Goudsche Courant, zaterdag 24 augustus 1940

fWEEDE BLAD ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1940 Te Boskoop zal op 26 Augustus van i j n 4 j II 11 10 4 uur een Roycn tentoonstelling inn £ nrf l K f Xlpl ots hebben in het koffehuis van den i op 3 cent worden gebracht Voor Zone 1 waartoe behoofen Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Gouderak Haastrecht Hekendorp Lange Ruige Weide Moor drecht Nieuwdorp Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJ sel Polsbroek Deewijk Holwijk Vlist Waddinxveen en Zevenhuizen wordt het gesprekkentarief gebracht van 4 op 6 cent per 3 minuten Voor Z ó n c 2 waaronder ressorteeren Ajtrlanderveen Alphen a d Rijtfi Ammerstol Benthuizen Bergschfenhoek Bleiswijk Cappelle a d IJssel Groot Ammers Hazerswoude Kinderdijk Krimpen a d Lek en a d IJssel Lekkerkerk Linschoten De Meye Moercapelle Nieuwerbrug Nw Lekkerland Nieuwpoort OtWewater Oudfhoorn Oud Verlaat Polsbroekerdam Schoonhoven Streefkerk Waarder Woerden Segveld en Zwaramerdam komt het gesprek van 10 op IS cent per 3 minuten Voor Z ó n e 3 wordt het 3 minuten tarief gebracht van 20 op 30 cent voor zone 4 van 30 op 45 cent en van zone 5 van 40 op 60 cent STADSNIEUWS adto bestdurdeb voor de bechtbank Cm anrijdinc op den Marteiusincel Op 18 December j l werd de korpo al PJ A de Kok toen hU een jiotorfiets besturend op den hoek yjn TCamemelksloot en Burgemeester Kirtenssingel uit de richting van den Zwarteweg was aangekomen aange ien door een vrachtauto met groen jn bestuurd door den 49 jarigen g dappelenhandelaar J vim der H wnende te Maasdam Oe tKitsing was zoodanig dat de motorfiets grootendeels werd vernield terwül de korporaal een onderlieenfractuur bekwam zoodat hij een ijntal weken in het ziekenhuis moest yotden verpleegd De aardappelenhandelaar stond gisten voor de Rotterdamsche rechtbank tórecht wegens het veroorzaken van jcbameluk letsel dooi schuld Uit het getuigenverhoor bleek dat joowel de aangeredene als de aani jder met een flinke vaart pl m $ k m hadden gereden Eerst op liet laatste moment de motorrijder bad nog op 20 m afstand een signaal pgjvên zagen zij elkaar en de botling was onvermijdeiyk Politie had vin de vrachtauto een remspoor geójnstateerd ter lengte van 1 75 m welk spoor 2 88 m uit het spoor van genoemden Singel lag Verd beriep zich op de grootere snelhei l van den motorrijder waartegenover de getuigenverklkringen nden waarin gezegd werd dat de vrachtauto wél degelijk te snel had jereden Zeker meer dan 35 km zootls verd beweerde Ondanks het krachtdadig remmen tornde de vrachtauto nog voortschuivende tegen den BJotorrijder op zoodat deze tegen een jjughek werd gesmakt Het slachtoffer bleek niet verschenpi waardoor het O M acte van niet rérïchijnen verzocht zoodat hij daarvoor gerechtelijk zal worden vervolgd De officier achtte bewezen dat verd schuld heeft Hij weet het gebeurde aan onoplettendheid daar wd ter plaatse voldoende uitzicht itd Bovendien had de korporaal op hti laatste moment nog een signaal gelden Spr vorderde alle omstandigheden in aanmerking nemende dl maand hechtenis ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bij afwezigheid van den huisarts ign van Zaterdagmiddag 3 tot Zondag vond 12 uur te corsulteeren de doktoren C v Elk Kattensingel 79 tel IMl en J H F Remme Fluweelen ingelK tei 3003 APOTHEEKDIENST De apotheek Teepe Gouwe 139 Memt tot en met as Vrüdag den vond nachten Zondagdienst der potheken