Goudsche Courant, woensdag 21 augustus 1940

fWEEDE BLAD WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1940 van het slachtoffer nog niet kunnen vaststellen Vanochtend 10 uur is op den St dlonweg te Rotterdam de 7 jarige Johanqes Muyen gewoond hebbend op dén Feyenoorddijk spelenderwijs den rijweg overgestoken en gegrepen door een vrachUuto welice werd bestuuni do tr den 18 jarigen J A B uit Zwolle Het kind werd op slag gedood Het st ffeiijR overschot is naar het Zuiderzi kenhuis overgebracht Den chauffeur ireft geen schuld j Vanmiddag is de zevenjarige S uke van der Ploeg te Leeuwarden iobr een vrachtauto aangereden Het meisje was onmiddellyk dood KERAMISCHE INDUSTRIE Het bureau voor de keramische indu strie sectie van het Rijksbureau voor verwerkende industrieën is gevestigd te s Gravenhage Bezuidenhoutscheweg 123 en telefonisch aangesloten onder no 7200060 Binnenkort zal een beschikHing in de Nederlandsche Staatscourant vvorden geplaatst waèrin o m aan alle betreffende ondernemingen de verplichting wordt opgelegd zich bij het bureau voor de keramische industrie te laten inschrijven Ter bespoediging bestaat reeds thans gelegenheid zulks te doen NI IlVE POSTTARIEVEN OOK R GRENSVERKEER Voor de verzending van brieven en briefkaarten n het grensverkeer tuaschcn Nederlöndi eenerzijds en fielgië en Duitscjilaijid anderzijds geiden de frankeeringbtirieven voor intcrlocaal verkeer Het port voor brieven in het grensverkeer i beidraagt derhalve thans 7 cent vooj dW eerste 20 gram dat voor briefkaarten 5 cent De toepassing van het tarief voor grensverkeer is beperkt tot het verkeer tusschen kantoren die in een rechte lijn gemeten niet meer dan 30 K M van elkander verwyderd zijn HliNpEI SBKRirHTEN AMSTERDAM 19 AuRlfilUB Ter v ymarlct wa en lit dcn aangevoerd 567 vette kte en vaar an de piiuen waicn ie kw 92 100 2e kv 78 W 2 Hw 64 74 per kfi slarhfgewictit 75 Melk en kalfkoeien 220 300 per ïuk 47 vette kalveren 2e kw 76 82 3e kW 68 74 per kg lf vend gewictit 64 nuchtereka eien 11 18 107 schapen en laminerenla 45 pei Stuk Runderen rwmje aanvoer handel 7eer willig p jzen a s vorige viei k Vette kalveren korte aanvoer handel tug tiooge pi Ijzen Nu hleie kaiveibn korte aanvoer v ngge hardei tne onveinre terde prijzen Schapen kor e aarvoec handel traag met onveranderde p ij7 en 1 ROEPMONP in Augu u = ervelllng Aanvoer 4 Cl i 0 H sinks kiiene efcren 4 OO 4 50 Ri note eieren 4 60 5 00 ei ndeneieren tl 25 3 1 Advertentiefrn OFFÏCJEELE PUBLICATIE VAN HKT iDEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART liFECTIE All VOOR 1 SECTIE CONIfECTIE VAN HET RI IKSBI REAII VOOR HUifc N LOMPJÏN VAN IH RUKS TEXTICLBI UEAU Het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat ds sectie Confectie van het Rijksbureau voor wol en lompen er van het Rijkstextielbureau tot dusverre gevestigd te Enschede Oldenzaalscheatraai 10 Imet ingang van hedep is verplaatst naar Am sterdam C Keizersgracht 542 telefoon 33812 1 sGravenhage 21 Augustus Pand te koop gevraagd hiiuruilkotnst cal f 4 tot f f per week Brieven No O 2948 bureau van dit diad 3 TE HUUR I O 2946 6 een Woonhuis Raam 44 Westzijde k ƒ 4 r er week Te bévragent A Bontebal Zoutmanstvseg E 32 Reeuwijk Te koop een PUSIiU SlE met bo iteiihuis en vergtoole B M Brieven no O 2 47 bureau van dit blad 5 STADSNIEUWS Bli HET JUBILEUM