Goudsche Courant, dinsdag 20 augustus 1940

DINSDAG 20 AUGUSTUS 1940 BUITENLAND kadegebied en is in het gehpel niet korter Daar de regeering der Vereenigde SUten weijBTt op te geven waarom lU dezen koer voor den veiligsten houdt wordt in perskringen het vermoeden geuit dat het schip m de tuurt van de Engelsche kust moet Stilhouden om leden van de Engelsche of van de Noorsche Koninklijke familie aan boord te nemen FRANKRIJK Fransche torpcdojager vergaan AND LeOBRBERICHT VAN HEDES UWE LUCHTAANïilEN OP FABRIESr OLIEVELDEN ENZ de Engelsche luchtmacht actief joperbevel van de weermacht britf nd j iui t P heeft nieuwe behaald Een duikboot heeft ijfl bri groote bewapende Britv pvaardAJschip Ampleforth als01 ander vijandelijk koopvaarvan 6610 brt tot zinken Een andere duikboot onder vm luitenant ter zee eerste Cohauts waarvan reeds een Il van 2 00 brt was gemeld p totaal 41 000 brt vijandelijke luchrep ruimte tot zinken ge k tet tt K pandt verkenjuilooiilt hel luchtwapen wapenlien opï a pluatscn voor brand rwi tal la ties haven vliegen irm pciu oncentraties m het jmjer 11 Kiaafsehappen Suffolk AUt Oxford succesvol met I1 I1 U 3fi nKhls waren ónze aanvallen ht op vliegvelden in Zuid Enge aljmecii op haveninstallaties en unkinstallaties aan de Britsche il ai ZuiJwestkust Viiandelijl vliegtuigen wierpen in nacht van Ifl op 20 Augustus op hillendo plaatsen bommen op p ijll n en op terreinen Enkele lers werden gedood en gewond Ijndieideno hui en werden vermeld jKt zg het krachtige optreden van iligheid s en hulpdienst als K van den eigen hulpdienst der Biking Isonden op verschillende uiteen ontstane branden snel be longen worden ÏOT vijandelijke vliegtuigen werden ir lagers on luchtdoelartillerie neerpbolen Twee eigen vliegtuigen nnifn veripist EU WEST SCHOT8CHE HAVEN Naar gisteren werd medegedeeld is de Fransche torpedojafpr Maille Breze 2441 ton in de nabijheid van een West Schotache haven gezonken Op het schip vond eent een ontploffing plaats waarna het volkomen in vlammen stond Verscheidene matrozen tlsmede redders die het niet te blusschen vuur bestreden werden gedood Ongeveer 60 anderen werden gewond Het schip bevond Eich ongeveer een mijl uit de kust toen de verschrikkelijke ontploffing plaats vond Alle dokters en verpleegsters uit den omtrek werden gealarmeerd De ziekenauto s brachten de gewunden naar de ziekenhuizen en geestelijken dienden de stervenden de laatste sacramenten toe Na de groote ontploffing werden nog verscheidene kleinere explosies gehoord Nadat het vuur was uitgewoed zonk het schip e voorsteven het eerst in de diepte De torpedo jager die in 1932 voltooid werd was een schip van de Aigle klasse De snelheid bedroeg 38 knoopen en het aantal opvarenden 220 De verantwoordeliiken 1 4 GEHEEL PRANKRUK IN STAAT VAN BESCBUUIiGING De Popoio d Italia Khrijft over het proces tegen de oorlogsmisdadigers in fVankrijk o a het volgerde Krachtens de bepalingen van den minister van Justitie zal het gerechtshof te Riom zich hoofdzakelijk bezig houd eii met die personen die verantwoordelijk zijn voor het uitbreken van den oorlog G heel Frankryli verkeert dus feitelijk in staat van beschuldiging var Lebrun tot Daladier van de leden der regeering die den oorlog hfeft verklaard tot aan den ambassadeur die