Goudsche Courant, woensdag 21 augustus 1940

Woensdag 21 Augustus 1940 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN J argang No 2 M05 GOUDSCHE imyj i CGUBANT Directeur F TIETER Postgiro 48400 Bur Markt 31 Tel 274S Churchill Engeland treft voorbereidingen yoor de veldtochten van 1941 42 de Spilmogendheden Vijandige gezindheid van de New Yorksciie geldwereid Handelstonnage grooter dan bij het begin van den oorlog Onvermurwbaar inzake de blokkade VreeWoor uitschakeling van het goud als waardemeter Critiek op Frankrijk Hamburger fremdenblatt over Engelands positie In vei and met d t toenemende actie der Duitsche lucht formaties boven Een hoogere levensstandaard in Londen publiceerenN tJ een overzicht van de Engelsche hoofdstad met haar 5 Pa en Afrika zou ten goeii I Komen aan de betrekkingen tusschen voorsteden Ue Europeesch Afrikaaa che econo ChurclüU heeft gistermiddag in het Lagerhuis een verklaring afgelegd waarin hij ter inleiding een vergelijking maakte tusschen den oorlog van j 14 1918 en den huldigen oorlog Kngeland is met open oogen dezen oorlog ingpgaan De nieuwe oorlogsmetliode ligt het Britsche empire meer en wanneer vij eerst geheel zijn bewapend is deze methode gunstiger voor Engeland Vervolgens sprak Churchill er volgens het D N B over d t Engeland voorbereidingen treft voor de ïtldtochten van 1941 en 1942 In verband met den vocdscltoestand in Europa stelde phurchill vast dat hel Engelands voornemen is de blokkade ook Ie richten tegen Frankrijk en tegen alle andore landen die in Duitsche handen zijn Er zijn talrijke voorstellen gedaan om tot ondersteuning van deze landen het doorlaten van levensmiddelen mogelijk te m iken Hü Churchill wijst echter al deze verjoeken af Er is thans drie kwart jaar verstreken sedert de huidige regcering de macht in Groot Brittannie heeft overgenomen Welk een stortvloed van noodlottige slagen is sindsdien over on neergedaald Vervolgens stelde Churchill vast dat Duitschland de geheele Westkust van de Noordkaap lot aan de Spaansche grens controleert en dat het in den strijd tegen Engeland beschikt over talrijke havens en vliegvelden land koristen che Het is mogelijk dat Engeland nog grootere beproevingen door zal hebben te maken Intusschen heeft Engeland echter toch alles gedaan om zijn eiland te versterken Het ritsche rjl heeft op het oogenblik een steviger samenhang dan ooit De belangfijkste productietak is op het oogenblik die van bewapeningsmateriaal Iwee millioen man staan onder de apenen Hiervan is een groot deel Ewegelde troepen Nimmer tevoren beeft een zoo groot leger op deze eilan gestaan De vloot is sterker dan wit Het handelstonnage is grooter dan bij het begin yan den oorlog Om oven eluchtgevechten iets te zeggen is hef Wg te vroeg Churchill beweerde verbolgens dat de luchtslagen voor Engegunstig zijn verloopen en den weg vormen naar een Éngel overwinning De beste posities tanen den vijand niet helpen zoo t gde Churchill als zijn leger en iin industrie in het achterland geheel Uiteen geslagen en vernietigd worden oor de nederlaag in Somaliland de Churchill vervolgens Frankrijk ecantwoordelijk op welks steun En W nd had gerekend Daarbij sprak Wchill over de misdaad nan Fran m Aan den anderen kan t verl Iaar Churchill dat Engeland al voor den zou hebben besloten Somaliland J te verdedigen In het verdere ver P zijner vericlarii g betoogde Chur r dat Engeland deii Vereeiiigden i spontaan en ongevraagd vloot lucht basis in pacht heeft aange jwen Over eénige kleine eilanden in Stillen Oceaan is reeds onderhan nu moest nog woorden gesproken y f New Foundland en Britsch West r Overigens is er geen sprike van facht van souvereiniteltsAchten betreft het hier alleen maar een gel vöor de gemeenschappelijke ging der veiUgheid Churphill in dit verband over een pacht zou zyn van de Vereenigde Sta ar ook in het belang van New and fcanada en van andere be toioniëiK jaar welke niet alleen in het De Britsch Russische betrekkingen De minister voor de dominions lord Caldecote heeft in het Hoogerhuis een soortgelijke verklaring over den oorlog afgelegd als Churcill in het Lagerliuis Hij besprak daarin ook df Britsch Russische betrtn kingen en zcide o a dat een verbetering der Britsch Russische betrekkingen steeds de aandacht van de regeering