Goudsche Courant, maandag 26 augustus 1940

OUDSCI V i COllBAHT g andag 26 Augustus 1940 ij rgang No 2 M09 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN S Directeur F TIETER Postgiro 4M0O Bur Markt 31 Tel Ï7 ü yiül Nieuwe orde tpuderhandelingen tusschen Roemenië en Hongarije afgebroken Het Roemeensche antwoord op de gaarsche voorstellen was niet bevredigend Vermoedeli k worden besprekingen binnenkort hervet ÊÊ in het verleden I De geboorte van het christelijk Europa Worsteling tusschen Christendom en Heidendom De ond rgang van het oude Romeinsche Rijk ven en het gevolg daarvan was een hand over hand toenemende zedeloosheid want wat zou men zich nog bekommeren om wetten en menschelijkheid als met het leven alles ophield Daaiom was het devies pluk den dig de logische consequ rtie voor een menschdom zonder bovenaardsche idealen Dat hierbij Tie sterksten en de rijksten het meest genoten spreekt vanzelf en ook dat het gevolg was de diepste ellende voor de armen en slaven In deze maatschappij was het opkomende Christendom van de grootste sociale beteekenis omdat het t Godsbesef deed herleven en daardoor de laagste klassen ophief uit de ellende van haar bestaan terwijl het aan het leven der hooger op de maatschappelijke ladder geplaatsten weer inhoud en doel gaf Een der sprekendste symptomen van den ondergang der heidensche cultuur was de moderne geesel der geboortebeperking in de geschiedenis van alle beschavingen een bedenkelijk verschijnsel omdat de geboortebepenlung leidt tot verzwakking van volk en individu en tenslotte tot volkomen ondergang De St Caeciha kapel m de Cata omt en toen het Cniistendom nog ii n grooten strijd voerde met het heidendom Financied economische fouten Een ander symptoom was de voortdurende devaiuaUe van de munt welke een algemeene verarming tengevolge had Deze begon bij de kapitalistische klasse en werkte daarna door in alle lagen der bevolking lepwijl de middenstand geruïneerd wCfd De waardeverminderingen an de munt in het oude Rom w erden veroorzaakt door een A blslagen gebfbk aan economisch iijzfcht Het heeie pro ductieapparaait der aan Rome onderworpen v pré d was er slechts op gericht opofde heerschers te ven ijken De bejasïingtn waren zoo hoog dat zij aan de afhankelijke volkeren slechts toestonden om voor zichzelf het allerdoodigste te fabriceeren terwijl al het overige naar Rome ging dat zelf niet produceerde doch alleen maar consumeerde Een dergelijke roofbouw kon op den duur geen staHd houden doch de Romein vroeg zich niet af waar al zijn weelde vandaan kwam De legioenen zorgden ervoor dat de gelden naar Rome stroomden Ondernemingsgeest bezat de Romein evenmin omdat het immers niet noodig was een zaak te ondernemen en risicos te dragen wat verkwist werd werd niet meer aangevuld en er werd slechts gedacht aan het heden niet aan de toekomst Pluk den dag Er bestond geen credietwezen en CMARC VEHBUÜBEN TURKA SEVERW Het forum Romanura het middelpunt van Rome U den bloeitud van de heidensche cultuur lierdafmiddag werd uit Boeka li itmeld De Roemeensch Honcaarsche onlirliaadeliDEen in Tnmu Severin Hl hedenmiddag afKebroken Stefani meldde in een later belltki lUt Tumu Severin Om 14 nur H Tcrlieten de beide dele ties het gleis waar de conferentie werd ttoBden zy deelden mede dat de Hderhandelingen zijn afgebroken gel ia niet mogelilk geweest een i iid lag e vinden voor een overKBslemming tusschen de Hongaarnke en Roemeensche standpunten Antwoord niet bevredigend Hldat hel Hongaarsche memoran tgi Zaterdagochtend was overhan ifl sleldc de Roemeensche delegatie eeg antwoord op dat om 13 uur 45 aan il Hprgaarsche delegatie werd ver ilirtt Het Roemeensche antwoord hW vast aan uilw is ehng van bevol kin in terwijl de Hongaren niauwkeu mt voorstellen hadden gedaan betref tends de territoriale herzieningen De Itaijaren achtten dit lantwooid met bevredigend en de leiders der beide Wegaties besloten de onderhandclin p tt te breken met 3wi wensch een h gelegenheid te zuUen vinden 1 mr en overeenstemming Zaterdag li Bn 18 uur zou een eaaamuntque ka ie pers worden verstrekt 2Sater 1 tairrond vertrok Hory naar Boeda I tot en later zou het schip Sofia met de Hongaarsche