waar nachtdienst alléén 1IO0T recepten HINDERWET Burgemeester en Wethouder van Gouda heb en vergunning verleend Mn J M Montagne en zijn rechtverktügenden tot het uitbreiden eener plateelbakkerij door byplaatsing van i electromotor van 3 P K voor het tryven van een kleimolen in het perwel Kamemelksloot no 46 BURGERLIJKE STAND Geboren 21 Augustus Gerard Johannes z van C van Eijk en P M Vermeer Gouwe 137 O Augustus Theodora Elizabeth Ca ttwina d van H Heins en C van IwSrten Nonnenwater 3 Johanija d ♦ n J de Jong en T Hoeksel Heeren hnat 163 Xlndertrouwd 22 Augustus E n der Starre en M J van den Berg J Anker en N A van den Broek P H van der Laan en M H van Keulen fTrouborst en F M IJsaelstyn P tt Hollander en P A Jongepier M 2 den Berg en J M Hoogendoorn den Boer en L Jenné T Tonkes A J Goedhart Overleden ai Augustus CorWm Markus Hendriks 89 j w AT AAR f ANNEER Schoawborg Bioscoop Op een Meiavond Nederl film met Adolf Engers en Cissy Bennekom Aanvang 8 15 uur Zaterdiig vanaf 8 uur Zondag vanaf 3 uur Tiulte Theater Vervaagde sporen mift den Nederlandschen acteur Frits van Dongen Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Reunie Bioscoop Het geheim van dr Felgentreu met Alb echt Schönhals Hans Söhnker Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Woensdag 2 uur Matinee 29 Aag S uur HoutrauispIantMien Concert Chr Muziekvereeniging De Bazuin VERHOOGING TELEFOONTARIEVEN Met ingang van 17 September a s zullen de telefoontarieven worden ver OVERGEPLAATST De chef instrumentmaker van de P T T alhier is overgeplaatst naar Dordrecht Predikbeurten 3 ZONDAG Ï5 AUGUSTUS Rcmsnstr Kerk V m 10 30 uur ds J Nienhuis Kleine Kerk Ver V Vrjjz Hervormden V m 10 30 uiïr ds J van Rossum van Amersfoort Luthersclie Kerk V m 10 uur ds J J Simon Ond KatlioUeke Kerk V m 10 30 uur pastoor G P Giskes Geref Kerk V m 10 en n m 5 30 uur de heer J Graf e hulpprediker te Roozendaa Geref Gemeente V m 10 en n m 5 30 uur leesdienst Clir GerSbf Gemeente V m 10 en n m 6 uur ds A Dubois Ned Geref Gemeente V m 10 en n m 3 en 5 30 uur ds Joh van Welzen Woensdag 7 30 utur n m ds Joh van Welzen Vrije Evangelische Gemeente V m 10 en n m 6 uur ds H C Leep DondelTlag 29 Aug 8 uur n m Bijbellezing en bidstond Ver CalTijn V m 10 uur ds H A ticenmans van Ede Uit vroeger tüden DE GOÜDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDER Uit de voornaamste scheépseigenaars te New York heeft zich eeö maatschap pij gevormd tot het b uwen van 4 prachtige stoomschepen elk van 8000 ton en 600 voet lang Werkende met machines vaji 2500 pi ardenkrachten elk voorzien van twee raderen en twee schroeven zoodat er by beschadiging van etn dezer constructiën geenc belemmering in de vaart van het schip behoeft plaats te hebben Het doel is deze stoomschepen zulk een snelheid te geven dat de overtogt naar Europa in zeven dagen kan plaats hebben 50 JAAR GELEDEN Op 15 Augustus 1890 vierde de parochie Haastrecht het zilveren priesterfeest van den zeereerw heer M Nolet pastoor aldaar heer J Klassen vanwege de ajdaar gevestigde Pomologische vereeniging ZS JAAR GELEDEN De eerste sociaal democraat heeft op VrUdag 27 Aug IQlSJtoifcintrede in den Raad gedaan U KÈ van der Werf die de plaats BP en heer J Vergeer kwam bezetten werd door den raadsvoorzitter gelukgewenscht die daarbij de hoop uitsprak dat zijn adviezen en besluiten zouden zijn in het belang der gemeente en tot voldoening van hem zelven DE BIOSCOPEN In den vroegen ochtend