Goudsche Courant, dinsdag 20 augustus 1940

DINSDAG 20 AUGUSTUS 1940 BINNENLAND j Uitgeverij en handel in drukwerkepi Economische onafhankelUkheid der pers VESTIGINGSrL NNFN EN WEfENLUKE ORGANISATIE VfcK NDERINGEN BEHOEVEN D8 GOEDKEURING VAN DEN ROKS COMMISSARIS Blykens een veiordening van den Rukscoramissaris voor het bezette e derlandiche gebied betreffende den handel in drukwerken is bepaald dat GEEN OVERDRACHT VAN PEBfi BLDRUVFN ZONDER OFFICIEELE TOKTEMMING In het Verord ningenbIad is een be sluit opgenomen van den sfcretans generaal van het dept van Justitie zake verzekering van de economischej Jiet ten uitvoer leggen van plannen op s 4 Of ving of bescladiging van een pakket intens inklaring en vr making v n n de gewich sk lasse van 1 Itt en met = en postpakket blijft echter 28 cent nF 2l te IJZERBEDEVAART TE DIXMUIDEN S THAN KEFKEN DB ZICH VOOR IMMER Hrr l BEN AF NAAR HET NOORDtN TOE jljl j trbedevaüit te Dumui as Zowiap minder druk bi7ocht vroeger Nu geen grootsch en m jjiliMd vtrtooc zooals m vioe jaren gun autos bussen en SJLb volgepropte wegen g en dul en P in nden btde Stfder Df wenden welke het ooi e eW e het VIaam he land cegebiuUit ijn og met her y G dw nge door de omstandig jfn rooe t rie massa thuis blijven tn r e n in gedachten vertoeven JTj enkek honderden die wel het j f X ha i in n r Disonuiden te 1 komen Dr Boilns spreekt j August Bofmi leide ir Z J toe Aiak o Ik heb nu l n tweeden male voor Vlaan rrigtn hjdtn sarp n meijonderden i lk igcnooti n v aai onder e n oud tlryders die jafen met uierbarc d lui in de7e bloed Reflaklen hebbtn gestaan het VHam rh jjUnfle Bi ln heeft ons aan den Biwen ouden viiand van Vlaanderm TBteleveid en nieuwe Vlaamithciijchtiffe nn pe sflen ondef Fran jfe kogel On e dcliuld We v irenrtVIi ftni + en ftverden te yeer yo kej nooit rr r oorlog Bil f vdr bloed druipende nSTNtn freïnf Amrur Orlean n al diej TihBt er waar pti zooveel hebtKidlin kimt nu de hi ikwekkel deWlic M elke 88r anpt met Abbtyllftvtrnet St Cvpnen en eindift Jn rpunflk imr n waar e i mi aAgejLeerirg nit lori e knapen vanJf jliar heefl opgesloten lierba f ood n de Vlaam ch TuandiKe staal die ens zoo onbilluk hwft behandeld uwe gravin h eft chonder ïiin scldanieis in lOiÜ iitr leBtn on heeft Ifsgelatt de IBinf tii aan uwc beste kameiadtn heett gewelf erd snoeide met iin nieu verraad Vlaandeu n tot een Hik amen tn be ftes voor guod an de Vlamingen da hii hun vadeilard liet kin znn Thars kecrm ae Vlamingen zith mor immer vnn het Zuiden af n ti betNotrden toe Héél het volksmtio ule Vlaiyirieren smeekt God door uwe tu sffllrkcnist dieibart dooden om Zijre beschermirg m hoopt da de ion die daagt aan de Oosttik m Beht n leven brengt voor ons heele volk Prot dr Fians Daels voorzitter van hel bedevaarlcomile getu ffde v an dm hirtetoehtelnken Vlaam ch n arbeid ffidurerde heel den oorlog van 1014 1818 er gedurc nde de 22 jaren die er op volgden vKr volk v tibondcnhi id Wij ilkn uit alle krachten mede werken sar de n euwe orde en aan hur besttiidigirg wiarsoor eeiste ereisthte is dat orwnardigen o1k vreenidd en viilks cr reemde n van ülle hcige posten verv ijdeid blyM t dat de comediespelers worden i V maskfid en het velk tol vrlle bc n mng Hcrdt gebracht foc al de steunciHren van de vree V anorde d ren onme edogendleweerd Er w ren nog twee