De groote massa der bestuursleden en leden van de partij bleef Gandhi evenwel trouw Sedert enkele welben echter valt in den boezem van de party een voortdurend toenemende oppositie tegen Gandhi waar te nemen Deze is overigens minder tegen hem persoonlijk gericht dan tegen zijn optreden tegenover Engeland De onderhandelingen die hij met den onderkoning heeft gevoerd zijn reeds begonnen énkele weken na het uitbreken van den oorlog en uit het verloop daarvan is duidelijk gebleken dat de kloof welke de partij en de Engelsche regeering scheidt niet is te overbruggen De Indische Congrespartü wil tastbare resultaten zien Zooals bekend eischt dé Congrespartij de volledige onafhankelijkheid van Indië Engeland evenwel doet vage halve beloften en wenscht zeker niet verder te gaan dan het toekennen van het Dominion statuut en dk nog wel eerst na het einde van den oorlog zonder aanduiding van een nader tijdstip Nu de besprekingen met Lord Linlithgow den onderkoning geen enkel tastbaar resultaat hebben opgeleverd wil de Congrespartij op een of andere wijze den knoop doorhakken om tot een beslissing te geraken Hoe sterk de oppositie tegen Gandhi reeds is geworden kan blijkpn uit het feit d t een man als Kalam Asaad de tegenwoordige voorzitter van de partij die tot dusverre het bijzondere vertrouwen van Gandhi genoot U ting heeft gegeven aan het voorstel om de leiding van de partij in handen te leggen van het executieve comité indien mocht blijken dat Gandhi niet in staat is de besprekingen met Engelanfjj tot een bevredigend einde te brengen BINNENLAND BOTSING TUSSCHEN TWEE VRACHT WAGENS Drie dooden twee zwaar gewonden ERNS nC AUTO ONGELUK TE GILZE Hedenmorgen heeft tusschen 6 en 7 uur op den Rijksweg Breda Tilburg een doodelijk ongeluk plaats gehad Een vrachtwagen komende uit de richting Breda en waarop ongeveer 18 werklieden gezeten waren is door on bekende oorzaak met een flinke vaart tegen een langs den weg staanden vrachtwagen gereden Door de hevige botsing werden drie personen gedood Twee mannen werden zoodanig gewond dat men voor hun leven vreest en drie mannen liepen zware verwondingen op Engelsche bomaanvallen SLECHTS MATERIEELE SCHADE In de twee afgeloopen nachten hebben Engelsche vliegers hoewel ongunstig weer bijna elke kans op juist richten wegnam ten aantal bommen op ons land geworpen waardoor op verschillende plaatsen schade aan burgereigendommen is aangericht In de gemeente de Lier werden een pakhuis en eenige broeikassen vernield In Schalkwijk brandden drie iiu yen door brandbommen af UOgRBKRICÈT VAM HMDMtl BUrrSCHLAND Enffebchen verloran ister B 147 vUegtuigen V f M AANVALLBN OP LONDBfCS OMGEVING Het opperbevel ven de weermaeht Makt bekend Het luchtwapen behaalde zooals Mda gedeelieUik in een ipedaal beticht werd emeld op 18 Augustus ieiiwe groote luccessen Afdeelingen QuitTChe vliegen vielen in Zuid en Midden Engeland voor den oorlog belangriijke doelwitten zooals industrieele fU rieken spoorwegen luchtdoelbatterüen en voornamelijk vliegvelden rondom Londen en in de graafschappen Kent en Hampshire met goed gerolg aan Bü bomaanvallen op scheepsdoelen In het Kanaal gelukte het een koopll vaardijschip van 4 000 brti ot zinken te brengen en cet ander schip zwaar te beschadigen Op verscheidene plaatsen ontwikkelden zich hevige luchtgevechten in het verloop waarvan onze gevechtsvliegtui en en jagers den vuand zware verlielen toebrachten Het gevechtseskader Horst Wessel onder leiding van zijn commandant luitenantkolonel Huth choot alleen op dezen dag 51 vliegtuigen neer In den nacht van 18 op 19 Augustus bestookten gevechtsvliegtuigen groote