woei van elk huis reeds de vaderlandsche driekleur een bewijs dat de geheele gemeente deelde in het priesterfeest van den pastoor Reunie Bioscoop FILM EN VARIÉTÉ Het programma van deze week bestaat niet alleen uit films maar ook op het tooneel is een en ander te zien en te hooren Vooraf wordt een aardige teekenfilm vertoond gevolgd door een uitstekende muzikale film een Straussfantasie is dit waarin de bekende sppraan Irene Eisinger eenige liedoren zingt en Paul Godwin s orkest de muziek verzorgt Van de beide nu volgende variété ummera op het tooneel treedt als eerste op Het muzikale vr agteeken Na een zeer goed gevonden entree Modelwasscherij Bedrijiswater zoö zacht als regenwaterGraof Floritiweg 113 GoudaTelefoon 2084 U 2 32 8 het eerste nummer wordt uitgevoerd achter een wit scherm waarop men sle chts de silhouet van den uitvoerende ziet wordt het raadsel spoedig opgelost Het vraagteeken bleek te zijn de populaire Goudsche accordeonnist Wassing die met een welgekozen en zeer goed uitgevoerd programma groot succes had Hem werd nog namens een aantal in Gouda liggende militairen een prachtige bloemenhulde gebracht bij wijze van aanmoediging bii zijn eerste optreden op Reunie s tooneeè Als tweede nummer in dit korte variété programma traden op André en Johnny twee vroolyke snaken zijn het die aU stepdansers een uitstekende prestatie leverden en door hun humoristische manier van doen meermalen een lach in de zaal deden opklateren In de hoofdfilm zien we Karin Hardt Albrecht Schoenhals en Hans Soehnker in de voornaamste rollen dp film ia getiteld Het geheim va i Dr Fel entreu De eeni e bedenking die wij tegen dezr film hebbei is dat het tempo somtijds eciije inzinkin3 vertoont waardoor de handeling nu en dan een tikje traag wordt Als geheel telt dit echter niet zoo zwaar waar de inhoud van deze rolpren ze T goed te noemen is terwijl het spel der hoofdpersonen boven allen lof verheven is Vooral Karin Hardt en Albrecfit Schoenhals geven van hun moeilijke rol een goed doorleefde en zeer aanvaardbare uitbeelding Thalia Theater VERVAAGDE SFOREN Thalia s hoofdnummer Vervaagde Sporen brengt een uitermate spannend relaas van wel heel bijzondere Bebeurtenissen tydens de eerste wereldtentoonstelling te Parijs in f867 Mevrouw Lawrence Parysche van geboorte doch sedert twintig jaren in Canada woonachtig arriveert met haar 18 jariue dochter Seraphine in de overvolle feestvierende lichtstad De in het hotel besproken vertrekken blijken bezet slechts een zolderkamer is nog ter beschikking en Mrs Lawrence neemt omdat zij zich niet wel 06lt daar genoegen mee terwijl haar dochter door èen galanten jongen dokter die de James reeds eerder behulpzaam W£s naar een ander hotel wordt gebracht Den volgenden morgen begeeft Seraphine zich naar het hotel waar zij haar moeder heeft achtergelaten doch deze en tevens haar bagage ziin spoorloos verdwenen Het vreemdelingenboek waarin zij haar moeder zelf haar naam heeft zien schrijven vermeldt dien naam niet meer JJe directeur die mrs Lawrence als een oude bekende heeft verwelkomd ontkent haar ooit gezien te hebben de bedienden ontkennen dat even stellig zelfs de galante jonge dokter wil niet erkennen de moeder te hebben gezien Seraphine zoekt hulp by de politie maar moet onverrichterzake heen gaan Ook op het consulaat vindt zy geen medewerking Energiek zoekt ze alleen verder De passagierslijst van de boot waarmede zij uit Canada overstak blykt vervalseht