Goudsche Courant, donderdag 22 augustus 1940

TWEEDE BLAD DONDERDAG 22 AUGUSTUS 1 waarplaatsen ook gedurende den nacht afdoende worden beWaakt en tegen diefstal beye igd zijn TOESLAG TEZnELKAAKTEN Vooi de gezinnen waarvan het gezunenlgke jaarlyksche inkomen berekend per lid van het gezin beneden 3S0 ligt Zijn de aanvraagformulieren ter verkrijging van toeslagkaarten voor textiel vanaf Maandag 19 tot en met Vrijdag 23 Augustus a s verkrugbaar bij het distributiekantoor Henegouwerweg 40d AANMELDING VBEEMDELINOEN Alle vreemdelingen die thans hun woon of verblijfplaats hebben in de gemeente Waddinxveen met uitzondering valn arische Duitschers moeiten zich tlinBi n 14 dagen na 17 Augustus bq het hoofd der plaatselijke politie aanmelden aan het bureau gevestigd Zuidkade 8 onder medebrenging van hun paspoort en of eventueel andere identiteitspapieren trouwboekje geboortebewijs enz Deze verordening geldt njef voor a Niet iijfische vreemdelingen diena 1 Januari 1933 Nederland zijnbinnengekomen en b vreemdelingen van Engelsche Fransche Belgische en Poolsche natiofialiteit voor zoover zij reeds aaneen na 28 Mei 1940 gedane vorderingtot aanmeldmg hebben voldaan GEBRUIK TAN GAS Het gemeentebestuur dvingt er bij de gemeentenaren met den meesten klem op aan vrijwillig tot een uiterste beperking van het gasverbruik over Ie gaan Verhooging der prijzen zal met kunnen uitblijven en maatregelen daartoe worden reeds genomen Wanneer beperking Van de afname niet wordt verkregen zal bovendien tegen een te groot gebnnk worden opgetreden Aan het veraook om gaskachels te plaatsen zal uiteraard in dezen tijd niet kunnen worden voldaan Schoonhoven BURGERLIJKE STAND Gehuwd B Veer oud 26 jaar en P E Nuijs oud 22 jaar C J van Merrienboer oud 2 jaar én C G Vi rruimeilti d DE KLEINE BETUWE te HAASTRECHT Dm wit Zoadag niet voldoende en van enkele d kwolitau wal te wenscben verliet was als eerste oonaak de enorm massa bezoekers vervolgens en waar vrl machteloos tegenover staan de Wasslngtoa was ar nM meer en voor d Eaine Victoria was het om kwaltteN te phikksn twee dagen te vroeg Ook hebben wl nog de JeUerson dia voor hel eerst in onze tuinen voldoende vruchten iwUen geven en welke van extra kwallten zl n NOG TWEE ZATIKDAOAVONDEN PRUIMENBAL C kriH i B ea poad lederen Zondagmiddag van 3 6 uur as t avonds van 8 10 45 uur dansan Maakt Uw uitgaansdag tol een genot en gaal danten en pruimen eten In de Kleine Betuwe Het seizoen loopt ten einde en dan volgt weer die lange winter De Ondernemer 027 ii loo W Kompier Haastrecht Telefoon 1 OPEN TB GOUDA Augustus tot en met Wqensdag 28 Augustus THALIA Talflaan 2tao Van Vrydag 23 Aug toten mei Woensdag 28 Aug vertoonen wii uit de TÜBIS Productie VERVAAGDE SPOREN met den Nedarlandaehen aeleur FNITS VAN OONaEN Krialina SAderbaum Jaaal Slabar Jaoab TIadik Een spannende film met een verrassend slot Vooral ons verzorgd voorprogramma met Polygoon Hollandsch Nieuws LeeftQd 14 jaar SCHOUWBURG Telatoen S7B0 w Adolf Engere Cisey Bennakom Johan Eleeneohn Henk Speyer in de leuke geestige en gezellige Hollandache film OP EEN AVONO IN MEI Vroolijke luchtige muziek en een aardig gegeven waar men zich van begin tut einde kostelijk mee amuseert Teegang vaar aHa laaMMan VrQdagavand populaire prijzen EB 40 eo eant Aanvang dor voerstelliagan t t uor 15 Zotardag vanaf 6 uur deorlooamid 3 voarttelllngan Zondag vanaf 3 uur 30 Schouwburg vcmaf 3 mat s doorieopand 3 voorataRingen in water met wat keukenzout Laat ze uitlekken snijd ze doormidden en maal ze Zeef de pure en roer ze dan 4 è 5 minuten mei het