Goudsche Courant, maandag 26 augustus 1940

XWEEDE BLAD MAANDAG 26 AU STUS 1940 STADSNIEUWS Abmutem9t t€n en A t erfenfiën 0 Goodscft Courant wordt eiken vond bjj vele duizenden abonné s bezorgd u GOI7DA Alphen a d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop t riebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk d Ussel Oudewater PoirtwQek aretiMrnfc loonhoven Stolw k WadtAixveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRUS voor Gouda 17 cent per week t 0 7S per maand of 1 2 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwarUal 3 IS Alles bU vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 6 gewone regel ƒ 1 05 elke regel meer ƒ 0i 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 Bü overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen de Zaterdags 1 3 regels ƒ 0 25 elke regel meer 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bü vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën m te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda TeL 2745 en bij de plaatselijke agenten Pitftoor de Graaf neemt afscheid MKT EEN BLOEDEND HART MOET IK MUN TAAK NEEBLEGGEN Zondagmorgen nam pastoor P J A Grsaf O F M van den kansel at afjrfieicl van z n parochie Ik kwam hier zoo sprak hij in de vo ue kracht van mün 80 jaren en ben Ü als herder dezer parochie 33 jaren ïóorgcjiaan 23 jaren hpb ik onder U gewerkt nu kan ik de verantwoorijng voor deze groote parochie niet meer drag Met een bloedend hart TOoet ik mijn taak neerleggen en afjcheid van U nemen De pastoor dankte allen die hem gestednd hadd i met den daad en met het gebed in züi moeilijk werk en in alles wat hg had dernomen vooral voor den ateun ia dïT totr ondfitjaffg volle laatste vyf jaren in verband met de stichting van de H Sacramentskerk m de Korte Akkeren Hij besloot met een laatste ernstige vermaning aan de ouders doch vooral ook aan de kinderen en de jonge lieden Ten slotte haalde pastoor ds Graaf den afscheidsbrief van den Apotstel Pauius aan als een apostel heb ill onder U gewerkt en nu moet ik liver la ten Onder alle H H Missen werd een collecte gehouden voot een huldeblijk lan den scheidende herder De opbrengst dezer collecte werd door hem besteijid voor de noodlijdende kerk in èf Korte Akkeren Na de Hoogmis was er gelegenheid persoonlijk van pastoor de Graaf afscheid te nemen in de pastorie waar itn druk gebruik werd gemaakt Pastoor de Graaf gaat zich rustend Vestigen in de pastorie van pastoor goorda op de Nieuwe Groemnarkt te Haarlem f r De uitslagen luiden Moisjes van 9 tot 12 jaijr groepenvan 6 Brino Oudewater 153J p Ie prijs TH O R Gouderak UkVz p Ie prijs Olympia HaastrecMf 136 p Ie prys Groepen van 12 Excefsior Gouda 265 4 p 2e prijs T 0 0 S Waddinxveen 254i ip 2e pffjs 0 S S Zevenhuizen 243 4 v Ze prys Me sjes van 13 tot 16 jaar groepen van 6 H rcules Bodegraven 142 p Ie priN Ilympia 139 p lo prys BrinijKlSSl p Ie prijs O K K roop 1381 p Ie prys Interessante middag te Boskoop De afdeeling Gouda van de Kon Ned Mij voor Tuinbouw en Plantkunde maakte Zaterdagmiddag een excursie naar Boskoop Door het ongunstige weer was hel aantal deelnemers niet zoo groot als het bestuur had verwacht In Boskoop werd allereerst een bezoek gebracht aan de kweekerijen van de firma Felix en Dijkhuis Hier krijgt men een vrywe volledig overzicht van de Boskoopsche cultures zoodat dit bezoek buiten gewoon interessant was zoowel vooryüe vakmenschen als voor de iiefhejjéers