Goudsche Courant, woensdag 21 augustus 1940

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 194e Utrecktsche rechtbank eischte gisteren S r i tegcn en 67jarigen gedetmeerdenMK w v arbeidt r uit Amersfoort J L plaatsing 2in P m een krankzinnigengesticht met een oroeftijd van ten hoogste één jaar en terbeschikkingstelling van de Regeenng De verdachte had zich te verantwoorden terzake van berooving vanvrijheid en mish indeling diefstal vaneen bedrag van 75 gulden een gouden ketting zilveren theelepeltjes enflesschen wijn en advocaat alles terinadeele van G S ruisvroww van deiiNederlandschen WndcrofficiervliegerP V d G Zooals men weet hebben deze feiten in het begin van dit jaar te Soesterberg plaats gevonden Mevr v d Ghad gedurende eenige dagen gastvrijheid verleend aan den verdachte do hdeze man die in het in de nabijheidvan de woning gelegen tuinhuis verbluf hield heeft van deze gastvrijheid een schandeliik misbruik gemaaktdoor mevr v d G te overweldigen e an haar vrijheid te berooven envervolgens met enkele kost arhedener van Jaar te gaan v jbe be aNdeling geschiedde met gesloten deuren Verdachte ontkende hardnekkig het hem ten laste gelegde De officier yan Justitie achtte door de verklaring van mevr v d G de mishandeling en de vrijheidsl Erooving bewezen ajsook de diefstal van de gouden keftmg Van de overige dief j stallen werd verdachte vrijgesproken omdat het bewijs hiervan niet geleverd kon worden doordat v d G geen verklaring kon afleggen Over veertien dagen zal in deze za k vonnis worden gewezen UlITEMJIVtt 0filt y rwil rhen hoofdcomjgfrM roor den weder op i w wi w MINSTENS 1 HOUJOEN WERKIXWZEN n ttcr VerwilgfaHi is benoemd tot jj BBiltsaris voor den weder opJ l pjarVhet nd door de Duitsche jj t peltiaUrccie schade welke de oorwinBcjKic h cft aangericht is deels 0iienm lang niet zoo groot a Ük iTfldoorlog In tegenslelj5l totlPIn vindt men thans groote jniielinper l en aan de betrekkelijk i e hwfdpuntcn van verzet JNA AI HET GOlÖlt Bl ITENSLANDS De Baticnalf Bank van België heeft libetStart ïhl id bekend gemaakt dat de 21 On millioen goudfranken it Belgii oor den oorlog be at chtjl55 18ii goudfranken in België l s leblpvfi De est vah dit bedrag i borde vuK gere regeering Pierlot m het buitenland gebracht AFRIKA I i iStijgende oriniit in ZuidI Afrika eNUJSTEN TE JOHANNESBURG Te Johannesburg hebben ongedisci geelde rcgeermgssoldaten en opgegepfupel herhaaldelijk gepoogd k Afrikaarische club Werda te betrnim Hierbij is het tot ernstige telen en botsingen gekomen Eerst n e groot aantal te hulp geroepen elniemanncn die de soldafen her uldelflk nitt gununiknuppels uiteen westen dri uen gelukte het de rust I de orde te herstellen Naar uit fttiorii wordt gemeld heeft de regeeffi ffln het hoofd te bieden aan de tegeade tcename van gewelddadigWra en uitspattingen en om de openlire orde u verzekeren besloten een kirjerwachl m het leven te roepen iMer de nationale Zuid Afrikaners tewht de vrees dat deze burgerwcht sen rucuwe strydorpanisatie zal uit tegra de nationale Zuid Afrika aMlis het D N B ENGELAND tïWELSCHE SrOORWEGEN HKWUDEBEN PLAATSNAMEN fcn der Britsche spoorwegmaat4 PPij p heeft uit vrees voor een fcits he mvaise in totaal 21 000 borden plaatsiuimen laten verwijderen 15iOO groote statjonsborden voo ts tetsasmen op zitibanken en aan lamK alsmede 4200 namen op seinhuizen de pïaatsnamfn die op buiten tons go onnd worden door bloe struiker of teenen zim verwijJW aldus