alleen haar naam doijh niet die van haar moeder komt er op 4Jpor Een journalist bij wien het wanhopige meisje bescherming zoekt werpt zich grptig op het geval maar de groote bladen weigeren het artikel een obscuur blaadje zal het tenslotte opnemen echter de politie vej biedt de krant en neemt de copie in beslag Dank zij de medewerking van een anderen helper een jongen musicus weet Seraphine in het bezit te komen van een bewijs dat haar moeder werkelijk in Frankrijk voet aan land heeft gezet maar dat wordt haar in een trein ontstolen Eindelijk op het slotbal van de wereldtentoonstelhng ontdekt zij een vrouw die een sieraad draagt dat aan haar nipeder toebehoort Met de krac it der wanhoop sleept het meisje die vrouw aan de haren de trappen op tot voor de loge van den politie prefect Spoedig daarna wordt het raadsel opgelost De film die wat traag is m den aanvang krijgt geleidelijk meer vaart ze weet den toeschouwer te boeien en te ontroeren De heel moeilijke hoofdrollen worden voortreffelijk vertolkt Deze zijn m handen van Kristina Söderbaum Fnts van Dongen Joseph Sieber e a Vooraf draait een aantrekkelijk by programma dat naast een Hollandsch journaal van Polygoon een zeer goede musical Van de 2de Rapsodie van Liszt en een gecompliceerde en spannende comedié getiteld Het avontuur van een bontmantel brengt Schouwburg Bioscoop OP EEN AVOND IN MEL Weenen de oude stad met haar gezeligheid en gemoedelijkheid haar oude bouwkunst haar prachtige menschen en vooral met haar bekoorlijke meesleepende muziek van een Jobann Straus blijkt haar bekoring nog altijd niet verloren te he en ook niet voor het moderne publiek Abonnementen en AduArtentiën De Goudsche Courant wordt eiken avond bU vele duizenaen abonnés bezorgd m GOÜDA Alphen a d RUn Ammerstol Bergambacht Berkenwou e Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJsseL Ouderkerk 4 d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwyk Schoonhoven Stolwijk Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week 0 75 per maand § f 2 2f per kwartaal buiten Gou a 18 cent per week overal waal de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alles bü vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels 1 05 elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels f 1 25 elk regel meer ƒ 0 40 Bü overeenkomst gereduceerde pryzen volgens siJeciaal tarief KWABTJESRUBRIEK kleineadvertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels 0 25 elkeregel meer ƒ 0 10 maximum i grootte 6 regels Uitsluitend by f vooruitbetaling Inzending tot t Vrijdagmiddag 2 uur S Opgaaf van abonnementen en J advertentiën in te zenden aan het S Bjreau Markt 31 GoHda TeL J 2745 en bij de plaatselijke agenf ten t De SqhWwburg Bioscoop die deze week de HoUandsche film Op een avond in Mei vertoont welke bijna geheel in Weenen speelt en waarvan de nuiziek gecomponeerd is op motieven van Johann Strauss was gisteravond tot de laatste plaats bezet en het publiek heeft van het begin tót het einde genoten van deze vroolijke Speelfilm waarin de HoUandsohe filmindustrie zich van haar beste zijde laat kennen Zij kan met deze film de vergelijking met tal van buitenlandscae producten glansrijk doorstaan Prachtig spel wordt in deze film geleverd Daar is allereerst Adolpne Engers die een zoo komische vertolking weet te geven van de rol van don huisknecht Johan dat de lachspieren danig aan het werk gezft worden Johan Elsensolinspeelt niet minder