Goudsche Courant, vrijdag 23 augustus 1940

h b WW WW k 7 Adverlentieèn Abonnementen en Adverter tlën De Goudsche Coawnt Gera Niddelb Handelsavohdschool ra 5 j c INSCHRIJVING voor lie klasun op ZATERDAGMIDDAG 24 AUG van 3 5 uur en MAANOAOAVONO 36 AUO van 7 8 uur in het gchpuw van de Openhart Ui 0 chool gelegen Burg Martenssinget 72 i pportjén en cijferlijsteii ulo l l medebrengen wordt eiken avond oij vpie enden abonné s oézorgd jn GOUDA Alphen a d Rijn Ammcrstol Bergambacht Berken woude Bodegraven Boskoop Driebtrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordre ht Nieuwerkerk a d IJssei Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwük Schoonhoven StolwUk WaddmxVeen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week 0 75 per maand of ƒ 2 25 per kwartaal buiten Gouda IS cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alles bü vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 6 gewone regels ƒ 1 05 elke fkgelmeer ƒ 0 20 I INGEZONDEN MEDBDEELiNGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke re cl meer ƒ 0 40 Pü oyereenkoiist gereduceerde prijzen volgend peeialèl tarief KWARTJESRUBRIEK kleineadvertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels f 0 25 elkeregel meer f 0 10 maximuingrootte 6 regels Uitsluitend bijvooruitbetaling Inzending totVrijdagmiddag 2 uur j i Opgaaf van abonnementen eniadvertentiën m te zenden aan hetBureau Markt 3l Gouda Tel 745 en bij de plaatselijke agenlten I dUl De directeur i C F DF ZEEUW Huiduitslag Jeuk Eczeem srsssiru ontoonlMwr BattrUdl d ooruak v o uw Diidnaaigk lut an toltwaod J uk NMn dirsct D D D nel recept vmnDr D DennlB Reeds de eerete druppelB doen de ondrsaelltke Jeuk bedaren O D D drtnst dlèp IB te pori n door ea Dodt dr zlektekleouin uiodet de buld leb kan berstenen naeoni 76 et f LtO eo 2 ao b ApotiMkera en Drorlsten add IF Mr JUF GFNEESMIDDEL TEGEH HUIOflRMDOENiMGEM 1527 46 Zoo lan Wê nnif klinn n i n we onze artikelen legen fcOU lang we nog Hunnen de OUOE FRWZBN aanbieden Wij h fiu eii uilsliii end prima kn iliteiien Kniige s R jwie huis Lange Tiendeweg 73 Gouda al kU idijc reparaties j 2754 10 u m m M k A i f MIDDELBARE l HANDELSAVONDSCHOÓL De lessen v n de Gem MiddelbaVe Handelsavondschool mé t 5 jarige cijrsus zullen worden gegeven n het gebouw van de openbare U UO schooi aan den Burgm Marter ssinjgel Gedurende de verduistering wortk les gegeven op den Zaterdagmiddag en op twee avonden in den weck De avondlessen zullen zoo vroeg mogelijk eindigen JjLCCOROEONVERJÉENIGING ST JAN Met aanvankelijk 17 leden is Woensdagavond hier opgericht de ccordeonvereeniging St Jan Hek bestuurbestaat uit de heeren J Kok jioorzitte W L Boef secretaris en F J Bredede penningmeester j AT j 1 AAR f ANNEE1I w Schouwburg Bioscoop Op een Meiavond Nederl film met Adolf Engers en Cissy Bennekom Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 uur Thalia Theater Vervaagde sporen met den Nederlandschcn acteur Frits van Dorigen Adnvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Reunie Bioscoop Het geheim van dr Felgehtreu met Albrecht Schönhals Hans Söhnker Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Woensdag 2 uur Matinee 24 Aug 2 30 uur eit 6 30 uur Uitvoering Turnkring op O N A terrein 29 Aug 8 uur Houtmaiuplant$oen Concert Chr Muziekvereeniging