Goudsche Courant, vrijdag 23 augustus 1940

VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1940 d r y eto5 den ad i voor ter e dat een f ntwoor hte j teen sj ieze bao Toodii di f de G wares Jllp van banden Jfeer een id welke rceel in de partij radit bil ïomlaan jeer werf hier jn van banden I beweer Igestolen ie Oude van heler rdediger voorI in raadde Raad tot een tot z t andcn tot een S werd ide ver zil worde vei nil heb ÏONKEN Ie wek i in een bI glazen vroo huur van om ij ien werd eenige lehouden vaar ophoor den lUer Mas alisanten Is genen ver werd onge noemde vaar het schte ontzeg jtraftnaat venocht nrechter nimmer Bldig ge llclde den en een derii I BDiEr il Maart Jürig verfHeerefl ongeveer i as bebediende te doe die reed en leer ds fcis li Baarlei J j ge Uan eWIIENUNI met Duitschland HET BOHEMEN EN MORA VIE het VtrordenmgeiiDlad ia opge en besluit van de secretaris raal van de departementen I Oti Nijvertieid en Scheep n Fuianciën van Landbouw fLccb l Koloniën betref T j et belaUngsverkeer met het lSSt erijk Artikel 1 Bö Duitsche rijk wordt aange overeenkomstig rtikel 4 der 2 ternalionaa betalingsverkeer l Ab brtalingpn bedoeld bij rtiJ van het beiiuit intem tionaaI gsverkeor Nederland 1835 Lalsblad 229 wonden behalve L UI dat artikel genoemde betalingen jioofde van levering van goederen zich Tjijiingcn düor ingeietenen m den m van artikPd 1 der dewiezenverordeZii 1940 uit hoofd van schulden ens ncvcrjkosten van het goede tvökW vrachten diensten met jjbegriP van verzekering veredelingslosten nevenkostcn van het door erïeriw palentkosten en licen jg auteursrechten ondersteuningen pensiocnon schulden voort ucn lioeiende uit het kapltaal vei eer Ijadden zomede bclalmgen uit anderen joofde ook vanneer in verband met Ijtengaioemdc betalingen een overjjkmg niet gebruikelijk is Artikel 2 IM deviezen instituut kan met achtiging van de secretarissengene ipl vm de deparlementen van H n Nyverheid en Scheepvaart van firanoën en van Landbouw en Vis ierij baaien dat stortingen bij het lerffenings inïtituut wegens betajljn erphcMingen als bedoeld in artkel 1 of groepen dezer betalingsBTplichtingen slechts kunnen geschietm onder overlegging van een verpniuiig van het dcviezeninstituut ArUkel 3 b afwijkmg van het bepaalde in Ift 6 v n het besluit internationaal Ijtólin viei keer Nederland 1935 Rfdt indien de schuld in een andere eldsoort is uitgedrukt dan de biniffllandscbe het verschuldigde bedrag jB binnenlancische geldsoort omgerekffld tegen dfii door het vereffeningslatituut laatstgepublioeerd n cleanajkoers mtt dien verstande dat Bien voor de geldsoort geen cleamg koert is gepubliceerd de omrekem geschiedt tegen een op verzoek to het vereffcningB instituut mede t deden koers Artikel 4 Bet vereff rings instituut kan in fcor of namen de secretarissen gene 1 van de departementen van Hanfel Nijverheid efl Scheepvaart van Piiiancien en van Landbouw en jVisidiery aan te wyzen gevallen of aroeffs van gevallen al dan niet j der iisrbij te stellen oorwaarden onllieftmg verleenen van de bij of krachtens het bcsJ 3it internationaal betatajiverkeer Nederland 1935 gegeven orschriftun ArUkel 5 hgevolge aritkel 21 van de wet ktemationaal betalingsverkeer 1934 is aar met de aldaar genoemde raöea hij die een voorvi aarde geMd krBohters art 4 niet niet tijdig liiiet ten volle nakomt Artikel lït Wshjit treedt in werking op den ztner afkondiging n dienovereenkomstige A rorde ï is voor het betalings verkeer