Goudsche Courant, dinsdag 20 augustus 1940

TWEEDE BLAD DINSDAG 20 AUGUSTUS 194Q Gouderak DE WntKLOOSHEID Bb iU acnt der arbeidisbemiddc hot staan deze week i pcnooen ab crluüekende ingetchrcvcn KO D VEBDKONKEN Maandagmiddaf i bet mjarig docbtertje van den landbouwer M in can achter he huis loopende sloot ge aJlen e verdronken 8CBOOR8TEENBEAND Maandagmorgen ontdekte slager P een felle uitslaande schoorsteenbrand bU bakker den Br wfike brand zich aanvankelgk ernstig liet aanzwn Direct na waarschuwing werd getracht met zand en zout het vuur te blusfchen wat ten slotte gelukte De opperbrandmeester die spoedig met een brandbluschapparaat aanwezig was behoefde hiervan geen gebruik meer te maken Ouderkerk a d IJasel BVRGERLUKE STAND Geboren Marinui z van C de Wit en J F Mudde Guibert 7 an C Slingerldnd en A A de Hoop Ondertrouwd Leendert Trouw tionit 2J jaar en Gterdma Cornelia Kik te Rotterdam 22 jaar Oudewater GEVONDEN VOORWERPEN Een beige dameshoedje eerigc geld tukken en een portemonnaie mtt m nd Inlichtmgtn bij de gemeente VOiTBAL ÜBla I VC I 8 4 Unia 2 heeft verioi n met 4 2 Geen kaasmaritt Maandagmorgen is wegens hóï r vocrvcrbnd van kaas alhier geen ïaa markt gehouden Controleurs tn politie hebben de aanvoerdeis van kuss terug gestuurd Een en ander brach vooral op IJsstlveere ctl olk op de be r Het was een grootc schadepost voor de atalhouders en kaaswegers Schoonhoven EFN VEII IGF STAD IN HFT DONKFR Bjrgtm en Weth htbben cpdrüieht gegevm t it het b bakenen an ver dtiisterd Schoonhoven Op vtrschiUendt hoeken en elders waar hei noodig is zullen de trottoir banden wit geverfd orden zoodat ze ook bij nacht te zun zullen zijn Op plaatst n waar het noodzake ijk is doch waar geen trottoirbanden znn lal men de witte verf zoodanig aanbrengt n dat de stad overdag hierdoor met ontsierd wordt Ook langs de Haven Oudi Haven en Voorhavcn zullen paaltjes komen waarlangs planken zoodat voldoende afbluitm ontslaat Em dergelyke afiluitmg za ver mocdeliik langs ctn Gade Sinj 1 wor den aangebracht GESLAAGD De h pr J L v d Pauw en d Pauw zijn beiden gi laagJ voor he Mercurius diploma buekhoudtn en handelsrekenen RecuwUk VARKFNSPEST Ondii de vaikenv van den heer P alhier is varkenspest uitgebroken Een varken is reeds oin de7e ziekte ge tor ven Direct zgn do r den veeartseny kondigen dienst te Den Haag maat regelen genomen om uitbreiding tegen te gaan GEEN HITISSLACRTING In verl and met het bestaande slacht verbod voor vaikens zal het cik ver boden ziin looals m de e gemeente v el geschiedt het slachten van var keis voor huisslaehtmg Waddinxveen DK NIEUWE FABRIEK VAN OOBBELMANN De heer P D Stuurman architect te Waddmxveen heeft beden aanbesteed het maken van de gewapend betonwerken voor een fabrieksgebouw te Waddmxveen voor de N V Louis Dobbelmann te Rotterdam Ingeschreven werd door de volgende firma s A J v d Have Rotterdam f 98 753 Gvd Wellen Schiedam ƒ 104710 Stolk Se Geutsen Vlaard Ambacht ƒ 105 700 NV vh J P V Eesteren Rotterdam ƒ 121650 NV van Waning en Co Rotterdam ƒ 126 900 P Bokhoven Gouda ƒ 128 000 NV P C Zanen Haarlem ƒ 129 475 NV Holl Beton Mij Den Haag ƒ 129 800 KV Kondor Amsterdam ƒ 129 950 NV De Peel Roermond ƒ 132 700 NV v h H J Nederhorst Gouda ƒ 132 943 N V J M Strijland Uithoorn ƒ 133 000 NV Boele v Eesteren Den Haag ƒ 134 000 N V Bato Den Haa ƒ 136 300 N V Rijnl Beton My Delft ƒ 138 500 N V Wemmk e Betonfabrieken Leid n ƒ 139 700 Gebr A tn J den Ouden Alhen a d Ri n n 40 000 NV A damsche Aann My Amsterdam f 140 000 BUITENLAND JAPAN De Japansche politiek in de Zuidzee