DeBazuin STADSNIEUWS De Opbouwdienst GOVDA EEN DOORGANGSHUIS Er bevinden zi i thans m Gouda weer ruim 700 militairen Van militairen kan men eigenlijk niet meer spreken want het Nederlandschc leger heeft immers opgehouden te bestaan Juister is dus te spreken van personeel van den Opbouwdienst Bij gebrek aan een Opbouwdjenstuniform doet men het yoorloopig nog maar met de oude militai e jas Hoc zit het eigenlijk met dien Opbouwdien st vraagt menigeen zich at Men ziet bijna iederin dag maar soldaten gepakt en gezakt van en nair het station gaan Zijn dat steeds ma r weer gewezen soldaten die werkloos zijn geworden en in dienst komen en anderen die weer afzwaaien om iat ze werk hebben gevonden Voor een klein percentage is dit in derdaad zoo maar het grootste deel is dat heen en weer trekken het gevolg van bet opbouwen van de organisatie van den opbouwdienst Want dat is niet o eenvoudig Men heeft van de in Juni bestaande garnizoenen gebruik gemaakt om de grondslagen van dezen nieuwen dienst te leggen Waar de verschillende corpsen in de toekomst zouden worden gelegerd was een kwestie van later zorg Dat moest toch afhangen Van de werkobjecten die zouden worden gevonden Doch nu men eenmaal zoover is dat men zoo naastehbij tot de wetenschap is gekomen hoe de corpsen over 4e provincies zullen worden verdeeld 1 = het werk van de indeeling gekomen En dat is een heel werk Want men wil zoo veel mogelijk rekening houden met de gezinsbelangen van de bij den Opbouwdienst ingedeelden Die belangen worden het best gediend doOr hen in te deelen bij een criYps dat is gelegerd in de omgeving van de plaats hunner woning En daarom ziet meilbok te Gouda dat heen en wfer trekken Toen d opbo uwdj sf werd opgericht ware hijr in Gïouda ongeveer 300 militairen ie naar dezen dienstpvergingpn Dit aantalliep op tot 1000 en thans zijn er hier zooals hierbovengemeld ruim 700 doch hieronder bevindt zich niemand van die 300 grond leggers van het tijdelijk hier gelegerdecorps Tijdelijk want dit onder commando van den majoor J v d Meulen staande corps gaat Gguda weer verlaten Aanvankelijk was het ve trek bepaald op 31 Augustus doch het zal wel later worden want op dien datum zal men met de uiteindelijke indeeling nog niet klaar zijn Of er hier nog een ander corps zal komen ii nog niet zeker We hebben hier dus een echt doorgangshuis hetgeen natuurlijk een administratieve rompslomp met zich meebrengt Het personeel is ondergebracht in kwartieren dJe tijdens de mobilisatie door de troepen v orden gebruikt De helft is gelegerd in de voormalige sigarenfabriek van Donker aan den GrgM Floriswcg een kwart in de school ftradijs en de rest in de scholen 7 en 8 aan de Prins Hendrikstraat Ook is men bezig aan voorzieningen voor het vervoer van materiaal enz ten behoeve van den troep Met het oog op de benzineschaarschte zal men zooveel mogelijk gebruik moeten malten van paardentractie De paarden zijn reeds in Gouda gestald de wagens zijn nog niet aangekomen Tijdens het verblijf in Gouda wordtdoor de menschcn veel aan sport ge daan en ook exercitie wordt niet vergeten Want de opbouwdienst is weleen burgerdienst maar er zal eenstreng militaire discipline worden gekweekt Van het eigenlijke opbouwwerk is dus hier nog niet veel gekomen Toch heeft men nog eenig werk ten nutte van de