Hierna werd een bezoek get ra rht an den Proeftuin van de Bi lratl nbouw school waar Ir W Nieuv iOTp het gezelschap rondleidde eao een belangwekkende uiteenzetting gkf vap door hem verrichtte on erzoekmgen opJi t gebied van b esting van enkele i Boskoopsche producten Ten slolte werd het gebouw van de RijkstuinIwuwschool bezichtigd Het was een zeer interessante en leerzame middag voor alle deelnemers Nieuw p j Hou vast Boskoop 134 p 2e prijs Tarzan Moercapelle 109 p 3c prys T H O R 137 4 Ie prijs Groepen van 12 Excelsior 274 2 p Ie prys O S S 273tóp Ie prijs U D L Zwammerdam 255 p 2e prijs T O O S 211 p geen prijs Jongens van 9 tot 12 jaar groepen van 6O KK 137 4 p Ie prys Olympia 136 p Ie prys O S S 135 ip Ie prys T O O S 130V4 p 2e prys U D L 133 p 2e prys Dames groep van 6 Krachtsport Gouda 135 j p Ie prijs Groepen van 12 O S S 287 p Ie prijs Tarzan 27614 p Ie prys T H a R 270 4 p Ie prys Hercules 269 p 2e prijs T O 0 S 261 p 2e prijs U D L 259 p 2e prijs Groep van 24 Excelsior 539 p Ie prijs Heeren groepen van 6 Hercules 185 p Ie prys Olympia 17914 p 2e prijs U D I 16614 p 3e prijs Bato Woerden 156V4 p 3e prys Groepen van 12 Excelsior 361 p Ie prijs T O O S 361 p Ie prijs Brinio 329 p 3e prijs T H OJl 32614 p 3e prijs AUTO ACHTERUIT TE WATER Op motorboot MUven hangen Op de Houtmansgracht is hedenBOrgen een vrachtauto gedeeltelijk te water geraakt Het voertuig was vol met koolasch die geladen was uit een voor den wal liggende motorboot Toen it auto bu het vertrek voor en aehterlut reed om de goede richting te krijgen schoot de plank die de achterwielen moest tegenhouden weg waardoor het voertuig van den kant geraakte en met het achtergedeelte op de boot terechtkwam die daardoor slagzij maakte Het voorste stuk van den auto bleef op den weg Met een kraanwagen is het voertuig weer op het goede pad gebracht w AT AAR ANNEER Isliauwburg Bioscoop 0 p een Meiavond Nederl film met Adolf Engere en Cissy Bennekom Aanvang 8 15 uur tbaUa Theater Vervaagde sporen met den Nederlandsehen acteur Frits van Dongen Aanvang 8 15 uur wunie Bioscoop Het geheim van dr Fplgentreu met Albrecht Schdnhals Hans Sóhnker Aanvang 8 15 uur Woensdag 2 uur Matinee M Aug 7 8 uur Openbare O L O sehool Burg Martenssingel 72 Inschrijving nieuwe leerlingen 3emeentelijkc Middelbare Handelsavond ichool H Aug 7 30 uur Ned Geref gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Aug 8 uur HoutmanqiiMitaoeii Concert Chr Muziekvereeniging De Bazuin Aug 8 uur V e EvaagcÜBehe ge nte Bubellezing en bidstond en 30 Aug C3 8 uur Ambsehts rtwHrf Inschrijving van leerlingen Uit vroeger tyden DE ODDSCHE COÜEANX MELDDE 7S JAAR GELEOEN Zondagavond 27 Augustus 1885 heeft men een begin van brand on dekt in een kolenpafcljuis van den heer Princ aan het plantsoen tegenover den Kattensingel De hoog op ng itSste steenkolen waren m laWÈiïng geraakt en het dak was op het punt in vlammen uit te barsten Door spoedig aangebragjte hulp is dit voorkomen doch men was verplicht het pakhuis den volgenden dag ta doen ontruimen sa JAAR GELEDEN Een commissie uit de afd Den Haag van den Alg Ned Typografenbond heeft de volgende eischen gesteld Een arbeidsdag van 10 uur Daarvoor een minimumloon van 20 cent per u uiv l Overwerk dat is dus rerkenvóór of na de vastgestelde 10 uur worden betaald met 5 centper uur extra Nacht en Zondagswerk wordenmet 10 cent extra per uur betaald Onder nachtwerk te verstaan de werktüd na 10 uur desavonds tot 5 uur