Goudsche Courant, dinsdag 27 augustus 1940

SDAG21 DINSDAG 27 AUGUSTUS 1940 RADIONIEUWS lra pi a a Ancuatw tAAMSVKLB MA M KJt O M Berichten ANP S K WU btgliuien Ika dag 8 15 GraiTiofoonmuzlek V P B O 1 M Morgenwijdinc it o 10 15 Gramofoonmuzifrk llja Godsdi tutlc halfuur 12 M Berichten 12 5 Cramofoo muziek 12 15 Rococo octet 12 45 Berichten ANP en gramofoonmuzielc I IS KRO Melo disten en solist Z M Voor de vrouw 3 M Mik siquette 3 30 Gramofoonmuzlek 3 45 KJl O Melodisten en solist 4 30 Voor dc klndirai 5 15 Beuchten ANP 5 30 Gramotoonmuiiek 5 45 KRO Nachtegaaltje S 05 Gramofoonmik ziek li KRO Melodisteti en solu t 7 00 Vra gen van den dag ANP 7 15 Berichten 7 20 KRO orkest 7 45 Reportage 00 Berichten ANP 15 KRO orkest 45 ReporUg 9 00 KRO orkest S 20 Cyclu Uitingen van Nationale cultuur 9 40 KRO Kamerolkeat 10 10 Wij sluiten den dag 10 15 1 30 Berichten A N P sluiting KOOTWUK 1875 M A V B O 7 00 Belichten © uit sch 7 15 Berichten gelsch 7 36 Gramofoonmuzlek Om g txKBerichten A N P 10 00 MorgenwlJdiBg lO IS Gramofoonmuzlek 10 38 Renova séjitet opn 11 15 Berichten Eagelsch II MKAVRO Amusemenlsorkest 12 30 Berichten Duitsch ilM Benclilen ANP 1 00 EniïembIe Malescu 2 00 Berichten Duitsc j z l5 Omroeporkest en o i t 3 n Berichten Engelsch 3 30 Zang en piano 4 00 ConGértgcbouw orloe t en soliste opn i id Cramofoonmuzipk 5 00 Berichten Duitsch 515 BeriiSiten ANP 5 30 AVSOAnMJs mtnUorke t 6 15 Berichten Engelsch Onderwijsfonds Scheepvaart 6 30 Stoomketel en stoommachmes aan boord van schepen causerie A V R O 7 00 Vragen van den dag AN P 7 15 AVROArru en ents orkest 7 45 Reportag 8 0O Be nihtcn Duitsch 15 Berichten AN P SM Berichltn Engelsch 8 45 Gramofoontnuziek 9 15 Ber chten Engelsch 9 30 Gramofoonmuzlek 10 10 Berichten Duitsch 10 15 Berichten A N P 10 30 10 45 Berichti n Engel iCh 11 15 11 30 0 15 0 30 en 1 15 7J 30 Berichten EngeLsch I loog in ningei huidig kt door n in het Rijn aanderen Ie wisten Wder vaa aoni W n 20O4 30O van dia ïiap zich Weepd In pden Uit i waarw on sterlte in totaal erd ver en sterke 1 afstand bü peelt rol Het ti echter S waar i een bevindt de z g buiten op zone ligt Jifploöing e al tiind centrum hangin Ibegint tjn jstand van er op ca Tideri du aarheids n dit ver d dat da natuurlylï hting ver Bodi ook bepaalde htlaag op Irdoor zu 1 van rich ouden d afstand Dm dan Wrorden overwogen dat uit de Begrafeni wet mot is af te leiden dat iemand bevoegd zou zijn zonder toestemming van den eischer een gedenkteeken te plaatsen op het onderhavige graf dat zich ingevolge artikel 2 der wet op zijn grond bevindt Ook de Oorlogswet geeft omtrent t oprichten van gedenkteekencn geen richtsnoer De burgemeester is mitsdien in het ongelijk gesteld Hem is verboden verder te doen bouwen aan dit gedenkteeken m afwachti ng van de beslissing des gewonen rechters Het vonnis is uitvoerbaar hij voorraad LAND £ N TUINBOUW Geen eenheid in Landbouworganisaties OVEREENSTE MMING MET CONFESSIONEELEN NIET VIOGELUK Onder voorzitterschap van den heer H D Louwes Nieuw Midhuizen t Jlrum werd de maandehjksche vergadering der eer te afdeeling van he Jed Landbouw Qomité te Utrecht ge louden Ingevolge het besluit van de vorig i ergadenng is met de confessioneel entrale landbouworganisaties van gedachten gewisseld omtrent de totitandkommg van een algemeene land jouworgamsatie in Nederland Het l esultaat was teleurstellend Het bleek liet mogelijk op dit gebied tot overjenstemming te komen Als resultaat van de gevoerde besprekingen werd aan de vergadering en schema overgelegd op