OVEREENSTEMMING BEREIKT In een be ipreking welke 2 uur geduurd heeft hebben de ministers an Buitenlandsche Zaken van Oorlog van Manne van Handel en Industrie en g reraal Ko so de vroegere minister voor Overzeesche Aangelegenhe eenstemmigheid bereikt over de regptwngspolitiek ten aanzien van de geb edèfKm de Stille Zuidzee Het resultaat vSu e conferentie is gister avond door deh niinister van Buitenlandsche Zak r meegedeeld aan den minister president Men verwacht dat de prem er binnen énkele dagen een bespreking zal hebben et generaal Koiso De evt door hen bereikte overeenstemming zal door de rege ring word aangekondigd Vanmiddag is een pailementaire m ssie uit tien leden van het Hoogerhuis onder leiding van maikies Maye da uit Tokio vertrokken voor eei tocht van een maand in het Zuidzeegebied o a naar de Philippynen BALKAN Roemenië en Bulgarije DE ONDFRHANDELINGEN TE KRAJOWA De Roemeensche en de Bulgaarsche de legatie zijn Maandagmiddag te Kra jowa voor de eerste besprekmgen bij eengtkomeri Van te voren hadden de beide delegatieleiders een onderhoud net elkaar gehad dat twee uur duurde D Roemeensche autor teiten treffen maatregelen om de Zuidelyke Do hroe sja met het oog op den te ver vachten afstand aan Burgarye te ont ruimen De Raemeensch Hongaarsche onderhandclmsen Naar aanleiding van de Roem enseh H mgaarsche onderhandelingen in urnu Sevcrin is gisteravond het vol geide oommtmique uitgegeven De Hongaarsene en Roemeensche de ef atie hebben 11 Augustus twe vergaderingen gehouden Tydens de 7e vergaderingen zette de leider van de Ro mecnsche dcle ati Valer Pop het Rucmeensche standpunt uiteen D lei der der Hongaarsche delegatie Horj m lakte hierover enkele opmerkingen De beide gedelegeerden kwamen ove een persoonlyk aan hun regeeringen rapport uit te brengen De beide dele gatiet zullen echter in Tumu Severin blyven De datum der volgende vergaderuig zal nog worden medegedeeld ZWITSERLAND De BriUche neutralitjpitsschendingen LONDEN BETUIGT LEEDWEZEN Het Zwitsersche departement van Buitenlandsche Zaken deelt mede dat de Bntsche regeering aan het Zwitsersche gezantschap in Londen haar leed wezen voor de schendingen van het Zwitsersche luchtgebied door Bntsche vhegtuigen heeft betuigd Het Britsche luchtwapen heeft aanwyzingen ontvangen al het mogeliike te doen om het vbegen over Zwit sersch grondgebied te vermyden DENEMARKEN OPLEIDING VAN RECRITTEN IN DENEMARKEN Het Deensche ministerie van Lands verdediging heeft medegedeeld dat m November a s weder begonnen zal worden met de opleiding van recruten voor den militairen dienst Tegelyker tyd zal het grtxitste deel van de Üians m dienst zynde manschappen wier opleiding voltooid is naar huis worden gezonden Ken overeenkomstig aantal met groot verlof zynde manschappen met voltooide opleiding m het byzon der van de winterlichtmg 1939 zal emd October m hun plaats weder voor een half jaar onder de wapenen wor den geroepen DENEMARKEN ERKENT SLOWAKIJE Volgens een mededeeling van het Deensche ministerie van Buitenland sche Zaken heeft Denemarken thans Slowakye de facto en de jure erkend GRIEKENLAND BRITSCHE DEELNEMING INZAKE DE ONDERGANG VAN DE HELLI De eerste Lord der Britsche Admi raliteit heeft het volgende telegram doen toekomen aan den Gnekschen nunister van Marme Met het groot ste leedwezen verneem ik dat de kruiser HeUi tydens zyn deelneming aan J de plechtigheden op Maria Hemelvaart door een onder water varende dujkboot tot zinken gebracht i In naam van de Admiraliteit de efficieren en manschappen van de Bntsche Vloot geef ik uiting