des morgens Afschaffing van alle stukwerk De 10 urige werkdag worde opiederen winkel tusschen patroon en gezellen onderling geregeld met dien verstande dat er minstens 2 uur rusttijd tusschen zij 25 JAAR GELEDEN De Gemeenteraad van Gouda besluit op voorstel van de leden N A van der Roe en E van der Wêrf het bedrag voor aftrek van noodzakelijk levensonderhoud van ƒ 400 op ƒ 500 te verhoogen Burgemeester en Wcthonders hadden voorgesteld dit bedrag te brengen op ƒ 450 hetwelk zou beteekenen een mindere belastingopbrengst van ƒ 8500 het aangenomen voorstel deed de belastingopbrengst met ƒ 15 000 a f 16 000 verminderen REGENJAS ONTVREEMD Ten nadeele van een boomkweeker uit Reeuwijk is van diens rijwiel dat onbeheerd in een poort aan den Ridder van Catsweg stond een regenjas ontvreemd ADVERTEERTX IN DIT BLADZ EXCURSIE MIJ VOOR TUINBOUW EN PLANTKITNDE SPORT VOETBAL B M T wint definitief Olsrmpiabeker AARDIGE EN GOEDE WEDSTRIJ UEN WAARIN MET ENTHOUSIASME GESPEELD WEKD Het toumooi om den zilveren Olympia beker dat sedert 1918 ieder jaar kort voor den aanvang er competitie op het Olympiateriein gehouden werd en in het Goudsche voetballeven tot iets traditioneels gegroeid was is giste ren afgesloten Immers de Haagsche tweede klasser B M T heeft deze fraaie bokaal die in de prijzenkasten van vele vereenigingen heeft geprijkt door voor de derde maal itj successie te winnen definitief in het bezit gekregen Dit laatste toumooi is een van de besi geslaagde geweest De bezetting was vrij sterk in alle vier de ontmoetingen bleken de tegenstanders goed aan elkaar gewaagd terwijl de ploegen kennelijk speelden met deri vasten wil om te winnen De spelers legden zoo n enthousiasme aan den dag dat de ontmoetingen geenszins het cachet seriewedstryden droegen doch goed en pittig voetbal boden In de eerste ontmoeting B M T Olympia 3 0 was het de productiviteit der voorhoede die den dtiorslag gaf In den tweeden wedstrijd dankte Neptunus haar 5 3 zege op GJouda aan beter voorhoedespel Bovendien speelde de Geudsche halflinie die voor twee derde uit invallers bestond erg zwak De verliezersTonde Olympia Goudabracht tot in de tweede helft een gelyk opgaandem stryd daarna moestOlympia met 2 1 de meerderheid vanhaar hoogcr geklasseerde stadgenooteerkennen In de finale van B M T met 5 1 van Neptunes ook weer als gevolg van doortastenden en productiever voorhoedespel s Een opmerkelijke gebeurtenis in dit toumooi was dat de BMT rechLsbinnen J v d Lem m de beide wedstrijden die zijn elftal speelde de hattrick verrichtte B T Oiympla 3 0 Direct ontwikkelt zich een snel op en neergaande strijd waarbij de Olympia halflinie zich steeds tijdig verplaatst De Goudsche offensieven zijn daardoor largduriger en gevaarlijker Toch bezorgt de Haagsclie rechtsbuiten den doelman van Olympia eenige benauwde oogenblikken waarbij dan ZIJ medewerking van den paal de re blank blijft In de tweede helft is plym ia het eerst actief doch het succes tomt aan den anderen kant waar jf v d Lem door een fout van een der verdedigers het leder nwar voót het inrappcn krijgt 1 0 Nog geen minuut later scoort dezelfde ipeler opnieuw nu wt een pass van Piembroek 2 0 Olympia reageejH met een fel tegenoffensief Bij een liitval der gasten verricht J V d iem de hattrick wasrfr cde he pleit tevens beslecht is Gouda Neptunus 3 5 Reeds spoedig neemt Gouda de leiding uit een pass van Rijke scoort IJsselstijn met een fraaien schuiver 1 0 U 1 een scrimmage