Goudsche Courant, maandag 26 augustus 1940

MAANDAG 26 AUGUSTUS 1940 TAAK EN POSITIE IWftlkpPnn VAN DEN JOUR i ® K C OH £ pe Amerikaanschc luchtbewapening yjl LAIUNG VAN WILKIE i ubiil ins he candidaat voor denuchap WiUkie heeft Z K een openbare verklaring ge t jt f en ministerie voor de Ta rt zü worden ingesteld Dit iZ voorwaarde voor het ophef de gi breken in de luchtbewa f J p de opleiding der piloten J üLr Engeland zoo verklaarde een even goed ontwikkeld wapen had als Duitschland d n Ij liet den huldigen crisistoestand itfin eden pe moord j p Trolzki n DEB EN VRIENDIN MELDEN ZICH AAN tv moordenaar van Trotzki Jacques llMTiaid van ien Desche alias Frank ïdison alia frank Jacques heeft zi 9h Lmen me zyn vriendin Sylvia AnT f Zaterdag ter beschikking van de Mtilie gesteld Naar het ministerie Bjnnenlandsche Zaken verklaart de moorOenaar Mexico op wettige pjze ak toerift binnen gekorhen THEFS DER AMEBIKAANSCHE CENEBAl K STAVEN NAAR DE MR STATEN Kaar het n im tene vat Oorlog mei etlt ht i rit chef van den genei aw staf de hefs der generale staven nn alle n J ZuidAmenkaan the landen luigenoodigd een bezoek te lomer hrer s n aan de Vereenigde Sta ter bezichtiging van de militaire Inrctitinger Voor de eerste helft vpn Ottcber zi uitgenoodigd Bolivie ArieMinic Pfiu Uruguay Panarr a J Domin ei rische republiek Hondu Costa R i i Guatemala Columbia I overige flatcn zijn uitgenoodigd morde iwctde helft van October AMEBIKAANSCHE VLIEGTCIGBASIS tP DE BERMUNDAEILANDEN Reuter meldt van de Bermudaelanden dat krachtens een bc iUiit Van idaarioe ir peciale zitting biieen gekoinen volV iveitegenwoordi ing der landen hi vliegtuigsteunpunt Halülon ter In schikking van de Vermigde Staten woedt gesteld TEGENSPRAKEN VAN HULL Hull heeft üc bericfiten tegengesproIfli t trjEffen e onderhandelingen met Uruguay er Costa Rica over afstand van steunpui len evenals het bericht m de Timet over onderhandelingen et Er g and over verrekening der Enjfls hc c hulden uit den wercld rfog met atptand van steunpunten KOT Amenkr op de Britsche be ittin Bicp de Biirnudas en in West Indie DE DOOD VAN TROTSKI Het staawicpailemeflt heeft afwijimd bescl l t tip het verzoek toe te tot dat htt stoffeliik overschot van totslfi nt de Vereenigde Staten unit cvergci lacht BULG ARIJE De Bulgaarsch Roemeen die onderhandelingen MUJAARSCHE MINISTERRAAD IN BUITENGEWONE ZITTING BIJEEN lonii DeiBulgaarj ihe ministerraad is voor Bi cuitenffwone zitting bijeen geien wt hi naar in politieke krr iveriujai ewijd Vas aan de be Metnng ur de gewijzigde Roe wrische V r etiHen betreffende dm fiteer van het Zuiden der Dotoeisja naar Bulgarije Zooals gc uii j beslaat er tusschcn Bulgarije Ecer fnié reeds een overeenstem E ir de nieuwe grenslijn in de KQf 2 De gewijzigde voorstellen J ar verluidt niet ykmg op deze reeds tot een oplosrEtbraehte kwestie maar uitslui op het tijdstip en de mo JaIiteiten den overdracht van dit gebied aan atije De besprckiagen te Krajowa asr var betrouwbare zijde verr S tusfchen Roemenie en Bul U t ij de onderhandelingen te Kra oyerccniiemming bereikt o er kt Voor de ontruiming van de jkc Dübroedsja Het einde van lerraijr w volgens dit bericht esteld op 10 OctoBer besprekingen weldra geëindigd j ieider der Roemeensche en Bul ehe dUigaties te Crajova zijn n on hoofdsteden veftrokken om ngen verslag uit te brengea u er siSnd der onderhandelingen j erwaiht dat zij heden naar Crar lerupkeeren en