VAN DE PRODUCENT een feest ave en een fee Uvond BU de herdenking van het 25 jarig fcertaa Producent heeft het k tuur deze coöperatieve vereeniging tjkiten het geheele personeel aan en herdenkingsdag een goede herimenng te doen behouden door aan inen een gratificatie toe te kennen tot X bedrag van twee weken salaris of DaSsoevens bestaat het voornemen M indien de omstandigheden dit ver ffioven in de tweede helft van Sepjgnbeï het Jubileum te herdenken op jjn feestavond waaraan alle leden g het personeel met hunne echtggiooten kunnen deelnemen HINDEBWET Op de Gemeente secretarie is ter fjge gelegd een verzoek van J de Wit gt vergunning tot het oprichten van 01 vlecschrookerij met een rookkast g het perceel Gouwe No 213 Heeft iemand lUt Yati verstopping slechte sptjsverl og overmatige velvorming of de lladelijke gevolgen er van aambeien Hiuiver bloed en vale onreine huid dan giyere men bloed en ingewanden met Ir Sehieffer s Stofwisselingzout De betruuwbare en aangename werking jlervan is een weldaad voor het geheele j iiiisme Flacon 1 05 Dubbele flacon l B Hij apottiekers en drogisten G 1871 14 Abonnementen en Advertentiën De Goudsche Coutant wordt eiken avond bü vele duijenden abonnés bezorgd in GOUDA Alphen a d Run Ammerstol Bergambacht Berken woude Bodegraven Boskoop Dnebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssol Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwjjk SchoonhoTöi Stolwyk Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS Voor Gouda 17 cent per week f 0 75 per maand of 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats ïindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alles by vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 6 ge wone regels f 1 05 elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINCEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 Bij overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal Itrief f KWARTJESRUBRIEK kleine dvertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels f 0 25 elke Ktél meer ƒ 0 10 maximum pootte 6 regels Uitsluitend bij ooruitbetaUng Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en ivertentiën in te zenden aan h4t reau Markt 31 GOuda TeL tó en bü de plaatselijke agenten Uit vroeger tuden DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Maandag 23 Augustus 1S65 des na middags ten 3 ure trok het kader oer d d schutterij onder kommando van den len luitenant adjudant den heer Nortier naar de schietbaan aan de Rotterdamsche dijk ten 4 ure nagenoeg gevolgd wordende door de tirailleur afdeeling dier zelfde schutterij onder kommando van den 2en luitenant den heer Prince teneinde den gedurende den loop des zomers gehouden cursus in het schijfschieten met een schietnij aar prijzen voor de tirailleurafdeeïing alleen voor de schutters te besluiten waarvoor de benoodigde prijze uitgeloofd waren door het corps officieren der schutterij 50 JAAB GELEDEN Als groote bijzonderheid werd in de Goudsche Courant van 19 Augustus 1890 gea4verteerd dat in Tivoli Coolsingel 24 te Rotterdam Hklison s Phonograaf dagelijks werd tentoongesteld die de stemmen van den voordrachtskunstenaar Willem van Zuilen van den civipletzanger Chrétienne en van den operazanger H van Engelen met de meeste volkomenheid teruggeeft In het volgend nummer der G o u dscheCourant wordt als