Goudsche Courant, dinsdag 20 augustus 1940

f BUVOBGSEL VAN r g GOUDSCHE GOURAirr VOOR DÖ DAM 20 AUGUSTUS ijjp No 504 OVER GELD VERDIENENEN UITGEVEN WIE ZELF GRAAG GELD VERDIENT EN WIE DOET DAT NIET MOET OOK BEREID ZIJN EEN ANDER WAT TE LATEN VERDENEN Verwijderen van vlekken Om uit te knippen en te bewaren I Een manteltje met strooband van een ouden zomerhoed De herfst met z n frissche dagen komt weer aan We güan steeds minder zonder ma itel naar buiten en toch we kunnen den zomer nog zoo moeilt k loslaten Daarom u het een aardig idee om nu een donker jasje te gameeren met Jtroo van een zomerhoed dien we met meer drapen We halen den hoed uit elkaar en ihechten den langen strooband longs de woorpattden oan het iosje telkens een las vormend zooals de foto laat zien Met staat heel apart en origtneell GEBREIDE BLdUS A et ingeiireicle en opgewerkte ynotleven H EBT u nog wol om een blouse t breienT Is dit dan seen aardig idee Men heeft er voor nood tg IM gr lichtgroene 25 gr donkergroene ea 35 gr terraroode wol verder 1 knoop an 2 breinaalden nr 2 De kruismotleven worden er In gebreid in terrakleur de spiralen van donkergroene wol gehaakt n er op bevestigd Voor maat 42 is de lengte lO cm de mouwlengte 30 c m Er komen ongeveer B t en 12 naatden op 2i cin in tricotitcek 1 naald recht J naaid averecht Het rugpand Voor het rugpand zet men op 102 st met donkergroene wol Men breidt f 28 naalden in g rstekorrelsteek 1 recht 1 averecht volgende iiaald verspringen Dan breit men met de hchti roene wol verder uy tricotsteek In de 29e naald m eiken tienden steek 1 steek bijmaken door 1 recht 1 rechtverdraaid te breien 112 st In de 37e 45e S3f 61e 69e 77e 85e 93e 101e 109e ep 117e naald aan weerskanten 1 st meerderen 134 st Aan het t egin van de 2Ie en 122e naald 3 st afkanten 128 st Aan t begin van de 123e 126e naald 2 st afkanten 120 st Aan het begin van de 127 134e naald 1 st afkanten 112 st Doorbreien tot aan de 147e paald 147e naald 22 st lichtgroen 1 terra 10 lichtgroen 1 terra 16 lichtgroen 1 terra 10 st hchtgroen 1 terra 16 lichtgroen 1 terra 10 lichtgroen 1 terra J2 st lichtgroen 148e naald 21 st lichtgroen 3 terra 8 lichtgroen 3 terra 14 lichtgroen 3 terra 8 lichtgroen 3 terra 14 lichtgroen 3 terra 8 lichtgroen 3 terra 21 lichtgroen 149e naald 20 st lichtgroen 5 terra 6 lichtgroen 8 terra 12 lichtgroen 5 terra 6 lichtgroen 5 terra 12 licbtRroen 5 terra 6 lichtgroen S terra 20 lichtgroen ISOe naald 19 st lichtgroen 7 terra 4 lichtgroen 7 terra 10 hchtgroen 7 terra 4 lichtgroen 7 terra 10 lichtijroen 7 terra 4 lichtgroen 7 terra 19 lichtgroen 151e naald 18 st lichtgroen 9 terra 8 lichtgroen 20 terra 8 lichtgroen 20 terra 2 lichtgroen terra 8 lichtgroen 9 terra 2 lichtgroen 9 terra 18 lichtgroen 162e naald 18 st lichtgroen 20 terra 8 lichtgroen 20 terra 8 hchtgroen 20 terra 18 lichtgroen 163e naald 19 st lichtgroen 18 terra10 lichtgroen 18 terra 10 lichtgroen 18 terra 19 lichtgroen 154e naald 20 st lichtgroen 16 terra 12 lichtgroen 16 terra 12 lichtgroen 16 terra 20 lichtgroen 155e naald 21 st lichtgroen 14 terra 14 lichtgroen 14 terra f4 lichtgroen 14 terra 21 lichtgroen VAAK gebeurt het dat de huisvrouw niet weet hoe zij bepaalde vlekken uit kleedingtukken of waschgoed moet verwijdeen Haar eerstr ingeving volgend rijpt zij meestal het eerst naar de enzine of naar eer universeel vlek enwater ledere vlek jnoet evenwel lehandeld worden op grond van zijn intstaan en daarom verdient het steeds lanbeveling indien men een kleedmg tukj aan een chemische inrichting eefr om te ontvlekkea te vertellen laardoorvde vlek is ontstaan Zelf expetimenteeren op kleedingstukken waar an de aanschaffingsprijs hoog is is 1 n ook niet aan te bevelen vooral let nu we get onden zijn ten opzichte v n de aansch itfing van textidprodue len Wij willen ons dan oo beperken in tet geven van wenken voor het ver vljderen van vlekken en laten alleen enige bruikbare voorschriften volgen ile met algemeen bekend zija Schr oeivlekk en ontstaandoor net gebruik