meakt van Duunen echter binnen eenige minuten gelijk 1 I Een goed door C de Jong g3nomen strafschop bezorgt Gouda opnieuw de leiding 2 1 Het spel blijft afwisselend Een fraai doelpunt van v utten brengt de schaal nogmaals in ev enwi iit 2 T 2J Met go d doorzetten heeft IJsselstyn even later weer succes 3 2 Ook m de tweede helft gaat het spel uiterst snel van doel tot doel De Gouda verdediging heeft het daarbij vaak zwaar te verantwoorden Uit een vrije schop maakt Kluin gelijk 3 3 een feilen aanval neemt Jeptj us op haar beurt door Van Vuunetyiie leiding 3 4 Een langdurige sprimmage voor het Neptunusdoel ontstaat Ryke schiet tegen de lat Plotseling terwijl heel Gouda zich op de Rotterdamsche helft bevindt br kt de Neptunus aanval door Bat leer geeft Gerritson ge3n schijn van kans W 5 Weer sluit Gou da hierop Kepiunus geheel in doch succes blijft uil Oympia Ociida l t Olympia die aanvankelijk liet meest in den aanval is krugt eenipe fraaie kansen zonder er echter van te profiteeren Ook Stoppelenburg mist aan den anderen kant voor een verlaten doel een goede kans Geleidelijk krijgt Gouda iets betere papieren Als Olympia het spel weer verplaatst doelpunt Hooimeyer bij een fraaien aanval 1 O Even voor rust kruipt Olympia door het oog van den naald als v d Bos alleen voor de Jager komt doch op ont egnjpeli ke wyze niet scoort Direct na de hervattii g heeft Olympia wederom geluk wanneer de uitgeloopen de Jager den bal heef gemist en de toestormehde Spek op t nippertje het schot van C M de Jong kan keeren Uit een comer maakt IJsselsteijn gelijk 1 1 Gouda is nu geruimen tud sterker Misverstanden n de Olympiaverdediging doeh gevaarlijke momenten ontstaan De Jager is echter in buitengewonen vorm Even voor het einde be orgt Rijke met een zeer hard schot Gouda de overwinning 21 B M T Neptunus 5 1 Reeds in de eerste minuut he ft Batsleer bij een algemeenen Neptunusaanval succes O I Nadat J v d Lem tegen den lat heeft geschoten deponeert Piembroek eenige minuten later den gelukmaker in t net 1 1 Kort daarop geeft J v d Lem zijn club de leiding 2 1 Er wordt met bijzonder veel geestdrift gespeeld Uit een pass van Piembroek vergroot Looman den Haagschen voorgirong 3 1 Neptunus reageert met nog enthousiaster spel Het BM T doel beleeft eenige haché lijke momenten Na de hervatting is Neptunus weer het mee et in den aanval De afwerking der vaak goed opgezette attaques laat echter te wenschen over By eer tegen aanval slaat Nobel een door Loom ingeschoten bal tegen de lat waarna de toestormende J v d LemxJe roos treft 4 1 Geleidelijk mindert het enthousiasme Neptunus blijft het meest in den aanval doch B MT daarentegen voor het doeKgevaarlijker Uit een domer voert JyQ d Lem den stand op tot 5 1 Als tusschejrivedstrijd werd een ont moetmg Olympia II Gouda comb gespeeld yii mn Gouda me 6 4 verloor Indceling in nieuwe competitie DE GROEPEN VGOR DE ELFTALLEN UIT GOUDA EN OMGEVING De voiiedige indeeling van de elftallen uit het Goudsch district m de competitie 1940 1941 van den NederlandscheH Voetbalbond luidt als volgt Afdeeling I 4e klasse K Brederodes Haastrecht Oudewater Hertha Saestum P V C Stichtsche Boys Utrecht Holland D W S V Aldeelmg II 2e klasse B Excelsior Fluks Gouda de Koilandiaan O D S Overmaas S V V U V S V D L Vriendenschaar H B C 3e klasse C D H S D C V Fortuna Het Noorden Olympia O N A Pech vogels Steeds Volharden V F C Vlaét den Alphen V V Y 4e klasse B Alphia D S OrTD UN O GS