opslagplaatsen voor brand tof ten Oosten van Londen wapeniabrieken m Norwich en Essex de haven mstallaties van Mildfordhaven Bavenmouth Bournemouth en Weymouth alsmede verscheidene vliegvelden in Zuid Engeland en bij Liverpool met bommen Bij alle aangevallen doelen werden zware brand en ontploffingen waargenomen In de havens werïlen verscheidene schepen getroffen Britsche vliegtuigen wiepen in den nacht van 18 op 19 Augustus in West en ZuidDuitschland bommen neer zonder groote materieele schade aan te richten De verliezen van den vijand bedroeJisteren 147 vliegtuigen Hiervan werden er 124 in luchtgevechten neergeachoten en 23 op den beganen grond vernield of door de luchtdoelartiUerie omlaaggeschoten Bovendien werden 33 vcrsperringsballons vernietigd 36 Duitsche toestellen zijn niet teruggekeerd GRAAF TELEKI BU VONRraBENTROP De rijksminister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop heeft heden den Hongaarschen minister van Landbouw graaf Teleki die een bezoek van eenige lagen aan de rukshoofdstad brengt ontvangen ITALIË LEGERBERICHT VAN HEDEN De strüd in BritschSomaliland BNGELSCHEN TREKKEN TERUG In zijn weermachtbericht No 72 deelt het hoofdkwartier van de Ita Uaansche strydkrachten het volgende mede In Britsch Somaliland zijn onzetroepen door de vijandelijke verdedigingslinie gedrongen en na Faruk tehebien veroverd en gepasseerd achtervolgen zij den vyand die op den aftocht is naar de schepen welke op hunbeurt voortdurend dooi onze vliegtuigen gebombardeerd worden Een vijandelijke aanval op Kassala veroorzaakte noch slachtoffers noch schade Een andere aanval op t vliegveld van Addis Abeba vercjorzaakte twee dooden en vijf gewonden Twee hangars waarin oud materiaal was opgeborgen werden getroffen In Noord Afrika heeft onze luchtmacht doeltreffend de havenwerkenvan SidiBarrani gebombardeerd alsmede kampen en voertuigen in het gebied ten Zuidoosten van Solium Alonze vliegtuigen zijn op hun basis teruggekeerd Vijandelijke aanvallen hebben plaats fevonden op Milaan waar drie bommen zijn neergekomen op een particulier gebouw Andere bommen vielen n het open veld alsmede op Coni en Turijn waar onbeteekenende schade is aangericht Er waren geen slachtoffers te betreuren Voorts zijn de gebruikelijke strooibiljetten i itgeworpen BELGIË BEDEVAART NAAR DEN IJZER 0e 21ste bedevaart naar den IJzer de traditróneele tocht van het Vlaam ohe volk naar het eeregedenkteeken in Dixmuiden dat opgericht is ter nageddachtenis aan de strijders voor de Vlaamsche vrijheid en voor de in de Wereldoorlog gesneuvelde Vlaming Mond gisteren geheel in het teeken van het parool Concentratie en nieuwe orde Na een toespfaak van den leider der Vlamingen dr Borms spr k namens de Vlaamsche frontsoldaten van 1914 WI8 de voorzitter van den Vlaamschen Oudstrijdersbond Germain Lefever fSe het dictaat van Versaillea i zijn volgen hekelde De plechtigheden werden gesloten iet het onthullen van een nieuw eere to voor ie gevallenen van 1918 tot ROEMENffi Roemeenscb Bul gaarsche mderhandelingen VBBKLABING BKR BOCMBBNSCHR REGEKRING In verband met de RoemeenadiBulgaanche onderhandelingen welke heden te Krajowa beginnen heeft de regeering het volgende officieeie communique uitgegeven Met den wensch te komen tot de vreedzame regeling van de vraagstukken die Roemenië van zijn buren kunnen schekien en in de hoop in dit deel der wereld een nieuwe op vreedzaam samenleven en vreedzame lamenwerking van alle volken gebaseerde politieke orde te vestigen heeft Roemenië besloten besprekingen met Bulgarije te openen De onderhandelingen zullen den 19en Augustus des morgens te Krajowa in het