Goudsche Courant, zaterdag 24 augustus 1940

GOEDE BEDIENING DE TENNIS ENTHOUSIAST Maar hun prachtige kleuren zijn in vele gevallen een optisch bedrog DE VANGST Ik ben gisteren met luitenantVrolijk wezen visschen En heb je wat gevangenT Ja hem zelf Sontagsmsse met het bloote oog te zien zijn Deze riekschubben staan in verband met kleine klieren welke een aetherische olie een muskus vanille ook wel aardbeiengeur afscheiden Treden deze klieren in werking dan worden om het verdampen van de olie te bespoedigen de schubtwn waar zij in bosjes bij elkaar staan naar alle zijden uitgespreid Riekschubben komen alleen bij de mannelijke vlinders voor de geur schijnt als lokmiddel voor de wijfje te dienen ofschoon ook de wijfjes een eigenaardigen door de vlinders goed waarneembaren geur moeten verspreiden De klearen van ie eleugtU Heeft een vlinder door ruwe aanraking ilJn schubben verloren dan zijn daarmede tevens de mooie kleuren verdwenen Het zijn vooral de bovenste dekschubben waaraan het dier zijn kleuren te danken heeft de grondschubben zijn meestal grauw van kleur Nn doet zich bij de kleur der vlinder ea bl die van insecten in t alcemeen bet ei eB aardige verschijnsel voor dat die kleuren ntet altUd berusten op bepaalde Uenratoffea maar dat zU heel dikwijls worden te roonchija bracht door bet op eea bepaald wUw tarngf Maak je tooh niet druk vrouw Je wilde och zoo graag in alW kamera stroomend water hebbenff V rt H m Humor van over de Grens ONDER I ANDLOOPERS Maakt u zith met ungeruit wij nebben u verzekerd tegen inbraak HIJ KON LACHEN Vanmorgen belde ik=ergens en zei dat ik zes schreiende kinderen thuis had Toen kreeg ik het boek van Sneeuwwitje om ze zoet te houden SPIJT Hu hu Ik had toch Uever naar Parijs gewild Agent Wat is er t lachen meneer Slachtoffer Bi dien meneer het ik gisteren m n auto verzekerd HET SUCCES VAlf DEN ZEESCHILDER Het effect op den matroos bontagsniBse GOUDSCHE COURANT VAN ZATERDAG 24 AUGUSTUS l940 KLEURIGE VLINDERS FLADDEREN E R is zeker niemand die niet geniet bij het aanschouwen van de prachtige kleuren en de sierlijke teekenmgen op de vleugels van onze vlinders vooral wanneer zij niet lang geleden uit de poppehuid zijn gekropen en nog niet zijn afgevlogen Juist die kleuren pracht IS het welke bij menigeen de begeerte naar deze bonte fladderaars opwekt maar als men er dan eindelijk een in zijn bezit heeft blijken heel vaak de kleuren bij het vangen be schadigd te zijn zoodat er niet veel moois meer aan te zien is En mocht het diertje al ongeschonden in handen vallen dan blijkt toch hoe teer die kleurenpracht is Worden de vleugels wat stevig aangevat dan Is de fraaie kleur meteen verdwenen en een zonderlinge massa stof blijft aan de vingefs hangen Wat er is overgebleven is tamelijk on ooglijk geworden en wie het niet wist zou stel lig in zoo n verminkt beestje niet de kleurige kapel herkennen welke daar zooeven in alle pracht ronddartelde Ook aan de zoogenaamde afgevlogen exemplaren is het heel goed te zien dat de fraaie kleurenpracht heeft geleden en als t ware is afgestoten WmgeXt vol tchttbbetjtt Atalanta of Nommervlinder mtt dichtgeklapte vleagelt rand der vleugels zijn zy veel langer zelfs kunnen ZIJ daar geheel haarvormig zijn Soms zijn de schubben eenvoudig vlak op den vleugel bevestigd maar ook wel zijn zi met een ort steeltje in een soort van busje geplaatst waardoor de bevestif ng eenigszms steviger Is ofschoon nog altijd zoodanig dat zij heel spoedig loslaten Bij de bevestiging op den vleugel zijn de schubben m eenigszins onregelmatige rijen geplaatst en men t emerkt daarbij tevens dat men met tweeërlei soort van schubben te doen heeft een bijna alleen uit korte haast ronde schubben bestaande onderlaag de zoogenaamde grondschubben en een daaroverheen geplaatste laag van meer langwerpige schubben de zoogenaamde dekschubben De verschillende schubben bedekken elkaar dakpansgewijze zoodat de geheele vleugel er door bekleed wordt Een soortgelijk verschijnsel als bij de vogels waar de dekveeren over de donsveeren heen liggen Ee zijn ook nog andere schubben r 1 e kschubben sommige haarvormig andere vertoonen aan het uiteinde een soort van veder bosje Bij dagvlinders zitten deze riekschubben aan de bovenzijde der vleugels bij nachtvlin ders op het lichaam zelf of aan de pooten Soms staan zij afzonderhjk soms zitten ze in groepjes bijeen en vormen dan viitachtige ple kken welke Hieruit blijkt dus dat de mooie kleuren geenonafscheidelijk deel uitmaken van de vlindervleugels Heel wat wetenschappelijke onderzoekingen zyn noodig geweest om uit te maken waaruit de kleurenpracht bestaat Beschouwtmen het stof dat de vlindervleugels afgeven onder een microscoop dan bemerkt men dathet bestaat uit een menigte eigenaardig gevormde sohuhbetjes De vleugels zijn met dezeschubben aan weerszijden geheel bekleed Bijde minste ruwe aanraking gaan zij echter los zoodat ieder die een vlinder aanpakt talrijkeschubbetjes als fijn vleugelstof aan zijn vingershoudt t Deze schubbetjes m ooV rong eigenlijk haren zijn kleine vlakke dikwijls eenigszins langwerpig of ovaal gevormde plaatjes welke bij de verschillende soorten onder en boven vaak eigenaardige insnijdingen vertoonen Vooral de vleugelschubben van de nachtvlinders hebben aan den bovenrand eenige diepe insnijdingen terwijl de vleugelschubben van de dagvlinders juist daardoor gekenmerkt zijn dat ZIJ aan den benedenkant naast bet steeltje dat voor vasthechting dient een paar van zulke msnijdingen sinus genaamd bezitten Op die wijze onderscheidt men in de wetenschap schubben van dagvlmders van schubben van nachtvlinders ofschoon er ook onder de dagvlinderschubben enkele zijn die geen sinus vertoonen Voor de verschillende soorten vsin vlinders zijn de schubvormen wel eenigszins kenmerkend maar daarnaast verschillen de schubben bij Ieder Individu zeer veel in vorm al naar de plaats waar zij zich bevinden Vooral langs den