toespraken resp Ge r ain Lefever voorzitter van betvflxnd n 1aams he oud stiii i rs in van den dthtei Ferdmand Vercnccl e die namens de ongei b Udstn der 19 J0 Julia Pl ïflSiT leidde de vi r prekei ir met teksten van Ver oeke toe laatste woorden van lede Mn lekt werden steeds door de bede Hardtpr herhaald Zang en voojwacht V sseWer het piogramma af M r GELf CHE LUCHTAANVAL OP BRISSEL De n chia nvöl dwiku Engtl chcn der r cht van 17 o 7i8 Augustus op wbmrtrstad va i Brunei hebben on wniürf en waarvan een aantal bur Wï ur ii v jp vrouwen en kmdtren atHoffer IS geworden wordt de Eelgisthe pers met veiont arait E besproken De Nation elge roemt den aanval een laag ee n sdaad der Engelschen ge tl gd op dt Belgische hoofdstad die itdruiiMliik t4 t open stad verklaard Deze inuodt daad bewijst opnjeuw t Dui scHand in zyn recht is wan e hei ent en vtior al een einde wil iin de Britsche barbaarsch i D S iT iqjreekt van een laffe hrui t boeven treek die te ge entr is daar zich m het centrum i st j g ten enkel gebouw van irp beteekenis bevindt Alle bl r cj fnen da t de Belgische politie 1 bR idw er op voorbeeldige w ijze i Seho pen door DuiUche soldaten Egypte EGTH ENAREUrGEARRESTEERD en dcrgelijken moeten dim In dlle steden en dorpen 1 d arrestaties voort ff V Briliche militaire autoriteiten r Mus het D N B tot dusverre dan 2000 Egyptenaren m het ge land geairetteerd die er van it worden de openbare veiUgj gevasr t brengen De gearj rdfn 2ijn overgebracht naar con atiekanipen m het Zuiden van eRiereila Smai Zu zullen daar larbeid onafharkelijkheid der pers Hierbij wordt het volgende bepaald Artikel 1 1 Dl uitgever van een dag ofweekblad van een geïllustreerd blad san een tijdschrift an persberichten of andtre periodiek verschynende uitgaven alsmede de eigenaren Jt be stuurden van een onderneming die zich geheel of voor een oterwegend deel met de vervaardiging van of den handel iij zoodanige drukweiken bezig houden 7i n verplicht uiterliik voor 25 September 1940 een ingevulde vragen liist hij den bevo gden procureur generaal fungeerend directeur van politie m te dienen 2 Hi die tot in ull g van eendusdanige vragen ijst verplicht is moet voot JO September 194Q aan de m lid 1 genoemde instantit een verzoek omtoezending van een vragenlg t insturtn een en andei onder nauwkeurigeopga e van den aard zijner onderneming I 3 Dt m lid 1 bedoelde vejiplichting geld zoowel voor ondemem ngen die deiof paiticulieren als voof dezulken lieMoor maatschappijen verttnigingen of stichting worden drexen h D procurctiWi generaal tuhgee rinde d ncteuren vpi politic z n bc xfcegd tje juistheid der ge4an e pgaven tl ordepzoycen 1 1 V j tógeheel of gedeeltelijkeoverdrOT vervreemding tf bewaringvan 1 ondernemingen als bedoeld in aitikel l die zich bezighouden miei het uitgeven of verhandelei van druk rken ef onderlijke bestanddeelen vaneen l Igeversbeanjf meer bepaaldeljk auteursrechlen die stukken groitó en mi ehtingen die voor hande sbedrijf en vervaardiging der drukwerken v nwezenlnke beteekenis zijn moet te oren de toestemming an den secretaris geneiaal van het d pt van Jtistitie worden a in e raagd 2 Het elfde geldt voor rechtbhan delingtn ene de erp ich ting lot een overcraeht vervreemdij g ef bezwa ring als in lid 1 bedeeld met zich Tiedel UI gen Engelsche bommenwerper neergehaald