aan thyn diep medegevoel voor de Grieksche vloot In politieke kringen te Berlyn noemtmen dit telegram een hoogtepimt vanEngelsche huichelary Dat Engeland mdit opzicht geen scrupules kent heeftreeds de bekende i ebeUnenis vanOran aangetoond s FINLAND FINLAND ZAL GEEN HONGER HEBBEN s Minister president Rjti en de vTce gere mmister voor de Volksvoorzie nmg Tanner hebben redevoeringen over den economischen toestand van Finland gehouden Ryti constateerde dat door de demobilisatie van het leger werkkrachten voor den herbouw vry gekomen zyn Zelfs by de moeilyke economische positie van het land welks herstel in hoofdEaak van den buitenlandsch n handel afhankelyk is behoeft in den komenden win er me mand voor honger te vreefecn Werk loosheid van groottn omvang behoeft niet verwacht té worden Tanner wees er op dat de buiter landsche handel e n concentreerende organisatie eischt en deelde mede dat daarom een bureau voor de centrale leiding van den buitenlandschen han del opgericht zal worden FINSCH SCHIP AANGEHOUDEN Het tusschen de Vereer gde Staten en Petsamo vaicnde Fmsch hip Mathilde Torden is naar thans bekend wordt de or de Eng lschen opgebracht en gedwongen een Schotsche haven aan te loopen De Mathilde Torden die 6000 ton meet had uitsluitend lading voor Finland aan boord FRANKRIJK ALLEEN FRANSCHE ARTSEN IN FRANKRUK JJet Journal Official publiceert een wet welke de uitoefening van het beroep van arts in Frankryk beperkt tot die Fransche staatsburger wier vadef eveneens het Fran sche staatsburgerschap bezat Uitzondermgtli kunnen gemaakt worden wanneer personen zich jegens Frank ryk in wetensch pelyk opzicht verdienstelyk gemaakt hebben of m den wereldoorlog of m den oorlog van 1939 gevochten hebben in het Fran selie leger of den Hen November 1918 het Fransche staatsburgerschap hebben verworven BINNENLAND DF KAASMARKTEN Naar aanleiding van het bericht dat geen kiasmarkten meer gehouden zul Icn worden vernemen wy nader van bevoegde zyde dat alsncg getracht wordt een opschorting dezer markten te voorkomen Het V ei voer en afleveringsverbod geldt slechts voor enkele dagen tn het ligt m de bedoeling dit verbod zoo spoedig mogelyk in te trekken Over enkele dagen zal vermoedelyk een nieuwe regeling worden btktnd gemaakt GEEN VERHOOGDE WEGENBELASTING MEFR VOOR AUTOS MET GASGENERATOREN De Motoriytuigbelastmgwet leg m art 3a den gebruikecs van motorrytuigen welke niet door benzine worcien voortbewogen een verheogde wegenbelasting op Op deze w yze ver schaft de schatkist zich een compen satie voor de derving van mkomst r uit de benzine belasting tengevolge van het gebruik van Dieseloliemotoren ed Op het oogenblik gaan vele auto bezitters vooral exploitanten van vrachtauto s gedwongen door he ge brek aan benzine er in zekeren zin onvrrywillig toe over hun wagens om te bouwen voor het gebruik van hout gas kolorgas e d Deze menschen voelen uiteraard de verhoogde v e gen belasting als een onbiUykhcid in aan merkmg nemende de kosten en het ongemak aan den ombouw verbonden De ANWB heeft samen met an deren deze aangelegTheid onder de aandacht van de autoriteiten gebracht Naar aanleiding daarvan heeft de secretaris generaal van het departs ment van Financien thans bepaald dat artikel 3a van de motorrytuigenbelas tmgwet voorloopig buiten toepassmj blyft voor motorrytuigen uitsluitend ingericht voor aandryving door hout koliv of turfgas zoodat voor deze wagens wegenbelasting wordt bere kerd volgens hetzelfde tanef als voor motorrytuigen die op benzine ryden Het besluit is reeds in weiking ge treden