Goudsche Courant, woensdag 21 augustus 1940

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1940 BUITERUND DUITSCHLAND LEGERBERICHT VAN HEDEN Gewapende verkenningen AANVALLEN Of SCHEPEN Het opperbevel van de weermacht inaakt bekend In he MadeT der gewapende verkenning viel het luchtWapen gisteren afzonderlijke voor den oorlog belangrijke doelwitten in Midden denen Zuid Engeland aan In het graafschap Suffolk werden een munitiefabriek bij Aldeburgh een spoorwegknooppunt by Southwold en de haveninstallaties van Great Yermouth Pe Deutsche i Ismede een oorlogsschip in het zee +Ze i t u n g beoordeelt de rede van Churchill als volgt Het eenige m rk r oorlogsschip in het zeegl bied van Great Yarmouth doeltreffend met bommen bestookt Bij Cambridge East Church alsmede bij Manston er Deal bestookte ónze vliegtuigeij vliegvelden met bommen en machinegeweervuur De spoorwegstations aan de havens van Lowestoft en Exeter worden erscheidene malen door treffers op loodsen en spoorwegrails getroffen In een fabriekscomplex bij Chelmsford waren zware ontploffingen waar te nomen De havenen werfinstaUaties van FavershEm BurryPort en Pembroke werden door bomtreffers zwaar beEchadigd Afzonderlijke in de hawen liggende kleine schepen zonken petroleumopslagplaatsen geraakten in brand In zeegebied ten Noorden van Ierland gelukte het een koopvaardijschip van 12 000 brt door een voltrefJey tot zinken te brengen In den Atlantischen Oce n ver verwijderd an de Noord en West Ierschc kust kregen drie andere koopvaardijschepen zware bomtreffers Een enkele maal kwam het tot luchtgevechten Eenige Britsche vliegtuigen vlogen naar Fiankrijk en Nederland Over het rijksgebied werd op 20 Augustus en n den nacht van 20 op 21 Augustus door Vijandelijke vliegtuigen niet gevlogen De Mjand verloor gisteren 10 vliegtuigen waarvan er zes m luchtgevechten en vier door de luchtdoelartiUcne werden neergeschoten Drie eigen vliegtuigen zijn niet teruggekeerd Churchill s rede DE REACTIE IN DUITSCHLAND Van semi officieèle zijnde wordt uu Berlijn gemeld De gisteren door Churchill in het Lagerhuis gehouden redevoej ing kan men naar n n in politieke kringen alhier vcrkiairt met een engelen zm kenmerken n l Wien God vernietigen wil slaat Hij met blindheid Zou echter zoo verklaart men hier de Engelsche minister president zich tr werkelijk van bewust zijn dat hij zijn toehoorders een beeld van den toesland en van de mogelijkheden heeft gegeven dat een totale krankzinnige miskenning van Jen bestaanden toestand beteekent dan kan hij slechts de bedoeling hebben het Engelsche volk tot lederen prijs n oed in te spreken en liet op dezelfde wijze de oogen voor de toekomst te sluiten zooals hij ze zelf reeds lang gesloten heeft In hoeverre een dergelijke poging het Engelsche volk moed in te spreKen succes zal hebben l anÊt in de eerste plaats af van datgene wat de Engelschen aan wederwaard idieden te wachten staat Dat hii een omwikkeling wil voorspellen die op geen énkele wij zê hiëer van zijn besluiten en zijn wenschen afhankelijk is is een biizonder kenteeken voor de geestesgesteldheid van Churchill De aankondiging van Churchill dat het Engelands bedoeling is de hongerblokkade tot geheel Europa uit te breiden teneinde hierdoor ook Duitschland schade te berokkenen heeft in politieke kringen alhier geen verrassing gewekt Dat Engeland voor de vernietiging van het continent en den