grond vaarvan in de toekomst een nauwere iiamenwerking tusschen de drie cenrale landbouworganLsaties én verchillfnde specifieke organisaties op andbouw gebied zou kunnen worden erwezenlijkt De vergadering ten olie overtuigd van de noodzakclijkleid eener or anisatorLsche eenheid p landbouwgebied kon zich hter net dat schema niet vereenigen Besloten werd de in den vorm van ècn noodverband f tus schcn de drie entrale landbouworganisaties bestaande samenwerking in het belang van en vlotte afdoening van zaken voorlands te handhaven ITRIE 1 heeft bU Ihappij de Immissaris g zal con pitaal van lillioen lel gedeelte directeur Roemeni asterson m dat luit bekende Zaterdag i zijn jacht Ihines aan I beschoten an de ad aan land le ïter te iBcht een gebouw in f legde Al neel stond ngeil vernaat een reveer vijf bchade i linterhilfe peptember betreurt H verlies Hostile mön ge 1936 van I waterver beman stukken negeweroi gemeldt jidagnacht Ig uit Gi leuwe Ita liio aange en zal hij ofsbrieven mber zijnplichtigen 1 die no oepen omontvangen duren en 1 nt van de h meldt hting van geheele 50 000 hanS roili t Lissabon gtuig heblijdens een Bermuda n post KOLONIËN Pe taak van Kobayasji OOK ANPERE DAN ECONOMISCHE PROBLEMEN Ten aanzien vaji het uitzenden van tpen minister vai andel Kobayasji haar NéderlandschIndië heeft de woordvoerder van het departement van Buitenlandsche Zaken verklaard dat Kobayasji als lid van het kabinet Natuurlijk ook over andere dan economische problemen kan onderhandelen met de autoriteiten van MederlandschIndië KERK EN SCHOOL PE REFORMAT E NIET VERSCHENEN Volgens het Hbld hebben de Duitsche autoriteiten alle bescheiden vanhet geref weekblad De Reformatie onder hoofdredactie vanprof dr K Schilder hoogleera ar aan de Theol Hoogeschool te Kampen in beslag genomen zoodat h blad vorigt week niet hééft kunneïi verschijnen lUCHTE neder 1 iJbERS TERUG i tóWESTAD IN VREUCDE fWJ E STEMMING ittier de zware last van het jg ji al zoo n klem beetje y huilende en jammerendevelen een hond een geit of r p aan de hand vluchtten ze haard Het was tweede Duit che troepen naderJ Vjj de Franschen wilden de inbaar doorstonnende Duit it Mark ten halt toeroepen deepen niti verdedigde baro erd piol eling een vesting unmtn müf slen vluchten Drie j ve maand zün sindsdien gaan Vekn keerden terug Isbeeld heeft lang zijn gewone jurkregtn maar nog steeds idene inwoners niet weerr J Nog aKijd vérkecren velen F fheid omtrent het lot van JS vrienden en bekenden r bSwfl gee nader betoog dat wanneer een convooi met te j landgenooten de baronieËHinen njdt honderden in gespan achtJng en m de hoop eindeItanMO pijnlijke onzekerheid te ibevrïd de in7ittcnden verwel n bet ook gitleravond Men liiW gewaarschuwd tien auto waarin in tutnal 251 terugkee Hederlandcrf wan n gisterochlit P rti e5l art i konden des in Breda aankomen In 1 dag patisnaar Breda to t voor enkele 10 ie gewoonste zaak van dejinds Mei een droombeeld voor hen diejoi i wolken reden Stadsgrenzen willen passcegoj het ook zij Breda was geluwd Breda nii ïte noK enkele Itn inwoners Breda was gc hun iwfiu terugkeerden een jijk welkom toe te roepen Het jwart a n de menschen in de iisg van het gebouw van den Gcitelöken Geneeskundigen Dienst dë terugkrtrende Bredanaars formalitcilen moesten vervulilvorens naar hui en haard terug teren Naaimalc iH t uur van de it naderde leeg de spanning burgemee tcr Van Slobbe was ïOTelkommg aanwezig alsmede Wen van de DuitschNeder he commissie die op zoo voorlijke wijze de revacuatie van geile en in Frankrijk