Goudsche Courant, dinsdag 20 augustus 1940

DINSDAG 20 AUGUSTUS BuHmdand DE BLOBXADE van Engeland t Japan Roemenië en Portugal staken de vaart Onrust onder Britsche bevolking neemt toe De luchtaanvallen op Engeland Op verschillende plaatsen ontstonden gevechten De Observer erkent de superioriteit von het Duitsche luchtwapen De weeiklank over de door Duitichland aaneekondigde absolute b pkkade an Engeland heeft volgent te Stockholin uit Londen ontvangen berichten aanzienlijke onrust onder d Engel che btvólking verwekt aldus meldt t D N B Men weet in Londen even goed wat de gevaarlijke uitwerking van de absolute blokkade zal zün als nen m deskundige Britsche kringen de sup rionleit van het Duitsche luchtwapen toegeeft De vernieling van de havens en dokken aan de Zuidkust van tal van wapenfabrieken voor den oorlog belangrijke indugtneën en vliegvelden werkt op het oogenblik ern tiger op de stemming dan de aanhoudende aanzienlijke verliezen aan c ieep ruimte De Engelsche bevolking neemt de door Duff Cooper uitgegeven overzichten van den toestand alsmede de getajlcn over de neergehaalde Duitsche vliegtuigen niet meer voor ernst op In de City heeft de daling van Engelsche papieren aan de buitcnlandschc beurzen de onzekerheid der iinancicelc kringen nog doen toenemen Onrustiger dan ooit kukt Engeland naar de Ver Staten die over de vertwijfelde poBiti van Groot Brritannie nauwkeurig op de hoogte zijn en door de berichten der Amcrikaansche correspondenten over de successen der jongfte Duitsche luchtaanvallen een teed duidelijker beeld over den waren toestand van Engeland knjgf n Volgens hel oordeel van militaire deskundigen 18 Engeland volkomen in de verdediging gedrongen en is het tot elke offensieve houding tegenover Duitschkmd onbek aam geworden Vaart op Engeland gestaakt In politieke knngen te Lissabon acht wen de Duitsche verklaring over de algemeenc blokkade van het grootste gewicht In het bijzonder verlangt men dat de schepen die tot dusverre rog naar Engeland votren onverwijld uit dit gevaarlijke gebied worden genomen Deze schepen moeten dan voor de vaart op Zuid Aineril a en Afrika gebruikt worden De meeste schepen hebben de vaart op Engeland reeds opgegeven Met het t og op de algeheele Duitsche blokkade legen Engeiand heeft de kapitein van het Japansche s s Soewa Maroe N Y K dat op 18 Augustus te Liverpool had moeten aankomen opdracht gekregen de gevaarlijke lóne te verlaten en zich naar veilige haven te begeven Naar aanleiding van de afkondiging van de totale blokkade van Engeland heeft de Roemeensche regeering het bevaren v het door Duitschland tot gevaarluke ne verklaarde zeegebied rond Engeland aan alle cnder Roemeensche vlag varèWe schepen verboden Engeland als belegerde tad De belegering van Engeland zooals Ciornale d Italia de Duitsche tegenblokkade noemt vormt naar hetzelfde blad schrijft een nieuw hoofd tu kin den oorlog tusschen Engeland 1 de asmogendheden waarbij Duitschland en Italië op alle gebieden het initiatief in handen bebben Na de belegering van Engeland uit de lucht is op 17 Augustus thans ofi de belegering ter zee begonnen £ igeland gelijkt thans op een belegerde stad welker buitengrenzen niemand kan passeeren zonder zijn leven op het spel te zetten De blokkade bereidt een nieuwe wereld voor Waarin een einde gemaakt aan de tyrannic welke de Britsche plutocratie een eeuw lang heeft uitgeoefend opdat alle volkeren voordeel kunnen behalen uit de vrüheid der teeén EEN VOLKSLEGER GEWENSCHT Ond r den utel People s Arms chrijft de Daily Express o a na d n stryd