de oorlogsverklaring in Berlijn overhandigde van de volksvertegenwoordigers die de oorlogsverklaring met bijval hebben begroet tot aan de dagbladdirecteuren en het kiczerscorps van Frankrijk Men mag niet vergeten dat de Fransche Kamer tijdens haar eerste zitting met gesloten deuren met alle 543 temmen een adres van instemming voor Daladier die den oorlog had verklaard goedkeurde en dat de voorzitter van de Kamer Herriot onder oejuiohingen verklaarde dat de vergadering de wettige vertegenwoordiging van Frankrijk op beslissende wijze de nationale eenheid van Frankrijk bekrachtigde Op deze zitting ontbraken alleen de communistische afgevaardigden die als eenigen den oorlog niet wilden en daarom afgezet gearresteerd en tot verscheidene jaren dwangarbeid veroordeeld werden Men moet dut tot de alotsom komen dat wanneer werkelyk de verantwoordelijken voor den oorlog n l Frankrijk in staat van beschuldiging worden gesteld de eommunistiBcbe afgevaardigden de eenigen zijn die ab rechters zouden kunnen optreden Japansch blad over Frankrijks toekomst Het ANP meldt uit Tokio De Asahi Sjimboen zet de berichten van zijn Europeesche corre siondenten over de toekomst van Frankryk en de bezette gebieden van Nederland en België voort Alle correspondenten zijn het erover eens dat de toekomst van Frankrijk weinig rooskleurig ii daar het aan moed en ijver voor den wederopbouw ontbreekt Wanneer Duitschland Frankrijk niet met alle middelen zou steunen en leiden zou de positie van Frankrijk in de wereld verzinken Eenstemmig schrijven de correspondenten dat de discipline van de Duitsche troepen in de bezette gebieden en de wil tot herstel voorbeeldig is Duitschland gaat zoo voorzichtig en kalm te werk dat de bevolking det bezette gebieden geen reden tot een vijandige houding he De Duitsche prestaties hebben op politiek en economisch gebied succes fn worden in neutrale kringen geprezen CHINA Engelsche troepen uit Sjanghai vertrokken MET ONBEKENDE BB8TEMMING De Britsche troepen te Sjanghai bestaande uit het tweede bataljon van het regiment East Surrey en hët eerste batg jon van ide Seaforth hooglanden zijn vanmorgen met onbekende bestemming uit Sjanghai vertrokken waarmede aan hun dertienjarig verblijf een eind was gekomen Na een laatste parade welke door het consulaire corps en andere vooraanstaande personen werd bijgewoond zijn de troepen gisterav6nd laat begonnen zich in te schefien Luchtalarm in Beriyn VUANbELUKE VLIEGTUIGEN VERDREVEN Inden n ifhi an 19 op 20 Augustus I Ji Berhjn van 00 40 tot 2 25 uur WiUlami gegeven In de wcstelyke iBtfnwtJken der stad was af en toe nerwiiderd ichieten der luchtdoelrillene te hooren Saar men van bevoegde zijde medefcl probeerden twee vijandelijke ijeji iigen t t boven Rerlijn te komen t vlogen langs het versperde gebied Wiwwden toe n echter door de lucht artiliene verdreven ITALIi ir ERBERtCHT AN HEDEN BERBERA DOOR DE ITALIANEN BEZET Deei van de stad in brand gestoken COMPARNIE KAMEELRIJDEKS GKEFT ZICH OVER iijn weermaehtsbericht no 73 het Italiaansche hoofdkwartier volgende den laauten tegenstand van de Wflijk achterhoede te hebben f onner hebben onze troepten gis i H 19 Augustus Berbera de iitaA vdii Bntsch Somaliland b é Alvorens zich aan boord van de I n te be jeven hebben de