DOOR DE DUISTERNIS NUSLEID EN VERDRONKEN De vorige week Donderdag sfuikelde m de Jav astraat te s Gravenha e een 64 jarige kellner uit Voorb irg Hij k ceg een hoofdwon ie werd aar d centrale post van den G G G D ver bonden en begaf Zich toen op weg naar huis Hy kwam echter met fn Voorbufg aan Gisteravond heeft de Haagsche po itie zyn hjk in het wat r van de Koningmnegiacht g B GELING BETREFFENDE VERKOOP VAN TURF In aans uiting op de intrekiving van de dispensatie van het verbod tot het verkoopen af ve n en vervoeren an turf d d 29 Juli maakt de secretarisgeneraal waarnemend hoofd van het departement van Handel Nijverheid en Schcepv aart bekend dat tot weder c i z gging een re elmg ia vastgesteld wtlke de voorwaarden omv gt waarop ijot aan verveners en handelaren in vaste brandstoffen welke van den verkoüftjian turf hun normaal btdryf maken Öf der is toegestaan alle soorten turf te i erkoopen af te leveren e vervoeren ol te doen vervoeren Deze regelmg is neergelegd in een circulaire welkt ten kantore van de plaatselykc diftubutiedieiuten kan worden Sfgehaald BOEROERU AFGEBRAND Maandagavond omstreeks 11 uur is brand uitgebroken m de kapitale boeVeJery bewoond door den landbouwer A Oldenkamp te Oosthulen Het vuur greep zoo snel om zich heen dat de bewoners zich slechts ttmau wemotxl konden redden De brand weeren uit Hooghalen Beiden en van het vluchtelingenkamp in de gemeente Westerbork waren aanwezig doch konden wegers gebrek aan water weinig uitrichten De geheele inboedel het gereedschap en een groote party hooi en koren gingen verloren Drie varkens kwamen in de vlammen om De brand IS vermoedelyk ontstaan door broei Verzekering dekt de chade RECHTSZAKEN Naar verboden zolder geluisterd HOTELHOUDER VEROORDEELD Voor het Duitsche I andgerecht werd gistermiddag nog een klacht over het luisteren naar een verboden zender behandeld De hotelier G uit Arnhem had op 26 Juli met vrouw en dochter en twee pensionga ten in zyn woonkamer naar de EngelstJie radio geluisterd Verdachte zeide dat terwyl het gezelschap aan hetfcuistercn was twee agenten voorby het raam kwamen Die agenten komen wel meer by beklaagde in verband met de nachtlysten Ook nu kwamen beide mannen binnen en zy bleven luisteren tot het einde van de uitzending waarna de een het rachtregijter controleerde terwyl de ander proces verbaal opmaakte Verd keek daar zeer v an op omdatwel vaker politie agenten by hem naarbuitenlandsche zenders kwamen luisteren V erdachte zeide daardoor den in druk te hebben gekregen dat het luistren naar den Éngelschen zender in dezen Kring niet zoo erg was Hy achtte zich geheel te goeder trouw aangezien hy anders by het zien aankomen der agenten heel gemakkeUlk een ander station had kunnen draaien Tenslotte deelde verd mede dat hy peenszins anti Du tsch gezind is en dat hy heelemaal niet sympathiseert met Engeland De aanklager zeide persoonlyk In Arnhem een onderzoek te hebben ingesteld Van veidach es vrouw en van een pensiongast heeft spr vernomen dat men we wist dat het luisteren verboden was maar dacnt dat het zoo erg met was In zim requ sito r wees dr Kob itz er voorts op dat iedereen weet dat de En sche zender eueen brengt Men maakt daarby propaganda tegen Dj Ischland en neemt het dan niet zoo niiiw met de waarheid Verdachte heeft niet alleen zelf het verbod overtreden doch ook anderen in d gelegenheid gesteld naar voor Duit hiand ongunstige berichten te luisteren Daardoor wordt de Duitsche zaak geschaad Wat de strafmaat betreft vMide spr vexir dit geval nog enige verzachtende omstandigheden