gebouw van de stadhouderij beginnen De eerste gedelegeerde van Bulganje bü deze conferentie is de gezant Pomenoff PeyRoemeensche delegatie staat Oder leiding van den gezant Alexander Cretzeanu voormalig onderstaatssecretaris van Buitenlandsche Zaken De Bulgaarsche delegatie komt om 8 uur des ochtends te Kalefat aan vanwaar zij met een specialen trein naar Jrajowa doorreist De Roemeensche delegatie is Zondagavond uit Boekarest vertrokken FRANKRIJK Leven in Parijs wordt normaal ÜNIVERSITKIT HERVAT COLLEGES De Parijsehe universiteit heeft haar colleges sinds eenigen tijd hervat De philosofische faculteit van de Sorbonne werkt weer sinds 2 Auffustus de faculteit der medicijnen heeft het werk nooit volledig neergelegd Op 1 October woMen de mondelinge en schrifte Iijke ekamens weer afgenomen Op 24 24 Augustus wordt de groote opera van Parijs heropend met de Fa van Berlioz Er zullen evenals voor de bezetting der stad door de Duitsche troepen diie voorstellingen per week gegeven worden Van het ongeveer honderd man sterke orkest zijn er tot dusver 75 naar Parijs teruggekeerd Sinds eenige weken hebben de zangers zangeressen en het ballet hun repetities met het orkest hervat DEMONSTRATIES TEGEN HERRIOT Naar het Fransehe blad N o u v e 11 i s te meldt zijn er in Lyon betoogingen tegen een hoogstaande persoonlijkheid ontstaan waarbij het zou gaan om den burgemeester der stad Herriot Volgens het blad zijn er luchtballonnetjes losgelaten waarop geschreven stond dat Herriot moest aftreden Er ontstonden botsingen met de politie en talrijke personen werden gearresteerd ZWITSERLAND BOMMEN OP SPOORLIJN GEWORPEN Naar de generale staf in verband met de nieuwe schending van het Zwitsersche luchtgebied in den nacht van 18 op 19 Augustus nader mededeelt zijn tusschen Diessenhofen en Schlatt provincie Thurgau op 19 Augustus des ochtends tusschen 00 25 en 1 00 uur bommen geworpen op de spoorlijn De rails werden onder het puin bedolven doch niet beschadigd Telefoon en telegraafiijnen werden vernield Zonder twijfel zijn deze vliegtuigen die deze bommen hebben uitgeworpen Engelsche machines die systematisch in de laatste nachten de Zwitsersche neutraliteit hebben geschonden aldus het D N B JAPAN GEZANT ISHP IN TOKlU AANGEKOMEN De vroegere Japansche gezant in Den Haag Ishii is uit N e d e r 1 an d in Tokio aangekomen Hij verklaard Ldat er in Nederland weer orde en rust heerscht CHINA JAPANSCHE LCCHTAA AL OP TSJOENGKING Een afdëeling bestaande uit ongeveer 36 Japansche vliegtuigen heeft hedenochtend vroeg Tsjoengking aangevallen Door de neergeworpen bommen geraakten verscHlUende huizen in brand Korte berichten In den Zaterdag gehouden ministerraad van Slowakije is de minister van Binnenlandsche Zaken Machtot plaatsvervangend minister president gekozen De lichtingen officieren en manschappen def Grieksche reservetroepen zullen voor een tijdvak van opleiding en oefening perjfl September a s worden opgeroepen Volgens de Petit Parisien zal het Fransehe Legioen van Eer eenzuivering ondergaan Een voorstelvan den voorzitter van den bond vanhouders van het Legioen van Eer verlangt nj dat een onderzoek wordt ingesteld naar de 650 personen die deorde verkregen hebben wegens bejweerde verdiensten bij de intematiojnale tentoonstell n te P rij3 in 1937 HYPOTHEEK REGELING 1940 Verleening van voorschotten De regeeringscommissaris voor den wederopbouw maakt bekend dat door hem een regeling is getroffen betreffende het beschikbaar stellen van voorschotten onder hypothecair verband voor middenstandsen arbeiderswoningbouw ten dienste van a Herstel of heiiwuw van door oorlocahandelingen getroffen