Engel wn deel van dé stad sn brand kfü Een geheele compagnie ka Nfcrs goed bewapend en uitge ti zich aan ons opperbevel te overgegeven en de wapens Gallabat heeft een Vart onze ba bij verrassing een aanval ge vviandelijke afdeelingen welke R m Htn werden waarbü voertuigen i uaitif werden bemachtigd e i Nai Wen gemaakt Wüandeluke luchtaanvallen op 1 Mogadiscio Bardia Merca en hebben geen slachtoffers ge n gtcn schade van beteekenis ht Soord 1 Afrika heeft de vyand het van Dema gebombardeerd 1 n de verpleegden een gedood itwond werden i boot van onbekende naüo k op een van onze munver in d Dodecaneios geloopen t olievlek op de plaau van ing doet vermoeden dat de Klonken it j w heeft gis bevelhebber van wwische trijdkrachten aan den g den hertog van Aosta te J ba het volgende telegram e besettiog van Berbera de verovering van Somaliland een voldongen feit is verzoek ik Uwe Hoogheid müne gelukwenschcn te aanvaarden en die van het Italiaanache volk dat met absolute lekerheid de tijdvakken van den zwaren strijd gevolgd heeft Wil nijn dank overbrengen aan generaal Nasi aan de b elhebbers van de afdeeliflgen un de officieren de onderofficieren d nationale en de koloniale troepen Zy allen hebben een schitterend bewHjs gegeven van dapperheid en vasthoudendheid waardig den soldaten van het fascistische Italië Na een vercischte pauze zult gy u naar andere doelen begeven met de volharding en moed der troeper die het rijk beschermen en het grooter maken in grenzen en macht Telegram vui MaaMliiii aan HlUer Op het van Hitler ontvangen telegram heeft Mussolmi als volgt geantwoord Führer ik dank u namens mijn troepen en namens myzelf voor de gelukwenachen die u mij hebt toegezonden wegens de overwinning op de Engclschen in Ooat Afrika Met myn kaïneraadschappeluke groeten MUSSOLINI AMERIKA AMERIKAANSCHE TORPEDOJAGERS NAAR CANADA Om andere oorlogsschepen voor Engeland vrü te maken De New York Times meldt uit Washington dat naar in diplomatieke kringen verluidt de Amerikaai sche regeering als onmiddellyk gevolg van de besprekingen met Canada mogelijk een aantal Amerikuansche torpedojagers voor i Ct bewaken der Canadeesche kust zal sturen teneinde Canadeesehe en in Canada gestationneerde Engelsche oorlogsschepen vrij te maken voor den dienst in de Engelsche wateren en zoodoende indirect de door de Engei che gevraagde hulp door Amenkaansihe ïLrpedojagers Ie verleenen Deze artie staat gelijk een verkoop van verouderde torpedojagers en vermijdt de volkeiirechteriyke hinderni sen dit het Ame ikaansche departement van Buite nland che Zaken veel zorgen bereidden Daartegenover zal Canada hoogst waarschljnl k den V S h t gebruik van Canudeesehe steunpunten voor de marine en lurhtvloot toestaan J pansch oordcel De defensie overeenkomst tustchen Amerika en Canada staat in het niid delpunt van de Japansche persbeschoüwingen DeAsahiSjimboenis van meenmg dat op deze wijze de V S con att met den oorlog krijgen Wanneer de Britsche regeering naar Canada zou vluchten zou de nieuwe overeenkomst groote beteekens krijgen De Hotsji Sjimboen verwacht een krachtige uitwerking op het Verre Oosten en spreekt van een gevaar voor Japan waarop Japan zich moet V oorbereidtn De Yomioeri Sjimboen verklaart dat de politiek van Roosevelt in strijd