vertoevende iders op zich heeft genomen lljgingover m den nacht toen het 11 Breda binnen reed zevenjatobussen twee verhuiswagens ra riclor De mzittenden totaal 1 iro de mefsten uit Breda en e omgeving r werden Imde toeïht de wachtenden drongen op miien bij tientallen om de bussen teroorzaaktoii opstoppingen die ld had kui iien voorzien Taceptredeïi van vriendelijke eveAUs gestemde politieagenten voor ongelukken hfcen die terugkeerden en die aan er summier onderzoek van den tteiïrvan den Gemeentelijken Ge ftaiSgen dienst werden onderwortWworde otjk de wethouder vah ie Zaken te Breda de heer Kroofe een particulieren wagen gint n tweeden Pinksterdag naar Bel Plnt naar Lier later naar Mechei de evacuatie van zjjh stad P len voor te bereiden Maar elke jwtie ontbrak allen die konden pien vluchtten Ook deze wette Zeven stadgenooten wist hij te Met 2ijn achten zakten zij af t Zuiden naar Frankrijk Maar Jwl een teleurstelling Hej Franptolk zoo erteide ons d heer is mIJ ontzettend tégenge P lo alles werkten zij ons tegen emeen vervjroegde winkelsluiting ö DE REGEERING IN OVERWEGING rotans Generaal wnd hoofd ff Departement van Handel en Scheepvaart heett vol Hbld aan het Leidsche geituur meegedeeld dat de aanKi van vervroegde sluiting I Mis in het algemeen in ver van verschillende zyden oibaar gemaakte wenschenBn is genomai Reeling aan het dagè luur der gemeente Leiden j f aanleiding is een vraèg W van deje gemeente aan ans generaal gedaan znlks met n verzoek van diverse ailseliers te Leiden om den schoenwinkels te be 30 nm en vtxifciJen Zater IGRN ONDER DE TRAM GELOOPEN f iee iüh Meyer wonende kstraat te Rptterdai tak Ijjjj uur bij den Zaagmolen 1 j weg over zon JV keei te letten Hij werd toS PSsseerendrai motorwa bÏÏ Begrepen tegen de 11 t l zoo emstiii ge Hif zorgwekkenden toe ziekenhuis meest worden RITUEELE SUCHTING I Proefneming op het Amsterdamsche abattoir Het A N P meldt Korten tijd geleden is het Amsterdamsche abattoir het tooneel geweest van een hoogst stuitende proefneming die ten doel had de bepalingen die door den RUkscommissaris Rtjksminjster Seyss Xnquart getroffen waren ten aanzien van het slachten van vee op slinksche wijze te ondergraven De Joodschc slagers immers zien door deze bepaling een eind gemaakt aan het ritueel slachten tengevolge waarvan in den loop der eeuwen ontelbare millioenen dieren een pynlijken en harden dood zijn gestorven Volgens den Joodschen ritus moet om koscher vleesch te verkrijgen het dier by het volle bewustzijn de halssnede worden toegebracht Een halssnede die niet doodelijk is doch slechts een groot bloedverhes ten gevolge heeft en waarna bij het te slachten dier nog vele handelingen moeten worden toegepast die wu niet zullen beschrijven doch ten gevolge waarvan het beest geruimen tijd onduldbare pijnen krijgt te doorstaan De Joodsche slagers hebben getracht onder deze bepaling uit te komen door de electrischè bedwelming toe te passen Kort geleden zijn op dit gebied proeven genomen die tot een stuitende vertooning leidden en die na heftige protesten van weldenkende toeschouwers eindelijk werden stopgezet De politie in de hoofdstad ziet zeer streng toe op de slachtverol dening Bommen op Eindhoven NAUWELIJKS SCHADE AANGERICHT In den nacht van Zaterdag op Zondag is ca half één te Eindhoven luchtalarm gemaakt toen Engelsche vliegtuigen een aanval deden waaromtrent het hoofd van den luchtbeschermingsdienst meedeelt dat twee brisantbommen en een groot aantal brandbommen werd uitgeworpen waarvan er reeds 25 zijn