Goudsche Courant, zaterdag 24 augustus 1940

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1940 is eigenlijk narionaal socialisme Buitenlandsch Overzicht BLOKKADE IN WEST EN OOST ITALIË S OFFENSIEF KRIJGT VORM ijgbroeéering vanliheralismem denfioc atisme Overbrugging van den klassenstrijd 1 bcfrip aatioiuftltamelttk va m varmiAfjtCBklMeldeii een gevolg van het ZTiu de BMMta fc at liU a ww al watoa wat liet niet b maar lich demo ttatifT a akjMa fl MdMRMck wat het daa wells 0MBt dese ItM dfccM die tet wU Htdragfn tot optosdng Tan de kMi waariB Karaf ti gataakt tot ace beMaaea oordeel n het 0 ttU AU bet litD aat kaa hebbiea dea lecer een niteenxetttng van hand voer te legcaa welke het deer den partyatrljd verboebeldi wU leloe i ggtgenai kaa TerheUtetaa D aduthrer deier artikelen 1 1 liet luttloaaal aoeiallme nlet ataat taf eaover datgene wat K democratische Tearraderéa habbea gewild ea tot stand gebracht M bet veeleer de sratkese de banaaiïisehe samensmelting wil tün van eerit in het Uberale ea daaraa ab reactie daarop in bet tijdperk eeaiijdig antwikkelda It Asnlle soeialisstie gfaig alt vaa fi lafe xtc = patroon arbeider ie sympathie aan de t de van 4 ttroon g wü de samenleving yaa de jil i jde an was het Uberale t dWiklÉTdoor gekenmerkt dat de prin le liberaal alle sociale voOTzieHi meende te moeten dverleten k1 particuliere initiatief De con j ve liberalen hebben zich in de e heiit der 19e eeuw krachtig gelegen de toen opkomende sociale ving De doctrinaire liberaal bcuurde de wet meer als een soort p kwud als een overigens ononttKfflbtre belemmering van deburpUike vrtjheid niet als sociale zelfIkipüM door de burgers zelve ge es door hun medewerking actief fM tot stand gekomen Cort ai der Linden eén der in z n tijd wniitttrevende liberalen heeft de so Ueving eens verdedigd met dit dige argument dat men in JUditing en beleid der liberale tipsrtU kan aantreffen Hij ft daar dat door de staatszorg Klke de willekeur van sommigen de weikgevers aan banden legt SUDMtderen = de werknemers de Ifieid kan worden geschonken Geen Ipoor van een sociaal beginsel beaitwoordt aan de n deme beliftm treft mm in dit argument i bet 11 geheel opportunistisch geit net de sympathie aan de z de n den werkgever Immers socius ikent deelgenoot en sociaal islulve op de wüze van deelgenoch Ontneemt echter de wetgever aan iéne partij den patroon iets om het de andere den arbeider te schen dan moeten beiden zich daardoor k iiim vryheid gekwetst voelen de M omdat hem wat afgenomen wordt z n zin de ander omdat hem lesdionken wordt Want geschonnijlieid wordt als onvrijheid ge li een afhankelykheid van den ker De liberale sociale wetten witten derhalve op de verkeerde geile dat aan de ééne zijde de macht tWMkgevers of patroons door den Wlever wat moest worden beknot en d andere zyde de arbeiders met vrijheid moest worden begifOit de beide partijen zich dSar Uenninst socü of deelgenootei Si ligt voor de hand Toen dan rbeider in het politieke tourMet behulp van zyn stemmen srheid meer en meer macht l over hen die hü als zün tegenÜ zün vüanden bescbouwdev fc sociale voorziening een an er t krijgen emocratie verdiept de kloot patroon en arbeider met de flilntkie aan de zDde van den ar tsriten waanmder de deroocia r oeiale wetgeving kwam te staan d t der tegeaistelling zooals deze J J door Marx in ztjn meerwaarde jT rerder was uitgewerkt De ar2 voelde zich als de uitgebuite proZ die zooals Marx schrüff een 1 van zün arbeidsdag besteedt Jjoortbrengen van meerwaarde Whchillende personen de z g onder verschillende voor U onder elkaar verdeelen De daarentegen voelde zich als die zijn liberale vesting tegen 1 züner vöanden had te verl ij De onder socialistischen druk i We regeeringen gingen nu in met de liberale zoovéél l ociale voorzieningen treffen del eenzijdig gericht waren lU k werknemers en oelangen der werkgevers De n dan ook als vijanden der J n door een leger van ambte J en gecontroleerd die tevens s in bescherming hadden te De sociale wetten legden welHn i i PMtüen naast rechten j2 op maar deze Isat