delegatie uit Turnu Sewnn vertrekken Nieuw Roemeenseh voorstel ta 21 uur heeft zich de Roemeen 1 leider der onderhandelingen mi iter Valer Pop aan boord begeven j n het Hongaarsche s s Sofia ten I Mie een nieuw Roemeenseh voorstel I overhandigen Naar vernomen Wit behelst dit voorstel dat de on Wvindelingen verdaagd worden tot ioisdag en dat dan van Roemeen l zyde een landkaart zal worden Whtndigd waarop een nieuw e grens j W geteekend welke volgens de I WMenschc opvatting na voltrokken j Y llangsuitwisseUng tot stand zou f Wr Dm bevolkingsuitwisseling t volgens de Roemeensche opvat l ook de Széklers omvatten het van Hongaarsphe z nde tot dus I n 16 afgewezen Oe onderhande aan boord van het schip duren t het oogenblik nog voort Officieele verklaring terdagavond om 22 uur 10 heeft I dief van den persdienst van het i cMcH uni i ISria Örat AKUEJ j WmOEIN COnHfn t i i Iabao V TCMCSyUt 2 Hm r ï Roemeensche ministerie van Buitenlandsche Zaken den journalisten het volgende officieele communiqué voorgelezen uit naam van de beide delegaties Nadat de leiders der beide delegaties persoonlijk rapport hadden uitge bracht aan hun resp regeeringen over den loop der opdeï handelingen hebben de Hongaarsche en Roemeensche delegaties een derde vergadering gehouden op 24 Augustus om 10 uur 30 De delegaties kwamen overeen de Duitse taal te gebruiken als taal der conferentie onder voorbehoud dat het pfotocol der vergadenng van heden f zal worden opgesteld in het Duitsch en in het Fransch terwijl de Duitsche tekst als authentiek zal w orden beschouwd Minister Hory las een memorandum voor van de koninklijke Hongaarsche regeenng ter bestudeenng waarvan de vergadering voor twee en een halt uur werd geschorst Nadat de vergadering heropend was antwoordde mlnl ter Valer Pop op het memorandum dat m den loop van den ochtend was vooi gelegd door de Hongaarsche delegatie Gezien het feit dat men geen grondslag voor besprekingen heeft kunnen vinden werden de besprekingen op verzoek van den leider der Hongaarsche delegatie voor gesloten verklaard Hejt vooruitzicht bestaat echter dat de besprekingen in zeer korten tijd hervat zullen worden De Hongaarsche delegatie is Zaterdag avond naar Boedapest vertrokken Zij zou hebben voorgesteld Woeni dag a s de besprekingen voort te zetten en voorts het denkbeeld hfebben geopperd de eerstvolgende besprekingen in Szegedin te houden op Hongaarsch gebied Roemeensche kringen optimistisch De Hongaarsche delagatie heeft Turnu Severin Zaterdagavond laat per specialen trein verlaten om naar Boedapest terug te keeren De Roemeensche delegatie is vanochtend vroeg naar Boedapest vertrokken In officieele Roemeensche knngen beoordeelt men den stand van zaken optimistisch en verwacht men ondanks alle miMHijkheden dat de onderhandelinM rzullen worden hervat Hongaarsche delegatie emg Zondagochtend vroeg is Hory met de leden der Hongaarsche delegatie uu Turnu Sevenn teruggekeerd Onmiddellijk na zijn aankomst bracht hij den mmisterpresident en den tjunrster van Buitenlandsche jZak6n eislag uit msmet t p s 00 TASeuL Mines Ul BOtPfARCSt s KHONSTAOT i RÜkscommissaris in ZeeuwschVlaanderen BEZOEKEN AAN SLUIS AXEL EN HULST Zijn bezichtigingstochten door de Vedel landen voortzettende bezocht Kijkseonimtóbans rijksminister Seyss Irquart op den 25sten A 8 s Zeeuwsth Vlaanderen dat over Altlwerpen en Gent bereikt werd In Sluis werd de Rijkscommissans m het raadhuis der stad door burgemeester A F J Aernouts ontvangen die hem in een korte voordracht de ontwikkeling en den huidigen toestand van de stad schilderde In het vervolg van de bezichtigingsreis bezocht de rukscommissans Axel Daar werd hij in het raadhuis door burgemeester F Blok ontvangen die den Rijkscommisarris in een korte toespraak begroette Als laatste stad werd Hulst ezichtigd Ook daar liad een ontvangstplaats door den burgemeester deh heerB A Th M Truffmo met wien deRijkscommissans in een vrij lang onderhoud de vraagstukken em noodender stad besprak Na het be70ck aan de stad Hulst werd de terugreis aanvaard BUITENLAND DUIZENDEN BOMMEN OP ENGELAND Groote Duitsche luchtaanvallen HERHAALD LUCHTALARM TE LONDEN Volgers mededee ingen van het Bntsche ministerie