Goudsche Courant, woensdag 21 augustus 1940

cot BAH T o NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F TIETER Postgiro 48400 Bur Markt 31 Tel 2745 inoflderdag 22 ug 0tt l No 2 M0d s pe betrel mgen tusschén Engelotiid en Amerika Vereenigde Staten pachten twee Msche eilanden in den Stillen Oceaan piitscblcmd kdn g en garantie geven por Amerikaansche kindertransporten LEO TROTSKI overleden Atin de gevolgen van den op hem gepleegden aanslag Zijn rol in de Russische revolutie Tegenstander van Stalin en voorstander van internationale revolutionaire politiek r relgn OHIce heeft Volgens gli t van Associilted oit Londen meegedeeld dat i r enigde Staten de eilanden Can Enderbury In den StiHen Oceaan iMrMpiC voor 55 jaren als vliegtuig pisten van Engeland hebben ge Londen en Washington lijn meer jaar geleden overeen geko It beide eilanden gemeenschap Ie besturen en aan Engelsche of i kaansche luchtvaartmaatschap IM te staan er voor de burger iMUnuTt gebruik van te maken De York 8 u n neemt daarom lW de pachtovereenkomst het ves M nu militaire steunpunten j eoogt DE DIENSTPLICHT De wet waarbij aan Amerikaansche leptn onder bepaalde voorwaarden nidt toegestaan kinderen uit de Jmopeesche oorlogsgebieden te trans rteren en welloe reeds door t Con 1 ü aangenomen is naar het Witte Bul gCÊaaii De militlaire commissie van het HuisTM Afgevaardigden heeft gisteren metli legen 3 stemmen het voorstel verntpen om in de wet op den militaiM dienst een passus in te voegen nubij de oproeping tot den milltaidlenst zou worden uitgesteld totil Vereenigde Staten zich in oorlog Winitn Ib tiet ministerie vap Justitie is MS conferentie gehouden over he verwerven van steunpunten voor de vloot en de luchtmaclït op BritKhe Ijezittingen op het Westelijk lid rond door de Vereenigde Staten Hier is deelgenomen door den mi iiler van Justitie Jackson den mi 1 tiller van Marine Knox den miniiter van oorlog Stimson den wumemenden minister van Buitenlandsche Zaken Welles den chef M den marinestaf admiraal Stark 81 den chef van den legerstaf MarskilL De American Legion buiten gevaar IWïer Welles heeft bekend ge U dat de American Legion ii gistermiddag op 400 mijl ten Wes M de Britsche eilanden bevond uomlieschonwd werd buiten ge w Ie lijn De Amerikaansche kindertransporten WAAROM DUITSCHLAND GARANTIE WEIG T I Nenstaande de Duitsche regee ds in het geval van het Ameri e troepentransportschip meIWui vaart door het iche IS g i= l 0 t Engeland liy ii vvd en alle verantwoorde van de Ijand gewezert heeft en staande imussthen de totale dc Van Engeland door Duitsch afgekondigd heeft de Ameri Bk afgevaardigden weurdo wet aangenomen die tóeing van de Amerikaansche leitswet Amerikaansche sche aat kinderep uit de oorlogs te vervoeren Be voorwaarde moet volgens de nieuwe wet senaat eenstemmig en reeds ndi eeruig van een vrijgeieide n u osvoerende mogendheden s meldt t D N B uit Berlijn uitsche Ryksregecring oo j anleidmg hiervai van be j i he ïude vesklaard heeft et geval an de American op gewezen dat het zeege j l eland met mvinen be h ierop gewezen in de ru Duiis hland de neitraie i in kennis stelde van Ie kade der Britsch eilaüfen uwde voer het varen in het lebied Wanneer de nieuwe Amerikaanscho wet desondanks spreekt van waarborging van een vri igéleid e en hiervan het vervoer van kinderen door Amerikaansche schepen afhankelijk wil maken fan ontbeert deze voorwaarde ied Tpn feitelijken grondslag Want geen oorlogvoerende mogendheid kan een garantie voor het varen door met mijnen bezaaide oorlogsgebieden geven Onder deze omstandigheden kan aan de Amerikaansche wet tot he uitvaardigen waarvan ongetwijfeld mcnschüevende overwegingen gevoerd hebben geen recele beteekenis worden