door den werkgever vrüwel de werknemers waarop de Pf=t ch geen verhaal had j mk ontdoken worden ociale wetgeving groeide op UU tot een samenstel van l i le door een a ge al ordüningsbeginsel en niet Bit h t gevoel van gemeen u t dat van vIjandscTiap Die wetten hebbrai zonder twyfel hun nut afgeworpen maar dit nut stond niet in verhouding tot de kostbaarheid der wetten Wat overigens van een waariyk sociale wetgeving verlangd moet worden werd niet bereikt dit namelijk dat werkgevers en werknemers zich socü deelgeno ten wisten in één gemeenschappelijk werk De kloof tusschen beiden bleef en werd priri cipieel niet overbrugd Al ging in de laatste jaren het overleg tusschen de by een kloof belanghebTaendede vakvereenigingsleiders en de werkgevers iets vlottar zij bleven aanHberders van twee aan elkander in beginsel vüandige kampen Het nationaal soeialisme wil den kloof overbruggen Werkgevers en werknemers sijn deelen eener arbeidsgemeenschap 0 Het nationaal soeialisme nu beoogt allereerst de overbrugging van de kloof tusschen de t eide partijen van het arbeidsproces Het Jjeschouwt hen niet eenzijdig als vüaAden ook niet eenzijdig als vrienden nflaar als vijandige vrienden anders gezegd als werkgenooten eener gemeenschap die binnen deze gemeenschap ongetwijfeld verschillende belangen hebben echter zoo dat deze in beider bewustzijn door hun gemeenschapsgevoel overkoepeld woiden De werknemer heeft i us ongetwijfeld in de nieuwe sociale ordening ook het recht zijn billijk deel van de winst in den vorm van loon of toeslag te vergen de werkgevers heeft evenzeer het recht zijn onderneming zoo winstgevend mogelij te maken en als het kan zich daardoor rijkdom te verwerven Maar van den werknemer wordt daarvoor ook geëischt dat hij zich met volle toewijding geeft geeft aan zijn werk van den werkgever dat hij op vriendschappelijke wijze dezen arbeid waardeert en op menschelijke wijze bereid is i kening te houden met de verschillende capaciteiten zijner werklieden De sociale ordening van het nationaalsoeialisme bedoelt dearom zoowel een zoo gering mogelijke ordening in het belang van den werkgever evenals m den liberalen tijd als een ordening die gericht is op de belangen van den werknemer evenals in den soc dem tijd Maar als het over beide l elangen hcengrijpende gelden bij de nationaalsocialistische wetgeving deze beginselen le t door de sociale wetten zoowel de nlzondere als de nationale arbeidsgemeenschap zoo goed mogelijk gediend worde en 2e dat allen die bij het arbeidsproces betrokken zijn van de belangrijkheid van dit eerste beginsel geheel doordrongen z jn Dit houdt uiteraard in dat een veel minder strenge ambtelijke controle noodig zal zijn en de samenwerking als werkgenooten veel meer aan de partijen kan worden overgelaten Meteen echter eischt het een buitengewoon strenge bestraffing van hen die zouden trachten van deze afwezigheid van controle misbruik te maken teneinde zich ten koste van de andere party te bcvoordeelen Want dit zou niet alléén die ander partij maar tevens de kleinere en grootere gemeenschap treffen Werkgevers en werknemers als vijaniBge vrienden Strijdt stttkt beider lelfbewnstxiitt Door de sociale ordening van het na tjonaalsocialisme wordt derhalve de krijg tusschen werkgevers en werknemers niet gevoerd ten koste van het bedrijf en ten koste van den staat maar juist te hunnen bate Want strijd blijft er moet er blijven ook binnen de bedrijven juist omdat aan dezen strijd beide partijen hun kracht en hun zelfbewustzijn sterken Maar hetlblijft een strijd van socii van cotnpagnons van genooten of kameraden die dat wat door hun strijdend samenwerken tot stand kan komen de arbeidsgemeenschap namelijk erkennenals de voorwaarde voor l eider best36B I e sociale tegenstellingen die us in de vorige periode zijn uitgeweM komen in de samenleving welke éclt in den geest van het nationaal socialis me organiseert tot synthese De na tionaalsocialisten beschouwen daarom hun stelsel als een hoogere eenheid een vorm onzer samenleving op een meer ontwikkeld niveau voortgekomen