V H DV de Jag L D W S Oranje Blauw Ropdénburg VC S T Graaf Willem 4e klasseP Ammerstohche S V BodegravMi Boskoopsche Boys Cromvliet S D 0 Gouderak Moordrecht Posfalia Te Werve Waddinxveen 0 N K V V P 4e klasse D B T C Delfia D V K C V S Kranenburg O B Ryswyk Schoonhoven Spoorwyk V D S Zwart Blauw Wassenaar Quick Steps 4e klasse H Bolnes C K C Dilettant D I N D U A D B L Lekkerkerk N H S Steeds Hooger V N D Zwervers Reserve 2e klasse A AD O 4 B E C 2 D H C t Gouda H B S 3 H V V 8 aeheveningen 2 U V S 2 V U C 3 Reserve 3e klasse A Alphen 2 Al hia 2 A S C X Bodegraven 1 H V V r Laakkwartier 2 L F C 2 Lugdunusiif 2 U V S 3 Reserve 3e klasse B B lrf T 2i B S 4 H V V 4 Laakkwarier 3 ÖN A 2 Quick 3 V I O S 2 V Ü C eïenXa 2 Reseive 3e klasse C G uda 3 G S V 2 dé Hollandlaan 2 MSrtinit 2 Olympia 2 O N A 3 n V f 2 Schoonhoven 2 Sparta 4 Xerxes G Vyfschaft n Hihegom T P Spy ker n Bassum W CL Bakker n Alke made H J Distel en gi ln n Baam G V B JUNIORÉC f De uitslagen van de Zaterdag voor it Juniorencomijelitie var den GoudschénVoetbalbond gespeelde wedstrijden luiden Afdeeling A GS V A O NA A 0 7 Giouda A Gouda B 3 1 Gouda A M oordrecht A 2 1 Bodegraven A Gouda B 2 1 Afdeeling B G SV B Zwervers A 0 12 CJouda D Souda C 1 2 FRIENDLY GAMES Gisteren werden de volgende vriendschappelyke wedstryden gespeeld ON A II Z V C 6 0 O N A combinatie Bergambacht 3 1 G S V IH MG S 3 2 G S V IV M G S II 4 3 GYMNASTIEK UitToerinsr Turnkring EEN PRACHTIGE DEMONSTRATIE De uitvoering die de Turnkring Gouda ey omstreken Zaterdag p het O N Ajxterrein organiseerde is in weerwil yan de ongunstige weersomstandigheden een groot gymnastiéklestyn geworden Dertien vereenigingen namen er aan deel die met ruim 550 turr jrs en turnsters uitkwamen Stuk voor stjk hebben deze by de uitgevoerde oefeningen hun uiterste be t gedaan en tevens gedemonstreerd dat een serieuze voorbereiding was voarctïgegaan De leiding van het geheel was in handen van Icn Turnkringvoorzit ter den heer Bontenlml bngestaan door de Meten J Kompeer en F Zuidam De u fvoermg verliep byzonder vlot en geheel volgens schema een te waardecren prestatie by zoo n talryke deelneming De middaguren werden besteed aan voorgeschreven oefeningen deze bestonden uit vrye oefeningen en paard en brugoefeningen voor groepen meisjes vari 9 tot 12 en 13 tot 16 5aar en dames vrye oefeningen en paard en rekoefeningen voor groepen jongens van 9 tot 12 en 13 tot 16 jaai vrye oefeningen rekoefeningen en paardlengte oefenmgen voor groepen heeren De onderscheiden groepen lieten van keurige gymnastiek gemeten Zoowel bij de vrye oefeningen al aan de toestellen vielen fraaie staalt es van beheerscht werk te bewonde Na afloop van deze oefeningen maakten alle deelnemers een rondgang door het stadsdeeTde Korte Akkeren Op het terrein werd daarna het avondprogramma geopend met een gezamenlijke uitvoering door alle jeugdige deeWemers en ook door de Asmes én heeren van de s middags in grpepeii gebrachte vrye oefeningen it massale werk bood een grandioos schouwspel de jongeren moesten op verzoek van het pu bliek biseeren Ook het werk der ouderen maakte een voortreffelyken indruk zoowel dank zij de keurige opstelling de groep heeren geflankeerd door twee groepen dames als door de uitstekende gelykmatige uitvpering Vervolgens brachten meisjes van T O O S leuke boogoefeningen en een gymnastisch ooerendansje terwijl groepen dames en heeren hun kunnen op paard en aan t rek toonden De avond