EIN INZITTFNDF WIST ZICH TE REDDEN Giftei ochtend heeft en Duitsche jTger boven den pold r de Beem ter een Ennel chen boninetnvxerptr neer gehia Ten der mzitferden veist zich met èen parachute in eitigheid te stel len Hl k am op een weiland terecht en is door de plaatselijke pol tie op tran pcit gesteld De overige inzitten den vrnde i den doexi in het vliegtuig lat ip ce 1 boeimgTard terecht kwam en m vlammen opgmg POSTVERDRAG VAN BUENOS AIRES IN WERKING GETREDEN Ruimere bepalingen ten aanzien van verzending van drukwerken Internationale adreswijzit gings formulieren FACILITEITEN VOOR BLINDFV öe bepahngen van het op 2i Mei 19J9 te Buenos Au es geslot i alge meen postverdrag en de geiijkiiidig aldaar gesioten oveieenkomiten zijt thans in we king getieden Al gevolg daarvan ziin o a de volgende wu igin gen in de PTT verzendirgs oor waarden en tarieven van knelt ge worden a Bl r n e n la n d sc h veiieer In het binn nlanefieh veiVe r wor den alleieerst eenige faciliteiten ten bate vin het gedachtenverkeer rret en voor b 11 n d n ingevoerd Zot is het maximum gewicht voor brail e diuk werken verheiogd van 5 tot 7 kg Veiorts negen cliches met tetkens in blinden chiift op den voet van en tegen fiet zeer lage tarief voor b aille drukweiken worden In de VweeJe plaats worden inzake de verzending van jlrukwerke n eenige ruifhere bepalingen van kracht en wei ten aanzien van formulieren In gebruik bij bibliotheken voor het ianvragen of uttleenen v n boeken Voor monsters zijn er ook eenige nieuwe bepalingen Hierop mng een korte aanwijzing voorkomen betreffende den fabrikant en den leeerancier of betreffende den persoon voor wien het monster js bestemd Voor verzending von monsters in luchtdichte verpakking zijn zoowel voor elk gebied van het uitgeven of er Verzoeken om toestemming overeen komstig het voorgaande moeten bevatten Een nauwkeurige omschiiivmgvan het plan Nauwkeurtte gegevens betieff ndede schrijvers flrukkeis en uitgevers V ei der betreffende den eigenaar of be stuflrder van de uitgeverij alsmede be treffende de uitgeven zelf Ifii die een plan als hiervoren be doeld tes uitvoer legt zonder van te V i en de v ereischte toestemr ng tehebben verkiegen wordt gest ft metgevnngenisstraf van ten hei ste tweelaren en geldboete van ten hoogstetw ee di rend gulden pf met een dezerstiafft n De hagdehrg bedoeld m het vonge lid IS een misdrijf Deze verordening treedt in werkins op den dag van haaf afkondiging dat w as gitteren Red Hf Voedselvrafigstuk in de2en tijd VOORLICHTING VOOR HUISVROUWEN In het btgin van September zal overal in het land voor iedere huis ruu gelegenheid zijn in een cuisu Vul 4 les en de gewenschte voorlich ting op hit gebied var de voeding te kn gen Men kan zich melden bij de Nijveiheidsschool voor meisjes of bij de Comm ssie van Huishoudeliike Vooilichting Bovendien zullen zeodra dat noodtg blgkt demonstrjiieit gegeven w 01 den desgewenscht consul tatie spreekuren gehouden worden VOORLOOPIG GEEN KAASMARKTEN Naar WIJ vernemen zullen in ver band met het vervoerverbod van kaés eoorloopig ft het geheele land geen kaasmarkt n worden gehouden ZqU EN MAAN Zonsondergang 4 5 Zon opkomst r b 32 MaansopkoitLst 21 36 ondergang 10 44 V n zonsondergang tot opkomst me et verduisterd worden het b nnerlard als het internatiohaal verkeer thans eenvormige