Goudsche Courant, zaterdag 24 augustus 1940

I ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1M6 £ cn en nutan Zen op 31 nader M 4 $ Maaa onder I4j 3 op 23 16 Maa b verpUclit te verdu i eren van LeTCUHiddcIciKi onsondergang tot zonsopgang i ENGELSCHE BOMMEN OPROtTERDAM ZUID Binnenland 2EEPDBTRIBUTIE md ingang van 1 Augustus Tien uheiden edood 19 grewond hebben doorgebracht naar de sUd van bliksem fetroffen daar juiat een hevi hun inwon ng terugstkeerd jonv eer woedde Verkoop en aflevei ing aan het publiek te m Vriidag a s stopgezet y gram scheerzeep per maand steld In verband htnnede wordt er p Cewezee daf schuurpoeder en an de remigingsmiddelm buiten deze diS1 tr baue rmOtm en dal deie artikelen dus zonder bon gekocht kunnen worden Ziekenhiuzea en sanatoru v aar het gebnuk van zeep om hygi iscbe redenen onvtrmudeltjk is zuUea op een d sbetrrfftnd verzoek in te dienen by le Iaatselulie distTtbutiediensten toewijiingefi ontvangen Eerste periode van 31 Auguatu t e m 24 Se H inber Evcrizoo zullen hotels restau rants ed waar regelmatig warme maaltijden worden verstrekt vooi het assciien van het linnengoed een toewtizuig zeep ontvangen nadat de betrokken instelling een desbet leffend verzoek heeft inge dieiul bij den plaatselijken distri buticdi nst Ëvcnwil zal gtn n zeep beschikbaar worden gesteld voot het lunigen van vaatwei Ji in hotels restauraiUs e d aarv oor reinig iigsmiddeicn Hunkin wor dtn gebruikt tn evcmfiin vooi het g ruik door gasten ui hottl ret taurants cafe s zweminnchlineen badhuizen ed Wasschei ijen zulUn vo r gezins asph bonnm van de betr kk n ge zinnen m ontvangst nemm en el een bon pei acht luiogiam droog vvasch goed Op een bon zal de wassvhcrij too gram waschpoeider kunnen be trekken Voor de rem ging van bet linnengoed van hotc s cafes zittapn huizen sanatoria ed zullen de wa siherijrn toewijzingen die aan dt e instellingen zijn vei stitkt in ont vangst nemen KAPPFRS 00tltti ttmataÊt waamoaend wm l f I at van Has Mjü erbeid es S rheep yMrt decH All ap Zaterdac 31 AuKwOiiB ta W k waMkn gemaakt net ffikuue aa nqi In itter foeje lg 0tWttrf aft b a nag wondea 0 ti Om U hevOTdeniB 4tet bij lltvMit ente dMnhutle llf dr AeMers er vsMaendc arril zullrn beschikken is het lAikelUk den verkoop en de afle gll aas hrl pabJiak van huishouding lachtr irrp tolletzeep vloeibare 00 teeiipnedrr acepvlokken zeMf lode waKibmiddelen waschpae0 awdirinale leep scheeneep en nnnemp rtop te zetten met lacaac m ZatrrdaK 24 Augu tu tot en met y0tl M Augustus a s ftoki II r i truiMtrs due met bi ig ilAc Mt iriotnde ii titM VitiOiXi Wjur ZIJ t VtfT tnj UB i xirroerku il komen MTam liMniuiAC kunnen indienen Déhirs oowel als htererkipper I krijgen toewiizingen voor de cheer zeep en vloeibare hampoo vtelke zij behoeven voor het chtren ef yras sthen van het haar hunner klanten welke toewijzingen afhankelijk 7ijn ge tcld van ha aai tal leden van hel bedier nd personeel waartoe ook de patroon gerekend wordt Zij dienen uh te veivQegen bii de plaat hike di tnbutiediensten vtaarbij de dretn butiestamkaarten van den patroon en het bedienerd personeel moeten voorden overgelegd alsmede de loon lusten van dat personeel Ten aar7ien van haarwaschmdde len ZIJ opgemerkt dat shampoo m poedervorm buiten de