uitvoering werd besloten met een vlot en goed gelijkmatig ten beste geven van sterk varieerende vrije oefeningen door dames van meerdere vereenigingen tezamen onder leiding van de heeren Luynenburg en J Kompeer FEUILLETON Nadruk verboden De zonderlinge erfenis 11 Zooala ik al zeide eèn gek Of een teleurgestelde die zifch in het oofd had gezet bezitter van het Huis te worden en zijn wott uti deze ijze lucht geeft OfVHkan die tBenschen die altijjJ nonnRie brie schrijven MrtferschiJlig wie en aarom U dSnkt fiiet aan een bepaald Ik zou niet weten aan wien lauer dacht na Neen ik zou et Weten wien t i J toevallig of er een gtaI O Sanowsky bestaat 1 Inderdaad l deze vrouw was indertijd hier huis Ook dat is Juist Geeft u my dan haar adres Mag ik vragen wat u ermee dben Ik zal naar haar toegaan en 7 en of dat van die juweèlen waar s De gravin zal u niets verteUen verrassende antwoAré j nni bleef beheerscht U weet a e zei ze met lichten pot 4n zekerlwld fa ar ergerde Mag ik vragen waarom mij diantwoord niet zou worden gegjy De gravm behoort tpt de einlgen die indertijd niet dMtr e politiegepakt werden Reed Ien volgendendag was zij over dp ens Haar adresis Boulevard Hof smann 151 Parijs U kej rnet adres zelfs uit uwhoofd Ii mni lachte En u verwachtnUi dat ik u op uw woord geloof Het zou mij zeer spijten als u irrij een leugenaar vond juffrouw Riedeler Ik zweer u Neen neen dat gaat te ver Zijsprong op Dus Boulevard Haussmann 151 dan zal ik het per briefvragen Knauer trok de schouders op en liet ze langzaam weer zakeen Zooveel belang stelt u dus in den schat vroeg hij Hij lachte en een ondefinieerbare uitdrukking speelde om zijn lippen Maar het vreemde lachje verdween toen hij haar antwoord hoorde Mij interesseert alles wat metdit huis in betrekking staat En alsifc het niet van u kan hooren Jwingt ii mij het op eigen gelegenheid uitte vinden En uw zuster Die denkt er net zoo over Bertha kwara met de thee Zij zette alles op een kleine tafel en verdween weer Heel vriendelijk van u dankte hü toen hll haar naar het hoekje volgdeen zich liet bedienen Hij lette nauwkeurig op elk harer bewegingen Hijkon niet genoeg naar baar kijken HU was er bijna toe geneigd de schenking te verwenschen want deze alleen was het die haar van hem scheidde Hij begon over de verandering van den bioscoop te praten en was vol lof Maar Harm luisterde nauwelijks Als er toch eens verborgen schatten in het huis waren Misschien millioenen Natuurlijk lachte Knauer erom maar zooiets was toch mogelijk Juffrouw Riedeier hoorde zU denadvocaat plotseling zeggen Ben ikniet eens een antwoord waard Zij beheerschte zich Ik heb niet geluisterd neemt u mij niet kwalyk Hebt u iets gezegd Zeker of u en uw zuster bereidzijn my een groeten dienst te bewijzen Zeker als het ons mogelijk is Werkelyk dan is mijn verzoektevoren ingewilligd Ajax wacht u enuw zuster aanstaanden Zondagmorgenin Wannsee Ajax wie is Ajax Mijn motorjacht Hij hief zijnhand op Alstublieft weigert u niet Wie zoo hard werkt als u beiden moetook eens aan ontspanning denken JaJa ik weet al wat u zeggen wilt Lore moet naar de kindervoorstelling inden bioscoop Maar dit punt is al inhet programma vastgesteld wü gaanom acht uur weg en precies twaalfuur bent u hier weer thuis Goed Ik zal er met mön zuster overspreken Dat heb ik al gedkan U WanneerT Daarstraks Ik was in de Peterstraat En Lore heeft al toegestemd Hy knikte Nu goed dan kom ik ook Juffrouw Hanni HiJ sprong