meldt het D N B uit 1 SPANJE CWAANVAI OP GIBRALTAR seheidene vliegtuigen van onbe7 nationaliteit hebben gisteren nd Gibralltar aangevallen en de w Oiet bommen bestookt De bom vielen tusschen de bij de haven JWBuker liegende schepen en op de 7 81 tallaties niet ver van de plaats fc kruiser Resolution ligt om ge d te worden I de bevolking die den gef naciit in de schuilkelders heeft r plBïcht zou een paniek zijn uitJ ken AUeh Spaanschen burgers s betreden van het gebied van Gi verboden ITSERLAND GELSCHE SCHENNIS VAN WttSERSCH lüCHTGEBIED 1 persconferentie te Berlijn Wsproken over de stelselmatige J der Z itsersche onzydigheid l t Wlsche luchtwapen Het is in dat een en ander in Zwitsef Hicie onrust veroorzaakt In l che kringen die tot nog toe Wltchgezind bekend stonden swi zeer verontwaardigd te zijn Ifcit dat Churchill het Engel Atwapen net zun tocht naar d en Italië heeft gelukge blijkt duidelijk dat Churchill is der Zwrtsersche onzijdig ttionneert In buitenlandsche £ 8en wordt de vraag gcstêl d tsorland zal doen om aan het iCT Engelfchen boveris ZwitWiied een einde te maken imiEllJUID Huisvesting en verzorging v ui vluchteljjiiren vbkh Öoging van steun in bepaalde gevallen De commissie burgerbevolking heeft blijkens eeo circulaire van den se cretarisgeneraal wnd hoofd van het departement va n Binnenlandsche Zaken aan de gemeentebesturen meegedeeld dat de toepassing van het bepaalde inzake steunverleening aan vluchtelingen enz aanleiding heeft gegeven tot verschillende klachten Deze klachten zijn het gevolg van het feit dat aan vluchtelingengezinnen die in eigen huisvesting voorzagen aanvankelijk een bedrag aan steun werd uitgekeerd volgens de inkwartieringsregeling en later het in den regel veel lagere bedrag dat in overeenstemming is met de ter plaatse geldende normen voor dé armenzorg Gebleken is dat de armenzorgsteun vooral in d kleinere gemeenten met het oog op de bijzondere behoeften der g ëvacueerden veelal te laag is Weli5waar mag worden aangenomen dat de levensstandaard in de kleine gemeenten van het platteland lager is dan die in de groote stadsgemeenten doch men mag daarbij niet over het hoofd zien dat de aiTOlastigen op het platteland volkomen ingeleefd zijn in de plaatselijke omstandigheden en veelal de huizen der laagste huurklasse bewonen terwijl daarentegen de uit een groote stad afkomstige gezinnen een andere leefwijze gewend zijn en zich dus niet zoo spoedig aan de leefwijze op het platteland zullen hebben aangepast Bovendien zijn veelal voor de vluchtelingen alleen woningen beschikbaar van een hoogere hüurklosse dan die welke door de plaatselijke armlastigen worden bewoond Er bestaat daarom wei aanleiding om vluchtelingen die wegéBS woningnood in hun oorspronkelijke verblijfplaats genoodzaakt zijn fen woning in vreemde omgeving te betrekken eenigermate finan aeel tegemoet te komen en wel door hun een bedrag aan steun uit te keeren volgens de door het rijk goedgekeurde steunregeling voor de ongeorganiseerde werkloozen en bovendien voor de gevallen waarin de gemeente van herkomst ten aanzien van die steunregeling in een hoogere klasse s geplaatst dan de lüchtoordgenieen te den steun in deze gemeente te verhoogen met het halve verschil van den totalen steun in beii e gemeenten Ten aanzien van deJ oorlogsslachtoffepC die thans tot werkloosheid zijn gedoemd dient ernaar gestreefd te worden hen zoo spoedig mogelijk weder onafhankelijk te maken van den overheidstjeun