opgespoord Alle projectielen kwamen neer in het veld tusschen Strijp en Gestel waar zij slechts geringe schade m het land aanrichtten Persoonlijke ongelukken vielen niet voor evenmin zijn er gebouwen beschadigd In wijden omtrek bevinden zich geenerlei militaire objecten Verkeersongeluk in Leidschendam DAME DOODELIJK GEWOND Gistermiddag heeft op den Vlietweg te Leidschendam een ernstig autoongeluk plaats gehad waarvan de Rotterpamsche vluchtehngë riievrouw Ravestcyn tijdelijk woonachtig aan de TedingersLraat 46 aldaar het siaehtoffer is geworden Mevr R reed op haar rijwiel daar ter plaatse toen een vrachtauto geladen met zand van den expediteur Z te Voorschoten naderde Blijkbaar is mevr R daardoor zenuwachtig geworden en zig zag gaan rijden De bestuurder van de auto probeerde op verschillende manieren haar te ontwijken doch helaas zonder gevolg Een botsing volgde waardoor zij kwam te vallen en de wielen der zwaar geladen wagen over de borst kreeg Dr Reyers die de eerste hulp verleende heeft het slachtoffer dat zwaar inwendig gekneusd was naar St Antonius Hove te Voorburg vervoerd Het feit is des te tragischer als men in aanmerking neemt dat de echtgenoot dezer dame verpleegd Wordt in een inrichting voor zenuwlijders De talrijke kinderen die nu beide ouders moeten ontberen zijn bü omwonenden onder gebracht NAAR GROOTER EENHEID IN DE BIJEfiTÉELT Op initiatief en onder voorzitterschap van mr L R J Ridder van Rappard te Gotinchem voorzitter van deVcreeniging tot bevordering der bijenléelt in NUerland kwamen op 26 Aug de verte nwoordigers van de volgende Nederlandsche bijenteeltorganisatibs te Utrecht bijeen Ie De Vereeniging tot bcwdering dtr bijenteelt in Nederland 2e De R K bond van btjenhoudersj v n de N C B 3e JDe bijenhoudersbond van deLJL T B l4e De Nederlandsche Imkersbond Irhkersvereenigingj Deze organisaties tellen tezamen ± 26000 leden De vergtfdering werd belegd teneinde zich nader te beraden over den I vorm van coöperatie welke vanaf hejd n op het gebied van het organisatie wezen der bijenteelt behoort te worden gekozen De vergadering sprak dé wenschelijkheid uit eenef zeer nauwe samenwerking daarbü de keus open latende tusschen een g federatief verband en een algeheele fusie 0e definitieve beslissing daaroïhtrent zal nadat de betreöende besturen ieder afzonderlijk in hunnen organisaties hun standpimt hébben bepaald in een nader te houden vergadering vallen VORDERINGEN WEGENS GELEPEN SCHAQE Het hoofd van t afwikkelingsbureauvan het departement van Defensiedeelt in aanfluiting og de bekendmakingen reed in de pers gepubliceerddoor de s ivietcammisne vorderingenen door d commissie oorlogsschade comm issie Van Leeuwen het volgende mede A Rechtstreeks tot hét ifw nyiëlingsbureau van het departement vanDefensie wende men zich Terzake van vorderingen doorNederlandïche autoriteiten gegrond opdo Inkwartieringswet en op de Zeeschepenvcrderingwet voor zoover vanhet departement van Defensie uitgegaan zoomede ter zake van vorderingen door Fransche Engelsche of Belgische troepen Ter zake van hef naar het buiten lartd doen vertrekken of doen zinkenvan zeeschepen op last van militaireautoriteiten Terzake van schade veroorzaaktdoor het onrechtmatig medenemen vangoederen door Nederlandsche militairen Terzake van schade onrechtmatig toegebracht aan persoren huizenen goederen bij huiszoeking etc evenwel met uitzondering van deschade toegebracht aan de goederenvan tijdens den oorlog geïnterneerdgeweesj z ljnde personen Terzake van door Nederlandscheautoriteiten gevorderde