hongerdood van Europeesche vrouwen en kinderen onverschill i is wist men hier reeds lang evenals aan den anderen kant bekend is dat het hiermedp beoogde doel Duitschland in een moelijke voedse positie te brengen niet kan worden b reikt Churchill wil dus de Europeesche vrouwen en kinderen ter wille van een schijnbeeld verhongeren laten Dat hij probeert de schuld voor deze hongerblokkade op Duitschland te schuiven stemt naar men hier verklaart geKeel overeen met de Engelsche mentaliteit doch is echter naief Overigens heeft ChurehiU hierbij opnieuw bewust onwaarheid gezegd toen hij beweerde dat Duitschland de voorraden levensmiddelen van andere volken aantast om zichz elf te voeden Duitschland heeft dit naar men weet niet noodig De opmerking van Churchill dat Engeland zich thans sterker dan ooit voelt heeft men in politieke kringen alhier ter kennis genomen Naar Goethe eens gezegd heeft zal men niemand zyn gevoel ohtnemen EngeInad kan derhalve naar men hier van eening is m dit gevoel ten onder aan De Duitsche pers karakteriseert de gisteren door Churcill in het Lagerhuis gehouden redevoering als en mengsel van verlammenden agyst en wanhopige grootspraak Indien men het een kunst kan noerpen zoo schrijft de B e r 1 i n é r Boersen Zeitung onaangename feiten Vloorbü te kunnen praten zwart in wit nederlagen in overwinningen te veranderen dan heeft Winston Churchill gisteren opnieuw een meesterstuk g léverd Terwijl het Duitsche lucht apen boven Engeland zwermt en zijn elen vindt waar bet ie vinden wil en terwijl de rest van de Britsche strydkracfaten uit Somaliland over de zee vlucht heeft de Britsche eerste rninister het Lagerhuis een rede voorgezet als waren niet de Engelschen doch hun tegenstanders allerwege onderworpen als had zich niet het Britsche Empire doch de macht der spilnwgendheden ontpopt als een kolos op leemen voeten Wy voelen ons thans niet alleen sterk doch wij zijn ook sterker dan ooit Deze zin uit de rede van Churchill is tevenï haar motto en leidende motief Sterker dan ooit is dit Engeland dat in Europa al zyn posities heeft Verloren en in Afrika het eene bolwerk na het andere ziet ineenstorten datt in de geheele wereld om hulp bedelt en bereid is met stukken van zijn ejgen vleesch Amerikaansche ondersteuning te koopen Allgemeine waardige in deze rede was eigenlijk slechts dat het centrale hoofdpunt de verdediging van Engeland steeds eer dusdanig behandeld werd als ligt de beslissing niet in de toekomst doc i de bescheiden ervaring van het jorigste verleden dat Engeland na een pf wee weken intensieve luchtgevechten ir gehecr nog leeft en vecht Overi ens ontbrak het in de rede niet aan iuis tere toespelingen waaruit de feite en totale onzekerheid van Chur chill duidelijk blijkt De American Legion ONJUISTE AMERIKAANSCHE BERICHTGEVING Het D N B meldt uit Berlijn De NoordAmcrikaansche pers lecft zich dezer dagen bezig gehouden met den terugtocht van het Amerikaar sche trocpen transportschip American Legion van Petsamo naar New York Zij heeft op grond van inlichtingen vaji officieele NoordAmerikaansche bureaux den stand van zaken verkeerd weergegeven teneiijde de Duitschi regeenng een gedrag vol tegenstri digheden te kunnen verwijten Ook door de Amerikaansche regeermgl gepubliceerde en door de Anterikaansche ambassade te Berlijn aan het ministerie van Buitenlandsche Zaken gerichte nota van 18 Augustus stelt de behandeling