gojd qp ge2Stige wyze en zonder overdrijving de rol van den tandarts die verliefd wordt op een van zijn vrouwelijke patiënten en het dus ook niét zoo kwalyk kan nemen ook al doet hij alsof dat zijn aanminnige dochter Daisy Cissy van Bennekom haar hartje verliest aan den jongen Weenschen tenor Joseph Gruber Henk Speyer De laatste zingt m de film enkele van die onsterfelijke oude walsen van Strauss en ook de populai e schlager Op een avond in Mei on verovert daarmee niet alleen zyn publiek m aar ook het hart èn de hand van zijn Daisy Cissy van Bennekom blykt na haar filmdebuut indertijd in De Jantjes veel rustiger en natuurlijker in haar spel geworden te zijn wat het geheel vanzelfsprekend ten goede komt Het grootste gedeelte van de film speelt in Weenen de stad met haar eeuwenoude muziekcultuur Een muziekavondje by een prrffessor legt van die cultuurr getuigenis af In het laatste gedeelte Verplaatst zich de handeling naar Den Haag en we zien een aantal mooie opnamen van ons land Vooral de luchtopamen van Rotterdam vóór het K L M vIiegtuig uit Weenen op Waalhaven landt zUn de moeite waard Al met al een film waarvan de Schouwburg directie deïa week pleizier kan beleven In het voorprogranmia gaan o a de journaals een film over de ryschogl te Hannover en een gekleurde teekenfilm SPORT VOETBAL HET OLTMPIA BEKEB TOVRNOOL De ploegen van Gouda en Olympi zuUen morgen op hft Olympiabeker toumooi in de navolgende opstellingen aantreden Gouda Gerritsen doel J de Jong en C de Jong aditcr Boef Scholten en Spee midden C M de Jong Usselsteyn Rijke Ottevanger en Zuidam voor Olympia de Jager doel Jue en Spek achter Hagendyk van Zutphen en Cozak midden Mallon Duys Hooimeyer Groen en Breeman voor SCHAKEN BEKESWEDSTBUDEN De uitslagen van de weede helft van de vijfde ronde van de bekerwedstrijden zyif P Roggeveen A Rietdijk 1 0 H P Holthuyzen B A de Jong O I G H Aalfs A H Kulik 0 1 In dB tweecte helft van de eerste onde van de veiiiezersronde werden de volgende wedstrijden gespeeld M Novak J C N Dessing 1 0 T v d Caay C Vis 0 1 uliileamwedstrijden O Ö Z In de jubileumwedstrijden wordt fel gekampt De tweede helft van de Ivee de ronde had het volgende verloop Groep I A Scheffers A C J Koo afgebr Groep II i Verhey J Meeuwezea 0 1 Groep III A V Jaarsveld P J A v d Sa den 0 1 Groep IV W v d Kroef C Groenendaal 1 0 Groep V G Sterrenborg A Tillerhans 1 0 De uitslagen van de eerste helft van de derde ron e zyn A C J Koot H P Holthuyzen 0 1 A Scheffers L Straver afgebr Groep II J Verhey J C N Desseing 1 0 Groep III A Spoel P J A v d Sande afgebr J Spoel A v Jaarsveld 1 0 Groep IV W v d Kroef N Roes afgebr Het Witte Paard Voor de vijfde ronde van de zomercompetitie werden de volgende wedstrijden gespeeld K Korevaar J Verruyt 0 1 A Schouten P Spee 0 1 A V d Berg A Korevaar 1 0 A Overynder M Veldhuyzen 0 1 P Wout R Schouten uitgest A Jansen W Broekhuyzen uitgest Gouderak PREDIKBEURTEN Zondag 25 Augustus N d He£U Kerk des morgens 10 uur Ds J G Woeldermk uit Ouderkerk a d IJssel Bediening H Avond maal des avonds 7 uur de heer G Mouw Nabetrachting H Avondmaal Ned Herv Kerk v m 10 uur Ds J G Woelderirvk van Ouderkerk a d IJssel Bediening H A n m 7 uur de heer G Mouw godsdienstonderwijzer Dankzegging H Avondmaal Haastredh PREDKBEVRTEN Zondag 25 AHgnstna Néd Herv Kerk 10 30 uur voorm ds W de Voogd van der Straaten Ned Herv Geref E vang 10 uurvoorm en 7 30 uur nam ds Jhr Heuft van Velzen uit Meeuwen N B