een bijzonderheid gemeld dat op de door de HollandSche Maatschappij van Landbouw in September te Dordrecht te hoijden tentoonstelling een werktuig centrifuge te zien zal zijn waarin de melk van boven wordt ingegoten en na afgeroomd en afgekoeld te zijn als boter weder te voorschijn komt Dit is de laatste nieuwigheid op dit gebied 25 JAAR GELEPEN Aan de kaasmarkt te Woerden op 25 Augustus 1915 werd de kaas verhandeld tot de volgende prijzen Ie soort ƒ 51 a ƒ 53 2e soort ƒ 46 a ƒ 50 zwaardere ƒ 51 a ƒ 54 en met Rijksmerk ƒ 12 a ƒ 53 Aan de markt te Gouda op 26 Augustus 1915 werden de volgende prijzenbesteed Ie soort ƒ 50 a ƒ 53 2 soort ƒ 46 a ƒ 49 zwaardereƒ52 a ƒ 55 De aanvoer in Woerden bedroeg toen 423 partijen in Gouda 136 partijen W AT AAR ANNEER Thalia Theater Mazurka met Pola N gri Aanvang 8 15 uur Reunie Bioscoop Hoera ik ben papa rpet Heinz Rühmann Aanvang 8 15 uur Schouwburg Bioscoop De passagier die verdween Gustav Diesl en René Deltgen Aanvang 8 15 uur Aug 8 uut E H B O Ledenverga denng in gebouw Daniël Aug 3 45 uur KaashandelMij Gouda Jaarlijksche algemeenevergadering Vdn aandeelhouders Aug 8 uur Houtmansplantsoen Concert Arbeidersmuziekvereeniging De Pionier 24 Aug 2 30 uor en 6 30 uur Uitvoering Tumkfing op O N A terrein SPORT VOETBAL HET OLVMPIA BEKER TOURNOOI Olympia heeft Neptunus bereid gevonden als vierde vereeniging aan haar bekertoumooi van a s Zondag deel te nemen Het programma bevat nu achtereenvolgens ie volgende wedstrijenden a B M T Olympia b Nep lunus GDjaa ver lezer a vernézer b on sen en 4en prys winnaar a winnaar b om beker en 2en prijs Tussch r ü voomedaUijden en de finales speelt irr 2 II een aanvoUingfwedstryd UITVOERING TÜRNKRING Op bet O N A tcrrein Doordat de tunrkringuilvoering als gevolg van verschillende omstandigheden te Gouderak geen doorgang kon vinden heeft het kringbestuur besloten hoewel heel sober van opzet doch niet minder fraai a s Zaterdag een kringuitvoering te organiseeren op het O N A terrein aan de Walvisstraat te Gouda die des middags om half drie zal aanvangen met de wedsVUjden voor meisjes jongens dames en heeren Des avonds om half zeven zullen alle deelnemers een rondgang maken door de Korte Akkeren De route is als volgt O N A terrein Gerard Leenstraat Emmastraat Constantijn Huygensstraat Roemer Visscherstraat Vorstmanstr Prins Hendrikstraat Wachtelstraat Lazaruskade Reigerstraat Walvisstraat O N A terrein Na aankomst zal een avonduitvoering worden gegeven door de deelnemende vereenigingen waarvan het programma zal bestaan uit massale vijje oefeningen voor jongens en meisjes volksdansjes toesteltumen ei spnngnummers Vermelding verdient nog dat behalve op de tribune de toegang voor belangstellenden geheel kosteloos zal zijn Reeds schreven voor dit sportevenement niet minder dan 550 deelnemers sters in zoodat het geheel een fraaie dag belooft te worden PLAATSELIJK NIEUWS Boskoop WATERPOLO Voor do bekcr competitie spelen a s Donderdag 22 Augustus n m 8 uur in het Zuiderbad Boskoop II A C Z II Alphen Bodegraven I Elfhoeven Il Reeuwijk BLOEMENVEILING Coöp Vereeniging De Boskoopsche Veiling Rozen per bos Pechtold 20 43 et Hadley 15 26 rt Briarclif 12 24 et Butterfly 17 25 et Duisburg 10 15 et Ro salandia 14 22 et Florex 26 46 et Vierlanden 30 54 et Edith Helen 12 15 et August Noach 13 16 et Else Poulsen 18 32 