zout en de benzoerure natron Vul er de zeer goed in een sodasopje bv gereinigde flesschen mee en l urk die BUITENLAND ROE MENIË NIEUWE LEDEN VAN DEN 1 ROEMEENSCHEN KROONRAAD Bij koninklijk decreet zyn drie tiieuwe leden van den kroonraad benoemd n 1 de patriarch van Roemenië Nidodim de orthodoxe aartsbisschop van Zevenburgen Nicolaus Balan en de aartsbisschop van Blasendoiff Niculcscu Hiermede zijn voor het eerst sedert het overlyden van den patriarch en minister president Miron ChHstea kerkelijke hoogwaardigheidsbekleeders in den raad benoemd De raad telt thans IS leden Joden nit t leger Het Roemeensche ministerie van Oorlog deelt mede dat op 22 Augustus alle Joden uit den militairen dienst worden ontslagen Tegelijkertijd heeft het ministerie van oorlog t esloten dat de uit den mHitairen dienst ontslagen joden onverwijld worden opgenomen in den arbeidsdienst FRANKRIJK MAATREGELEN IN MONACO Naar aanleiding van de onlangs voorgevallen incidenten m het vorstendom Monaco bij het ontslaan van Italiaansche burgers uit Fransche concentratiekampen zonder dat de politie hiertegen optrad zijn als gevolg van het scherpe protest van den Italiaanschen consul de directeur generaal van de veiligheidspolitie en andere voor de incidenten verantwoordelijke ambtenaren van hun functies ontheven Bovendien is bevol gegeven dat alle bewoner van het vorstendom Monaco binnen 24 uur de m hun bezit zijnde vuurw ipens morten inleveren Tot du l r was hr aüeen aan de Italiaren voijoden in het beitit te ztjn van vuurwapenen DE DUITSCHE HULPACTIE De Pai ijsche bladen publiceeren nadere bijzont erheden over de Duitsche hp np tie in hef bezette Fransche geI jied Zij m lden r a dat in de periode ven 8 Juni tot 31 Juli meer dan vierl m Dioen brnn n 2H miIHo n lit r handel gaat hetgeen al evenmin een te verwaaf him roode boschbessen slechts met van heele Gouderak E B B o Ato de elf n Maart geslaagde curii ten der E H B O van de aid Cfonnderak werden Dinsdagavond de diploma s uitgreeikt Dr H G Werkman herit het groote nul van de E H B O naar voren gebracht Ook dr T Beeikenkamp oud gem een te geneesheer vai Gouderak heeft de cursisten toegesproken Spr feliciteerde de geslaagden en wees met nadruK op de noodzakelijkheid van oefenen om getroffenen op doelmatige wtjze te kunnen helpen KADE DOOBGEBBQKEM De kade welke is gelegd rondom Yt opgespoten terrein lang den IJsseldijk is tegenover de hofstede van dwi landbouwer J Kooy doorgebroken NAAR DVITSCHLAND Uit deze gemeente zal één arbeider in Duiticfaland te werk worden gesteld Oudewater BURGERLIJKE STAND Gi boren Hendrik Jacob z van J Verdouw en E Bongenaar OPENLICHT SAMENKOMST Zaterdagdvond 8 uur za vanwege de Geref Evangelisatievereeniging op het Gasplein een openluchtsamenkomst plaats hebben Als spreker zal optreden ds W van Di iK PESTZIEKTE O nder de vailfcns v den heer J Bj ie Az alh fr doet jfteh de besmettL ijke ziclUe pest voor De ncüdige herkuniimgsteekenen zijn aanScbrachl ƒ Waddinxveen JACHTGEWEREN Onder bepaalde voorwaarden en in de daarvoor aangewezen gevallen en omstandigheden kunnen de mbewaimg gegeven jachtgeweren worden teruggegeven cf nieuwe worden aangeschaft indien door belanghebbl nde voldoende kan worden aangetoond Vertrek putoor P J A de Graaf O F M Dt vorige week heeft de Coud che Courant gemeld dat de BuKhop van Haarlem eervol ont lag iMeft vfrieend aan pater P J A de Craaf als pastoor ie Gouda Dat korte berithlje heeft ongetwüfeld velen geschokt want pastoor de Graal is zoowel bg Katholieken ais bij met Katholieken een beminde figuur leder mtt wie hij