Goudsche Courant, woensdag 21 augustus 1940

T WOENSDAG 21 AUGUSTUS 194 BuiUnlamd DUITSCHLAND Gewapende Tffirkenningen bovea EngeinncL De verovering van BritschSomaliland Bijzonderheden over het verloop derkrijgsverrichtingen Na 5 dcigen werd de eerste Engelsche verdedigingslinie doorbreken De posi Je van Fronsch Somaliland SLECHTS WEINIG Ll CBT GEVBCÜTEN De dag van gisteren stond in teeken van de gewapende verkenn imj boven Engeland Naar het t i wordt medeeedeeld wmvfi u wordt medegedeeld werden MiB rijke gegevens over den verdedigu toestand vall het eiland verkregen fc verkenningsvliegtuigen zijn lenuir keerd en hebben eenstemmig gen J dat de Engelschen deze toestolleu lUt hebben durven aanvallen Ook luchtgevechten bij Dover uelkg n schen een escadrille Duitsche bommeii werpers die verscheid ne viiegvelde in het graafschap Ketlt gebombutfeaj hadden en afd eelingen vijandelijk jacht vliegtuigen ontbrand waren wjn jen reeds spoedig door de Engelsche afgebroken Duitsche bonunen n Engelsche vliegvelden Verscheiden vliegvelden in het graat schap Kent waaronder de vliegveldeii Eastchurch en Southend werden door Duitsche bommenwerpers met succei bestookt oo verneemt het D N B va bevoegde zijde In het Zuidoosten vh Engeland vonden luchtgevechten plaats Elders deden Duitsche bommenwerpen een aanval op munitie inrichtingen m andore doelen die voor de oorlog voering van vitaal belang zijn Sterk eenheden Engelsche jagers hebben zidj legen de Duitschers geweerd en hen is de omgeving van Dover aaagevallai Het luchtdoelgei ut opende op ve plaatsen aan de Euidkust het vuur Vergezellende Duitsche jagers schoten een aantal Britsche machines neer Verliezen aan Duitsch zijdf zijn tot dusver nog niet bekesd f De geve handelingen duren voort Britsche luchthanvallen op woonwijken DOODCN EN GEWONDEN Gistemacht zijn Britsche vtiegtuiga in Duitsch gebied binnengedrongen Zij hebben onder m eer een aanval g daan op een woohwijk in een vrj groote stad in hel Ruhrgebied Vief particuliere huizen zijn volkomen verwoest Uit de puinhoopon zijn tot dusverre zes dooden en 25 zwaar en lichtgewonden gehaald Tot de doodw be fiooren twee vrouwen en een twe jarig én een achtjarig kind In een Wcst Duitsciie slad van 30 00Ü zieieD is Soor Britsche explosieve bommen en gcheelelrij huizen vernield De burgerlijke luchtbescherming die oak hier goed georganiseerd is kon ds któine branden die door brandbommen ont slaan waren snel blusschen lo dea Stad zijn ta rijke mcnschen cmsflg gewond doch gelukkig zijn er geen dooden Op een andere plaats in Mi4flen Duitschland js door een bom eeB loods die voor militaire doeleinde wordt gebruikt beschadigd Twee soldaten werden licht gewond Korte berichten Het Belgische ministerie vanFinanciën heeft besloten de Brusselsche beurs Woensdag 21 Augustusweer open te stellen Om speculatiefte verhinderen blijft de termijnhandelverboden V oorts worden buitenlandsche effecteé voorloopig niet verhandeld I tn cein Reuterberieht over deopening van de jaarmarkt te Smynilwordt gezegd D nieuwe toestand is de Mi ideUaj feirtSe Zee heeft het Britsche katoenbureaü en verschillfnd Britsche exporteurs genoopt aan deu jaarmarkt njet deel te nemen De p ius heeft gisteren den spec slcn gevolinachtigde van RooseveUMyron Taylor ontvangen N nar het Nodrsche telegraaJagentscha uit Larvik meldt belovfflde aardappelenen hakvruchtenoogstdit jaar een recordopbrengst De Kauppa Leht i schrijft dat het Finsche volk tevreden iu zijn 0 L er die levensmiddelenvoorzifning De aardappeloogst zal bijzondsfgoed zijn eil ook aan andere levpD middelen zal geen gebrek h erschai De toestand op de