om het Kanaal komt de trud om Brittannië Een reusachtig volksleger wordt op de been gebracht Wu willen nieuwe leden voor de binnenlandsche strudkrachten recruteepen opdat deze de soldaten vervangen die in de overzeesche gebieden gebruikt worden Wy willen een Home Guard in elk huis Wy willen dat ieder in Engeland onderricht krijgt in het werpen van handgranaten Wy willen een arsenaal met granaten in elke plaats Wij willen dat alle garages die lun gesloten handgranaten en geweren vervaardigen Wy willen dat men werklooze mijnarbeiders die met dynamiet kunnen omgaan op de hoogte brengt met de methode tot het tot stilsUnd brengen vifti tanks De vcrdedigiaraVaar chriften Naar Reuter meldt worden krachtens een verordening van den minister voor Binnenlandsche Veiligheid met ingang van heden de verdedigingavoorschriften tot heel KngeUnd lutgetneid Ah L Bden beiei b De Japansche ambassadeur te Lon n Sjigemitsoe heeft naar Domei meldt aan het ministerie van Buitenlandfche 2aken te Tokio geseind dat de Britsche regeering aan de inwonen van Londen een instructie heeft gegeven over haar houding en optreden voor het geval dat Londen onder eimtróle der Duitsche troepen zal komen Totale blokkade dian een feit Men verwacht Jle Berlijn van de neutralen ec van de landen die door Duitschland bezet zun met alleen begrip voor doch ook instemming met de afgekondigde totale blokkade Zoo schrijft de V P B correspondent De neutralen immers werden door de Britsche blokkade het sterkst getroffen en daar Engeland al zijn hoop gevestigd had op een langdurige oorlog zag de toekomst er juist voor de neutralen zeer slecht uit Duitschland streeft echter naar een spoedige beëindiging van den oorlog opdat het verkeer tusschen de volkeren weer hersteld kan worden Naaat de krachtige luchtaanvallen der laatste dagen zal de volkomen afsnoering der Britsche Eilanden er zeker toe bgdragen het einde van den strijd te bespoedigen Met name verwacht men hier dat de maatregel in de Vereenigde Staten weerklank zal vinden Deze hebben immers in het begin van den oorlog de wateren rond de oorlogvoerende landen van Europa voor de Aihcrikaansche scheepvaart verboden Er wordt intusschen op gewezen dat het door Duitschland afgepaalde gebied niet met de door president Roosevelt vastgestelde zone overeenkomt Het door Duitschland versperde gebied beperkt zich tot de Britsche eilanden In de bezette gebieden verwacht men instemming De Britsche blokkade was immers direct tegen dezeigebieden gericht en hoe groot de verontwaardiging hierovci was bleek wel luit de verklaring van den Franschen minister Baudoin die voor een eventueel toekomstig levenimiddelengebrek in Frankrijk Engeland verantwoordelijk stelt Tegenmaatregel nainens het geheele vasteland Van bevoegde zijde wordt er te Berlijn op gewezen dat de vergehjking van dc e totale blokkade met de onbeperkte duikbootoorlog van 1917 nfet opgaat Engeland blokkeert thans niet alleen Duitschland doch geheel Europa zijii vroegere bondgenooten niet uitgesloten De Duitsche proclamatie vormt eigenlijk een tegenmaatregel namens het geheele vasteland die op geheel andere overwegingen berust dan de proclamatie van 1S17 De blokkade zal worden doorgevoerd door duikbooten en andere zeestrijdkrachten maar vooral door het luchlwapen Men wü er bovendien op dat thans duidelijk is geworden waarom er in de Iegerberichten der laatste weken telkens sprake was van het leggen van mgnen ir Engelsche havens en in de groote zeewegen naar die havens De directe aanleiding tot deze verscherpte blokkade zoo stelt