et Inqar Olsson 20 36 et Diverse per bos Dalia s 4 7 et Gladiolen 2 t et Clematis Durandi 18 30 et iderfi Prins Hendrik 70 85 et idem Mevr Ie Caultre 50 80 et Recuwijk BURGERLIJKE STAND Getrouwd Leonardus de Heer 31 j en Adriana Peters 2 j Overleden Elisabeth Goemans 25 j Geboren Comehe Maria a van G H de Wit en ïeertruida H Bakker Hendrik z van H Korpershoek en Anna Doelman OPBRENGST COLLECTE De collecte in de Ned Herv Kerk in de afdeelingen Sluipwijk tydens een predikatie van den heer Smit uit Heemstede heeft opgebracht een bedrag van ƒ 60 Dit bedrag zal worden bestemd voor teevallyders voor de Kerkelijke belangen LOOP DER BEVOLKING Gevestigd Gravenbroekscheweg E 148 Joh van jer Vast en gezin uit Gouda Weth Vlenteweg H 228 W van Grieken uit Krimpen a d IJssel Weth Venteweg H 52 Lucas Vink uit Gouda Weth Venteweg H 184 Comelis van Leeuwen OudReeuv ijk H 184 Elisa in M Buimik Kors dijk H 2S1 Catjarma Akerbo Bn uii Gouda Vcrtrotken van Welh Venteweg H 128 Ciasai M Noordermeer en gezin naar Gouda van Weth Venteweg H 128 Johannes de Jong en g MwaarGouda van Weth Venteweg aBpjksnan naar Gouda GEVONDEN VOORWERPEN Op de eilandjes in den plas een Uine actetasch t Bergambacht BEVOLKING Ingekomen G G T van Buren van iCluijve met kind van Stolwijk Vertrokken J A de Jong n Berkenwoude J M Achterberg naar Hilversum Zevenhuizen BURGERLUKE STAND Geboren Cornells zoon van J A Bennmg en J Donker Maartje Lenie dochter van A Voshol en M Stofbergen Ida Catharina Wilhelmina d van D van Rijs en A Kranenburg Louisa d van N L Honcoop en C V d Horst Overleden Grietje van Leeuwen wed van D J Bos 70 j en Geziena Kristina Buzink echtg van P Visser 62 j Getrouwd Joh A Krfars te Gouda en A Pols A van Vliet te Nieuwerkerk a d Ussel en C Schmidt LOOP DER BfVOLKING Vertrokken D A Wolfskeel en gezin van Dorpsstr 81 n Utrecht A de Koster van Dorpsstr 30 naar Oostburg W Hoogerdijk van Breedeweg 3 naar Moerkapelle A van Kouten en echtg van Wollefoppenweg 10 naar Driebergen Rijsenburg Ingekomen W de Wit vanRotterdam naar Dorpsstr 146 A J Tak van Rotterdam naar Dorpsstr 91 C W Soeters van Gorssel naar Rottekade 4 J Woud enberg van Goudanaar Dorpsstr 141 J P Rietveld vanGouda naar Breedeweg 53 Haastrechte TEGE V VERSPERRING GEREDEN Van een echtpaar dat nabij t Marktveld den Provincialenweg passeerde op reis van Den Haag naar Tiel kwam de dame te vallen door versperring van den v g De dame liep een bloeduitstorting aan een b en op en werd ten huize van den heer J Docland verbonden door dr F J Hakkgnber Per auo moest de reis naar Tiel verder worden voortgezet BINNENLAND De voortvluchtige vliegtuigbemanning KRIJGSGEVANGEN GEMAAKT Naar ons van be voegüe zijde wordt medegedeeld is de uit 12 personen bestaande bemanning van een Engelsch vliegtuig dat een noodlanding in Noord Brabant heeft gemaakt thans gevon den en krijgsgevangen gemaakt NEDERLANDSCHE GEÏNTERNEERDEN IN DUITSCHLAND Naar men ons van beyoegde zijde bericht moet de mededeelmg in de couranten verschenen betreffende correspondentie en verzending van postpaketten aan NederlanBsche geinterneerden in Duitsehland aldus worden opgevat dat tot nu toe slechts het adres van de in Duitsehland aangehouden Nederlanders bekend is n l Ilag XIII Wulsburg bei Weisser burg Bayern Ilag is gelijk Intemierungslager Ten overvloede zy de aandacht er op gevestigd