der kwestie door de betreffende instanties in een totaal verkeerd caglicht Van Duitsche zijde wordt in ditverband nog eens op den waren stind an zaken gewezen zooals deze op 17 Augustus werd gepubliceerd Tevens wordt hier vastges teld dat 1 deRiikrregeering in de kwestie van hetbegin tot het einde een vaste scherpom Iijnde en duidelüke houding heeftaangenomen In het ijzonder heeft zijgeen enkele door h ar afgegeven verklaring teruggenomen of veranderd zooals door den woordvoerder van hetministerie van Buitenlandsche Zakenm Washington beweerd is en ook m de Amerikaansche nota wordt verondersteld 1 Van Amerikaansche zijde wprdt als reden voor het feit dat aan de Duitsche raadgeving denzelfden koers te volpen als op de heenreis geen gevolg IS gegeven opgegeven dat de levens middelen op het troepentranspörtschip zoo schaarsch zijn Men vraagt zich in Duitschland af of men daarom van ITALIË LEGERBER CHT VAN HEDEN De bezetting van Britsch Soniialiland BEVOLKING ONDERWERPT ZICH In zijn weerm htsbericht No 74 deelt het hoofdkwartier van de Itailaansche strijdkrachten het volgende mede In het vroegere rtfsch Somaliland stroomt de bevjülking toe om zich te onderwerpen De Askari s van de kanteel afjj lingen en troepen Milalo s dienen ich aan om de wapens neer te leggen en verzoeken in onze formaties te jfoorden opgenomen Te Berbera zyn dine Blenheimvliegtuigen gevonden wpUje cWor onze luchtaanvallen vernield waren Een vierde vliegtuig is in uitgebranden staat gevonden in de rivier Bareris Een vijfde toestel heeft men op het strand gevonden De vijand heeft tal van lucht aanvallen ondernomen op verscheidene kleine plaatsen in Abessinië Een vrouw werd gedood vijf personen werden gewond en er werd onbejeekenende materieele schaée aangericht In een klein ziekenhuis bij Mega werden twee patiënten gewond In een ander klein ziekenhuis te Gelib is een patiënt gedood en vijf anderen gewoed Te DJredaoua hebben onze jagers eenEngelsch vliegtuig van het type Blenheim brandend neergeschoten Onzebommenwerpers hebben met succes eenaanval ondernomen op de luchtbasesvan Malta Al onze toestellen zijn ophun punt van uitgang teruggekeerdondanks de hevige reactie van denvijand De vijandelijke jagers werdenop de vlucht gedreven Veiteoedelykis een toestel neergehaald De zege in BntschSomaliland ENGELAND S EERSTE KOLONIALE NEDERLAAG De overwinning in BritschSomali land wordt door de Noord Italiaansche bladen gekentekend als de eerste koloniale nederlaag van Engeland De Oostersche volkeren zoo schrijft de F o p o 1 o d I t a 1 i a die het Britsche rijk gedurende vele geslacht en voor een onkwetsbare macht gehouden hebben beleven thans de opzienbarende vlucht van de Engelsche troepen voor de Italianen Een eerste gevolg van de verovering van BritschSomaliland is dat Italië zijn fronten om Abessinië tot twee verlaagt Hettweede gevolg is dat het stelsel der Britsche steunpunten Berbera Perim Aden uit elkaar is Thans is Berbera een basis voor de controle van Aden en voor deo weg naar Indië BritscHSomaliland Mreedt tocjrtot het groote complex van Italiaansch Oost Afrika Djibouti het uitgangspunt van de spoorlijn naar Addis Abeba zal aan de beurt komen De Corriere Delia Sera spreekt van een eersten vernietigenden slag tegen den weg naar Indië Met BritschSomaliland heeft Italië een doorn in de flank van zijn imperium weggenomen een iriiddelpimt van spionnage en