dat de besprel l weldra geëindigd zullen zijn I lf he commissies der beide hebben haar arbeid ook K olgd In welingelichte Ur T uidt dal Roemenië de ii Dobroeflsja in etappen zal iTS e Baltsjik Vl arte Zee particulier bezit l schen koning waar♦4 ♦ een Roemeensche enclave in Cï f tal blijven Te Silistra aan Si o Ro nenië een vrü Nrnt 1 Bulgarije e faciliteiten toesUan voor Liim m si gm B het Roo r i t he transilovcrKee ian s den straatweg Boekarest Constanza die door de Zuidemke Dobroedsja leidt Roemenië echter xal zich verbinden binnen zekeren termijn een directen weg over Roemeensch geleed aan te leggen OFFICIEELE ROEMEENSCHE VBRKLAUNG Het minister presidium heeft de volgende ofJicieele verklaring uitgegeven De autoriteiten hebben den inwoners van de districten Caliacra enDurostor Zuidelyke Debroedsja kennÜ gegeven hun have en oed voor oover niet voor hun dageiykschen arbeid noodig reeds thans naar het bmnenland te zenden V Deze maatregel is genomen daar de onderhand ingen der regeerii met onzen BtfTgiarschen nabuur ovct den bevolkftigsruil welke ook eenige territoriale concessfts omvatten aan den gang zijn en de autoriteiten de latere ontruiming wanneer de wegen door den regen zacht geworden zijn en het verkeer met grootere moeilijkheden gepaard zou kunnen gaan vergemakkelijken willen Dit beteekent evenwel niet dat de Roemeensche bevolking den oogst en haar hofsteden in den steek moet laten en overhaast dient te vertrekken De oogst op de velden behoort ons en moet door de eigenaars op tod worden binnengehaald De onderhandelingen worden in een geest van wederzijdSjCh begrip gevoerd en niemand 7al den Roemenen die vertrekkin willen beletten later hun vermogen mede te nemen Leger en autoritciu staan op hun post en er is geen uden tol berorgdheid De regcering ra dtf derhalve alle Roemeensclte inwoners der genoemde districten aan op hun boerderijen te bhjven en rustig den oogst binnen te halen en pas dan voorgoed te vertrekken wanneer ZIJ daartoe instruct ontvangen welke tijdig al worden gogeven Overigens kan de ontruiming slechts dan in volkomen arde geschieden wanneer ieder gezinshoofd zich strikt houdt aan de bevelen van het door de autorileitcn vaslge le de ZWITSERLAND VREEMDE VLIEGTUIGEN De staf van het Zvtitsersche legerheeft het volgende communiqué uitgegeven I In den ncht van Zaterdag op Zondag tusschen 23 en 2 uur zyn opnieuw vreemdt vliegtuigen waarschijnlijk van Engelsche nationahtei over Zwitsersch gebied gevlogen Verontwaardiging in Zwitserland Het te Bern verschijnende blad Bund schiijft naar aanleiding van de nieuwe schending van het Zwitscrsche luchtgebied door de Britsche luchtmacht Nauwelijks is de mkt droog van de ngelsche nota waarin de verzekering Werd gegeven dat het Zwitser sche grcrdgebièd in de toe komst niLt zal vvoiden geschonden of Engelsche vliegtuigen vliegen jpmeuw des nachtboven or s grondgebied De veic ntwpa iging welke door deze nieuwe schending is veroorzaokt wordt nog vergroot door de ontsteltenis over het pijnlijke feit dat men niet blijkt te kunnen vertrouwen op het door Londen gegeven woord Het is thans zo r gekomen dat men het slechts kan goedkeuren indien raast de herhaalde prytestén van onzen gezant on luchtafweergeschut tusschen beic tn komt en schiet op den indringer Nienv urotest te Londen Het Eedgenootfchappelijke politieke departement deelt mede Het Zwitsersch gezantschap te Londen heelt opdracht gekregen