brandstotfenmarWzal niet zooals het vorige jaar tot eMcrisis leiden Van speciaal gewicMzijn de voori adcn steenkolen en eo die uit Dyitjtchland komen Het Italiaansche staabblad publiceert een wet krachtens welke ee bedrag van SBO millioen lire zal w den uitgegeven voor buitengew openbare wefken in Albanië Daarva is 203 milliodn bestemd voor openbaregebouwen tó millioen voor huizen 20 niillioen voor scho en l millioen voor spoorwegen 85 f L voor sociale bouwplannen 50 tm ln voor havenwerken en 40 millioen vooiandere objecten BpRLIJN LE RT DE SOEAHELI TAAL Groote belangstelling voor het Afrikaaiischc kolonisatiegebied Russisch Italiaansch en Spaansfifi kómen ook in de mode Naar de Stampa meUr li de regent op den verjaardag 1 troonsbestijging van koning V van Egypte in het koninklijk P f Abdin te Cairo een receptie g waaraan uitsluitend door Egyp is deelgenomen De koning o ministers afgevaardigden senator en andere hoógwaardigheidsbekleefl van zyn volk die hem hun gelu schen betuigden Voorts is Abdin paleis een receptie geho j voor het diplomatieke corps koning Faroek en de i gyptische riteiten niet waren verschenen Vofems een Stefenibericbt j Tanger wordt het Engelsche pona j op 250 peseta s stond in G nog slechts tegen 50 peseta s f seld In verband met de toenen Vhaarschte aan levenAniddelen opnieuw talrijke personen 8 5 1 1 eerd zelfs arbeiders uit vitale b ven Een veertigtal Britsche aj lj ï naar Soüon h ebied gedesene Men verneemt belangwekkende bij poderheden over de verovering van Britsch Sumaliland De Noordelijkste der drie Italiaans he colonnes trok op i Augustus over de grens en bereikte 4en Ssten Zeila In het centrum bezet te de tweede colonne op 9 Augustus Hsrgeisa dat eveneens 70 kilometer van de grens ligt De derde colonne rukte op langs don straatweg van Adoeina dat in weerwil van de ern tigste terreinmoeilijkheden op den lOden bereikt werd nadat men van J grens at een afstand van 90 kilometer door ïuivcr woestijngebied h d afgelegd De Italiaansche hoofdmacht opereerde in het centrum Op 11 Augustuü kwam h t gros der Italiaansche troepen in contact met de Engelsche hoofdmacht welker sterkte op 15000 Itiun geschat werd Nadat zij zes dagen de groot te moeilijkheden bij den opmarsch i n de ravitailleering hadden gehad stonden de Italianen thans tegenover een tcgen itander die rust genoten had en zich in vcfcrtreffeli ike tellingen verschanst had Achter het 70 kilometer lange front Hargeisa Adoeeina hadden de Engelecben op een hoogte van 150 meter de eerste verdedigingslinie opgericht De Italiaansche troepen bestonden in de eerste plaats uit nationale afdeelingen Blaar ook uit inboorlingen en zwart hemden die waren gerecruteerd uit arbeiders uit Italiaansch Oost Afrika Een bijzondere taak had de luchtmacht die waardevolle verkenningsdienslen verrichtte en ook een deel van den aanvoer verzorgde Geregeld werden de vijf vliegvelden van Britsch Somaliland gebombardeerd De groote aanval De aanv op de Engelsche hoofd telUng werd ingeleid door een groote omirekliende bew ing aan de beide flanken Van IS tot 16 Augustus wen er zeer hevig gevochten waarbij de BaUaansche aanvallers onder kniis unr werden genomen Niettemin kon mp den ISden in het centrum de opmarsch langzaam begonnen worden adat de heJangrykstc tegenstand gekreken was Na grondige artillerievoorbereiding werd op 16 Augu stus het Min voor den algemeenen aanval in de lichting vaa La Faroek gegeven Op 4en ISden was de gehcele eerste verdedigingslinie der Engelscben over ehreden Talrijke Engelsche afdeelingen aldus zegt men in Italiaansche militaire kringen hadden zifh bij de lardnekkige gevechten