is het hetgeen hij vroeger verzekerd heeft De z g Canadeesch Amerikaansche verdedigingscommissie beteekent een eersten Map to deelneming aan den oorlog De VS streven er ijverig naar de Duitsche overw inning te verhinderen Knox en Bullitt hits r opealijk op tot den oorlog en in die omstandigheden zal Japan op den duur zijn nielinmengingspoli tiek niet kunnen handhaven Italiaansche persstenunen De Romeinsche bladen noemen de door Amcrika en Canada overeengekomen opstelling van een gemeenschappelijk verdedigingsplan een groote verrtedenng voor Engeland Weliswaar aldus dePópolo di Roma lacht Engeland als aen boer die kiespijn heeft doordat het feit dat de Vereenigde Staten de verdediging van Canada op zich nemen probeert voor te stellen als een betuiging van solidariteit voor Groot Brittannië In werkelijkheid echter is dit het beste bewijs dat de Vereenigde Stalen geen enkel vertrouwen meer hebben in de weerstandskracht van Groot Brittannië De reis van de Aiperican Legion MOET HET SCHIP HOOGE PERSONEN AAN BOORD NEMEN De houding van de regeering der Vereenigde Staten in de Itfwestie van de route welke het transportschip American Legion neemt verwekt hier eenigen lorg meldt het D N B uit Washington De Evening Star publiceert een landkaart waarin het blokkadegebied rondom Engeland alsmede drie scheepsroutes zijn aangegeven De eerste route ten Noorden van Usland was door de American Legiop op ziJn reis naar Finland bruikt Uitfraard had het ichip dezen koert ook thana weer kimnen nemen De tweede direct ten Zuiden van Usland lot pende route is die welke Duitschland heeft voorg jsteld Zij is werkeluk korter en ligt buiten het blokkadegebied De koers welke de Amtrlkaansche refcering heeft wjorgesteld leidt daarentegen rechtstreeks door t blok Opnieuw overstroomingen in China HONI ËRDiii z r4D £ Uj l KVENSOEVAAB 9 c regenval van den laatsten lijd heeft in China opnieuw groote overatroomingen veroorzaakt Uit Kalfeng wordt gemeld dat de dijken van de nvier Hoangho op tal van plaatsen bezweken zijn Een reusachtig gebied IS daardoor oventroomd waarbü duizenden dorpen verwoest lijn De geheele oogst van de geteisterde streken is aan de vernietiging prijsgegeven Honderdduizenden mensc en verkeeren m levensgevaar Een groote stroom vluchtelhigen tracht zich elders in veiligheid te brengen Men neemt aan u n personen het slachtoffer van de overstroming is geworden Men vreest bovendien dat de vloed nog zal aanhouden en de ramp nog erger zal worden Bommen op Nec erla d GEKN PERSOONLIJKE ONGELUKKEN In den afgeloopen nacht zijn twee bommen gevallen in weideland onder de gemeente Tietjerksleradeel Er is Keen schade aangericht In Harderwijk kwamen tien bommen neer er kwamen geen pertoonlyke ongelukken VOOT Eieren en eiproducten OPGAVE VAN DEN VOORRAAD Het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening in oorlogstijd maakt het volgende bekend Ten einde op elk oogenblik een overzicht te hebben van de opgeslagen koelhuis en kalkeierén en van de eiproducten is bepaakl dat ieder zijn voorraden moet opgeven aan de Nederlandsche centrale voor eieren en pluimvee te Beekbergen Deze opgave moet geschieden uiterlijk 24 Augustus naar den toestand van 21 Augustus en behoeft alleen verstrekt te worden door diegenen die de