terstond een krachtig protest in te dienen tegen de schending van de Zwitsersche souvereiniteit m de lucht welke met terzijdestelling van de op 20 Augustus door de Britsche regeering gedane toczegg iigen in den afgeloopen nacht gepleegd is BINNENLAND Fabrieksaardappelen voor voedselgebruik IN DE EERSTE PLAATS GEELVLEEZIGE AARDAPPELEN Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd deelt het volgende mede Het ligt in de bedoelirlg een gedeelte der anders voor industrieele verwerking bestemde aardappelen zoo noodig voor de voeding der bevolking te bestemmen of in ieder geval voor dit doel te reserveeren Hiervoor zullen wordeiï bestemd in de eerste plaats een gedeelte van de geel vleezige aardappelen Deze aardappelen worden ook in andere jaren dikwijls voor eonsumptiedoeleinden verkocht Verbouwers die in het bezit zijn van een uitpoötof maalvergunning vDor fabriek saardappelen en die n gedeelte van deze aardappelen voor consumptiedoeleinden wenschen te reserveeren dienen als ay willen proöteeren van het sorteeröi bewaarloon daarvan zoo spoedig mogelijk een opgave te doen aan 4e Nederlandache Aardappelmeelcentrale te Veendam op een bij deze centrale aan te vragen formulier Deze centrale zal bepalen welk dtel van de aangeboden aardappelen voor deze bewaring kunnen worden toegelaten NALIS Verbcnd van Nederlandsclie journaüiten hield conttitueerende vergadering DE REORGANISATIE VAN HEI PERSWEZEN Iii aanwezigheid van de leden van den Raad van Voorlichting der Uederlandsche pers alsmede van ruim 150 joumalist r heeft de president van den Raad van Voorlichting dr T Goedewaagen tot voorzitter van het Verbond van Nederlandsche journalisten benoemd den heer P J van Megchelen hoofdredacteur van het A N P en tot waarnemend voorzitter den heer drs W Goedhuys commissaris der redactie van de Arbeiderspers In zijn installatierede schetste or T Goedewaagen de w jze waarop de Raad van Voorlichting tot stand is gekomen Het gezichtspunt van den raad is niet politiek geweest doch zuiver ideëel en wel m den geest van het nieuwe Europa De leden van den jraad konden uiteiaard geen vertegenwoordigers van het oude systeem j zij Van de es Itden zijn er tvx ce aanhangers van de N S B M r verwijt den raad dat luj dt pers dictatoriaal wil orderien Het ideaal van den raad is echter niet de dictatuur doch het leiderschap dat berust op het ethisch beginsel van het vertrouwen Spr preciseert de doelstellingen van de Perskamer waartoe de raad wil komen Deze zijn tweeledig de behartiging van de ideëele belangen en die der materieele belangen van alle takken er pejsonen van het perswezen De journalist is tot nu toe teveel v erknemer geweest De raad heeft gepoogd den Nederlandschen Jouinalistenknng in den nieuwen geest leiding te geven dooi aanvulling van het bestuur waardoor een geleidelijke overgang ipog lijk zou zijn Het bestuur van den krin heeft dit voorstel echter afgewezen en dvaagt daarom de verantwoordelijkheid van de splitsing onder de journalisten Spr vMjst erop dat het Verbond van Nederlandsche journalisten de trekken van den nieuwen tijd vertoont Het is in het verbond dus net meer mogelijk dat op een vergadering de helft plus een de vv aal held proclameert Spr deelt ten slotte mede datreeds meer dan 25p journalisten ZKhals lid van het erbond hebben aangemeld 5 Vervolgens hield de voorzitter van het Verbond van Nederlandéche j oumalisten de heer P J van Megchelen een rede