van de voorgaande dager overgegeven vooral ZuidAfri kaansche troepen De Engelsclien hadden Zeila zonder strijd opgegeven eri de 2500 man die daar gelegen hadden onverwijld teruggetrokken naar Boelhar Ten oosten van Berbera staan nog geveer 3000 tot 4000 man Engelsche oepen die echter van geen beteekenis meer zijn nu Berbera gevallen is FRANSCH SOMALILAND DE NATIIURLIJKE UITWEG VAN ABESSINIË De diplomatieke redacteur van Stefeni bespreekt de Engelsche nederlaag in SomalilaTid en merkt on dat de Britsche troepen na verslagen f e zijn an de eerste verdedigingslinie naar de have Berbera vluchtten Een deel slaagde er in zich onder het vuur der kanonnen en der Italiaansche bommenwerpers in te schepen maar andere afdeelingen werden krijgsgevangen gemaakt De Italiaansche verrichtingen in Somaliland komt thans onder de souvereiniteit van Italië De Britsche kroon verliest een kolqnie van groote strategische beteekenis vlak bij straat BabEl Mandeb on tegenover Aden De bevolking van Britsch Somaliland wenschte reeds sinds lang even als die van Fransch Somaliland zich te vereenigen met de bevolking van Italiaansch SomalilandNVoor Britsch Somaliland is dit thans v elvezenlykt en op een niet ver v er w ij d e rden dag zal hetz4lfde verwezenlykt worden voor Fransch Somaliland dat een natuurlyke uitweg is voor Abessinië E ACBTEKGCOMd VAN DE OPCKA nES De verovering van i Pritsch Somaliland heeft in Italië grupte geestdrift verwekt In politieke kringen wyst men er vooral op da de zege pas na het overwinnen van de allergrootste moeuujiheden mo elij is geweest Wat de verrichtingen in Italiaansch Afrika betreft zoo verklaart men in politieke kringen dat het optreden ten doel had de beide groote straten t w straat Soedan en straat Bab el Mandeb voor den vijand onbruikbaar te maken Daartoe ging het er voorloopig om den wig van Somaliland uit te schakelen en dit bruggehoofd voor Engelsche operaties weg te nemen Op 5 Augustus zijn de groote operalies in Somaliland begonnen die thans haar succesvol einde gevonden hebben met de verovering van Berbera DE WEG NAAR BRITSCH INDW GETKOFFEN Met groote opschriften maHen debladen melding van de Italiaianscheoverwinning in Siimaliland en vooralvan de inneming van Berbera zj leveren uitvoerigen commentaar De Giornale d Italia sctwijft datde Brilsrhe catastrofe nog veel spoediger gekomen is dan men ha kimnen verwachten Britsch Somalilandbestaat niet meer het is thai is Italiaansch bezit geworden i Engeland heeft dit land steeds slechis als militaire basis beschouwd Op echt plutocratische wijze he ft het zich niet bekommerd om leven en welstand fier bevolking Afgezien an de militaire gevolgen die de onniiddeïlijke bedreiging van Aden zal Hebben zullen ook de politieke gevolgen in geheel OostAfrika on de geheeli Arabische wereld geweldig zijn De Tribun a schrijft dat hM Gibraltar van het Oosten het sykteem Adem Perim bezig is zijn waard volledig te verliezen De weg naar Britsch Indië is op een der vitialste punten getroffen BEWONDERING IN DVITSCIIL J D De reeks van Italiaansche oveiKvinningen in Britsch Somaliland di metde inneming van Berbera bekroond is heeft in heel Duitschland vreugde enbewondering gewekt i Wat het verlies van Britsch SorjialJland strategisch voor de Engelschen beteckent kan zoo verklaart meii te Berlijn niet hoog genoeg worden ian ges la env Tèn eerste is de v re t streeksche bedreiging van Abessinië welke de EngeLschen tot het laatste toe steeds weer verkondigden een illAsie geworden In plaats daarvan staan thans de Italiaansche troepen aan jde Roode Zee tegenover Aden de belai grjjkste vesting in het samenstel vlan