toegekend Dit moet met het oog Ap alle eventueele pogingen de praclische onuitvoerbaarUeid van de wet te wijten aan de weigering van een Duitsche garantie leeds thans ondubbelzinnig worden vastgestel d Juist de mcnschelijke gezichtspunten zijn liet die het oor een verantwoordelijke staats delijke staatsen oorlogsleiding onmogelijk maken een garantie op ich te nemen voor het vj rcn door met mijnen bezadide gebieden Het zonder meer toezegyén van een uit den aard der zaak ondoellreffcmie garantie zou een misdaad zijn jegens de te vervoeren kinderf n waaraan de Duitsche regeernig zirfh nooit schuldig zal maken Nadat i Amerikaansche neutraliteitswet ten yoordeele van de betrekkingen tusschén Duitschland en de Vereenigde Staten het voorkomen van incidenten die de mogelijkheid van een conflict in zich bergen uitgeschakeld heeft kan het niet in het belang der beide landen zijn door een verkeerd begrepen humaniteit weder de mogéiykheid van incidenten te scheppen Duitschland kan er niet aan mee doen de kinderen van een oorlogvoerende partü aan een extra gevaar in het oorlogsgebied bloot te stellen DE REDE VAN HORE BELISHA Van semi officieele Duitsche zijde wordt opgemerkt dat de opmerking Dinsdag in hef Lagerhuis door den vroi geren Engelschen minister van Oorlog Hore Belisha gemaakt over de mogelijkheid die zou zijn overwogen van een eventueele vereeniging van Engeland metde Vereenigde Staten welke dan de offers van dezen oorlog waard zou zijn geweest indien deze huidige toestand zou leiden tot een st tengemeentchap zooals indertiid met Frankrijk was beoogd in Duitsche politieke kringen groote belangstelling heeft gevonden Men herinnert zich nog uit vroei ere offiiSeole activiteit van Hor L g lis ia dat deze de neiginq heeft over gehe me motieven en oyei bepaalde achtergonden van de Engelsche politiek zijn mond voorbij te praten zonder rekening te houden met d eventueele nadeelen welke daaruit voor de Engelsche politiek zouden kunnen oijtstaan De Amerikaansche vloot in het verre Oosten De opperbevelhebber van de Aziatisclie vloot detVereeriig Staten admiraal Hart heeft Dinsdagmiddag Sjanghai Btespoediging van de bewapening MAATSCHAPPIJEN OPGERICHT De directeur voor de federale Iseningen Jones heeft de oprichting aangekondigd van een maatschappij voor dfe oorlogsindustrie waartoe de federale regseling vijf milhpen dollar voor elke maakchappij ter beschikking stelt De ondernemingen zullen dienen tot bespoeatóing van de bewapenli der Ver Staten De maatschappij voor oorlofesvoorraden zal voor den aankoop en het flpslaan van viiegtuigbenzine tot een gezamenlijke waarde van vijftig miUioen dollar op strategisch belangrijke punten zorgen De tweede maatschappij mpet de particuliere industrie by Jeverlngen voor het leger vooral bij leveringen voor de luchtmacht teunen Geen illusie omtrent Engeland LICHTVAARTKRINOEN PESSL USTISCH Volgens een bericlit uit Washington aan de N e w Yo rk Herald Trib u n e zijn de Amerikaansche luchlvaarlvringon van meening dat men zich over den afloop van den oorlog tegen Engeland aan gejon illusies meer behoeft over te geven daar deze in elk geval gunstig voor Duitscliland zal zijn Engeland is niet in staüt de Duitsche luchtaanvallen doeltrtffend te weerstaan aldus liet AN P Beslissend is dat de luchtgevechten boven Engeland en niet boven Frankrijk of Duitschland plaals hebben De militaire medewerker van de New York Times schrgft dat Engeland onder een voortgezette herhaling van de Duitsche luchtaanvallen der huidige sterkte moet irteenstortcn Ook de Amerikaansche beurs schynl deze opvatt ng te huldigen omdat alle koersen blijven dlaen Bomb stverkUringen als van den Engelschen minister Mornsson dat Engeland t z t een