Gbudsche gemeenschap verricht Men heeft namelijk met het oog op de verduistering beveiligingen aangebracht langs Waterkanten meerpalen wit geschilderd witte verkeersstrepen aangebracht enz ïl Uit vroeger tyden DE r Ol DSCHE rOlRANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Kau V Vfii cii tn z ai rijk hoo L Li r i chi Ol in ceze gaiiit nie cdig vvüi Jn ü eapcr Uit irrnc ol uordt fiemela dal d zalmvai gjt et laaiïte da en zeo i verminderd en de pi ijzen dnarduor e itegen zijnf Van 18 tot 25 Aus s i Werden slechts gevangen 47 zaïfcer waaronder eenige St Jacobszaimpies waarvan de pfijs var rde lussch n ƒ 0 90 en ƒ 1 1 U De zomerzalm golJ van ƒ 1 25 tot f l 40 EiJP 50 JAAR GEI EOl In dea nanii ldag van 19 Augustus IBÜO te ruim 5 uur dreef ovcjr onze Stad Ue luchtballon Prinses WilhI mina niet den luchlarhippcr Leqn Mari en een passagier HttI slriig dreef hij over de stad en ten o geveer 6 uur dealde df ballon te S iiipwijk Ten 8 itur waren de reizigers alhier er stede om naar Rotterdam te verlr k ken w aar zij ten 4 37 uur waren opgc Uegcn 25 JAAR GELEDEN De toevloed van letrlingen a n do Rijks Hoogere Burgerschool is di jaar sterker dan andere jaren vóór de De Regeering heeft toE temming verleeiïd de derde klasse in 3 afdeelingente splüsen De behoefte aan het nipu ve schonlgeboih doet Zfth steeds dringender VOCll I MELKORDENINGSVfRW ARRING Het li vcrljoden consumptiemelk te rkft n n aldus ongeveer Rct Crisisniplkbisluit 19 36 Maar wie lid is van ec i door den min St r erkende organi 5 ti hoeft dispensatie van dit verbod D kantonreri tcr te Gouda bad den t 3 jarigeri meikhoer J V uit Behoo hoyen tot f 6 boet e verOord e d omdat deze zonder lid van een erkfnic vcr eeniging te zijn melk had verkocht Dit Iffkt heel nvoudig ma J toch w 6 de m ikboer fn hor jet tKjToep gekomen Nai u di officier bevestiging van het vof ni had gerequireerd bleek Uil het pleidooi van mr S H Smu waar het eigenlijk oir ging Toen dé verkoop van coiisu nptJemelk als bc Pn omscKreven werd geordend wa i er ccn veréenilging opgericht t it Welke ook V Was toegetreden Hij had nadat de vereenjging door deti mini s ter erkend was de bevot gdheul melk aan v rbruikerjs te verkoopen Maar het bestuur had daarha aar de statuten eeii bepaling toegevofgd waarbij een aantal nieuwe bestuursleden werden aangewtzïn zulks vrijive buitenVdc leden om Volgens pleiter di zi n betoo g met een vo beeld uU de rerh spraak staafïïc warèp er nu twee i iTten gingen ontstalen eert oude er endo met et h voprlcopig br t H en et nieuwi met he in de nieuwe statu ten g noemdé bestuur Dit alles zpu O n g e b fl ijn ge e t ais ver iachte e frSi hem een aahla anderen niet Is lid waren geschrapt Schrapping zou Ifc m de be voegdheid melk e verkoopcr hebben ontnomen Maar de schrapping was uoor het nieuwe bestuur van Ae nieuwe vereeniging geschied waarmee verdachte hiets te maken heelt Verdachte is verbaiisewd omdat hij als geschrapt iid melk verkocht maar als ie schrapping geen kracht heeft wal het geval is omdai verdachte en I chts lid is van de oude verpeniging dus niet als lid van de niéuwe kon worden geschrapt had verdachte dus wel degelijk nog vergunning De schrapping heeft nog écj merkwaardigen achtergrond Toen tüd ns de moMlisatie leveringen aan militairen noodig werden had de secretaris