het Britsche rijk en bedreigen van huo kant de wegen naar Indië Duidelijk treedt thans reeds aan het licht welk een geweldige uit crking deze oorlcjg Onze feerlijnsche correspondei tschrijft ons dd 16 dezer J MTI beteekeht dè l oiü MSITOEhet bosch 4 Toen men ernaar streeÏM ons dijt aan ons verstand te brengen dachl wij onwillekeurig aan een opere waarbij de Chineesche taal als doi eenvoudig werd voorgesteld Wi TAM zoo vertelde men ons teen het tooneel beteekcnt boom TA TAM beteekent boomen en TAMTÉ RAM TAM TAM is een bosch Dat was in die gulden dagen een onschuldige mop ten koste van een volk dat onder teizerlijk bewind nog in vrede leeftile maar sedert dien is het leven er niet slechts in China veel emsi gaan uitzien en zoo is het al net eeof gesteld met KISOEAHELI Het is lemaBl geen scherts Het is biUe e ernst Want we hebben in dezen te ken jmet het voornaamste ideoora v alle inboorlingen ten Zuiden van d equator Met een taal die al geruim n tijd aan de Berlijnsehe universiteit Beleerd wordt En nu worden wü plotaeling ook in de £ el genheid gesteld fi ni er kennis mee te maken Veel No g geen drie weken geleden k ons namelijk ter pore dat er op iaitlptief van Kraft Hurch Freude een speciale afdeeling van het Arbeidsfront ter bevordering van de algemeene n DUITSCHE TROEPEN AAN DE fCANAALKUST Wat is het nieuwe wapen De vertegenwoordiger te BerUjn van de Associated Press is in de gelegenheid geweest het FranschBel gische kustgebied te bezoeken en schildert op grond van de daarbij opgedane persoonlijke indrukken de atmosfeer van rustige bereidheid die hem by de Duitsche troepen welke rfaar op den grooten aanval tegen Engeland wachten trof De Amerikaansche jouiralist verklaart volgens een V P B correspondent deze rustige bereidheid te kunnen begrijpen aangezien met Duitsche grondigheid alle voorbereidingen getroffen zyn en er klaarblijkelijk met elke mogelijkheid is rekening gehouden Bijzondere aandacht heeft ook te Berlijn de mededeeling van den Amerikaanschen journalist gewekt dat de Duitsche weermacht ter voorbereiding van d i grooten aanval ti epenoefeningen piet een nieuw wapen verricht waarvan het eerste gebruik de wereld sterk zal verrassen Een veelbespjoken thema is door deze mededeeling weer aangeroerd Met het gebruik van een nieuw soort wapen moet in allen ernst rekening gehouden worden Iritusschen slaat men te Berlijn in afwachting van de dingen die komen zullen de houding van het Britsche volk en zijn regeering gade Engelsche bladen schrijven geruststellend dat de termijn die Duitschland voor een aanval ten dieinste stond eigenlijk al verstreken is Te Berlijn weet men niets van een aanvalslermijn af Welsprekender dan de berichten in de Britsche pers acht men hier de nieuwe verordening van den Britschen minister van veiligheid die den gouvM urs van Engeland Schotland en W es onbcperkte volmachten heeft gegeven tot het nemen van de noodige maatregelen indien bij een inval in Engeland de verbinding tussehen de rcgeering te Londen en de provinciale besturen verbroken mocht worden Tenslotte wordt het te Berlijn var beteekenis voor het verder verloop van den oorlog geacht dat op dit oogcnblik de fuccesvoüe Uichlgevcchtcn boven Engi land en de Italiaansche overwinning in Oost Afrika samenvallen Engeland is op een van de gevoelig ste punten vai zïin wereldrijk getroffen Het heeft zijn eerste kolonie verloren en zijn aanzien vooral in de Arabische wereld is opnieuw zwaar geschokt Bij de beweringen van Britsche zijde dat de terugtocht met succes is verloopen en dat het verii s van Somaliland niet veel bctoekent herih nert men te Berlijn spottend aan