Goudsche Courant, dinsdag 20 augustus 1940

j EEDE BLAD DINSDA i AUGUSTUS 1940 STADSNIEUWS ui iQoudsche Voetbal Bond Geen kaasmarkt jjnilit U rcedi onder Bfanwiland lilrmllea yoarloopic o luusZji ten worden ehouden Dit feMt li k Toor de Goudsehe kawmarkt Het 25 jarig bestaan van De Producent OFFICIEELE MEDEDEELINGEN UITSLAGEN JUNIORENCOMPETITIE ZATERDAG 17 AUGUSTUS 1940 Afdeeling A Gouda B Gouda A A M van Gooswilligen 1 2 Moordrecht A N O A A F Geukes 0 2 O N A B O N A A A Hofstede O U G S V A Bodegraven A J Baas 1 4 Afdeeling B Groep 2 Nieuweïkerk A Zwervers A M Hornis 0 1 O N A C G S V B J Groeneweg 4 0 Afdeeling C Gouda E Olympia A K F Nolte 1 6 Uitslag Zondag 18 Augustus Gouda I N V B elftal District G V B J C Kapteijn 6 1 PROGRAMMA JUNIORENCOMPETITIE Donderdag 22 Augustus 1940 AfdeelingA G S V A O NA A 7 30 uur M van Gooswilligen Gouda A Gouda B 7 30 uur A Hofstede Zaterdag 24 Augustus 1940 Afdeeling A Gouda A Moordrecht A 4 uur D A de Koster Bodegraven A Gouda B 4 uur K F L Nolte GS V A O N A B 4 uur F Geukes Afdeeling B G S V B Zwervers A 5 uur J Groeneweg I Gouda D Gouda C 5 uur L van Schaik WAARSCHUWING De vereeniging Spoorwegen heeft een halve competitie uitgeschreven voor bedrijfselftallen e a Hiermede wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het leden zoowel van den N V3 als G V B ten strengste verboden is aan deze wedstrijden deel te nemen Dit verbod geldt mede voor H H scheidsrechters en andere officials van den N V B en G V B Overtreding van dit verbod heeftschorsing tpt gevolg e aangesloten vereenigingen wordenbeieefd doch dringend verzocht ditverbod ter kennis van haar leden tebrengen INSTELLING EVENTUEELE ZATERDAGMIDDAGCOMPETITIE Vereenigingsbesturen worden verzocht een onderzoek op korten termyn te willen instellen of in hun vereeniging animo bij hun leden bestaat tot het spelen van competitiewedstrijden op Zaterdagmiddagen inplaats van op Zondag De bedoeling is dat spelers en elftallen die op Zaterdagmiddag spelen niet aan de Zondagcompetitie deelnemen Wel is het mogelijk dat een vereeniging b v met 3 elftallen wenscht deel te nemen aan de Zondagcompetitie en PE BERDENKINO IN EIGEN KRING 2ooah gisteren door ons is goneld licrit het geheele personeel aan het be mur van de vereeniging twee gedenkjfBieD aangeboden welke als herinneliof aan dezen dag geplaatst zün boven de trappenhal Nadat de w aagmeester J van 9uuno deze gedenkramen aan het bestuur lad overgedragen heeft de voorzitter yu de vereeniging de heer A Stuuri in uit Vlist dit gesc ienk namens nj producent met groote erkentejjjlcheid aanvaard Na deze min of meer officieele overdracht hebb i tal van sprekers het woord gevoerd Allereerst sprak de Uiecteur de heer W van Wgnen verfolgens kwam de oud directeur de heer A van Wijnen aan het woord die e i uitvoerig overzicht gaf van de totilaidkoming en de ontwikkeling van let bedrijf van den aanvang tot aan iui huidigen dag Namens het bestuur der vereeniging iprakcn vervolgens de heeren J de Oroot Jacz G den Hoed B Yff G Kok en A C Vermeulen waarop nagioit den Raad van Toezicht het troord werd gevoerd door de heeren p C Oskam A de Hoop en A van Bouweling Namens het personeel spraken daarM de afdeelingschefs J Bol P J van é Berg en M J Spek de filiaal chef lilt Amsterdam W A F Brinker en de püihuisbaas J Kasbergen De rij dor sprekers werd besloten jpor do hoeren A A Oskam die spraknamens den Gezondheid en Melkcontróledienst voor vee in ZuidHol