van een te warm ijzer erdwijnen na een t ehandeling met en borax oplossmg indien rlthans de veefseldraden niet beschadigd zijn Een papje van benzine en magnesia loet botervlekken uit alle weef els verdwijnen Als de benzine vet tanipt is borstelt of klopt men het lOeder van de stof af soms blijkt het 1 da vlek omdat zij wellicht reeds ud Is Diet is verdwenen doch dan ie haalt men de behandeling Olieverf wordt door benzine op3 Io t doch da plekken verdwijnen er 156e naald 22 st lichtgroen 12 terra 16 lichtgroen 12 terra 16 lichtgrijen 12 terra 22 lichtgroen 157e naald 23 st lichtgroen 10 teirs ra lichtgroen 10 terra 18 lirhtgroei 10 terra 23 lichtgroen 158e naald 24 st ifchtgroen 8 terrk 20 lichtgroen 8 terra 20 lichtgroAi 8 terra 24 lichtgroen lö9e naald als 157e naald en zoo terugloopend het patroon breien tot de 169e als 147e naald is gebreid 170e naald tot 174e naald ichtgroen 175e naald als 147e naall maar beginnend met 8 hchtgroen ei eindigcnd met 8 lichtgroen Zoodoen Je het patroontje verder inbieien In de 193e en OOe naald aan hot begin 9 t afkanten Op de 201e naald alle st afkanten Het voorpan Het voorpand wordt m hoofdtaak als het rugoand ge ii id In de 171e naald m het midden deelen en elk apart verder breien In het voorpand van de 175e paald af alleen de 2 patronen aan h4t begin en hel eind van de naald inbreien Aan het begin van de 178e 180e 182e 184e naald 3 st afkanten Aan het begin van de 186e 188e lOOe en 192e naald 2 st afkanten Aan het begin van de 193e 195e 197e en 199e naa d 9 st afkanteh De mouw Oprotten 64 st met donkergroene wol Ie 18e naald in gerstekorrelsteek Daarna m tricotsteek met de lichtgroene wol met door Men moet weefsels trou enl nooit te veel doordrenken met benzine wan dit geeft kringen ais de behandelde pl k droog is Men maakt een plukje watten vochtig met benzine en Jipt hiermede op de verf Terpentijn leent zich in de rrjeeste gevallen het best om verfvlekken te verwijderen doch ook hiermede moet men niet te kwistig omgaan wil men voorkomen dat zich kringen vormen Gal eep is een oud bekend middel dat vetvlekken zoowel uit linnen als wol en zijde doet verdwynen Zijde behande t men evenwel meestal rrtet een magnesiabenjine papje Met nadruk wijzen WIJ op het gevaar dat aan het gebruik van benzine is verbonden Zelfs het vlammetje an een geyser of een brandende sigaret kunnen een explosie veroorzaken Tetrachloorkoolstof vervangt benzine en is niet brandbaar beide vloeistoffen moeten steeds met open ramen worden aangewend Naarmate een vlek langer op de weefseldraden heeft ingewerkt is zij moeilijker te verwijderen en zoo zal een vetvlek op een zijden blouse of een garnituur zoo gauw mogelijk met een laagje magnesia of bloem bedekt moeten worden Men klopt het er na eenige uren af waarna de vlek In de meeste gevallen verdwenen zal zijn Vliegenvlekken op glas en op spiegels zullen wanneer zü er reeds lang op zitten met geheel verdwijnen 19e naald 17 st breien de volgende 30 st verdubbelen 17 st breien In de 25e 30e 3öe 40e 45e 50e 55e 60c 65e 70e 75e 80e naald aan weerszijden 1 st meerderen Aan het begin van de 81e en 82e naald 3 st afkanten Aan het begin van de 83e en 84e naald 2 st afkan ten Aan het begin van de 85e 128e naald 1 st afkanten Van de 97e naalfl af het patroontje jnbreien beginnend met 32 st lichtgroen en eindigend met 32 st lichtgroen De 125e naald beginnen met 11 st lichtgroen en eindigen met 11 st lichtgroen 4 naalden boven deze patroontjes breien en afkanten Het kraagje Opzetten 92 st met donkergroene wol m gerstekorrelsteek breien Ie 7e naald aan weerszijden 1 st mfnderen 8e 12e naald aan wceftSgden 1 stmeerderen In de I6e en 20e naald aan weerszijden 1 st meerderen 21e 26e naald aan weerszijden 1 st meerderen Tenslotte de deelen onder een vochtigen doek licht persen en in elkaar zetten De motieven met donkergroene wol van losse steken haken en volgens de afljeelding in spiraalvorm op den pullover naaien Een knoo an donkergroene wol gebreid als sluiting bevestigen