men te Berlijn met nadruk vast vormt het feit dat Engeland ook tegen staten als Koorwegen Denemarken Nederland België Frankrijk Zn eden Spanje en Portugal de blokkade hpeft afgekondigd Dat men hiernaast hier onomwonden verklaart dat het doel er van is Engeland spoedig op de knieën te dwingen en de tegenwoordige Engelsche machthebbers uit te schakelen verdient byzondere aandacht Engeland een belegerde veste Het is de eerste keer sinds het begin van den oorlog dat deze vk il tot een spoedige beslissing wordt uitgesproken Engeland is thans in den vollen zin des woords een belegerde veste geworden terwijl de economische ontwikkeling van Duitschland ep Europa ongestoord verder gaat In dit verband heeft d i e passage in de nota de sterke aandacht getrokken waarin sprake is van een veiligstelling van de geweldige hoeveelheden grondstoffen van allerlei aard in de van zyn vijand gezuiverde Europeesche landen ten gunste van de Duitsche economie Te Berlyn verheugt men zich in het byzonder over de steeds nauwere economische samenwerking met Italië Zoo even zyn er nieuwe economische overeenkomsten qnderteekend waarbU naar voren is gekomen dat de zeer bevredigende oogst van prodiuften als fruit en rijst die verre boven de binnenlandse behoeften van Italië uitgaat Italië in de gelegenheid stelt de groote Duitsche leveringen van kolen en yzerproducten met groote tegehlevering te beantwoorden Ook de economische positie van de landen in het Westen na de toekomstige inscHakelinj van het protectoraat in het Duitsche tolgebied zyn hierby besproken OUITSCHLAND De behandeling vmn valschermtroepen DUITSCHE WAARSCHUWING AAN ENGELAND Op ee desbetreffende vraag werd van bevoegde zyde heden te Berlijn aan journalisten meegedeeld dat de R ksregeering door bemiddeling van Zwitserland een nota heeft gericht tot de Britsdie regeering waarin zy wijst op het uiterlijk van de Duitsche valschermtroepen De kleeding van de inzittenden van Duitsche vliegtuigen en van de formaties vals hermjageTs bestaat geheel volgens de regels van het volkerenrecht uit uniformen Deze Duitsche nationale uniform is voor vliegers en valschermjagers dezelfdÉ als die van alle soldaten van het fllÉUsche luchlwapen Over deze algemé e uniform dragen de vliegers en valsoiermjagers een bijzondere vliegerskleedij gelijk deze in de legers van alle modern uitgeruste staten wordt gedragen Sedert 1936 is deze kleedij in Duitschland bij parades in het openbaar vertoond Ook bij deze bijzondere kleedy bevinden zich op de linkermouw duidelijk zichtbaar de Duitsche militaire distinctieven Derhalve voldoet ook deze bijzondere kleedij aan de regels van het volkenrecht De Duitsche Rijksregecring moet er daarom nogmaals op wijzen dat zij onmiddelhjk de scherpste represailles tegen Engelsche vliegers zal nemen indien in gevangen sdiap geraakte Duitsche vliegers of valschermjagers niet volgens de regels van het volkenrecht als krijgsgevangenen worden behandeld ITALIË 5 EngêTsch eskader beschiet Bardia VERSCHILLENDE LÜCHTGEVECHTEN Boven de Middellandsche Zee hebben zich m de laatste dagen zware luchlgevechten afgespeeld waarover naar de oorlogscorrespondent van het D N B voor het Middellandsche Zeegebied meldt thans nadere byzonderheden bekend wbrden Italiaansche verkennmgsvliegtuigen hadden in de haven van Alexandrie een groot aantal Engelsche linieschepen kruisers en torpedobooten vaslgeiteld Kort daarop deden verscheidene eskaders Italiaansche bommenwdh ep t egeleid door talrijke jagers een aaftval op de haven en bestookten deze anderhalf uur lang