uit twee geesteshoudingen die zich als eenzijdigheden niet konden handhaven een verbroedering dus van liberalisme en democratisme BUITENUND DUITSCHLAND De voormiilige Poolsche staat BET AAN DIJR8CBLAND GETROKKEN GBONDOEBIED De Voelkisehcr Beobachter schildert in een extra lleridit it Krakau de positie van het gouverne mentgeneraal Daarin wordt eerst geconstateerd dat de door eigen schuld ineen estorte Poolsche staat door het grens en vriendschapsverdrag tussehen Duitschland en de Sovjet Unie geliquideerd werd Het blad wijs op de recente verklaring van den gouverneur generaal Ir IVank dat de Poolsche staat voor itijd heeft opgehouden te bestaan Drie phasen van ontwikkeling voor de positie van de Poolsche gebieden tegenover het rijk worden aangegeven Eerst waren de door Duitschland geleide deelen van den vroegeren staat Polen een door Duitsche militairen bezet gebied dat staande onder Duitsch gezag buiten de grenzen van het rijk bleet Toen op 26 October 1939 het militaiie bestuur door den tot gouvemeurgenerakl voor de bezette gebieden benoemden rijksminister dr Frank vervangen werd begon de tweede phase in de ontwikkeling van het gouvernement generaal Zij werd gekenmerkt door een verdere werkelijke aansluiting van dit gebied bij het Duitsche rijk Thans is een derde phase begonnen Het land heeft het karakter van bezet gebied verloren De betiteling gouvernement generaal is definitief en blijft de eenige betiteling Het gouvernement generaal is thans een bestanddeel van de groot Duitsche machtsuitoefening geworden Aan het hoofd van zijn vier districten Krakau Warschau Lublin en Hadom staat voor elH een dfetrictshoofd die den titel van gouverneur heeft De leiding tusschen het Duitsche bestuur en de Poolsche bevolking wordt uit sluitend ondeidiouden door den Kreisl auptmann die den Poólsqhen burge meesters aanv yzingen geeft en van hen de wensch der bevolking verneemt Men zilt hierin betoogt het blad de duidelijke scheding tusschen de Duitsche leiding en de twvolking AFRIKA Egypte en de oorlog ENGELAND ZOV Or OrENLUKX DEELNEMING AANSTUREN Volgens uit Caïro ontvangen bc richten wijzen de voorteekenen er steeds meer op dat de Britsche poh tiek thana de openlijke deelneming van Egypte aan den oorlog noodzakelijk acht meldt het O N B uit Rome De bedreiging van de Britsche positie in het Oostelijk bekken van de Mid dellandsche Zee door de Italiaanache troepen aan de grens van Lybië wordt in het Britsche Itoofdkwartier te Caïro thans zoo ernstig beoordeeld dat het besluit genomen i eenige gemobiliseerde Egyptische divisies naar het LybischEgyptische front te zenden om de Engelsche en Indische for maties te ontlasten Dit plant beteekent eeri openlijken breuk van het Engelsch Egyptische verdrag van 1936 Naar het zich laat aanzien dreigt er thans in Caïro een hevige binnenlandsche crisis te ontstaan daar gezaghebbende Egyptische kringen vooral koning Faroek tegen de Engelsche plannen gekant zijn bene RUSLAND Nil nisi DE SOVJET UNIE RN TROTSKI Het overlijden van Trotski wordt heden in de Moskousche pers kort vermeld Het officieele partyorgaan de P r a w d a bevat een commentaar waarin Trotski op de scherpste wijze als een internationalen spion vijand van de arbeidersklasse en van de bolsjewistische partij wordt gecritiseerd Hef blad noemt hem een Judas dit een slachtoffer geworden is van zijn verraad zün laaghartigheid en zijn misdaden AMERIKA MILITAIRE RE8FI KINGEN TUSSCHEN URUGUAY EN VER STATEN Naarde New York Times uit Montevideo meldt is er in politieke kringen aldaar sprake van de mogelijkheid van militaire besprekingen tusschen Uruguay en de Vereen igde Staten De Vereenigde Staten zouden reeds een volledig plan hebbeft voorgelegd dat voorziet in een nauw contact tusschen de generale staven van bei de landen en zelfs in het zenden van Amerikaansche landings troepen Bij de regeering van Uruguay treden echter b lwaren naar voren FRANKRIJK büe n De ministerraad DE ONDBRHANDELINOItN R WIESBADEN De Fransche ministerraad heeft gisteravond naar uit Vichy gemeld wordt een verslag aangehoord