koelhuis en kalkeierén en de eiproducten in voorraad hebben voor verkoop of om dez te gebruiken in hel eigen bedrüf Hieronder vallen niet de eieren die particulieren voor eigen consumptie hebben ingeslagen Het afleveren van koelhuis en kalkeierén en eiproducten als ook het aanwenden daarvan in het eigen bedrijf mag alleen geschiC den na verkregen machtiging van de Nederlandsche centrale voor eieren en pluimvee te Beekbergen Van den opslag van koelhuis en kalkeierén en van het bereiden van eiproducten na heden j moet terstond worden kennis gegeven aan de genoemde centrale met vermelding van de hoeveelheden Bij 1 alle opgav en motten kippenen eendeneieren en de uit deze bereide produHen afzondei lijk worden opgegeven ADVirSINSTANTIES VOOR DCrrSCHERS Naar wij vanlbevoegde Duitsche zijde vernemen zijn op grond van het decreet van den Führer van 18 Mei 1940 opgenomen in Reichsgesetsbla t 1 pag 778 de tot nu toe in Nederland bestaande consulaten en consulaire vertegenwoordigingen opgeheven en hun functies op de organen van den Rijkscommissariï voor het bezette Nctler and che gebiedin het raam van de algemeen geregelde overheidswerk aamheden met ten deele verdergaande zelfstandige bevoegdheden overgegaan Oók kan de Rijkscommissaris ter uiloeftning van de bf tuuismacht en ter uitvoering van zijn verordeningen van de Nederlandse he autoriteiten gebruik maken Ter verzorging van de door de bestaande organen van den Rijkscommissaris nog niet behartigde belangen doet zich evenwel de noodzakelijkheid voor büzondere instanties in het levan te roepen waaraan zij het ook op beperkt terrein de taak zal worden toevertrouwd de hier vertoevende Duitscher in den geest van het Konsulargezetz van 8 Nov 1867 met raad en daad bij te staan Deze instanties worden volgens voorschrift van den Rijkscommissaris met den naam Amtliche deutsche Beratungsst lle in den Niederlanden aangeduid en voeren in haar officieele stempel het Duitsche rijksembleem met een toepasselijk rondschrift Binnenkort worden dergelijke bureaux gevestigd in de verschillende provincies MOTORBRANDSTOF VOOR SPECIALE LAND EN Tl NBOUW DOELEINDEN Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening In oorlogstijd maakt bekend dat aanvragen voor vergunningtot het koopen en verbruiken van benzine of benzol als motorbrai dfiof voor tractoren en sUtionnaire motoren ten behoeve van landen tuinbouw voor de maand September IMO uiterlijk 24 Aüg a s moeten zyn binnengekomen bu tRijkrtiureau voor VoedseJvoorzien ingin oorlogsstijd afdeeling 2 d Alexandcrstraat 19 s Gravenhage De aanvragen moeten ingediend worden op de bekende rose b 1 formii 1 lieren die aan alle distributiekantoren verkrijgbaar zijn Nadrukkeiyk wordt onder de aandacht gebracht dat voor een en dezelfde distributiemaand slechts een aanvrage mag worden ingediend Het inzenden van dubbele aanvragen kan ertoe leiden dat de aanvrager vam verdere distributie dezer motorbrandstof wordt uitgesloten EKectenbeurs Amsterdam Noteeringen van 16 Aogiutns Fondsen net doorioopenda aoteerlng 19 Aug 20 Aug 40 1 t 1000 4 c u 40 I 1000 4 ÏÏJ 40 bif 1000 4 M WG 1911 1000 3 Tlu Grootboek obl 31 18M 1905 obl I 71 TQU Cert V Inichr 3 7ot rati Grootboek obl 1 nu Tou 1936 1000 3 H Wh 1B37 1 00 3 76M 74 193 1000 3 31 t uji UH i