regels vasige teld Ook voor verrekenzendingen is zoowel m het bmnenl indsch als m het inteiratiopaal verkeer dat ve orle o p g voor deze zendingen nog is opge scnort een nieuwe faciliteit vastte sield De afzenders van zulke zendin f r kuDi en b Bu itehlandsch verkeer s mee t ivalleide novitet zij hiei gei lemd dat rrcdedeeling van ad eswiizigirg voortaan ook ir he m eica ioraal Inzake oe verzending van druk werk worden de hierboven onder bil rcnlandsch verkeer vermelde be palingen ook voor het verkeer met het buitenland voorloopig alleen Du tsrhland 1 an kracht tt Als briefkaar en zi n voorwan m het interi ationaal verkeer toegelaten doiir de paitieulicre nyverheiei ver vaa digde formulieren bestaande uit bladen papiei aarvan de twee helf ten over ae geheele oppeivlakte tegen elkaar geplakt Eveneens n ag voortaan opk bu ver zending van monsters naai het buitenland vooiloopig alleen Duiischland daal ip vooikonien een index of eon tiole numn ei resp Islter of letter groep op het stuk zelve betrjekking hebbende terv ijl ook afzonderliik te verzender geknipte pat onen als n en s er worden aangemerkt Voor pakketten voorlpopig alleen naar Duitschland zonder aangegeven waarde is de verplichting tot ver zegeling welke reeds voor de nipe 1e landen om Duitschland was opgeheven hans algemeen vervallen Het bedrag der schadevergoeding betaalbaar m g al van verlies beroo Verf en verfgrond stoffen mSCRKlJVINGSPLICRT VOOR GROOT VERBRUIKlRSh De secretaris generaal waarnei end hoofd van het Departement van Handel Nu verheid en Scheepvaart deelt mede dat by beschikking van gister hot Rijksbureau voor chemische producten IE uitgebreid met een nieuwe sectie te welen de sectie verf en verfgrondstoffen Tot directeur van de e sectie IS benoemd ir P M van Doormaal De septie is gevestigd te Gra Bu bedoelde beschikking worden verf en verf grondstoffen aangewezen als distributie goederen m den zin der distributiewet 1939 Onder verf worden verstaan alle soorten gereedt verven verf dik in olie lakverven lakken vernissen en drukinkten Onder verfgremdstoffen worden be grepen alle soorten droge verfstoffeT pigmenten benevens hun waterige pastas waartoe met behooren Se in de textiel industrie toegepaste kleur steffen benevens chloorrubber en alle oor da verfindustrie vervaardig de cellulose erbindingen Ingevolge genoemde beschikking is hel verboden veif of vcrfgrondstof fen zooalb boven omschreven te koo pen te Vcrkoopcn of af te leveren als mede verfgrondstoffen te verwerken zonder toestemming van den directe ar der sectie Van deze verboden geldt echter ge durende 14 dagen na het in werking tieden e r besciuklfng een algemeene dispensatie en wel tot 70 van de hoeveelheden welke jn de overeen komstigc periode van 1939 zijn ge kocht verkocht afgeleierd of ver werkt Deze dispensatie geldt echter nigl voer loodmenie en mengsels van dro e verfstoffen welke meer dan 50 Irodmcnie bevatten en evenmin voor verf Atlkc uit loodmenie en meng stlb van droge verfstoffen bevattende mee dm 50 c loodmenie is vervaa digd Ten aanzien van de hierbcdoel de pioductcn treden de verboden der halve teistond m erking Ieder liic vff of verfgrondstoffen fabriceert importeert of crhanac t asmede ieder die verfgrondstoffen V ei wel kt voor welke doeleinden dan ook flus ook voor niet verftechn sche