Zijner Majesteit heeft gehad Zijner Majesteits regeerir g bemoeit zich niet met de regecringsvormen die bij andere naties in zwang zijn doch zij streeft naar het regelen van hangende vraagstukken Lord Caldecote zeidc te hopen dat de besprek ingon binnenkort tot een accoord zouden leiden Wat Engeland bereikt heeft Het Hamburger Fre i denfa lad geeft een overzicht van de gebeurtenissen sedert de voorlaatste redevoering van den Engelschén ministerpresident Het is het werk van Churchill zoo schrijft dit blad dat het Europeesche Conflict is geworden tot een wereldomvattende crisis van het grootste imperium uit de geheeie mor derne geschiedenis Déze strijd zal zooals de onderstelling van het Duitsche offensief in de lucht door do totale blokkade van Engeland bewijst zonder compromis worden gevoerd met als eenig doel de volslagen overwinnir g te behalen Iedereen is het r mee eens dat tot dusver de aanvalsactics slechts een voorspel zijn dat op eik oogenblik tot een veel grootere intensiteit kan worden opgevoerd wanneer de Engelsche verdedigingsgordel zonder genade zal zijn neergehaald de heerschappij in de Britsche luchtruimte zal zün bej j jêjt j j j jp vochten en de weersomstandigheden ytl r rf f ƒ voor de militaire eischen gunstig zuUen O J J J J M J M en on cii V P B medeieerkerj MERIKA S houding ten aanzien van Europa en vooralten opzichte van de spilmogendheden wordt te Berlijn vooral na de te Havanna gehoudenconferentie met groote aandachtgevolgd Er wordt in politieke kringen de nadruk op gelegd dat eender voornaamste redenen van devijandige gezindheid van bepaaldeAmerikaansche milieux tegenoverde wederopbouwpolitiek der spilmogendheden is te zoeken in devrees van de Noord Vmerikaanschefinancieele kringen daar een nieuwe regeling van het Europeescheeconomische n valuta systeem ontegenzeggelijk zou leiden tot devolledige onafhankelijkheid in economisch opzicht zoodat Europa nietlanger aan den leiband zou loopenvan het NooidAmcrikaanschegrootkapitaal De New Yorksche financieele wereldziet duidelijk in dat een door hetnieuwe Europa doelmatig geëxploiteerd Afrika aan ons werelddeel alleproducten en grondstoffen zou kunnenlcverejv a fë d n Eum i eai ea 0J3lbre ken Aan don anderen kant zijn Roe ijienië Rusland en Arable in staat omgeheelEuropa van de noodige petroleum te voofzTerr De financieele kringen in 5Tê vV ¥orl staan dus zaer pessimistisch tegenover de mogelijkheid ofti een Pan mcri kaansch economisch systeem in elkaar te zetten aangezien de Zuid Ameri kaansciie staten op politieke cultureele en economische gronden buitengewoon moeilijk afstand zouden kunnen doen van hun eeuwenoude handelsbetrekking jn mef Spanje Italii Duitschland en andere groote Europeesche volken Vrees voor uitschakeling van het goud Hier komt n g bij dat de Amerikaanscm geldmagnaten zich des te meer bezorgd maken over de valutaen financieele politiek van het nieuwe Europa wijl zij vreezen dat de valuta van het nieuwe Europa niet meer gebonden zal zijn n het goud eden te meer waaromShet oude werelddeel zich aan den invloedvaii de Nieuwe Wereld zal onttrekken Hierin zou de oorzaak te zoeken zijn waarom de Aniei ikaanschb geldwereld die grooten invloed uitoefent op de Noord Araerikaansche pers en krachtig de Engelsche propaganda steunt zoo schermt met het spook van een politieke en militaire bedreiging van het Amerikaansche continent Hervoor bestaat naturlijk geen enkele gr id doch zij is dienstig om de openbare meering te beïnvloeden en hcL den geldmagnaten mogelijk te nj ken in troebel water te visschen Men wijst er hier op hoe onzinnig het denkbeeld is dat de spilmogendheden het voornemen zouden koesteren hun veroveringsplannen uit te strekken tot Amerika Zij zullen in Europa en in Afrika genoeg te doen hebben om deze byde werelddeelen economisch te systcmiêtiseeren om te denken aan veroveri K n in Amerika Dergelijke gedachten ijn uitgesloten bij de Europeesche mentaliteit en kunnen alleen opkomen in het brein van zekere Amerikaansclie Uournahsten De leidende mannen in de beide spilmogendheden zijn van meening dat de Vereenigde Staten een economischen factor vormen die u wedert züdsch belang zeer goed in te schakelen zou zij bij het Europeesche economische systeem om op deze wijze normale handelsbetrekkingen