over deh stand ier onderhandelingen bü de wapenstilstandcommissie te Wiesbaden Voorts werd het voorstel tot oprichting van een nieuwe organisatie van oudstrijders goedgekeurd De nieuwe organisatie zal heeten het legioen van Transche frontstrüders FIBN Engelsche nnilitaire deskundige heeft dezer dagen zijn oordeel gegeven over de Duitsche tactiek in den oorlog Hij schreef in de Sphere het volgende De Duitschers doen altijd wat vanzelfsprekend is maar nooit wat iedereen als vanzelfsprekend verwacht Dat wil zeggen als zij iets gedaan hebben vindt iedereen het heel natuurlijk maar het is toch altijd anders dan men had gedacht Zoo is het nu ook weer met den aanval op Engeland Men had zich in het hoofd gezet dat er kort na de ineenstorting van het Fransche front een poging om te landen zou worden gedaan Die landingspoging is niet gedaan en komt voorioopig misschien niet eens Het blijkt echter dat de Duitschers Engeland enortne schade kunnen berokkenen door gebruik te maken vail hun vloot van kleine schepen boven en onder water en van hun machtige luchtvloot ZAL GRAZIANI BESLISSEN dulkbooten aanvalswapens waartem men met oorlogsschepen niets uilricht Het luchtwapen reikt tot achter Ierland en de situatie is voor Engeland dus heel wat moeilüker Brj de Engelsche blokkade sluit de Italiaansche aan die enkele dagen later afgekondigd werd en die in het bijzonder de Britsche kusten van de Middellandsche 2 e de Roode Zee de Golf van Acien de kusten der Koloniën in Afrika en de kust van Egypte tot permanente oorlogszone verklaart Ook hier dus niet louter afsluiting en onderzoek van schepen op contrabande doch bedreiging met vernietiging zonder verdere waarschuwing Dit past in het DuitschItaliaansche strüdplan dat het Britsche Rük in zijn kern wil aantasten en zün verbindingswegen geleidelyk wil schoonvegen TERWIJL de Duitsche vliegtuigen aanvallen ondernamen op wat den Bngelschen aan de Zuiden Oostkust bij de verdediging van dienst kan zün vallen oorlogsschepen en vliegtuigen de schepen aan die materiaal eg voedsel aanvoeren Een week geleden is de totale blokkade tegen Engeland afgekondigd In een grooten vüfhoek liggen Groot Brittannië en Ierland besloten en al wat daar in of uitvaart wordt met vernietiging bedreigd In 1917 was Engeland aan den rand van ineenstorting Duitsphland berchikte t ijn alleen over duikbootcn Nu heeft het behalve Het Italiaansche front loopt van Gibraltar tot Hen uiting van den Golf van Aden Aanvankelijk leek het of Italië oii verschillende plaatsen tegelük tot iiet offensief zou overgaan maar het is duideHjk geworden dat men is bVgojjnen met d n oosteliiken vleugel waar Eritsch Somaüland in ruim twe weken werd veroverd Den 5den Augustus tegon de gro te opmarsch op 11 Autnistus kwam het gros der Italiaansche troepen in contact met de Britsche hoofdmacht op 16 Augustus begon de groote aan al den Ifd ni wss de c r3 e vcrd linie doorbroken en begonnen de Brit BALKAN De BulgaarschRoe meensche onderhandelingen SPOEDIG RESULTAAT VERWACHT De territoriale vraagstukken tusschen Bulgarüe en Roemenië definitief beslist verkondigen de Bulgaarsche bladen heden in hun berichten uit Krajowa over den stand der Bul gaarschRoemeensche onderhandelingen Het blad S o r a schrüft zelfs dat de Bulgaarsohe delegatie wellicht reeds de volgende week met resultaten naar Sofia zal terugkeeren Het blad Utro schrüft dat aan Bulgarije de geheele Zuidelüke Dobroedsja zonder eenige verkleiiüng van dit gebied zal worden afgestaan Korte berichten Volgere berichten in de Noorsche bladen zal de haven van Drontheim worden vergroot Daarmee zullen oude plannen worden verwezenUjkt dié reeds sedert 1932 hebben bestaan zonder dat men het eens was geworden over de vergrooüngen welke in de haven noodzakelük waren Het hoofd van het burgerlükebestuur van Luxemburg heeft bü verordening alle politieke partyen des lands ontbonden Pogingen om prganisaties ter vervanging te vormen ofeen nieuwe politieke partü op te richten worden liestraft Aan boord van het Amerikaansche vrachthschip Exeter dat heden uit