van df nieu Ae veree ii ing er voor gezorgd dat hi l die kreeg Aan de leden werd daarvoor en klein bedrag ais vergoeding uiilH taald Maar die Uden wiken er wel wat nietr aan verdienen en haddenook getracht militaire leveranties te kriigen Dit had tot gevolg dat zu werden geschrapi De beroepiin tantie welke er toen voor hen open sluDdi was ren in stitiiul van de nieuwe vereeniging zoodat verdachte daar terecht geen gebruik van heeft gemaakt Aldus ongeveer iul hetoog van mr 3r l De rechtbank zal 3 September haar r üinj over dezj zaak doen k nneft O 2755 28 KAASHANDEL MAATSCBAPPIJ GOUDA N V Aigemeene ver aderiii yn aandeelhouders f 1 m In de gistermiddag onder leiding van den prt sidenicommissaris den heer J S C Kasteltijn ten kantore der vennootschap gehou en aigemeene vergadering van aandeelhouders van de kaashandelrtiaatschappij Gouda n v waarin vertegenwooidigd waren 108 aandeden uitbr ge ide 72 stemmen is het door rfe Directie uitgebrachte jaarvei slag goedgekeurd en zijn de balan i en de win st er verliesrekening over hei afgeloopen boekjaar ha en keie opmerkingen confirm de voor stel n v in commissariffien va tgcsteld Directie en Commi ssaris en werden onder dankzegging gedechargeoftl Ue aftredende commis iarts de heer J an Kranenburg Werd 1 met alge incene stemmen herkoisen VOOR DE KERST MtS Bij een tuinder aan de Willen s 20 jonge konijnen ontvreemd Dt poliue heeft de zaa t in onderz ek BEI a ele ÏTS GESTOLEN Ten raflffle fan een film operateur uit een titin aan die Boelekade een Aariil elen fiets verdwenen PLAATSELIJK liiEüWS Duizenden v ór U vundin reeds baalhij Aamlkei nxall van aroeder nadiaéus Ook aan I zal deze zalfterstond verlichting brengen Ha ildirect ii pr bij Vv Api lli ofDrog PrüR f I Zilpillen Br per doos 85 cenl O 1799 Bergambacht INENTING TEGL N TVPIIIS Dtrisdag 27 Augu u s l 4i van 7 M 9 uur des a ind zal In he Gri i Ki uisg chi lIW ge ce i J i 1 iic tun i n tegen typhu te lü f dten Ku OEStA Af D S heer V M v dl V Ule i e d voui he Q plt r jemeeiitead itratie M Boskoop BESrHlKBAAK Ti i I XC iOE STl IXT KS N u hci J JJ UI M en egali seren ian hev daarvuor ir aanmetkir komenJ grfr deelte van het gemeerd 4ijk biuw teif rein is gere jagekoir fn f eiien Curgerjii en We h d r raad vour om over te lengaan tot het t e d ikitoar sltUer ii n particulieren van OKgri r 1200 BR bestemd voor mc Stuinfjir Dé grootte der te i r urcn lukjcifgrond nioet zoo zijn dat één psrsajn het in zijn vryen tijd pr bewiiken Voort stellen Burg er Weih vaor Ie stukjes grr T i te verhtüee vaor een jaai tütl November 4 4 COÖP VEREHNKilNO E BOSKOOfSCHE VEILING Oceh geld of goederen af H geven aan N DONKER DIJKSMAN daar door ulij niet vurdl t i lja il e t 1 11 M BLOE MENVEIL S G Cooii Vereen De Boskonpsche vcHihe fy zci pe li js Ellen P h 11 24 Moprdrecht VERZAKTE KAOEMICR Bloemenveiling Ro zen pen b s Ellen PotiIs n H 24 et Rosa Mii hdi 2t 32 et Hadiey 27 n et Mac KsiJer 10 ButterfisyIK5 rt Rosalandia 18 2 et Duisburg 14 et Pechtirld 24 3 et Else Poulsen 2 40 et Gloria Mundi 18 et CiIuirbia 16 et Augus Noack 17 26 cl Dorus Rijker 26 4ii rt Briarchf 23 31 et Vierl ndfn 58 64 c Bs tterTimes 68 c Edith Helen 22 cl Mevr van Straaten eti van Nes l l 24 cl Iiiqar Olsson 16 30 et Gemengdeiu cn 13 16 et i D verse per bo3 Cle alis Durar di 25 cl