tt CerUflMlen V ih im Grootboek obl IVt 4m tlu I9 a Indie 1000 3V I9 i7 Indië I 1000 3 77 MH 1937 Indië 1000 4 3 71 71 4 OblIgaUën Staaisleeningen Nederland 19 Aiig 20 Aug 1940 Ie 100 4 u 1940 1 300 4 OTM 7k 1844 ae 100 4 ui na 1940 blf 100 4 2 Sft 1940 3e 500 4 S m 1940 blf 900 4 MM IM 1934 I 100 3 ïs 5 1937 100 3 nu 1037 900 3 iu 19 T 100 3 31 j HM tl 1M 900 3 3 tlH tl 1837 O I 100 3 7 H 19 7 O I 900 3 75 4 4 I9 i7 O I ƒ too 3 71M 4M 1937 O I 900 3 7Sn 7JH Indnstrieele ndememlngen 10 Aug 20 Aug Alu K insliyde Unie 71 7tw 76H B rkers Pil i ijjj C a vé Ohet gew Caivé Ollef c gew n MM Ctiitr Suiker ia H5 Fokker w 204 Lever Brov tn Unie 7 H 7llt N fl Ford Aul J JM PVil Sb gew M ii2 H7 Ptii Gb PW 127 117 PetroIeum oBdcmenlbigen 19 Aug 20 Aug Dordsclie ge I76H 175H Dordsche pref 174 Kon Ned Pelr IW l K Sotker ondeniemingen 19 Aug 20 Aug HVA m 34 40 Javewhe cultuur 2WM 705 N S U 700 l 7 Vei Vorstenl Cult Ml und W Hst Tabaks ondernemingen 19 Aug 20 Aug Deh Batavia Hl 1J9 U1 Dell Mtj I 7 IS4 IM Senembeh lil 154 154 Rabber OBderaemingcn 19 Aug aO Aug Amst Rubber WH 1 414 142 4 Amst Rubber Cert 4 100 7 NIET OFTICIEELE KOERSEN Anaconda Copper C V A W HA Hg Eethlebeni Steel C V A g MM Republic Steel C t r i J4 i n Shell Union C v A i h H iH Med Scheepv Unie 2i IMH 2 i2 VK Pap r Geider O ia i De handel was heden van geringer omvang dan gisteren doch alles bijeen werd toch nog goede belangstelling betoond De innerlijke stemming was niet slecht maar de koersbeweging was onregelmatig Uit alles kan echter worden opgemaakt dat er nog hoegenaamd geen drang tot liquidatie bestaat nietegenstaande het koerspeil in betrekkelijk korten tijd aanmerkelijk naar boven is gegaan De belangstelling die gisteren voor scheepvaartaandeelen aan den dag werd gelegd bleef heden onverraiiKlerd bestaan en vooral Nederlandsche Scheepvaart Unies werden vnj druk verhandeld Bij de opening werd ecnige procenten beneden het vorige slot afgedaan doch geleidelijk aan kon toch weer een erbetering worden geconstateerd Er was aanvankelijk ecnig aanbod dat klaarblijkelijk voortsproot uit win stnemingen doch dit werd toch gemakkelijk geabsorbeerd Oude booten die eveneens eenige punten beneden de vorige topprijzcn openden liepen nadien een paar punten naar boven en konden zich op bijna het hoogste punt van den dag handhaven Japanlijnen waren in doorsnee iets lager Oude vaarten bewogen zich op het peil van den vorigen midden koers Van de Nederlandsche industrieelen voerden Aku s wederom den boventoon De koers stelde zich aanvankelijk iets lager doch reeds spoedig kon weer de noodige veerkracht worden waargemen en hoewel onder beurstijd geen s herpe fluctuaties werden meegemaakt werd toch een flink weerstandsvermogen aan den dag gelegd Unilevers waren weinig veranderd De Philipsaandeelen golden bij de open ng iets lager liepen vervolgens eenige punten naar boven om tegen het slot echter in te zakken tot beneden 150 procent De handel in suikerfondsen was van geringen omvan HVA s waren overigens goed prii ïhoudfnd In coi rante soorten was niets te doen De affaire in tabakken was ingekrompen i enembah s kwamen iets hooger te liggen Deli Batavia s bleven vrijwel op peil Oude Deli s zagen eenige punten verloren gaan waarbij echter in aanmerking moet