Goudsche Courant, maandag 26 augustus 1940

fWEEDE BLAD MAANDAG 26 AUGUSTUS 1940 J wyst op drte feiten t w den teHet antwoord ligt met ver weg I rugtocht van Albion uit den sector van Sjanghai de verovering van maliland door de Italianen en de afkondiging van de blokkade het Germaansche blok zal onder Duitsche politieke leiding ook Nedeijiandzijn weg en zijn funeUe vinden On men den achtergrond en worden land zal daarmee zijn neutraliteit Voorherinnering terwijl groote bouwende goed te boven zijn het zal meebo krachten naar voren komen Wel mag wen actief en positief in een giiotermen in Duitschland van Neuropa een verband en het zal door het gHieeLnieuw Europa sprek dat reeds nu waarvan het deel zal uitmaken worvoordat de eindstrijd is uitgevochten den bevrucht en voortgestuwd Neutraaan den ge htseinder komt opdagen liteit veronderstelt twee pahijen Dit nieuwe uropa zal jeen verzame waarvan men zich afzijdig houdt InUng van groote en Ueinere losae vol het Europa dat nu Is aangebfokcnkerenenstatenmeer zijn maar een wel zullen de oartijen zijn opgeheven engeordend naar historische traditie gees vervangen worden door een teheeltelijke levenshouding en ras ingedeeld waarvan de deelen niet t e g e n elkaar organisch geleed geheel Uit het schrik doch m e t elkaar in samenwferkingbeeld van een stervend Europa rijst opcreeren I als een Phoenix uit zijn asch het drie Deze medewerfcing in het geheel vanledig Neuropa omhoog Slavisch Ro het Gem jansche blok zal dan de Nemaansch en Germaansch Onbewoon derlandsche vrijheid zijn Vrijheid inbaar verklaarde woningen worden op den zin van buiten schot bliiven isgeruimd kromme straten worden met ook in Mize buitenlandsche poliftiek tenhun dierbare herinneringen voor de einde Ook hier zal vrijheid alleen zijn bewoners afgebroken en een Via del 8p een verantwoordelijke plaats opImpero een Heerhaan des Rijks ver eigen wijze en met middelen aln eigen yst volkshaard en traditie ontleefid zijn H bijdrage leveren aan het ond r sterke leiding staande geheel ET is voor de Lage Landen tijd Een groot uitzicht opent zich voor zich op dit alles te bezinnen onze havens fabrieken boerderijen en Want van de twee groot geestelijke tuinderijen onze scholen ho igeen politieke machten die vroeger enze scholen kortom ons heelej volksbe levenshouding voor een groot deel in staan een uiUicht dat tot aan de het Westen en het Zuiden bepaalden Donau delta en den Weifchsclmond Engeland en Frankrijk r is de rol op reikt Ons eigen weizijn materieel zooEuropa s vasteland uitgespeeld De Ne wel als geestelijk is gebonden aan dat derlanden zullen die steunpunten moe van het Germaansche blok en het i ten missen De betooverende macht van beter daadwerkelijk en ztlfsUndig Engelands puritanisme en koloniale rriée te doen dan pruiknd over ve expansie eenerzijds en die van Frank loren illusies in een hoek te zitten rijks humanistische en rationalistische Ultfet Aat er immers om iat ons land democrat anderzijds zal in de llftmeer op de negentienide eeuw lemende eeuw ook ten onzent de e SrW maar dat het in en nt l 40 niet meer als voorheen kunnen ovet iSedjêmt in het geheel enj zich daarin heerschen Met hun politieke hebbenSl eK in te schakelen op ïai wijze dM deze landen ook hun geestelijke fasci met zijn vermogens ovetenstemt en natie verloren De grens tusschen Mid het ijn volle levenskansen biedt den en West Europa door Huizinga nog tusschen Dokkum