woningen b Voltooiing van in aanbouw zijndewoningen indien die voltooiing emstitige belemmermg ondervindt door credietmoeilij kheden c Bouw van nieuwe woningen De voorschotverleening geschiedt via de gemeenten die voor rente en aflossing garant zijn en in een eventueel verlies voor 10 pet participeeren De voorschotten kunnen worden verleend onder vérband van eerste hypotbeekj of onder verband van tweede hypotheek Zy worden dan slechts ver leend inden de belanghebbende niet op andere wijze de noodige geldmiddelen kan verkrijgen Een aanvrage om voorschot kan worden afgewezen wanneer de belanghebbende op het tijdstip van zijn aanvrage al met het werk is begonnen Voor herstel als in de aanhef sub a bedoeld wordt slechts voorschot gegeven als een bevredigende de kosten rechtvaardigende toestand wordt verkregen De eerste hypotheek dan wel de eerste en de tweede samen mogen hoogstens 90 pet zijn van de geschatte verkoopswaarde van het onderpand De looptijd is ten hoogste 5 jaar verlenging is mogelijk De rente is 4 pet driemaandelijks aan de gemeente te voldoen De verplichte aflossing bedraagt 20 per jaar Indien de exploitatie vooruitzichten en de financieele positie van de belanghebbende daartoe aanleiding geven kan een deel der hypotheek renteloos worden verstrekt zulks tot een maximum van 40 der leening en van ƒ 800 i per woning De voorschotten kunnen overgaan op een nieuwen verkrijger Voorschotten op de hypothecaire leeninj bouwcredieten zijn mogelijk en wel tot een maximum van 90 van de leening Voor verderf bijzonderheden omtrent aan de woningen te stellen eischen wijze van aanvragen vestiging van de hypotheek ui betalingen aanvang en uitvoering van den bouiy enz zie men de regeling die in druk verkrijgbaar is te sGravenhage bij den regeeringscommissaris voor den wederopbouw Carel van Bylandtlaan 3 J en bij den hoofdinspecteur voor de Volkshuisvesting ten ovestraat 51 zoomede bij de Landsdrukkerij Eerste zittingen van het Duitsche Landsgerecht BELEEDIGINGEN VAN DEN FÜHRER In een der zaler vm het voormalige ministerie van Algemeene Zaken zgn heden de eerste zittingen van het Duitsche Landsgerecht gehouden in welke zitting verschillende gevallen van beleediging van den Führer zijn behandeld De groote zaal W9s langs de wanden behangen met hakenkruis vlaggen terwijl achter de tafel van den rechter een brqnzen borstbeeld van den Führer was geplaafst Rechter was dr Schliiter terwijl als aanklager optrad dr Koblitz Als eerste beklaagde stond terecht de 31 jarige verpleegster van Fransehe nationaliteit mej E Lauterbach die op 1 Augustus j I op een boom in het Haagsche Bosch nadat de daarop ge schreven woorden Dood Hitler leve Engeland waren weggewischt deze woorden opnieuw op dien boom heeft aangebracht De beklaagde gaf dit feit toe waar na de panklager er op wees dat dit gerednshof in het bezette Nederlandsche gebied tot taak heeft aanvallen tegen het Duitsche rijk te vervolgen Er is nauwelijks een zwaarder vergrijp denkbaar dan beleediging van den Führer den man dien het Duitsche volk aan het hoofd heeft gesteld omdat het zooveel aan hem te danken heeft Zoon hoofd mag niet aangetast worden Wat beklaagde gedaan heeft is volgens spr des te zwaarder omdat de beleediging gericht is tegen den man die Nederland zoo bijzonder edelmoedig heeft behandeld Hier kan slechts een zware straf in aanmerking komen en spr vraagt daarom mede met het oog op het feit dat hier een voorbeeld gesteld moet worden een veroordeeling tot 4 jaar gevangenisstraf De rechter onmiddellijk vonnis wijzende achtte het gebeurde zeer ernstig doch was iets milder ten aanzien van de