in aanraking kwam werd al direct getroffen door iijn eenvoud tn iija blijmoodig optimisme Pa UAf de Graaf wtrd op 24 Juni 18 6 tf Leideh geboren en trad op 3 Octobtr 188S in dt orde der Minderliroedtrs 9 September IIWI wf rd hij tot pnt st r gewijd en hij was achtereenvolgens e Woerden en Deift als kap laan werkzaam Daarna werd hij beiast met het bouwen van een nieuwe kerk aan den Admiraal de Ruyterwegl te Amsterdam en m 1911 werd hij tot jfa stiMir van die kerk benoemd d In September 1W7 werd hu benoemdtot opvolger van pastoor J Tack teGnu la Pastoor de Graaf die met an d rs verwachtte dan altyd in Amsterdam te blijven was in t geheel ni ttingi nomen met zijn benoeming Ie Gouda hij reisde nog spiciaal naar HaajrJem om deze ongtdaan te maken Intrekking van de benoeming wb5 evefnwcl uilgi sloten Dus aanvaardde P s toor de Graaf blinnoedig zijn zwirelaak te Gouda Waar hij al direct begon tl IJveren voor een betere versieting der kerk o a werd er eleetrischlirh aangelegd er kwamen nieUW eramen een kruisweg biechtstoelefi eneen ni iwe comnyviniebank Parfticuluri n zorgden voor een nieuw rj el In liet tweede jaar van zijn pastoraatvan de St Jozefl erk richtte hy denEu +iaTislist hen Eo ri op en dat de bij hen m gebruik zijnde bej van den Bergh oud 29 jaar EEN EN ANDER over het CONSERVEEREN VAN TOMATEN De twee belangrijkste dingtti echter die hij tot st wid heeft gpbrachtiijfl de stichting van het St Jozefpaviljoen en van de H Sarrimentskerk in de Korte Akki ren T wfe gr ote dingen die hif aang pak I m t zijnwarm enthoi siasme en zij i grooledurf allebei tol een goed ejnde wistte brengen Leveranciers van onontbeerlijke vitaminen Over pen jaar nu Pastoow de C raaf lijn goudm Priesterfeest vi rtn en de v iorbereidingen voor dit feest waren al druk aan den gar j Jammer genoeg is dit nu niet meer nood Vj k n zijn parochianen yonral zullen echter aan hem bliiver denken als av een zorgzamen herder en een wijzen raadsman De tyd breekt aan jtaarin de versche tomaten wederom in overvloed en legen lage prijzen verkrijgbaar zijn Ongetwijfeld zaL deze thans populaire vrucht dan weer in velerlei vorm een ge iene gast ijn alm tonze dagelijkschen disch Tomaten 7ijn gezond en smakelijk terwyl men ze inzonderheid ook heeft leeren waardeeren als leverancier van et voor ons lichamelijk welzijn zoo onontbeerlijke vitamine c Ook beval de tomaat nog een hoeveelheid provitamine a carohne H9ewel de sinaasappel en de citroen niet geheel door de tomaten zijn te vervangen moet daar wij vry zeker njet meer over voldoende zuidvruchten zullen kunnen beschikken het gebruik vaq de tomaat als le erancier van deze vitamine toch ten zeerste worden aantievolen Bovendien laat ze zich op zoo velerlei nr anieren smakelijk verwerken dat het te begrijpen is dat de huisvrouw buiten hst zomerseizoen gaarne in den een of anderen vorm over deze vrucht de beschikking heeft Wij denken o a aan de ingeblikte tomatensoep waarvan de beschikbare voorraad echter nog slechts beperkt is en die dus geleidel k aan uit den moes verwerkte vrucht en het uitgeperste sap Bij het steriliseeren van heele vruchten heeft men minder niimteverlies en verkrijgt men een oogelijker product wanneer de tomaten van het schilletje worden ontdaan zie onderstaand recept De bereiding van moes kan ook zonder gummiring in gekurkte flesschen tot een goed resultaat leiden Tomatensap kan in de keuken waardevolle diensten bewijzen voor de bereiding van soepen en sausen Het is verder ook goed te gebruiken als een opwekkende drank De J ecn$che methode Wie tegen de moeite