distributie valt Tm aiii I de liodfdujrtn der Keolijl ottril utit kan ii t volg nilwDrüw irndtjidtcld oor dt eir Ife di lrii ulitptnode Welke loopt m Ziitero ij Il Aui ualus tst en met QBUdag 24 iptimbtr as zal een udttVtfr tl wiutn bon van hit al lanMn disti iVulictionbotkjt naar kme Vdfi dtri vribruiker ntht g m op hil k jopni van 12Ü gram kiiKht udj 11 p f 2 keer 75 £ 1 am I il l2ii of 200 gram achte ftp f 2 1 p raiii zeeppoeder of ND jran Wo thpoedcr W aar de wpakkmi dit tdlaat kan de veirbniiiid 0 sfciwtnitht gedeelten an litVHUtaai rit ittvitlhedtn m com bsaut op n bor kooptn iKrandm ir distributie gebrachte ar tielen i biiaald de bonnen ditnen kpUkkir II ippakvellen welke in pleverd nniin trden bij de distri bttifdien ii r Cip basis van htt aan lil mgeUviKit Icrnen zullen dan toe Uangen i rden verstickt waaiup klirosEHi ir fobrikant en zetp kan iwden tttrtkktn De grossiirs mot l bij df I l talfctlirke distnbutitdicn Hl d € ii I r hir ontvangm totvvij atfn uv ivMiir legen vcrzameltoe BwiSen wilkt ttr aanvulling van kaïvooriad kiinrcn worden doorgc l fn 8an dl fatrikanten EXTRA RANTSOLVEN Kuidtren dat o 1 September 1S4 n let find var 2 jaar nog met hebben b riikl k men in aanmerking t twee txlia rantsoenen zeep per öistrituLw periode Kindt r j Un en de 2 jaar die op ISep tirlir 1140 dtn letTtijd van 8 JMriiiif niti hfbben bereikt komen a UBM i king oor een extra rant w per dretributieperiode Tti vtrkrijgirfi hiervar aient men f Of rwiitr vdst te stellen dagtn ertsen tot Qeo plaatst lyken dis InbuliedieijH t aer overlegging van ötdmnbutie tomkaart dn het de ftBdt kind Wt is et renQe J iaen tandartsen en Df ditjii i lin zullen evenals dit SCHEERZFFP Met betrekkmg tot scheerzeep is Ben afamOerti regeling grtrof fen Op nader aan te wijzen lionneii lal aan mannelijke personen die op 5 Augustus j I den leeftijd vaa IS jaar hadden kereikt 50 gram scheerzeep dan wel zoolang de voorraad strekt een tube of een pot sclieercrcrae per vier maanden ter beschikkmg wordeii gesteld ttm komdij m aanmerking voor tra rantsoen zeep van 200 pet niileij t t ger egc van den plaat wtn diiiributitdienst moeten kun anlocii f dat z tot eeo van bo a e a t df uitccorieen behooren zuljen ook zi hun dtstnbu toikauirten motten overleggen ei in het algemeen zy die W Wtrolecrd medisch advies extra ren leep l eboeven kunnen een 4i rtüe ricbten tot de plaatse dtttributiec ienïten J IS hvt ot Ixedoelmg een rege w t beschikbaar Jt vae exiia zeeprantsocnen ten van tien die als gevolg an J W rkzaamheden blootgesteld zijn M ondere verexBtmnigmg van li7 ol kJeedmg Uitvoerige iti de N i over deze regeling zullen J Wkort ir de pen gepubliceerd Detaillisten die scheerzeepboiincn oAtvanger dienen deze bonnen tei aanvulling van hun vooiraad cheer zeep door te g ven aan don grobsier Dtze dient de bonnen te plakken op opplakvellen ter veikrijging van een toewijzing in te leveren by den plaatselyken distributiedierst 6u wijze van uitzondering dienen dus niet de detail listen maar de gross e rs deze bonnen te plekken op opplakvellen BIJ DEN HANDEL AANWEZIGE VOORRADEN KN IKSna UNC£N i = vttc een ef meer der r emde zeepsoorten verwer fflen op aanvraag een toewtjzing k aa de sectw zeep van het 1 u voor Chemische ProducJrJ Cop van Catteoliurcli 