Lissabon in New York aankomt bevindt zich naar Asfiociated Pressmeldt voor 2 89 millioen dollar goud van de Portugeeschhe bank voor de Federal Reserve Bank Het vrachtschip Exochorda dat Donderdag uit Lissabon is vertakken heeft voor 2 9 millioen dollar goud van de bankvan Portugal aan boord Het C anadeesche vrachtschip Geraldine Mary 7244 b r t is volgen het New Yorksche scheepsregister aan de kust van Ierland tot zinken gebracht De Deensche Rüksdag is büeengeroepen op Woensdag a s Op deagenda staan eenige wetsontwerpen Het belangrykste ontwerp dat de regeering wil voorleggen zal gaan overde kwesties van den broodprijs samenwerking op velerlei gebied onmogelük maakt n was het gcmcenschapsbescf veriv akt en werd l t individueele belang vaak geplaa t boven dat van het gemeenebest Aldus woekerde de geest van compromis voort welke neodzakelijk ten gevolge had dat overal concessies werden gedaan en ten slotte vele maatregelen en beslissingen het karakter van halfheid droegen Men miste zekerhe d en doortastendheid er raakte telkens verstikt in een onbeperkte detailcritiek In tüden waarin men zich in snel tempo moet aanpa sen aan de nieuwe verhoudingen is zulk een methode niet gewenscht Dan moet allereerst overheerschen een intensieve wil van een ieder om samen te werken voor de grootste algemeene bc angen welke op het spel staan Ten slotte wenscht de Nederlandsche Unie een ieder te overtuigen dat vernieuwing op velerlei gebied nooHzakelyk is Dit houdt niet in een afbrekende critifk op hen die in het verleden de leiding hadden maar bovenal het wekken van het inzicht dat door de gewijzigde omstandigheden en door de revolutie die om ons heen woedt ook Nederlan zichre f moet leiden In de napste toekomst zullen wü op verschillende wijzen de aloMneene liinen van ons programma nader toelichten Alleen ten aanrien van het staatkundige deel zal de Nederlandsche Unie rich voorioopig niet scherp kunnen uitspreken omdat Irü zich op het standpunt stelt dat gedurende de bezettingsoeriode het geen tijd voor verwezenlijking van cssentieele wüzigingen is Dit neemt niet weg dat men naar onze meening in deze periode zich ernstig heeft te beraden over een toekomstigen staatsvorm en dat het noodig kan zim om ook op dit gebied geleidelijk ook het volk door voorlichting voor te bereiden Daarom 7al de Nederlandsche Unie zichzelf ook intensief met de bestudecring van deze vraagstukken bezig houden BINNENUND In elk gevel zün wü at Jheening dat er ook op staatkundig terrein veranderingen moeten komen en dat het huidige stelsel van poliiieke partyen Veranderd dient te worden Een belangryke ve slerking van het c rtraal gezai acht zü noodzakelük en zy verwacht dat onder een versterkt centraal gezag zich gel idelyk langs nieuwe bii en een organisch oogebouwde volksinvloed zal ontwikkelen De Nederlandsche Unie Het luisteren naar verboden zenders ARRESTATIES TE UTRECHT De laatste dagen heeft de Duitsche Sicherheidtspplizei te Ufreeht eon aantal arrestaties verricht wegens het luisteren naar buitenlandsche zenders Gisteravond zün twisc personen die naar Londen hadden geluisterd in hechtenis genomen EEN EIGEN ORGAAN Verschenen is het eerste nummer van D e l n i e orgaan van de Nederlandsche Unie In een inleidend artikel betoogt hetdrionanschap dat na 14 Mei een soortluchtledig was ontstaan tusschen den bezetter en het Nederlandsche volk en voorts dat tot ons volk reeds spoedie was doorgedrongen dat wü aanden drempel Van een nieuwen tüd staan JONGEN ONDER DEN TREIN Gisteravond om kwart voor tien is door d laateten van Boskoop komenden trein p den overweg by de splitsing der spoorlynen onder de gemeente Moordrecht een 15 jarige jongen die per fiets den overweg repen en op slag gedood De ünie leidinf nu wilde dit lucht ledige vullen en voorts alle landgenooten opwekken tot de grootst mogeluke eensgezindheid in dese tyden Het artikel zegt dan o m rir Met erkenning van het goede dat er in het verleden is tot stM d gekomen wilde men in üe Nederlandsche Unie de verdeeldheid bestrüden die helaas in het verleden was