Itnd de heer P J Voorsluys namensie Jongerengroep van De Producent a als laatste de heer C Sieuwertsen iidzuivfIconsuleBt aïhier thans inDm Haag Deze dag zal allen be aan De froducent verbonden zyn nog lang Iê aangename herinnering blijver GOED AFGELOOPEN Op den Hooge Schielandsche Zeedijk is de 3 jarige T Teek doordat zy plolieling den weg overstak tegen een imt rijdende auto geloopen De kleine kmm te vallen doch bekwam geen JelMl Do autobestuurder trof geen hukl VOI KSCdNCERT Donderdagavond om 8 uur geeft de irbeiders muziek vereeniging De Pionier haar 2e concert in het Houtmansllllitsoen onder leiding van haar dirifBt den heer C v d Knaap uit Rys Ult Het programma luidt Jlarsch Geburtstag Kühne Ouverture Lustspiel Keler Bela Wals Dolhr Walzer fall Schmeichel Katchen BJerberg Marsch Groot Rotterdam Sdiootemeyer Fantasie uit de opera Ttonhauser Wagner Marsch Koning Voetbal Schootemeyer Advertentieén w Thalia Theater Mazurka met Pola Negri i Aanvang 8 15 uur Reunie Bioscoop Hoera ik ben papa met Heinz Rühmann Aanvang 8 15 uur Woensdag 2 uur matinee Schouwburg Bioscoop De passagier die verdween Gustav Diesl en Bene Deltgen Aanvang 8 15 uur 20 Aug 8 15 uur De Zalm Buitengewone algemeene vergadering Roei en Zeilvereeniging ïouda Aug 8 uur E H B O Ledenvergadering in gebouw Daniël Aug 3 4S aar KaadiandelMiJ Gouda J arlijksche algemeenevergadering an aandeelhouders 22 Aug i uur HoutnuuisplaBtsoen Concert ArbeidersmuziekvereenigingDe Pionier HINDERWET Burgemeester en Wethouders vair Gouda hebben vergunning verleend fan de N V Vereen igde Fabrieken van Stearine Kaarsen en Chemische Producten tot het wijzigen der installaties der Stearinefabri age bestaande uit de volgende afdeelingen C koude perskamer D warme perskamer F bimkergebouw I steariifegakkerü en laboratorium en het Iwbben daarin van totaal 17 electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 67 VP K in het perceel Buurtje no 1 ch AN DE QOIJDSCnE COORANT MELDDE 7S IKAM GELEDEN Naar aanleiding van het voorkomen van gevaUen van runderpest in ZuidHolland welke vermoedelijk uit Engeland waar deze besmettelijke veeziekte zeer groote verwoestingen onder den veestapel had aangericht maakte de Burgemeester van Gouda bekend dat in afwachting van het onderzoek op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken ingesteld de arükelen 4S9 460 461 en 462 van het Weboek van Strafregt stiptelijk en met alle Astrengheid zullen worden toegepast JÏBij niet onverwijlde aangifte en afzondering van besmet of verdicht vee zou onmiddellijk tot vervolging worden overgegaan Teneinde alle mogelyk voor te wenden onwetendheid zün deze artikelen in de GoudscheCourant van 24 Augustus 1865 gepubliceerd Art 459 luidt Ieder houder of oppasser van dieren of van melk of slagtbeesten die verdacht zijn van aangedaan te zyn van l esmcttelijke ziekte die niet dadelijk kennis gegeven i al hebben aan den maire thans Burgemeester der gemeente waar ly gevonden worden en die zelfs vóór dat de maire thans Burgemeester op die kennisgeving geantwoord heeft deze dieren of meikof slagtbeesten niet opgesloten gehouden zal hebben al gestiraft worden met een gevangenis van zes dagen tot twee maanden en eene geldboete van zesteni tot tweehonderd franken In de volgende artikelen worden gevangenisstraffen tot vijf jaren en geldboeten tot duizend franken genoemd Indien veldof boschwachters of politie ambtenaren de hier genoemde artikelen overtreden zullen