doch nadienals krijgïbuit aan den bezettenden staatvervallen goederen Terzake van burgers van wiepersoonlijk diensten ten behoeve vande landsverdediging zijn gevorderd chauffeurs als anderszins en dietijdens de bevolen diensten zijn gesneuveld of gewond Terzake van schade geleden tengevolge van de toepassing van de wetop den staat van oorlog en van beleg arders dan door wegi Uimingen en ingebruiknemingen Terzake van wegruimingen ofvcmielirgen door bondgenootschappelijke legers B De aandacht ordt er met nadruk op gevestigd dat in het bovenstaande geenerlei positieve toezeggin kan worden gezien tot vergoeding vande geleden schade Voor de onder A genoemde aangelegenheden v ende men zich uitsluitend s c h r 1 f t e 1 ij k tot het af wikkchngsbureau van het departement van I efensie Ie afdeeling Slechts voor spoedgevallen van personen builen f Gravenhate woonachtig mondeling Maandags Woen dags en Vrijdags van 2 4 uur töt de Ie afdeeling van voornoemd d partement gebouw Petrolen Reroordcnhoutscheweg 7 sGraven hage DR BORMS TE AMSTERDAM Gisteravond is in een der zalen van Bellevuo te Amsterdam een bijeenkom gehouden door de stichting Noord N edcrland Vlaanderen waarop ook het woord ge oerd is door den bekenden Vlaming dr Borms Vooj een geheel gevulde zaal nam dr i Smit voorzitter der afdeeling Amsterdam van bovengenoemde stichting het woord om de aanwezigen welkom te heeten Nadat de zaal eenige Dietsche liederen had gezonoen onder de muzikale leiding van Willem de Meyer nam dr Smit nogmaals het woord om den eeregast in te leiden Ilerccr t wees hij op den smartelijkcn levensweg van dr orms den strijder voor het Vlaamsche yolk Vervolgens gaf dr Smit het woordaan dr Eorms t Evenals Zaterdagavond in zijn rede te sGravenhage gaf deze uiting aan zijn vreugde zoovele nwlen te hebben kunnen samenwerken en samengaan met zijn Nederlaridsche broeders Nogmaals bood hij iïijn aandachtige toehoorders een uitvoerige schildering van de zware ontberingen waaraan hij en zijn lotgenooten hebben moeten blootstaan vanaf het oogenbhk dat België mede door de pCartijdige politiek van s lands regeering in den oorlog gesleurd wcrcLjiijlrt acht verslag uit van deijeschtmpingen en de beleedigmgen die hij en zijn vrienden hebben moeten ondergaan niet zoozeer ui eigen land als wel in dat land dat het Vlaamsche volk gedurende langen tijd zijn politieke leerstellingen had opgedrongen Met den vurigcn wensch los van de Walen afgekeerd van het Zuiden gericht op het Noorden beëindigde dr Boitns onder luide toejuichingen zijn rede Aan het einde der vergadering deelde de voorzitter dr J Smit mede dat F lorimond Grammens niet naar Nederland heeft kunnen komen daar hij benpcmd is tot commissaris voor de uitvoering der taalwetten in België PAKKETTEN VOOR GEÏNTERNEERDEN In aansluiting op een vroe gepubliceerd communiqué vestigt het hoofdbestuur van het flederlandsche Roode Kruis er de aandacht op dat De z g eenheidspakketten welkeverzorgd worden door het RoodeKruis Zwarteweg 75 SGravenhage slechts dan verzonden kunnen worden wanneer officieel het kampa4res vande z g represaille geïnterneerden lakend zal zijn Hiervan zal onmiddellijk langs den weg van pers en radiokennis worden gegeven f De pakketten welke mei ftvoor eigen rekening en risico kan verzenden uitsluitend dienen te wordeQ aangeboden aan de poetkantoren Op uitdrukkelijk verzoek van bet hoofdbestuur van P T T heeft het Roode Kruis de gtarzending daarvan niet op zich gennjien Welke Bon L T asmiddeiendistribntie BROOD l Iet 3 genummerde