16 te ah B jj fhrt selM oahou4len van gebtm geen xeep 1 eschikbaar ge Tot een nader te bepalen datum Itunnen de by den handel aan ez ge voorraden zeep van de oude samen stielliof met uitzondering evenwel van toiLetzeep en medicmale ze Mamede die zeepsoorten welke in de toekomst niet meer zullen worden aangemaakt alsnog op bon verkocht worden Per bon zal mogen worden betrokken 125 gram zeepvlokken of 25 gram reifwerkende waschmiddeten of 200 gram vloeibare zeep De to letzeep van oude samenstelhng mag uitsUotend verkodit worden teg r inlevermg vaa speciale bonnen vex toiletzeep welke uitsluitend rullen wolden uitgereikt ten behoeve van kinderen zidon artsen tandarUsr ca veeartsen Ook de medicinale zeep mag uitslui tena verkocht wolden aan hen die hi oor spedale bonnen kunnen inleveren Deze speciale lionnen zullen door de plastselyke distributiediensten alleen aan die personen uitgereikt worden dae aM deze ieep op medische irondoJ behoefte hebben en een gecontroleerd medisch advies kunnen overleggen Gistrt morgen omstreeks kv eit ovtr tien beeft een Eciüelscti oertel een tiental bommen laten vallen of den Schulpweg m het Zuidelijk deel van ïtotteiidani s Burger arbeiders waren daar becig met het bouwen van huizen en de boip men zijn op korten afstand van ka huizen ontple t Van de arbeiders werden er tten op slag gedood terw l 19 werkLedcn gewond weiden van wie enkele ein tig De duoden en gewonden z n iMai het Zuider2iekenhui gebracht De schade aan de huizen islttFnng aangezien xle bommen in de v Bmden er achtei op den weg en ittüf ie huizen teietht kwamen EmflQWery aan den Char loisehen dijk wind door booischerven en den luctitdrtik beschadigd Het dak werd gedeeltelijk vermeld alle ruiten werden verbrijzeld Van de t en bommen zijn er vier ntet ontploft TvkOe daarvan liggen in de rjnmiddellijke omgeving van de boer derij zoodat dere door de bewoners ontriumd moest worden Ook de twee andere blindgangers zyn onder bewaking gttekt Bommen op Bergen N IL Oisterochtend omstreeks twaalf uur verscheen een Engeh h vliegtuig boven Bergen yf bommen uertkn uitgeworpen Due hiervan kwamen ntet lot ontploffing zoodut het waarschijnlijk tjdbommen zim De matcrieele sehade IS zeer gerirg Persoonlyke ongelukken kwamen net voor Schip gezonken in HoIIandsch Diep OPVARENDEN GERED G ijtern iddag om i uur is me t het IIeilei a in zirht by den ttrekd im m het Hollatviseh D ep peronken het leepschip Rubens giuoi 11 18 lor van Je rtedeni Pluvier le Antwerpt kapitc r sth pptr Br th woonachtig te Capelle ad IJsel Alle opvartndtn yn r ei opgepikt door de l p boot Eem van P Sn t te Rotterl SiMFMVFKKTVG HriDFN I EDER E N S HOENBRAVCHES In ei n op 20 uguitus j 1 te U recl t gewiuden vergadering hetiben de af gevaard gdcn van alle b staande or ani ities in de buien ledcr y lioen en a iverwarte branches bts ot n dooT V ijzigmg van het statjjt van het sinds eentge jaren bestaande ton ictorgaan n o t ixdryf di sif mei werking te veqstrerkea docr n de le ding an dit instituut de be o gc iei3 te verleemi Voor gemten schappeluke belan n der branches op te kt men Geior i d werden de navolgende vakgroej t looLtolfenhandtl imandsche ha itn iandel e ati M he Hu denhandel lediiindustne ledtrmporthandel se ioeninduitrie schaf mimport