idem Mus Ie Cputtra cit Idem Pnns Hendrik iffi 1 20 et Perziken per stuk 3 4 et Van df zyde van 4 n Pr j 4iuia n Waterstaat is eri p gewezen có d kademuur ter ijaLinjerziide vsn den e rit paar heff r Gi uderak Mior rlreeh onder la iistgeno r iii gemeente uit het Jood 15 gezakt Jfe ondtrhandelingen waarbij aücree rsi aan de orde kwam do vrncg of de kosten vo r Mofirdrfcht f voor Goudrrsk zoud i r is thans fce lr ten de kqsten geZ r enlyk te dra gen Deze zijn door te Hpmeente opzichters van beide gefnesnten geraamd op ƒ 70 De cpziehtir van deze gemee rte wijst er echt r op d 3t de toestand van het onderzie def I an den muur thans t og niet rr t volkomen jiustheiri kaq be in f r wm rter on dat men niet me z Acrheli weet in hoevere fjiindampr en erz V r Tik ZIT Daar ad iseert bi i het werk te doen uitvoeren in g daegeM en dan omdat het twee gemeenten betreft door een aarnen cr i an Gouderak en één van Mtmrdrecht gezamcnliik Di8 gemeenteraad heeft evertwel besloten om na goedkeuring van he provinciaal bestuur het werii in heti c penbaar aan te besteden lulkt geJ zamenliik mot burgemeester en we hi uderï van Oouderak Ouderkerk a d IJsael AANRIJDING Op de Heuibrug aan den Ligéweg kwam Woensdagi ond de landarbeider D Versteeg met een kruiwagen golarion met hoi over de brug rij jc raaijij et n fljfllie dsoelij e ilienstiioile voor den da u zelfstandig kunnende werken met koken bekend Aanmelden s avonds na 5 uur Mevr S TRAATMAN p a Crebolder K itfeiisingei tM jouda O 27 5 8 ADVERTEERT geregeld m de Goudsclie Courant den Juist r ette de chauffeur P van V $ l e bi de fiutohandei B van Hoevei iKcn ijèr sDv gciankt had zi jn motor a m startte en reed eveneens van tegenoverge stelde ziide de brug op Versteeg die m et zijn kruiwagen nog met geheel over de brug was werd tlonr l i t chter ipailyird gegrepen en tegen d n weg geslingerd Met c n groote h rvis bloeiende iioofduond ge kikie het htnvweer rip te staan Efn der dokters die spoedig t r pLiDtse wai moest di wond met Seh Mertal kran mer hechten De tocs 3nd van d n heer V is thans re k Recuwijk EX V ilEN GE MEE NTE APMIMSTRATIE Dr i n i j J A Si A ijk i orhe n i Slóntair ter gemeente stcretariii thans leider va n den distributiedien i ahitr is gvsliaagEi vogr het exariio i gtmei nteiicimmiatratiÉ Zevenhuizen EIERVEILING Op de eieienyeilire van de PluimveevereemgingyV Z O D werd voortï p ieren besteed van f 5 20 f 5 50 enViicr heireienm van f 4 50 f 4 75 perlOp stuks Hel i i luur van den Polder Reeuu ijk heeft aan aannemer C Bpnlenbal alhier opgedragen het verbeteren Viin dfPh Niouwdorperwcg het maken va v sselp aat 5en en het bouwert vi n lili onderi ouw van een brug la ien wj voer de strm van ƒ 24 250 M l dit FEÜILLEfON Nadruk verboden De zonderlinge erfenis 191 Hanni zweeg Zij had Knauer een oogenbUk aangekeken en éfen paar treurige oogen gezien Dat deed haar verdriet En toch Neemt u leerlingen van eikenleeftüd vroeg fuj Zeker natuurlijk Hanni dwongzich om onverschillig te doen Ze verlangde eensklaps om weg te kunnengaan maar het zag er naar uit datdaar nog niet aan te denken viel wantt re had nog plannen Zij controleerde alle sloten Keek na of alle lichtenuitgedraaid waren en vertelde hetmeisje dat de plaatsen aanwees datzU morgen een wit mutsje moest dragen Dat ziet er zoo vriendeiykuit En