offensief zal openen werken nog slechts op den laclilust Kenmerkend IS dat de regeering CiiurcluU zwijgt over alle aanklachten van de per De cntiek der bladen gaat Inv hoofdzaak over den nederlaag der Engelsche strijdkrachten m Brits li Soraaliland Dienstplichtig kapitaal AMERIKAANSCHE SENAAT VERWERPT amendement De Senaat heeft met 54 tegen stemmen een amendement op het wetsontwerp voor den algemeenen dienstphcin verworpen dat niet alleen het menschenmatenaal doch ook bet particuliere kapitaal van de Vereenigde Stalen wilde dienstplichtig maken Volgens dit voorstel van den democratischen senator Lee zou president Roosevelt gemachtigd moeten woitói lederen burger der Vereenigde Staten al naar gelang de grootte van zijn in komen of vermogen te dwingen legee rlngsobligaties te koopen voor defensie doeleinden REORGANISATIE VAN HET ENGEJU SCHE HABINET Chamberlain Halifax en Cooper zouden verdwijnen Goedingelichte Engelsche kriagta voorspenen aldus meldt Assoöated Press uit Londen een vergaande reorganLsatie van het Engelsche kabinet die spoedig na hrt verdagen van hgt parlement dat vandaag geschiedt zal worden uitgevoerd Te verwachtea is DUF COQPER f het aftreden van Chamberlain ca ket verdwijnen van den minister van B ltenlaadsche aken ford Halifax Verder wordt gerekendi op het aftredoi van den minister v oor de Voorradea Morrison en van den minister VSB Voorlichting Duf f Caoper Duff Cooper loo meldt Associated Press is gisteren in het Lagerhuis opnieuw scherp aangrevallen en wd Ttr iQn propaganda in Spanje Uit Mexico wordt gemeld dat Leo Trotski gisteren gestorven is Naar reeds werd gemeld werd er j l Dinsdag een aanslag op bem gepleegd Met Trotski is een der grootste figuren uit de geschiedenis van de Russisclic wereldrevolutie heengegaan Hq heette eigenlijk Leib Bronstein en op 7 November 1879 al s zoon van een Joodsch kolonist te Janowka geboren Reeds als student werd luj in 1399 Wegens revolutionnaire werkzaamheid gearresteerd en naar Oost Siberie gedeporteerd In 1902 WLst hij naar Engeland te ontvluchten Bij de splitsing in de sociaal democratische partij op het Londcnsche congrej in 1903 loot hij zjcii bij de mensjevviki aan doch nam later bijna steeds een centrumpositie tu sschen beide uitersten in In de revolutie van 1905 weri hij voorzitter vun den eersten Sovjet van Petersburg Kou daarop werd hij verbannen docii klaagde er in 1907 opnieui in te ontvluchten In 1917 keerde hij m Rusland terug en werd ondanks meeningsverschillen met Lenin lid van de bolsjewistische partij Na de Oclober revolutie werd hij volkscumniiasarid van Buiter Iandsche BINNENLAND Besparing vün bouwmaterialen RICHTLU XEN VOOR CONSTRUCTIE EN UITVOERING Met ingang van heden zal de regeeringscommissans voor den wederopt ouw de goedkeuring welke vereischl wordt voor het ondernemen van bouwwerken voorloopig slechts verleonen in dien bij het ontwerpen de volgende richtlijnen ter besparing van bepaalde bouwmaterialen zijn in acht genomen én onder de voorwaaide dat deze richtlijnen bij de uitvoering eveneer in acht genomen worden alles voor zpover dit uit een oogpunt van bouw techniek verantwoord is en voor zoo vef het geen buitengewone financieele nadeelen medebrengt Alg meene richtlijnen 1 Op het gebruik van hêut moe zooveel mogelijk bespaard worden 2 In de eerste plaats komen steenen beton voor bouwwerken ifi aanmerking in de tweede plaats gevvdpond eton Slechts indien het bewijs gelev e d kah worden dat uitvoering msteen of belon ten gevolge van bijzondere bouwof bedrijfsomstandighedenniet mogelijk is mag ijzer of staal gebruikt worden 3 Waar mogelijk moet vervangen worden a hout ioor metselwerk onge waror d beton I imsbetonplaten bouwplaten van same ps cM