Hij zeide o a dat het verbond de kenmerken van het nieuwe Europeesche regiem zooals dit door Duitschland en Italté wordt aangegeven moet oyefn smen Aan den voorzitter wordt gi oote bevoegdheid gj geven maar tegelijkertijd zal uil alle kring r de stem dei journalisten kunnen worden gehoord Naast den voorzitter slaat een Raad van Advies Het verheugt spr een aantal vooraanstaande jounialistcn als leden van den l aed van Advies te kunnen b i oemen nl de heeren H van den Broeck hoofdredacteur van de Limburger Koerier dr A de Graaff hoofdredacteur van het U t r e c h t s c h N i e u w s b 1 a d J ter Haar hoofdredacteur van het Agrarisch Nieuwsblad te Mepper mr J Huijts reda eur Nieüw Rotterdamsche Cou rant F Primo chef rcdacteur Oprechte H aarlemsche Courant 1 Thijssen hoofdredacteur Ned epA andsch Dagblad te Derr aag en H Wijffels hoofdredacteur Het Huisgezin te s Hertogenbosch Het ipparaat der Perskamer zal slechtji kunnen werken na verkregen wettcliike sanctie waa rdoor willekeur wordt uitgesloten Spr geeft een kort overzicht van de door hem gedachte rechtspositie van den journalist en deelt mede dat ook de leden van het verbond zelfs als 711 uittreden uit den N J K aanspraak zullen kunnen blijven maken op de bij de Nationale Leversverzekeringsbank te Rotterdam aangegai pensioenver ckenng terwijl leden van het nieuwe verbond dezelfde begunstigingstarieven zuMen genieten Breedvoerig wijdt spr uit over den stand van den joumajist welke meer waardeering bij ons volk moet vinden De opleiding yan dsn journalist zal krachtig ter hand worden genomo Spr deelt tenslotte mede dat de aanmelding tot het lidmaatschap van het verbond binnenkart zal worden gesloten daar het ve bond alleen de goedvvillendcn en niet de twijfelm oedige in zich verecnigd wil Zien Deze aanmelding kan geschieden aan het voorloopig secretariaat van het Verbond postbus 310 Den Haag Onder de pauze welke na de rede van den voor itter volgde meldden zich ruim 50 nieuwe leden aan zoodat het verbond thans meer dan 300 leden telt Na de pauze werd gelegenheid tot het stellen van vragen gegeven waarvan om de heer H van de Broeck hoofdredacteur van de Limburger Koerier gebruik maakte Deze sprek p f ujüjig aaa zün vertrou nW tS ek mstige leiding van de Perska orridat hij weet dat dit allcrj rst een Nederlandsche zal zyn vcDsmiddcIendistributie tIOOD Met Z gennmmerde dubbele bonnen van het Ze braodboaboekie 2500 gram roggebrood of 2Ma gta n nder brood Elk der enkele 4 onnen 125 gram roggebrood of 100 gram ander brood voor de periode van 26 Aug t m 5 Sept met 4 dagen extra geldigheidsduur SUIKER BON No 66 1 K G suiker geldig to en met 31 Augustus BON No 74 lU if G extr rantsoen 15 31 Augustus MEEL BON No 4 Ui ons tarwebloem of tarwemecl of boekweitmecl of roggebloem of roggemeel ol zelfrijzrnd bakmeel geldig tot en met 6 September BOTER EN VET BONS 5 tot en met 12 van de biiterkaart 250 gram boter geldig tot eö met 18 October BONS 5 6 en 7 van de vetkaart 250 gram margarine of 250 gr boter geldig tot en met 18 October BON 8 van de vetkaart 250 gr gesmolten spijsvet of 250 gram boter geldig t m 18 October BONS 9 t m IZ van de vetkaart 250 gram boter met 10 cent reductie per 250 gram gelifig tot en met 18 October THEE OF KOFFIE BON no 5J It ons thee of i pood koffie geldig tot en met 30 Augustus PETROLEUM PETROLEUM EGEL Periode V 2 L petroleum geldig van 12 Augustus t m 8 September GRUTTERSWAREN BON