en in verband daarmede den arbeid =lustop te wekken het wnd departementshoofd acht het daarom gen ensoht dat ide iihouding der eigen verdiensten uit arbeid verkregen wordt beperkt tot twee derden der netto uit den arbeid van alle gezinsleden verkrtgen inkomsten Aangezien de uitbetaling van de wekelijksche steun niet bij alle gemeenten op denzelfderi dag der week geschiedt wordt de ingangsdatum dezer nieuwe regeling bepaald op dien dejeerstvolgende wekelijksche uitbetaling Koffie en theeiurrogaten VOORLOOPIG NIET KOOPEN De secretafis gencraal wnd hoofdvan het departemerrt van Sociale Zaken brengt ter algemeene kennis datbinnenkort zijn te verwachten op dewarenwet steunende b alingen eneischen voor koffie en theesurrogaten Aan arbeid rs handelaren en publiekwordt in overweging gegevert met bereidjng in den handel brengen en koopen te wachten tot de betreffende regeling is gepubliceerd v krvideniersexaM n Het Bureau kruideniersexamen Nassauplejn 5 te liaarlem bericht dat het schriftelijke gedeelte van het najaarsexamen 1940 zal plaats hebben op Dinsdag 8 October a s waarna de mondelinge examens zullen gehouden worden in het tijdvak van 11 15 No vettiber 1940 Examenplaatsen bij voldoende deel name Amsterdam Acnhem s Gra venhage Groningen Goes Rotterdam Roermond Tilburg Utrecht en Zwolle Het examengeld bedraagt f 12 50 voor leden van den Opbouwdienst ƒ 6 25 Prospectus aanvrage vanaf heden bij bovengeiloemd bureau De inschrijving sluit op 9 September 1940 BURGEMEESTER VAN HOOGLAND EERVOL ONTSLAGEN Aaïï den heer Louis Grippeling is met ingang van 1 September as eervol ontslaffe verteend als burgemeester van Hoogland AAM DE GEVOLGEN OVERLEDEN In het Zuideniekenhuis te Rotterdam fe overleden de 2 jarige A Dikmans uit de HilledwaTBïtraat aldaar die Zaterdag j l i de ouderlijke woning een theepot omver had getrokken en de heete inhoud over het lichram hr d gekregen Het kind liep daardoor zeer ernstige brandwonden op Aangifte WBWtbelastiBg TEBMUN VERLENGD Blijkens een officieele mededeeling van het Departement van Financiën kunnen belanghebbenden het ervoor houden dat zy van den inspeqt ur der directe belastingen uitstel hebben verkregen voor het inleveren van de aan giftebiljetten voor de winstbelasting tot een maand plus een week nadat de biljetten zyn verzonden Vertrouwd wordt evenwel dat zlj e dezen verlengden terraün niet of nïet ten voUe noodig hebben zoo spoedig mogelijk de Aangiften zullen inzenden Men verzoekt ons tevens erop te wüzen dat in de aangfftebiljettpn winstbelasting no 2 een drukfout voorkomt in onderdeel VI letter E Er wordt daar verwezen naar onderdeel IV A en B van hetzelfde biljet Hiervoor moet worden gelezen ftderdeel V A en B PHARMACEUTISeHE ARTIKELEN De secretaris generaal waarnemend hoofd van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart deelt het volgende mede ingetrokken wordt de krachtensbekendmaking van 5 Juni 1940 geldende regeling voor verdopvende middelen vallende onder de opiumwet onverminderd het bepaalde inopiumwet zijn de onder 1 bedoeldeverdoovende middelen Op grond vaneen beschikijing va i heden geplaatstop tabel A van de geneesmiddelenbefchikkmg 1939 1 Voor verkoop enaflevering van deze artikelen is derhalve van toepassing de ten aanzienvan geneesmiddelen van genoemdetabel vastgestelde distributieregelingvan het Rijksbureau voor genees enverbandmiddelen Tesselschadestraat 6 Amsterdam W VERBOND VAN NEDERLANDSCHE JOURNALISTEN Do voor eenige