van Luchtvaart heeft de Duitsche luchtmacht sedert gisterochtend vroeg herhaaldelijk het Zuiden en Zuidoosten van Engeland aangevallen Wanneer de eene aanvalsgolf terugvloeide kwam reeds weer een nieuwe aangerold In den namiddag hadden de aanvallen zich tot de vliegvelden in het Oostelijke graafschap Kent uitgestrekt Later had de vijand ook de vUegvelden rond Londen weer aangevallen Bovendien was ook Portsmouth weder het doelwit van de aanvallen der Duitsche luchtmacht geweest De Londensche berichtendienst deelt mede dat in Londen na het luchtalarm van gisteren ook in den afgeloopep nacht tweemaal luchtalarm geWaakt is Bovendien is een belangrijk gebied in NoordEnge land het doelwit geweest van een uitbreiden luchtaanval die tot vanochtend voortduurde Reuter verklaart dat de Duitsche vhegtuigen duizenden bommen hebben uitgeworpen In het officieele communique van het Britsche ministerie van Luchtvaart wordt verklaard dat deze aanval in talrjke industiieele bediijven zeer groote schade heeft veroorzaakt JrSM bommen in een jiaelit Naar het DNB van i el oppeibevel der weermacht yerrleémt zijn volgens aanvulleijde lierichten m den nacht v 5ii 24 óp 25 Augustus behalve de reeds gemelde doelen nog negen andere vliegvelden alsmede havenwerken industneelr bixirijwn en wapenfabrieken spoorwegwerken en luchtafweerbatteri cf op 38 plaatsen aangevallen In het bijzonder in de havens van Cardiff Weymouth op de werven van New Casüe en m de fabrieken van BiUingham en Middlesborough zijn branden en hevige ontploffingen waar genomen Het totale aantal der in dezen nacht uitgeworpen bommen bedraagt ongpv eer 1500 met een totaal gewicht van rond 150 000 kg Engè che vliegtuigen bwen Berlijn BKANDBOMMEN OP VOORSTEDEN Naar het D N B verneemt hebben in den nacht van 25 op 26 Augustus verscheidene vijandelijke vhegluigen boven het stadsgebied van GrootBer lijn gevlogen en op twee voorsteden brandbommen uitgeworpsn Behalve een brand in een bosehje werd er geen schade aangericht Een der vliegtuigen die boven Berlun gevlogg hadden werd op den terugw fdoor luchtdoelartillene ngergeScfioten NU m dezen fijd zooueei gesproken wordt siver de Nieuwe Orde IS tiet belangwekkend eens iets te vernemen over nieuwe ordeniugen in het verleden Want ook toen is het probleem van een nieuwe orde dikwijls gesteld ztj het dat de oideuing m de huidige maatscliappij dieper ingrijpt en een totalen ommekeer in de verhoudingen teweegbrengt Een ommekeer die ch in sommige landen reeds voltrokken heejt terwijl hij m andere m het stadium van ontwikkeling verkeert Na elke periode van groote oorlogen IS er een andffe rdening gekomen m de ueruJOcTimig van een langdurig tydperk tion russen vreedzame ontwikkeling der wereld Wy wijzen bv op de groote volksverhuizing en de daaruit voortkomende ontwikkeling van het middeleeuwsche Europa op de krutstochten de Hervorming en de daarop volgende eeuw van strijd welke eindigde met de nieuwe orde die door den Westjaalschen Vrede wan 1648 werd geschapen op de Fransche Reio utie en de Napo leontisctie oorlogen welke het nieuwe Europa van 1813 tevoorschijn riepen en ten slotte op onzen eigen tijd en het strei en naar hernieuwing dat begon met den Wereldoorlog maar zijn eigenlijk aanknoopiiigspunt lond m het Verdrag van Vi rsaille De nieiittc orde die toen tot stand kwam li gebleken het tegendeel te brengen van rust en vrede en i andaar dat nu de oorlog opnieuw is losgebariten om tot een definitieve regeling te geraken welke eindelijk de voldoening van een oprechten vrede zal moeten brengen Vier tijdperken Het IS interessant enkele van die perioden waarin een nieuwe orde werd voorbereid aan een nadere beschouwing te onderwerpen er wij zullen daarom de geesteshouding van een viertal der genoemde tijdperken schetsen nl de overgang van het oude heidendom naar het Christelijk Europa der Middeleeuwen de Renaissance tijd van gewf ldige gisting welke de inleiding vormde tot den modernen tijd de achttiende eeuw welke zulk een enormen invloed heeft uitgeoefend op de hedendaagsche wereld en het laatste tijdperk der ge=chiedenis dat naar de huidige omwenteling geleid heeft Christendom en heidendom Het laatste roemlooze tijdperk