van het steriliseeren opziet zou nog zijn toevlucht kunnen nemen tot de z g Deenache methode namelijk het rauw inmaken van vruchten onder toevoeging van benzoezure natron Door dezen naam behoeft men zich niet te latén afschrikken want het betreft hier in wezen een natuurlijk conserveermiddel In Denemarken volgt men namelijk sinds lang de methode om de z g vossenbessen een heelen winter lang goed te houden door ze in potten te doen en met gekookt en daarna afgekoeld water te overgieten De vruchten behouden Qp deze wüze hun natuurleken smaak en geur Sinds men ontdekt heeft dat benzoezure natron die zich in de bessen bevindt oorzaak is van het niet bederven is men er toe gekomen om dit natuurlOke conserveer Hij wordt opgevolgd door pater G W Bltim die tot nu toe rector aan het missiecollege in Katwijk a djRijn was PLAATSELIJK NIEUWS i Boskoop De raad dezer EPireente zaï op Din dag 27 Augustus IS40 des vócfrmidda s 11 15 uur in openbare vergadering bijeenkomen De agenda bevat o a de volgende punten Aanbieding van de rekening van ontvangsten en uitgaven der gemeente over het dienstjaar 1939 met bijbehoorende bescheiden Voorstel tot vaststelling van de bedragen bedoeld m de Lager Onderwyswet 1920 voor het openbaar gewoon lager en uitgebreid lager onderwijs over het jaar 1939 Voorstel tot vaststelling van eennieuwe verordening op de heffing vaneen belasting op de honden Voorstel tot vaststelling van eennieuwe verordening regelende deeischen van benoembaarheid en de bezoldiging van de gemeente veldwachters van andere en zelfs van gesuikerde vnichten toe ie passen Daai tegen behoeft geen bezwaar te bestaan mits men in fel ook houdt dat de Denen mogen wij hierover intuSschen niet zijn daar het vitamine c gehalte van deze soep niet bijster hoog was terwyl Voorstel tot het treffen van een regeling met de gemeente Gouda inzake de toelating van kinderen uit de gemeente Boskoop tot de openbare school voor buitengewoon lager onderwijs der gemeente Gouda mate genieten zoodat ook voor op deze wijze geconserveerde tomaten eerr niet te veelvuldig gebruik aanbeveling verdient Voor het overige houde men wanneer men wil overgaan tot het op de een of andere wijze conserveeren van tomaten in het oog dat ook hier de gulden regel der matiging aanbeveling verdient Inmaak toch mag in het loozen factor vormde hier toch eigenlijk üit een oogpunt san voedingswaarde een onvolledig maal werd geleverd tegen een prijs die althans in de gezinnen der minder draagkrachtigen slechts voor een voUedigen maaltijd kan worden uitgetrokken Laten wij de verdwijnende tomaten Voorstel om t oe te treden tot de regeling inzake bloemkweekerscredieten vervat in de crisis bloemkweekers credietbeschikking 1940 Voorstel tol beschikbaarstelling aan particulieren van een gedeelte van het gemeenteluk liouwterrein voer moes Marktbericht van 21 Aagnstus Rozen Pechlold 30 53 cl Wendiand 17 25 et Hadley 25 30 cl Claudius Pernet 15 20 et Briarclif 17 27 et Butterfly 15 28 et Steward 10 15 cl Wilh Kordes 12 17 et Vierlapden 40 50 et Rosalandia 19 26 et Florex 30 45 et Orange Triumph 27 34 et Max Keiler 12 14 et Duisburg 12 18 et Edith Helen 25 28 et Aug No ick 16 19 et Else Poulsen 20 30 et Gloria Mundi 24 36 cl Ellen Poulsen 12 16 cl Paul Grampel 24 30 ct Rosa Mundi 20 39 cl Mevr v Straaten an Nes 12 14 et Ingar Ohlson 20 35 cl Queen Mary 18 20 et Gemengde rozen 10 15 et Diverse bloemen Chrysanten grootbloemig 50 60 et iderti tros 1 15 et Dahlia s 4 8 et Lelies 40 cl Clematis Durandii 26 38 et Tl Prins Hendrik 80 90 cl idem Pres dent 40 SO cl idein