CJeref Kerk 10 30 uur voorm en 7 30 uur nam Leesdien t KEClLLErON Nadruk verboden OezonderlHigeerfenis Ook in de trams moesten reclame fljetten komen En waarom zou ook niet enkele zaken bezoeken en Mr vragen of zy een biljet van haar ohool mocht ophangen Werken moest dan had men geluk En als het over was dan kon ze beginnen er te denken anderen te helpen nanni stopte kousen zeven paar t hep naar zes uur Tien minuten 8 hg de telefoon Lore was aan toestel De jeugdvoorstelling was t i rkocht geweest vertelde zy en a ondanks de lage pryzen der plaat honderd twee en negentig mark sbracht En op het oogenblik was zaal weer vol voortdurend kwa T menschen Om zeven uur zou laai weer uitverkocht zijn Of dat T hperlijk was En nog iets Meiser er geweest de vroegere direc Hij had verstomd gestaan over fandering met de Favoriet o volkomen geslagen weer vertrok Anders was er nleU nieuws De fc was er niet lij had goed opC En om twaalf uur kwam zij faf en tot rtraks ni lachte blij en dit lachje og om haar lippen toen Ber tha om acht uur thuis kwam In de brievenbus aan het hek z t deze brief zeide zij en legde een wit iets op de tafel De enveloppe droeg noch een poststempel noch den naam van den afzender Het adres was met de machine geschreven Aan de dames H m L Riedeler Terwijl Bertha naar de keuken ging om voor het avondeten te zorgen brak Hanni den brief open maar nauwelijks had zU eenige regels gelezen of zij werd bleek Het schrijveii luidde Hoe flinker men denkt dat meh is des te eerder stort alles in elkaar Het is al in elkaar gevallen want het vermogen waarover men spreekt bestaat heelemaal niet En dat gravin Sanowski haar juweelen in de villa verstopte toen de politie een inval deed is ook een sprookje Uw speculaties waren verkeerd waarde dames Uw verwachtingen om millioenen te krijgen toen u dit spookhuis betrolc zullen in elkaar vallen De heele geschiedenis over een schat in het huls is een kletspra atje Een ingewijde Hanni staarde op de geheinnzinnige jgels Wat was dat schat vermogen juweelen zy begreep er niets van maar zi voelde de vgandschap welke uit de regels sprak Haar hart klopte en haar ge7 icht begon te gloeien Verdwenen was de gelukkige stemming verdwenen de prettige gedachten en plannen Wat haar op het oogenblik beheeïschte was angst niet begrypen woede en opwinding Het liefste zou zij den anoniemen brief verscheurd hebben maar gelukkig bedacht zy bytyds dat zy dan geen recht van spreken meer had De brief was ook aan Lore gericht De tafel was gedekt kwam Bertha zeggen Maar Hanni had geen honger meer Onrustig liep zij heen en veer Wie was die schryver nu weer En wat bedoelde hy met het vermogen dat niet bestond Wat was er met de juweelen van de gravin Van dit alles had dokter Knauer niets gezegd evenals hij over de geschiedenis met den bioscoop had gezwegen Wat zou er allemaal nog aan het licht komen Zy ging naar de telefoon en draaide vast besloten het nummer 25729 Maar inplaats van den advocaat meldde zich het dienstmeisje Mynheer Knauer was niet thuis of zy een boodschap kon overbrengen Ja zeide Hanni dat kon zy zij moest hem zeggen dat juffrouw Hanni Riedeier verzocht dadelyk door hem te worden opgebeld Zy had nauwelijks den hoorn neergelegd of Bertha kwam met een kaartje binnen Dokter Knauer verzocht of de Juffrouw hem even kon ontvangen Laat den df r In de muzie kamer Bertha pr rt t i c heen D Lt irf h i igewonden Vermo er j iwcelen schat de zaak wa niet