deze worden gestraft met een straf die een derde hooger is dan de zwaarste straf die aan een anderen schuldigen om hetzelfde wanbedrijf zou worden opgelegd 50 JAAR GELEDEN Dat de IJselstoomtram die velj ja ren klingelend door Gouda s straten reed om de verbinding te vormen tus Gouda Haastrecht Oudewater nog ai eens reden tot klachten heeft gegeven zullen velen zich nog wel herinneren Dat daartoe wel aanleiding was moge hieruit blijken dat de chef van deze tram de verantwoordelijkheid voor dit vervoer niet meer op zich wilde nemen De heer M G van Frankenhuizen chef van deze lyn schreef 15 Augustus 1890 indeGoudsche Courant het volgende Na herhaaldelijk en het laatst bij missive van 4 Augustus j l bij de Directie der IJselstoomtram op verljetering van rollend materieel en weg ter veiligheid van het publiek te hebben aangedrongen onder opmerking ik in deze omstandigheden niet langer de verantwoordelijkheid op mij kon en wilde nemen heb ik geen antwoord hierop ontvangen en een nieuw feit mijn vrees voor gevaar bevestigend by schrijven van 8 Augustus mijn eer ol ontslag te moeten aanvragen indien niet oog n likkelijk de dienst gestaakt werd totdat weg en mateHaal volkomen veiligheid opleverden Het antwoord hierop was mijn eervol ontslag met loffelijk getuigschrift 25 JAAR GELEDEN Abonnementen en 1 Advertentiën 1 De Goudsdit Courant wordt eiken GOtJDA Alphen t d Rön Ammentol Mrgambacht Berkenwoude Bo raven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekenwrp Moercapelle Moordrecht leuwerkerk a d IJssel Ouder wk a d Ussel Oudewater Polsbroek Reeuwyk Schoonho n StoIwUk Waddinxveen woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor De gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1916 welke den Baad ter vaststelling is aangeboden sluit in ontvangsten en uitgaven met een totaal van 871 229 U z B en W deelen mede dat zij tot hun leedwezen de begrooting niet sluitend Hebben kunneft maken dan door de post plaatselijke directe belasting die voor het loopende dienstjaar geraamd was op f 12 000 op te vocfen tot ƒ 150 000 De oorzaken van deze noodzakelijke verhooging zyn een lager saldo van de gemeente reiccning 1914 ca ƒ 12 000 en geen voordeelig saldo op de begrooting 1916 der ge meentegasfabriek VEILING HVIZEN Notaris X van Kranenburg heeft gisteravond in Hotel De Zalm publiek verkocht de volgende woonhuizen Bleekerssingel no 70 f 3750 W van Eyk qq te Gouda Lage Gouwe no 144 Qouda 17 m V u t n I 3810 B de Jong te Gouda Hierony Jïff t s viA AlDhenstraat no 11 ƒ 3910 va maand of 2 S5 per kwartaal iten Gouda 18 cent per week ffal waar de bezorging plaaU nndt Postabonnement per kwar f f 3 15 Alles h vooruitbetsling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 ge We regeU ƒ 1 05 elke regel r f 0 20 JNGEZCflDEN MEDEDÏ UNJ N op een gewone tekstpagina W regels ƒ 1 25 elke regel meer y By overeenkomst geredu e prijzen volgens speciaal ariet KWaRTJESBUBRIEK kleine r ntiën alleen des Zater W 1 3 regels ƒ 0 25 elke 2 meer ƒ o io maximum Pwite g regel Uitsluitend bU Wiuibetaling Inzending tot Wagmiddag 2 uur Bgaaf Tan abonnementen en l twitiëB in te zendoi aan het S w Bfarkt 31 Oouda TeL J en by de plaatselijke agen wus van Alphenstraat F Vink qq te Moordrecht Derde Kade no 82 ƒ 2400 W van Eyk qq te Gouda IJssellaan no 61 niet verkocht Graaf van Bloisstraat no 16 ƒ 2750 A FiJn qq te Gouda Cornells Ketelstraat no 83 ƒ 2450 A H A van Duin qq te Gouda Molenwerf no 6 ƒ 2500 M