Mevr U i 70 95 et COÖPERATItVE VEREENIOING DE BOSKOOPSCHE VEILING soep in blik dus rusten dan gaan de wintergetijde slechts dienen ter aangedachten in de eerste plaats uit naar i vulling van groenten en fruit die ook u u u j dan in verpchen staaf verkrijgbaar zijr het zelf conserveeren Het drogen van h hetgeen doorgaans in grooteren om tomaten zooals dit 5 V in Italië ge vang en in rijker afwissf ling het geval schiedt is niet aanbevelenswaardig en pleegt te zijn dan veelal wordt ver m elk geval of r de huisvrouw te omslrchtig Toniaten in het zout hebben dit iBdeel dat de vruchten bijkans niet te ontzoul n zijn zöodat een weirig smakelült en een vitamine c arm gerecht overbl ft Tomaten in het zuur en tomatenjam ook wel van cnrtjpe tomaten zijn eerder als ge c rriide n dan lAjk voedingsmiddelni te fceschcuwm Jffr dat hiermede sl irlits l sine bottcel heden vruchten gemoc J i ondersteld De la e zomerprijs mag daarom voor de huisvrouw niet de voomaarr5tp reden zijn die haar tot inm aken brengt En bovendien is lomatenpuree in blik tot dui cr vprkrijgbaar tegen zoodahigen prijs dat het ook uit dien hoofde aanljevelir g verdient om eens na te gaan of de kosten van aankoop en het risico bij de bewerking der versche vruchten samen met de aan een en ander verbonden huis3lijkcn arbeid in redelijke verj houding staan tot het nut dat men met het zelf conserveeren van tomaten kan 7jo kernen v ij als vanzeU i rcch b i bcrsiken ïc ken en in Ster AdveH n i êR Ondertrouwd LIED JENNt en WOUT DEN BOEK Gouda 22 Augustus 1940 Reg Plantsoen 18 Groenendaai 13 Huwelijksvoltrekking Dinsdag 3 September Thuis Reg Plantsoen 18 Ciooda i Middags 3 30 5 uur Zondag 1 September O 2753 13 6em Middelbare Handelsavondschool iMt S J wirsHs te eowh INSCHRIJVING VAN NIEUWE LEERLIN6EN voor alle klassen op Zaterdag 24 Augustus van 3 5 Hur en opMaandag 26 Augustus a s van 7 8 uur in de openbare U L O schoolaan den B Martenssingel 72 Rapporten en cijferlijsten medebrengen Zij die zich reeds voorloopig lieten inschrijven moetenzich nog even melden O 2739 20 Stadgenooten adverteert in Uw eigen Dagblad Adverteert in de Goudsche Courant BIOSC Vanaf Vrijdag 23 REUNIE r Wierzoe e tcM linalpra raaims ll Films a Variété V afVriid 23l m Wüensd 28Aug Alkrertt ScMnbals Hans Maker Hel geheim van Dr Felgentreu naar de roman van Karl Unselt Arzt aus Leidenschaft Een tilm vol actie Op ent ToeaetI t Variété AMraeliee X Direct na hun optreden te Amsterdam Amlré A JehnyHet duo met de lachende beenenKomische Stepdancers van internationale reputatie en Hel Musikale Vraaglaehen Tempo Vroolljkheid Met speciaal repertoire Medew verleenen het populaire Tower Ensemble Woensd 2 u Matinee voor ied leeft met films en variété Kinderen vanaf 15 et Volwassenen vanaf 25 et ring Ontdoe de tomaten van steeltjes en kelkblaadjes overgiet ze met kokend water laat ze daarin één a twee minuten staan en verwijder de velletjes Leg de vruchten die op deze v i ize veel soepeler zyn dan wanneer het schilletje erom bluft zoo dicht mogeluk op elkaar in de flesschen vu de overblijvende ruimte aan met water tot even boven de vruchten sluit de flesch op de bekende wijze en steriliseer of eigenlyk pasteuriseer ze gedurende e n half uur bij e n temperatuur van 80 graden Celsius Steriliseeren van tomatenmoes in flesschen met gummiring Wasch de lomaten ontd e ze van steeltjes en kelkblaadjet en snijd ze in vierde parten Laat ze in een wyde pan vlug tot moes koken al of met onder toevoeging i an kruic en peterselie selderij laurierblad ui kruidnagel Breng de massa over in een