alledaagsch Zy moest even lot zichzelf komen Knauer stond van zyn stoel op toen zy binnenkwam Hy kuste haar hand en verontschuldigde zich voor zyn komst op dit ongewone uur Maar het was my niet mogelijk vroeger te komen en ik moest u vandaag spreken Zoo antwoordde Hanni Ja hy lachte u moet my namelijk helpen j uffrouw Hanni pardonRiedeier bedoel ik De kwestie is namelyk deze ik zit teveel daar wordik ontzettend dik van Ik ben twee endertig jaar ben Sen meter vyf en zeventig en weeg honderdenvijftig pond dat is te veel En daarom kom ik by u om my te laten inschryven Uw advertentie heeft my den weg gewezen gymnastiek zy streek met de hand over het haar om den blos van haar gezicht te verbergen maar dadeiyk daarop was zy zichzelf weer meester U zult naar een anderen cursusmoeten omzien dokter antwoordde zUen ging zitten Hy volgde haar voorbeeld maar zyn Mik was verschrikt Waarom Omdat ik u doorzie had zy hetliefste geantwoord doch inplaatsdaarvan zeide zy De advertentie leeft ny maar vier leerlingen opge rd if weet dus niet hoe ik dat 31 f ren Maar wat ik zeg r wilde het is goed dat u gekomen oent Ik heb daareven een brief ont vanitai welke dringend aptuMeriat verlangt Van wien Val een ingewyde U schertst Heelemaal niet Misschien wilt uhet zelf lezen Zy haalde den brief uithaar taschje Alstublieft Hy las en zy l ekeek aandachtig zyn gezicht maar het verried niets Knauer s gezicht bleef onbewegelyk Alleen toen hy weer opkeek lachte hy Niet een ingewijde maar eengek verklaarde hij U hebt zich eenoogenblik van de wys laten brengen De schryver meent dat wy metde aanneming van het geschenk leelyke bedoelingen hadden hebzucht enzoo Daaraan ziet u reeds hoe dwaashet is Neen onderbrak zij hem zookomen wij niet verder Ik wil opheldering volkomen opheldering Wat zitachter al deze dingen Ontwijkt umij niet het is doelloos Haar oogenfoi elden De zekerheid dat Knauervan alles op de hoogte was greephaar vast Dit wond haar op Uzwijgt Haar stem beefde U hebtdus goede redenen om de waarheidvoor on te verbergen Maar juffrouw Riedeier lii schudde het hoofd Wat men udaar heeft geschreven is toch dwaasheid is eenvoudig Icletspraat Maaropdat u niet zult denken dat ik uiets verzwijg zal ik u zeggen waarhet otti gaat Nu Toen indertijd het geheim vaai deze villa door den inval van de politie volkomen werd opgehelderd was er natuurlyk een massa menschen die allang hadden geweten dat het huis een speelhol was En deze lui waren het dan ook die hun fantasie den vrijen teugel lieten Zy verspreidden de onzinnigste gerechten De bezitter van de villa zou een ongehoord groot vermogen in de villa verborgen hebben en een vrouw een gravin zou haar juweelen m het huis hebben verstopt Zoo iets wordt door domme menschen altijd geloofd in zulke hersens sterft het verhaaltje over den verborgen schat nooit Er ontstonden weldra de heerlijkste geschiedenissen In het huis moest een ongehoorde schat verborgen liggen er is geen schat want dan zouden anderen hem al ontdekt hebben in t huis ligt nog de helft van den schat omdat men pas een deel daarvan had gevonden Luistert u maar eens om u heen wat de menschen allemaal vertellen De praatjes hebben kop noch staart Ik kan van alles alleen maar zeggen onzin Aan den anderen kant l estaat de mogelijkheid dat de vroegere eigenaar baargeld heeft verstopt Dat doen veel menschen Ja d it ia alles wat ik van de zaak kan zeggen juffrouw Riedeler Wie kan den brief hebben geschreven