strafmaat Beklaagde hoorde n l een gevangenisstraf van 3 jaar tegen zich uitspreken Ook de tweede zaak betrof een beleediging van den Führer en door den expediteur Lageman uit Bussum Deze was op 21 Juli met eenigevrienden in Amsterdam op stjip geweest en kwam daarna in cafe Hubert waar hij volgens de tenlastelegging beleedigende woorden voor den Führerheeft gebezigd Beklaagde zé van te voren 15 i 16 glazen bilr t bben gedronken Toen hn in het bewuste café kwam zag h gen waarop hu lot zijn vrienden heeft gezegd Het is hier een N S B cale We drinken ons glaasje bier leeg want we moeten hier niet wezöK Beklaagde geeft w bI toe dat er een beetje ruzie is geweest i dat hü bu htt weggaan heeft gezegd Ze zün hier als een dief in den nacht binnengeko n Voor den Führer belee aigende woorden heeft hü echter niet gesproken Als getuige verklaart mevr Hubert dat Lageman geenszins dronken was Toen hij het portret van Hitler zag vroeg hij Hoe heb je den moed dat op te hangen Getuige heeft hierop geantwoord Omdat ik meer respect heb voor wat Hitler voor zijn land gedaan heeft dan voor hetgeen onze Konigin heeft gedaan Lageman heeft toen verschalende voor den Führer zeer beleedigende woorden gebezigd en die woorden later nog eens herhaald De volgende getuige de expeditieknecht Roth die in het cafe aanwezig was bevestigt de verklaringen van getuige Hubert N het voorgevallene heeft deze getuige de zaak bij de politie aangegeven De getuige Anger uit Bussum en jriend van beklaagde zegt geen portret te hebben gezien en evenmin beleedigende uitdrukkingen te hebben gehoord Een andere vriend de stoffeerder Gruyters weet wel dat beklaagde met mevr Hubert over de foto heeft gesproken maar wat daarbij gezegd is weet hy niet Ten slotte werden de verklaringenvan mevr Hubert nog bevestigd doorden in het café werkzaam zijndepianist De aanklager vroeg veroordeeling tot 4 jaar gevangenisstraf Bij het hooren van dezen eisch barst beklaagde in snikken uit en betuigt nogmaals zijn onschuld De rechter overwoog in zijn vqnnis dat bij de zeè r positieve verklaringen van drie getuigen de ontkenning van beklaagde niet kan worden aanvaard te meer niet omdat zijn bij de deur uitgesproken woorden nigt anders dan een ge olg kunnen zijn van een voorafgaande woordenwisseling Daar de rechter de schuld van beklaagde bewezen achtte veroordeelde hij dezen wegens beleediging van den Fürer en legde beklaagde een gevangenisstraf op van 2 2 jaar H A STHEEMAN OVERLEDEN In den afgeloopen nacht is te Meppel plotseling op 53 jarigen leeftijd de heer H A Stheeman overleden De overledene een der directeuren van de N V Pharmaceutische fabrieken v h Brocades Stheeman en Pharmacia en commissaris van tal van N V s BEURSOVERZrCHT De belangstelling die den laatsten tijd voor de fondsenmarkt aan den dag werd gelegd was beden bij het begin van de week nog niet verdwenen De handel was wel niet omvangrijk maar m verscheidene afdeelingen ging toch aardi g wat om Middenbeurs trad hier en daar een reactie in en het koersverloop bleef nadien onregelmatig Goede belangstelling weid aan den dag gelegd voor Aku s die wederom druk werden verhandeld Bij de opening werd eenige punten t eneden het vorige slot verhandeld maar reeds spoedig liep de koers in een snel tempo naar boven waarbij later op dan middag een inzinking plaats vond en de koers nog benden h t openingspeil terecht kv afn De Philips aandeelen zakten na vaste opening eenige procenten in Unilevers waren weinig veranderd Voor diverse minder courante Nederlandsche industriefle aandeelen bestond kalm aan eenige vraag Vrij flinke omzetten konden worden opgemerkt in