en Maastricht Eui getrokken i verlegd langs onze Jijni Neordzeekust Wij zijn uit de smbel In de gemeente Aimbt Hardenberg zijn de bewoners Zondagmorgen tegen drie uur uit hun sla opgeschrikt door het vallen van zware bommen gev o d door een groot aantal brandb nmen Een der bommen Viel in de nabijheid var de wonipg van den landarbeider Gelen neef en richtte belangrijke schade aan A le bewoners kwamen met den schrik vrij en vonden bij omwonenden gastVnj onderkomen Nog twee anderp bommen vielen in de omgeving neer Men neemt aan dat een vierde bom ti schen de landbouwgewassen IS gevjallen Met het oog hierop zijn de nofodige voorzorgsmaatregelen genomen Tenge oIge van de explosieve kracht der bommen sprongen de ruiten bij fal vait ingezetenen Verder werji geen materieele schai e aangericht Een groot aaiital brandbomijlien datwerd uitgeworpen doofde tij chen de landbouwgewa n De Duitsche flutoritoilen zijn gewaarschuwd voor het instellen vai een L r rüek Inide omgeving hev inden zich geen miljHl e objecten Ook bommen op Helmond In den nacfit van Zaterdag op Zondag hebben Engelsche vliegtuigen vier brisantbommien en tien kleine brandbommen uitgeworpen aan den rand der gemeenie Helmond Ze kwamen terecht in het open veld doch vrij dicht bij een woonwijk terecht Door scherven wierd aan enkele particuliere woningen eenige schade aangericht De brandt mmen veroorzaakten geen brand Er werd Uen minuten luchtalarm gegj en Meclfabriek getroffen Gislenniddag om twee uur heeft eenEngelsïh vliegtuig bommen geworpenop de fabriek vin de N V Noury envan déi Lande s meel abrieken teDeventer Twee van de drie bommensloegen in de fabriek en veroorzaakten hieij zeer ernstige l cdryfsschadedoordat juist de machine waar heteerste stadium van het maalproces geschiedt werd vernietigd Het kanmaandein duren voordat deze molen ishersteld Persoonlijke ongelukken vielen nie voor De directie deelt mede dat zü maatregelen getroffen heeft omde bloemvoorziening normaal voortuigang t doen vinden BUITENUND pi ITSCHLAND LEGERBER CHT VAN HEDEN Succesvolle duikbootactie 7NGELSCHEN ySKLORKN c slEREN 7Ï VLIBGTCIGEN jel opperbevel der weermacht rt bekend j n duikboot onder bevel van den j pjteiB luitenant ter zee Roesing Sj no b r t vUandelUke scheepa iBite tot zinken gebracht De duikw l lieeft daarmede op twee reizen ms S b r t scheepsruimte tot zinken b acht Een tweede duikboot heeft e koopvaardijschepen van in totaal eer 30 000 b r t uit een sterk Z Wifi convooi weggeschoten uitiche gevechtsvliegtuigen deden rei een aanval op het vliegveld £ iwell ten N W van Portland pc aanval had de goede uitwerking t ontstonden hevige gevechten Op 360 K M ten W van Lands End J en Duitsch vliegtuig een koop arfijichip van 4000 b r t tot zinken etracht Voor de Britsche havens erdcn w f mijnen gelegd In den nacht van 25 op 26 Aug hebben tal ke vliegtuigen in Birmingham als ede in Kingstown en Covemlry Ijbrielcen van de vliegtuig en wapenindustrie met bommen bestookt gen kon hevige ontploffingen en fl are branden waarnemen In denjelfden nacht vlogen voor het eerst suds het uittireken van den oorlog jge vijandelijke vliegtuigen boven jjrijjn en wieiiicn verscheidene brandbommen uit aan den rand cler jj In het verdere deel v n het rfksgebied i vielen op verscheidene plaatsen lukraak uitgeworpen bommen op niet militaire doelen Noch iier noch in Berlyn werd schade Bügerifht Een der vliegtuigen welke boven