met en en Moravië afgekondigd Wettelijke grondslag aan bestaanden toestand ï t Nederlandsche Clearing insti deelt het volgende mede aanleiding van de in het Verrrfgenblad verscheren besluiten nde het betalingsverkeer met filand en met het protectoraat en Moravië wordt erop ge dat de besluiten slechts de JJ Wj hebben aan den bestaand ïr f d een wettelijken grondslag te k eind Juli reeds werd mede d moeten alle betalingen van fiandsche schuldenaren aan Duit scnulde chcrs door storting in de andsch Duitsche clearing gc E leidraad voor de cleaLV schland is over enkele dagen J flearinginftituut verkrijgbaar mdraad voor deze clearing met ec oraat is eveneens over j agen bij het Clearing instituut OïnTNGENTEERINGtrN emend Handeelt 6 B van sels natuurzijden weel t Bl id en Scheepvaart d ooip wntingenteermgen tl natuurzijden w ViLf Wjden weefsels pluche J fcL P I S waarvan de lUZ MW per 31 Augustus er ligaf periode be n ildii 1940 H voor een nieuwe W Sd Invoer van fcn eoederen zal derha datirm zonder ven bBi slnvoerwet 1937 rijn de derhalye na Ier vergtmning swretaris generaal waamt fe rt departement van i l en Scheepvaart l e brooddniributie I BON t OaH 28 AVOOSTUS T EML 1 SEPTEMBER Gedurende het tijdvak van 26 Aug tot en met 1 September a s zullen de met r etnw w ni e me bonnen van het broodbonboekje tezamen recht geven op het koopen van 2500 gram roggebrood of 2000 gram ander brood Elk dCT bonnen geeft derhalve recht op het koopen van 125 gram roggebrood of 188 gram ander brood De bonnen welke 1 September nog niet geebrujkt z n blyven voorts n g tot en met 5 September a s geldig Prüsopdrüying in koffie 400 000K G IN BESLAG GENOMEN In verband met de Nederlandsche Meelcentrale te s Gravenhage is in de hoofdstad op last van d n Officier Van Justitie een groote partij koffie in beslag genomen Het is een pjrtij var onpeveer 400 000 kilogram V3n ef n Amsterdamsche impoilfirtna welke in pakhuizen aan de dokken ligt opgeslagen Gebleken is namelijk dat deze kmffie zooals gewoonlijk ongebrand aan wirkehers verkocht werd teg r een prps die ove het algemeen 4 4 tot 9 cent honger tó dan dien welke gewoonlijk betaaw werd Noodgedwongen moest de Ivinkelier zijn verkoopspriis ook veihoogen Van hoogerhand is thans aan deze methode van den importeur een einde gemaakt Van 4e opgeslagen partijen welke reeds langen tijd geleder naar ons land zijn aangevoerd zijn echter eenige Iwnderden haaltjes van ongeveer 65 kilogram in andere handen overgegaan Men is thans bezig ook deze partijtjes te achterhalen aan de hand van de aanteekeningen in de boeken der importfinna Het ij opnieuw een waarschuwing niet a le r voor het koopende publiek maar ook voor de winkeliers om ni it zonder niets genoegen te nemen mêt het betalen van prijzen d e hooger liggen dan die welke voorheen gevraagd werden 9400 gulden meegenomen CELDKISTJE LAG BU VOORDEUR In den afgeloopen nacht heeft een dief kans gezien zich ui een cafe cvp den hoek van de Nassaukade en de Bosboom Toussaintstraat te Amsterdam eon geldbedrag van ongeveer f 9400 toe te eigenen De eigenaars die reeds te bed lagen hadden dit geld in een geldkistje geborgen dat in hun slaapkamer geborgir was De dader heeft zich in het holst an den nacht door een tuimelraam toegang tot het perceel verschaft is de slaapkamer binnengedrongen en heeft zich In het bezit van het geldkistje gesteld Op weg naar de voordeur heeft de man den inhoud geïnspecteerd en het geld eruit genomen Het kistje werd