no 14 250 gram rijst ofrijstemeel geldig tot en met 6 September f BON no 27 250 gram haver mout of havervlokken of gortof grutten geldig tot en met 6 September BON DO 105 100 gram maizena of griesmeel of pnddingpoeder tot en met II Sept BON no 110 100 gram macaroni of vemüMli of spaghetti geldig geldig M en met 11 Sept MOTORBRANDSTOF Tweede distributie periode loopt van 4 Augustus t m 31 Augusts I KOLEN Tot 30 September kan men bij handelaren koopen 20 van het verbruik van April 1939 tot en met Maart 1940 levertrXan AIIe x op recept van arts max ZOO ex per hoofd per week VOOR ONZE DIEREN HONDENBROOD BON No 1 12 K G groep 1 en 2 10 K G gr 3 6 K G gr 4 5 K G groep 5 3 K Q groep 6 geldig tot en met 31 Augustus kattenbrood BON No 1 1 K G geldig tot en met 31 Augustus die alle facetten van het Nederlandsche volkskarakter zaf kennen Toch zou hy bij monde van den president van den Raad van Voorlichting willen vernemen dat de leiding der perskamer welke centraal zal zijn ons nationaal zal dienen De president van den raad dr T Goedewaagen antwoordde hierop dat de president der Nederlandsche Perskamer iemand moet zijn die het Nederlandsche volkskarakter door en door aanvoelt die vt eet dat het godsdienstig leven in Nederland de eerste plaats inneemt die het bestaan der vcrschiUen óe confessies erkent en een standpunt inneemt hetwelk recht laat wedervaren aan de uitingen en de belevenis der confessies Dit is zoo belangrijk voor ons volk ajdus dr Soedtnwaagcn dat zonder dit inzicht een Nederlandsche Perskamer absoluut onmogelijk moet worden geacht De vergadering juichte deze uitspraak van dr Goedewaagen langdurig toe Nadat nog verschillende aanwezigen vragen hadden gesteld ging de vergadering uiteen DOOR DUISTERNIS MISLEID Zaterdagavond omstreeks half twaalf is de 5S jarige ongehuWde tuinman J de Vries komende uit de Nieuwstraat te Harlmgen door de duisternis misleid Hij geraakte in het vaarwater van het Franeker Eind en verdronk IN EEN RIOOLPUT GESTIKT Zaterdagmiddag is in een onbewaakt oogenblik het l ï jarig oontjc van dé familie C aan den Oostdorperweg te Wassenaar in een rioolput geraakt Toen hulp kwam opdagen bleek dakleine reeds door verstikking den doodte hebben gevonden t Moordaanslag te Swartbroek TWIST OVER EEN FIETS Landbouwer doodgcbloeC Zondagavond is nab een café te Swartbroek bij Weert een moord gepleegd waarvan de landbouwer T van der Kruys wonende te Leuken het slachtoffer is gewprden Er was van te voren oneenigheid ontstaan over een ontvreemd rijwiel Deze twist ging over in een handgemeen waarbij de 26 jarige van Veldhoven uit Weert van der Kruys in het duister een slag toebracht Het bleek later dat van dci Kruys de halsslagader was doorgesneden Hij wist het café dat in de buurt lag nog te bereiken Hier is hij doodgebloed Op aanwijzing van een getuige die bij de twist tegenwoordig was werd van Veldhoven als virdacht van dezen moord geanesle i d Van Veldhoven bekende v el te hebben geslagen doch geen mes te hebben i cbruikt Het slachtoffer is gehuwd en v iaer van zeven kinderen Engelsche bommen op ons land BIJ DE GRENS VAN ZEEUWSCII VLAANDEREN In den nacht op Zaterdag kwamenenkele bommen van licht kaliber neerop Belgisch gebied aan de grens vanZeeuw sch Vlaanderen De bommenwerden tegelijk uigevvorpen door éénEngelsch vliegtuig en kwamen in hetveld terecht achter een groep woningen die licht beschadigd werden Persoonlijke ongelukken kwamen