dagen door den Raad van Voorlichting der Nederlandsche pers tot de Nederlandsche journalisten ger chte oproep om zich aan te sluiten bij het Verbond van Nederlandsche joumafisten heef grootcn weerklank gevonden De zeer concrete doelstellingen van het verbond hebben geleid tot de aanmelding van eenige honderden journa isten In velband hiermede en mede met het oog op m de naasje toekomst op hanJen zijnde belangrijke besluiten heeft de raad van voorlichting gemeend de constitueerende vergadering yan het verbond op korten termijn te moeten byeenroepen n l op Zaterdag 24 Augustus om 16 uur in Krasnapolsky te Amsterdam Aangezien de postverbindingen nog niet in haar vollen omvang zijn hersteld roept de raad jou jialisten die niet tijdig in het bezit van eert persoor ijke uitnoodiging kunnen komen op deze wijzfr tot bijwoning van deze vergadering bijeen HET ENGELSCHE KAMP HERDOOPT IN WEDDIGENKAMP Hst voormalige Engelsche kamp achter het Sterrebosch te Groningen dat in den oorlog 1914 1918 diende als intemeeringskamp voor Engelsche matrown IS thans herdoopt en h et nu het Otto Weddigenkamp Otto Weddigen was de beroemde Ucommandant uit den vorigen oorlog die op 22 September 1914 een enorm succe wist te behalen Hu bracht n l binnen één uur tijds de Engelsche pantserkruisers Aboukir Hogue en Cressy met torpedo s tot zinken De overlevenden van deze oorlogsschepen znn toen in Nederland aan land gegaan en in Gropingen geïnterneerd ft ans hebben Duitsehe soWaten in een kunst houtsnijwerk de onderzeebojt yan OMo Weddigen gemodelleerd en aan den ingang j an het kajnp ge pla lst Bl ITENMAN BEROOFD Een inwoner van IJsselmonde was in de hoofdstad en bezocht enkele cafe s In een der cafe s kwam hu te platen met een Amsterdammer waarmee hij vervolgens naar nog enkele gelegpn heUsB trok De Amsterdammer die de dikke portefeuille en het horloge van den buitenman had opgemerkt f viel hem op de Reguliersgracht waar het vrii donkor was plotseling aan De buitenman verzette zich echter hefCig waardoor de aanvaller ziyh met slechts wat los geld en het horloge tevreden moest sieilen De dikke porteleuille kreeg hij mei té pakken De politic van de Stadhouderskade is erin geslaagd den dief aan te houden Deze bleek een oude bekende van de politie te zijn CORKESPONDEN nE VOOR GEÏNTERNEERDEN IN J UITSCHLAND Niet aangetepkende brieven maximum gewicht 2 k gf en briefkaarten aan geïnterneerde Nederlanders m Duitschland kunnen portvrij worden verzonden evenals gewone pakketten mits deze niet zwaarder wegen dan 5 k g Deze stukken dienen van het volledig adres der geïnterneerden te worden voorzien De geïnterneerden kunnen hun betrekkingen hierover door md el van speciaal daarvoor bestem de kaarten inlichten I Het adres van die geïntern rden c t tot nu toe hier bekend was als atjXIH t vocrtaan t ag JXTIT 1 Wülsburg bei Weissenburg Bayern Welke Bon Leveiuiiiiddeleiidistribiiiie BROOD Met 2 genninme rde dubbele bonnen van het £ e broodboDboekje 25M mm raggebrood of 20M gram jindcr bmod Elk der enkele bonnen US gram roggebrood of IM gram ander brood voor de periode van 19 m 25 Augustus met 4 dagen extra geldigbeidsdonr tg SUIKER BON No 66 1 K G miker geldig tot en met 31 Angustus BON No 74 1 4 K G extra ranttoen 1 31 Aagnatus MEEL BON No 49 Z 4 ons tarwebloem of tarwe ni l of boekweitmeel of roggehloem of roggemeel of rtlfrtjzend bakmeel geldig tot mmpt 6 September BOTER EN VET BONS I 2 3fen 4 van de boterkaart 250 gram