an engroshandel ledernandel h cn andel iederwartn industne dnifriemenmdustrie en ethoenmakery Van al dt ze vakgroepen kan een vort aei wpórïiger tting hebben in het bestaur kot leden van het dagehji ch be uniwcrdtn gekozen de heeren P F Sthetrt n voorzitter L J l vtend al tn A V Sabel Tzn ter will mr H A J C Muvser be ait werd T i het ccretaria t dafe Bf ve tijd is op de Leidwhegracht 18 te Amsterdam Een btdriif van ongeveer 160 i0 roote en 1 le nt onri emingen Heeft hiermede de tieschikiting over en i porgani=atie welke gemeen chappe i r e ednjfsbi ni en ten overstaan van de ovTheid en hare injAellingen Kan behartigen DE NEDFRLANDSrilE ARrHITETTEX NAAR EFNHEID EN ORDENIN G De NedeiIandM he bond van bouw meestersfilden hield te Utrecht de V erde vergadering van den bond raad De voor itter constateerde m zyn openmgswooid dat eenheid ontiei de bero€Osbeocfenaren liet ontstaan en trevcn u tn aakt van de organiiaties der bouv meeslersgilden weshalve het con equtnt op dtn weg dier organ sa ties ligt om de universeele Nederland sche architecen organisatie mede tot slcind te brengen Een comtnii sie uit dne landelnke organisaties van architecten te weten de bond v Ne derland che architecten BNA het Nederlandsch Instituut van architecten NI VA en de Nederland sche bond van bouwmeestersgilden N B B G onder voorzitterschap van prof Zwiers stippelde richtlynen uit en ontwierp de statuten voor de nieuwe or gsnisatie In de nieuwe verecniging zal hiet slechts plaatslzyn TOor lien wier titel van architect of bouwmeester zal zyn beschermd zy zal ook afdeelingen van bouwkundigen bevatten zuode dege nen die wel het beroep mogen uitoefe nen maar met l t recht hebben ver kregen den titel van architect te voe ren Tenslotte betoogde het bestuur na drukkelyk dat de verorderung wel der titel doch niet het beroep van arejii tect of bouwmeester beschertt t lanlsliras worden voertuigen moeten rtstoken DR BOUW IN ONS LANB Na iyn tirugke r uu Fra i uie geV a igen thap ia af August Borms m ii andtren alom gthuldigd Thans kumt de oude Vlaamseht leider naar Wij vernemen naar ons land en zal hij preckbturltn vervulkn it s Graven hage Amsterdam Ludtn Haarlem tn Rotterdam Het IS niet de eer te keer dat dr Beirms na terugke r uit gev angenschap gthuldigd wordt Hy vytrd ii lül tt Brussel gtarrtatterd en na een opzien b rt nd proces waarui hy fel en harts Whtehjk de gtlijkgerechtightid der Nedenandsche taal m Beigie en den Ntderlandschtn volksaaid dtr i a mingen vtrdedigdtl ter dotjd veioor detld wi Ike strafT oi gt raagd werd veranderd in lev ernslangè gevangenisstraf Toen hy tien jaur attr dour dt Antwtrpcnaitn onuanks zyn vu lies van burgtirechtenj m liel parlement werd geluizin weid hu urn grootere beroering onder dt In den ochtend van dm IDden Mei an du Jaar wtrd dt mart laar vooiVlaanderen wederom gearresteerd ennaar FranKmk overgebiacht ia ée ansche capitulatie wtrd hy w etr mvryheid gesteld IITZENDING V AN NEDFRI ND SCHE ARBEIDERS NAAR Dt nrStUEAND Varwege het dcpar i h tni van So ciale Zaktn i het vtigenue sehrivtn aan de gemteiittbesitiien gt zonden Aangezien het kan vooikonien da tr inipürlen van Neder antl ene arbeiders na ir Duitsthlard net op den va tgt t uer ca um kunren vtrtrek Vin kurnjn dt by de erkver