dat correspondentie en postpaketten voor deze geïnterneerden moeten worden aangeboden by de postkantoren Men begrype dus goed dat eerst wanneer het mterneeringsadres van de in Nederland als represaille maatregel tegen de internecring van Duitschers in Nederlandsch Indië aangehouden Nederlanders bekend zal zijn correspondentie en verzending van pakketten n hen mogelyk wordt Zoodra zulks het geval is zal hiervan onmiddellijk nadere bekendmaking volgen WEER ACHTER SLOT EN GRENDEL De Haagsche politie heeft gisteren een 36jarige vrouw gearresteerd Zy zat gedurende de oorlogshapdelingen in Mei in de strafgevange te Rotterdam en werd toen evenals alle andere gevangenen vrij gelaten Aangezien de vrouw nog een gevangenisstraf van l A jaar te goed heeft is zy weer naar de Rotterdamsche strafgevangenis overgebracht LUK AANGESPOELD Op het strand te Scheveningen ter hoogte van den vuurtoren is vanochtend het lijk aangespoeld van een 17jangen jongeman die op 6 Augustus ongeveer op dezelfde plaats dc r den stroom werd meegesleurd dronk WOLHANDKRABBEN AANGETROFFEN In de Vecht heeft men de laatste dagen opnieuw eenige wolhandkrabben aangetroffen Visschers vingen bij Maarssen drie bij Vreeland twee en bij Breukelen een exemplaar van deze geva rlijke vernielers van dijken en visschersnetten MNVRAGEN TOT PRIJSVERHOOGfNG VAN IWPORTARTIKELEN Do secretaris generaal wnd hoofd van het Departemert van Handel Nijverheid en Scheepvaart vestigt er de aandacht op dat ingevolge de prijzenbeschikking 1P40 no 1 pnjsverhooging v n ingevoerde artikelen zonder spepiale toestemming nniet is toegestaan Met het oog op een snelle afdoening der desbetreffende aanvragen zijn de diiectouren der Riik sburpaiix voor de neverheid bij vic alle verzoeken om pnjsverhooging voor mdustrieele artikelen moet ji worden ingediend gemachtigd in vele gevallen de aanvrag en om pr ijsverhooging voor ingevycrde arti kelen terstond af te doen Onder de aandacht van belanghebbenden zij echter gebracht dat het ook in deze gevallen noodzakelijk is 1 Dat de aanvragen vcrgeeld gaapvan de stukken velke de noodzaakder gevraag de prijwerhoogmg kunnejfstaven 2 Dat indien in een branche verscheidene impnrt ujs of grossiers bestaan de aanvroge tot pri sverhooging indren eenig zms mogelijk gezamenlijk geschiedt bijvoorbeeld via het bureau van de importeurs of grossiersvcreenigirg Geschiedt dit niet dan veroorzaakt zulks vertraging in de behandeling VERHOÓGING BENZINEPRIJS Van bevoegde zijde verluidt dat de benzineprijs voor geheel Nedoiland van 18 tot 21 cent per liter is ver hoogd Deze verhooging is bereids ingegaan DOODELIJKE ONGEVALLEN Hedenochtend omstreeks half acht heeft zich op het gevaarlijke kruispunt van den Haagschcn weg en den Sloterweg te Amsterdam een ernstig ongeluk voorgedaan dat aan een naar schatting 20jarig meisje het leven gekost heeft Het meisje was per fiets vermoedelijk op g naar haar werk Zij kwam uit de ricnting Sloten en verleende op het kruispunt wellicht door onoplettendheid geen voorrang aan een auto welke met vry groote snelheid uit de richting van Den Haag naar Amsterdam reed Zij werd door de auto gegrepen en moet vrijwel op slag gedood zyn Totnutoe heeft men de identiteit feüilL FEUILLETON Nadruk verboden Dezonderlinge erfenis ÖB half tien verliet mijnheer Tom 2 Je villa een nieuw contract in J Mk H