van het WestRomeinsche rijk vertoont een opmerkelijke ovei eenkomst met onzejj eigen tyd Er was toen r als iij otize dagen een diep zedelijk A efval De invloed van den godsdienst wei d steeds geringer De leer vsü het bovennatuurlijke verloofTiaar vat op bet volk dat op Jïefïaatst niet meer gelooven kon een tot het absurde opgpvocrde godenaanbidding De heidensche goglen waren geen idealen meer maar idolen die met dezelfde zondtn en gebreken behept waren als de menschen Voor dergelgke goden kon men geen eerbiedymeer hebben Toen het eenmaal zoover was dat de godloosheid gemeengoed geworden was kwam weldra de goddeloosheid De remmen die de groote massa nog tegengehouden hadden waren opgehe geen industrie van beteekenis zoodat economische tegenslag niet kon worden hersteld Door de algemeene verslap pmg verminderde ook het krijgszuchtige karakter van weleer en zoo waren de cmstanöigheden gunstig voor het welslagen der invallen van krachtifc natuurvolken die tijdens de Groote Volksverhuizing het Romeinsche wereldrijk meen deden storten althans het voornaamste en meest Europeesche deel daarvan Uit het voorgaande is al wel duideluk geworden dat de ontbinding met ineens kwam maar het onvermijdelykc besluit was van een langdurig verwordingsproces waaraan verschillende factoren meegewerkt hebben Het politiek verval In politiek opzicht begon het verval tegen het einde van de derde eeuw De geweldige inspanning van den oorlog tegen de Marcomanncn bewees dat het ruk reeds veel van zi n vroegere kracht had ingeboet Door de daling van het geboortecijfer en de door de talrijke oorlogen groote sterfte van mannen moest de verdediging grootendeels worden toevertrouwd aan hulptroepen die uit de overwonnen volkeren gerequireerd werden Op zichzelf was dit niet zoo erg want over het algemeen waren deze hi lptroepen trouw aan den Romemschen Adelaar Erger was dat na den oorlog met de Marcomanncn groote groepen barbaren werden uitgenoodigd om zich in onbewoonde gedeelten van het rijkste gaan vestigen om zoodoende de bevolking op peil te houden en er frisch bloed in te brengen Deze georganiseerde volksverhuizingen beteekenden een vreedzame penetratie waardoor da eenheid kunstmatig be wSard bleeb Maar zij beteekendeij tSok tgn steeda meer inboeten van het Romeinsch oppergezag 5e1ioogste posten kwamen op den duur m handen van deze voH sVreemden ja er waren onder Je keizers van de derde eeuw zelfs een Syriër een Aralpier en een Afrikaan Reeds in de derde eeuw scheen de val van het Imperium nabij De druk der Barbaren op de lange en zeer o voldoende beschermde grenzen nam steeds toe De Goten trokken plunderend door den Balkan de Krun de Kustgebieden van de Zwarte Zee en Klein Azie De Franken vielen Spanje binnen de Alemannen verwoestten de Rhoneen de Povlakte Antiochië werd herhaaldelijk veroverd Keizer Aurelianus slaagde er echter m de rust te herstellen en door verenging der grenzen de verdedigingslinie te versterken In den tijd van Constantijn de Groote telde het rijk ongeveer 70 millioen inwoners maar de grootste sterkte van het leger bedroeg slechts 650 000 man hetgeen absoluut onvoldoende was om aan de stormloopen der barbaren die omstreeks 375 het begin vormden van de Volksverhuizing het hoofd te bieden Dat het rijk er desondanks nog langer dan een eeuw in slaagde stand te houden is voor een zeer groot deel te danken aan het werk van Diocletianus den beruchtfn despoot en Christenl vervolger en Constantijn de Groote die hem na een tijd van twisten opvolgde Nu was langzamerhand de tijd gekomen dat het aanschijn der aarde ging veranderen Nog was het heidendom niet overwonneik nog kwamen er kerkverv olgers mVar onder Constantijn kwam de kerkViit de Catacomben en begon zy haar opanbare werkzaamheid Het antieke heidendb n was aarrlïet verdwynea het nieuws Eüfopa wehi geboren en verjees op de puinhoopen van hetyerisSén IX een uiterst smarteliike en langdurige geboorte geweest deze eerste worsteling van het Christeluk Europa waarbu het ging om zijn ontstaan Nadrutk verboden De illustraties dezer artikelen zqn ontleend aan den Groote Platenatlas door Dr M G de Boer en H Hettema Jr Uitgave A W Suthotfi uitgereis mg N V te Leiden