vergiet en laat het overtollige vocht even uitlekken Bewaar dit om afzonder als sap in te maken Wryf het dikke gedeelte door een zeef zoodat de pitten achterblijven breng hel over in de schoongemaakte flesschen sluit die en steriliseer het moes een half uur Wj 80 graden Celsius Indien men gesteld is op zeer dikke tomafenpuree dan kan men het gezeefde moes in een breede pan nog eerst wat Jnkoken Steriliseeren van tomatenmoes in gekurkte flesschen Ga op dezelfde wijze te werk als onder 2 is beschreven Gebruik echter in plaats van z g Week s flesschen in dit geval flesschen of fleschjes die mrt een kurk worden gesloten desnoods gewone medicijnflc chjes Giet het al of met ingekookte gezeefde moes door een trechter in de fleschjes lot even onder den halF bind er met een kruistouw de uitgekocikte kurk losjes op zet de flesschen op een t reef je of op een dubbel gevouwen krant in het kokende water en lefiliseer het moes gedurende een half uur Laat de flesschen iels bekoelen druk er de kuiken stevig op snijd ze tot aan den rand der flesch bij en dompel ze tweemaal in gesmolten lak of paraffine Ónder een kruistouw verstaat mentwee kruif hrs i vtr de kuik elegdetouwtjes riio rond dtn hals met eenderde touw worden samengebonden Van ieder lo h ngend touwtje wordennu de twee uiteinden boven op de kurksamergcknocpt zoodat gerti r n fe deverhitting de kuik niet van de fleschafvalt £ iij Bewaren v n rauw r y fr moes 4 Kg tomaten SO gr zout 4 gr benzrczure natron Wasch de goed ri n maar steviec tomaten drie maal de corste en derde maal in schron v a T de t O 2750 105 12 milhoen koude en 7 milhuen warm maaltijd i werden verstrekt Meer dal 70 0 K personen werd genci skundig hulp v erleend en aan moer dan 1 700 000 personen een gelcsenheid tot overnach ein verstrekt 19 j millioen menschen hebben hulp noodig gthii waaronder 500 000 zuigeliuseii on kift deren beneden de 6 jaar In het bezette gebied werden 370 hulpburesul en 117 bureaux voor het verhtrekka van melk opgericht Er werden 13 geneeskundige hulpstations onder leiding van doktoren opgericht Een gemotoriseerde keukentrein verdeelt dagelyks in Parijs meer dan 250 000 koude en warme maaltyden AMERIKA GEBN NAZI GEVAAR D URUGUAY De minister van Oorlog van Vnguay Poroletti heeft in het blad ï D i a r 1 o verklaard dat er voor Uni guay nooit een z g nazigevaar b heeft De minister sprak zich hiermede uit tegen nieuwe ophitsende berichte van de oppositiepers De tcndencieo speculaties welke door de bladen d oppositie vastgeknoopt waren aan munitieaankoopen der rescfring wees de minister van de hand me verklaring dat de aanschaffing noodig waren om de leemten in voorraden van het leger aan te vul RUSLAND GEEN RUSSISCH TURKSCHGRIEKSCHE ONDERHANDELING De in enkele buitenlaiidichc pe organen verschenen berichten oVCT onderhandelingen tusschen de Sov Unie Turkye en Griekenland met D doel om tot èen bondgenootschap geraken worden door het agentscW Tass als geheel en al verzonnen F noemd MAfiKTBERICHTEN roop Zl ID HOU BIKltvriIINÖ TE OOIID fen 12 AuBustUï A nvo r 102 O Pru 56 58 kg S T S S 5 5M4 5 5 60 61 kg 5 Sfl iJSl Brul i sum ka 535 00 kl ln S IO per loe ktuks VKEMABBT OOUDA an 9Mi ms0pr varkcns 25 m I H ii i aarvan J50 ni er Vïrkens 9 nucliler k lv r n 1 P d ijk S schïptn hamhl stug i jtrn 6 U p it Ii n4f1 rcdeltlk nOUDSCRE BOTEBMA 32 AuguttU IIJ pond J S0 S5 WtlboUT 7 O P r P r ovx cnr E f fji M Aiimiiui 13 00 W r n fxliul d5 t ri 421 4 p r I0 uitsc ge Er is isch PE ELZ ITALIË Gibr Dur 8NG W een J t Mu ertog V o a Met n ord an te We Biet AfrikT Hit eger ht r