materiaal e d b IJzer en staal door metselwerkongewapend beton en mdier onvermijdelijk door gewapend beton c Gewapend beton door rrelfelwerkof ongew apend beton 4 Voor alle hieronder niet genoemde onderdeelen van bouwwerl en moet het gebruik van vervanginjsmaterialen voor hout en staal zooveel mogelijk bevorderd worden Richtlijnen voor de constructie a Muren en kolommen waarin uitsluitend drukspanniivgcn kunnen optreden moeten niet in staal maar inmetselwerk of beton of desnoods gewapend beton uitgevoerd wórden b Gewapend betonkolommen mogen niet jjieer dan 3 bewapening bevatten c Niet vrijdragende tusschonwanden mdeten zooveel mogel jk bovenelka ar gesteld worden Opvangen vanmuren en andere onderdeelen van eenbouwwerk moet vermeden worden wanneer dit niet mogelijk is moetenlichte materialen gebruikt worden d Het gebruik van houten en stalen lateien is in het algemeen niet toegelaten De kozljnopoiingen moetenzoo smal zijn dat In nWmale gevallendoor een strek of boog het bovenliggende metselwerk voldoende wordtondersteund Zaken en leidde als zoodanig de onderhandel ngen met de Centralen te Brest LitowsK Ook is hij voorzitter van den Revc utionnairen Oorlo sraad der Republiek geweest in jffclke functie i j een tijdlang al de eigenlijke schepp r van het Roode Legei gold Na den dood van Lenin en reeds door diens zgn Testament bleek dat een tegenstelling tu schen hem en TroLski had bestaan Na de benoeming van Stalin geraakte Trot jki met Kamenef en Radek steeds meer in de oppositie De ge chilpunte n groepeerden ich in weien om de meer Russisch mge stelde politiek van Stalin tegenover de meer internationaal ingestelde van Trotski die het uitbreken van de verwachte wereldrevolutie als de onmisbare voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het socialisme ook in Rusland bleef zien In dezen strijd delfde Trotski het onderspit Hij moest achtereenvolgens voor zijn functies bedanken werd uit de partij gestooten en m 1928 verbannen Mexico was het enige land dat liem tenslotte wilde toelaten Hij s na zijn veibanning een politieke rol biijven spelen maar deze is moeilijk te beschrijven Het zgn Trotskisme Is meer een strooming on een steipming dan een politieke beweging me een bepaald program Bovendien piegen de communisten die Stahn gtvolgd zijn alles wat hun tegenstaat Trotskistisch te Richtlijnen voor de uitvoering a Voor paaifundeei iHöen moet het gebruik van houten palen beperkt wor den tot de allernoodzakelijkste gevallen Zij moeten in het algemeen worden vervangen door gewapend belonpalen b Voor blijvende damwanden keer muren e d moet het gebruik van staa en hout tot een minimum worden Inperkt Voor tijdelijke damwanden kan het gebruik van hout of staal worden toegestaan c Kundeenngen kelders e d moeten zooveel mogelijk in metselwerk if ongewapend beton worden uitgevoerd Voor bijzondere constructies kan hiervan worden afgeweken d Drugende opgajnUe muren m oeten van metselwerk of van stampbeton vrvaardigd worden e Voor balklager vloeren plafonds e d moet de toepassing van hout en staa zooveel mogelijk vermeden worden r r zou gebni k cmaakt kunnen worden van betonj van op de f ijrjek voort f vervaardigde ijoUe aansluitende gewapendbelunbulken uf baksteenma eriial platenmateriaal houtgraniet e d Kelderafdekking n kunnen bijvoiTbccId beslaan uit gemetselde gewelven f Het mallen van uit hout of gec instrueerde kappen goten e d mo t vermeden vvipiden In de plaats van houten en ijzeren kapspanten dient men zooveel mogelijk te gebruiken gording dragende hooger opgetrokken muren van metselwerk of stampbeton betonnen kopspantcn e a In plaats van de houten bebordmg kan blmsbeonp aten of ander platenmateriaal mits waterdicht aangebracht