worden genomen dat zü gisteren een groote sprong naar boven hadden gemaakt Op de petroleum afdeeling waren olies vast gestemd Na prijshoudenden inzet liep de koers nog eenige punten naar boven De Amerikaan che soorten waren prijshöudend De rubber de ing wai stil Am terd m Rubbers bewogen zich in hoofdzaak oo hel peil van de laagste ko r en van gisteren Voor diverse min T courante soorten bestond op vo rz itige wüze eenige vraag p r r pn che markt had een 484e STAATSLOTERIJ TWCSOB KLASSK rWKKOR LIJM Trekking van 20 Augu mi 20 000 No 13 U3 ƒ l MO No 17131 1 000 No 10931 13656 16763 24103 ƒ 400 No 16395 22471 2J484 IN No 1319 2652 18001 19874 22B Ian Pku 1003 4490 T U7 llJUl tlo t 1IIU91 21111 1063 4555 7709 11576 14850 16093 21113 108U 4587 7728 11594 14B54 18131 2U6U 1105 4605 7768 11676 14884 18160 21168 1118 4643 7801 11678 14900 18171 21223 1225 464 783U 11730 14827 18175 21227 1228 4679 7831 11787 14928 18179 21301 1232 4762 7938 11788 14834 18192 21307 1257 4769 7948 11800 14965 18 248 21327 1268 4792 7953 11807 14991 18256 21356 1294 4826 7968 11826 150Ü1 18J02 21397 1330 4835 7979 11852 15002 18317 2148 1976 4838 8045 11855 15067 18335 2160H 1390 4842 8058 11887 1507U 18375 2152 1 1394 4861 8114 11914 151H0 16392 21588 1428 4876 8128 11868 15125 18453 21615 1442 4886 8459 12002 15207 16460 21623 1456 4986 8463 12004 15322 18468 21664 1457 4996 8804 12037 15338 18508 2184 1486 5040 8554 12038 15337 18590 21874 1492 5046 8558 12059 15343 18629 21685 1510 5114 8599 12060 15366 18636 21928 1515 5119 8631 12069 15385 18744 2194fi 1516 5143 8656 12072 15389 18827 22090 1530 5149 8733 12107 15390 18637 22107 1573 5159 8761 12129 15438 18881 22122 1625 5161 8765 12137 15440 18885 22162 1641 517S 8769 12174 15475 18886 22179 1675 5185 8775 12202 15480 16911 22203 1743 5200 8865 12209 15524 18921 22246 1810 5288 8891 12317 15562 189 $ 2225 1 1830 8290 8942 12318 15578 18992 22340 1822 5396 8945 12364 15657 19028 22342 1825 5400 8959 12395 15668 19029 22382 1925 5425 8990 12399 15787 19048 22401 1964 5427 9016 12466 15808 19130 22427 2148 5482 9166 12545 15829 19162 22429 2198 5539 9212 12593 15850 19224 22464 2218 5557 9232 12625 15821 19226 224911 2719 5556 9244 12629 15960 19252 2257 È 2225 5569 9365 12653 15972 19294 22 583 2311 5584 938 12688 15673 19297 2743 232 5617 9462 12694 15966 19372 22806 23 10 5621 473 2744 16000 19451 22617 238A 5624 94 77 12751 16031 19461 22861 2389 5639 9528 12805 16101 19492 22886 2430 5640 9539 12606 16126 19549 22923 2439 5740 9565 126 3 16129 19631 22941 2496 5743 9582 12856 16115 19709 21166 1501 5776 9611 12896 16187 19761 21176 2561 5777 9765 130 162 15 19781 23188 2S 5781 9771 13040 16278 19825 71198 2606 2619 5811 5908 9809 11165 1623 16297 19628 19 58 21207 9840 I3 78 21225 2631 9853 13206 IKim 10980 21212 2667 6nn lOOll 11 13 16116 70025 21 136 Ï67fl 6077 10016 I 77 16415 TO V S 21138 2677 6098 10069 11796 16477 70058 21144 2676 6202 10073 111 5 16406 70075 21162 r74i W il 100W fa 16601 70079 23374 TSI 705 lOOBS 1 11 1 16 i7 iriMi 23181 2799 629 IfllSO 13175 16666 70001 53401 fiin Rin 1014 13 100 16687 20110 23411 2MS irwi 16165 IVW 16779 70117 23416 2948 6177 10187 il no 16731 20126 2 1475 2 S7 6456 16 40 13 lï 16795 70131 23 596 2974 6461 lOW 11554 16864 