leeg bij de voorjleur teiuggevondcn Groote bontdiefstal opgehelderd EENIGE ARUESTATIES TE AMSTERdXm Begin Februari vpn dit jaar kwam men in een confecliefabnek te Amsterdam töt de ontdekking dat een groote hoeveelheid zilvervossen en petit gris uit het bedrijf ontvreemd waren en dat daarmede een bedrag van ongticer ƒ 1200 gemoeid ging Direct volgde aangifte bij de politie en als gevolg daarvan werd kort daarop een ongeveer 40 jarigc man aangehouden Nadat deze eenigen tyd in voorarrest had doorgebracht werd hij echter weer vrijseJaten Dezer dagen heeft nu de politic weer eenige arrestaties verricht Er werden drie vrouwen aangehouden onder de verdenking van heling van de gestolen waar Twee harer bekenden reeds spoedig Zü verklaarden de meening te zijn toegedaan dat de door haar gekochte goederen van een partij smokkelwaar afkomstig waren Ook de derde vrouw bekende schuld Nadat pro cesverbaal was opgemaakt werden zy op vrije voeten gesteld Gistermiddag Eijn recheurcheurs van het politiebureau aan de Marnixstraat er in geslaagd de hand te leggen op den weikelijken dader een 19 jarige jongeman die als bediende in de confectiefabriek werkzaam was In de maanden December 19S9 en Januari 1940 bad hij bfl stukjes en beetjes het niet afgewerkte bont weggenomen De 40 jarige man die reeds eerder aangehouden wai had hem volgens zijn verklaringen daartoe aangezet Ook deze is thans wederom in hechtenis genpmen VERDUISTERING VAN mAMANTEN De politie van het bureau ld Meyerplein te Amsterdam heeft eca man aangehouden die verdacht wordt van verduistering van e n partij diamanten ter DNDEREN TWEEI TE CEU R r VERMOORD Beide lu kjes in het bosch gevonden Twee kinderen uit het grpote gezin van de familie van Hout uit de Dwars straat te Geldrop waren Zondag 11 Atigustus jj des namkldags om drie uur per iiets van huis eegaui Het waren de twaalfjarige Jan en de zeven jarige Johanna Sanaen op een rijwiel gezeten waren zy het laatst gezien nabij het Eiödhovensch kanaal Sedert dien werden zij vermist Reeds langer dan een week was de Geldropsche politie in actie geweest en in alle richtingen strekte zich daarbij het onderzoek uit Daar verondersteld werd dat de kinderen in het kanaal konden zijn gereden werd dit afgedregd doch zonder resultaat Ten slotte werd onder persoonlijke leiding van burgemeester van der Putt overgegaan tot afspeuren van de geheele omgeving met een politiehond en e n groote schare zoirkers Want individueel zoeken in de bosschen was steeds vruchteloos gebleven PalitielMnd viadt kinderen Gi termiddag om twee uur bevond zich de rijksveldwachter van de Vijver uit Heesch met zün rijkspolitiehor d cp de plïlats waar de kinderen het laatst gezien waren Na tien minuten zoeken had de hond de p inis van het rijwielreeds aangewezen Daarna werd ae bond aan den hand genomen om het geheele terrein ai te rivieren Tien minuten daar na stiet hij op de lijkjes der vermiste kinderen Zij lagen enkele honderden meters voorbij de Heikrekelsehe brug aan de Nuen ensche zi ide van het kanaal vijftig meter over de Geklropsche grens onder de gemeente Mierlo De lijkjes waren met hei en lakken bedekt en lagen naast elkaar Omstreeks half ïes was het parket uit Roermond de officier van Justitie uit s Hertogenbosch de districL eommandant der marecliaussee uit Eindhoven en de burgem eesters van Geldrop en Mierlo ter plaatse De lijken wei den in beslag genomen en naar het Sint Anna ziekenhuis te Geldrop vervoerd aangezien er