Berlijn had gevlogsr werd op den j lenigweg door afweergeschutneerge luaW De totale verliezen van den vijand bedroegen gisteren 72 vliegtuigen Daarvan werden er 81 in luchtgevech en neergeschoten 21 door het afvetrgeschut of op den beganen pond vernield Veertien eigen toeiKlljn worden vermist Het Jaciiteskader Richthofen heeft fe de luchtgevechten van gisteren het tantal van 250 neergehaalde vliegtuipn overschreden De eer te luitenant tieck behaalde 7i n 19 en 20e overwinning in de lucht LEERGANG IN KI8CAHELTI Het Nederlandsche perskantoor te Berlin meldt Na Berlyn heeft nu ook de stad Leipzig een leergang in Kisuahelti de meest verbreide taal in Afrika ingcnth die overtalrijk gevolgd wordt iloor toekomstige Duitsche kolonisten koloniale ambtenaren De Duitsche wheid hoopt dat deze taal eens de iliemeene omgangstaal voor aUe Afrikiansche naturellen zal worden ITALIË LEGERBERICHT VAN HEDEN Italiaansche duikboot3n in den Atlantitchen Oceaan EKN GROOT TANKSCHIP GETORPEDEERD In legcrbericht no 80 deelt het lU unsche hoofdkwartier het volgende fede De vlootbasis van Alexandrië is jBieuw door onze luchtformaties ge nbardeerd Een Engelsche bom iwerpor moest een noodlanding ehten op zee bij Lfflmpedusa en is jOonken De bemanriing bestaande l en officier en twee onderofficie i IS gered en krggsgevangene gelaakt Een van onze duikbooten heeft in Atlantischen Oceaan een groot üMdelyk tankschip getorpedeerd en aar beschadigd n Oost Afrika zün by luchtaanval2 P Mogadiscio vier pAsonen geV i V iTe Gallabat werden acht inlan n gedood en een veertigtal gewond t ambolica werd een kind gedood erden vyftien Askaria gewond laterieele schade is onbelangrijk Merika öe Engelsch Ameri n che samenwerking AETEN VAN STEDNPDNTEN J danocratische fracüeleider sena rkley die nauwe betrekkingen Hoosevelt onderhoudt heeft ver T dat de Vereenigde Staten ge noeten maken van het Engel aanbod en ee geheelen keten steunpunten op eilanden moeten A 1 PanamsJtamaal amn J nüsche zyde afsluiten fcZ Mnleiding van de door den j meur der Bermuda eilanden fVtoüil zeide Barkley dat l owid de groote Straat van Ber oeschikbaar te steUen als vlieg TfVnpunt voor d Vereenigde fcii juichen is traneer daar 4 2 1 bewakingspost voor de kt MBie kust der Vereenigde SUten Mtiiabaar ii Europ Hy J namen aftcheid van de neeetilA tiende eeuw ttaaHn Nederland ttuschen de mochten van Europa in a z jdi heid weggedoken met Pot gieter en j4Iberdi ik Thijm van verleden grootheid droomde Wij itaan voor ten nieuw eeuw Wat nu tn t ona volk en on vaderland In de onzekerheid van den oorlog Uekenen zich vormen af en ien nieuw gebouw doemt aan den horizon op fata morgana of toerkelijlcheid wie zal het zeggen De wereldgeschiedenis is geen planetenboan die men vooraf kan bepalen en bereI kenen het toeval heerscht r en doet volken en staten fcanteler ho ket straks uitvalt is lotgeval en toeval We zitten ais toeschouwers aan de tafel kijkend naar dit dobbelspel Een onzichtbare hand scheidt de iteenen tergend langzoam in den koker Toch zijn de mogelijkheden beperkt het spel gaat wan één tot zes en verder niet En doorom kunnen wij ZQoal niet berekenen don toch schatten en vermoeden met waorschijnüjkheidskans Het dobbelspel van Europe d kubus op zijn fcanti tuwpt ons tot gissino en speculatie wij wagen ons in het ongewisse waar de wiskunde ons verlaat moor de intuïtie toegang geeft Er komt teekening in de staalkaartvan Europa Drie