een toevluchtsoord van vluclitelirgen uitgeschakeld en de legende de koloniale onschendbaar heid van Ejigeland verstocatl De Gazette del Popoio betoogt dat het verlies van de Engelschekolonie gelijk staat met een uitnoodiging tot de volkeren die nog door deBrjtsche heerschappij onderdruktworders het juk va i zich af te schudden Het uur der verlossing heeft geslagen fRANKRIJÏC Wijziging in het kabinet NOG DEZE WEEK VERWACHT De reorganisatie van de Fransche regeering die deze week verwacht wordt vormt naar uit Vichy gemeld wordt nog onderwerp van bespreking tusschen de bevoegde personen In het middelpunt staat de kwestie eener wijziging in de portefeuilles van Buitenlandsche Zaken en van Oorlog Blijkbaar heeft maarschall Pétam er tot dusver nog niet toe kunn en besluiten van de medewerking van bepaalde ministers af te zien wier verdwijnen uit de regeering in de meest uiteenloopende Fransche kringen als een binnen en buitenlandsche politieke eisch beschouwd wordt Naar verder uit bevoegde kringen verluidt zou het vastsfaan dat de minister voor Jeugd en Gezin uit het kabinet v dwijnt MAARSCHALK PETAIN OVER FRANKRIJKS TOEKOMST Maarschalk Petain heeft tegenover Amerikaansche journalisten zijn vertrouwen uitgesproken in het herstel van Frankrijk zoo meldt Havas uit Vi chy Frankrijk moet weer een volk worden dat uitsluitend den landbouw beoefent Frankrijk zal al zijn krachten terugvinden door het contact met zijn bodem te herstellen Het zal ook de traditie van het ambacht dat meerendeels rijkdom en roem gebracht heeft blijven verzorgen AMERIKA DE BRITSCH AMERIKAANSCHE BESPREKINGEN Bevredigend verloop President Roosevelt heeft in de gisteren gehouden pers nferentie medegedeeld dat de besprekingen met Engeland over het verkrijgen van militaire steunpunten op Britsche bezittingen op het Westelijk halfrond bevredigerden voortgang vinden De vraag of de overeenkomst met Canada over het vormen van een gemeenschappelijke verdedigings commissie voorziet in het gebruik van oude Amerikaansche torpedojagers door Canada deed Roosevelt met de opmerking af dat dit slediis krantengeklets is Roosevelt noemde verder de berichten volgens welke bepaalde strategische gebieden van Canada en de Vereenigde Staten gemeenschappelijk bezet zullen worden de zuiverste speculatie De presidentsverkiezingen WILLKIE daagt ROOSEVELT TOT EEN DEBAT UIT De republikeinsche candidaat voor het presidentschap Wendell Willkie heeft volgens een bericht van de Amerikaansche scheepsradio Dinsdagavond zijn uitnoodiging aan president Roosevelt herhaald om met hem in een openbaar debat te treden Zijn eerste uitnoodiging v as van de hand gewezen met als motief dat de buitenlandsche politieke en verdedigingsvraagstukken op het oogenblik de meeste aandacht vragen Willkie drong erop aan dat president Roosevelt de inspectie van de veïidedigingsinstallaties an militaire deskundigen zou overlateh HET COHiKUrnESCHANDAAL IN ARGENnmi De sedert twee dagm voor een Argentijnsché parlementaire commissie van onderzoek gevoerde mderhande gen over een met teiTeiii aa J Oopen door het militaire bestuur verband houdende omkoopingsaffaire worden in politieke en parlementaire kringen alhier met de grootste belangstelljng gevolgd Deze kwestie heeft in zooverre een sensationeele wending genomen doordat de minister van Oorlog generaal Marquez weigert voor de commissie te verschijnen met de verklaring