de Scheepvaartrubriel Vooral Nederlandsche ScheepvaarliUnic s waren vrij druk verhandeld en volgden na goed prijshoudende opening een opwaartsche richting op het opnieuw verhoogde niveau kwam ten slotte eenig materiaal dos waardoor een kleine achteruitgang viel waar tQ nemen doch per saWo kon toch weet een winst worden geboekt Koninklijke Booten gaven eveneens openlijke handel te aanschouwen waarbij zij in door snee vrijwel onveranderd waren Oude vaarten liepen op tot in de onmiddellijke nabijheid van den pariekoers Japanlijnen zakten na vaste opening een kleinigheid in Een uitgesproken vaste sCemming bestond voor de tabakken In enkele Deli aandeelen werd geregeld zaken gedaan en daarbij kon over de geheele linie een flinke koersverbetering worden waargenomen waarbij vooral Oude Dell s aan den kop stonden De affaire in suikerfondsen was beperkt H V A s waren overigens vast gestemd rubber aandeelen waren door elkander genomen goed gedisponeerd Amster damRubbers kwamen eenige punten hooger te liggen Diverse minder courante so brten boekten een klein avance Op de petroleummarkt bestond aanvankelijk een aangename tendenz voor Koninklijke die tot 194 procent opliepen waarna echter een reactie van eenige procenten kon woorden geconstateerd De beleggingsmarkt was kalm De Nederlandsche Staatspapieren waren niet veel veranderd JJe obligatiën uit de jongere emissies waren eerder iets luier terwijl de Oude Schuld daarentegen goed prijslioudend was en ook de obligaties Nederlandsch Indië zich gemakkelijk konden handhaven Gebmeentelüke en provinciale obligatiën alsmede pandbrieven waren prijshoudend De affaire wa echter van geringen omvang De handel in Amerikaansehe waarden was stil De koersbeweging was onregelmatig In Republic Steels werd bijna aanhoudend in een open hoek gehandeld zonder dat echter de omzetten groot waren Meerendeels worden de Amerikaansehe fondsen op het oogenblik vrij belangrijk boven de ie AmeriVaPnijhe pariteiten 484e STAATSX TERlf TWEEOB KLASaa EKKSTt tq Trekking vaa Augu tu fstm No ixsAs MM No I f ISM No XMTS M Mo ISS21 1 TN l M No 1744 14531 ItSM ma jr IM No 1462 MM 41M u ISIBO lt4M 202$t fRUZBN TAN M 411 411 41 4203 4164 427 419 4353 440S 4420 4451 4471 4481 449 4513 4524 4688 4719 4765 4777 4780 4868 4927 4928 4935 4939 4946 4953 4958 4972 4994 4995 500S 5111 5128 5138 51 19 5145 5153 5160 5186 5198 5276 5 102 5 151 5 181 5417 5554 5570 5578 5599 5629 56 14 5772 5803 5854 59 11 59 16 5967 5983 6015 6045 050 6076 6086 GU87 G109 6257 i320 6 186 6411 6418 6459 6511 6527 6542 6GA6 6635 C638 6673 6695 6708 6809 lOlS loss 1066 io a 1083 1122 IlM 1131 IIM 1213 1275 1288 1367 1389 13 6 1421 1434 14SÖ 14M IMZ 1531 16 S 1614 lu47 16 e 1678 1744 1772 1793 1879 1889 1981 2062 2073 2085 2127 2131 2153 2158 2199 2255 2268 2273 2324 2348 2365 2374 2379 2417 2506 2514 2573 2580 2017 2654 2713 2824 2873 2883 2893 2918 2924 2925 2941 2953 2956 001 3033 i0 37 3061 3071 3072 3142 3161 3196 3197 3199 3205 3245 3314 3374 3397 3480 488 3489 3493 3574 3575 3605 3657 3667 3705 3711 3713 3739 3751 3885 3901 3933 3947 39i 5 3966 4036 4061 4081 738 1110 1488 18014 ÜZ 18029 iS 18094 iS 181 uS 18202 £ Z 18244 tuZ 18261 iuZ 18295 ilS 18304 luii 18331 1 18385 Jla 18 i91 2101 18408 2IW 18445 lini 18454 i7j 18 54 JlTii 185 ïi I8 7 Jllis 18579 IlK I8eS9 2t n 18711 2IMI 18760 21877 18771 2ltM 18779 22011 188U2 22151 188 15 221M 18887 22ln 1889 i 22111 18948 22217 1897 2224J 18997 J21 19 U 22271 19032 213a 19037 22391 19065 313M 19090 22411 19I 19 22411 19182 22461 19184 22478 19254 22471 19108 224 19f28 225J7 ISIOO 22635 19422 22744 19417 228 194ti4 228 19488 