Nam SOS en Duinkerken heeft op de Arabische en op de gehcele Aziatische wereld waar de stralenkrans van de Engelsche onoverwinnelijkheid snel aan het verbleeken is EEN ENGEtSCHE STEM In de News Chronicle schrijft Vernon Bartktt dat het argument dat Soinaliland slechts van geringe beteekenis is niet zeer oyei tuigend is voor de volken in het Oosten die zich herinneren welke inspanningen de Engelsche regeeringen zich getroost hebben om dit gebied te verlcrijgen en te behouden Het is noodig dat het verlies van Sonfaliland door acties elders ver effend wordt V wikkcling een KISOE HELI cursus geopend zbu worden Merkwaardig genoeg ble k de belangstelling voor deze vreemde taal zóó groot te zijn dat er in de ve chilletóÉ wijken der slad op het oogcnblik r S 14 zulke cuisussen gehouden worden Van bevoegde zijde lieten e ons vertellen dat de aandrang blyft voortduren zoodat men meteènige herhalingen zal dienen te rckanitn Het boezemde ons belang in vast te Stellen uit welk milieu de ineesie leergierigen komen en we kregenyop die informatie ten antwoord dat het gros der cursisten gezocht moet worlen in de koopmanswereld veelal menfchen dus die met den handel te j doep hebben Maar ook technici en handarbeiders toonen belangstelling voor deze taal waarvan wij nooit eerder gehoord hadden en daaruit vait d n weer af te leiden dat men te Berlijn den tyd nog steeds niet vergeten i i toen Duitseh Oijst Atrika en Duitsch West Afrika aan liefhebbers de gelegenheid openstelden om te gaan kolofiiseeren Wij hoorden tenslotte ook nog van artsen en juristen vertellen maar haast al die mannelijke avonturiers in den besten zin des woords blijken er ook lied wat vrouwen te zijn die haar taalkennis reet het Afrikaansehe dialect wenecheo te verrijkenj We heb i ben hier dus in den ruimsten zin des woords te doen met alle arbeiders m t j den hoed en de pet met Uannen en AMERIKA DE AMERIKAANSCH CANADEESCHE OVEREENKOMST Er is haast bü President Boojevelt heeft den departementen van Oorlog en Marine verzocht het v ederzijdsche verdedigingsaccoord met Canada uit te werken zoodat het de volgende week gereeid is Donderdag zullen vier öf vijf diplomatieke vertegenwoordiger en le r en vlootexperts benoemd Worden die in samenwerking met Canadeësche vertegenwoordigers het defensi lan voor Noord Amerika zullen ontwerpen Het raadsel van de American Lefion CEITIEK VAN AMERIKAANSCHEN SCURUVER De bekende schrijver Raymond Clapper eischt heden opheldering waarom de Amerikaansche regeering er op heeft gestaan de American legion een door gevaarlijke mijnenvelden leidende reisroute oor te schrijven De Amerikaansche regeering bestrijdt weliswaar niet de gevaren van een vaart door de wateren ten Noorden van Schotland welke door mijnen onveilig worden gemaakt maar poogt de schuld voor vit jevolgen van een catastrofe op Duitschland af te wentelen Het is zeer mysterieus waarom het schip op zijn thuisreis order kreeg een zoo gevaarlijken koers te volgen en waarom de Amerikaansche regcering na het be kend worden van het mijnengevaar heeft geweigerd de reisroute te veranderen Deze koers ligt verder Zuidelijker dan de directe koers naar New York Misschien gaan er onder den mantel der geheimzinnigheid beiJaalde redenen verborgen die dit lompe flirten met ongeluk en oorlog rechtvaardigen Clapper eischt dat het ConïO es zal vaststellen of zulk een rechtvaardiging bestaat CRITIEK OP DE EN e1sCHE PROPAGANDA Hot geschreeuw over e T dreigend gevaar moet er toe di ron in het arme politiek en econortiisch zwakke Ibero Amerika het demoo atische regiem van de eeuwige slavernij aan he4 goudimperialism e te bestendigen