ononderbroken nwt bommen van het zwaarste kaliber De Engelsche Middel landiiche Zeevloot poogde aanvankelijk maar tevergeefs schuil te gaan achter een rookgordijn Daarop stegen Engelsche jagers op en een hevige luchtstrijd ontspon zich Tijdens het bombardeeren met explosieve bommen konden de Italiaansche vliegers de uitwerking liiervan reeds waarnemen Hooge rookzuilen en branden werden op verschillende punten in het havengebied gezien en den volgenden dag werd vastgesteld dat een deel van de Engelsche Middellandsche zeevloot de haven van Alexandrie had verlaten Er bestaat FRONTBERICHT VAN HET D N fi Het fronlbericht van t D N B luidt De aanvallen welke de Duitsche luchtmacht Zondag heeft ondernomen hebben talryke vitale inrichtingen van de Britsche landverdediging getroffen Ten oosten van Londen zijn een groote petroleumopslagplaats alsmede talrijke hangars vernietigd terwijl verscheidene vliegtuigen op den beganen gropd werden vernield Voorts werden luchtaanvallen gedaan op de vliegvelden van Liverpool en van Pembroke in Wales waar zware branden zijn waargenomen en waar met zekerjieid kon worden vastgesteld dat treffers waren gemaakt Ook in het gebied van Kent zijn te Chatham Newhaven en Eastbourne bommen geworpen waarvan de ontploffingen duidelyk zijn waargenomen Te Norwich is de vliegtuigfabriek aldaar zwaar beschadigd Aan het kanaa van Bristol zyn te Molfordhaven en Swansea aan de Kanaalkust bij Bournemouth en Weymouth behalve schepen ook dokken en havenwerken met succes aangevallen Daiiache verkenningsvloehtcn De Duitschers zijn gewoon de uitwerking hunner bomaanvallen op Engeland nauwkeurig na te gaan Zoo zljnVok gisteren Duitsche vliegtuigen in de iurt van het Kanaal van Bristol verschenen om de resultaten van de aanvallen van Zondag en gisternacht vast te stellen Een groot aantal vliegtuigen neemt aan deze verkennings hier de indruk dat de EngeUchen hun Middjrll ndach Zeevlot ta het oostelyke bekken van de Middellandsche Zee hebben verdeeW over verschillende havens om de bedreiging door de onophojjdelijke Italiaansche bomaanvallen te verminderen Gevecht Mj Bardia Bij hun terugkeer van Alexandriekregen de Italiaansche verkenningsviiegtuigen een Engelsch eskader inhet vizier dat een sterkte had vanvier kruisers acht torpedojagers eneen vliegtuigmoederschip en datkoers zette naar het westen Kortdaarop werd dé aanwezigheid vanhet Engelsche eskader in de nabyheid van de Italiaansche haven Bardia aan de Noord Afrikaansche kustvastgesteld Het eskader opende hetvuur op de haven en loste 300 schoten Tegelijkertijd stegen van hetvliegftiigmoederschip Engelsche jagers op die voortdurend boven heteskader zwermden Kort daaropkwamen begeleid door jagers verscheidene Italiaansche eskadersbommenwerpers ter plaatse Aan deItaliaanSche vliegers gelukte het inkorten tyd zeven B gelsche Glocester GladJator vliegtuigen neer teschieten Twee andere vbegtuigenstortten brandend naar omlaag enkunnen als verloren beschouwdworden De Italiaansche verliezenaan vliegtuigen bedroegen drie jagers Onder den indruk van dezeonophoudelijke bombardementenhield het Engelsche e kader op metde beschieting v de haven vanBardia en verdween Ondanks de hevige beschieting welke urenlang heeft geduurd is de schade welke in de haven van Bürdia is aangericht buitengewoon gering De afleidingsmanoeuvre welke het Engelsche opperhievel te Cairo als afweer tegen de dagelijKf heviger Italiaansche luchtaanvallen heeft ondernomen is geheel zonder resultaat gebleven Het initiatief in de Middellandsche zee ligt in de handen van