haf fut ttwerkgesteldt z g ze f tan tii die met en uitgesteld transport zu jtr worden uitgizonden ir moei ijkhedtn komen P Btdoeicje personen kunren na der datum waarop de utzerdng u p ddü hebben over het a gomten net meer wöroin te werkgistt d oaar ei w l ve schafflng otJttlen vaak t eenigfn af tai u var de wortrpaat e yn ge gen tn mtergcroemde artW ders crmicdt i k besch kbaar moetu b yven In verband hienrtd it fff va gekeurti dat oe zg zelfstardigti tie ir het biirbove i ti tmde givu Vtrkeirei gedarcndi di dagen d at zi gedwon gen athten op een u tgeotaid trar sport in oe stiunrtgelirg voor wnk looze arbeider kunhen woratn opgt nomen GEEN rXTRA BOTFJUIANTMJt N VOOIt LANDARBEIDCKS Van o f cieeie zyde wordt ons mede gedeeld dal het be ebt da ui aibeidci s tt t I September js aan spraak oudti kunnen maktT op eer ex ra boteref vettantaoen van iUt i onju st IS LanJarbedt weit aani in den hooibouw en innaai beider die zwam oogstweikzaamheflen viiiub ten kunnen tot 1 StpUïniber a uit lu tend m aanmerking komen voor een exu i breodrantsoen va DBCFSTAL VAN rAARDEm OEK Twee jnui airen a den Opbouw danst zyn te Amsteidam aantehou den wegens diefstal van t ee zakken paarde n oer uit Or mar ge aan de Vondeistraat Een der i ita ren werd in hit Vondelpdik cp ticeler daad be rap door twee age n tutn hij tweede zak voer tip n f e veivtii de De man bakende het fen en ver telde dat een ander hem gehoipen had Ook deze ii t lar s aai gel i ud i Bei n worden lieden voor den pfficiCT var Justitie gelci KAPITALE BOBBDEBU AEGEBRAIND G 7 eravond om kwart voor zeven br k waar cl ijnl ik deior hooibroti brand u t m dep liooiberg van den landbouvwr A C Spithovtn We k heven De bcig stond m eti t gw k ir hchter laaie I e met net gedekt kapitaie boeroery die op korten af tand V n den hoo berg stnat vatte na korttr t jd vlam en ging met dei gehecler vooiraad hooi en hoven c loie n an den inboedel kon een groot gedeel e worden geied MIJNEN TE WEStA PEU E Gikteion zyn te WestkapeUe twee mynen aangespoeld er tct oniploffing gekomen Een er van t ntp of c b I I et zoogenaamde ynertn tor itje aar veel seHiade werd aanfvrit ht aar ♦ lichtwochtershuisjes onder aar den dyk lerwyl aan dftn nooidkant van bet dorp v erscheideaèTniiten t mtits ten ontgelden Pei soonlijke ongeluk len kwamen niet e r De andere rniin exploideerde meer naar liet Noor d maar ncMie gerr scl sde aan Op l et Mgenblik ligj en nog aneiere my nen voor Wes kapflle Door het slechte weer is het met mogelyk ze te demon teel en ROTTEItDAMSCHE KINDFRCN l IT GELDERLAND TEBL U Gisteren zyn plus miru i 1503 Hntterdamsche k ndcrrn die een vaeartic van ruim 3 z week in Gelderland Welke Bon stribntie BROOD Met 3 genumMcMêjpnbbele bonnen van bet Be braMbanboekle25M graan rog p z br aad of iêm gram ander brood Elkdereokele bonnen IZS gram niggebraod af 100 gram ander brood v r de periode van Ih Aug t m sept e dagen extra gcMigheidi duur SUKER BOM We S 1 KG suiker geldig tot en met 31 Augustus BON No 74 KG eilra U 31 AagwtaH MEEL BOlTNo M 3 onsUrwebloem af tarwonaei af backweitmeel a roggebloeiif of roggemeel of zelfrijzend bakmecl geldis tol en met li September BOTER EN VET BONS 5 tot en met 12 van de boterkaart s gram buter gel dig tot en met Ig October BUNS 5 en 7 vaa