boter geldig lot en me t 23 Augustus BONS 1 en 2 van de vetkaart 250 gram margarine gesmolten vet of boter geldig tot en met 23 Augu Mus BONS 3 en 4 van de vetkaart 250 gram boter met 10 cent reductit per 250 gram geliiig tot en met 23 Augostus THEE OF KOFFIE BON no 53 i ons tbee of K pond koffie geldig tot en Inet 30 Angustus Ietroleum PETROLEUMZEGEL Periode V 2 L petroleum geldig van ife Augustus t m 8 September ƒ GRUTTERSWAREN BON no 14 256 gram rUst of rijstemeel geldig tot en met 6 September BON no 27 250 gram ha vermout of havervlokken of gort of grutten geldig tot en met 6 September BON no 105 100 gram Él zena of griesmeel of puddingpoedei tot en met 11 Sept BON no 116 100 graim macaroni ef vermicelli A t spaghetti geldig geldig tot irmet 11 Sept MOTORBRANDSTOF Tweede distributie periode loo van 4 Augustus t m 31 Augustus KOLEN Tot 30 September kan men bij handelaren koopen 20 van het verbruik van April 1939 tot en met Ma rt 1 4 LEVERTRAAN Alleen op recept van arts max 266 cc per hoofd per week VOOR ONZE DIEREN HONDENBROÖD LTTENBROOD BON No 1 1 K G g eidig tot en met 31 Augustus BON No 1 12 K G groep I en 2 16 K G gr 3 6 K G gr 4 5 K G tgroep 5 3 KG groep 6 geldig tot CB met 31 Augustus EEN TON VOOR DE ERSFOORTSCHE OORLOGSSLACHTOFFERS In e gisteravond gehouden vergaderinA heeft de Amersfoortschc gemeenteVaad zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming onder hel motto W spoedig helpt thelpt dubtiel een Voorstel van B en W aangenomen om een bedrag van ƒ 100 000 beschikbaar te stellen voor de oorlogsslachtoffers m deze gemeente DE POSITIE VAN DEN JOURNALIST Naar wij van bevoegde zijde vernemen is het niet onwaarschijnlijk datbinnenkort een verordening zal verschijnen welke de positie van denjournalist zal regelen KUNST EN LEHEREN Geen 30 urige schoolweek LESROOSTERS M O ONGEWUZIGD De dertig unge schoolweek waarvoor de betreffende lesroosters reedsper circulaire aan de betrokkenenwaren toegezonden zullen naar hetHbl rrieldt geen doorgang vinden Deze circulaire is ingetrokken en tHeoude toestand zal Worden behandhaafd De circulaire had betrJcking op de lesroosters voor de cursussen van het middelbaar onderwijs weTRe in September beginnen By deze circulaire werd het gemiddeld anta lesuren van 33 teruggebijacht tot 30 doch deze bep ling is nu aleer zij in werking is getreden wee r komen te verv l en zoodat ae lesroosters in het algemeen ongewijzigd blijven ré htsza m Een juridisch adviseur TEGEN KANTOCntBEDIENDE 1 JAAR GEEISCHT WEGENS OPLICHTING Een arme vrouw te Amsterdam die met hard werken schraal de kost verdiende vjng een jaar of wat geleden een proces tegen haar man aan om scheiding van tafel en bed te verkrygen of wat aanvankelijk de bedoeling was echtscheiding Een vriend van haar zwager hoorde van het geval en deze een 42 kantoorbediende stelde zich met de vrouw in verbinding Hij bood haar zijn hulp aan volgens hem waren advocaten niet altijd even betrouwbaar Hij zou haar wel eventjes helpen wapt hij had van dergelijke zaken verstand Inderdaad bemoeide hij zich met het geval stelde ziih zelfs in verbinding met de advocate die pro deo de echtscheiding be handelde Zijn bemoeienis wag volmaakt overbodig en bovendien voor de vrouw duur De behulpzame vriend bleek een volmaakte juridi sche duim te hebben waaruit hij vrijelijk inspiratie opdeed om de vrouw zijn geld af terzetten De eene keer kwam hij met het verhaal dat er boedelscheiding moest worden gehouden