dubbele bonnen van het 2e broodbonboekje not rara roggcbroed f 2MW gram ander brood Elk der enkele bvaoen 125 ram ro ebrood ol 100 gram ander brood voor de periode van 26 Aug t m 5 Sept met i dagen extra eldlgheidxduur SUIKER BON No 66 1 K a sniker geldig tot en met 31 Augustus BON No 74 lU K G extra rantsoen 15 31 Augustus MEEL BON No 40 2i j ons tarwebloem of tarweraeel of boekweitmeel of roggebloem ot roggemeel of xelfrijzend bakmeel geldig tot en met 6 September BOTER EN VET BONS 5 tot en met 12 van d t boterkaart 25 1 gram boter geldig tot en met 18 October BONS 5 6 en 7 vaif de vetkaart 250 gram margarine of 250 gr boter geldig tot en met 18 October BON 8 van vetkaart 250 gr gesmolten spijsVet of 250 gram boter geldig U 18 October BONS 9 t m 12 viftlde vetkaart 250 gram boter mrt 10 cent reductie per 250 gra h geldig tot en met 18 October THEE OF KOFFIE BON no 53 i ons thee of i pond koffie geldlij tot en met 30 Augustus PETROLEUM PETROLEUMZEGEL Periode V 2 X petroleum geldig van 12 Augustus t m 8 September GRUTTERSWAREN BON no 14 250 gram rijst o rijstemeel geldig tot en met fi Seplember BON no 27 250 gram havermout of havervlokken of gort of grutten geldig tot en met 6 September BON no 105 100 gram malzena of gti meeI ol puddingpoeder lot en Siet t1rSept tr BON no 110 100 gram macaroni of vermicelli of spaghetti geldig geldig tot en met 11 Sept MOTORBRANDSTOF Tweede distribute periode loopt van 4 Augustus t m 31 Augustus KOLEN Tot 30 September kan men bij handelaren koopen 20 van het verbruik van April 1939 tot en met Maart 1940 I LEVERTRAAN Alleen op recept van arts iliax 200 C C per lioofd per week VOOR ÓNZE DltjREN HONDENBROOD BON No 1 12 K G groep 1 en 2 10 K G gr 3 6 K G gr 4 5 K G groep 5 3 K G groep è geldig tot en met 31 Augustus Rattenbrood BON No 1 i K e geldig tot en met 31 Augustus Departement van Sociale Zaken MR DR SCHOLTENS VAN ZIJN FUNCTIE ONTHEVEN Officieel wordt medegedeeld De Rijkscommissaris voor de be zette Nederlandsche gebieden heett den secretarisgeneraal van het de parlement van Sociale Zaken mr dr A L Scholtens van zijn functie ontheven Met de leiding van het dcpar tement van Sociale aken is de amb tenaar met het grootste aantal dienstjaren ir R A Vermey heiast NATIONAAL VERBOND VAI DANSLEEK 1REN Op een gisteren kehoi den gecomb neerde bestuurde envergadering van het Naliopaal rbond van Dansleeraren waarbij iianwezig waren alle bestuurders der aWgesloten organisaties weid mef groole meerderheid van stemmen tot herori inteering besloten Tot voorzitter wen bentaemd de heer J Donders uii DenJHaqg en als secretaries de heer H stoopman Huiz4r weg 11 Sussum on en maan Zon op 6 43 jinr onde 20 40 uur aan onder 17 12 uur op l2l Men moét verduisteren va OBdergang tot zonsopko Lantaarns van voertuigen moeten H W na ZonsoB erriinc Btstoken worden 1 t KUNST EN LEHEREN DE NEDERLANDSCHE KUNST De Nok haar werken en streven EENHEID DER NEDERLANDSCHE KINSTENAARS EEN EISCH TOT BEHOL D DER NEDERLANDSCHE CULTUUR In een onderhoud met een vertegenwoordiger van het A N P heeft de heer ir Hein von Essea enige mededeelingen gedaan over het werken en streven van de Nok de overkoepeling van de kunstenaars en hun organisaties in Nederland Reeds op dit oogenblik kan gezegd worden dat vrijwel het geheele bonafide kunstenaarsdom van Nederland in de N O K is veieenigd Het amateurisme en dilettantisme in de kunstwereld dienen te worden geweerd Daarlegeriover zal de kunstenaar openlijke erkenning en wettige bescherming moeten erbrij cn en zal zijn