Langs het splitje 1 toer waste steken haken door eejx Isehande ing met water doch voegf m n f een scheut ammoniak lan toe dan zal men het gewenschte resultaat bereiken G r a s lekken verdwijnen uit ImneögoiM met een oplossing van 50 gram water 5 gram waterstot en 5 gramimmoniak Nawasschen met schoonwater Kopergroen wordt behandeld met een oplossing van 10 gram keukenzout 5 gram azijn en 25 gram water die men pi m 5 minuten op de stof laat inwerken zoo noodig iets langer daarna goed spoelen Giïesmeelballetjes Grieskugeln uit de Ostmark 200 gr griesmeel 1 hter melk een stukje boter zout noot De melk aan de kook brengen met zout en noot en daarna de griesmeel erm strooien Steeds blyven roeren tot de massa eenige mmiiten heeft doorgekookt daarna de pan van het vuur nemen en een stukje boter er door roeren Men klopt de griesmeel flmk op zoodat ze luchtiger wordt Koud laten worden daarna vormt men er balletjes van die rondom worden bruin gebakken in vet ohe of boter Warm opdienen DÉ i aarheid komt vaak tot one uit den mond van kinderen en onnoozelen Indien wu ooren hebben om te hooren dan ontvangen wy soms onverwachts een levensles door het aimpele woord van een eenvoudige ziel die in haar zuivere on schuld de werkelyke waarden des levens en de verhoudingen der menschen onderling helderder en juister zielvan een zoogenaamd ontwikkeld intellect Dit laatste heeft met veel moeite en na lange oefenmg geleerd zijn hersenen te gebruiken maar het heeft ondertusschen vaak verleerd de grondslagen der dingen waar het tenslotte op aankomt zuiver aan te voelen en te begrijpen Zoo heeft een eenvoudig boerenmeisje bijna een kind nog mij eens een levensles gegeven aldus een werkende vrouw die door den volkomen nicj wen kijk op het leven welke hij mu gaf een geweldige verandering in mijn wereldbeschouwmg ten gevolge had De levensles Het gebeurde tydens een vacantiereis naar de Meluwe Ik had mijn loodzwaren koffer moeizaam langt het emdelooze perron gesleept en hem tenslotte met een diepen zucht en een laatste krampachtige mspanning op het vloertje van de derde dames geschoven De coupe was nog leeg de koffer kon dus op de bank blijven staan en ik kon het beste plaatsje uitzoeken Dat was een hockplaatsje vooruit aan den schaduwkant want het was een warme zornige Julidag Als je een heelen tijd achter elkaarhard en ingespannen hebt gewerkt dan zijn drie weken van vrijheid mheide ën bosch bij dierbare vriendeneen verrukkelijk vooruitzicht Ik wasdan ook m een gouden humeur toen zy naderde myn eerstvolgende levensles Op het eerste gezicht zag zij er niet indrukwekkend uit en allerminst als iemand die een ommekeer m mijn levensbeschouwmg teweeg zou brengen Ze leek mij ji jong dienstmeisje dat met vacanti ift ng net als ik Ze had een frisdlj rond gezichtje en de helderste blauwe oogen die men zich maar kan denken AchteT haar aan kwagp een witkiel die een neten koffertje droeg dat zoo volgepakt was dat het uitpuilde en gevaarlijk bol stond tussclien de strak gesnoerde riemen Het tweetal stevende regelrecht op mijn coupe af en stepte m De koffer werd in het net tegenover mii geplaatst en terwiil zij met den Avitkiel afrekende vergeleek ik haar lictjte ne ten mandjK met mijn zwaren leeren handkoffer Jdien ik uit spaarzaamheidsov er wegingen eigenhandig tot m den coupe had gesleept en ik dacht Hoe merkwaardig onzuinig voor iemand die haar geld zeker niet gemakkelijk verdient Spreekwoorden en gezegden met betrekking op de vrouw Een vrouw heeft lang haar en eenkort geheugen meendfe men vroegerZou met hot korte haar het geheugen langer geworden zyn Met huw elyksadvertenties had men De raad Ga een trap lager by het nemen van een vrouw en een trap hooger by het kiezen van een vriend is met bepaald vleiend Van zelfkennis althans als de oorsprong by een man ligt getuigt het gezegde Een man zonder Vfouw is een keuken zonder vuur Of dit waar is Bleeke zonnen en lachende vrouwe zyn met te ver Men rymde vroeger graag Snuivende mannen Fluitende vrouwen