teekenen van een gewclddadigen dood aanwezig zijn Dr Hulst ujt Leiden zal heden de sectie verrichten De deernis met de getroffem familkis algemeen De burgemeester van Geldrop verzoekt dringend iedereen die eenige aanu ijzing hoe gering ook inzake dit drama meent te kunnen geven hiervan bij de politie te Geldrop of te Mierlo onmiddellijk persoonlijk aangifte y e doen Geen bevorjieringen ten departemenle SLËCSTS VaCATTRE OF ERLOOP VAN BETAAU AANTAL BiGNSTJAKEN Naar het Va d verneemt zullen aan de verschillende departementen nog slechts bevorderingen worden voorgesteld in de gevallen waarin een vacature is cmtstaan Arbeidscontractanten worden niet meer in ambtelijken dienst aangesteld tenzij nog op grond van een K B aanspraak op benoeming bestaat Vewr de onder de Departementen re sso tee rende diensten en instell ngen zal dezelfde gejlragslijn won don gevolgd Behoudens bover staande uitcondering blijven alle bevorderingen achterwege Ook voorsteilen strekkende tot een nieuv e waardeering van bestaande functies in de formatie van de Departementen rullen voorloopig niet aanhangig weirdiT gemaakt Eén uitzondering geldt nog Wanneer n I in de bcTitaande voorschriften een regeling vooikomt waarin is bepaald dat een ambtenaar hetzij na een zeker aantal dienstjaren hetzij na afgelegd examen al dan niet gecombineerd met het bezit van ee n aiker aantal dionstjarjn in den lageren rang automatisch in een hoogercn rang wordt bevorderd kan deze bevordering ook thans nog geschieden NEDERLANDS TAAK Uit Berlijn wordt den V P B gemeld De Völkischer Bejjbachter van hedenochtend brengt o p zün eerste bladzijde een opstel Wiedersehen mit den Niederlanden geschreven door zjjn bijzonderen berichtgever dr Theodor Töttider De schrijver besluit ziJn artikel met de opmerking Men weet m leidende kringen in Duitschland heel goed dat de Nederlander moet worden beschouwd als wat hü in wcrkeUjkheid ó n I als een deel van den grooten ederduitschen stam die door z jn geschiedkundige ontwjkfceling van het rijk is afgebroken waarna zich in dat deel een ei en leven heeft ontwikkeld dat tot nog toe door lijn groqf koloniaal bezit en door het samengaan van zijn belangen met het Angelsaksisch kapitalisme van zijn Europ esche taak vervreemd werd De oorlog met Engeland heeft ook den Nederlander opnieuw voor deze taak gesteld De vorvuJlini zal grooter en machtiger jn dan de valsAe hoop waarran vele Nederlanders zich beden nog met kunnen vrijmaken RIJKSCOMMISSARIS 8EY8S OM UART BEZOEKT OB PlilLIPSI AIUlIEK EN Sük4CO nm ssaris Seyss Inquart vergezeld van commissaris genenaal 5 chmidt en minister Fischboeck heeft gisteren n bezoek gebracht aan E ndhoven ter bezichtiging van de Philipsfabrieken In Eindhoven begroette de Rükscommissaris Rejchsorganisationslcütr dr Ley die vergereld van Oberbefehlsleiter Marmbach een bezichtigingsreis door Nederlaftd maekt Bij aankomst op het hoofdkan toor werden de Duitsche autoriteiten door ir F J Philips directeur der PhUipsfabrieken welkom gehefeten In de commissariskamer gal dr O Bortnann beheerder der N V in koite trekken de ontwikkeling en beteekenis weer van het Philipsbed rijf waarna ir F J Philips een en ander over den socialen arbeid van het bedrijf meedeelde Na bezichtiging van de groote maquette van het verlichtingsbedrijf in de hall van het kantoorgebouw werd de fabricage van de radiolampen radio apparaten en gloeilampen in oogenschouw genomen Ti jdens den rondrit door den PhilipswonipgbouvV