was tevreden en Lore het ook Zij danste door de ka en was gelukkig met den uitslag ta haar eerste zakengesprek j telefoon schelde Alweer dokter J ter Neen het was Else Zü was R onden en wilde weten of Hanni jUire al iets gehoord hadden van inbraak in een villa in Grunewaldy afgeloopen nacht De dieverj Jen eigenaar neergeschoten e gebeurt eindigde zij haar jT beurt niet antwoordde Lore 2 woedend Betere berichten zeker niet hé Hoe gast bet w bruidegom iinheer Hagen is j Ik weet het Steg hem goeden ZiJ gooide den hoorn neer 7 ne gans oe zou het zijn als wij nog eat e dronken stelde Hanni voor kiuinen we éer niet slapen 1 tt dan dadelijk naar bed dat usschien verstandiger En wer een half uur later sliepoi zij reeds zoo diep en vast dat zij niet eens valiker werden op het oogenblik dat de man die als een schaduw door het huis sloop een stoel omgooide De dame laat zich in geen gevalafwijzen Nu goed iaat haar dan maarbinnen zeide de beroemde filmdivaonwillig zy had niet veel tijd Hetwas half tien en voor het huis wachttede auto reeds Toen Ijore de kamer binnentrad vond zij de filmster voor den spieg en hoorde de zenuwachtige vijandige vraag U verlangt Maakt u het alstublieft kort ik heb haast Kort maken Zal gebeuren mevrouw Lore praatte haastig en zeker De reden waarom ik bij u kom mag u dwaas en belachelijk voorkomen Voor mij echter beteekent hetalles Dat allereerst U bent de zesdefilmster die ik opzoek En daar menmet eerlijkheid het verste komt moetik er bij zeggen dat drie van de dames miJ heelemaal niet hebben ontvangen Alstublieft laat u mij uitspreken ik ben dadelijk aan het eind vanmün verbaal Ik kom bij u omdat ikop u al mijn hoop heb gevestigd Hrken uw loopbaan uit de kranten Uwas vroeger verkoopster werd op eenbal door een regisseur gezien krsegeen rol en werd beroemd Als 4 dienman niet had gezien verkocht n mls scbien vandaag nog handschoenen Vergeef mü mevrouw u zult dadeUjkbej ijpen wa arpm ik zoo spreek Uw goede ster wais de regisseur Mijn goede ster zult u waarschijnlijk zijn Waarom ik juist bü u kom is omdat u ook de keerzijde van het leven kent en daarom zult u mij begrijpen Want ook ik wil vooruitkomen Misschien hebt u over mij in de kranten gelezen ik werd in Parijs gearresteerd als medeschuldige van een chèqu erval scher Dat is nu veertien dagen geleden Aha mompelde de filmdiva Zij keek haar bezoekster plotseling nieuwsgierig aan Lachte dan en schudde het hoofd U wilt aan de filnr Ik denk er niet aan weerde Lore energiek af Ik wil iets geheel anders Men heeft mij en mijif zuster een bioscoop gegeven Ergens in het Noorden Doordat er iets onaangenaams in het theater gebeurde ging het erg achteruit Ik heb de zaak gesloten rnaar wil morgen opnieuw openen En u verzoek ik te kotpen Het publiek houdt van u Ik weet wel dat de grooten van de film er de voorkeur aan geven alleen in de groote theaters te verschijnen Maar nooit kunt u de verbondenheid met de kringen waaruit u zelf stamt meer bewijzen dan u te jrertoonen in een klein theater waar menschen komen die niet veel geld hebben Bovendien hebt u twee arme meisje geholpen die eea achteruitgaand theater er bovenop willen brengen tl hebt indertijd den regisseur gevonden Waarom zouden wij mijn zuster en ik niet een diva vinden die ons helpt De mogelijkheid bestaat toch niet waar Het ligt alle en aaft u De