m aanmerking nemen en daarom vroeg hit thans niet de maximumstraf doch veroordeeling tot een gevangeiisstraf van 1 j iar en 2 maan den en bovendien tct een boete van 300 by met betaling te verhangen door 30 dagen gevangenisstraf De rchter wairdeerde de verzachtenie omstandigheden iets hooger en veroordeelde beklaagde tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een gelaboete van 500 gulden aubs 100 dagen gevang nisstraf Een pseudo onder officier MUZIKANT VEROORDEELD Heden stond voor de rechtbank Utrecht terecht de 20 jarige zv jtj de niuzikant J L K die emd i tvan dit jaar twee padvinders t H ten had aangehouden en hen terSShij het voor deed komen of hii onderoffkiier van de Duitache Z macht was arresteerde weKms Idragen van verboden umfomun h zou hen overbrengen naar de kaïfr in Utrecht waar z op w e brood gesteld zouden wordi n K irer echter wel voor zorgen dat 7n i beter zouden hebben ala hy h t jwüT horloge dat een van hen droeg kï TDe jongens vertrouwden het zJS met erg temeer daar de oiuleioffi reeds onmiddellyk een poging a zich van hft horloge meester u ken Toen zy op hun vraag i hij z kkon legitimeercn geen antwoord kwïgen zetten zy het op een schreeunmzoodat al gauw eenige inwon rs v Houten kwamen toesnellen De magprobeerde te ontvluchtte ma r 7t gelukte niet De rechtbank veroordeelde K tot j maanden met aftrek van preventiev hacntenis De officier van Justitie had n v r band niet den ernst van hel foit gevangenisitraf van een jaar feLtisthi f 4 Het drama te Scherpen zeel DADER tor 5 JAAR VEROORDEELD Heden heeft de rechtbank te Li etht uitspraak gedaan in de mourzaait t Scherponzeel De dader de 39 jarip krantenbezorger te Scherpen eel H C van R werd veroordeeld tot vyf jaar jgevangemsstraf met aftrek van den tyd in preventieve hechtenis doorgebracht Uit het onderzoek was gebleken dit van R geruimen tyd een ongeoorloofde vei houding met het slachtoffer V moeder van acht kinderen had onderhouden waarvan echter de echtgenoot van de vroujrafwist All ging goed tot op een gegeven dag van R ruzie met de vroi n kreeg e ver een pru menboompje in den tuin van njn vroegere woning De echtgenoot van de vrouw had dit boompje laten weghalen zonder toestemming van den krantenbezorger Van R zon op wraak en in den middag van den 24sten Apnl lerschafte hy zich toegang tot de w omng van de vrouw die hy slapend in bed aantrof Met een revolver die hy var een soldaat gestolen had schoot hy haar toen dood Het wapen werd later m een weiland teruggevonden tit het psychiatrisch rapport was gebleken dat V erdachte minder toer leen ngsvatbaar was De officier van Justitie had een gevangenisstraf van zeven jaar geeuchl JONGEMAN VERDACHT V KS POGING TOT MOORD VRIJGESPROKEN De msterdamsche rechtbamc sprak een jongeman verdacht van pog ng tot moord op zyn moeder op zyn broer en op z in zuster vry van het ten la te gelegde In Maart j 1 had de man eer maatachappehike n islukkeling d e door den psychiater rn inderd toerekeningsvatbaar v erd verklaard een weinig phospnorbry inde theepeif gedaan omdat hy naar zyn meening door zyn familie werd geplaagd Het middel was echter volkomen ondeugdelijk en de moeder die ei n slok had geproefd hnd er geen enkel nadeelig gevolg van ondervonden De andere gezinsleden hadden geen druppel van het brou el gedronken Dok de offic er van Juutitie had vryspraa gereejuirecrd zoodat de jongeman ter zitting tn vryhfeid werd gesteld ADVERTEERTZ IN DIT BLADZ FELILLEION Nadnik erbocl o De zonderlinge erfenis Zoo n vent neen die kbn niets Ik heb tegen de vrouw