ze had verder nog van alleste doen Knau r stond nog steedsnaast Hanni Het waren onverschilligedingen die hg besprak maar binneninhem woelde iets Van t eerste oogenbUk af was Hanni hem bevallen Reeds toen hU haar voor het eerat straat ontmoette en niet eens wis wiê zU was En uit ïijn betangstelUngwas meer gegtoeid veel trteer Hoeveel meer dat merkte hU pas vanavond toen H nni loo koel tegen hem was Angst ontwaakte in hem Wat was er niet haar gebeurd Een reden moest haar koelheid hebben Was er misschien een andere man c£aar neen dat had hij allang kuhneid weten Op de berichten van Landmann kon hij vertrouwen Wat was er dan lotseling stond er iets tusschen haar en hem er stond een muur die hü niet kon doororcken Zg echter dacht I i s airdig kan zelfs heel aardig zijn Maar hu verbeeldt zidh dat hij ver boven mij staat ziet in mü alleen het kleine meisje dat hy in opdracht van een ander eeVi beter leven heeft bezorgd En nu voelCJlU zich on wil de situatie uitbuiten Ja zoo is hef en bovendien speelt hü met den fiageren man onder één hoedje en helfpiedt ons Eindelijk het had Hunni een eeuwigheid toegeschenen kwam Lore terug Nog een oogenblik verdween zy in het kantoor maar toen Was hü gelukkig klaar Dokter Knauer bracht haar tot aan het oridergrondstation en nam afscheid Toen zü in den trein zaten zei Ha ni verschrikt Lore het geld Di achthonderdmark Nu wat rs er hier zün ze Lprelachte en klopte op haar taschjc Had je gedacht dat ik het zou laten liggen Geen denken aan Maar toen zt den trein verlaten hadden ert door de stikdonkere straten hepen was het Lore die angütig was Ze klemde het taschje onder haar arm en beiden keken uit naar elke schaduw en verwachtten ieder oogenblik een dief of zakkenroller Elk zuchtje dat door de takken der boo men ging joeg haar ang it aan Doch ze bereikten het huis en gitprf onmidde hjk naar Reimann toe die Wj het hek op haar wachtte Bartha ontving haar ineesterpssen met een buiging Sedert gisteren was zü in het huis en voelde zicll op haar gemak Zij was flink en netjes en steeds tot werken bereid Alleen iets te mooi vond I ire Ze had eens gelezen dat een mooi dienstmeisje een vereerder bezat die n inbreker was Maar Bertha maakte niet di n mdruk of zü veel oni mannen gaf En tenslotte was Reimann s nachts oi k op zün post Ze aten nog iets en sloten toerr alles af Ook Bertha zfK ht haa kamertje op Maar voordat zy ontkleedde gaf zü nog drie signalen met haar zaklantaarn naar den tuin Enkele oogenblikken later flikk rfi er even iets uit het donker op Bertha gaapte Zou h r altyd zoo laat worden Bijna aur Een beetje erg laat Het wa s een geluk dat zü pas om half acht behoefde op te staan Ze gaapte nog eens Voelde of haar browming onder haar kussen lag en begaf zich toen naar bed Z ü sliep voordat zü nog voor een derde maal had kunnen gapen De Zond ig bracht ee sinf EUe tn Hagen kwaiueo um baill twaalf Zij met een rood hq0fd en hy opgewoniien Dadelijk na de Begroeting hwanicn z met het groote nieuws Helaas kon van haal verhuizing naar het groote huis niet komen omdat VVVrner het niet wilde Werner meende dat Dajilem veel te ver weg lag en a Zi J Jjj aar wilden ontmoeten nuieslen ze ï rsl een heel eind met den trein rydtn Wü zün gisteren verloofd voegde zy er aan toe enkock Wern r door haa brilleglazen verliefd