A J Kortenoever qq te Gouda Turfsingel no U ƒ 1235 F Lugthart te Souda BITRGERUJKE STAND Geboren 17 Augustus Cornells Jacobus z van C J e Keijzer en J de Frankrijker WoudStraat 39 Pieter Maarten z van M Kortlever en P C Versteeg O de Boompjes 145 Leendert Willem z van C van Roon en M Oosterwijk Boelekade 84 Augustus Gerard z van N vanDuijvendijk en A Jonkers Tuinstr 75 Augustus Wilhelmina d van H Zandyk en M van der Laan v Middelantstraat 6A EXABISN BOEKHOUDEN Voor het praktyk examen in Boekhouden van de Vereeniging van Leeraren in de handelswetenschappen te Am terds n zijn geslaagd onze stadgenooten A v d Ben en J OuweneeL SECRETARIAAT Karnemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 met 1 elftal aan een Zaterdagmiddagcompetuie Voor de vereenigingen ligt dus ook een terrein open om een categorie spelers te verknjgcn die om prncipieele rederten niet op Zondag voetballen Waar een en ander reeds deze competitie moet ingaarv wordt spoedjgst antwoord uiterlijk 26 Augustus a s bij het secretariaat ingewacht Ook vereenigingen in den omtrek die tot dusver niet tot het verband van den G V B toetraden en dit thans tot de Zaterdagmidda competitie wel wenschen dienen zich eveneens ot het secretariaat te wenden waar nadere inlichtingen te verkrijgen zijn BEKNOPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST DER VIER VOETBALORGANISATIES OF DONDERDAG 15 AUGUSTUS Deze bijeenkomst op initiatief van den G V B gehouden van welk bestuur aanwezig waren de heeren H M van Triet voorzitter H Frederika C J Bakker en Q van Tilburg later ook de heer W Bosman De R K Voetbalbond w vertegenwoordigd door de heeren A G Engelen en H Lorje de Chr V B door de heeren H v d Poot en J de Wi ger de N A S B door de heeren J C Verboom en J van Gent De voorzitter heet de aanwezigen harteiijk welkom en hoopt dat vruchtdragende besprekingen zullen plaats hebben Spr wyst op de omstandigheden die hebben geleid dat de G y B zij hef dan als oncïorafaeplihg ook contact heeft gezocht met de andere voetbalbonden om tot eenheid in d sport te geraken Op zich zelf is het altijd zoo geweest dat in den G V B plaats was voor iedereen onverschillig politieke of geloofsovertuiging en spr betreurde dat deze laatsten zelfs by de sport verbrokkeling hebben gebracht tot schade van het algemeen voetbalbelang Dat iemand uit principe van Zondagsheiliging op dien dag met voetbalt kan spr aanvoelen doch voor de ovengen is het bezwaar te ondervangen Misschien zijn er die andere gedachten hebben over het begrip éénheid De heeren Engelen en Lorjé wijzen op de ochtendwedstryden bij den G V B terwijl de R K juist rekening houdt met de kerkelijke plichlen en de reisgelegenheid Meer speciaal voor de jongeren zou zy voorstaan de R K elftallen zoo mogelyk m eigen afdeelingen te laten spelen l iet alleen op het veld maar ook in de kleedlokalen lijkt dit van opvoedkundige waarde De voorzitter zegt dat naar zyi mcenig de eenheidjiog verder strekt en wyst erop dat b in Oudewater een neutrale en een R K vereeniging zyn In zoon gemeente is plaats voor één flinke vereeniging en nu moeten beide een noodlydend bestaan hebben door de verdeeldheid Dit alles ten nadeele van de sport Doch zoover is het nog niet dit komt vanzelf en moet door de clubs zelT gevoeld worden De iieer Engelen zegt dat de eenheid en de gedachte van opoffering van ieder moet uitgaan en bij z ch zelf beginnen Dan is vruchtbare samenwerking mogelyk en gewenscht Spr zou