dat zou ƒ 3 0 kosten maar als de vrouw ƒ 150 betaalde kwam de zaak m orde De goddgclóovige werkster betaalde De ahdere keer spelde hij haar een veniaal op den mouw over een meineed die haar man zou hebben afgelegd Daar moest een strafklacht op volgen en dat zou weer geld kosten En weer betaalde zij Tenslotte was ii J 1100 kWMt hoewel zij middels de advocate gratis procedeerde Door een toeval kwam het bedrog aan het licht Het bleek dat de man die zich o a had uitgegeven voor ambtenaar van den burgerlijken stand ook den zwager van de vrouw had opgelicht A oor een gering bedrag Een jongeInan die het plan koesterde om te feaan trouwen en voor wien hij de papierèrl zou verzorgen wist hij ƒ 35 afhandig te maken Gisteren stond de kantoorbediendeterecht wegens oplichting Hij is rcedieerder met de justitïe in aanrakinggew eest doch het reclasseeringsrapport luidde niet ongunstig en het Leger des Heils is bereid hem te steunnen Verd bekende doch volgens hemhad hij de vrouw slechts ƒ 700 af iandig gemaakt De officier van Justitie mr Dy oerinck vorderde een gevangenisstraf vans écn jaar met aftrek van voorarrest Vonnis 3 September De mishandeling en berooving te Soesterberg ONfrOEREKENBARE VERDACHTE De officier van Justitie bij de ZWARE STRA TEGEN PAKJESDKVEN GEËIStfflT Op 6 Juli werd te Amsterdam eenbskfiets gestolen waarop een expeditieknecht een pakvitragestol terwaarde van ƒ 400 vervoerde In deHSrtestraat liet hij zijn vervoermiddeleen oogenblik in en steek De recherche wist een deel van de stofen te rug té vinden Zij kreeg een seintje Kijk maar eens goej int in de Jan Evertsenstraat dan zujt u wel wat van de gordijnen zien Èn in derdaad tegen 9 uur s avonds kwam voor het opgegeven adres een bakfiets voor met twee manden waarop schijnbaar blöerjieir rden vervoerd De politie zag ecl ïligr li ia r iwrbazing dat d bloei l§te Voorzichtil op zij werdem gelegd iJ den boi ter bakfiets kwamcli zorgvuldig borgen pakken te voorschijfi Inspee teur Moll en ziin mannen Echtten den tijd gekomen om in te griipen Een de der gordijnstoffen jjffs terecht De twee mannen stojilflfrijfistercn terecht voor de Am sterd pc ne rechtbank verdacht van diefsta subs h lin Het wa en een 49 jarige koopman en een 34 i3r e bloemen venter Het tweetal ortk rde allo sfhuldEen ze ere Jooo had hen gevraagdeen ge pakken stoff n voor hem tebewaren Het zoud n gocdT n zim e or trokken aren aan de inv ntar silis TJ off eier vjn Ji tie rnr Dv serinck achtte de verklaring onaan I nemeljjk temeer daar de verdachter over Joop geen nadere inlichting kunnen geven Tegen den koopman eischte aot wegens diefstal twee jaajr gcvaogemistraf met aftrek van voorarrest Tegw den venter vorderde hg één jaar ni l aftrek De verdedigers mr H Keune fn mr H Spoor pleitten vr spraak Vonnis 3 September VERDACHT VAN BRANS STICHTING Voor de Utrechtache l echlbank heeft teri cht gestaan en 26 jarige metaalbewerker uit DnebergenRij senburg wien brartdstichting in zijn woning aan de Heemstrastraat te Dnebergen Rijsenburg was ten laste gelegd Verdachte woonde daar met zijn vrouw een kind en een 70 jarige grootmoeder Op den dag der brandstichting verbleef zijn vrouw in een ziekenhuis zijn kind was elders ondergebracht en de man woonde met grootmoeder samen Verdachte vertelde wat er op dien bewusten 25cn Juni gebeurd was Hjj zeide dat hij van zijn werk was thuisgekomen en dat hij zich boven de slaapkamer verkleed had Bij deze werkzaamheden had hij een pup gerookt