En loeiende koeien Zyn zeJd n goeien Liefde en erwtensoep met aardappelen verraden zichzelf was vroe ger een bekend gezegde en Blen vrouw Iieft of wel zij haat Want zelden houdt zy middelmaat Tenslotte De mannen zouden een hemel op aarde hebben indien de vrouwen gepn ruzie maakten Als w di eens omdra idea En zelfgenoegzaam stelde ik vast Ik zou er niet over denken eenwitkiel te nenjen Dan kan ik myngeld beter besteden Alsof ze myn gedachten had gelezen zei het meisje plotseling tegen me Ik verdien zelf graag geld endaarom laat ik het ook graag een ander verdienen Het kwam er zoo lief en eenvoudig uit en toch was het voor my een openbaring want hoe vreemd het ook voor velen moge klinken van dien kant had ik het geld uitgeven nog nooit bekeken Ja ook ik verdiende graag geld Natuurhjk wie zou dat niet Maar nu was er meens die andere kant en ik moest voor my zelf bekennen dat ik h elemaal niet zoo willig wSs om myn zuur verdiende geld door anderen te laten verdienen dat ik het uitsluitend en alleen voor myzelf ingesloten de enkele menschen die my lief waren zoo productief mogelyk wilde maken en dat ik daarby nooit had gedacht aan die vele anderen die ook myn geld moesten verdienen om te kuimen leven Het was een pynlyke en beschamende ervaring te ontdekken hoe bekrompen ik tot dusverre had gedacht hoe zelfzuchtig ik had geleefd maar het was een levensles die ik broodnoodig had en zoo heeft dat korte zinnetje Ik verdien zelf graag geld daarom laat ik het een ander ook graag verdienen uit den mond varf een achttienjarig kind my een volkomen nieuwen kyk gegeven op de goederen dezer aarde op het bezit en op de waarde van het geld maar bovendien heeft het y voor het eerst helder bewust gemaakt van myn verantwoordelykheid tegenover myn medemenschen f Ik laat een ander ook graag verdienen Hoe weinigen kunnen dit zinnetjeeerlyk uit den grond van hun liefhebbend hart nazeggen I Voor ons zelf eischen wy minstens een behoorlyke liefst een overvloedige betaling maar zoodra wy zelf moeten gaan betalen dan worden wy plotseling zuinig dan gaan we naar ons toe rekenen en we loopen de halve stad af om een bepaald artikel zoo goedkoop mogelyk te krygen Miif Meestal zullen wy dan tenslotte te recht komen in een zaak waar d v beidsvoorwaarden slecht zyn wa r arbeid onderbetaald wordt Wy hèbttl mderdaad b zumigd maar tenhj van een aodir Wy ztin namel jkaw bereid geweest dien ander het geM laten verdienen dat hem voor zhb u beid toekomt Wy hebben aUe o ui ons kleme eigenbelang gedacht Waar ligt mijn verantwoordelijkheid f Zoodra wg als volwassen memel zelfstandig het leven zyn ingegain dringt zich aan ieder van ons de vnu opy waar ügt myn verantwoordelijk heid en hoe ver strekt deze zich uit De meesten zullen deze vraag beantwoorden met de erkennmg dat m de verantwoordelykheid dragen voor ven en welzyn van zichzelf en van degenen die hun na staan Meestal gaat het verantwoordelykheidsbesef niet verder en eigenlyk draaien deze meoschen rond in het bekrompen kringetje van hun meest directe eigenbaat Wil de menschelyke gemeenschap werkelyk een gezonde en gelukkige gemeenschap zyn dan moeten wjj allen ervan doordrongen worden dat wy den krmg van onze verantwoordelykheid veél en véél wyder moet trekken Ieder lid van deze gemee schap heeft recht op een plaatsje onder de zon hü heeft recht op een menschwaardjg bestaan hy heeft recht op arbeid brood en levensvreugde Wie het belang van het algemeea ziet als zijn eerste en grootste verantwoordelykheid heeft begrepen dat het ingewikkelde bestel der gemetnschap alleen dan goed kan loepen wal ieer ieder lid dier gemeenschap een ander ook graag geld wil lata verdienen met andere woorden aan een ander ook arheidsmogelykheid ei levensruunte wil geven Ieder mensch heeft het van God gegeven recht om te leven maar hem is daarbu de phcht opgelegd om 6m medemensch te l ten leveh GJ zult Uweg naaste litihebben gelyk U zelrel Een anderen keer over de hoogge roemde zuinigheid I C L ge wa king m Bng log t thod wa