groote blokken hetSlavischk het Germaansche en het Romaansche stijgen uit den chaos op OpRusland scharen zich de kleinere statenvan OostEuropa de Randstaten Bulgarije Turkije wellicht om Italië de landen van de Middellandsche Zee metFrankrijk straks als zwakste zuster deZuidgrens van pns werelddeel beheerscbend de binnenzeeën tuaschen Gibraltar en Aden en deiï woestijnzoomvan Afrika het oude gebied der Romefnsche Republiek m hel Midden enNoorden schikkei zich om Duitschlandde landen van Germaanschen stam de X en Diets he landen die Donaulanden en alles i wat in NoordFrankrijk tuBschen den Rijn en den Oceaan aan Germaanschen geest herinnert Lotharingen Bourgondië Picardië Atrecht Normandië Drie gestalten kristal isecren zich om si1ieve kernpunten en worden z ch an dat proces ook meer en meer bewust kleine ver8f iiillen en veeten ko BALKAN De afgebroken bespt e kingen met Hongarye HONGARIJE STELT VOORTZETTING VOOR De Hongaarsche regeering heeft de Roemeensche regeering uitgenoodigd haar gevolmachtigden ter voortzetting van de onderhandelingen van Turno Severin naar een Hogaarsche plaats te zenden Pe Roemeensche regeering stelt voor de korrende onderhandelingen twee voorstellen op die in den vorm van landkaarten met ingeteekende nieuwe grenslijnen gehouden zijn Het eene voorstel beoogt alle Hongaren uit Roemenië met inbegrip van d Szekler naar de tegenwoordige westelijke Roemeensche districten ie doen verhuizen volgens het andere worden de Szekler gelaten in de gebieden die zy thans bewonen In hel eerste geval biedt Roemenië van zijn westelyke gebieden aan Hongarije rond 25 000 in het tweede geval 14 50Ü vierk m Van Roemeensche zijde wordt in elk geval als voorwaarde gesteld dat bevolkingsruil plaats vindt hetgeen Hongarije te Turno Severin naar men weet in den voorgestelden vorm van de hand heeft gewezen ROEMENIË Wijziging der regeering verwacht LEDEN DER UZEREN GARDE NEMEN ONTSLAG Naar vernomen wordt kan elk oogenblik een wijziging der regeering verwacht worden waarbij de leden der IJzeren Garde uit de rjSgeering treden en meer Zevenburgers 4aarin opgenomen woden Een verandering in het ministerie van Buitertlandsche Zaken wordt niet verwacht Korte berichten De Letsche Sejm heeft gisterenbesloten zich tot voorloopige OppersteSovjet van de Letsche radenrepubliekuit te roepen Te Göttingen is in den ouderdom van 80 jaar Sophie Hegel het laatete kleinkind van den wysgeer Hegel overleden ZU was de schoonzuster van den wiskundige Felix Klein Ata resultaat v n de conferentie van Tsjita wordt officieel gemeld dat na zes b onkomsten van de vertegenwoordigers van Mandsjoekwo en Buiten MongoIië volkomen overeenstemming is bereikt over de definitief vast te stellen grens in het gebied van Nomonhan De torenwachter sluit zich Wat nu met ons land en ons volk BimiElfURD Inzameling en handel in oude materialen en afvalstoffen ONBEVREDIGENDE MEDEWERKING Formnlieren moeten wordcai iagenald De secretaris generaal aameinend hoofd van het departement van Han del Nijverheid en Scheepvaart deelt mede onder verwijzing naar zyn bekendmaking van 7 Augustus j l dat de medewerking van heiv die betroi ken zijn bü de inzameling en den handel in oude materialen en afvalsaan de enquête welkei daarnaar gesteld door het Centraal borea de statistiek over bet algentcfn onbevredigend is geweest Vele formulieren welke döbr genoemd bureau rechtstreeks aan inzamelaars en handelaren