wedden ook eenige arbeiderswoningen bezichtigd waarbij de looge gasten blijk gaven van hun roote belangstelling voor de sociale voorzieningen van het Philipsbedrijf Na nog een bezoek aan de Philipsdemonstratiezalen en aan de leerlingen werkplaats van de bedrijfsschool te hebben gebracht w erd in het Philips ont panningsgebouw het noeïnmaal gebruikt In de schouwburgzaal van het ontspanningsgebouw werd hierna een demonstratie van het Philips Miller geruidsopnaraesystetm gegeven en tot besluit eenige interessantè Philipsfilnis vertoond STEUN AAN INDISCHE VE LOFGANGERS EN FAJUIUË In kamer 85 van het Koloniaal Instituut IE sedert eenigen tijd een bureau geopend ter voorlichting en to geven van steun aan Indische verlofgangers families of kinderen die zonder middelen in het moederland vertoeven terwijl het hoofd van het gezin zich in Oost of West Indië bevindt Dit bureau en deze steunactie zijn tot stand gekomen dank zij het initiatief van de Indische club en in latere samenwerking met afd Amsterdam van de vereeniging Oost en West Met toestemming van de Duitsche overheid worden v oorschoUen verstrekt aan hen die door den oonbgstoestand tengevolge waarvan het yfontact mei Indië werd verbroken ih financieele moeilijkheden zijn gekomen Alleen in Amsterdam bevinden zich 1275 Indische families en reeds in 200 gevallen is na nauwkeurig onderzoek steun verleend Niet slechts met geld doen in sommige gevallen ook door het verstrekken van onderdak en voedsel werd gesteund en tevens werd van advies gediend Op 16 Augustus kwamen in Den Haag de besturen van verschillende l ndisctie verecnigingen bijeen en is een fonds tot hulpverleeni ng wegens verbroken contact met de overzeesche gewesten gestioht waaraan ook de banken medewerking toeze gden Het bureau te Amsterdam is eiken dag op de gewone kantooruren geopend IMIDDELBrKGSCHE NOODWINKELS GEBE Gisterochtend heeft 8 burgemeester van Middelburg veTgeze 4 van autoriteiten en vertegcnw oordigeK van den middenstand een bezoek gebracht aan de thans gereed zijnde noodwinkels Bij alle w inkels heeft de burgemeester van zijn belangstelling blyk gegeven en in het laatste gebouw een theesalon heeft hij bet woord geve erd en er op geviezen dat in ruiil zes weken 52 gemeentelijke noodwJnkels w o enkele dubbele en twaalf particuliere noodwinkels zoo goed ak gereed zijn gekomen Er is zoow el door de bouwers alsj door de overheidsinstanties zeer snel gewerkt Epr braclit dank aan den Regee 1 ringscommissaris voor den wederop bouw ir Ringers Door zijn bemiddeling heeft de ge meente de benoodigde bouwkeisten van 68 000 gulden kunnen lecnen Spr bracht vervolgens dank aan allen die aan den opbouw van deze woningen hebben meegew erkt ROTTEBDAMSCHE KINDEREN VIT FBIFSLANO TERUG GisteravcTnd is bet eerste transport Rotterdam schc kinderen dat voor een vacantie van vier weken naar Friesland uitgevonden vi as teruggekomen De driehonderd kinderen arriveerden om kwart over zeven per extra trein aan het Maasstalion Nadat ée kinderen die vol lof waren over hun verblijf in het Noorden aan de ouders waren overgedragen begaven de geleiders en geleidsters die de kinderen gebracht hadden zich naar het Erasmushuis op het van Hcgendorpspleln waar een maaltijd werd aangeboden Hier was ook de wethouder voor Onderwijs en Volksontwikkelint de heel L de Groot aanwe ig die na afloop van den maaltijd nan ens de ouders de Friestiie gezinnen dar te voor de ondervondeti gastvrijheid DE BKANB AAN E