Italië De Qiilsche pamfletten 1 missen wk doel De commentaren van de Itali Bisch pers op de panTffetten die tegelijk met bommtn door Engelsche vliegers boven verschillende Italiaansche centra zyn uitgeworpen bewijzen dat ae Engelschen het tegendeel hebben bereikt van hetgeen door de diensten wordt beoogd Terwijl de Engelschen beweren dat Duitschland de erfvijand van Italië is zoo schryft de L a v o r o Fascista bewyzen zij twee dingen niet te hebben begrepen dat het nationaalsocialistischeDuitschland niet mag worden verwardmet hel Oostenrijksch Hongaarsche keizerryk en i dat boven alles uit de gemeenschappelijke opmarsch gaat van de beide revoluties naar hetzelfde doel De G lor na Ie d Italia schrijft dat de Engelschen niet nebben begrepen dat Italië vry wil zijn in de Middellandsche Zee en dat dp erfvijanden van Italië diegenen zijn die Italië opsluiten in de Middellandsche Zee en het kielemmeren in zijn nsltuurlyke en gerechtvaardigde expansie actie deel want op vele plaatsei vande Britsche eilanden zyn hevige i chtelijke aanvallen ondernomen waarbijde Duitsche vliegers belangrijke i ilitaire m industrieele installaties hebben gebom bardeerd De Duitsche v erkenners fotografeeren vliegveldlpn luchtdoelstellingen ballonversperringen tankinstallaties zeehavens enverkeerspunten i Luchtgevechten in Znidr Eageland A aandagmiddag zyn op eenigei plaatsen in het zuiden van Engeland kleirte luchtgevechten ontstaan Duitsche verkennmgsvliegers door jagers gesteund voerden hun opdrachten uit Om betere waarnemingen te kunnen Verrichten vlogen de Duitsche verkenners boven Zuid Engeland op geringe tipogte en konden zonder belemmering waardevolle foto s maken Op groote hoogte vlogen de Duitsche verkenners dsarna boven de Engelsche kanr alkust vï aar Spitfires een vei sperring trachten te V ormen Slechts in enkele gevallen geijkte het den Britschtn jagers de Duitsjhers in een strijd te verwikkelen Eij Ramsgale werd waargenomen dat twee Engelsche vliegtuigen werden neergeschoten Een derde Engelsche machine stortte brandend in zee Men zag hoe zich parachutes van de vli 3gtuigen losmaakten en door den wind zeewaarts gedreven werdc n De Britsche vliegtiiigver ♦ Hezen DeBerlinerLokal Ans e i g e r geeft een overzicht van de verliezen der Britsche luchtmacht Volgens de officieele berichten van ENGELAND De Ver State en Canada OVEREENKOMST TOEGEJUICHT De gemelde Amerikaansch Canade sche overeenkonut tot het instellen van een permanenten raad van Defensie wordt door de Londensche pers warm tJegejuicht Zooals de Time schrijft is hier niet sprake van een enkelen stap het besluit staat in het nauwste verband met andere plannen voor het gemeenschappeiyke belang dat de Vereenigde Staten met alle volken van het Britsche Ryk bindt Snelle Aawrikaanache hulp vereisoht De bladen dringen de laatste dagen J bijzonder krachtig aan op snelle Amcrikaansche hulp De News Chronicle wijst er op dat de hulpbronnen van het Britsche Rijk nog lang niet voldoende gemobiliseerd zyn Daarom is Amcrikaansche hulp op grootp schaal een dringende noodzakelijkheid voor Engeland Het blad hoopt op voortdurende uitbreiding van deze hulp In het bijzonder uit het den wensch dat de Vereenigde Staten eindelyk eenige torpedojagers die zij kunnen missen aan Engeland zullen afstaan De ondergang van de Glorious 12M MAN oIMGEKOMEN De Britsche admil aliteit heeft thans de verhezen bekend gemaakt ten gevolge v den ondergang van het Vliegtuigmoederschip Glorious dat in Juni voor de Noorsche kustVerd vernietigd Bekend gemaakt is dat 1204 man zijn