in het leven te roepen Amerika moet zich daarop voorhereiden Van A zijn Door dit vooruitzicht wordt Engeland op ondragelijke wijze op de pijnbank gelegd De vraagstukken die men in de pers oppert getuigen van een onmiskenbare nervositeit tijn de Duitsche acties in de lucht slechts het voorspel van een invasie te land waartegen de Britsche vloot niets kan uitrichten omdat zij zich niet durft bloot stellen aan de DulSche duikbommenwerpers niet minder zwaar dan het ontbreken van eiken militairen uitweg weegt intusschen voor Engeland de volslagen isoleering van een wereldrijk dat zich niet zoo zeer doo r zijn macht als wel door de traditie zijner onoverwinnelijkheid deed gelden Deze crisis in het Engelsche wereldrijk is sedert de voorlaatste redevoering van Churchill op de volgende punten aan liet daglicht getreden I Buckingham Palac a Bntsch Museum Charing Cross Station en Trafalgar Squar National Gallery 5 Parlement f Pakis van JustlU St Paulskerk e South Kensington Naluurhlsl Muswm Westminster Abdy vykstmlnster Kathidr II Slerrwiwachl van Greenwich 12 Tcnver en TcMerbrug SPOaiWEeNET In het Zuid Oosten van Europazijn tusschen Sofia Boedapest enBoekarest onderhandelingen gaandeover een territoriale herziening opwelker verloop de Britsche politiekniet d n i insten invloed kan uitoefenen Ook Turkije is daarbümachteloos ofschoon dit land eenbondgenoot is van Engeland Hetprestige van dt asTUiogendheden isin het Zuid Oosten overweldigend De vlucht van de Britten uit Somaliland bewijst het strategisch onvermogen van Brittannië de belangrijkste zenuwstrengen van zijn wereldrijk te beschermen Nadat Italië ondanks het Britsche dreigementmet oorlog reeds Abessynië hadkunnen bezetten zal deze nieuwe tegenslag verstrekkende gevolgenhebben voor de Britsche faam in geheel Afrika en AiUë De Britsche troepen hebben onder druk van Japan hun bevoorrechte stellingen te Peking en Tientsin ontruimd Het Dominion Australië dat voor het eerst in zijn gelootaan de bescherming van de Britschewereldheerschappij begint te wankelen heeft gezantenidnet Japan mtgcwisseld Het dominion Ierland dat vasthoudt aan zUn strikte neutraliteitspolitiek begeleidt den strijd op levenen dood van zijn buurman Engelanddoor voortdurend te herinneren aanhet oude euvel dat het NoordIer sche vraagstuk nog altijd niet is op feelost mische systemen en de andere economische systemen zooi s die van Rusland het Verre Oosten en Amerika De eengien die hierbij geen garen zouden spinnen zouden de speculanten zijn De in Amerika aan den dag tredende vijandige gezindheid ten opzichte van de spiimogordheden is kunstmatig in het leven geroepen door een klein aantal bankiers die de macht en opperheerschappij van het door hen gehamsterde goud bedreigd ien Het belang van het Amerikaansche volk zou daarentegen de Amerikaansche re eering moeten gebieden reeds op dit oog r blik een sfeer van goede verstandhouding met het nieuwe Europa te scheppen en goede handelsbetrekkingen met ons werelddeel aan te knoopen De door vrees en andere oorzaken beïnvloede politiek van Washington is er integendeel op gericht een diepe kloof te graven tusschen de beide werelddeel Het eenige resultaat van deze houding kan echter zijn dat e entot de tanden gevvapend Amerika de rost van de werld zou noodzaken om evenet ns een geweldige bewapening in stand te houden ipplaats van er toe te kunnen overgiian dezen zwarer op alle volls en rukkendCn Tasr të verncTiTën7 na afloop van den oorlog Wellicht is dat echter juist de bedoeling van de groote New Yorksche bankwereld ten einde niet een van liun voornaamste bronnen van inkomsten verstopt te zien Dé sympathie welke de Vereenigde Sta ën tha ns voor Engeland aan den dag legg r zira ala r bewijs h tvoor kunnen gelden Deze sympathie voj iTi t tevens een bev ijs van kortzichtigheid op een tijdstip waarop de gehcelc wereld als één mart front maakt tegen de macht van het kapitaal waarin de volken de macht zien welke verantwoordelijk is voor al de oorlogen die sedert 40 jaar de menschheid teister n BUITENLAND ITALIË De totale blokkade ITALIAAN SCHE WA VESClTUWING AAN DE NEÜTKALEN De Italiaansche regeeiing heeft aan de regeeringen van de neutrale landen die de koopvaardij uitoefenen een nota gezonden waarin gezegd wordt In haar nota van 15 Juni