werden toegezonden bleken na indiening zeer onvolledig en onjuist te zyn ingevuld waarna de formulieren weder aan de betrokkenen ter verbetering werden teruggezonden Ook voor de tweede maal werden door velen nog niet alle vragen beantwoord terwijl anderen het formulier nog steeds niet opnieuw by het Centraal bureau voor de statistiek hebben ingediend Ook een groot aantal van hen die niet rechtstreeksch een formulier toe gezonden kregen en die zich nloesten wenden tot het gemeentebestuur ter plaatse van hun inwoning ter invulling van de aldaar verkrijgbaar gestelde formulieren hebben aan deze taak nog steeds niet voldaan In verband hiermede is in de Nederlandsche Staatscourant van heden een beschikking afgekondigd waann aan bovenbedoelde inzamelaars en handelaren zoowel klein en tusschen als groothandelaren de verplichting wordt opgelegd de betreffende formulieren naar waarheid volledig en zonder voorbehoud ingevuld gedagteekend en onderteekend voor of op uiterlijk 31 Aug 1940 in te dienen resp bij het Centraal bureau voor de statistiek indien het formulier rechtstreeks van dit bu au werd ontvangen en bU het gemeentebestuur indien bet formulier aldaar verkrütbaar werd gestel De aandacht wordt er oB gevestigd dat het niet voldoen aan bovenbedoelde verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van ten boogste tienduizend gulden i aanee zing van Fransche verlichting en ïfvrlemeotarisme losgerukt de LatijnA he Ibedreiging verliest meer en meer tjaar kracht komt teekening in de kaart vanieder teekene ifeit ie grensvan zijn levensfunctie in bet hi gehMl I 4B Bommen te Slagharen GEEN DOéOEN Wat nu met ona volk en ons vajderland AANBESTEDINO B én W van Groningen hebben aanbesteed den aanleg van een centrale begraafplaats tusschen den Winsummerstraatweg en Paddepoclscheweg eerste gedeelte Het aantal inschrijver was 19 Laagste inschrijver was t c f a H Copün en Zn te Maalrtcnstlyk m t f 362 000 OORLOG GAAT HOOGTEPUNT TEGEMOET Drie beteekenisvolle feiten Het luchten het blokkadewa pen In zijn rr litair weekoverzicht wyst de militaire medewerker van het D B generaal dr H C Glaise Horstonau er op daV afgeloopen week heeft aangetoond dat de oorlog tegen Engeland zijti boogtepimt tegemoet gaat Hi van de Britsche kustwateren De EngeLiche pers zoo schrijft hij het Reuterbureau aan het hoofS trachten in do overigens opvallend spaarzame com ner tarcn de zaken zoo voor te stelli n alsof de afkondiging der blokkade door Duitschland in haar gevolgen nauwelijks iets aan de macht der feitj n zou kimnen veranderen De naaste toekomst zal toonen i hoeverre het Britsche optimisme gerechtvaardigd is Dan zal blijken in hoeverre er in de werkelijk of pseudoneutrale staten nog scheepvaa tmaat schappijen zijn die na de indrukwekkende waarschuwing van Duitschland nog Britsche havens trachten aan te loopen en of bij deze maatschappijen nog veel scheepsbemanningen zij die voor geld en goedt woorden het naar het verderf leidende waagstuk op zich willen nemen De blokkeering om het eilandenrijk wordt van dag tot dag nauwer aangehaald Evenzeer heeft onze luchtmacht zich boven het Britsche grond gebied onbetwist de meerdere getoond al mogen dan verscheidene Britsche verklaringen niet in de laatste plaats de rapporten der Royal air Force dit door ongeloofwaardige mededeelingen trai hlen Ie verdoezelen Ten slotte brandmerkt de militaire medewerker de herhaalde aanvallen van