op den duur ook meer gevoelen voor wedstrijden op Zaterdag en den Zondag voor het gfzin Deze mcening vfordt door dè afgevaardigden van den Chr V B onderschreven AT AAR ANNEER De voorzitter meent juist dat de sportbeoefening op Zondag volgens de statistieken heeft uitgewezen de heilzame uitwerkingvan voetbalwedstryden op Zondag door verminderd alcoholgebruik cafébezoek enz De vorming van een l estuur Aan de hand van de ledenaantallen wordt de vorming van het nieuwe bestuur besproken De voorzitter merkt op dat het bestuur der onderafdeeling natdurlijk niet geheel Zelfstj ndig zal zijn Toch is het gewenscht ook de nieuwe afdeelingen vertegenwoordigd te hebben in het bestuur Als men evenredige vertegenwoordiging wilde toepassen zou de G V B 70 zetels krijgen tegen de Chr V B 1 dus dat is ondoenlijk ook daar zullen wy de eenheid bevorderen Acht men een bestuur van 7 personen voldoende of 9 met de bepaling dat de eerste bestmirsverkiezing jia 2 jaar er 2 aSI len waarin niet wordt voorzien De heer De Weger zou heU aantal bestuursleden thans b v op 11 willen zien gebracht daar het G V B bestuur uit 7 personen moet aanblijven daarnaast 2 R K terwijl vertegenwoordiging van de andere groepen vooral in den eersten tijd nuttig kan zün Besloten wordt 11 leden waarvan 2 aan te wijzen door de R K Voetbalbond 1 Chr V B en 1 NA S B met e bepaling dat na 2 jaar 2 leden bij loting aftreden Besproken wordt nog de contributieder leden die voor vereenigingen nietin den N V B spelende doch uitsluitend in de onderafdeeling ƒ 0 75 bedraagt Omtrent contribi ie of inleggelden elftallen is nog iet nadenbekend Van Chr V B zijdc wordt het ipejen op Zaterdagen alc eisch gesteld e nals bet houden van vergaderingen niet op Zondag J e voorzitter zegt dat op korten termijn een onderzoek zal worden ingesteld of er verwezenlijking is voor het instellen van een Zaterdagmiddagcompetitie Nadat verschillende plannen hieromtrent ztjn besproken is het resultaat van die bespreking dat elftallen die op Zondag spelen niet aan de Zater dagmiddagcompetitie mogen deelnemen Wel kan e n vereeniging b v met elftallen aan de Zondagcomp deelnemen en met andere elftallen aan de Zaterdagcompetitie of alleen aan de Zaterdagcomp naar eigen verkiezing Waar zulks vi iór d competitie moet worden beslist is spoedige beslissing geboden De voorzitter deelt nog mede dat het reglement nader besproken zal moeten worden doch binnenkort krijgen wij ook uniforme reglementen voor de onderafdeglingen dus daar zal ook deze materie in verwerkt zijn Ten slotte wordt besloten dat de afgevaardigden der diverse bonden op Woensdag 28 Augustus wederom bijeen zullen komen waarbij dan de aangewezen bestuuisleden voor het district aanwezig zullen zyn De voorzitter dankt de aanwezigen voor de vlotte en prettige besprekingen in deze eerste vergadering waarna sluiting volgt PLAATSELIJK NIEUWS Boskoop JUBILEUM DS L B BOUTGAST Ds L B Houtgast die zes jaren de gecombineerde Remonstrantsche gemeente van Boskoop Waddinxveen heeft gediend 1920 26 heeft Zqndag in de Rem kerk te Dordt zyn 25 jarig ambtsjubileum herdacht Voor deze gedachten iseere bestond groote belangrtelling Ds iHojitgast had als tekst zijner gedaehtenisprcdikatie gekozen 1 Thess 2 8 Wy predikten u niet alleen het Evangelie maar ook ons zelf Spr ving aan met de aangename herinnering aan zyn dubbel jubileum drie weken geleden z n huwelijksfeest en 8 Augustus zyn ambt sjubileum Jubileeren acht spr