dat de door hem afgelegde verklaring hem volkomen vrijpleit De minister van Oorlog heeft voor de commissie getracht de teget hem ingebrachte beschuldigingen te o itzenuwen door erop te wyzen dat door zijn voorganger reeds vooAerei Jngen voor den aankoop warcn getroffen en dat de betaalde prijs destijds floor een officieelen schatter ab juist is ppgegeven Deze houding van den m j ls ter van Oorlog heeft de parlementaire commissie nog meer versterkt in haar voornemen de geheele kwestie op te helderen LUCHTAANVAL OP TSJOENGKING Volgens Domei heeft het Japansche luchtwapen binnen een tijdsbestek van 24 uur Tsjoengking voor de vierde maal aangevallen Door dezen aanval is aanzienlijke schade aangericht Op verschillende plaatsen is brand uitgebroken CHINA engelsche troepen uit Sjanghai vertrokken De eerste afdeeling Engelsche troepen ter sterkte van ongeveer 400 man heeft zich hedenmiddag ingescheept aan btiord van het Tamsarig dat met Engelsche troepen uit Tientsinn en Pei iii2 aan boord hedenochtend te Sjanghi IS aa igekomen Het militaire bestuur heeft alle organisaties van e Engelsche land zeeluchlslr jdkrachten in Sjanghai ontbonden zoomede het militaire hospitaal Hieruit maakt men de gevolgtrekking dat een terugkeer van de Engelsche militairen niet te verwachten is De gezinsleden van de Engelsche soldaten zullen naar Australië worden overgebracht NOORWEGEN noorsche koninklijke familie naar amerika Dagens Nyheter en Stockholms Tidningen melden uit Oslo dat aldaar wordt beweerd dat kroonprins Ólaf het plan heeft zich aan boortl van de American Legion te begeven zoodra het schip in de buurt van de Engelsche kust komt teneinde met kroonprinses Martha naar de V S te vertrekken Ook koning Haakon en verscheidene Jeden der vroegere Noorsche regeering zoudenidergelijke plannen koesteren De vroegere voorziter van het Stortjng Hambro is reeds eenige maanden geleden naar Amerika vertrokken om voorbereidingen te treffen voor de komst van de koninklijke familie Korte berichten In de afdeeling waar patron enwarden gevuld van de AmenkaanDupontfabrieken is 1200 pond dynamiet in de lucht gevolgen Hierdoorkwamen vier arbeiders om het leven De ontploffing was kilometers ver tehoeren In de Mexicaansche steden torroon Tampico Mazatlan Puebla VeraCruz en Zac tecas zijn de electnciensin staking gegaan De regeering heeftvergeefs getracht te benliddelen Max Schmeling bevindt zich ophet oogenblik te Berlijn en is sederteenige weken soldaat Hij is thans 35 jaar en heeft zich als vrijwilliger aangemeld nadat de verwonding van zijnhand volkomen was genezen BINNENLAND Liberalen en Nederlandsche Unie WAAROM TEGEN AANSLUITING GEADVISEERD WERD In de gisteren te Den Haag gehou den vergadering van het hoofdbestuur van de Liberale Staatspartij hebben alle aanwezige leden van het hoofdbestuur me uitzondering van het door den kieskring Groningen aangewezen lid hun instemming betuigd met het advies van het dagelijksch bestuur aan de leden van de partij zich afzijdig te houden en zich niet aan te sluiten bij de Nederlandsche Unie De grorjden waarop dit advies in hoofdzaak berust zyn in het kort weergegeven de volgende De Nederlandsche Unie trekt monigeens sympathie omdat zij tegen Je N S B is Djt is een vergissing Noch in het programma noch in de verschillende uitlatingen vati het driemanschap is daarvan iets gebleken Integendeel de inhoud zoowel van het een als