50155 23659 3028 64 in 10 1 1 11 5 1 168 70 20775 21632 3052 6 j i 1 V 1 IIPOB IRÜ R 20212 23640 3066 6553 10291 11607 17004 20217 21659 3121 6569 10347 13655 17011 20296 21708 3122 6610 103 56 13661 17052 Ï0311 2372 3175 6664 10162 13676 17057 10331 23716 3335 6666 10372 13706 17117 Ï0393 21749 3337 6764 104 4 1 171Ï 17118 20397 21847 3S79 6766 10512 13787 17148 20463 23856 3386 6774 105 12 13626 17152 20464 21697 3393 6831 10556 13859 17279 20467 23905 3431 68 16 10616 13913 17Ï85 20517 21909 34 14 6885 10628 13938 17298 20527 2 W78 3440 6894 10795 14002 17345 20541 21989 3448 694 10805 14040 17353 20558 21092 3461 6954 10617 14165 17375 20573 24048 3502 6981 10843 14216 17376 20590 24057 3520 7004 10860 14249 17426 20591 24100 3565 7032 10863 14256 17478 20674 24153 3571 7066 10866 14279 17503 20728 24211 3659 7143 10877 14262 17518 20747 2 1341 3670 7145 10905 14292 17531 20749 24344 3693 7156 10937 142 4 17532 20750 24357 3715 7162 10960 14321 17646 20765 24197 3768 7252 11057 14352 17652 20775 24405 3792 7264 11105 14356 17663 20787 24422 3797 7288 11108 4357 17667 70801 14446 3848 7415 11124 14472 17671 20806 24447 388 7424 11125 14543 17677 20813 24452 3926 7432 1II73 14558 17680 20865 24474 3940 7442 11223 14592 17701 20901 24483 3ftS 7446 11275 14617 17620 20998 24738 3956 7497 11310 14630 17825 21005 24783 3961 7515 11408 14641 17845 21008 24856 4056 7537 11462 14681 17901 21010 24863 4106 7541 11463 14718 18034 21073 24897 1209 7575 11466 14736 18038 21094 24943 4220 7671 11469 14821 18052 21110 24980 345 In de vorige lij t staat 1205 m z 11054 14181 m z 14183 24088 Bi z 24080 In deze klasse is nog ingeblevea 1 prijs van 1000 stil verkfop De koersen waren weinig veranderd Republic Steels gaven nu en d nog eenige affaire te zien en wapen daarbij in doorsnee een kleinigh d lager Voor spoorweg shares en Public Utilities bestond nauwelijks belangstelling De beleggingsafdceling was kalm Van de Nederlandsche sta tspapieren waren de obligatiën uit de jongere emissies aan den luieh kant terwijl daarentegen de oude schuld stevig in de markt lag Obligatiën Ned Indië waren prijshhoudend Gemeentelijke provinciale obiiftatien konden zich handhaven pandbrieven waren niet niet slecht gedisponeerd hier en daar iels hooger Prolongatie 3 procent OFFICIRELK VALUTAKOERSEN DER NEOERLANDSCtn HANK 30 Augustus He Vork 1 88 r IJS Berlgn 79 26 1 75 43 Brussel f3011 30 17 Helsinki f381 r 3 83 Stockholm 4431 144 90 Zurich 42 4 42 2 Bankpapler New York il 86 1 O Brunei 30 08 30 18 Stockholm f 44 76 1 44 94 ZUrlcb r 42 O 42 96 MARKTBERICHTEN DEI FTSCHE OROENTENVEILINO Bloemkool Ie soort 7i5 HOO Idem lesoort a p 7 00 komkommers groeh Ie soort 3 90 4 0 per 100 stukt roode kool 3 00 3 6 Ravoye kool 4 40 4 80 groene kpol 3 O pee MO kg salade Ie soort 1 00 1 50 per IflO sU peen i OO 9 90 per 100 bos andijvie 1 OS I 40 per 11 Fluks radijs 1 10 selderij O 50 090 per 100 boa spinane 2 00 5 40 postelein 3 00 380 tokprlncessen 14 00 19 00 stamprincoKsen 6 00 1100 snijboonen fl oa 16 0 Dultache prlncessen 6 0 V 10 50 pronkboonett 4 00 i 40 uien 2 00 4 90 blau we druiven 3000 36 00 per tOO kK peeniken 0 9O 8 88 I r 100 tuks tortialen 7 00 1170 per 100 kt tiMj nrren aranas 66 00 27 00 ld net en FUl 6 CO 25 00 per 100 Mukï