22981 19490 2 3021 1949 2 W41 19507 2304J 19514 23071 195 17 2310J 19794 23108 19797 23141 19819 23172 19823 23181 19833 2 116 19839 23531 19857 23547 19902 23M7 199l i 23612 19947 2 161 19963 2 1648 I1992 2 3664 20017 2 S6lt 211070 23705 200 74 23711 20059 23755 20117 23754 20211 2 3aN 20218 23921 203 lU 23938 2ü32ii 2394 20354 24051 20180 24088 20399 240M 20411 24151 20423 24239 204G8 24104 20480 243M 2051b 24384 20547 24421 H M i 244H 20584 245M 20385 245 206 14 24518 201147 2454 20649 24554 207 56 2458J 20761 24 1 20707 24681 20811 24 7 211129 246 21040 24793 21061 24714 21083 247 1 21098 2482 21108 248 21144 24818 21161 249 21184 24927 21217 249M 7401 lllta 14SS4 7433 11I6S 14979 7440 U17S 15025 7451 1118 15065 7S77 11233 15106 7S70 11237 15152 7683 11243 15157 XT31 11273 15183 7757 11363 15205 7884 11379 15238 7896 11393 15267 7937 11418 15290 7942 11434 15314 7957 11480 15348 7960 11511 15358 7M3 11520 15386 7975 115 19 15399 7978 11557 15437 8834 115 15444 8122 11687 i5459 8127 11731 15364 8129 11744 15584 8208 11833 15633 34 9294 12 72 MÉÉ 1 03 dM 13 54 Bln3 MHPl33 13 1Ï 51 13 1184 1 5660 1890 15673 8230 12000 15683 8283 1205 156858342 12056 15688 8344 12103 15098 836 12131 15757 8374 12161 15762 8377 12176 15773 8379 12183 15780 8417 12260 15788 8443 12267 15847 8476 12 143 15892 8603 12360 15861 8729 12432 15865 8742 12462 15882 8756 12597 15966 8808 12635 16035 8948 12643 10036 8978 121 54 16052 9034 12658 16067 9042 12702 16085 9062 12761 16149 9072 12862 16191 9193 12909 18196 9245 12920 16199 9253 12944 16236 9265 12950 16246 9294 12982 16250 13004 16320 13103 16382 3272 16441 13364 16449 1435 1 6459 9485 134 19 16473 9487 i i467 16552 9493 13480 16556 9496 13498 16569 9530 13508 16625 11533 16644 13586 166539606 13615 16663 9009 13650 16675 9626 13754 166919631 i S01 16694 1 I8I2 1GG97 138 13 16714 96 50 13840 16775 9ti i3 13898 168389672 1 19 16 168299674 13959 169529693 13978 169759780 13982 17003 9796 13988 17014 9801 13990 17026 9839 14024 17038 9888 14083 17082 9957 14098 17101 99 5 14100 17110 10029 14121 17122 6848 10030 14134 17216 6884 1013 1413S t72U B90S 10178 14136 17223 7848 1M91 14181 17258 7047 10215 14190 17276 7075 10277 1420 17302 7110 lOftO 14241 17305 7155 10341 14290 17314 7175 10385 14338 17363 7190 10449 14154 17384 10483 14378 17409 105 15 14405 176 58 7380 10652 14440 17669 10668 1448S 17673 108 14 14501 17774 7311 1087 145S2 178327337 10894 14586 17833 7344 10914 14598 17932 7346 l m 14637 17983 7 l68 11015 14664 179847386 11055 14747 17991 In deze klasse zgn nog ini fbl v ol 1 prij van 20 000 1 prijs van ƒ I 500 S prijzen van 1 000 Effectenbeurs Amsterdam NoteeriiigeB vaa Ifi Aagiutus Fondaen met doorloopende noteerin 16 Aug 1 Aug 40 Ie 1M 4 S 94 40 2e ƒ IMO 4 1 t 40 bif lOOO 4 MH n 1911 lOM JVi tiK Grootboek obl 3 t 1896 1805 obl I 70K 71 Cert V InjjchT 3 70H roti Groolbock okl 3 r3H ion 1936 lOOO J wü mi 1937 1000 3 4 7 I4 1938 lOOO J 3Vj tl tlti Certificaten aVt tl élH Grootboek obl Z i l m 1935 Indlè lOOOJVi 1937 Indlü 180 3 J1H 77K 1937 Indlè logo 4 1 nu 7 NederW 19 AU u IS WK Ml U ObligatiëB Staatsleeoiiigen 16 Aug 1940 Ie 1 4 a 1940 Ie 500 4 1 4 Ze 100 4 nu 1940 bIf 100 4 Z2 1 0 Ie 300 4 MM 1940 b l 50 4 193 100 3 1937 100 3 77 I 4 N KH 75K 7Hi 7U 500 3 77 100 3 J j Iia 1938 900 3 I j lil 1937 O I 1 3 1937 OI 9 3 n 1 7 O l ƒ 190 1 1937 O I M 3 74K Omcmt C VALOTAKOeBSCN itm nhinu am9s rc bank 19 Aufustus New York f lJt t 1 JO u Berlyn 79 79 41 Bruasel 30 11 30 17 Helsinki t SMl t 3 Stockholm 44J1 44J Zttrlch 4IM 41JI Baakpapler New Tork fiasi r f lJ Bnuad tMM ttt Stockholm tMM l iM ch tOM tOM