plaats in het sociale en economische leven hecht dienen te worden ge rondvest en dius zijn corporatieve kunstenaarsorpanisaties mot eigen taak en verantwoordelijkheid in het staatsbestel opgenomen moeten worden Grondbeginselen De grondbeBinse en der N JCT kunnen nu als volgt worden gcfefmuleerd 1 Versterking en bevestiging van don Nederlandschcn Cöt oncentratie der op het aerned der kunsten virkzame kracmen en dienstbaarstelling a nr het vaderland 2 pierop gerichte zelfstandigheid in de leiding der organisatie Corporatieve opbouw hiervan inde afdeeling van elke kunst uu hetbeginsel harcr vakgroepen Keuze van het bestuur van elkevakgroep door hare kunstenaars opden grond olag van gebleken initiatief verantwoordelijkheid ibesef en bekv aamhcid m et bevoegdheid aan deleiding tot afwijzing waar de doel telhng dor organisatie het eischt Regeling van de erkenning vanhet zelfstandig kunstenaarschap beroepebescherming voor den kunstenaar Versterking van het be sef derverbondenheid van het volk en ziinnationale kunst zoowel bij volk alskunstenaar Inschakeling Cultuuruitwisselmg met anderevolken werkdadig optreden van denNcterlandschen kunstenaarsgeost ineen amcnstrevend nieuw Europa De samenstelling van de NOK kan als volgt worden samengevat Onder het departement van O K en W staat het hoofdbestuur van den NO K bestaande uit den algemeen voorzitter deniplaatsvervangend voorzitter en vertegenwoordigers van zeven kunstafdeelmgen bouwkunst beeldkunst filmkunst kunstnijverj hgid letterkunde tooneelkunst en toonkunst Hieronder staat het afdeelingsbestuur dat weer is samengesteld uit de voorzitters der besturen van de vakgroepen zooals binnenhuisarchitecten edelsmeden wevers enz Thans i s er nog een lijdelijk bestuur van de NOK met als Ie algemeen voorzitter mr J F van Rooyen en 2e algemeen voorzitter ir Hein von Es en De vervulling van de beginselender NO K berust voor het grootstedeel op de geestkracht van de kunstenaars zelven Betreffende punt 7 zal ecl ter de instemming en medewerking van de overheid noodzakelijk7iin welke in beainsel reeds is verkre cen I ï er zal thans de gelegenheidzijn geboden gebruik te maken vanhet ook voor kunstenaar zoo belangrijke art 152 c s der Grondwet datdaarin in 1937 werd opgenomen envnn deneersten dag af dat het in doKamelstukken werd gepubliceen Jeaandacht der kunstenaars heeft getroJcken De medewerking van de Duitsche en Nederlandsihe autoriteiten zal onontbeerlijk zijn Is die verkregen dan zal 4e mogelijkheid worden geschaoen dat de Nederlandsche kunst ook vër over de grenzen van ons land heen weUr den Nederlan dschen geest a uitdragen tot verrijking van den werejdgreest Hd om een gedenk teel i op een soljdatengraf t BURGEMEESTER m T ONGELUK GEST D Onlangs maakten wij melding vandeuitspraak van den president derHaagsche rechtbank in het kort geding waarin de heer B te Sassenheimde gemeente Sassenheim gedagvaardhad omdat de burgfimeester een gedenkteeken had doen plaatsen op B sterrein waar een aantal Nederlandsch soldaten die in den oorlog gesneuveld zijn ligt begraven De heerB had namelijlï bezwaar tegen hefgedenkteeken dat een steencn kruisvan 2 75 m hoog zou worden De president hééft toen deze vordering afgewezen omdat de burgemeester niet had gehandeld in opdracht van de gemeente De burgemeester had namelijk betoogd dat hij op l ast der toenmalige militaire autoriteiten had gebandeld Hierop heeft de heer B den burgemeester persoonlijk gedagvaard en gistïifën heeft de president uitspraak gedaan Thans heeft de president MH