filmdiva aangekondigd met kolossale letters verscheen twee dagenlater werkelijk in het theater aan dePeterstraat ter gelegenheid van defeestelijke heropening van het theater dat tot de laatste plaats bezetwas Het publiek klapte geestdriftigen de diva bleef tien minuten Alwas het bezoek kort het was voldoende Ik ben gekomen omdat u eendapper meisje bent zeide zij bij hetafscheid nemen Lore eh Hanni waTen overgelukkig Als het publiek maai blijft komien Natuivlijk komen zij Lore wasvol goeden moed Het ijs is gebroken wie denkt nu nog aan dieoude geschiedenis En vind je niet dat het theater er veel netter uitzietnadat wij opruiming hebben gehouden En de films zijn goed De menschenzouden dom zijn als zij ergens anders heen gingen Lore fluisterde Hanni eenslüaps Daar is de man Welke mant De spion Stil Iaat niets merken Hij kijkt juist naar cms Hij zit inde veertiende rij neen in de vijftiende de tweede v n links natuurlijkik ken hem Hij zat indertijd bij dedeur toen wij voor het eerst kwamen Hij was het werkelijk Mager met een ge zicht als een roofvogel Geen vergissing was mogelijk Lieve help fluisterde Lore terug daar zit nog een Knauer Waar Heelemaal achteraan in de loge Hel werd donker De voorstelling nam een aanvang Hanni en Lore gingen naar den uitgang De laatste voorstelling was begonnen de kassa wa reeds gesloten Maar achter het geslote i gordijntje zat met gloeiende wangen de caissière Zij was keurig geonduleerd en lachte toen zij een oogenblik opkijkend de meisjes zag De zusters gingen naar het kantoor dat door het wegnemen van nultelooze dmgen ets grooter was geworden Deze ellendige nasnuffelarij siste Lore vandaag ijn zij er alle twee Natuurlijk waren zij zoo slim omniet naast elkaar te gaan zitten Alsik maar wist wie die magere was Luister eens ik heb een idee Hagen is toch immers zoo verstandig Hü moet zich met den kerel bemoeien Hem nagaan Vanavond nog Natutu lijk hij zit achteraan met Else in een loge Naast die waarinKnauer zit Ik zal hem dadelijk opde hoogte brengen Else zal woedend zijn als je baargeliefde Werner als detective wilt gebruiken Zij ziet hem al dood Je ailtgeen kans h ben ik ken Else Maar Hanni liet zich niet van de wijs brengen Noch zij noch Lore konden het werk doen het was mannenwerk en ais Hagen het maar een beetje verstandig aanpakte ging het vanzelf Vandaag was de gelegenheid gimstig Wie kon weten wanneer men den magere weer terugzag Zij snelde naar de zaal terug maar toen zij Knauer s loge voorbijliep voelde zij zicH Vastgehouden ïii wilde juist eens naar u ga n zoeken juffrouw Hanni Hij irukte haar hand en fluisterde Mijn compliment dat hebt u schitterend gedaan eenvoudig schitterend Dit pluimpje geldt Lore niet mij Wilt u haar gaan opzoeken Zij isin het kantooir Maar hij Uet zic hniet afschudden De wedergeboortevan de Favoriet moest gevierd worden lii nam de vrijheid de beidedames op een 4 las champagne uitte noodigen Champagne Ik hoop dat het u zal smaken Ten eerste begon Hanni drirdiik geen alcohol dat kan ik niet voormijn beroep en ten tweede valt erniets te vieren Lore en ik doen alleen onze n plicht Staat er soms metin het contract dat wij het theaterweer op gang nfioeten brengen HIJ was diep geschokt Maar juffrouw Hanni waarom zoo hefr tig Mijn naam is Riedeier dokter En neemt u mij niet kwalijk ik heb haast iWordt pefvotgd