en verdachte achtte het niet onmogelijk doch niet waarseliijnlijk dat de brand door vonken uit den pijp was ontstaan Toen hij de deur uitging heeft hij de pijp weggelegd Op de vraag v n den pre iidept of verdachte boven ook petroleunr had gebruikt antwoordde verdachie ontkennend Er was wel petroleum ip het keukenkastje maar boven werd eif nim mcr petroleum verbruikt Uit getuigenverklani gen bleek dat de pctroleumkan waarin zich ruim 3 liter olie bevond na onderzoek nog slechts 1 liter inhield De officier van Justitie was van meening dat verdacnte schuldig was aan het hem ten laste gelegde n eischte een gevangenisstraf voor den tijd van een jaar met aftrek van het Voorarrest LUCHTVAART De verblüfplaats dter K L M piloten I MEERENDEELS IN NEDERLAND Ten einde onjuiste berichten ri cht Ie zetten geeft Het Vliegveld de volgende op somnung van de verblijven der K L M piloten In Nederland verblijven de volgend vliegtuigbe tuurder L Sillevis G J Gey sendon fer J Hondong G Frijns J Scholte P Both W van Veenendadl S Stembeck G Bax L BrugmaD A Viruly J Abspoel Il Brink hui s J Frenfcen H Kooper H Scholtmeyer W de Graaf f H Dili P Noomcn D Snitselaar A Bosman C Sleensma C voA Ro sen C de Wijs U Eilders F Peetoom A van Oor sehot C Bouter F de Haas A van Ul siA ermaat J Bak N Cappelmeier F de Nie P ans De K LM vliegers die bij het uitbreken van den oorlog op de IndiöUin alen bevinden zich nu waarschijnlijk allen in Nederlandsch lndië Dé mogelijkheid bestaat dat de Amerikaansche piloten die bij de K L M m dienst zijn naar de Vereenigde Staten zijn teruggekeerd Pcvitieve gegevens heeft men aangaande dp verblijfplaats van deze vliegers met aangezien immers elk contact met Nederlandsch indie ontbreekt De piloten die dan aan de andere zijde van de Indié lijn verblijven zijn I Smirnoff E van Dijk C Blaak G te Roller E Hulsebo s S Schot A Kalbcrger G Klein M Mars R MacMakin W Bungc M Rab P Deenik en J Stroeve In l ct buitchlahd vertoeven d vlie gtuigbestuurders Q Te pas K Parmentier kai in Lissabon verblijf houden A Cameron en T Wittkampf Te Lissabon zijn J van Balkom en waar schijnlijk ook F von tVe vhfother Onbekend ir da verblijfplaats van d vlicger s J MolL T Verhoeven D dt Koning C Langeraar J Biefeldt en Rijk hof Gevallen voor het vaderland zijn de K LM vliegers W Anccaux ï Groen en N Steenbeek SPORT WIELRENNEN l HERSTEL VAN BELGIE S SPORTLEVEN Binnen korten tijd kan men verwachten dat in Bel ié de winterbanen in Brussel en Antwerpen wederom op volle toeren zullen draaien waarbij dan waarschijnlijk verschillende uitgestelde wielerkampioenschappen alsnog zullen kunnen worden gehouden Het grootste g tal der renners waarvafn allerlei onrustbarende geruchten den ronde deden is ongedeerd uit den strijd teruggekeerd en legt zich inmiddels reeds energiek op de training toe Onder hen bevinden zich a de oudwereldkampioenen ScherelK en Kaers alsmede de renners Debruycker Mae BilUet en Kint waarvan eftkele reed deelgenomen hebben aan kleine wegwedstrijden welke plaatselyk werden gehouden KOERSCN NEDRRI ANDSCH Cl EA INGIN TIIi UT Koe sfti voor storlineen op 31 Augustus INO te en verpHchtlnlïen luidende in Rcichsmarken 75 88 Be Ba s 30 14 Zwit ersche fiaitcs 42 77 Lues 9 56 D n he kronen 88 4fl Nr n che kiötien ƒ 42 80 Ziveedsche kronen tóas Tieth st he kronen m de sclni denl f m Tsjechische kronen irit uwe ciuildcni ƒ TJt Dirar oude EChuIdenl ƒ 3 41 HiRHr ijcuwe ichblclcn ƒ 4 23 TvrKsch p ntien 1 45i