omgekomen waaronder de commandant kap G Doyly Hughes BRITSCHE DUIKBOOT VERLOREN GEACHT De Britsche admiraliteit heeft het volgende communiqué uitnegeven Tot ons leedwezen moeten wü mededeelen dat de onderzeeboot Orpheus aanzienlijke vertraging heeft en waarschijnlijk als verloren moet worden beschouwd De verwanten der opvarenden zyn verwittigd DE EVACUATIE VAN GIBRALTAR Uit GibraUae wordt gemeld dat duizend Indische handelaars en kooplieden Üie tot dusverre standvastig hebben g i eigerd de stad te verlaten bilinen enkele dagen uit Gibraltar geëvacueerd zuilen worden aldus het D N B Daar het hier voorname lijk textieihandciaars en handelaars in mode artikelen betreft vinden zij aan den eenen kant door het ontbreken van gegadigden geen koopers en aan den anderen kam kunnen zij hun verderingen met innen daar hun debiteuren of reeds geëvacueerd zyn of met willen betalen daar zy geen contant geld uit handen willen geven Op alle voorstellen van de Indische handelaars wordt door de Britóche autoriteiten op zyn hoogst met een schouderophalen geantwoord aldus het D N B het oppertievel der wcermacht zijnvan 8 tot 18 Augustus in hét geheel 732 vyandelijke vliegtuigen vernietigd In Berlijnsche politieke kringen volgtmen de neutrale persstemmen overden luchtslag boven Londen met belangstelling Men herinnert daarbij aande volgende neutrale verklaringen Inde Vereenigde Staten constateerde eenhoog officier der luchtmacht dat heter slecht voor Engeland uitziet Prof dr WiUiams van de Universiteit NorthCarolina heeft in een interview verklaard Duitschland zal waarschijnlijkdezen oorlog winnen In berichten uitStockholm wordt gezegd dat Ergeland gegronde redenen schijftt te hebben om de successen der Duitscheluchtmacht te verbergen want de correspondent van de Stockholm Tidningmocht Croydon niet bezichtigen Devertegenwoordiger van Svenska Dagbladet is zelfs onder verdenking vanspionnage gearresteerd toen hij Croydon naderde hoewel hij over geldigepapieren beschikte Hy werd naar zijnauto teruggebracht en bedreigd metzeer strenge maatrgelen voor het gevalihij terug zou komen Men krygt den indruk dat de feiten niet ov reenslem nen met de officieele Engelsche overWinningsbe richten Oordeel over de Britsche luchtmacht kei Britsche luchlwapen heeft geen gelijke schrede gehouden met de ontwikkeling aldus majoor Liver Stewart de militaire luchtvaaitmedewerker van de Observe r In het artikel waarin deze gevolgtrekking wordt gemaakt zegt de schryver iwrder de autorl eiten moesten meer luisteren naar je vaklieden Duifichland heeft zlin verschillende typen machines voortdurend verbeterd I e nieuwe Britsche vliegtuigen hebben daarentegen geen groote verbeteringen ondergaan Men dient nu toch dndelyk op te houflen de Spitfiret en de Hurri eanes te bestempelen als onovertrefbare jachtvliegtuigen Hetzelfde geldt voor de Blenheim en Beaufortbom menwcrpers De thans gebruikte Britsche vliegtuigtypen zyn met bijna 60 myl geringer snelheid de minderen van de Duitsche jagers AMERIKA Amerika en de oorlte DK GEMENGDE VERDEOIGUh COMMISSIE Natr aanleiding van de opnckiL van de Canadeesch Anier kaM verdedigingicommissie heeft Ïl verklaard dat het staatsdepartenZ daarin vertegenwoordigd zal zijn organisatie van zulk een coniB i3 viel geheel binnen de bevoegdW van den president als opperbeü ber van de Amerikaansche slriJ J ten De goedkeuring van het lenl was er derhalve niet voor nojfc O UndeiMiqJ De Senaat heeft mei algemeetie ste men het reeds door het Huis Miau gevaardigden aanvaarde wetsontwï aangenomen waarbij aan schepen