zoo schrijft de bekende Brazihaansche journalist Wladimir Eernardes in de Gezet a de Noticias in verband met de toegenomen En gelschei oorlogspropaganda inf de Vereenigde Staten jJJ kuhnen zij Öan o ok in verschillende staten met hun inuikkelingsmanoeuvres een overwinning behalen zon vervolgt hij dat kan njet in Brazilië daar dit land bestuurd woidt door werkelijke staatslieden Het plan der Shylocks rekent er cp zich in Amerika in veiligheid te karnen stellen voor diegenen die weliswaar minder goud hebben mjar tn e er le ven£geluk en die aan d s arbeidende massa s een grootere onafhankelijkheid verzekeren ENGELSCHEN NEMEN POST IN BESLAG Bij de landing te New York van de vliegboot Dixie Clipper uit Li vsabon bleek dat de Engelschety in strijd met het reisplan de machine op de Bermuda s hebben laten dalen en van 2100 pond post 1400 pond in beslag genomen hebben vrouwen uit nagenoeg alle lagen der lievolking en deze leergierigheid in oorlogstijd pleit voor den ond memingsgeest van mensclien die hun stellige verwachtii g van een betere toekomst niet onder stoelen en banken steken Wij spreken van KISOE MTELI maar eigenlijk m oet zulks SOEAHELI luiden want deze taal schij nl eon druk gebruik van voorzet sel te maken m en geliev f ierbij even san bet esperanto tQ Penken J n merkwaardig genoe i het voorzet 4eI tiij de verschillende mstrumehten KI De Afrikaansehe inboorlingen beschouwen hun taal dan ook min of meer als m uziek als een instrument dat pis na langdurige oefening behoorlijk bespeeld kan worden Op die manier zou men dus van KI SOEAHELI kunnen spreken In toonaange eiMie kringen te Berlijn weet men niet precies wat er in dezen gedaan moet wordien men i reekt meestal van SOEAHELI want zoo redeneert men naar onze nieening Vülkomen terecht fiet voorzetsel pi brengt geen verapdering in den naa4 van de oorspronkelijke taal Toen wij onze Soeaheü cursussen aankondigden brak bij ons de duivel los We hadden met zulk een sterke belangstelling geenszins gerekend en nu moesten we naar andere schoollokalen en leerkraditen gaan uitzien om aan die algemeeneleergierigheid tegemoet te komen Een der eersteh di zich kwam aanmelden was een zekere Hans Wilkens In Augustus 1914 kort na het uitbreken van den wereldoorlog vertrok hij met zijn troepen naar Itóressalem om Duitsch Oost Afrika tegen de En gelsch on te gaan verdedigen Hij was een jonggehuwde farmer en toen hij zijn dorp verliet riepen d negers a hter hem aan ÜRID BXdO BSANA MDACHI SÏSI SATHE TUTAKUNGOJEA wat in gangbaar Nederlandsch ongeveer beteekent Kom maar gauvv terug Duitsche heen wij zullen allen op u wachten Het verloop van den slryd had toen onder ZSOJEDEN WUGEREN OT ENOILAND IS VABBN De bemanning van twee schepen die heden uit Rio de Janeiro naar Engeland zouden vertrekken heeft geweigerd in zee te gaan omdat de waart in verband met de algeheele blokkade te gevaarlijk is geworden Dergelijke berichten komen ook uil PemaBbuco Bahia en Manaos Onder de zeelieden van alle landen is een sterke beweging gaande die van de regeeringen der neutrale landen verlangt dat zij de vaart op Engeland door neutrale schepen met neutrale bemanning verbieden BALKAN j De besprekingen te Tumu Severin VERMOEDENS OMnUENT HONGAARSCHE VOORSTELLEN Van semi officieele zijde verluidt dat tot dusver het Hongaarsche voorstel en het Roemeensche tegenvoorstelvoor de oplossing van het Zevenburgsche vraagstuk nog niet zijn gepublioeerd Uit talrijke gesprekken metpersoonlijkheden vaé beide partijenblijkt echter dat de wederzijdsehe opvattingen nog uiteen loopen De doorde Hongaren voorgestelde grenslijnbegint volgens vernwedens die hierde