Britsche vliegtuigen op plaatsen en objecten die ver verwijderd liggen van doelen welke oo maar eenig militair belang hebben zooals het mausoleum van Bismarck en het tuinhuis van Goethe Hy stelt daartegenover dat de Duitsche troepen bij hun opmarsch m Frankrijlt herhaaldelijk waardevolle tactische voordeeien hebben prijsgegeven om kunstwerken te sparen Effectenbeurs Amsterdain Noteeringen vaa 2 Aifgnstas FoBibea met doorloopen e Doteering 33 Aug 26 Aug I4 H IH 7lM 7IX IK KH 7 H ♦ 2 i 7t 7 v M I 7üM 70H 70 75 7 S l4 lOOO 4 4 2 I0 0 4 blf lOM 4 1 11 lOM H Grootboek ebt V s IStSlSOS obl 3 Cert V XnachT 3 Grootboek obl 3 1 3S lOM 3 1931 1000 3 193S r 1000 3 31 2 CerUflcaten 2Wi Grootboek obl avi 1B3S IndU 1000 3Vi 1S37 Ind 10M3 ia37 Indtë 1000 i 3 ObUgatU StaaUleenincca NederUnd 23 Aug 26 Aug n H H W 4 II 77 77S m IIH 7 7J J t 4 Ie I0 4 1M Ie ƒ MW 4 1940 2e 100 4 1940 blf r 100 4 l tS 2e 500 4 1940 blf SOO 4 1930 100 3 1937 f 100 3 77 500 3 100 3 31 2 1938 500 3 31 1937 O I 100 3 ia37 O I soe 3 1937 0 1 100 3 1937 OT 9 e 3 IndBStricele deroemingem 23 Aug 26 Aug AI KunstzUd Unii Betrker Put Calv Ollef s w Calvé Olief C g w Centr Suiker Fokker Lever Bros en Unie Ned Ford Aut I ll gb few Phil Gb PW 71K 77M Jl i H 4 M l 77 3 7H I 3S m 141 147 154 170 II514 Pctralcun andememlngen 23 Aug 36 Aut Dordsche tjotdsche Kon Ned Petr m J04 01 20IH J Saijker ondememtBgen 23 Aug 26 Aug HVA M5 313 344 J57 Javasche cultuur 207H 710 N tS U KH Ver Vorslenl Cult Mij aand t m Tabaks ondememlDgeii 23 Aug 26 Aug Dell BaUTla 1 11 Dell D IS7 4 Senembah n i44i4 Rubber ondemcmhigen 23 Aug 26 Aug Arart Rubber ƒ lOOO l44 U5 im H Annst Rubber Cert ipo NIET OrnCIEra E KOERSEN Anaconda Copper C l è H KH HH UU ISJJ 41 H S f IW14 39 V A liu Bethlehem Stee C V A eou BepubUe Steet C 1 44 l T tt Sbell DalMl C T A 4 Npd Scheepv Unie in V K Pap t Ge der 1 CuriUs Wnsht C V A U RECHTSZAKEN LIJKROOVER STAAT TERECHT Het gerctlitsliof te s Hertogenbosch heelt liedL U m tiooger beroep behandeld de strafzaak tegen den thans gedetineerden landbouwer J v d L woonachtig te Veghel die zich aldaar op 12 Mei vati dit jaar aan lykroof heeft schuldig gemaakt Op dien bewusten dag heeft hy van een soldaat die dood dangs den weg lag een horloge weggenomen daarbij zeggende Ik zal het maar nemen anders doet een ander het toch maar De Bossche rechtbank heeft v d L veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf Tegen dit vonnis heeft v d L hooger beroep aangcteekend De advocaat generaal mr H W Massink heeft opnieuw tegen v d L twee jaar gevèngertisstraf geëischt Het hof zal over veertien dagen arrest wy zen EURSOVERZICHT De handel in Amerikaansche fond sen ter beurze van Amsterdam heefteen Ipkaal karaktter gekregen Dearbitrage is volkomen uitgeschakelden aldus is de uitwisseling de r pa pieren met buitenlandsche marktenonmogelyk geworden Het koersverloop van Wallstreet is vour de AmeriJcaansche fondsen en voor de Am sterdamsche effectenbeurs in het geheeldan ook lan niet meer zoo toonaangevend als voorheen dikwijls het geval was De onmogfclijkheid om met het buitenlaiia zaken te doen zet op de bedrijvigheitl m 4e Amerikaansche waarden een zware rem Op de lokale markt is dé invloed van New York grootendeels verdwenen en meer dan eens valt aai het Damrak een tendenz op te merken die tegengesteld is aan de ontwikkeling in New York Voor onze inheemsche waarden worden heden ten dage andere maatstaven gebruikt