de vetkaart ZCU gram aaarganae gesmol 250 gram marg irine of 250 gr boter geldig tot en met IS Oitaberi BUN vaa lie vetkaart 25 gr gesmolten spijsvet of 250 gram b er gcMig t m 1 Urtober BJUN S 9 t m 12 van de vetkaart tut en met ll 4 etober E OF KOFHE BON na S3 H mis thee of paMt kaffie fcldw ta ca met ia Augustus PETROLEUM PETKOLEIMZEOCL Peria4e V 2 L petroleum geldig vaa 12 Augustus t m 8 September GRUTTERSWAREN BON no 14 2 8 gram rijst r jstemeel i geldig tot en met S ptemberi BON na Z 2 gram kaver miait of haverv lakken of gart of grotten geldig tot en met 6 Seotember B i N iM 1 5 IM gram mauena vf grtcsmeel of pnddmgpoeder tot en met II Sept I BON no 110 leo gram macarom of vermicetn of spaghetti geldig geldig tot en met 11 SepL MOTORBRANDSTOF Tweede dMribntle periode loopt vaa 4 AHfHStas t m II Aagas KOLEN Totr M September kan men bu baadflana kaspen M v va het verbruik van Apnl 1 39 lat en met Maart 194 LEVERTRAAN AHeen op reeept vaa arts max ZM t e prr hoofd per week VOOR ONZE DIEREN HONDENBROOD BON No 1 12 K G groep I erC t M KG gr SI KO gr 4i 5 KG groep 5 3 KG groep 6 geldig l4it en met 31 AucaalM KATTENBROOD BON No 1 1 K C crldig en BWt 31 AacBsiat KOLONEL StHWABEIMSSEN BEVOBOERO De Fuiirer en opperbevelhebberder Weef macht heeft den c ief van denGencralen Staf bii den Wieermachtsbtvelnebber in Ned riand kolonelvan den Gfneralen btaf Sihwatjedissen tut generaal majoor bevordeadGencnal Schwabedissen ut smds 12 Juni j I l ela t met de demobilisatievpn de Nederlandsche Zee en Landmatht nONDERDJARIG BESTAAN VAN RENSOURP S tA AU I M CHOCO LADE ABKIEKLN Gistertm herdaeJit de N V Bensdorp t cacao en ctwcoladefabiieken te Bus sum het honderdjai £ bealuan van dit bedryf Hoewel de tAjdsom tandigheden leh met tot feestcliikheden leenen heeft de directie echter gen eend 18 jubiia rvs en die 50 40 er 25 jaar by de f r ma in dienst ryiv te huldigen KABIUBALLON ONTPLOFT Te Woerden werd een ïngehwhe ka belbillon waargenoiren Toen de bal Ion boven Harmelen was gekomen sloegen er plotseling vlammen u t waarna een ontploffing werd gehoord Waantl ynlyk is de bcUon do r den RADIONIEUWS NCBV i ï Ge 1jd n uzi nTi p a urn VPRO l M Kerkdwn II Kmd rhaWuur ATBO l S Cr mofoonn ii7l n IW I e Romaiit s u i lc 3w Boekbr f r f A OA uM k7Ï ï 1 Un lil Haiiroij Siiler ut ScIukiJE Ncav C Kudt tt UZ ek lopn I S 15 Vtfkc ijk ch K s liin A N P 5 3e G Mf K k A VR 0 OO Puiitj o ke t 38 Bqiorlaei SM Be l l l i ANP 15 e tmo 2Drk r L S B nchtCT ANP KOOTWIJK I J5 M KRO ïï r L B iichteTi Fn ch T36 V lj bemnn dtri dii IW Oe M I Sja i J MCnuü k k 12 MB OU Du lMh IH Be i i AVP 1 M C aululoorimi fk tM r 1 n Dl r Z 15 Gn i ofo tk llj ii n 11 tngc h 3Jn KRO Svm phor cjirk t li De MteSi a cr 4 3 KHObi pt o ur orie ti $ 15 W 1oikc1i S ddrlitir l nre ANP 5 0 c ofoor k 15 Be 1 jtm Fi eo 1 iti Mus 1 G n loonmuzck MB icl l n i II Bf thi 1 A N p II10 ft tillen l ti 130 KRO k t 9V5 Wij i len d ddj 11 O B ch m Di cl 10 J5 Be i 1 n ANP III ao Kl 45 a cl En fi l II3S 1j J en LIJ IJ BejitMMEn h Maand i UtAUEBMas JAAKSVLLD 4114 M 1 VAaA 11 eraa Gra ofooQ M Btncller AJw p V PBO 1 1 Ml Mu S I I d t V ARA MU Decl r M30 E rg en pijro UM Oei in üi 11 21 O 8 4K 1 u Be c u n IJ 1 A A est 1J 4S B 1 r ANP lao CAm tuon euj vk I 15 V VRA Ke n 2J0 