van het ander bewijst dat de Na derlandsche Unie reeds thans den weg van het nationaal socialisme halfweegs is opgegaan Over de wenschelijkheid van eenigen vorm van volksinvloed op wetgeving en bestuur hééft men tot dusvörre nauwelyks een woord ver nomen en het feit dat het desbetref fende pimt uit het aanvankelijk in ge meenschappelyk overleg met de poli tieke partijen opgestelde programma js geschrapt bewijst dat hier geen toé val in het spel is Of de Nederlandsche Unie met zoovele woorden het leidersbeginsel omhelst of niet doet weinig ter zake Van belang is slechts dat men van zeggenschap van of controle door de geregeerden weinig of niets wil weten Dit l eginsel werkt ook door de organisatie van de Unie zelve Zij is naar deh vorm een stichting met een bestuur geen vereeniging De Ie den mogen contribueeren en applaudiseeren verder niet Eenige invloed op het bepalen van de richting waarin de Unie zich zal bewegen is hun niat toegekend Daarom is het ook een dwaling te meeneiji dat men Joor zich ondanks reëele bezwaren toch maar aan te sluiten tenminste bereikt dat men kan meehelpen de Unie een juisten koers te doen houden Hét driemanschap zelf is op dit punt duidelijk geweest Het vraagt algdieele aanvaarding van het door hrft driemanschap opgesteld prog pima zonder reserves en algeheeleionderwerping aan de leiding van het driemanschap zelf Ook in het verdere programma blijkt voortdurend hoe men er niet aan ontkomen kan de N S B op een afstand te volgen De paragraaf over Vlaanderen en Zuid Atrika die over het geld en credietwezen de geldmagnaten zegt de N S B maar zij bedoelt hetzelfde de corporatieve staatsgedacht de leuze der eenheidspartij wij willen voor nu en later geen onderlinge politieke tegenstellingen zien tot de terminologie in details toe alles is reeds voor de helft aan de ideeën der N S B geconformeerd en daarby jsal het stellig niet blijven Daarby komt dat het ti dperk waarin de Nederlandsche Unie is opgetreden voor in vrijheid te overleggen en te aanvaarden hervormingen op so ciaal economischof staatkundig gebied bij uitstek niet geschikt is Niemand weet hoe de wereld van morgen er sociaal economisch en pqlitiek zal uitzien en het is dus verkeerd op allerlei zaken vooruit te loopen alsof zij reeds vaststonden Daarbij komt dat ons land thans is bezet hetgeen ons uiteraard allerlei beperkingen oplegt Wij hebben een wederopbouwdienst niet te verwarren met den Opbouwdienst onder de uitmuntende leiding van ir Rmgers en een Economisch comité onder presidium van dr Fentener van Vlissingen dat alle takken van het bedryfsleven landbouw handel en industrie omvat en voor belan ghebbenden waar noodig e mogehjk op den bres staat Beide organisaties doen wat zy kunnen beide verdienen den dank van het gtheele volk Voor het overige l estuur liggen onze belangen in handen der secretarissengeneraal en de onder hen staande departementen die voor elk overleg toegankelijk zyn en desgewenscht belanghebbenden naar beste weten adviseeren Aan ons lot overgelaten zyn wij dus geenszins Nog een opmerking tot slot Het is bykans een gemeenplaats geworden over de politieke partijen te praten als over afgeleefde groepen die niet an ders meer kunnen doen dan elkander bevitten en bestrijden Toch is de waarheid een andere Dp leiders der politieke partijen zijn zich dezer dagen meer dan ooit ervan bewu dat zij verdedigers hebben te zijn van