open greep vol vreugde haar hand maartoen hy haar verschrikten blik zag viel hy zuchtend op zijn stoel terug Het sloeg negen uur en Knauer begreep Hanni s blik naar de klok Hij stond op Het was vriendelijk van u dat u mij niet weggestuurd hebt hoewel ik onaangemeld kwam zeide hij Ik bel u morgen op Hy boog en Bertha ppénde de straatdeur voor hem Toen Lore om twaalf uur thuis kwam had Hanni den brief naar Parijs reeds geschreven Mevrouw zoo luidde de brief wilt u zoo goed zijn mij mede te deelen of u verleden jaar juweèlen in een huis in Dahlem Berlijn hebt achte gelaten Sij voorbaat mijn dank Hoogachtend Wie is gravin Sanowéky Hanni verteWe het haar en gaf Lore den brief die anoniem gekomen was Wat een idiote geschiedenis Lore schudde het hbofd En de verklaring hiervoor heeft de zwijgzameKnauer gegeven Hanni knil te Ik was verwonderdover zijn laat bezoek Maar misschien is hii lang in de Peterstraatgebleven Was hij daar ook Weet je dat dan niet Ik Hoe zou ik Maar hel Is mogc lyk dat hif er was Gezien heb ik hem niet Maar hij vertelde dat hij je gesproken ha d Knauer Lore lachte Misschienlijdt hijaan fantasie of Begin jij nu ook nieti Je hebthem beloofd Zondag mee naar Wannsee te gaan Ik Hoe kom Je daarbij Dus is het een leugen Leugens bevestigde Lore Maar voegde ziJ er met een lachje aan toe dezen zwendel begrijpik tenminste hij wilde in ieder gevaljouw ja hooren Daarom heefi hij weet je Hanni onderbrak zij zichzelfplotseling toen ztj het gezicht vanhaar zuster zag wü moeten er werkelyk eens uit En een tochtje met eenmotqrboot is lang niet zoo gek IkIjeb mijn leven lang nog niet in zoo nding gezeten Het moet heerlijk zijn En weet je als jirij gaan doe ik diewitte japon aan met die blauwe revers ik heb haar pas tweemaal aangehad De week vloog voorbij Vrijdag bü de verwisseling van het programma beleefde Lore iets vreugdevols Niet alleen de tweede voorstelling maar ook de eerste om zeven uur was uitverkocht Op denzelfdai dag maar iets vroeger zoo ongeveer om drie init in den middag kon Hanni ook haar eerste groote succes boeken namelijir liet begin van haar gymnastiekcursuS et veertien volwassen leerlfaigsa OcB volgenden m o tg ea begon da tweede cursus waarvoor zich acht volwassen getrouwde dames hadden opgegeven Een derde waar alleen rhythmisch dansen geleerd Werd zou op Maandag met vyf leerlingen beginnen en daarbij had zü hog drie patiënten te behandelen De eene wa mynheer Rycje uit de naaste idllt d beide anderen waren haar door iml dt ter Van het ziekenhuis waar zij vroeger werkte toegewezen De eerste was een oude dame die eiken dag gemasseerd moest worden en de andere was een jongen die tengevolge van een autobus ongeluk lang in gipaverband had gelegen Haar praktyk zag er dus heel mooi uit Er was werk genoeg en als alles ging zou het weldra levendig in het huis worden Dë brief aan de gravin was reeds Donderdags terug gekomen met de opiiierking dat de geadresseerde aan dat dres onbekend was Eerst was Haft teleurgesteld maar toen sloot zy en brief weg Op deze manier was durf niets te bereiken Knauer belda lederen dag op Hy had toegegeven inzak4 Lore toestemming gelogen t hebben maar daar het om een noo leugentje ging vroeg hiJ vryspraak voor zichzelf Zü werd hem toegestaan Op Zondag stond er precies acht uur een grijs gelakte auto voor h t huia Ze reden naar Wannsee fratur het Jacht de geestdrifUge oewondering van de beide meisjes Riedeier oogstte voordat het weg voer