I Vereenigde Suten wordt tuegeit om kinderen uil 4e oorlag ebiKU weg te voeren Voorwaarde is dat VTÖgeleide door de oorlogvoerey mogendheden wordt verstrekt In y band met kleine veranderingen J hte ontwerp nog eens naar het van Afgevaardigden terug Nieuwe minister van I aodb i Roosevelt heeft den onderstaalsj tans vMi het mmisterie van Lajj bouw Wiekard benoemd lot minitto van Landbouw in plaats van den treden democratisehen cand laat voa het vicepresidenlsschap Wa lac Senaatsdebat over de redi ollitt In deij Senaat i de rede van BuUiti Maandag het onderwerp geweest vu een fel debat De democraUaoae sen tor Clark noemde de rede v n BuUm een oproep aan het volk der Vereeni de Stalen een niet uitgeluklen oorW Ie beginnen waarvoor AmiTika volgcns Bullitts eigen woorden onvoort reid IS Deze opwekking grenst au landverraad Clark vroeg pf BuUil wëllkht d aaroih pleitte voor erkennBii der regeering Pétam omdat hij vn de dal anders in hel Fran c He oorlop schuldproces de vcrvlichtingen aan lut licht zouden komen die BuHitl tegej over Frankrijk op zich genomen hedt De democratische senator Wheeler beschuldigde BüUilt ervan meer dan iedere andere Amerikaan te hebben getracht de Vereenigde Staten aan it zijde van Frankrijk in den oortoj te betrekken Vrachtschip door MeYicaansclw kanonnecrboot aantehewki Het radiostation Mackay heeft een draadloos bericht opgevangi n van het Amerikaansche vrachtschip Frasch dtt meldde dal het te Acapuico om onbekende redenen door een Me vicaaiisclie kanonnecrboot was aangehouden De American Ltgin In de persconferentie heeft Well desgevraagd verklaard dat hy geea nadere befichten had over het troepentransportschip American Legion dat naar gemeld meer dan 8U0 Anieriku sche staatsburgers van de Ficscte haven Petsamo naar de Vereenigde Staten terugbrengt Het min sterie VM Marine staat mlus hen m voortduKïde verbinding met den marine attadli in Europa om de grootst niogelüb veiligheid voor het fc ip t verkriJieB De Duitsche ambassade heeft v er de Amerikaansche pers een conferenlit gehouden waarin het Duitsthe stindpunt nogmaals uitvoerig werd uiittor gezel Sceptisch Amerikaansch oordeel NADERENDE ONTBINDING VA HET EMPIRE De militaire luchtvaartexpert van Nej Sfork Herald Tribune heeft in een commentaar op den luchtslag boven Londen geschreven dat het niet Engeland slecht staat Naar ualeiding van dit oordeel van een tof geplaatst officier der AmerikaamciM luchtmacht constateert de Deutacli Allgemeine Zeitung dattoj meening door het Witte Huis gede wordt Want aldus het blad door laat zich verklaren dat preliiieiil Roosevelt reeds thans van d veronderstelling uitgaat dat Engeland m meer in staal zal zijn Canada l dedigen Het wegkwynende verW wen op de Britsche macht kan nau lyks beter bewezen worden Het blad herinnert er verder I dat Engeland zelfs de troepen sedert S9 jaar in Peipmg en Tlew hebben gelegen terugtrekt om enkele compagnieën te gebruiken de Verdediging van Aden j Imgeii aiin den zuidelijken t ï de Roode Zee tegen vallen Dal Engeland nu ook mi in den oorlog zyn West Indisch tingen afschrift is een voorbe de ontbinding van het wtn ldru ZWEDEN Zweden en Nê derl HERVATTING VAN H HANDELSVERKEER uitdrukkelilk Het Zweedsche mmisleriej lenlandsche Zaken deelt maatregelen genomen zyn j if vatting van het bandels ei l tf verkeer tusschen Zweden ea t land in beperkte male n o ded J maken Naar vaatgesteld zal het hieibu r if een voorlooplgen maalregi s in September iderhandeiiR een blijvende regeling jV Ü delsverkeer tusschen ZwedeB d e r 1 a n d geupoid zuUeo