groote diep in hun overtuiging veranlfeWti eginselen die zy niet mogen prijsgeven enkel uit angst voor de opkomst an een beweging als de N S B Wie gelooft aan zijn staatkundige beginselen onderschrijft nieLeen program dat daarmede in stryd is BEURSOVERZICHT Flinke omzetten vielen heden wederom op te merken in Aku s Er bestond eenige vraag zoodat de koers een paar punten hooger kwam te liggen en hoewel midden beurs een kleine iitzinking intrad kon ten sltHte toch een kleine koerswinst worden aangetoond Unilevers waren veronachtzaamd Philipsaandeelen zakten een paar punten in onder invloed van het aart bod van slechts zeer weinig mate naai Voor diverse Nederlandsche indusirie aandecleh bestond ook thans weer op bescheiden wijze eenige vraag In Scheepvaart papieren werd geregeld zaken gedaan vooral in Scheepvaart Unies AahVahkeljjk bè stond eenige koonlust maar nadat daaraan was voldian trad een kleine reactie m waarby de koers vergeleken met gisteren in doorsnee niets veranderde Japan lynen bleven op peil evenals Ckide Vaarten Oude Booten trokken nauwelyks belangstelling maar kwamen desniettemin eenige punten beneden het vorige slot terecht De suikerafdeeling was stil H VA s waren prijshoudend zonder meer Enkele incourante soorten ontmoetten eenige vraag Voor tabakken was het koersverloop onregelmatigr Deli Batavia s waren goed gestemd evenals Oude Deli s terwijl Senembah s daarentegen eenige procenten inzakten zoodat de gisteren behaa de koerswinst voor dit fonds weer gedeeltelijk verloren ging Rubberaandeelen werden op kleine schaal verhandeld Amsterdam Rubbers waren goed prijshoudend evenals de meeste minder courante soorten Een bepaald vaste stcmmng bestond voor olie s die tot in de onmiddellijke nabijheid van de 200 procentsgrens kwamen om daarna echter een kleinigheid terug te wijken De beleggin smarkt had een kalm verloop De Nederlandsche Staatspapieren werden m eerendeels tegen ongeveer de vorige pryzen verhandeld Gemeenteliike provinciale obligutiën waren goed van toon Tegen de bestaande koersen openbaarde zich eenige vraag pandbrieven lagen eveneens stevig in de markt Amerikaansche waarden hadden een stil verloop De v ste steniming in Amerika had tot gevolg dat te Amsterdam rgnrendeels iets boven het vorige peHBerd gehandeld maar de koersversoffien waren toch niet van indrukwekkenden aard Republic Steels gaven evenaüt den laatiten tijd gebruikelijk is weer b jna geregeld affaire te zien Proldngatie 3 procent I 484e BTIATILOTERU TWEEDE KLASSE DIEOE Trekking van 21 Auguslus I M No 24283 100 No 207151 20974 v 8802 9013 9033 957S 9668 10014 10436 1052 11195 11540 ll69 i 11767 1 817 11884 1054 4146 11 0 43 8 1242 5239 1708 5445 2061 5S97 2159 5733 2302 6347 2367 6447 2650 6720 2870 6975 3065 7191 236 7595 3463 7959 4097 8284 18801 M 19319 lil 19326 221 19331 228 19535 22981 19539 230 19616 23214 1977 i 23Jto 19804 23511 20166 237 20477 24033 208 2 24881 20885 248M 20964 PBUZEN VAN S0 12182 14867 12917 14989 13139 15454 18374 15526 13383 18419 13487 16538 13537 16701 13663 17044 14094 17081 14161 17277 14269 17498 14559 17597 14577 18243 14834 18409 In de vorige lljit staat 24446 2444 24452 24474 24483 m 14847 24 i 24674 24633 L RADIONIEUWS onderdas 22 Aagusti JAARSVELD 414 4 M A VJUO 8 00 Berichten A N P grampfoonmuz ek 8J Orgelspel 8 50 GramofoonmuzJek 10 00 Mor enwljdinfi 10 15 Gramofoonmuziek 10J Voor de vrouw 10J5 