Piurrfjv diad t er k ai oiow wek 10 tle i 1 T e S ie Gia nofoonv uzieK 4aO Vuor dt k deien 4M prfe p j Is Berber ANP Jj VAFiA St IJk i e M F rer ld ir In u Voor d k de en V a er va n tsï ANP ij Be 1 en ï Il f amofoor 3 UZ ek T 39 W u ti f 1 u f XWI Be icbt AN P 115 VARA ke SM Rad o innt 1 S De R I r lOOO Or n ofoo uue 10 1 10 3 Be Itl in ANP tl Bijit rg KOOTWIJK ISTS MWt RV 7 0 B ici m Du tfcll 1 Be Lh r Fll f 1 JO foei 1 izVK 8110 E t enANP SM Se fUezirg on n ed LZS tx V de ï uj tek pa B XS e idt d mmi k 9 ae ooi puiiM et f aiuol or u cloon Geatae i k lifHlcrer r II 3 1 e n r x e II 15 B ci n Fr Il 3 Car e t t e en grn j o 1 T P n D Mj U 15 Be it r A P 1 00 c amo omnn uzlck 1 3a V caa c e l nt I arwtbe e d re ee a elt 200 B d rt D 1 IlSOai eic 1 15 Be Cl en Lr tóe c 3 31 Ka f z ekI t e eCt 1 al ufoormviz ete 5M he t euU M S 15 Ber c + en A N P S 3 M lo Cj i r i cfof ek SI 6 31 b i en Et g eo 4 V 4eV D g AVP Ij Bt cl en TJO Kepu aa f rui ek 14 Benebtca Outtach I 15 B rtehten ANP 30 Be cl ten Fr e 43 Xst cüRM e 15 Bencï m E r S M Cuiologr wek 10 amet en O 1115 Bei h t A N P M S 1 41 Be c r £ nï tl tl 1115 1130 1 1130 en IIV IJ Benchir Enfctcn RECNTSZAKtN Beieediging van de Duitsche weermatht SOLOAAT VAN OPBOltVDIlNST tEBOOUOLnj Het Du taihe krygsgererfit neeft g teieo m de zaal van het Am emsthe gerechts iof de eerste zitvmg geloeic on ter behandeling van een a tetul taken Het gerecht werd gtoresideeru dror ar Lelimci n en beste nd voorti uit n ujuoe vem Scniwht en Obergi re iier Svl Kk Tcrecit stonden aiieieeiit de 22jar Se D H en de 20 ar ge 1 F beiden u at van den Opbou u egsi te tde e r ret p uit Viiüingefi en ï jf um f matig Beidt o di ei A onÓLn oo 4 J 1 3 1 bil etn ij i vagea p at 11 talaan te Ede tuei il jr ia meisjes H U en U R passeerden dia iet Du se lie soldaten oniÉ arg nadden Be den hadden de meisjta deswege bedrekgd teiwlj de verdachte H icb beveiden bele digend ov r de Duit he weernatht had mts laten ZQ ladden tttin de meisjes on ge7ei d dat hun namen enoteerd zouden worlUn en dat ij ais de Puit tht i uer weer veeg uden ryn een kopje kleiner gem ia vt zouden worden Te en de verdatnte H e e te da aanielager acht maanden gevangenisstraf teeen ver F twee maanden Bia ra dkanifr werd H wegens beleedigine an de Duitsclie weermatWveriiordi eki tet re maander gevangtniss traf terwijl F w n al ecn bedreig ng wa s ten laste g legd werdvrygesproken VALSCHC OBRrcnTEN NVEItSPREID Virvolgeiii flund terecht de 43 11 se agent van politie A G le Arrive tn wetjcns iet verspreiden van valst he gei uchteii Op 11 Ju j I had hy tegen eraand uit Vaav e i j pioken over geruch en o m i ver groole transporten Duitstlie dienst igeraars De verdai ite gaf dn fe t toe maar voerde tot iijn verontschuJdiging aan dat hu in Juli volkomen ui de war eva geweest door enkele sterfgevallan n jn f nm l e De klanklager verklaarde nicl a ia te Kunnen nen en dat veidachtei enuwguslel niet in orde rou yn giwieat Een politfmci m unitorm be iuort ntet heH eerste het beste kli t s iractje aan een vrcenidr verder te vertellen Bovendien kent de D i t he C T m K M g rn diens vveige r i ir Spr cise le e n jaar gtvarLfirriv r Het P nc 1 legde na rand a i den agent 7p maanden gev ang ni trar met sflrik van es weken vewrarreat