ronde doen aan de huidige Hongtiar iob Rocmeensch € grens en looptdan ten noorden vaH het dal van degroote Kokel Tarnijva tot Cristur ten oo sten van Schaeisburg buigt danom naar het Zuiden bereikt bij Zcrne scht ten Westen van Kroonstadt dehoogten der Karpathen van waaruitzij langs de oude RoemeenschHon gaarsche grens van voor den wereldoorlog naar het Noorden loopt Ditgebied omvat omgei eer twee derdevan de door Hongarij na den wereldoorlog aan Roemenië afgestane 102 000 vierkante kilometers De bevolkingvan dit gebied bedroeg in 1980 volgens Roemeensche opgaven ongeveer I 3 9 zielen waarvan ongeveer 2 2 mil lioen Roemenen en ongeveer 1 2 millioen Hongaren Van Hongaarschezijde wordt daarentegen verklaard dat het hier 2 5 millioen Hongarenl ctrift Een vrijwillig individueelwtrek der Roemen willen de Hongaren geen hindernissen in den wegleggen Roemenië wil zijnerzijds daarentegen alle Hongaren uit het binnenland naar Zevenburgen met inbegripvan de SzeklerR in het gebied langszijn huidige westgrens doen vertrekken en uit deze gebieden een overeenkomstig aantal Roemenen in lietdoor het vertrek dezer Hongaren vrij gekomen gebied vestigen Defmilvezou Roemenië de vlakte welke in hetWesten voor het hoogland van Zevenburgen ligt moeten afstaan het grootste deel dus van de Komitatcn AradBihor Sataj en Sathmar Hiervoor seliijnt echter geen concreet Roemeensch voorstel te zijn gedaan daarmen liet volgens de JRoemeensche opvatting eerst een s ifoet worded over den bevolkingsruiljelvorens men denomvang van het rfigestane gebied kanvaststellen CHINA WIT KISSEN PATBOülLLEEREN IN SJANGHAI Nu de Britsche troepen uit Sjanghai zijn teruggetrokken wordt in den betreffenden sector van de internationale nederzetting gepatrouilleerd door het Wit Russisebe vrijwilligerscorps meer tengevolge dat vele Dititschert weer naar hun vaderland tei ufRc ë r den en voornoemde Hans Wilkens 1 e hoorde daar ook toe Maar nugie huir dige oorlog een heel andere wending schijnt te nemen dan die van X9WÏ herleeft het verlangen naar kolonisecren en daarmede dus ook de belang stelling voor het Afrikaansehe dialect Het ligt trouwens in de logische lijn dat de lust om Engelsch of Fransch te leereji op het oogcnblik niet heel groot is Daarvoor hebben inmiddel Italisiinsch en Russisch vele bzoai fA naars gewonnen Voor hft Italiaans werd er juist de laatste maanden heel wat reclame gemaakt en vergissen wij ons niet deerlijk dan zijn deze cursussen zoo goed als gratis Sedert de toenadering tussclien Duitschland en Spanje is ook de taal van laatstgenoemd land mode geworden Wy bezigen hier opzettelijk het woord mode want Spanje is vooralsnog een arm Land en de Auswaudelxing daariieen kan dus niet heel bttiotfcijn Of decornmercieele en politjieke toenadi ring tussehen Berlijn eii Miikou al zoover gaat dat Duitsche werkkrachten naar Sovjet RusUnd en Russische arbeiders haar Duitschland Worden uitgezonden weten wij niet ma r wearschijnLiJk wil ons zulks onder de huidige omstandigheden niettoeLcliijnen WaamMe dan gezegd zou zijn dat ook het leeren van de uiters moeilijke Russische taal nog weinig direct voordeel iian opleveren Ten opzichte van Afrika schijnt de huidige zienswijze wat rooskleuriger te zijn want iederéén heeft het over SOEAHELI geeft Izijij verlangen naar MSITU t bosch kennep kent reeds het verschil tu f ohen NYIKA grassteppe en FOR bosehsteppe en wanaeer men bedenkt dat iezenaal slechts 6000 vaste begrippen omvat die alje uit het hoefd geleerd dienen te word n dan klinUt het niet overdreven wanneel yij orspeIlen dat bin nenkort iedere derde Berliner vlot SOEAHELI tal spreken Nadruk verbodenl