nietvoor Pp Nieuwe Tonge Gisternacht om half twee zijn onder de gameente Nieuwe Tonge in den Oudelandschen Polder 6 bommen gevallen in de larderijen van den landbouwer D J Buth aan den duivenwaartscheweg De bommen kwsmcr terecht op de te lande staande gewassen waardoor aanzicnluke schade werd aangericht Ook de n ihij gelegen hofstede van H Braashooft liep ecnige schade op Generaal Winkelman IN GOEDE GEZONDHEID Men meldt het Da g b 1 a d voor N Brabant en Zeeland van hooggeachte zijde uit Den Haag Reeds geruimen tijd doet in ons land hardnekkig het gerucht de ronde als zou generaal H G Winkelman laatstelijk opperbevelhebber van de Nederlandsche landen zeemacht in Duitsche krijgsgevangenschap zijn overleden Evenals zoovele atidere dwpze geruchten die van mond tot mond gefluisterd worden is ook dit gerucht in den meest volstrekten zin on aar Wij hebben ons in du verband gevv end tot een van de naaste familieleden van den generaal van wien wij niet alleen de pertinente onwaarheid van het gerucht vernamen maar d e tevens verklaa de dat de generaal in goede gezondheid verkeert eii een behandeling geniet die overeenkomstig zijn hoogen rang is Zijne Excellentie bevindt zich in gezelschap van ecnige andere Nederlandsche opperof icieren en van de betrokken adjudanten Mevrouw Winkelman staat in regelmatige correspondentie met haar echtgenoot Ernstig auto ongeval EEN DOODE TWEE GEWONDEN Zaterdag kwam op den Rijksweg teDronrijp een ernstig auto oi geval voorEen auto waarin drie aardappelhandelaars wareii gezeten slikte en botstetegen een boom De bestuurder deheer J Bouman uit Voorburg liep eenkaakfractuur op De heer E LuttmerSr uit Stadskanaal bekwam zeer ernstige verwondingen terwijl zijn zoon de heer E Luttmer Jr uit Harlmgeneveneens gewond werd Alle gewonden werden naar het diaconessenhuiste Leeuwarden overgebracht waar deheer E Luttmer Sr na aankomst isoverleden ZAAIKOOLZAAD Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd deelt mede dat de getroffen zaaizaadregeling voor granen en peulvruchten waarbij alleen door den Nederlandschen algemeenen keuringsdienst goedgekeurd zaaizaad mag worden verhandeld niet geldt voor koolzaad Hiervan mogen dus behalve de dooi dezen dienst goedgekeurde zaaizaden niet goedgekeurde partijen als zaaizaad verhandeld worden De handel kan zich ter verkrijging van zaaikoolzaad in verbinding stellen met den provincialen voedselcommis sa ris De teler kan zich voor bestelbonnen en gelcidebiljetten wenden lot den plaatsehjken bureauhouder De tesjt van koolzaad als groenvoedergeWas is tocscstaan Scherven in Amsterdan BIJ LUCRTGEVAAK KIJI MIN NIET VOOR HET RAAM In Amsterdam Noord trioest Zat N dagmiddai het afweerfeschut in wa king treden hetgeen tèqfevolge ha dat op enkele plaatsen liefate projMtielen neerkwamen Een deier oo plofte m de Leeuwerikstraat op hat plaveisel waarbu twee voor het raam kükende personen door scherven werden geraakt zoodat i i zich moestan laten verbinden De verwondingen blaken van lichten aard te zijn Eao tweede projectiel kwam in een percari aan de Kanariestraat waarvan de bewoners niet huis waren tot explos a en richtte daar eenige beschadiging aan het meubilair aan Men zij nogmaals gewaarschuwd om bü luchtgevaar niet op straat te vei toeven en niet voor hel raam te gaaa kyken MONUMENT VOOR HET MEOEMBLIKSCHE GARNIZOEN ONTHULD Zaterdagmiddag is te Medemblik een monument ter herinnering aan het garnizoen dat in