doileinaen is verplicht zich biJ de sectie verf en verfj rondstoffen te Ia ten nschrijvcn en wel uiterliik binnen lü dagen na het in werking treden der beschikking Deze inschrijvmgsplieht geldt ecH ter niet voor verbruikers an vtr i cüns imenten met handelaars deze val en gehee builen de werkirgsfe r dezer bt schikking evenals de mees t schilders schilder bedrijven en klem hande aren zpoak drogisten Alleen die schi dersbedruven en drogisterijen welke meer dan 10 000 kg verf per jaar vervaardigen benevens die han delaren weke in totaal meer dan 25 000 kg verf jf verfgrondstoffen per jaar ffmzctten moeten zich lat n m schrijven Na het vtrs rijken van dt bovcng noemde disptns tii termijn van 14 da gen zul en vergunningem uits uitend 3 kg bedraagt ten hoogste ƒ 7 50 c T an e f w u zi g I n g e n Identiteitskaarten kosten Anwooidccupons zullen vooraan 15 cm pe stuk kcster Het cxpresserecht wordt voor biiefi po izi td gen tok vtii d osjes met aangef e en wTarde mci ni cn cel niet octelilenl vt lagd tf t 20 et Momcn etl dfletn i aar Dui schhnd Het minimum recht ooi dcusjes me iaite e er waarde moirtn eel niet oe e ittn woidt gtbiaiht op 40 cent tot en me 200 gr ni en oo ts 10 ccn oor elke 5fi fe uin mee Voor ostpakketten is de bestaande tariefscnaal van 1 i m 5 kg in heli buiteftljindhch verkee gesplitst in Iwecn n 1 V I 1 t m 3 kg en 3 t m 5 kg rt n cu e tarie en zullen gaande weg wolden bekend gemaakf Het in trderinfs resp aai b edings recht betieffende de iii te vorderen waarden momenteel net toegelaten IS op 10 cent gebracht Cüuiunten tijdschriften en land kaarten kuni en ook door anderen dan de uitgev ers of hun lasth bbers in het Een recht van 20 ccn t is vixirtaan m het internat onaal vcrkeei verschul digd ooi ra r gen en verzoeken om ml cluinger i z een aangeteekcnd s uk doosjes met aangegeven waarde post WIS els of postgakket bericht v dn ont vangst gevraagd na de terpostbezQi girf aa een aangeteekcnd s uk doos jes me dangecteven T rde of post pakket in zake machtiging ot uit betahrg var een postwi sel waarvan de geldigheidsduur is verstreken als mede voor een duplicaat vnn een m het ongeroede geraakten postwiFspl een beni it van uitbgtalmg gevnafed na de slti ng Van een postvvissel na vragen na r c verschrijvingen door tussc ierl omst van den posttiiodienst naar het buitenland inzage van een adre kaarij inklar ng en vfKmakmg briSfDostzendirgen Het recht worden verleend mui inge chreven ondernemingen Voor de beoordeeling yan de vraag of een belanghcbljende voor inschruving bu de ctie verf en verfgrondsoffen van het Rijksbureau voor chemische producten m aanmerking komt moet de belanghebbende enquête formulieren invullen welke hem door de sectie zullen worden toegestuurd Zu die verplicht zun de sectie verf en verfgrondstoffen schrifteluk om mschruving te verzoeken zun van deze verplichting met ontheven dooi hst niet ontvangen der enquête formulieren Uiteraard zullen zekere geïnteresseerden door het bureau niet rechtstreeks bereikt kunnen worden en op hen rust derhalve de verplichting zich met de sectie verf en verfgrondstoffen in verbinding te stellen en omjioezendmg der formulieren te verzoeken Opgaven van voorraden motorbrandstof V66R 2S AUGUSTUS Een ieder die meer dan lO0 liter motorbrandstof benzine of DieselgasoUe voor automobielen in