in de kassa ge zrgd dat zy kan blyven als zy zk h anders gedraagt Zij ia weduwe en Iteeft twee kinderen Dan kan men niet grof zijn Ik heb een dozijn werk vrouwen aangenomen Bn vanavond ik heb al getelefoneerd komt de man die de films aan het theater verhuurt Die zullen wc wei klein krijgen Over nwrgen begmt de reclame en beg n nei wy opnieuw te draaien Hanni vertelde van baar ondenrtn dingen Wel nep Lore aeg dan ken Ui den kerel al Wat voor een kerel De ipioo Lore houdt Je kalm miss hien Goedi hitoter en oordeel dan onderbrak Lore gejaagd Den gcheelen morgen ttond Mtemand in degang die mij opvicl Hut hij blijkbaar met te doen had Cen magerevent me m gezicbt aJa ee roofvogel En bijna mu ik zeggen datflr hem vandaag niet voor bet eerat tag Waa v gMaren niet een mania hiMwr HmwI Herinner Je je nietIn den bioacooi caaat de ingangadeur zat daar niet iemand k kan er op zweren dat het dezelfde is Maar waarom bespionneerdemen ons Waarom waarom De een ofandere reden moet het hebben Maardat doen wij niet Hanni Dat is tegek en Knauer doet mee Jouw aardigc Knauer Hanni werd vuurrood Wat denk je wel nep zy ujt Ik ken Knauer niet beter dan jij Alleen met dit verschil dat hij10U met de oogen verslindt als hij jeziet Doet hij dat werkelijk Lore Een blinde kan zien dat hy verliefd op je IS Dat IS natuurlyk onzin zeideHanni maar de bloa ble op haarwangen Nu Ja in ieder geval hebben wyalleen zakelyk met Knauer te maken Best antwoordde Lore danbellen wy hem dadclyk op en verbieden hem al die malle dingen Maar Hann was van een andere meening Knauer had haar verzekerd dat er van bespionneeren geen sprake was Nu hy echter t etrapt was wilde zy de zaak omkeeren Omkeeren Ja wy zullen bet roofvogelgezicht een poets bakken Wii zullen hembespionneeren of laten spionneerenHoe vmd je dat eindigde Z4 verrukt over haar mval Misschien komen wti door dean wtat of het spoorvan d i man die ons di al es heeftBegeven Hy mag het a ict meiben Zou het niet leuk zyn Lore rook nieuwe avonturen Ol dat leuk zou zyn antwoordde zy Maar nu heb ik honger reuzen ttonger zelfs Hanni had goulasch gemaakt en daarna was er perencompote Het smaakte verrukkelyk Lore at voor drie Bioscoopsfeer maakt honge ng legde zy uit En moe nu ja na zulk een nacht Zy gmg echter niet liggen maar hielp tot den avond duchtig mede Toen de vrouwen om ze en uur ver trokken was t huis keurig schcxinge maakt Oen volgenden dag zouden zy nog eens terugkomen maar alleen om den kelder en de portalen schoon te maken 0e zaal waarin gespeeld wa bezat geen meubelen meer Een spiegelglad de parketvloer dat was alles Hanni legde uit dat zy hier een sportzaal van zou maken zoodra zy de noodige deelnemers by elkaar had Zy zou een advertentie plaatsen en ook kaarten rondzenden Zy zou wel leerlingen kry geh Lore was van dezelfde meening Eigenlyk hcerlyk zeide zy ly hebt een school en ik een bioscoop Zoo maakt men carrière Dat wiJ zeggen als het lulct als het met lukt kunnen w j met lucifers gaan loopen Toen wandelden zy voor het eertt ji den tuin Het mooiste en grootste ge deelte lag achter het huis Daar hy echter een jaar lang niet onderhouden was leek het een miniatuurbnsch Groet al blieft terug Lore fif f nni Waar wiet Daar onzen buurmanWerkelyk daar stond m den naasten tuin de grysharige heer dezelfde tegen wien Lore zoo onhoffelyk was ge weest toen hy gisteren met haar had willen spreken Hy droeg een turn manssohort over zyn kleerer en had blykbaar in den turn gewerkt Nu stond hy midden in een heerlyk rozenperk en sneed de mooiste bloemen af Lore groette