de mobilisatiemaanden te Medemblik was gelegerd en ter gedachtenis aan de militairen hiervan die voor het vaderland vielen onthuld Het gedenkteeken dat is opgetrokkenuit rooden baksteen is zeven meterbreed en vier meter hoog H5t is vervaardijrd naar een ontwerp van luitenant Benninga en gemeentearchitectRuyter Het middenvak wordt ingenomen door een in rooden baksteen gehouwen süldalenfiguur met hel geweer aan den voet Onder deze figuurbevindtziéh een gedenkplaat met hetop soh nft Ter herinnering aan hetgami oen in de jaren 19 9 40 en zijngevallenen Het beeldhouwwerk jtcrd uitgevoerd door den beeldhouwer Vogelpoel uit Hoorn Verscheidene sprekers voerden büde onthulling het woord BRANDSTOFFENDISTRIBUTiÜX In verband met de omstandigheid dat v le eigenaren van met olie gestookte cent ale verwarmings of andere ketels voorloopi de nog in hun bezit zijnde voorraden olie zullen kunnen gebruiken en dat bedrijven b v bakkers nug voor een gedeelte hunner brandstofbehoefte oliftoe ijzingen ontvangen is de vraag gerezc of door hen een der formulieren a tot en met e voor het verkrijgen van vaste brandstoffen dient te worden ingovruld Dit moet inderdaad geschieden doch in all f gevallen dient op het formulier te worden vermeld dat Voorloopig nog hetzij geheel hetzij gedeeltelijk met olio al worden gestoykt De betreffende formulieien ijn verkrijgbaar gesteld bij de plaatseliike distributie iicnsten FUSIE VAN BONDEN VAN HANDELS DELSEN K VNTOORPERSONEEL De Nederlandsche Verecnigi g van vertegenwoordigers van handelaren en industrieelen Hermes heeft in een Zaterdagmiddag te Groningen gehouden buitengewone algemeene vergadering met algemeene stemmen het dagefijsch bestuur gemaclitigd het aangaan van een fusie met den Handels en Kantoorbedicndenbond Mercurius de Nederlandsche Handelsreizigersvereen iging en den Algemeenen Bond van Handelsen Kantoorbedienden zulks als uitvloeisel van de fu ie tusschen de NederlMidsche Vakcentrale en het N V V Een liquidatiecommissie werd benoemd MAN VERDRONKEN Als gevolg van de duistenii s is ZateVdagdvond de 75 jarige G Noorlander onj het leven gekomen De man die op den hoogen dijk te BergamS bacht woont wilde zich van Schoonhoven naar huis begeven In het donker is hij in plaats van de sleenen brug over de voorhaven op te loopen aan de linker zijde van het water den tul opgegaan Hij is daar over den op 6lag van zand van den kademuur in de Voorhaven loopen Twee agenten en een lid van den luchtbeschermingsdienst boden met een roeiboot spoedig hulp en reeds na vijf minuten hadden zij den ouden man op het droge gebracht Kunstmatige adem haling mocht echter niet meer baten DOODELIJK ONGELUK Zaterdagavond omstreeks zes uui i te Katwijk aan Zee in de Secretaris Varkevisserstraat de ongeveer zestigjarige krantenbezorger G van Bruggen die per fiets zijn werk deed door een vrachtauto achterop gereden De aanrijding kwam zoo rnslig aan dat Van Bruggen op slag dood was NOODLOTTIGE AANHUDING Zaterdagmiddag is op den hoek van den WeurUchen weg en de Borstadlaah te Nijmegen de 63 jarige huiseigenaar Van S door een autobj aangereden Het slachtoffer sloeg tegen de straat en bleef dood liggen De heer Van S was hardhoorig Den chauffetir treft geen schuld j on en maan Zon op 6 42 uur onder 20 42 uur Maan onder 1S 20 uur op 24 29 nor Van zonsondergang tot opkomst moet verduisterd worden Lantaarns van voertuigen moeten M uur na zonsondergang ontstoken wor J