heeft de Italiaansche rageering aan de regeeringen der neutrale landen welke de koopvaardij uitoefenen medegedeeld dat Italië in verband met de blokkademaatregelcn die door Vijandelijke landen ten aanzien van Italië w aren genomin verplicht was te verl laren dat de naar vijandelijke havens op weg zijnde koop vaardijschepen zoodra zij zich op 30 mijl van de vijandelijke kusten bevonden voor eigen risico en gevaar zouden varen en dat het alle verantwoor delijkheid afwees voor de gevolgen die zoijiden kunnen ontstaan voor de schepen welke met deze waarschuwing ge n rekening hielden De Italiaansche regeering vestigt deaandacht erop dat het zeegebied langsde kusten van de Britsche koloniën enprc tectoraten en van de onder Britschms ndaat ïtoande landen alsmede vandie landen ooals Egypte waar zichBritsche land zee en luchtstrijdkrachten bevinden op grond van de voortdurende opeenvolging van oorlögshaijdeslingen tot permanente operatiezöne isgeworden Dit geldt in het bijzondervoor de Britsche kusteïi in de MiddelIa ndsche Zee de Roode Zee de Golfvan Adenj alsimede voof de kusten derBritsche l bloniën in Aft ika en de kusten van Egypte en dqn Soedan Derhalve stelt elk schip dit in deze zonesvaart zich bloot aan vernietiging doormijnen en andere in den oorlog gebruikte middelen Met het doel deze vemieti gen te vermijden stelt de Italiaai sche regeering aan de neutrale regeeringen voor alles te doen wat mogelijk is en wenschelijk geacht wordt opdat haar onder danen en haar schepen zorgvuldig vermijden door de gevaarlijke zones ta varen aangezien de Italiaansche regeering alle verantwoordelijkheid vow schade die in deze zones aan schepen en personen zou kunnen worden toegebracht van de hand wijst De It Uaansclie regeering zoo eindigt Ie nota wil van haar kant geen belemHjeringen in den weg leggen aan het varen van neutrale schepen door de zee engten die verplichte doorgangen voor de scheepvaart vormen In verantwoordelijke Romeinscbe kringen wijst men erop dat Italië met deze nota een totale en onvoorwaardelijke blokkade van de Britsche koloniale kusten en van de kusten van Egypte en den Soi d n heeft ineo u Deze maatregel zoo voegt men eraan toe zal tot een snelle beëindiging van den oorlog bijdragen Hij is ook genomen in liet belang der neutralen die er geen enkel belang bij hebben hun schepen en onderdanen aan vernietiging bloot te stellen om de Engelsche van het noodige te voorzien en zoodoende den oorlog te verlengen MEXICO Trotzky ernstig gewontL MET UZEREN STANG NEERGESLAGEN Leon Trotzky is gistermiddag teMexico City het Slachtoffer gewoixlenvan een overval Hii zou hierbij omhet loven gekomen zijn Over den aanslag op Leon Trotzky werd n later de volgende bijzonderheden gepield D dacjbr een Franscfi communist Frank Jacques die zich sedert eeni sett tijd onder een valschen naam bij Trotzky ophield sloeg Trotzky in zi a woning na eetv gemeenschappelijk genuttigd diner mot een ijzeren stang neer Trotzky kreeg hierdoor eeji ernstige Hoofdwonde waardoor hij onmiddellijk naar de dichtsbijzijnde eersta hulfipost van dt politie moest worden gebracht Bevestiging van het gerucht als zou Trotzky aan zijn verwondingen zijn bezweken was tot dusverre niet te ver krijgen Wel wordt door de dokto i en toegegeven dat zijn toestand zorg baart De dader die eerst onlangs ia Mexico is gekomen werd omniddellijc gearresteerd en verhoord Bij de arre tatie probeerde hij zich te verweren waardoor hij zware verwondingen opliep Zijn verfciaringen die op schrift zijn gesteld worden op het oogen ijIUc bestudeerd Volgens 4e jongste inlichtingen zo Trotzl op sterven liggen De werke lijke naam van den pleger van den aan slag staat nog niet volkomen vast Hij heeft zich op verschillende plaatsen en bij eenige personen steeds onder een anderen naam vertoond De dader zou geen Fransch maar een Belgisch jour nalist zijn ENGELAND HORE BELISHA OVER iDENt OORLOG Naar Associated Press uit Londen meWt heeft de vroegere minister van Oorlog Hore HBelisha na de rede van Churchilt in het Lagejfhui het woord gevgera en gezinspeeld op en mogelijke samenwerking tussche Ingeland en de Vereenigde Staten Hü meende dat de offers van den oorlof niet tevergeefs gebracht zouden zyn wanneer een dergelijke statengetqeen atjmp tot stand zou komen