heel geen verdienste doch een voorrecht Levendig herinnert hy zich dat eerste oorlogsjaar 1914 toen hy zijn intrede deed in de gemeente van Nieuwkoop Na 6 jaar verwisselde hy deze plaats met ruime yerten met de geco bineerde gemeente BoskoopiWaddinxveen Zoo ruim Boskoop was ook al vanwege zyn internationale relaties zoo behoudend was Waddinxveen Toch heeft spr daar prettig gewerkt Na weder Gevraagd Woonhuis koopprijs f 2uOO tot f 4000 Brieven met aanbiedingen onder no ü 2944 bureau van dit blad 9 Regenten derVanCappellen Stichting irilta M ip ciru 20 iipn staande bij Qebr Reym Ie Tochtweg Nieuwerkerk a d Ijss met wortel gerooid incl schadeverzekering betaling vóólf aanvang van het rooien Mr W NOLEN Westzeedijk 126 Rotterdam O 2945 9 n Uitgebreide torteering Intiiuock ONOnGOEDIUN vindt U bq I rfePW OP DE OOUWE K to de Turfmarkt O 1940 15 om 6 jaar vertrok t naar Alkmaar en vandaar naar Dofdrecht waar hii nu reeds 10 jaar arbdden mag ViJf en twintig jaar heeft spr ïijn werk mogen verrichten in het wondere ambt waarvan de grenzen zoo moeilijk aanwysbaar yn Het is eigen lijk geen ander werk dan alle andere arbeid en toch het is werk waaraan zoo nauw het leven verbonden ia Het brengt vele gevaren met zich alt men het alleen maar ambtshalve doetl Het kan drukken als een looden last Prof Groenewegcn heeft eens gezegd een mensch worflt het meest gestiOTrKdoor zijn eigen preeken Naar spr s meening is dat ook zoo Maar de voorwaarde is en blyft dan prediken prcditk eerst uzelf anders heeft uw boodschap de genteente niets te zeggen In een persoonlijk slotwoord brachtspr de gemeente dank voor de betoonde hartelijkheid en sympathie Terugziende op alles weet spr zich eengezegend mensch Hef is zyn bedevoort te gaan in trouw en volhardingals dienaar van dat Evangelie dat eenkracht is tot behoud voor een iederdie gelooft Uit den psalmdichter zegfspr Wat zal ik met Gods gunstenoverslaan Dien grooten God voor zijagena vergelden f WATERPOLO Gisteravond speelde voor de bekercompetitie in het Zuiderbad Boskoop II tegen Elftoeren II uitjlag 1 3 Hierna speelde Bodegraven I tegen Giouwe II uit Waddinxween uitslag 2 1 in het voordeel van Bodegraveo H BLOEMENVEalNG Coöperatieve Vereeniging De Boskoopsche Veiling 19 Aug Rozen PechtoU 45 58 et Duisburg 15 21 et Hadley 40 52 et Claudius Pemet 35 56 et Biarclif 25 32 et Butterfly 26 5 et Vierlanden 50 60 et Wilh Kbrdcs 10 15 et Polyantharozen 50 85 et Rosalandia 27 33 et Floiel 50 70 cL Orange Triumph 44 50 et SweetHeart 18 23 et Max Kelltr 12 16 et Edith Helen 20 17 et Aujl Noack 12 17 et Else Poulsen i6 4 et GloriaMundi 30 38 et Allen toulscn 32 40 et Juweeltje 32 46 ct Rosa Mundi 34 64 et Mevr v Straajen van Nes 24 30 et Ingar OhliorK 40 50 et Queen Mary 16 23 et Gemengderozen 12 19 et Diverse bloemen Chrysanten grootbloemig 30 70 et idem tros 13 18 et Dahlia s 6 9 et Clemrtis Durandii 25 40 et idem Prins Hertdrik 80 90 et idem The President 50 490 et idem Mar Ie Coultre 70 95 et INCASSOKANTOOR vraagt in verschillende plaatsen voor het ophalen van achterstallige vorderirtgen geen inning een net persoon Q 2 43 ilO Brieven franco onder no bureau van dit blad Bijverdienste Voor alle plaatsen in Nederland gezocht beaeraera voor drukwerkverspreiding geen direct vast werk vergoeding per twzorging Tevais oenlrel ar controle op bezorgers eveneens verg per controle Brieven No M 1042 Adv Bur ALTA Utrecht O 204I 10 Dr Arnold Beek Art afw8zi tot6iiMt2tllu o 2 39 6