NASSAUSTBAAT TO AMSTEKOAM Wiet de brandende kachel maar brandende sigarettenpeukjes zyn naar alle waarschijnlijkheid oorzaak geweest van den brand die c de derde verdieping van de nchonl voor jeugdi ge werkloczon aan de 2e Nassaustraat te Amsterdam heeft gewoed Welke ëon LeTcnsmkMekndistribvtie BROOD Met 2 genummerde dubbele bon nen Tan het Ze broodbonboekje 2500 gram rogtebroa of 2000 gram ander brood Elfc der cnkde bonnen 125 gram racgebrao f 100 gram ander brood voor de periode van 19 t m 25 Augustus met 4 dagen extra geldigbeids duur SUKER BON No I K G 4lieT geldig tot en met 31 Augustus BON No 74 V i K G extra rantsoen 15 31 Augustus AfEEL BON No 40 2 ons tarwebloem of tarwemeel of boekweitmeel of roggebl eni of roggemeel f zeUrjjzend bakmeel geldig tot en met 6 September BOTER EN VET BONS 1 2 3 en 4 vaïMe boterkaart 250 gram boter geldig tot en met 23 Augustus BONS 1 en 3 van de vetkaart ZiO gram margarine gesmolten vet a bvter geldig et ea Bwt Zi Aagu tus BONS 1 en 4 vaa de vetkaart 250 grom boter met 10 cent reductie per 25 giam gekUg tat en met SS Augustus THEE OF KOFHE BON no 53 ons tbee of pand koffie geldig tot en met 30 Augustus PETROLEUM PETROU UMZEGeL Periade V 2 L petroleum geldig van 12 Augustus t m 8 September GRUTTERSWAREN BON DO 14 25 gram rUst of rijstemeel geldig tot en met 6 September BON ne 27 250 gram baver aont of ba vervtokkai f gort ot guMtm geldig tot at met 6 September BON no 103 100 gram maizena of gcieaneel f i i a d d ii yeeder $ at en mét 11 Sent BON iw lU 100 gram macaram f veimiceUi of spaghetti gcWis geldig tot en met 11 Sept MOTORBRANDSTOF Tweede distributie periode loopt van 4 Augustus t m 31 Augustus KOLEN Tot 30 SeirfeartieT kaa men bü handelaren ka ien 20 van het verbruik van April 1939 tat i Met Maart 1940 LEVERTRAAN Alleen op iiecept van arts max 2 0 e c per hoofd per week VOOR ONZE DIEREN HONDENBROOD BON Na 1 12 K G graep 1 en 2 1 K G gr 3 6 K G gr 4 i K G greep S i KG groep 6 gieJdig tot ea ant SI Augustus XATTENBROOD BON No 1 V K G geldig tot en met 31 Augustus VOGELPBACHT IN DEN HAAGSCHEN DIERENTUIN Door bijzondere omstandigheden is de Haagsche Dierentuin in het bezit gekomen van de allermooiste verzameling watervogels die men in Nederland ooit bij elkaar getroffen heeft Er moest een of f ej gebradit worden daar met de voedselvoorziening rekening moest w orden gehouden daarom werd een groot aantal niet zeldzame eendsoorten en ganzen naar eWers in bet land gebonden of in vryheid gesteld Wat men nu in den Haagschen Dierentuin zien kan is quantitatief minder doch qualitatief veel en veel meer Van de vele b iiondere soorten noemicai wij slechts de paradgs eend de Bali loopeenden heilige dieren de Australische bergeend de Caseorobazwaan de zeer zeldzame Australische knobbelgans de krooneenden de vlekbekeenden de krakeenden de roodbek boomeenden en nog zeer veel andere soorten Liefhebbers van mooie waterv eis kunnen nu volp genieten BWAÜC GiUKMTEN In Amsterdamsche beurEkringen liepen gisteren wellicht veroorzaakt door bepaalde neer doorzi tige speculatieve tendenzea geructiten als z JU een hooge Duitsdie persoonlijkheid plotseling gestorven zijn of zelfs zelf moord hebben gepleegd Van bevoegde Duitsche zijde wordt ons bfl navraag geantwoord dat deze geruchten zoo belachelijk zijn dat een eigenitjke dementi volkomen overbodig nxr lit wt Zom en maan Eoo op S 37 onder U 47 Maan onder lUO p 22 4 Laatste kwarUer 26 Aug 5 33 Men is verplicht te verduisteren