voorraad heeft wordt de verplichting opgelegd onverwijld hiervan schriftelijk opgave te doen bij den directeur van het Rijksbureau voor aardoliepr 4 eten De opgave moet geschfcdenjhetzij per gefrankeerde briefkaart hyeij per per brief in gefrankeerde gesliten en veloppe Adresseeiing uitsluaend aan sectie IV van het Rijksbureau voor aardolieproducten Zeestraat 100 sXïravenhage n Zoowel m de opgave als op developpe moet duidelijk in den linkerbenedenhoek het woord voorraadopgave geschreven worden De opgavezelf dient slechts aan té geven a In liteis uitgedrukt m een enkeletal de totale hoeveelheid motorandstof welke men in voorraadongeacht de wijze van opslag ofverpKKlmg b l t vo ledig adies of de volledige adres en waar de voorraad zich l e vin c den fijiam van den inzender met eventueelen firmunaafn d het volledig adre s van den inzen der e datum van inzending der opgave f de onderteeken ng door den inzen der De opgave moet uiterlijk 22 Aug in het bezit van het Rijksbureau zijn Nieuwe scheepvaartlijn naar Rusland VAN ROTTERDAM VIA BREMEN Naar wu vernemen heeft de Rotter damsche cargadoorsfirma F A Voigt en Co als agente van de Deutsche Dampf Schiffahrts Gesellschaft Hansa het initiatief genomen tot opnchtmg van een nieuwe scheepvaartliir die een regelmatige verbinding met Leningrad zal vormen Soederen voor Rusland zullen m Rotterdam en bij voldoende l e rachting ook in Amsteidam worden aangfe nomen en per binnenschip naar Bre men e entueel later ook naar Delfziil worden vftvoerd an deze plaatsen gaat het transport per Duitscht zeeboot verder Aingezien voor deze hieuwe liin groote belangstelling bliild te bestaan kan reeds direct met een wekelijksclie af airt worden begonnen GELO EN GOEDEREN GtNtRA I PARDON ZEGH MET l De vereeniging voor den Effecten iiandci deelt i iede dat ij m den ontvanger van het zegd te An ttcrdam bericht he ft ontvangen d t de termini voor het zg General pirdm voor overtreding van de Zegelvvtt 1917 WTt betreft zegel n van bu tenlandsche elf cten art 63 lid 2 der Zegel wet 1917 welici termiin aanvankelijk zou eindigen op 13 ug 1940 veilengd Is tot en met 31 De regelingt it met belani hebbenden getroffen op grond van de daarvoor gelden ie voorschriften blijven natuurlijk van kracht Voor veideie uit voering van dezi speciale regeling kan uiterlijk tut 31 Augustus as met Aqx ontvangen overleg worden ge pleegd Na 31 Augustu fl 40 zal geen verlenging van den termijn meer wo rden gegeven RENTE E OPBRINGSTEN VAN BlEGGINfiEN VAI I ENDE ONDFR ÖE NEDFRI ANDStH DIIIT CHE TRANSFERKEGFLING Ter beantwoording van gesteld Vlagen vestigt de veretniging voor den effectenhandel er de aandaiht op dit uit de Dev icenlx kmdnnkmg 3 niet mag worden afgeleid dat de daarbu verleende vnistellmg van vergunning ook zou gelden voorfoover Betreft buitenlands he waarden val lende ond r de Nederlandsch Duitsche transferrageling doch toebeehoorend aai nlet ingezetenen Het mcasseeren rente en dividenden van Duitsche nds n overeenkomstig de transferling is voorzoover de incasseering feschiedt ten behoeve van niet ingezetenen biiv inwoners van Neder IlandschIntiit 1 slechts met vergun nm van het deviezcmnstituul geoorloofd RADIONIEUWS 1loriu4 21 AmiuUU JAA SVn D M 4 M 8 B rlchlen A N P gramofoonmuzlFk tn Keukei praalje VJTRO ItM MorginwUrilni V AH 10 15 