genoorzaam Je moet hem ook een ultnoodiging voor je gymnastiekschool sturen zeide zy Alle neeren moesten sport doen Maar toen zy nu achter bramenstrui ken een klem huisje agen opduiken verloor de Buurman zyn belangryk held vooi haar Het huisje van de nachtwakers nep zy uit Kom dal moeten wy gaan zien Het was luiat het oogenblik waarop Reinmann en Muller elkaar aflosten Zy zaten in een klem vertrek dat als keuken was ingericht en aten hun avondbrood zy onderbraken hun maaltyd toen de meisjes binnenkwa men en stonden eerbiedig op Het huis je dat vroeger waarschiinlyk een pa viljoen was geweest had behalve de keuken nog drie gezellig ingerichte kamers Overal was het keurig en zin delyk In de keuken lagen twee revol vers De aanblik alleei deed Hanni huiveren Nu ja nachtwakers hebben zulke dingen noodig Als er nog iets is al u noodighebt wilt u het wel zeggen zcKicHanm Maar de mannen bedankten zy had den alles wa zy ncKidi hadden Of cfen dames lueis ontbrak Voor aues een betrouw ba r dienstmeisje dat den gehpelen dag m huis wasT Inderdaad een dienstmeisje ontbrak het huis was zoo groot Ik zou u myn nichtje Bertha kunnen aanbevelen zei Reiijmann Zy iszeventien jaar fatsoenlijk eerlyk enkan goed werken Als ik haar zou mogen voorstellen zou zy erg blij zyn Waarom eigenlyk met Hanm keek Lore aan en Lore Hanm Tenslotte was het goed om te weten wie men in huis had Stuurt u haar maar by ons zeide Hanm En Ja wie is de mynheer hiernaast Ryde heet hy juffrouw Hymoet erg ryk zyn Men zegt dat hygierig IS Maar wat kan men op depraatjes van menschen aan metwaar Als buurman is hy een ideaal En g een familie Neen voorzoover ik weet heefthy eenige jaren geleden zyn vrouwverloren En kinderen heeft hy zekerniet hy woont daar heel alleen Hyheeft eeg paar oude bedienden en eenbejaarde huishoudster Een zeer neten fatsoenlyk man Tegen acht uur kwam het verwach te bezoek van den filmagent Zicht baar onder den indruk van de grootte en den rykdom van bet huia volgde hy Hanm en Lore naar de studeer leamer nam plaats en son een langen tyd mets zeggen Maar Lore nam het woord JHy had de filmverhuurcontrac ten docMTgezien en was buiten uchzetf Ten eerste over de fikns zelf welke i miseraoe aren en wpüte mer alleen jaan iemand die geen flauw idee had I van zaken kon opuringen en ten twcMta f over de pryzen Zy had nauwkeurig geïnformeerd wat een theater dat over zeshonderd plaatsen beschikte betalen moest en wat zy gehoord had was een schandaal Een schandaal vroor de firma welke hy vertegeowoordigde Dat moest anders orde of men zag van alle zakendoen al E dan nog die andere geschiedenis Ruur tweedmzend nuirk was de F vorict aan huur schuldig f blevren Ik begryp eenvoudig hoe u hpt cyfer zoo heeft kunnef ate oploopen U had zeker een kwaad geweten met Ik denk er m geen geval aan deze som zoo maar te betale dat wil ik u vooruit zeggen zoodat f geen misverstanden kunnen zyn Dit ging nog een poosje zoo v4or en Hanm die er by zat had srhikfl haar zuster Alexander Tommich lachte in toonaarden beleefd zuurzoet betreurend excuseerend vnendelyk legen Zyn gezicht was de waard Toen Lore hem pindelyN het woord het zuchtte hy verlicht Hy zag aUes in alles Z T lead groote belangstelling voor fvoriet en wikJe graag opnieuw le Jren Over de twee duuend marlt M j 1 k Aan Dat dS dan later gesprolten worden geen haast En wat de filmhuur j trol zyn firma waa bereid mogelyk tegemoet te komen Tcnf was bU staat een heele schlagers aoo te biedei Als V wenschtc zoo noodig niet alleenopwjj ringsrecht voor den omtrek van Peterstraat IVarW