vaa zonsondergang tot loosopgang i uur na xonsondergang ontstokan worden VEtcOBDENING Bltm l CN De Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam overweegt volgens het Hbd de wenschelijkhcid da beursuren t vervroegen in dier voege dat de beurs van 1 2 uur in plaata van 1 30 2 45 uur wordt gehouden i eze maatregel welke voor de mÈ termaanden zal gelden zal er ongetwijfeld toe bijdragen om aan de moeilijkheden welke door de verduislo i ringsmaatregelen zullen ontstaan tege moet te komen en de werkzaamheden op de effectenkantoreo zoio mogelijk voor bet invallen der duisternis to beëindigen SPART VOETBA j N v a A DE VERDERE COMPEtTm INDEELING Keuls in ons blad van Maandagavond gaven wij de indeeling van da beide Westelijke eerste klasse aid 1 en II waaraan wij nog hebben toa te voegen dat afd I ons belangrijk sterker toesclijjnt dan afd II D H C verkeert daar raet D WS Feyenoord A D O Stormvogeis aa Sparta in buitengewoon sterk gezel schap terwijl Hermes D F C t Gooi en K F C ook hun woordje wel zullen meespreken Een bepaald zwak zusje zooals in afd II C V V D O en Xerxes zijn is niet aan te wijzen In ieder geval zullen de wedstrijden er bij winnen Voor het overige luidt volgens de Sptkr de indeeling Af d eel i n g II 3B B E C D H Z E D S Hoek van Holland Musschen Pastduiven Schevenmgcn S V C Terlaak VO C D H L G D A Loosduin ii 4D B T C D D V K CVS Kranenburg O B Hijswi ik Schoon hov en Spoorwijk V DS Zw art Blauw Wassenaar Quick Steps DaB Haagi 4 E Celeritas Concordia Delft D V C s Gravenzanda Naald n ijk S O A W I K W i tBlauw Rava OUveo Pi iaacker R es 1 e k 1 A D O II D H C U Excelsior II Feyenoord II Hertners H 0 ermaas H Quk k II Sparta U S V V I V O C II en Xerxes II Res 2A A D O IV B E C H D H C Ill CJouda II JH B S III H V V II Scheveningen II U V S JK V U C m Res 3D Delft II D H C IV D H S n Feyenoord IV Hoek va Holland II Nepitumis IV The Risinif Hope II S V V IV en V F C IIX SCHAKEN BONDSWEDSTRIJDEN NEOERl Aïa SCHE SCBAAKBOND De voorlaatste dag van de Bondïschaaloi edstrijden in het grand hotel Gooiland te Hilversum heeft ten aanzien van de sterke spelers in da hoofdgroep nog geen beslissing g bracht In de m orgenuren slaagde Kramerer in den Hagenaar Wynans een nederlaag derlaagtoe te brengen terwijl Landau eveneens geen fout maakte tegenvan Doesburg dien hy volkomen V ji 5 iraste i Kramer en Londau namen hierdoor ce leiding in de hoofd oep zij het den dat dit met zonder toeval geschicdd e Geheel onverwacht n L facetten zoowel Kramer als Landau een halva punt in tegen dr Mulder resp Stumpers En vooral van Landau stelde dit teleur daar Stumpers met Hans Kmoch en van Doesburg wel da zwaksten in dit toumooi zijn In zijn party tegen dr Mulder moest Kramer ondervinden dat de Amsterdammer ondanks zijn niet byster gunstige positie een niet te onderschatten tegenstander is De stand voor het ingaan van da laatste ronde ziet er als volgt uit S Landau 5 p uit B H Kramer 5 p uit 6 A J Wijrians S i p uit 5 L Prins 2 ï uit 6 Dr E A J M Mulder 2 p uit 6 H Kmoch l z p uit 5 G R D van Doesburgh Ui p uit 6 L Stumpers i p uit 8 Vandaag vindt het beslissende treffen Landau Kramer plaats waarvan het resultaat uiteraard met groote belangslelling tegemoet wordt gezien De uitslag in de hoofdgra luidt G R D van Doesburgh S Landau 0 1 H Kramer A J Wy lans 1 0 L Krins H Kmoch 1 0 L Stumpers S Landau 4 14 d R D van Doesburgh L Prins 0 1 H Kramer Dr E A J If Mulder z é 1 ADVERTEERT Z IN DiT BLAdZ