worden Gegeild metalen platen mogen met worden aangebracht g Waar hit niet mogelijk is om liouten kozijnen te vermijden mag de zwaarte van het kozijnhout niet grooter genomen worden dan strikt noodzakelijk IS Dit geldt ook voor architrflv n en koznnbetimmeringen h Teireinafschc dingcn balkonhekken e d mogen met van hout pf staal worden vervaardigd Controle Aanvragen voor de goedkeuring van bouwwerken waarbij naar het oordeel van den Regeerlngscömmissans voor den wederopbouw niet voldoende met de noodzakelijkheid tot besparing rekening gehouden is zullen terzijde gelegd worden Aan den aanvrager zal hiervan mede eeling worden gedaan De regeeringscommissaris behoudt zich voor zich hieromtrent advies te doen uitbrengen door de plaatselijke diensten van Boöw en woningtoezicht Aan deze diensten zal hij ook de controle op de nalcvmg van deze richtlijnen bij de uitvoering van de bouw werken kunnen opdragen De aanvragen voor de goedkeuring van bouwwerken dienen met het oog op de toetsing aan deze richtlynen ver LEO TROTSKI noemen Zeker is alleen dat Trotski ook in de Sovjet Unie meer aanhangers bleek te hebben dan men dacht zoir s m 1936 en 37 bij de r ce ibQii regen Kamenef Radek en inderi aan Let licht kwam Ook daarbuiten stelden velen zich op liet standpunt dat m n zoo zon kunnen formulecren dat sinds den duod van Lenin de Sovvjet Unie m steeds sneller tempo bez g zich van net revolutionna re socialisme te verwijderen Bibliografie Mijn leven Rusland in de Revolutie 1910 De gcnnrle van het Roode Leger 1924 Kapitalisme of Sociali sme 1925i De internatiijr j revolutie en de communisüsciie internation ile 1929 j De permanen e revolut e 1930 Gfschierlenis d de Ru T c ie revolut e 5 din 1936 Engelsch Ameri kaansch militair bond renootschap Associated Press meldt uit Londen dat Engeland volgens niet ufficteele maar vtelingelichi kringen naar een rechtstreeksch militair bondgenootschap met de Ver Staten streeft De besprekingen tus hen Canada en de Ver Staten over een militaire gemeenschap zijn hiervan het b gin gwweest Volgens een niet geitoemden zegsman zou het bondgenootschap de gemeenschappelijke verdediging van Canada en de andere Engelsche bezittingen op het Westelijk halfrond behelzen en den grondslag leggen voor een emeenschappelijkc diplomatie der beide landen in het Verre Oosten na afloop van den Europeeschen oorlog gezeld te gaan van een besc l njving of Vüorlo pjg project waarin de voor deze toetsirg benoodigde gegevens vci meld zijn De e stukken dienen door den opdrachtgever of diens gemachtigde i tweevoud te worden ingezonden op ia Wijze vv meld liet van zijnentwege beschikbaar gestelde aanvraagformulier voor goedkeuring van de uitvoering von een bouwwerk Deze maatrejzelon die m druk verschenen zijn worden öp aanvrage door de gemeentebesturen beschikbaar gesteld Uitvoeringen van kleine werken De regeering scommissaris voor den wederop jouw heeft een schrijven gezonden aan jille gemeentcbcsturei waarin hij er aan herinnert dat bij het besluit wederopbouw 5 vastgesteld dat voor de uitvoering van alle bouwwerken op het geibied van den waterbouw spoorbouw wegenbouw burgerlijken bouw en utiliteiftbouw zijn goedkeuring vereisen is De regeeringscommissaris bepaalt bij dezen dat voor wat betreft werken waarvan de kosten in totaal minder dan ƒ 500 beloopen stilzwijgend aangenomen mag warden dat zijn goectkeuring is verkregen Voor het uitvoeren van dergelijke kUme werken Liehoeft deze goedkeuring van heden at kus met meer te worden aangevraagd De regeeringscommissaris neemt aan dat er van de zijde der gemeentebesturen op zal worden toegezien dat van deze regeling geen misbruik wordt gemaakt door groote werken bij gedeelten uit te voeren e d