dan vroeger En onder de tegenwoorcjige omstandigheden is dat dan ook volkomen verklaarbaar Het geheele economische leven hier te lande is bezig zich op een andere wijze te oriënteeren en het ligt aldus voor de hand dat ook andere richtsnoeren worden gebruikt Intusschen is ook de handel in inheem sche waardon niet bovermatig groot omdat er nog te vee factoren zijn waarvan de draagwijdte niet op de juste waarde kan worden gelaxeerd De handel op de Amsterdamschte effectenbeurs was vandaag Van vry levendigen aard De affaire was bij elkander wel niet bepaald omvangrijk maar in enkele specialiteiten ging het tamehjk lenvedig toe en daardoor kreeg de j eheele markt een voorkomen van t eweeglijkheid Daarbij bestond voor de lokale aandeden een uitgesproken vaste stemming De aandacht werd in de eerste plaats getrokken door olie s waarin geregel druk zaken werd gedaan Bij de opening was de stem mmg goed prijshoudend en reeds spoedig openbaarde zich vraag Tijdens de middaguren kon een koerswinsth van een 17 tal punten worden gemaakt De willige tendens voor het toonaangevende petroleumaandeel oefende op de geheele markt een gunstigèn invloed iiit Van de industrieelen gaven Aku s wederom ruime omzetten te aanschouwen Bij de opening werd gehandeld iets beneden het vorige slot doch vrijwel onmiddellijk kon een verbetering worden waargenomen waarbij tenslotte een koerswinst van eenige puntert kon worden geboekt Unilevers waren prijshoudend maar stil De Philipsaandeelen ontmoetten eenigc vraag en gedroegen zich dienovereenkomstig zoodat ook hier een avance kon wrodeh ópgcteekend Over ht algemeen waren de Nederlandsche industrieelen niet slecht gedisponeerd Voor Scheepvaartpapieren bestond flinke animo in het byzeonder voor Nederlandsche Scheepvaart Unie s welke voortdurend m een open hoek werdf n verhandeld Na prijshoudende opening voglde de koers een opwaart iche richting en het slo kwam op ongeveer het hoogste punt van den dag Oude booten liepen mede eenige procenten naar boven Oo jt diverse outsiders konden zich lichtelijk verbeteren De suikcrafdeeling was stil doch ook hier was de stemming vast H V A s kwamen eenige procenten hoogen te liggen De omzetten beperkten zich echter tot slechts wemig stukken Voor rubberaandeelen bestond eveneens een aangenaam sentiment Amsterdam Rubbers werden eenige punten hooger ingezet en maakten nadien slechts kleine schommelingen mee De meest incourante soor ten waren goed pryshoudend De tabaksmarkt was kalm Oude Deli s waren weinig veranderd evenals Senembahh s Deli Batavia s werden iets lager afgedaan De handel in Amerikanen was vangeringen omvang Er viel eenige weifeling waar te nemen n de bekendeleidende aandeelen wet den meerendecls een kleinigheid lager afgedaan Republ C Steels gaven wederom openlijke affaire te zien en voor dit fondswas de koers in doorsnee vrijwel onveranderrjt De beleggingsmarkt was kalm De koersverschillen voor de Nederlandsche staatspapieren waren niet groot De Oude Schuld was vast gestemd Obligatiën Nederlandsch Indië waren eerder iets luier Gemeentelijke en provinciale obligatiën alsmede pandbrievan waren door elkander prijshoudend Prolongatie 3 procent OrriCKBLC TALDTAHOmSEN D NEOKKLAimtcn SAlnt at Aufuatua New York lJS ir MMS w BcrlQn tnt inM Bnnsei IT Helsinki St 3S3 Woekhsim 44JI 44M ZUrIch 42 4iJJ Bankpapler New York t SV I 1 OV BruaMi i3sa iasaa Stockholm 44 78 1 44 94 Zünch 42 80 ƒ 42 6