ai n zopdal hü bloosde als ccn schooljongen Ja en wy A illen ottk gauw trouwen en daarom is het niet de moiite waard ial El f e jullie ceist nog z oveeI moeite beor gl Hanni en Lore wenschteii het jonge pa i van harte geluk En de bloem kooLsoep de gebraden varken ipjes en de chocoladepudding veranderden in een vtrlovingsdmer woiirhy Lo e zelfs een lange redevoering ifst k Toen werd het twee uur en de plidht riep Jeugdvoorstelling Lore moest weg Else en Werner bleven ook i let lang Ze zochten de eenzaarnheid bp Hanni bleef alleen thuis Bertha l4ad haar iii gaansdag Maar Hanni vpnd het prettig eens heelemaal alleen te zün Er waren enkele briewwJ op haar ladvcrtentie gekomen die zy mnestf beantwoorden En bovenHien warjiS er veel kousen oin te stopl icn Teifslotte was r ook veel te over l nken Ze vond i lerd i id erg sporischooi j Uv zaaü 11 et ui lukte iwg met zoo goed Een iiassa n enschen waren komen mformeeren niaojlensloilv waren er slechts Vierj leerlingen van o vergebléven tivee schoolmeisjes en twee bakviasijhen Unt was ccn armelijk resultaat Hanni schreit haar brieven ei tiracht ze naar de post Op den terug weg ontmoette zy den ouden neer uitd n i ste villa Hy Weef staan groette vrieiïdelyk en mformeerdi of dej nge diimes zich m haar rtieuw leihuis reeds p haar gemak voeldenHanni ahtwo irdde vriendelyk Zyvond der nuden heer aardig Hy zager goedi iit en had ernstige logen eneen mond welke haar op de tCen ofandere manier hekend voorkwam Kort voordat zi afscheia namen verraste hy haar met de mededeeling dal hy haar advertentie had gelezenen vroeg of hy van haar diensten alsbrihöpai di ite getruik kon maken Hüwas ongeveer een jaar geleden vanzyn paard gevallen en had daarbü Ünrcchtiienkel gebroken en leed darfr nunog steeds aan Vroeger had hij denvoet regelmatig laten masseeren maar sedert een jaar was dit nietmeer gebeurd Haar aankondiging inde krant had hem er toe gebracht ditverzuim te herstellen Als zU bereidwas de t ferplcging Van zUn voet opzich II nemen zou bel hem zeer verheugen r dat hy na r haar huis Uchl s Ie schreden behoefde af te 3 4 r i ir ik vanzelf dat hii het volkum eenii was met het honora m riuin a r iy voor zulk éen behandeling gewoon was Ie ontvangen Haiiiii was bly Een nieitwe Klant Natuurlyk wilde zij den voet behande len N atuurlyk aniwoordde zi En als hom hel ioopen hioeilyk viel zou zy gfaag by tiem komen Maar hy mee de da dit met noodig was Eer weinig beweging zou niet verkeera iinj Dus hij zou tweemaal in de weeK Komen Telkens een half uur Of D nsdag en Vriidag goed was of zii di in vry had Bijvoorbeeld om vier uur in den middag Goed dan was dit afgesproken Hy drukte haar de hand en wandelde langzaam door Hann keerde naar huis en liep neuriënd door de kamer Hoe goed hadze hel eigenhjk Digelyks te eten eenwarm bed een praentig nuis hoeveelmenschen wareo er die dit alles niethadden Eigenlük was het niet meerdan billyk dat ze probee de diege nente helpen dia het zoo noodig hadden Natuuihjk moest eerst de gymnastiekschool aan den gan zün zoodatze loopende inkomsten had maardan Zü begon zich geheel op haarplan te copcentreeren Morgen io u züalle scholen bezoeken met directeurenen leeraren spreken haar diploma laten zien en her op de hoogte brengenvan haar nieuw op te richten spcrUschool tWor4i i Tvolgd X