onUtaan Door grooten welstand en doCir verregaande eigengereidheid welke nuttipo ten hun uccesvonen terugtocht Weldra was Berbers veroverd De val van Britsch Somaliland heeft dubbele beteekoiis Engeland is de posten kwüt die het daar tegen het einde der 19e eeuw neerzette om den weg naar de straat Bab el Mandeb te beheerschen Nu bezit het nog slechts Aden aan de Noordzijde van den trechtei die de schepen uit den Indischen Ciceaan opneemt om ze naar de Roode Zee en het Suezkanaal te leiden Aden ligt echte nog ge uur vliegens van Berbera n de zeeweg naar Indië wordt in het Oosten bedreigd In de tweede plaats is de verovering van Britsch Somaliland van belang omdat Italië nu de handen vrü heeft voor actie in de richting van den Soedan en Egypte Het kan nu niet meer in den rug bedreigd worden als het groote tochten gaat ondernemen De plannen daarvoor schünen te bestaan Een Jtaliaansch ti dschrift meent reeds te kunnen voorspellen dat de beslissing zal vallen dobr Graziani den Italiaanschen opperbevelhebber in dat gebied T NMIDDELS is in Oost Europa een groote beslissing gevallen Polen is by Duitschland ingelijfd Verwonderen zal het wellicht weinigen maar toch bluft het een gebeurtenis wanneer daar gezegd wordt dat Polen nooit meer als zelfstandige staat zal herrijzen Men kan zeggen het heeft niet de kimst verstaan met een machtigen nabuur op goeden voet te leven Het heeft zün kans gehad en voorbü laten gaan In zoo n geval i de geschiedenis een harde leermeesteres die geen genede kent Geld en goedereninzameling ALLEEN MET TOESTEMMING Openbare geld en goedereninzamelingen in den ruimen zin des woords mogen volgens een verordening van den Rykscommissaris voortaan slechts worden gehouden met toestemming van den procureur generaal of indien de inzameling in het ressort van meer dan een gerechtshof wordt gehouden van het departement van Politie De toestemming kan afhankeMjk gesteld worden van de vervulling van voorwaarden LUCHTVAART Verkeersvliegtuig verongelukt LOT VAN M PASSAGIERS ONBEKEND Het gisterochtend om acht uur van Boekarest naar Weenen vertrokken verkeersvliegtuig der luchtvaartmaatschappü Lares is ten Oosten van Arde in het gebergte in en zwaren storm geraakt Het toestel moest een noodlanding i aken waarbü het vernield werd Omtrent het lot der passagiers en bemanning in totaal 21 personen zün nog geen büzonderhcden bekend VcMiien dooden Het vliegtuigongeluk waarby een Roemeensch toestel van de lyn Boekarest Weenen is vergaan heeft naar thans bekend wordt veertien dooden geëischt De namen der omgekomenen zyn nog niet bekend Voorts zouden vier passagiers zün gewond De plaats waar het toestel is neergekomen ligt hoog in het gebergte Op een afstand van vier uur gaans wonen pas de eerste menschen zoodat de l erging en het verdere onderzoek geruimen tüd zullen kosten Naar het schynt heeft jich tüdens een hagelstorm ijs gevormd op het toestel en is het by de noodlanding vernield Onder de passagiers bevonden zich de de directeur van het Roemeensche bureau voor vreemdelingenverkeer en vyf Roemeensche journalisten die uitgenoodigd waren voor een bezoek aan de I ipziger Messe benevens een aantal Duitschers De slachtoffers Naar thans vaststaat bevonden zich aan boord van het Roemeensche verIceersvliegtuig Boekarest Weenen 17 passagiers en drie man personeel Van deze twintig personen zün er veertien gedood en wel de geheele bemanning zes Ryksduitschers twee Volk duitschers en drie Roemeensche passagiers Een Ryksduitscher een Volksduitscher en vier Roemeensche passagiers werden gewond Onder de dooden bevindt zich ook de hoofdredacteur van het Roemeensche financieele orgaatT Argus Petrovict Naar Mijkt is de directeur van het bureau voor vreemdelingenverkeer in het minittar van Plr paganda Corbu slcchli gewond Onder de vier ipwonden bevinden t ch voorts twee Roemeensche journalisten die evenals CorbB en de omgekomen Roemenen Petrovici en Kerciu op weg waren naar d Leipziger Mcsae De oorzaak van de ramp wordt aof door een ootnmissle van het BoemtcBsche ministerie van lAiehtvaart derzocht