Pianovoordiaclit 16 45 Decdiahe II Oö 7öng tn oigU II 3D Dei a i atie 11 50 Gramb fooiimuzick 12 M Be lid ten izii E imrald en solisten lt4S Berichten ANP graniofoonnniziek 115 V RA OIkt t 2 0 Voor de vrouw 2 30 A R A orke t 3M ZanR en or l IM Voor dt kli dei n 5 15 Btnohten ANP 5 30 Estiieralda fi 15 RepoKügt 045 Volksjaiig 7 00 Viafitn an dm dai lANP 15 BtrchUn 7 20 Feliutalie 7 JO l ezing 7 0 Giainofoonmuzlek tM Be el di ANP 15 Plirzle uitzend ng 8 30 VARA i kerten soïi te 9 15 Radlotooneel 9 40 V A R A oikesl til soliste 10 15 Bcuelitiil ANP n slulUnc EOOTWUK 18TS M AVR O 7 00 Benchtei Duitch 7 15 Bei ich en Enfi 7 3e Gran ofoonmuziek Om t 00 Berlchl n ANPl 10 00 Mo genveijdng 1 13 Gramofoonmuziek 10 30 Bn e nble Jonn Kroem 111 45 1130 Benclilcii Engelsflil 123 B ncKten Duil ch 12 45 Benchtei ANP grain vtoon muziek 1 M Muziekkï i an h t Duitsche I uc itwipcn ZOOBeiRÏKn Du lj ch 2 i Concette i Ou ork st Tcwnkurtitkoor en oil ten 3 15 Beiichlen Engel ch 3 30 A V R O Au use 1 ents orkest en gran ofoc nnwi Iek 5 00 Bei chtiii Duilsch 5 15 Bi i al t ANP 5 30 Omroeporkest 15 Beriehltn Engelach Onderwijsfonds Sche pvaart D ifoarweijen w 6 30 Taalles en eauaciieW e t E I opa AVRO 7 15f lt Duilsch 00 V 1 igen an dt n dit IA N P l 7 1 lüo piano en zang 8 00 Bei icliten Duilsch Ij Berichten A N P 8 30 De cl li n Fnge ch 8 45 Pu zla 01 ke I 9 15 BtnchU l Fngelsch 130 Gramofoonmuz 10 00 Belichten Duilsch III 15 Beiichti ANP l 30 to 45 BenclitenFnge ch en lu t ng 1115 1130 I 15 12 3 c 1 15 I 30 Berichten Engelsch Welke Bon LeTensmiddelendistributic BROOD Met 2 genummerde dubbele bonnen van hef 2e broodbonboekje 2500 gram roggebrood of 2004 gram ander brood Elk der enkele bonnen 125 gram roggebrood of 100 gram ander brood voor de penode van 19 t m 2 i Augustus met 4 dagen extra geldiglieidBduur SUIKER BON No 66 1 K G suiker geldig tot en met 31 Augustu ON No 74 l t KG extn rantsoen 15 31 Augustus MEEL BON No 40 2 sons tarwebloem of tarweineel ot boekweitmeel of roggebloem of roggemeel 01 zelfrijzend bakmeel geldig toi en met 6 September BOTER EN VET BONS 1 2 3 en 4 van de boter kaart 250 gram boter geldig tot en met 23 Augustus BONS 1 en 2 van de vetkaarti 250 gram margarine gekmoW tei vet of boter geldig tot ea met 23 Augustus BONS 3 en 4 van de vetkaarti 258 eram boter met 10 eest reductie per 250 gram geldie tot en met 23 Augustus THEE OF KOFFIE BON no 53 i ons thee ol H pond koffie geldfg tot en met 30 Augustus PETROLEUM PETROl FUMZEGEL Periode V Z L petroleum geldig van U Augustus t m g September G UTTERSWAR BON no Y 259 gram rijst of rbstemeel geldig tot en met Se tember BON no 27 250 gram lla mout ot haverv lokken of gort el grutten geldig tot en met September BON no 105 100 gram maiAsDL of griesmeel of puddingpoeder tot en met 11 Sept BON no lis 100 gram macaroni of vermicelli f spaghetti geldig geldig tof en met II l pl MOTORBRANDSTOF Tweede distributie periode loopt van 4 Augustus t m 31 Augustus KOLEN Tot September kan men bij handelaren kooprn Z9 van het verbruik van Apnl 1939 tot en met Maart 4 LEVERTRAAN Alleen op recept van rts max zot e e per hoofd per week VOOn OVZE DIEnEN HONDENBROOD BON No 1 U K Q at P ï en ï ia K G gr 3 K G gr 4 5 KG groep 5 j 3 K G groep geWig tot en aMt W Augustus KATTENBROOD BON No 1 1 K G geldig tot en met SI Augustus X y