Piarovoordracht UJI Huishoudelijke wenken 11 20 AVRO Aee Han orkesl 12 00 Gramofoonmuzlelï 12 15 DW Capo orkct 12 45 Berichten A J P in iino foonmuziek 1 00 A V R 0 Musette en embl en soiisie 1 30 Orgel pel 2 0O Voor d vrouw 2 10 Omroepoike en solisten iïn de pau Cyclus In de schijnwerper 4 00 Discócau sene 4 45 Philharmomsch kwiirtt 5J0 AVRO Amusementsorkest solist en dt Melodl Sisters V P R O 30 Declamatie A V R O 6 45 Gramofoonmuziek 7 00 Vragen dsi dea dag lANPl 7 15 Berichten 1J0 Ein koor en De Speelliederi opn 7 35 Cyclus Ne derlandsch pronvtiïc eschoon met reporta ges 8 00 Berichten ANP 8 15 Omroeporkert en solisten 9J 9JU Jleizen en tr klte vroeger en nu cau enei 10 06 Gramrjfoon muziek 10 15 10 30 Berichten A N P en iting KOOTWUK 1875 M KOO WUK 1875 M N C K V 7 W Berichten Duitsch 7 15 Berichten Eni 7 3 Gramofoonmuziek ftOO BerlchU n A N P 8 18 Schriftlezing Meditatie Gewijde muziek jopn SJS Gramofoonmuziek SJI Marcando en=€mble en gramofoonmuziek 11 15 Berichten Engelsch lUO Gramofoonmuziek 11 50 Goollanders 12 30 Berichten Duitsch 12 45 Benchten AJ rP 1 00 Gooilaoders en gram of oonanu ziek 2 00 Berichten Duitsch 2 15 Gramofoonmuziek 2JU Zan met pianobegeleiding en gramofoonmuziek 3 1S 3J0 Berichten Engelsch 3 50 Gramofoonmuziek 5 00 Berichten Duitsch 5 15 Berichten ANP 5 30 N C R V Harmonie orkesl opn S 15 Berichten Engelsch 30 Gramofoonmuziek 7 00 Vragen van den dag ANP 7 15 Benchten 7 30 Reportage of muzaek lH Benchten Duitsch 8 15 BencWen A N P 841 Berichten Engelsch 8 45 Zang met pianobegeleiding 9 15 Berichten Engelsch 9 30 Gramofoonmuziek 10 00 Berichten Duitsch 10 1i Berichten A NP 10JO 10 45 Berichten a v gelsch en sluiting 11 15 11 3 12 15 12 30 en 1 13 1 30 Berichten Engelsch Effectenbeurs Amsterdam Notecringen van 21 Au stus Fondsen met doorloopende note riii 20 Aug 21 Aug 40 Ie 1000 4 97 71 40 2 1000 4 a a 40 bil I lOOO 4 o 78 I9U 1000 31 jiS Grootboek obl JVj 1896 1903 obl i 70 i 70S Cert V InschT 3 70H 7044 Grootboek obl 3 701 70 1 lOM 3 K OS 1000 3 76 7 H ƒ 1000 3 31 2 H IJ 7 ll lCerUflcaten 2V f 6 H 6ISGrootboek obl 21 2 61 b Ü 1935 Indié t 1000 3Vi 1937 Indië 1000 3 76M li 1937 Indiii 1000 il 3 74 741 ObttgatiëB Staafsleeninceii NederUi 20 Aug 21 Aug 1940 Ie ƒ 100 4 u 1940 Ie 500 4 ajZ 1940 2e y 100 4 J 1940 blf 100 4 m1 gj 1940 2e 500 4 oh tl 1940 bit SOO 4 J8S nS 193 ƒ 100 3 M 1B37 ƒ 100 3 7 S 7iH 193T SOe 3 781 7 1931 10 3 31 2 il t H 1938 500 3 3V2l H 1937 O I 7 100 3 1937 O I ƒ 500 3 1 76 1937 0 1 100 3 7414 7M 1937 O I ƒ S 0 3 71H 74W Indmtrieele gdemenÜDKFn f 20 Aug 21 Aug Alg Kunstzijde Uiïie 74H 76X 711t W Beerfcel s Pat JJij 17 Calvé Oliel gew Calvé Olief C gew 604 60 4 Ccntr Suiker lli 45M Fokker 108 Lever Bros en Unie 781 7 H Ned Ford Aul J Phll gb gew 152 147 Phll Gb F W 17 4 Petroleum ondememingen 20 Aug 21 AilJ Dord che gew I75K l 4 Dordsche pref y Kon Ned Pctr IWK n im Salkar anderacBiiBgen 20 Aug 21 Aug HVA J4I J40 34 Javasche cultvnir 305 NlSU 1 J 197 Ver VorhtenlJ Cull Jtllj and 8814 Tabaks ondernemingen 20 Aug 21 Aufr Deh BsUvui 119 IJl ii m Dell MIJ 119 188 Senembah 156 M Rubbe r ondernemingcn 20 Aug 21 Al Amit Rubber 1080 182H U0 lH Arast Rubber Cen 4 100 NIET OFFICIEKLE KOERSEN Anaconda Copper 0 w V A 18H I Be hlehem Steel C i V A ton MM Republic Sleel C r lli lJX Sbell Union C v A tw Ut S Ned Scheepv Unie 125 IMH VK Pap F Gelder i 1 Curtis Wrlfhl C 4 A é Styg ONLW De t